مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل اُرسی تبریز

ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته دبل زمرد
اقامت 24
2,369,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
2,369,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
2,369,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
2,369,000
تومان
28 مرداد
جمعه
2,369,000
تومان
29 مرداد
شنبه
2,369,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
2,369,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
2,369,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
2,369,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
2,369,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
2,369,000
تومان
4 شهریور
جمعه
2,369,000
تومان
اتاق دو تخته دبل یاقوت
اقامت 24
2,369,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
2,369,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
2,369,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
2,369,000
تومان
28 مرداد
جمعه
2,369,000
تومان
29 مرداد
شنبه
2,369,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
2,369,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
2,369,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
2,369,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
2,369,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
2,369,000
تومان
4 شهریور
جمعه
2,369,000
تومان
دو تخته دابل یاقوت
اسنپ تریپ
2,560,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
2,560,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
2,560,000
تومان
29 مرداد
شنبه
2,560,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
2,560,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
دو تخته تویین زمرد
اسنپ تریپ
2,560,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
2,560,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
2,560,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
2,560,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
2,560,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
2,560,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
اتاق دو تخته دبل زمرد (میهمان خارجی)
اقامت 24
2,620,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
2,620,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
2,620,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
2,620,000
تومان
اتاق دو تخته دبل لاجورد
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
26 مرداد
چهارشنبه
2,070,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
2,070,000
تومان
اتاق دو تخته دبل کهربا
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
2,070,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
2,070,000
تومان
اتاق دو تخته دبل لاجورد (میهمان خارجی)
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
28 مرداد
جمعه
2,300,000
تومان
اتاق دو تخته دبل کهربا (میهمان خارجی)
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
30 مرداد
یکشنبه
2,300,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
2,300,000
تومان
اتاق دو تخته دبل یاقوت (میهمان خارجی)
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
4 شهریور
جمعه
2,620,000
تومان
دو تخته دابل کهربا
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
2,236,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
2,236,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
دو تخته دابل لاجورد
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
2,236,000
تومان
29 مرداد
شنبه
2,236,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
2,236,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
سرای کهربا (دبل)
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
سرای لاجورد (دبل)
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
سرای یاقوت (دبل)
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
سرای زمرد (تویین)
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 3 نفر

امکانات اتاق های هتل اُرسی تبریز

اعلام حریق
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
آسانسور
نمازخانه
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
ماساژ
اتاق چمدان
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
آرایشگاه
فروشگاه
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک

نظرات کاربران برای هتل اُرسی تبریز

(13 نظر)
نقاط قوت:
فضای خاص، زیبا و بسیار دلنشین پرسنل بسیار محترم و خوش برخورد نظافت بسیار مطلوب اتاق و کل مجموعه صبحانه ی خوب و کامل در محیطی آرامش بخش
نقاط ضعف:
سر و صدای یخچال داخل اتاق کمی زیاد بود.
نقاط قوت:
فوق العاده هتل زیباو جذاب میزبان های بسیار خوش اخلاق و خون گرم یکی از بهترین هتل های بود که رفتم آرامش تمام
نقاط ضعف:
فوق العاده هتل زیباو جذاب میزبان های بسیار خوش اخلاق و خون گرم یکی از بهترین هتل های بود که رفتم آرامش تمام
واقعا لذت بخش و همه چیز عالی
نقاط قوت:
بسیار محیط دوست داشتنی و دوستانه
نقاط ضعف:
بسیار محیط دوست داشتنی و دوستانه
نقاط قوت:
دكوراسيون بسيار زيبا،آرامش و سكوت،صبحانه خوب
نقاط ضعف:
دكوراسيون بسيار زيبا،آرامش و سكوت،صبحانه خوب
نقاط قوت:
معماری زیبا امکانات منحصر بفرد
نقاط ضعف:
معماری زیبا امکانات منحصر بفرد
بهترین اقامتی که داشتم.
نقاط قوت:
ميزبانان بسيار خشرو-طراحي فضاها و اتاقها بينظير-پذيرايي صبحانه و كافه دلچسب-استفاده از مواد غذايي عالي-خدمات ماساژ عالي-راهنمايي مكانها توريستي از طرف كاركنان عالي-نظافت و تميزي هتل عالي-ارشيو كتابها عالي-فضاي تراسها و فضاي باز براي استراحت فوق العاده-حتما با خودتون فيلم ببريد از فضاي تماشاخانه استفاده كنيد-كاش توي همه شهرهاي ايران همچين فصايي باشه😉
نقاط ضعف:
ميزبانان بسيار خشرو-طراحي فضاها و اتاقها بينظير-پذيرايي صبحانه و كافه دلچسب-استفاده از مواد غذايي عالي-خدمات ماساژ عالي-راهنمايي مكانها توريستي از طرف كاركنان عالي-نظافت و تميزي هتل عالي-ارشيو كتابها عالي-فضاي تراسها و فضاي باز براي استراحت فوق العاده-حتما با خودتون فيلم ببريد از فضاي تماشاخانه استفاده كنيد-كاش توي همه شهرهاي ايران همچين فصايي باشه😉
اقامتي بينظير در اين هتل داشتيم، نظيرش رو در ايران نديده بودم. ميزبانان بسيار خشرو-طراحي فضاها و اتاقها بينظير-پذيرايي صبحانه و كافه دلچسب-استفاده از مواد غذايي عالي-خدمات ماساژ عالي-راهنمايي مكانها توريستي از طرف كاركنان عالي-نظافت و تميزي هتل عالي-ارشيو كتابها عالي-فضاي تراسها و فضاي باز براي استراحت فوق العاده-حتما با خودتون فيلم ببريد از فضاي تماشاخانه استفاده كنيد-كاش توي همه شهرهاي ايران همچين فصايي باشه😉
برخورد دوستانه و مهربان ميزبانان و صبحانه بي نظير و تميزي و زيبايي و آرامش فوق العاده هتل كه فقط بايد تجربه اش كنيد تا متوجه اش بشيد. سپاس بيكران
نکات مثبت: زیبایی و آرامش فضای هتل و اتاق ها، اتاق کاملا تمیز تحویل داده شد، وسایل و فضا هنوز کاملا نو هستند، صبحانه گرم و سرد دلپذیر نکات منفی: تعویض ملحفه ها هر ۴ شب یکبار کم است، در طول دو شبی که اقامت داشتیم اتاق ما تمیز یا مرتب نشد و حوله ها عوض نشد، نبودن اتو در اتاق ها، یخچال اتاق ما صدای غیر قابل تحملی داشت که با کشیدن از برق حل شد، البته تذکر دادیم تا برای مهمانان بعدی رفع شود، هزینه حمام شاهانه نسبت به اینکه امکانات خاصی مثل سونا یا جکوزی نداره خیلی بالاست
حس آرامش بخش و خوبی داره دقت به جزئیات در تمام بخش ها مشهوده برخورد عالیه عوامل هم تحسین برانگیز هست نکات منفی انتظار صبحانه مفصل نداشته باشید حمام شاهانه ارزش اسفاده نداره مگر اینکه یک ماسور همراه ببرید صدای بین طبقات راحت جابجا میشه و عدم وجود رستوران و اجازه آوردن غذا از بیرون به داخل اتاق هم ندارید در کل تجربه متفاوت و خوبی هست
نقاط قوت:
هتل بسیار شیک و فوق العاده تمیز و مرتب با بر خورد بسیار خوب پرسنل... جای دنج و کاملا آرام اتقها تمیز ومرتب بدون کوچکترین ایرادی... داشتن چای ساز در اتاق... طراحی منحصر به فرد هتل و اتاقها صبحانه واقعا عالی و با کیفیت خلاصه که به شدت پیشنهاد میشه.....
نقاط ضعف:
اصلا ندارد
نقاط قوت:
هال بسیاااار عالی و بی نظیر بهترین خاطره ما در تبریز اقامت در این هتل بود اینقدری خوب بود که دوست نداشتیم از هتل بیایم بیرون. رفتار پرسنل خیلی خوب و صمیمی واقعا لذت بردیم♥️
نقاط ضعف:
هیچی
آرامش و زیبایی
ار هر نظر عالی و خاص و اصیل با مدیریت بی نظیر و دوست داشتنی
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل اُرسی تبریز

مهمانان هتل اُرسی تبریز در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل اُرسی تبریز از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل اُرسی تبریز بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل اُرسی تبریز رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل اُرسی تبریز را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.