آب و هوای آبادان

شنبه
05 مهر
آبادان
30 oC
1km/h
یکشنبه
45oC
28oC
دوشنبه
43oC
28oC
سه شنبه
42oC
26oC
چهارشنبه
39oC
27oC

نقشه آبادان