مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل سهند تبریز

ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخته
ایران هتل آنلاین
350,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
350,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
350,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
350,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
350,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
350,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
350,000
تومان
28 مرداد
جمعه
350,000
تومان
29 مرداد
شنبه
350,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
350,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
350,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
350,000
تومان
دو تخته برای یک نفر
اسنپ تریپ
480,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
480,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
480,000
تومان
29 مرداد
شنبه
480,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
480,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
یک تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
اتاق یک تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
350,000
تومان
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته
ایران هتل آنلاین
580,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
580,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
580,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
580,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
580,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
580,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
580,000
تومان
28 مرداد
جمعه
580,000
تومان
29 مرداد
شنبه
580,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
580,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
580,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
580,000
تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
580,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
580,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
580,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
580,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
580,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
580,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
580,000
تومان
28 مرداد
جمعه
580,000
تومان
29 مرداد
شنبه
580,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
580,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
580,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
580,000
تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
580,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
580,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
580,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
580,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
580,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
580,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
580,000
تومان
28 مرداد
جمعه
580,000
تومان
29 مرداد
شنبه
580,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
580,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
580,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
580,000
تومان
اتاق دو تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
540,000
تومان
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
اسنپ تریپ
580,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
580,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
580,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
580,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
580,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
580,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
580,000
تومان
28 مرداد
جمعه
580,000
تومان
29 مرداد
شنبه
580,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
580,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
580,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
730,000
تومان
اتاق سه تخته
ایران هتل آنلاین
730,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
730,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
730,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
730,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
730,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
730,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
730,000
تومان
28 مرداد
جمعه
730,000
تومان
29 مرداد
شنبه
730,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
730,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
730,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
730,000
تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
680,000
تومان
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته
ایران هتل آنلاین
880,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
880,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
880,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
880,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
880,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
880,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
880,000
تومان
28 مرداد
جمعه
880,000
تومان
29 مرداد
شنبه
880,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
880,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
880,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
880,000
تومان
چهار تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
23 مرداد
یکشنبه
800,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
800,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
800,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
800,000
تومان
28 مرداد
جمعه
800,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
800,000
تومان
اتاق چهار تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
820,000
تومان

امکانات اتاق های هتل سهند تبریز

تلویزیون
یخچال
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
تلویزیون LED در لابی
سرویس فرنگی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
اینترنت در لابی
سیستم گرمایشی سرمایشی
جعبه کمک های اولیه
اتاق چمدان
حوله
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
تلفن
سرویس بهداشتی ایرانی
لابی
اینترنت
خشکشویی
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
کافی نت
صبحانه رایگان
مینی بار
سیستم سرمایش
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
تلويزيون LCD در لابی
روم سرويس 24 ساعته
كتابخانه
اینترنت با سرعت بالا
پارکینگ در هتل
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
پنجره
لوازم بهداشتی
سیستم گرمایش
دمپایی حمام
رخت آویز
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

نظرات کاربران برای هتل سهند تبریز

(42 نظر)
نقاط قوت:
فقط از بابت اینکه در مرکز شهر و نزدیک به اماکن دیدنی شهر هست خوب بود
نقاط ضعف:
فقط از بابت اینکه در مرکز شهر و نزدیک به اماکن دیدنی شهر هست خوب بود
فقط ما از موقعیت مکانیش که در مرکز شهر بود خوشمان آمد و بقیه موارد اصلا مناسب اقامت و در حد هتل نبود
نقاط قوت:
قیمت مناسب و رفتار خوب مدیریت و مکان که البته در تقطه شلوغ شهر بود ولی مرکز بودنش خوب بود .پیاده به خیلی جاها نزدیک بود
نقاط ضعف:
قیمت مناسب و رفتار خوب مدیریت و مکان که البته در تقطه شلوغ شهر بود ولی مرکز بودنش خوب بود .پیاده به خیلی جاها نزدیک بود
هتل خوبی بود نسبت به قیمت فقط کاش ملحفه هاشون که صد در صد پلاستیک بود را عوض میکردند و کف اتاقهایشان موکت یا فرشی پهن میکردند
نقاط قوت:
خوشرویی کارکنان،قیمت به صرفه،تمیز
نقاط ضعف:
خوشرویی کارکنان،قیمت به صرفه،تمیز
اقامت خوب وراحتی بود،هتل تمیز وارومی بود .در مجموع راضی بودم.
نقاط قوت:
امکانات عالی نسبت به قیمت
نقاط ضعف:
امکانات عالی نسبت به قیمت
بسیار خوب و عالی مرتبه بعد حتما یکی از گزینه ها خواهد بود
نقاط قوت:
نظافت
نقاط ضعف:
نظافت
نقاط قوت:
پاکیزگی و لوکیشن عالی و کولر گازی عالی و دسترسی فوق العاده
نقاط ضعف:
پاکیزگی و لوکیشن عالی و کولر گازی عالی و دسترسی فوق العاده
هتل بسیار پاکیزه با لوکیشن عالی و دسترسی عالی و برخورد خوب کارکنان باعث شد از اقامتم در تبریز لذت کافی رو ببرم و مهمتر از همه کولر گازی خنک اتاق عالی بود .
نقاط قوت:
کارمندان دلسوز و‌ خوش برخورد، موقعیت مکانی خوب، قیمت مناسب، دارای پارکینگ، در کل با توجه به مبلغ پرداختی از هتل راضی بودم
نقاط ضعف:
هتل فرسوده، صبحانه مختصر، داخل طرح ترافیک بود (طرح ترافیک به صورت زوج و فرد اجرا می شود و باید به زمان آن توجه کنید)
نقاط قوت:
فقط موقعیت مکانیش مناسب بود
نقاط ضعف:
پرسنل بسیار بد برخورد، نظافت اصلا رعایت نشده بود، سرویس تمیز نبود، ملحفه ها تمیز نبود، اتاق چهارتخته فقط مناسب دو تخت بود، بسیار کمجا و بی امکانات، متاسفانه صبحانه ضعیف و در حد توهین ب مسافر محسوب میشد
نقاط قوت:
پذیرش و کارکنان حرفه ای، مودب وصمیمی هستند اتاق آرام و دنج بسیار رضایت بخش تمیزومرتب بودعلاوه بر این چند مرکزخرید در کنار هتل قرار دارد پذیرش هتل هم ۲۴ساعته بود من راضی بودم نسبت به قیمت عالی بود انتخاب اولم تو تبریز این هتله
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
نظافت عالی رفتار پرسنل خوب بود در مرکز شهر قرار گرفته بود و دسترسی آسان به مراکز خرید داشت پارکینگ صبحانه و اینترت رایگان هم داشت
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
نداشت
نقاط ضعف:
همه چیز کثیف بود فنرهای تخت در اومده بود صبحانه افتضاح پول حروم کردنه اسم رو درست کنید اینجا مهمانپذیر ه! نه هتل
نقاط قوت:
محل عالی دسترسی به بازار تبریز
نقاط ضعف:
منطقه طرح ترافیک و عدم وجود امکانات مثل دستمال کاغذی و لیوان و فلاکس در اتاقها
نقاط قوت:
مرکز شهر
نقاط ضعف:
بسیار کثیف و آلودگی صوتی توسط دیگر مهمان ها بدون تذکر هتل
نقاط قوت:
فقط یک نکته مثبت داشت اون هم موقعیت عالی این مسافرخانه در بهترین جای بازار بود.گفتن کلمه هتل برای این مکان شرم اور است.یه آقای مسنی که متصدی پذیرش بود انسان خیلی قابل احترامی بود. رفتار پرسنل هم عالی بود
نقاط ضعف:
دریک کلمه افتضاح.اتاق کوچک .با روشنایی کم.بشدت اتاق سرد و کثیف بود.سرویس بهداشتی که نگو شبیه این سرویس بهداشتیهای بین راهی بود .هرگز به رفتن به این مسافرخانه با اون پارکینگ کوچکش فکر هم نکنید از بس کوچک بود متاسفانه ماشینم یه دربش کلا نابود شد.
نقاط قوت:
قیمت مناسب داشتن صبحانه و پارکینگ دسترسی به بازار و بیشتر جاهای مهم شهر من برای سفر کاری دخترم چهر روزدر هتل سهند بودیم دخترم از صبح تا شب میرفت درسته تمام روز تنها میموندم ولی چون نزدیک بود به بازار اصلا حوصله ام سر نرفت خیلی خوب بود از عوامل هتل نهایت تشکر رو دارم.
نقاط ضعف:
فقط کمی چراغ اتاق کم نورتر بود ولی سرویسها عالی هم نور و گرمای زیادی داشت
بد نبود. اما نواقصی هم داشت : ورودی پارکینگ تنگ بود. اتاق ساعت دیواری و تزئین نداشت. یخچال خالی بود. نظافت و آراستگی اتاق از لابی وسالن کمتر بود.
نقاط قوت:
خوش برخورد بودن مسئولین و کارکنان هتل مرکز شهر بودن و دسترسی داشتن به نقاط مرکز و بازار شهر نطافت خوب ملافه و تخت هاو امکانات نسبی و قیمت تقریبا مناسب
نقاط ضعف:
مفروش نبودن اتاقها.امکانات کم پخت و پز در اتاقها و نظافت یخچال و آشپزخانه و تا حدی سرویس بهداشتی
با توجه به اینکه هتل دو ستاره بوده و مبلغ دریافتی بابت اتاق ها به نسبت هتل های ستاره دار بیشتر بسیار مناسب است و همچنین خدمه با محبت (آقا محمود ) و پذیرش عالی ونیز توافق بابت قیمت اتاق ها و تخفیفات، این هتل را از سایرین متمایز نموده و نزدیکی آن به بازار و دارا بودن پارکینگ ،شوفاژ ،کولر گازی، تلویزیون ، تلفن ، کمد و دراور، نور مناسب اتاق، سرویس بهداشتی ایرانی و فرنگی و حمام و نظافت کلی ساختمان و تازگی بنا، نزدیکی به رستوران حاج محمد و پسران و خیابان ارک همگی از مزایای این هتل بوده ولی صبحانه بسیار ضعیف ، عدم وجود وایفای، تعطیلی رستوران ، تشک ضعیف ، کثیفی زیر تخت ، صدای اتاق کناری به دلیل دیوار جدا کننده را می توان از قسمت های ضعیفه هتل برشمرد
کارمندان با اخلاق و محترم
تنها آپشن اتاق یه عدد شامپو کوچیک تاریخ مصرف گذشته بود. صبحانه هم نصف نون بربری با یک عدد پنیر کوچیک بود.
همه چیز برای اقامت چند روزه بنده خوب بود ، هم از لحاظ آرام بودن مکان و هم از لحاظ پاکیزگی و امکانات هتل اگر سفر دیگری به تبریز داشته باشم این هتل رو انتخاب می کنم
سلام به عنوان یک هتل دو ستاره، نسبتا تمیز و در مجموع خوب بود، برخورد کارکنان نیز با احترام زیادی همراه بود. مکان هتل دسترسی مناسبی برای بازدید از اماکن تاریخی و دیدنی شهر دارد. کسانی که با وسیله نقلیه شخصی تردد میکنند توجه داشته باشند که هتل در محدوده بازاری و نسبتا شلوغ شهر و در داخل محدوده زوج و فرد قرار دارد.
پرسنل مهربان و با ادب.اما به لحاظ نظافت جای کار دارد. اما موقعیت هتل برای مسافرت کاری خیلی خوبه. پارکینگ نکته مثبت دیگست.
هتلش جای خوبیه مرکز شهر هست و تمیز و مرتبه ولی اتاقها خیلی کوچکه و جالب نبود از نظر ما
با سلام، همه چی عالی بود ولی اتاق کمی بوی نا مطبوع میداد ، تشکر از زحماتتون
اتاق تمیز صبحانه خوب و پذیرش خوش برخورد
برخورد پرسنل بد،صبحانه افتضاح،نظافت خیلی ضعیف،پارکینگ مزخرف
در مجموع خوب بود.
با سلام .از لحاظ موقعیت با توجه به مرکز شهر بودن و نزدیک بازار بودن بسیار عالی بود .برخورد کارکنان بسیار عالی بود .منتهی متاسفانه اطاقها دارای استاندارد مطلوب نبود مثلا بسیار بسته و بدون نور بود .از لحاظ صبحانه با توجه به دو ستاره بودن خوب بود.ممنون
به علت مجاورت در یکی از خیابان های اصلی سر و صدای زیادی وجود دارد. سرویس صبحانه خیلی معمولی است. نزدیکی به اماکن گردشگری از مزایای این هتل است. برخورد کارکنان مودبانه است.
امیدوارم تجربه خوبی باشه فعلا یک ستاره تا زمان استفاده از زمان رزرو
کارکنان هتل بسیار خوب و خوش برخورد بودند ولی اتاق هتل نسبتا خوب. کنترل تلویزیون کار نمیکرد. سیفون سرویس بهداشتی خراب بود. اتاق 202 فاضلاب سینک ظرفشویی گرفته بود و آب به سختی پایین میرفت.
هتل تمیز و خوبی هست . از لحاظ موقعیتی هم مناسب بوده و به نقاط دیدنی شهر نزدیک می باشد .
موقعیت مناسب برای بازدید از سایتهای تاریخی، کیفیت متناسب با ستاره‌ها
هتل خوبی نیست تمیز نیست و صبحانه هم خیلی ساده بود
امکانات اتاق تلویزیون یخچال سینک رادیاتور اسپیلت ساعت شامپو و صابون مایع است. کمد و اینه و دراور در اتاقها هست. مینی بار ندارد. فقط آب معدنی داخل یخچال است. سشوار و کتری برقی در اتاقها ندارد. از لحاظ دسترسی به بازار و مکانهای دیدنی عالیه. صدای اتاقهای مجاور در اتاق شنیده میشود. صبحانه پنیر خیار گوجه نیمرو تخم مرغ اب پز. کره عسل مربا نان بربری اب پرتقال و چایی است و هر روز یکسان است.
بيشتر به يك مهمان پذير شبيه هست تا هتل ،حتي اب رو هم حساب كردن ،امكانات و شرايط اتاق خيلي معمولي و ضعيف ،صبحانه حتي شير يا خرما نداشت تنها مزيت هتل نزديكي به بازار و مراكز ديدني هست
به طور کل خوب بود ولی تجهیزات و امکانات هتل قدیمی بود. تخت ها چندان طبی نبود . اما در کل هتل آرامی بود. صبحانه خوبی داشت. برخورد پرسنلش هم خوب بود.
هتلی خوب نزدیک به پارک ایگولی و مراکز دیدنی شهر قشنگ تبریز این هتل خیلی تمیز بود رفتار کارکنان بامهمانان خوب بود قابل قبول بود
نسبتا تر تمیز، برخورد خوب کارکنان، در کل برای یک هتل 2 ستاره قابل قبول بود.
هتل بسیار تمیز و عالی بود کارکنان بسیار مودب و آراسته بودند اتاقها هر روز صبح نظافت می‌شدند در اکثر شهرها از هتل استفاده کردیم این هتل می‌شود نمره 4 ستاره رو بهشون داد در کل از هتل‌های 4 ستاره استانبول خیلی بهتر و آراسته تر بود
هتل محیط تمیز و آرومی داره که مناسب خانواده و استراحت. پرسنل رفتار مودبانه داشتن
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل سهند تبریز

مهمانان هتل سهند تبریز در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل سهند تبریز از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل سهند تبریز بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل سهند تبریز رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل سهند تبریز را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.