آب و هوای آبادان

جمعه
28 مرداد
آبادان
31 oC
3.09km/h
شنبه
49oC
35oC
یکشنبه
48oC
34oC
دوشنبه
47oC
32oC
سه شنبه
48oC
33oC
چهارشنبه
37oC
37oC

نقشه آبادان