آب و هوای نیک شهر

جمعه
04 مهر
نیک شهر
31 oC
1.63km/h
شنبه
39oC
24oC
یکشنبه
40oC
23oC
دوشنبه
39oC
24oC
سه شنبه
38oC
24oC
چهارشنبه
37oC
23oC

نقشه نیک شهر