هتل فرید تبریز

تبریز خیابان شریعتی جنوبی خیابان والمان - پلاک ۷۲
-
امتیاز کاربران
79
نظرات کاربران

معرفی هتل فرید تبریز

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل فرید تبریز

ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخته
اقامت 24
550,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اسفند
دوشنبه
550,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته نورگیر و بدون پنجره
اقامت 24
970,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اسفند
دوشنبه
970,000 تومان
1 فروردین
سه‌شنبه
970,000 تومان
2 فروردین
چهارشنبه
970,000 تومان
3 فروردین
پنج‌شنبه
970,000 تومان
4 فروردین
جمعه
970,000 تومان
5 فروردین
شنبه
970,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
970,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
970,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
970,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
970,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
970,000 تومان
دو تخته
اسنپ تریپ
990,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اسفند
دوشنبه
990,000 تومان
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
990,000 تومان
5 فروردین
شنبه
990,000 تومان
اتاق دو تخته
اقامت 24
990,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اسفند
دوشنبه
990,000 تومان
1 فروردین
سه‌شنبه
990,000 تومان
2 فروردین
چهارشنبه
990,000 تومان
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
990,000 تومان
5 فروردین
شنبه
990,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
990,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
990,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
990,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
990,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
990,000 تومان
اتاق دو تخته با ویو تمام شیشه
اقامت 24
1,235,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اسفند
دوشنبه
1,235,000 تومان
1 فروردین
سه‌شنبه
1,235,000 تومان
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
1,235,000 تومان
5 فروردین
شنبه
1,235,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
1,235,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
1,235,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,235,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,235,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,235,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته نورگیر و بدون پنجره
اقامت 24
1,250,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اسفند
دوشنبه
1,250,000 تومان
1 فروردین
سه‌شنبه
1,250,000 تومان
2 فروردین
چهارشنبه
1,250,000 تومان
3 فروردین
پنج‌شنبه
1,250,000 تومان
4 فروردین
جمعه
1,250,000 تومان
5 فروردین
شنبه
1,250,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
1,250,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
1,250,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,250,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,250,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,250,000 تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
1,290,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
1 فروردین
سه‌شنبه
1,290,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
1,290,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
1,290,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
1,290,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اسفند
دوشنبه
1,290,000 تومان
1 فروردین
سه‌شنبه
1,290,000 تومان
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
1,290,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
1,290,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
1,290,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,290,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,290,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,290,000 تومان
اتاق سه تخته با ویو تمام شیشه
اقامت 24
1,480,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اسفند
دوشنبه
1,480,000 تومان
1 فروردین
سه‌شنبه
1,480,000 تومان
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
1,480,000 تومان
5 فروردین
شنبه
1,480,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
1,480,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
1,480,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,480,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,480,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,480,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته
اقامت 24
1,490,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اسفند
دوشنبه
1,490,000 تومان
1 فروردین
سه‌شنبه
1,490,000 تومان
2 فروردین
چهارشنبه
1,490,000 تومان
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
1,490,000 تومان
5 فروردین
شنبه
1,490,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
1,490,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
1,490,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,490,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,490,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,490,000 تومان
اتاق دو خوابه چهار تخته نورگیر و بدون پنجره
اقامت 24
1,600,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اسفند
دوشنبه
1,600,000 تومان
1 فروردین
سه‌شنبه
1,600,000 تومان
2 فروردین
چهارشنبه
1,600,000 تومان
3 فروردین
پنج‌شنبه
1,600,000 تومان
4 فروردین
جمعه
1,600,000 تومان
5 فروردین
شنبه
1,600,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
1,600,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
1,600,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,600,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,600,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,600,000 تومان
سوئیت یک خوابه چهارتخته
اقامت 24
1,650,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اسفند
دوشنبه
1,650,000 تومان
1 فروردین
سه‌شنبه
1,650,000 تومان
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
1,650,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
1,650,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
1,650,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,650,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,650,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,650,000 تومان
اتاق دو خوابه چهار تخته با ویو تمام شیشه
اقامت 24
1,820,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اسفند
دوشنبه
1,820,000 تومان
1 فروردین
سه‌شنبه
1,820,000 تومان
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
1,820,000 تومان
5 فروردین
شنبه
1,820,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
1,820,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
1,820,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,820,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,820,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,820,000 تومان
چهار تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 5 نفر

سوئیت یک خوابه پنج تخته
اسنپ تریپ
1,790,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
1,790,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,790,000 تومان
سوئیت یک خوابه پنج تخته
اقامت 24
1,790,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اسفند
دوشنبه
1,790,000 تومان
1 فروردین
سه‌شنبه
1,790,000 تومان
2 فروردین
چهارشنبه
1,790,000 تومان
3 فروردین
پنج‌شنبه
1,790,000 تومان
4 فروردین
جمعه
1,790,000 تومان
5 فروردین
شنبه
1,790,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
1,790,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
1,790,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,790,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,790,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,790,000 تومان
سوئیت دو خوابه پنج تخته
اسنپ تریپ
1,890,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
9 فروردین
چهارشنبه
1,890,000 تومان
اتاق دو خوابه پنج تخته
اقامت 24
1,950,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اسفند
دوشنبه
1,950,000 تومان
1 فروردین
سه‌شنبه
1,950,000 تومان
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
1,950,000 تومان
5 فروردین
شنبه
1,950,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
1,950,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
1,950,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,950,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,950,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,950,000 تومان
ظرفیت 6 نفر

اتاق دو خوابه شش تخته
اقامت 24
2,150,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اسفند
دوشنبه
2,150,000 تومان
1 فروردین
سه‌شنبه
2,150,000 تومان
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
2,150,000 تومان
5 فروردین
شنبه
2,150,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
2,150,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
2,150,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
2,150,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,150,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,150,000 تومان
سوئیت دو خوابه شش تخته
اقامت 24
2,190,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اسفند
دوشنبه
2,190,000 تومان
1 فروردین
سه‌شنبه
2,190,000 تومان
2 فروردین
چهارشنبه
2,190,000 تومان
3 فروردین
پنج‌شنبه
2,190,000 تومان
4 فروردین
جمعه
2,190,000 تومان
5 فروردین
شنبه
2,190,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
2,190,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
2,190,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
2,190,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,190,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,190,000 تومان

امکانات اتاق های هتل فرید تبریز

تلویزیون
یخچال
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
اطفای حریق
سرویس فرنگی
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سشوار
آسانسور
نمازخانه
تاکسی سرویس
استخر
سونا
رستوران
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
اتاق چمدان
بالکن
کافی‌شاپ
دراور
کمد لباس
حوله
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
اباژور
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
رستوران ایرانی
اتاق بازی
پارکینگ سرپوشیده
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
آرایشگاه
فروشگاه
حمام
شوفاژ
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
سیستم سرمایش
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
روم سرويس
نهار در اتاق
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
صبحانه در اتاق
روم سرويس 24 ساعته
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
پنجره
لوازم بهداشتی
کپسول آتش‌نشانی در لابی
اب معدنی رایگان
حوله حمام
سیستم گرمایش
کارت هوشمند درب اتاق
دمپایی حمام
کف پوش موکت
شام در اتاق
رخت آویز
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

نظرات کاربران برای هتل فرید تبریز

(79 نظر)
نقاط قوت:
تمیز ومرتب
نقاط ضعف:
تمیز ومرتب
نقاط قوت:
نزدیکی به بازار
نقاط ضعف:
نزدیکی به بازار
نقاط قوت:
برخورد کارکنان عالی بودموقعیت مکانی دسترسی سریع به مرکز شهر داشت
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
قیمت مناسب اتاق تمیز
نقاط ضعف:
قیمت مناسب اتاق تمیز
در کل نسبت به قیمت مناسب هست اما امکانات سایر هتل ها رو هم نداره، خدمات تنها محدود به حوله حمام هستش و حتی مسواک و خمیردندان هم ندارن، پارکینگ سرپوشیده هست، اما چینش خودرو ها به نحویه که باید سوییچ رو تحویل پذیرش بدین تا در صورت نیاز خودرو رو خودشون جابجا کنن خود اتاق ها با اینکه قدیمی هستن ولی کاملا تمیز و مطلوبن، البته در زمان اقامت ما ظاهرا برخی طبقات در حال بازسازی بودن برخورد کارکنان هم خوب بود نظر پایانی اینکه اگر میبینید از سایر هتل ها قیمت پایین تری داره، چون امکانات کمتری داره، ولی برای اینکه شب یه جای خواب داشته باشید و صبح تخلیه کنین مناسب هست.
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
رفتار کاملا نامناسب مسئول بخش هتل برای دریافت تنها فقط یک آبجوش با کلی رفتارهای نامناسب و هر بار که درخواستی داشتیم میگفتن خودتون بیاین ببرین موقع تحویل اتاق هم نه ملحفه و نه وسایل بهداشتی پک شده آماده نبود و به طور کل کاملا ناراضی بودم و به هیچ عنوان به کس دیگه ای پیشنهاد نمیکنم این هتل و حتی برای یک شب انتخاب کنه
نقاط قوت:
گرمایش عالی
نقاط ضعف:
پارکینگ تنگ
نقاط قوت:
نزدیکی به مراکز خرید و دیدنی
نقاط ضعف:
کاملا با عکسا متفاوت بود، همه چی قدیمی،اتاق بسیار سرد، اسپیلت موجود بود ولی ریموت ندادند، بجاش یه بخاری برقی دادند که حتی کنار تخت رو هم ب زور گرم میکرد.در حمام جز دمپایی چیز دیگر موجود نبود، ن شامپو ن مسواک..چایی که با اون قیمت بالا اوردن برامون ۳ نبات و ۳تا دونه های بای بدون بسته بندی بود.هرچی درخواست میکردی همون لحظه باید کارت میکشیدی.در کل قیمت با خدمت ارایه شده تناسب نداشت.
نقاط قوت:
ارامش خاطر
نقاط ضعف:
تنوع کم صبحانه و امکانات رستوران
نقاط قوت:
برخورد مناسب دسترسی راحت و موقعیت مکانی
نقاط ضعف:
سرد بودن اتاق
نقاط قوت:
هیچ
نقاط ضعف:
در طول زندگیم همچین هتل اشغالی ندیده بودمبهتره درشو تخته کنن همه چیزش مشکل داشت از نظافت تا برخورد پرسونل و ...
نقاط قوت:
پرسنل رفتار محترمانه داشتند فلاسک آبجوش در اختیار قرار دادند توالت فرنگی سیار آوردند
نقاط ضعف:
نداشتن صبحانهنداشتن چای ساز در اتاقنبود فنجان در اتاق تهویه نیمه مطلوب نداشتن مسواک و خمیر دندان شامپو فله ای در ظرف ریخته بود که کیفیت نداشتپتوها کثیفبالش بسیار بد
نقاط قوت:
برخورد رزواسیون خوب بود
نقاط ضعف:
میتونست کمی قیمت رو بالا ببره و امکانات بیشتری در اختیار مهمان قرار بده
نقاط قوت:
هیچ چیز
نقاط ضعف:
صبحانه بسیار بسیار ضعیف، سرویس بهداشتی نامناسب ، پارکینگ خیلی بد ، با ارفاق دو ستاره
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
با سلام دوستانی که میخواهند هتل رزرو کنند این هتل رو اصلا انتخاب نکنند چون در حد مهمانسرا هستش یا نمازخانه های بین راهی پارکینگ سرپوشیده فقط جای ۷ یا ۸ ماشین داره لابی اصلا نداره یک نیمک داره که ۳ نفر گنجایش داره یک لاین آسانسور داره که امکانات داخل بسیار ضعیف توالت فرنگی ندارد اتاق بوی نم میدهد در اتاق سه خوابه کولر یک عدد دارد خلاصه دوست عزیز من سه شب رزرو کردم که فقط یک شب موندم مابقی رو کنسل کردم پولتونو حروم نکنید
نقاط قوت:
نزدیکی به مرکز خرید و بازار
نقاط ضعف:
صبحانه بسیار ضعیف.سیستم سرمایشی بسیار ضعیفآسانسور برای جابجایی بسیار معطلی داشتجای پارک ماشین کم و ناایمن.
نقاط قوت:
رفتار و ادب پذیرش مخصوصا آقایی که ریشی بودند خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
زیاد قابل گفتن نیست
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
به قیمتش امکانات نداشت
نقاط قوت:
نزدیکی به مرکز شهر. رفتار مناسب پرسنل
نقاط ضعف:
نداشتن صبحانه که جزو اصول هتلداری دنیا است. نداشتن حداقل کتری برقی برای جوشاندن آب. نبود یک ضرفشویی کوچک برای شستن لیوان و بشقاب. هتل به نظرم ۳ ستاره نیست
نقاط قوت:
موقعیت
نقاط ضعف:
صبحانه نداشت مسواک خمیردندان نداشتسشوار داخل اتاق نداشتملحفه نداشت
نقاط قوت:
به مکان‌های دیدنی شهر نزیک بود و در مرکز شهر قرار داشت.اتاق ها هم بزرگ بود
نقاط ضعف:
مینی بار فقط آب داشت اونم با اینکه ما پنج نفر بودیم و چهارتا آب گذاشته بودن دمپایی هم سه تا صبحانه هم سلف نبود فقط خیار کوجه داشت ک اون هم پلاسیده با یه تخم مرغ سوسیس در حد مهمانسرا بود.دکوراسیون اتاق هم قدیمی بود. در حمام هم شامپو نداشت مسواک خمیر دندان نداشت آسانسور یدونه بسیار کوچک که همش هم درگیر بود اصلا پیشنهاد نمیشه
نقاط قوت:
موقعیت مکانی برای سفر کاری بدون خودرو
نقاط ضعف:
بیشتر به درد استراحت یک شب وادامه مسیر البته البته چلو خورشت هویج خوشمزه پارکینگ بسیار محدود رمپ
نقاط قوت:
۱-پاکیزگی و بهداشت اتاقها و تخت خوابها۲- برخورد خوب پرسنل۳- پارکینگ مناسب۴- دسترسی عالی۵-فضای دلباز اتاقها
نقاط ضعف:
۱- دکوراسیون و تجهیزات اتاقها مدل قدیمی هستند. مثلا کف اتاقها موکت چیپ هست‌ و یا توالت فرنگی ندارد.۲- رستوران تنوع غذایی مناسبی ندارد. برخی غذاهایی که در منو لیست شده بود عملا موجود نبود.
نقاط قوت:
اولین بار بود رفتم سه ستاره واسه همین فکر میکنم با همه معایبی که ممکنه داشته باشه کلا قیمتش خوبه. من خودم از دوشب رزرو که کرده بودم بعد از یه شب بی خیالش شدم و رفتم لاله پارک تبریز!
نقاط ضعف:
عکس های سایتها منعکس کننده وضعیت تمام اتاقها نیست ! سیستم سرمایشی طوری تعبیه و تنظیم شده که تو بخش هایی از اتاقتون خنک نخواهد شد! دیوار مابین اتاقها عایق صوتی نیست و حرف میزنید بدونید که بقیه هم میشنوند!
نقاط قوت:
هيچ چيز
نقاط ضعف:
اتاقهاي كثيفملحفه‌هاي چركصبحانه به روش عهد بوق
نقاط قوت:
تجربه و نظرم اینه که اگه دوباره خاستم بیام تبریز حتما انشالله همین هتل میام و به مسافران و دوستان حتما سفارش میکنم اگه شده یک بار بیان اینجا
نقاط ضعف:
تجربه و نظرم اینه که اگه دوباره خاستم بیام تبریز حتما انشالله همین هتل میام و به مسافران و دوستان حتما سفارش میکنم اگه شده یک بار بیان اینجا
رفتار پذیرش بینهایت عالی و زیبا بود.. خوشرویی و خوش برخوردی کارکنان کم نظیر بود..امکانات عالی.. مکان مناسب و دسترسی راحت به اماکن گردشگری و خرید..امکان رزرو راحت و آسان..کیفیت غذاها دلچسب و دلنشین
نقاط قوت:
،من به توصیه همکارانم که سفر کاری داشتند و اومده بودن این هتل،رزروم انجام دادم ، رفتار پرسنل عالی،واقعا از نظر نظافت چیزی کم نداشت،صبحانه قابل قبول،با اینکه ساعت 10صبح،رسیدم،با کمال احترام و خوشرویی اتاق رو بدون هزینه تحویل دادند،کیفیت عذا قابل قبول بود،به طور کلی خیلی خیلی راضی بودم، و با تشکر ویژه از کارکنان عزیز اسنپ تریپ
نقاط ضعف:
،من به توصیه همکارانم که سفر کاری داشتند و اومده بودن این هتل،رزروم انجام دادم ، رفتار پرسنل عالی،واقعا از نظر نظافت چیزی کم نداشت،صبحانه قابل قبول،با اینکه ساعت 10صبح،رسیدم،با کمال احترام و خوشرویی اتاق رو بدون هزینه تحویل دادند،کیفیت عذا قابل قبول بود،به طور کلی خیلی خیلی راضی بودم، و با تشکر ویژه از کارکنان عزیز اسنپ تریپ
نظافت اتاق در حد بسیار عالی و پروتکل های بهداشتی بخوبی رعایت میشد. رفتار پرسنل بسیار دوستانه و کارکنان خوش برخورد بودن. درخواست ها بسیار سریع توسط قسمت ها انجام شد. فضا و موقعیت هتل و دسترسی به مکان های مختلف عالی بود. چهار ، پنج ساعت زودتر از زمان مقرر اتاق بهم تحویل داده شد و در قبالش هیچ هزینه ای زمون دریافت نکردن.
نقاط قوت:
برای سومین بار این هتلو انتخاب کردم و همچنان از امکاناتش راضیم کلا هتله پراز آرامشیه و برخورد همه پرسنلش خوبه من راضیم و به بقیه پیشنهاد میدم
نقاط ضعف:
برای سومین بار این هتلو انتخاب کردم و همچنان از امکاناتش راضیم کلا هتله پراز آرامشیه و برخورد همه پرسنلش خوبه من راضیم و به بقیه پیشنهاد میدم
دسترسی آسان اینترنت پر سرعت تمیزی و بهداشت هتل حرفه ای بودن و برخورد خوب کارمندان هتل
نقاط قوت:
به نظرم هر چی کامنت منفی راجبش نوشته شده رو فراموش کنید ما یه شب اقامت داشتیم و همه چیز عالی بود رفتار پرسنل بسیار عالی موقعیت مکانیشم خیلی عالیه تا میدون ساعت و بازار بزرگ تبری فاصله ای نداشتاتاق ها خیلی تمیز بود غذای رستورانشون واقعا عالی بود کافی شاپ خیلی محیط خوبی داشت
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
اتاق سه تخته با ویو تمام شیشه ایی مورخ ۲۵ تا ۲۷ اسفند ۱۴۰۰: در وهله اول رفتار مناسب و همکاری کارکنان مخصوصا آقای حبیبی و سرکار خانم زمانی ۱- دلباز بسیارعالی ۲-قیمت کاملا مناسب قبلا رزرو کرده بودم ۳- کیفیت اتاق ها به جای سه تخت در واقع ۵ تخته بوداتاق و سالن کاملا گرم آب حمام گرم و با فشار عالی ۴- دسترسی های شهری بسیار عالی ازنظر بازدید مکان‌ها و خرید ۵-پروتکلهای بهداشتی در حدمناسب در کل من و خانواده بسیار راضی بودیم و خاطره خوبی از هتل فرید داریم.
نقاط ضعف:
نکته منفی ندیدیم.
نقاط قوت:
موقعیت مکانی حتما از سایت رزرو کنید تا مثل ما گرفتار رسپشن دروغگو و دزد این هتل نشوید
نقاط ضعف:
ما هتل را اسفند ماه عصر حضوری گرفتیم ۳۴۰ تومن ولی صبح موقع تخلیه گفتن ۴۰۰ تومن ، رسما داشتند زورگیری می کردند پذیرش یک خانم خیلی بد اخلاق و بد دهن داره
نقاط قوت:
پرسنل بسیار عالی آرامش هتل رو دوست داشتم
نقاط ضعف:
قدیمی بودن مبلمان وسایر وسیله ها
نقاط قوت:
همه چیز خوب بود
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
خیییلی تمیز بود رفتار پرسنل واقعا عالی بود اتاقشون ویو عالی داشت
نقاط ضعف:
به نظر من نداشت هر چیزی که یک هتل سه ستاره باید داشته باشه رو داشت
سه شب در هتل اقامت داشتیم. برخورد پذیرش هتل خیلی باحترام ومودبانه بود.اتاق دوتخته دوبل رزرو کردیم ولی اتاق سه نفره تحویل دادند اتاق بزرگ واز همه لحاظ تمیز ومرتب بود صبحانه نداشت و کیفیت غذا نسبتا خوب بود هتل در حدخوب ومعمولی بود.توالت فرنگی نداشت.
در حد هتل سه ستاره اصلا نیست.در حد مسافرخونه ۳ ستاره هستش.موکتها کاملا کثیف بودن.پارکینگش خراب بود و توی پیاده رو ماشین رو پارک کردیم.چای ساز نداشت و کافی شاپش تا ۱۲ شب فقط چایی میداد.
نقاط قوت:
سلام یه توضیح مختصر از تجربیات سه روزه در این هتل رو بهتون بدم: اولین چیزی که در این هتل رعایت شده نظافت نظافت و نظافت هستش. اتاق ها بصورت مرتب و در هنگام تحویل ضدعفونی میشه و فوق العاده خوشبو و مرتب هستش. پرسنل کاملا حرفه ای و اموزش دیده. و اینکه حتما از کافه تخصصی این هتل استفاده کنین و اینکه اینتزنت نامحدود رایگاو و پرسرعت در اتاق ها هم داشتن.
نقاط ضعف:
نداشت.
نقاط قوت:
هتل فوق العاده تمیز و خوشبو بود،اتاقمون رو پیش خودمون ضدعفونی کردن،و اینکه برخورد پرسنلشون خیلی صمیمی و حرفه ای بود.
نقاط ضعف:
نداشت.
نقاط قوت:
با سلام هتل بسیار خوبی بود از همه نظر با این که اتاق ما اکونومی بود بود اتاق بسیار خوبی بود و همه چیز بسیار شیک بود برخورد پرسنل عالی بود و اینکه حمام و دستشویی جدا بود خیلی تمیز و مرتب بود.
نقاط ضعف:
ندیدیم.
نقاط قوت:
هتل بسیار خوبی بود، همه چی عالی و مرتب بود، امکانات و طراحی هتل و سرویس دهی هم اوكي بود.هنگام چك اين ،با اينكه وقت تحويل اتاق ساعت ١٤ بود اتاق مارو ساعت ٩ صبح تحويل دادن.موقع چك اوت هم خيلي سريع كارهاي تسويه و تحويل اتاق انجام شد.دركل اقامت خوبي داشتيم.
نقاط ضعف:
نداشت.
نقاط قوت:
اقامت ما در تیر ماه بود. در بدو ورود به این هتل نکته ای که بسیار نظر مارو جلب کرد رفتار بسیار خوب و شایسته پرسنل محترم هتل بود که همونجا فهمیدیم برای اقامت جای خوبی رو انتخاب کردیم. ضمنا اگر مدت سفرتون محدود هست حتما از پرسنل و مدیریت هتل بخواید که بهتون برنامه سفر ارائه بدن که جایی رو توی این شهر قشنگ از دست ندید
نقاط ضعف:
هیچی
نقاط قوت:
بهترین اقامت رو در این هتل با امکانات داشتیم.ممنون
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
برج ۴ در این هتل اقامت داشتیم از لحاظ لوکیشن و فضا فوق العاده بود،تمیزی در حد عالی قرار داشت و مرتب هتل ضدعفونی میشد.
نقاط ضعف:
نداره.
صبحانه خوب و کامل بود.غذاهایی که امتحان کردیم سبزی پلو با ماهی جالب نبود.قیمه و قورمه سبزی هم جالب نبود.کباب کوبیده خوب بود.کولر گازی و یخچال کوچک داشت.سشوار رو بابد میگفتین تا برات بیارن.
به همراه همسرم ۲ شب در این هتل اقامت داشتیم. ما اتاق دو تخته رزرو کرده بودیم ولی اتاق ۵ تخته بمون دادن و متوجه شدیم اتاق زیر ۴ تخته ندارن. در بدو ورود وارد پارکینگ شدیم که یه فضای کوچیک بود که با ماشین به سختی میشد دور گرفت و در پارکینگ حرکت کرد. پارکینگ فوق العاده کثیف بود. وارد لابی که شدیم لابی در حد هتل ۱ ستاره بود و کثیف بود. اتاق توالت فرنگی نداشت و به تمیزیش از ۵ نمره ۳ رو میدم. رستوران هتل کثیف بود.قیمت و کیفیت غذاهای رستوران معقول بود. صبحانه ضعیف بود. رفتار پرسنل عالی بود.موقعیت مکانی هتل خیلی خوب بود و نزدیک به اکثر مکان های تاریخی تبریز بود.
نقاط قوت:
ما در خردادماه در اين هتل اقامت داشتيم. بسيار بسيار هتل خوبي بود. من خودم طبق نظر كاربران قبلي اين هتل رو انتخاب كرده بودم و خيلي نگران بودم كه راست گفته باشند، به خصوص اينكه يه خانواده ديگه رو هم داشتيم با خودمون ميبرديم و اونها با اعتماد به ما اومده بودن. الحق و الانصاف هتل بسيار خوبي بود، برخورد كاركنان و همكاريشون بسيار عالي بود.
نقاط ضعف:
نداشت.
نقاط قوت:
به شدت توصیه می شود فضای بسیار آرام و زیبا مهمترین شاخص، ارزش قائل شدن برای میهمانان از هر نظر با خیال راحت برای یک سفر خاطره انگیز و فراموش نشدنی هتل فرید را برنامه ریزی کنید.
نقاط ضعف:
مشاهده نکردیم.
بنده خرداد ماه در این هتل بودم هتلی فوق العاده تمیز و مرتب با متریال عالی. اتاق های بزرگ و دلباز و پرسنل مهربان و صمیمی باعث شد دوباره این هتل رو انتخاب کنیم. شدیدا توصیه میشود.
اتاق هتل نسبتا بزرگ و تمیز بود و در کل از موقعیت و امکانات هتل راضی بودم.
نقاط قوت:
هتل آرام و دنجی بود،حتما توصیه میکنم اگه دنبال هتلی با هزینه کم و کیفیت بالا هستید این هتل عالیه.مرکز شهر بودن و کادر مهربان و تمیزی هتل از ویژگی های بارز هتل فرید بود. ممنون اقامت !۲۴ مرسی هتل فرید!
نقاط ضعف:
نداشت.
نقاط قوت:
برج ۳ در هتل فرید بودیم،البته دفه دوم بود که هتل فریدو انتخاب میکردیم.هتل فوق العاده تمیز و ضدعفونی شده بود،با خیال راحت میشد از رستوران و کافی شاپ استفاده کنیم و اتاق دلباز و باسلیقه بود.درکل همه چی اوکی بود.
نقاط ضعف:
نداشت.
نقاط قوت:
هتل بسیار تمیز و نوساز با کارکنان مؤدب و خوش برخورد . موقعیت دنج و خوب و پارکینگ هم زیرزمین هتل . (جلوی درب هتل هم جا برای پارک خودرو هست .) مشخص بود وسایل هتل با دقت و سلیقه انتخاب شده اند و روی دیزاین حساسیت ویژه ای داشته اند . اتاق ها هم بزرگ هستند و پر نور . واقعا عالی هست این هتل خصوصا برای افراد مشکل پسند مثل ما‌ ! امیدوارم بتونم دوباره همین هتل در آینده اقامت داشته باشم.
نقاط ضعف:
نه اصلا.
نقاط قوت:
خرداد ماه در هتل فرید بودیم،هتل در قبال هزینه پرداختی فوق العادس و خیلی تروتمیز و بی سروصدا بود، جو صمیمی بر هتل حاکم بود که کلی رفیق شدیم با پرسنل. درکل اقامت خاطره انگیزی بود مرسی اقامت ۲۴
نقاط ضعف:
ما که ندیدم.
نقاط قوت:
هتل خوشگلیه، صبحانه بنظرم که عالی بود. طعم غذاشون هم بی نظیر بود. پرسنل تو رستوران خیلی توجه داشتند و سریع ظرفهای استفاده شده رو جمع میکردند و مدام چک میکردند که چیزی نیاز نداشته باشیم. در کل قسمت رستوران و کافی شاب از نظر من عالی مدیریت میشد. ازشون خواستم که ملحفه ها رو عوض کنند وقتی برگشتم همه چی اوکی بود.مدیریت هتل هم جوان و خیلی با ملاحظه بودند.
نقاط ضعف:
ندیدیم.
نقاط قوت:
موقعیت مکانی و دسترسی فوق العاده این هتل،و کارکنان کار راه انداز و صمیمی از نکات مهم این هتل بود.و اینکه تمیزی این هتل حرف نداشت و همه چی وکیوم و مرتب بود.
نقاط ضعف:
اصلا.
بسیار بسیار هتل خوبی است، حتما پیشنهاد می کنم برای اقامت، بسیار کارکنان خوش اخلاق و خوش رویی داره و من 1 شب اونجا بودم و واقعا لذت بردم از تمیزی ، اخلاق خوب کارکنان که از همه چیز بهتر بود، ضمنا دسترسی به تمام مکانهای مهم شهر عالی بود.
نقاط مثبت: نوسازه و در مرکز شهر قرار گرفته میتونین خیلی از جاهای تاریخی رو پیاده برید. نقاط منفی: پرسنل حرفه ای و آموزش دیده نداره خیلی طول میکشه تا صبحونه رو براتون بیارن سلف سرویس هم نیست و آپشن زیادی ندارید روم سرویس ضعیفه و باید هر روز ازشون بخای تا اتاق رو سرویس کنن
هتل در خیابان پشت ارگ علیشاه هست یک ساختمان با نمای شیشه ای لابی کوچولو و رستوران کافی شاپ در همکف و ۶ طبقه اتاق دارن به نسبت به ۳ ستاره بودن واقعا تمیز بود و اگر هزینه کم دادن و تمیزی براتون فقط اهمیت داره( مثل خودم) جای مناسبی هست اتاقها و تخت ها و سرویس بهداشتی تمیز بودن البته چندتا ایراد جزیی هم بود مثلا اتاق ما اصلا پریز نداشت و با سه راه از پریز پشت یخچال بهمون دادن استفاده کردیم و ظاهرا سیگار کشیدن تو اتاق ها آزاد بود که بعضی وقتها بو اذیت میکرد پرسنل خوب و مودبی داشت و تمیز در مورد صبحونه هم نون و پنیرو کره مربا و تخم مرغ بود
یک شب به اتفاق خانواده در هتل اقامت داشتیم. برخورد پذیرش هتل خیلی باحترام ومودبانه بود.اتاق بزرگ واز همه لحاظ تمیز ومرتب بود.کیفیت صبحانه معمولی وقابل قبول بود وشام نسبت به ستاره هتل در حدخوب ومعمولی بود.اینترنت باسرعت ورایگان.
برخوردشون زیاد جالب نبود
افتضاح. اصلا امنیت نداشت. بدون هماهنگی زمانی که بیرون هتل بودیم وارد اتاق شده بودند😡.صدای واحدها تو اتاق میاد. پرسنل کاملا بی تجربه داشت.
خوب
هتل واقعا از نظر امکاناتی بشدت ضعیفه....ناهار و شام نداشت صبحونه هم بوفه نداره اتاقها بسیار سرد بودن و هیچ امکاناتی نداشتن حتی یک چوب لباسی هم که لباسهارو آویزان کنیم بشدت ضعیف بود وای فای هم نداشت حداقل برای ما
گرمایشی اتاق اصلا مناسب نبود و اتاق بسیار سرد بود .
دو شب در هتل اقامت داشتیم ، موقعیت هتل در شهر مناسب و تقریبا نزدیک مراکز اصلی شهر هست ، هتل خیلی شیک نیست اما تمیز و سوئیت ها بزرگ و جادار هستند و شخصا به مشکلی خاصی برخورد نکردم، برخورد کارکنان هتل خوب بود و در کل راضی هستم.
پرسنل بسیار مودب و مهمان نوازی داشت. اتاق های هتل بسیار بزرگ و تمیز بودند. در کل خاطره خوبی از اقامت در این هتل برایم به جا ماند.
در مجموع براي اقامت جهت امور كاري مناسب بود.
متاسفانه بدترین هتلی بود که در عمرم تجربه کردم . واقعا نباید اسمش رو هتل گذاشت در حد مسافر خانه .
واقعا خوب بود،برخورد پرسنلشون خوب بود،دستشون درد نکنه،به بازار نزدیکه
من در این هتل اقامت داشتم. ظاهر اتاقها خوب است. مبلمان راحتی و تمیز تخت و ملحفه تمیز موکت به نسبت تمیز بود. ولی امکانات در حد مسافرخانه بود نه کمد لباسی تو اتاق بود نه چوب لباسی که لباستو اویزون کنی در صورتی که جزو امکانات هتل هست .همین طور توالت فرنگی که وجود ندارد به دروغ نوشته شده دارد. وتهویه مطبوع که نگو اصلا توالت هواکش ندارد از بوی گند فاضلاب خفه میشی!دیوار اتاقها گچی بود که تکون میخوردی کل لباست داغون بود مخصوصا خانما که لباس تیره دارن همش سفید میشد. سشوار و اتو هم نداشت.پارکینگم ندارد.
با خانواده ام در ۲و۳ شهریور ۹۸ در این هتل اقامت داشتیم ،سرویس بهداشتی دارای هیچ دریچه ،پنجره یا تهویه ای نبود ،بوی توالت کاملا داخل فضای اتاق می‌پیچد، آسانسور خراب بود از پله باید استفاده میکردیم ،توالت فرنگی نداره توال فرنگی سیار همیشه توراه پله بود منظره وحشتناکی ،صبحانه طبق منو نیود همیشه کسری داشت ،برخورد کارکنان محترمانه نبود این هتل یک ستاره هم براش زیاد
با سلام ما نیمه دوم مرداد 98 به صورت خانوادگی سه سوئیت از این هتل رو در اختیار داشتیم. این هتل در مکان مناسبی در نزدیکی ارگ علیشاه و مصلی تبریز قرار گرفته. برخورد کارکنانش در مجموع خوب بود. سوئیت هاش بزرگه و از لحاظ نظافت هم نسبتا خوبه. معایب: 1 - نداشتن سرویس فرنگی (البته در صورت درخواست صندلی توالت فرنگی در اختیارتون قرار میدن) 2 - صبحانه سلف سرویسی نیست و به صورت بوفه می باشد. در ضمن صبحانه هم تنوع قابل ملاحظه ای نداشت. 3 - سرویس دهی اتاق هم با تعلل همراه بود. دو سه مورد چای درخواست دادیم که مجبور شدیم چندین نوبت تماس بگیریم.
هنگام ورود برخورد گرم و فوق العاده ای داشتن و اتاق تمیز و مرتب بود. پذیرش هتل مثل لیدر اماکن دیدنی و مراکز خرید و به خوبی راهنمایی کرد و صبحانه هر روز متنوع بود و راضی بودیم درضمن اینترنت نامحدود و پرسرعتم داشتن.
با سلام از نظر تمیزی بسیار خوب بود از لحاظ برخورد زیاد راضی نبودم کولر اتاق ما خراب بود وقتی اعتراض کردیم گفتن همینه که هست اگه میخواید اتاقتونو کنسل کنید یا مثلا سقف کاذب سرویس بهداشتی رو برداشته بودن که ما معترض بودیم گفتن مشکل نداره نگاه نکنید بالا رو
موقعیت مکانی خوب و اتاق های بزرگ
با سلام کمبود ومعایب هتل نبود چایی ساز -اسپیلیت داخل اتاق خواب -صبحانه بسیار معمولی -توالت فرنگی -در مجموع درحد هتل معمولی با امکانات محدود فقط نکته مثبت هتل موقعیت جغرافیایی هتل که در مکانی نزدیک بازاروارگ علیشاه........واقع شده
هتل خیلی تمیزی هستش تو مرکز شهر هستش دسترسی به نقاط خوب شهر به آسانی امکان پذیر هستش در ضمن یه صبحانه مفصل در حد هتل 5 ستاره داره با کارکنان بسیار خوب و خوش رو
انتظار بیشتری از یک هتل 3 ستاره داشتم ،صبحانه که در حداقل مقدار براتون میارن و میز سرو نداره،اتاق گچ بود ونه رنگ ونه کاغذ دیواری داشت ، حمام بدون وان و غیر استاندارد بود، ولی تلویزیون بزرگ و مبلمان خوبی داشت و کلا تمیز بود...
هتل از همه نظر عالی بود. از عملکرد و برخورد کارکنان راضی بودم.
تختهای زیاد و کنار همتوالت ایرانی بسیار بد جایگذاری شده است و اصلا نمیشه نشست - پارکینگ شیب بسیار زیادی دارد که موقع ورود به سختی وارد شدیم و موقع خروج من ترسیدم بیرون بیام و یکی از کارکنان این کار را کرد زیر یکی از ماشینها مون هم که مزدا 3 بود کامل گرفت به کف رمپ - پنجره مشرف به خیابان (بدلیل نبود کولر) مجبور به باز کردن پنجره شدیم که سرو صدای زیادی بود - پارکینگ آسانسور نداشت که مجبور به بالا آوردن کلیه بارهای سنگین تا طبقه همکف شدیم و هر چی به مسئول هتل گفتیم که یکی رو بفرسته تا براها رو بیاره نیومد که نیومد - سرویس صبحانه هم سلف سرویس نیست
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل فرید تبریز

مهمانان هتل فرید تبریز در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل فرید تبریز از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل فرید تبریز بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل فرید تبریز رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل فرید تبریز را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.