هتل ساحل ارومیه

اروميه، بلوار والفجر 2
2.9
امتیاز کاربران
69
نظرات کاربران

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل ساحل ارومیه

ساحل-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
ایران مارکوپولو
270,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
سه شنبه
270,000
تومان
30 مهر
چهارشنبه
270,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
285,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
سه شنبه
285,000
تومان
30 مهر
چهارشنبه
285,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
285,000
تومان
2 آبان
جمعه
285,000
تومان
3 آبان
شنبه
285,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
285,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
285,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
285,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
285,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
285,000
تومان
9 آبان
جمعه
285,000
تومان
اقامت 24
285,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
سه شنبه
285,000
تومان
30 مهر
چهارشنبه
285,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
285,000
تومان
2 آبان
جمعه
285,000
تومان
3 آبان
شنبه
285,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
285,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
285,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
285,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
285,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
285,000
تومان
9 آبان
جمعه
285,000
تومان
جاباما
285,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
سه شنبه
285,000
تومان
30 مهر
چهارشنبه
285,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
285,000
تومان
2 آبان
جمعه
285,000
تومان
3 آبان
شنبه
285,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
285,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
285,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
285,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
285,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
285,000
تومان
9 آبان
جمعه
285,000
تومان
ای‌گردش
285,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
سه شنبه
285,000
تومان
30 مهر
چهارشنبه
285,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
285,000
تومان
2 آبان
جمعه
285,000
تومان
3 آبان
شنبه
285,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
285,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
285,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
285,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
285,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
285,000
تومان
9 آبان
جمعه
285,000
تومان
ساحل-سوئیت یکخوابه دو نفره
سوئیت یکخوابه دو نفره
ای‌گردش
592,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
سه شنبه
592,000
تومان
30 مهر
چهارشنبه
592,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
592,000
تومان
2 آبان
جمعه
592,000
تومان
3 آبان
شنبه
592,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
592,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
592,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
592,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
592,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
592,000
تومان
9 آبان
جمعه
592,000
تومان
اقامت 24
592,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
سه شنبه
592,000
تومان
30 مهر
چهارشنبه
592,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
592,000
تومان
2 آبان
جمعه
592,000
تومان
3 آبان
شنبه
592,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
592,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
592,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
592,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
592,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
592,000
تومان
9 آبان
جمعه
592,000
تومان
هتل یار
592,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
سه شنبه
592,000
تومان
30 مهر
چهارشنبه
592,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
592,000
تومان
2 آبان
جمعه
592,000
تومان
3 آبان
شنبه
592,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
592,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
592,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
592,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
592,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
592,000
تومان
9 آبان
جمعه
592,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
1 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
ساحل-دوتخته دبل
دوتخته دبل
ایران مارکوپولو
360,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
سه شنبه
360,000
تومان
30 مهر
چهارشنبه
360,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
جاباما
377,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
سه شنبه
377,000
تومان
30 مهر
چهارشنبه
377,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
377,000
تومان
2 آبان
جمعه
377,000
تومان
3 آبان
شنبه
377,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
377,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
377,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
377,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
377,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
377,000
تومان
9 آبان
جمعه
377,000
تومان
اقامت 24
377,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
سه شنبه
377,000
تومان
30 مهر
چهارشنبه
377,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
377,000
تومان
2 آبان
جمعه
377,000
تومان
3 آبان
شنبه
377,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
377,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
377,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
377,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
377,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
377,000
تومان
9 آبان
جمعه
377,000
تومان
ای‌گردش
377,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
سه شنبه
377,000
تومان
30 مهر
چهارشنبه
377,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
377,000
تومان
2 آبان
جمعه
377,000
تومان
3 آبان
شنبه
377,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
377,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
377,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
377,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
377,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
377,000
تومان
9 آبان
جمعه
377,000
تومان
هتل یار
377,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
سه شنبه
377,000
تومان
30 مهر
چهارشنبه
377,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
377,000
تومان
2 آبان
جمعه
377,000
تومان
3 آبان
شنبه
377,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
377,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
377,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
377,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
377,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
377,000
تومان
9 آبان
جمعه
377,000
تومان
ساحل-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
هتل یار
448,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
سه شنبه
448,000
تومان
30 مهر
چهارشنبه
448,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
448,000
تومان
2 آبان
جمعه
448,000
تومان
3 آبان
شنبه
448,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
448,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
448,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
448,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
448,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
448,000
تومان
9 آبان
جمعه
448,000
تومان
اقامت 24
448,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
سه شنبه
448,000
تومان
30 مهر
چهارشنبه
448,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
448,000
تومان
2 آبان
جمعه
448,000
تومان
3 آبان
شنبه
448,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
448,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
448,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
448,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
448,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
448,000
تومان
9 آبان
جمعه
448,000
تومان
ای‌گردش
448,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
سه شنبه
448,000
تومان
30 مهر
چهارشنبه
448,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
448,000
تومان
2 آبان
جمعه
448,000
تومان
3 آبان
شنبه
448,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
448,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
448,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
448,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
448,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
448,000
تومان
9 آبان
جمعه
448,000
تومان
ساحل-سوئیت دوخوابه چهارنفره
سوئیت دوخوابه چهارنفره
هتل یار
714,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
سه شنبه
714,000
تومان
30 مهر
چهارشنبه
714,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
714,000
تومان
2 آبان
جمعه
714,000
تومان
3 آبان
شنبه
714,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
714,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
714,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
714,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
714,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
714,000
تومان
9 آبان
جمعه
714,000
تومان
اقامت 24
714,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
سه شنبه
714,000
تومان
30 مهر
چهارشنبه
714,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
714,000
تومان
2 آبان
جمعه
714,000
تومان
3 آبان
شنبه
714,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
714,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
714,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
714,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
714,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
714,000
تومان
9 آبان
جمعه
714,000
تومان
ای‌گردش
714,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
سه شنبه
714,000
تومان
30 مهر
چهارشنبه
714,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
714,000
تومان
2 آبان
جمعه
714,000
تومان
3 آبان
شنبه
714,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
714,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
714,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
714,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
714,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
714,000
تومان
9 آبان
جمعه
714,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
1 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
ساحل-اتاق کانکت چهار نفره
اتاق کانکت چهار نفره
ای‌گردش
804,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
سه شنبه
804,000
تومان
30 مهر
چهارشنبه
804,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
804,000
تومان
2 آبان
جمعه
804,000
تومان
3 آبان
شنبه
804,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
804,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
804,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
804,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
804,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
804,000
تومان
9 آبان
جمعه
804,000
تومان
اقامت 24
804,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
سه شنبه
804,000
تومان
30 مهر
چهارشنبه
804,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
804,000
تومان
2 آبان
جمعه
804,000
تومان
3 آبان
شنبه
804,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
804,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
804,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
804,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
804,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
804,000
تومان
9 آبان
جمعه
804,000
تومان
هتل یار
804,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
سه شنبه
804,000
تومان
30 مهر
چهارشنبه
804,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
804,000
تومان
2 آبان
جمعه
804,000
تومان
3 آبان
شنبه
804,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
804,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
804,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
804,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
804,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
804,000
تومان
9 آبان
جمعه
804,000
تومان
ساحل-اتاق کانکت پنج نفره
اتاق کانکت پنج نفره
اقامت 24
878,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
سه شنبه
878,000
تومان
30 مهر
چهارشنبه
878,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
878,000
تومان
2 آبان
جمعه
878,000
تومان
3 آبان
شنبه
878,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
878,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
878,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
878,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
878,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
878,000
تومان
9 آبان
جمعه
878,000
تومان
هتل یار
878,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
سه شنبه
878,000
تومان
30 مهر
چهارشنبه
878,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
878,000
تومان
2 آبان
جمعه
878,000
تومان
3 آبان
شنبه
878,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
878,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
878,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
878,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
878,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
878,000
تومان
9 آبان
جمعه
878,000
تومان
ای‌گردش
878,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
سه شنبه
878,000
تومان
30 مهر
چهارشنبه
878,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
878,000
تومان
2 آبان
جمعه
878,000
تومان
3 آبان
شنبه
878,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
878,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
878,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
878,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
878,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
878,000
تومان
9 آبان
جمعه
878,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
1 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل ساحل ارومیه

آسانسور
زمين تنيس
سالن همايش
ويدئو كنفرانس
جكوزی
امكانات برای معلولين
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
سرویس بهداشتی فرنگی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
سالن تشريفات
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
سالن جشن و مراسم و عروسی
رستوران در هتل
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
چايخانه سنتی
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
لوازم بهداشتی
رستوران بام
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
تبديل ارز
خدمات تهيه بليط
آتلیه
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
صبحانه در اتاق
آژانس مسافرتي
روم سرويس 24 ساعته
سالن كنفرانس
فضائی برای پياده روی
كتابخانه
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
خدمات خانه داری
کارت هوشمند درب اتاق
مسلط به زبان ترکی
امكانات برای معلولين
فضائی برای غير سيگاری ها(عمومی)
مسلط به زبان کردی
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
سالن جلسات
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
دمپایی حمام
فضای بيرون هتل برای نشستن
شام در اتاق
رخت آویز
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
سرویس فرنگی
حوله
دمپایی
تلفن
تلويزيون معمولی در لابی
اتاق عقد
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
سالن جلسات
Business Center
پاركينگ
تراس
صندوق امانات
لابی
رستوران
اينترنت در لابی
اينترنت در اتاق
نمای شهر
نمای فضای سبز
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خشکشویی
خدمات بيدار باش
كافی شاپ
سالن همايش
باغچه
فضای سبز
تلویزیون در لابی
شبکه پخش فیلم
نمازخانه
کافی‌شاپ
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماهواره
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
اتاق چمدان
دراور
تاکسی سرویس
کمد لباس
حوله
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
استخر
پارکینگ
اباژور
اعلام حریق
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
اطفای حریق
مسلط به زبان انگليسی
روم سرويس
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سشوار
سونا بخار
تلفن
پذیرش 24 ساعته
پاركينگ
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
سونا خشک
استخر سرپوشیده
وسایل بدنسازی
سیستم سرمایش
كافی شاپ
حمام
اينترنت در لابی
نهار در اتاق
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
کپسول آتش نشانی
اینترنت در قسمت لابی
جکوزی غیررایگان
پارکینگ سرپوشیده
استخر غیررایگان
سونا غیررایگان
رمپ
ماساژ غیررایگان
پله اضطراری
رستوران ایرانی
اتاق بازی
سالن بدنسازی غیررایگان
لابی
فروشگاه
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
خشکشویی
آرایشگاه
حمام

آدرس هتل ساحل ارومیه روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل ساحل ارومیه

(69 نظر)
نقاط قوت:
خیلی معمولی بود
نقاط ضعف:
در حد هتل ۴ستاره نبود
نقاط قوت:
بسیار عالی و فوق العاده
نقاط ضعف:
مورد منفی نداره
نقاط قوت:
در کل خوب بود بد نبود
نقاط ضعف:
اتاق خیلی گرم بود شوفاژ خراب بود که اتاقو عوض کردیم میتونه بهتر هم باشه
نقاط قوت:
در حد انتظار خوب بود
نقاط ضعف:
ملاحظه نشد
اصلا در حد هتل 4 ستاره که هیچ دو ستاره هم نبود
هتل تمیز و خوبی هست .مسیر بدون ترافیک.
نقاط قوت:
راضی نبودم
نقاط ضعف:
کاملا ناراضی
هتل تمیز و خوبی بود . قبلا هم به ارومیه سفر کرده بودمو همین هتل انتخاب کردم . به بقیه هم پیشنهاد میکنم
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
موردی نبود
نقاط قوت:
هتل رضایت بخشی بود
نقاط ضعف:
بدون نکته منفی
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل ، اتاق بزرگ بود
نقاط ضعف:
اصلا در حد ۴ستاره نبود در حد ۲ستاره کیفیت و خدمات رسانی بسیار ضعیف بود آب رایگان نداشت کیفیت صبحانه و تنوع خیلی ضعیف
با وجود قدیمی بودن هتل و اثاثیه ، اتاقها کاملا تمیز بودند و رفتار و برخورد کارکنان نیز بسیار محترمانه بود
نقاط قوت:
فوق العاده عالی بود
نقاط ضعف:
اصلا نقصی نداشت
خاطره انگیز با لوازم قدیمی
نقاط قوت:
در حد معمولی بود
نقاط ضعف:
معمولی
نقاط قوت:
آرامش تمیزی اتاق ها برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
صبحانه درحد هتل ۴ ستاره نبود فشار آب به شدت کم بود صندلی ها و مبل ها راحت نبودند
نقاط قوت:
رفتار و خدمات خوب
نقاط ضعف:
اتاق بسیار افتضاح در حد مسافر خونه راه آهن مبلهای داخل لابی بسیار کثیف
نقاط قوت:
عالی
نقاط ضعف:
قیمت بالا
سه ستاره با سبک قدیم ولی فضای خوب و تمیز و غذا هم بد نبود
سوپ خوشمزه و غذای خوب!
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
در حد هتل ۴ستاره نبود اصلا
به هیچ عنوان این هتل با امکانات ناقص و قدیمی در حد هتل ۴ ستاره نیست و نهایتا در بهترین شرایط میتوان ۲ ستاره به این هتل داد
اثاثیه هتل کاملا قدیمی هستند مبلمان رنگ رو رفته تلفن با شماره گیر گردان _مزایای هتل شامل پارکینگ خوب اسانسورهای مطمئن _ناشتا کاملا تکراری _روی هم رفته بد نیست.
من شخصا از برخورد پرسنل هتل خیلی راضیم و در مورد شرایط هتل با محسنات و کم و کاستی هایی که داره نسبتا خوبه و انتظارات رو در حد متوسط برآورد میکنه ولی چیزی که مدیریت هتل میتونه بهش توجه کنه اینه که با مقداری هزینه بازسازی و نو کردن تجهیزات هتل شرایط بسیار مطلوب تری رو واسه میهمانانش فراهم کنه که در جذب بیشتر مشتری خیلی تاثیر مثبت داشته باشه چون واقعا این هتل پتانسیل ارتقا رو داره و میتونه خیلی شرایط کیفی بهتری رو واسه مشتری ها به وجود بیاره
نقاط قوت:
فقط برخورد پرسنل دیگه هیچی
نقاط ضعف:
کاملا ناراضی بودم
هتل قديمى هست-داخل اتاق خبرى از كترى برقى و چاى نيست كه جزو ضعفاى اين هتله درصورتيكه من تا الان هرچى هتل رفتم اين وسيله وجود داشته، درضمن از نظر سيستم سرمايشى داخل اتاق نامطلوب و گرم بود.
هتلی تمیز با غذا های لذیذ رستورانش با حیاط خوش منظره اما دکوراسیون آپدیت نیست.
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
ندیدم
نقاط قوت: با اینکه هتل قدیمی هست ولی اتاقها کاملا تمیز بود اتاقهای ۲ و ۳ نفره بزرگ هستند هتل در حاشیه خیابان اصلی قرار دارد و دسترسی به آن بسیار آسان است هتل روبروی رودخانه و پارک ساحلی است به مراکز خرید نزدیک می باشد رفتار کارکنان بسیار محترمانه بود پارکینگ مناسب و خوبی داشت نقاط ضعف: با اینکه کولر خاموش بود ولی شبها هوای سرد از کولر می آمد که اذیت کننده بود گفتند چاره ای نیست سرویس بهداشتی ایرانی که در راهروی طبقات بود قفل درب و فلاش تانکش خراب بود شیر آب هم مشکل داشت و آب میداد صبحانه هم معمولی بود
با سلام خسته نباشید متاسفانه سرویس دهی این هتل مناسب نبود کولر از کار افتاده بود و پرسنل هتل علیرغم درخواست ما، اتاق را تغییر ندادند و این در فصل تابستان رفتار شایسته ای نبود
نقاط قوت:
موقعیت مکانی مناسب
نقاط ضعف:
نهایتاً قابل مقایسه با هتل های سه ستاره _ ما به مدت دو شب در تیر ماه ۹۸ در این هتل اقامت داشتیم، روز دوم که بعد از گشت شهری به هتل برگشتیم، نظافت اتاق انجام نشده بود، و پس از صحبت با پذیرش جواب دادند که شما باید درخواست نظافت اتاق رو صبح اعلام می کردید، و الان هم نظافت اتاق امکان نداره چون نظافت چی ها ساعت چهار بعدازظهر هتل رو ترک میکنند، واین موضوع که برای نظافت اتاق باید قبلاً درخواست داده بشه برای من که به واسطه شغل و نوع زندگی زیاد سفر میرم و هتل های زیادی رو تجربه کردم خیلی عجیب بود، تا به این زمان چنین چیزی رو در هیچ هتلی نشنیده بودم _ هنگام تسویه حساب بابت آب معدنی داخل یخچال که مصرف کرده بودیم از ما پول خواسته شد، و با اینکه مبلغ زیادی نبود خیلی توی ذوق میزد، هتل ها با هر تعداد ستاره حداقل برای یک بطری آب معدنی در روز درخواست وجه نمیکنن
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
نکته منفی نداره
نقاط قوت:
راضی نبودم
نقاط ضعف:
اصلا در حد هتل ۴ستاره نبود
این هتل واقعا چهار ستاره نیست سرویس بهداشتیش فوق العاده کثیف و برای تمیز کردنش کلی پیگیری کردم تا یکی بیاد درستش کنه ، حوله ها بدون هیچگونه روکشی روی کمد!!! تمیز بودن اولین شرط یه مکان اقامتیه که اینجا نداشت چه برسه به ۴ تا ستاره !!!!
نسبتا مطلوب
نقاط قوت:
زیاد راضی نبودم
نقاط ضعف:
در حد ۴ستاره نیست صبحانش اصلا با کیفیت نبود
هتلی با کیفیت متوسط یا پایین تر
نقاط قوت:
برخورد پرسنل خوب امکانات هتل و اتاق خوب اتاق تمیز صبحانه خوب بود
نقاط ضعف:
برای نهار و شام پرسنل ضعیف بودن و پر سروصدا راضی نبودم
نقاط قوت:
اصلا راضی نبودم از هتل
نقاط ضعف:
این هتل اصلا در حد ۴ستاره نبود صبحانه مسخره اتاقهای قدیمی
هتل خوبی بود و تمیز بود.نکته منفی نداشت
نقاط قوت:
از نظر موقعیت مکانی عالی بود
نقاط ضعف:
چون هتل قدیمی ساز هست بعضی از امکاناتش مثل کولرها باید به روز شود و نیاز به رسیدگی داره
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
عدم وجود سیستم تهویه مطبوع وسایل اتاق ها مستعمل صبحانه نسبت به سالهای قبل تنزل درجه یافته عدم تناسب پارکینگ با تعداد اتاق ومسافر قیمت به نسبت سرویس بالا می باشد
نقاط قوت:
تمیز
نقاط ضعف:
قدیمی بودن امکانات
کیفیت اتاقها در حد هتل 3 ستاره است
اول اینکه هتل 4ستاره نبود وارد لابی که میشدی مبلمان کثیف وقدیمی ودرضمن فشارآب حمام خیلی کم بود وصبحانه درحد مسافرخونه بود و قیمتش هم خیلی گرون. هتلهای شهرهای دیگه آب معدنی مجانیه ولی این هتل حساب میکنه. ا
نقاط قوت:
عالی بودند.
نقاط ضعف:
پریز اتاق کار نمی کرد تا موبایلم رو شارژ کنم.
نقاط قوت:
.فقط برخورد خوب کارکنان
نقاط ضعف:
اطاقها کثیف ومورچه داشتند سیستم صوتی تصویری سیستم گرمایشی درعجبم چطور۴ستاره گرفته است
نقاط قوت:
ندارد
نقاط ضعف:
همه چيزش
سلاممن رفته بودم ماموریت که مجبور شدم شب بمونم و رانندم این هتل رو‌ پیشنهاد داد. لوازم اتاقم شبیه لوازم اتاق هتل های دهه 80 میلادی بود!!! ولی این اصلا نقطه ضعف نبود چون همه چیز لوکس به نظر میومد:) کارم طول کشید و مجبور شدم یک شب دیگه ارومیه بمونم که دوباره رفتم همون هتل چون راضی بودم.البته من 1 بعد از نیمه شب رسیدم و 7 صبح هم تخلیه کردم چون کار داشتم. در کل اینکه به عنوان یک هتل خوب با کارکنان متشخص و با قیمت مناسب پیشنهاد میکنم.البته هر طور نظر خودتونه:)
با سلام، از نظر برخورد پرسنل هتل و پاکیزگی وضعیت هتل خوب بود. امکانات بهداشتی در حد مطلوب بود. منظره رو به بیرون هتل عالی بود. فاصله هتل تا فرودگاه نیز نسبتا خوب بود. فاصله هتل به مرکز شهر نزدیک بود. امکانات گرمایشی هتل با وجود سرمای هوا مطلوب نبود منو و کیفیت غذاهای رستوران هتل اصلا خوب نبود.
نقاط قوت:
با سلام مطمنا اگر سفری به شهر زیبای ارومیه داشته باشم از همین هتل استفاده خواهم کرد
نقاط ضعف:
عالی بود
سلام و عرض ادب . سکوت و آرامش محیط و ادب کارکنان از مهمترین خصیصه هتل بود
یه هتل خیلی خیلی ابتدایی. قطعا در حد 4 ستاره نبود. نهایت
این هتل ، در حد یک مهمانخانه می باشد، اصلأ ۴ ستاره نمی باشد. مبلمان، پرده ها کثیف و مندرس می باشند، حوله ها پس از استفاده شستشو و استریل و وکیوم نمی‌شوند و در جا یک نوار در اطراف آنها پیچیده می‌شود که نشان دهند شستشو و استریل شده اند. سطلها زبانه شکسته و فاقد درب می‌باشند که باعث آلودگی محیط اتاق میشوند. در داخل حمام و دستشویی مایع دستشویی قرار نمیدهند و فقط یک صابون قرار می‌دهند که هم باید برای حمام و هم برای توالت رفتن استفاده شود.وقتی به این مورد اخیر اشاره کردم ،به دروغ گفتن بهداشت اجازه استفاده از مایع دستشویی را نمی‌دهد.با سامانه بهداشت ۱۹۰ تماس گرفتم و بهداشت ضمن تکذیب ، شکایت را ثبت و با مراجعه به هتل ، تاکید کرد باید ،هتل نکات را رعایت کند، ضمنأ این هتل برخلاف کلیه هتل های کشور ، پول آب معدنی که در یخچال قرار می‌دهند از مسافر اخذ میکند. من توصیه این است ،اگر هم مجبور شدی اید ،از این هتل استفاده نکنید ،زیرا خطر مبتلا به بیماریهای واگیر بسیار زیاد است.
رفتار کارکنان مودبانه بود
هتل ساحل زمانی نه چندان دور بهترین هتل ارومیه بود. الان هم با وجود قدیمی شدن شرایط بدی ندارد اما دیگر 4 ستاره نیست و میتونم گفت یک 3 ستاره خوب است. مشکلات عدیده ای هم در کل هتل های ارومیه وجود دارد مثل صبحانه ضعیف و... اما من این هتل رو به افرادی که ماشین شخصی دارن پیشنهاد میکنم چون هتل در بزرگراه واقع شده. امیدوارم در برخی موارد مدیریت تجدید نظر کند.
می تواند قوی تر شود از نظر ظاهری کیفیت همه چیز خیلی خوب بود فقط سلیقه خوبی در استفاده پارچه ها نداشتند که در کل هتل های این شهر قابل مشاهده می باشد
هتل به نظر قدیمی بود و اصلا در طراحی داخلی سلیقه به خرج نداده بودن و واقعا حس کهنگی میداد مخصوصا پرده ها و روکش تخت و مبلها که همه یک رنگ بودن. ولی تمیز بود.و پارکینگ خوبی داست. تخت دابل هم از حالت عادی کوچیکتر بود. غذاش خیلی چرب بود و صبحونه معمولی ای داشت. در کل هتل در حد 4 ستاره نبود. بیشتر میشد گفت 3 ستاره خوبه
سلام من مدت طولانی موندم قیمت مناسبی داره ممنون
همه چیز تکمیل و از هتل راضی بودم.
به نسبت هزینه امکانات و خدمات در حد انتظارم بود. هتل مشکل چشمگیری نداشت
عدم احترام به مهمان اتاق های بد بو روتختی های بد رنگ کمد و تخت و فرنیچر بی کیفیت و کهنه بوفه صبحانه بسیار ضعیف از شام هم راضی نبودم پنجره های قدیمی و سر و صدای خیابان به میزان کافی
با توجه به قیمت مناسب نمی باشد.
از نظر من متوسط بود.
هتل خوبی بود.
نقاط قوت:
با توجه به اقامت کوتاه بنده، رفتار پرسنل و خدمات داخل هتل مناسب بوده است.
نقاط ضعف:
مهم ترین نکته منفی بحث حجمی بودن اینترنت می باشد که با توجه به میزان استفاده از اینترنت حجم کمی به مسافرین داده می شود.
نقاط قوت:
برخورد خوب و صمیمی کارکنان هتل موقعیت جغرافیایی هتل تمیزی
نقاط ضعف:
پتو و یا ملافه در کاور نایلونی نبود
هوا کمی سرد بود. اما خیلی هتل خوب و مجللی بود. در کل اقامت خوبی داشتم. اتاق دلباز و بزرگی داشت. رستوران مجلل و غذاهای خوش طعم محلی.
نقاط قوت:
موقعیت محلی مناسب
نقاط ضعف:
سرویسهای بهداشتی قدیمی ارطبات وراهننمایی مسافر ضعیف
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل ساحل ارومیه

مهمانان هتل ساحل ارومیه در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل ساحل ارومیه از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل ساحل ارومیه بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل ساحل ارومیه رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل ساحل ارومیه را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.