مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل فرید تبریز

فرید-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اقامت 24
155,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 مهر
چهارشنبه
155,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
155,000
تومان
2 آبان
جمعه
155,000
تومان
3 آبان
شنبه
155,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
155,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
155,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
155,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
155,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
155,000
تومان
9 آبان
جمعه
155,000
تومان
10 آبان
شنبه
155,000
تومان
جاباما
172,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 مهر
چهارشنبه
172,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
ایران مارکوپولو
190,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 مهر
چهارشنبه
190,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
1 آبان
پنجشنبه
162,000
تومان
2 آبان
جمعه
162,000
تومان
3 آبان
شنبه
162,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
162,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
162,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
162,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
162,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
162,000
تومان
9 آبان
جمعه
162,000
تومان
10 آبان
شنبه
162,000
تومان
فرید-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
هتل یار
230,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 مهر
چهارشنبه
230,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
230,000
تومان
2 آبان
جمعه
230,000
تومان
3 آبان
شنبه
230,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
230,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
230,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
230,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
230,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
230,000
تومان
9 آبان
جمعه
230,000
تومان
10 آبان
شنبه
230,000
تومان
اقامت 24
230,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 مهر
چهارشنبه
230,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
230,000
تومان
2 آبان
جمعه
230,000
تومان
3 آبان
شنبه
230,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
230,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
230,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
230,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
230,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
230,000
تومان
9 آبان
جمعه
230,000
تومان
10 آبان
شنبه
230,000
تومان
جاباما
240,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 مهر
چهارشنبه
240,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
ایران مارکوپولو
275,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 مهر
چهارشنبه
275,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
فرید-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
280,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 مهر
چهارشنبه
280,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
280,000
تومان
2 آبان
جمعه
280,000
تومان
3 آبان
شنبه
280,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
280,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
280,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
280,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
280,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
280,000
تومان
9 آبان
جمعه
280,000
تومان
10 آبان
شنبه
280,000
تومان
هتل یار
280,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 مهر
چهارشنبه
280,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
280,000
تومان
2 آبان
جمعه
280,000
تومان
3 آبان
شنبه
280,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
280,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
280,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
280,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
280,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
280,000
تومان
9 آبان
جمعه
280,000
تومان
10 آبان
شنبه
280,000
تومان
جاباما
290,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 مهر
چهارشنبه
290,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
ایران مارکوپولو
337,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 مهر
چهارشنبه
337,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
فرید-اتاق دو خوابه چهار تخته
اتاق دو خوابه چهار تخته
اقامت 24
330,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 مهر
چهارشنبه
330,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
330,000
تومان
2 آبان
جمعه
330,000
تومان
3 آبان
شنبه
330,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
330,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
330,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
330,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
330,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
330,000
تومان
9 آبان
جمعه
330,000
تومان
10 آبان
شنبه
330,000
تومان
هتل یار
330,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 مهر
چهارشنبه
330,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
330,000
تومان
2 آبان
جمعه
330,000
تومان
3 آبان
شنبه
330,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
330,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
330,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
330,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
330,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
330,000
تومان
9 آبان
جمعه
330,000
تومان
10 آبان
شنبه
330,000
تومان
جاباما
340,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 مهر
چهارشنبه
340,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
ایران مارکوپولو
400,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 مهر
چهارشنبه
400,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
فرید-اتاق دو خوابه پنج تخته
اتاق دو خوابه پنج تخته
هتل یار
380,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 مهر
چهارشنبه
380,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
380,000
تومان
2 آبان
جمعه
380,000
تومان
3 آبان
شنبه
380,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
380,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
380,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
380,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
380,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
380,000
تومان
9 آبان
جمعه
380,000
تومان
10 آبان
شنبه
380,000
تومان
اقامت 24
380,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 مهر
چهارشنبه
380,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
380,000
تومان
2 آبان
جمعه
380,000
تومان
3 آبان
شنبه
380,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
380,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
380,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
380,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
380,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
380,000
تومان
9 آبان
جمعه
380,000
تومان
10 آبان
شنبه
380,000
تومان
جاباما
390,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 مهر
چهارشنبه
390,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
ایران مارکوپولو
462,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 مهر
چهارشنبه
462,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
فرید-اتاق دو خوابه شش تخته
اتاق دو خوابه شش تخته
اقامت 24
430,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 مهر
چهارشنبه
430,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
430,000
تومان
2 آبان
جمعه
430,000
تومان
3 آبان
شنبه
430,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
430,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
430,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
430,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
430,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
430,000
تومان
9 آبان
جمعه
430,000
تومان
10 آبان
شنبه
430,000
تومان
هتل یار
430,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 مهر
چهارشنبه
430,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
430,000
تومان
2 آبان
جمعه
430,000
تومان
3 آبان
شنبه
430,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
430,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
430,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
430,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
430,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
430,000
تومان
9 آبان
جمعه
430,000
تومان
10 آبان
شنبه
430,000
تومان
جاباما
440,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 مهر
چهارشنبه
440,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
ایران مارکوپولو
525,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 مهر
چهارشنبه
525,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
فرید-اتاق دو خوابه هفت تخته
اتاق دو خوابه هفت تخته
اقامت 24
480,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 مهر
چهارشنبه
480,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
480,000
تومان
2 آبان
جمعه
480,000
تومان
3 آبان
شنبه
480,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
480,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
480,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
480,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
480,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
480,000
تومان
9 آبان
جمعه
480,000
تومان
10 آبان
شنبه
480,000
تومان
هتل یار
480,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 مهر
چهارشنبه
480,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
480,000
تومان
2 آبان
جمعه
480,000
تومان
3 آبان
شنبه
480,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
480,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
480,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
480,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
480,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
480,000
تومان
9 آبان
جمعه
480,000
تومان
10 آبان
شنبه
480,000
تومان
جاباما
490,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 مهر
چهارشنبه
490,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
ایران مارکوپولو
525,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 مهر
چهارشنبه
525,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
فرید-اتاق دو خوابه هشت تخته
اتاق دو خوابه هشت تخته
اقامت 24
530,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 مهر
چهارشنبه
530,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
530,000
تومان
2 آبان
جمعه
530,000
تومان
3 آبان
شنبه
530,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
530,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
530,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
530,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
530,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
530,000
تومان
9 آبان
جمعه
530,000
تومان
10 آبان
شنبه
530,000
تومان
هتل یار
530,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 مهر
چهارشنبه
530,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
530,000
تومان
2 آبان
جمعه
530,000
تومان
3 آبان
شنبه
530,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
530,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
530,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
530,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
530,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
530,000
تومان
9 آبان
جمعه
530,000
تومان
10 آبان
شنبه
530,000
تومان
جاباما
540,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 مهر
چهارشنبه
540,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
ایران مارکوپولو
650,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 مهر
چهارشنبه
650,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل فرید تبریز

اعلام حریق
زمین ورزشی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
كتابخانه
روم سرويس 24 ساعته
آژانس مسافرتي
صبحانه در اتاق
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
لباسشویی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
پارک کودک
جكوزی
گیم نت
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
چايخانه سنتی
خدمات باربري
فكس
اب معدنی رایگان
تلفن
دمپایی
حوله
مینی بار
یخچال
اینترنت در اتاق
رخت آویز
شام در اتاق
کف پوش موکت
دمپایی حمام
کارت هوشمند درب اتاق
سیستم گرمایش
حوله حمام
خشکشویی (لاندری)
کپسول آتشنشانی در راهرو
کپسول آتش‌نشانی در لابی
لوازم بهداشتی
پنجره
تلویزیون lcd
اینترنت بی سیم
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
تلفن در لابی
نهار در اتاق
سیستم تهویه مطبوع
حوله
کمد لباس
دراور
کافی‌شاپ
بالکن
اتاق چمدان
ماساژ
جعبه کمک های اولیه
رستوران
سونا
استخر
تاکسی سرویس
نمازخانه
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
آسانسور
سشوار
مبلمان
اینترنت در اتاق
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
تبديل ارز
اطفای حریق
فتوکپی
دمپایی
خدمات تور
روم سرويس
آرایشگاه
اينترنت در لابی
كافی شاپ
پاركينگ
سیستم سرمایش
وسایل بدنسازی
مینی بار
مینی بار رایگان
کافی نت
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
شوفاژ
حمام
فروشگاه
سرویس فرنگی
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
مرکز خرید
اتاق سیگار
لابی
پارکینگ سرپوشیده
اتاق بازی
رستوران ایرانی
پله اضطراری
دستگاه واکس کفش
تلفن
اباژور
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
حمام

نظرات کاربران برای هتل فرید تبریز

(67 نظر)
سلام من نیمه ی اول مهر در این هتل اقامت داشتم، اتاقها بسیار تمیز و مناسب بودن، پرسنل خیلی مودب و خوب، اگه با ماشین سفر میکنید محل پارکینگ مناسبه و کلا در خیابون ارومی قرار داره، به اماکن دیدنی نزدیکه، یه رستوران خوب هم دارن که غذاهای محلی هم داره.در کل من قبلا دوتا هتل دیگه رو هم تو تبریز رفتم ولی این از همشون بهتر بود.
از ماشین که پیاده شدیم بوی گلهای توی محوطه چنان مستمون کرد که خستگی راه یادمون رفت. هتل تر و تمیزیه، کارکنان خوش برخوردی داره و پارکینگ روباز و مسقف نسبتا جاداری داره که برای ما خیلی مهم بود. از نظر دسترسی جای خیلی خوب بود و آخر شبها قدم زنون میرفتیم خیابان شهناز و ارگ علیشاه که همون جنب هتل بود.
این هتل خیلی عاليه. از برخورد کارمندان خصوصا بخش پذیرش خیلی راضی بودم. نظافت و تمیزی هم خیلی خوب بود. این هتل در جایی واقع شده که اکثر جاهای دیدنی بهش نزديكن.من خیلی راضی بودم و یه سفر خیلی خوب رو به همراه خانوادم تجربه کردم.
من و همسرم مدت ۲ شب در هتل فريد اقامت داشتیم. به دلایل زیر توصیه میکنم از این هتل استفاده کنین. ۱- موقعیت مکانی مناسب هتل ۲- تمیزی و نظافت فوق العاده هتل ۳- برخورد عالی کارکنان ۴- کیفیت خوب غذا بی شک در سفر بعدی به تبريز ، اولین گزینه من برای اقامت همین هتل خواهد بود.
سلام يه تجربه كوتاه از اقامت چند روزه در هتل فريد رو دوس داشتم باهاتون به اشتراك بزارم: در بدو ورود استقبال گرمي شد و ماشينمونم خودشون به پاركينگ انتقال دادن. سفارشمون از كافه خيلي زود و با كيفيت خوبي رسيد. اتاق ما نماي شيشه اي داشت و خيلي قشنگ بود. و اسانسور و لابي مرتب ضدعفوني ميشد و باعث شد خيالمون راحت باشه . در كل تجربه خوبي از اقامت و شهر زيباي تبريز داشتيم.
یکی از مرتب و تمیزترین هتل هایی بود که اقامت داشتم. مرکز شهر بودن و دسترسی عالی اینترنت پرسرعت و پارکینگ خوب از خوبی های این هتل بود.
نقاط قوت:
موقعيت مكاني عالي، چشم انداز ويژه، تميزي و امكانات خوب هتل،شارژ سريع روزانه اتاق، برخورد عالي پرسنل،كافي شاپ و رستوران خوب ، تميزي سرويس اتاق ، از همه نظر عالي
نقاط ضعف:
نداشت.
نقاط قوت:
هتل فوق العاده دنج و دلباز بود و برخورد فوق العاده پرسنل و تمیزی اتاق ها باعث احساس راحتی بیشتر میشد.ممنون از مدیریت مجموعه.
نقاط ضعف:
--
نقاط قوت:
سلام یه توضیح مختصر از تجربیات سه روزه در این هتل رو بهتون بدم: اولین چیزی که در این هتل رعایت شده نظافت نظافت و نظافت هستش. اتاق ها بصورت مرتب و در هنگام تحویل ضدعفونی میشه و فوق العاده خوشبو و مرتب هستش. پرسنل کاملا حرفه ای و اموزش دیده. و اینکه حتما از کافه تخصصی این هتل استفاده کنین و اینکه اینتزنت نامحدود رایگاو و پرسرعت در اتاق ها هم داشتن.
نقاط ضعف:
نداشت.
نقاط قوت:
هتل خوبی بود از همه نظر
نقاط ضعف:
کاش همه اتاق ها سرویس بهداشتی فرنگی داشتن
نقاط قوت:
هتل فوق العاده تمیز و خوشبو بود،اتاقمون رو پیش خودمون ضدعفونی کردن،و اینکه برخورد پرسنلشون خیلی صمیمی و حرفه ای بود.
نقاط ضعف:
نداشت.
نقاط قوت:
نداشت
نقاط ضعف:
تمیز نبود
نقاط قوت:
با سلام هتل بسیار خوبی بود از همه نظر با این که اتاق ما اکونومی بود بود اتاق بسیار خوبی بود و همه چیز بسیار شیک بود برخورد پرسنل عالی بود و اینکه حمام و دستشویی جدا بود خیلی تمیز و مرتب بود.
نقاط ضعف:
ندیدیم.
نقاط قوت:
رفتار خوب پرسنل
نقاط ضعف:
اتاقی که رزرو کردیم رو ندادن اتاق ۵ تخت دادن - نظافت ضعیف
نقاط قوت:
هتل بسیار خوبی بود، همه چی عالی و مرتب بود، امکانات و طراحی هتل و سرویس دهی هم اوكي بود. هنگام چك اين ،با اينكه وقت تحويل اتاق ساعت ١٤ بود اتاق مارو ساعت ٩ صبح تحويل دادن. موقع چك اوت هم خيلي سريع كارهاي تسويه و تحويل اتاق انجام شد. دركل اقامت خوبي داشتيم.
نقاط ضعف:
نداشت.
نقاط قوت:
اقامت ما در تیر ماه بود. در بدو ورود به این هتل نکته ای که بسیار نظر مارو جلب کرد رفتار بسیار خوب و شایسته پرسنل محترم هتل بود که همونجا فهمیدیم برای اقامت جای خوبی رو انتخاب کردیم. ضمنا اگر مدت سفرتون محدود هست حتما از پرسنل و مدیریت هتل بخواید که بهتون برنامه سفر ارائه بدن که جایی رو توی این شهر قشنگ از دست ندید
نقاط ضعف:
هیچی
نقاط قوت:
برج ۴ در این هتل اقامت داشتیم از لحاظ لوکیشن و فضا فوق العاده بود،تمیزی در حد عالی قرار داشت و مرتب هتل ضدعفونی میشد.
نقاط ضعف:
نداره.
نقاط قوت:
بهترین اقامت رو در این هتل با امکانات داشتیم. ممنون
نقاط ضعف:
نداشت
صبحانه خوب و کامل بود.غذاهایی که امتحان کردیم سبزی پلو با ماهی جالب نبود.قیمه و قورمه سبزی هم جالب نبود.کباب کوبیده خوب بود.کولر گازی و یخچال کوچک داشت.سشوار رو بابد میگفتین تا برات بیارن.
به همراه همسرم ۲ شب در این هتل اقامت داشتیم. ما اتاق دو تخته رزرو کرده بودیم ولی اتاق ۵ تخته بمون دادن و متوجه شدیم اتاق زیر ۴ تخته ندارن. در بدو ورود وارد پارکینگ شدیم که یه فضای کوچیک بود که با ماشین به سختی میشد دور گرفت و در پارکینگ حرکت کرد. پارکینگ فوق العاده کثیف بود. وارد لابی که شدیم لابی در حد هتل ۱ ستاره بود و کثیف بود. اتاق توالت فرنگی نداشت و به تمیزیش از ۵ نمره ۳ رو میدم. رستوران هتل کثیف بود.قیمت و کیفیت غذاهای رستوران معقول بود. صبحانه ضعیف بود. رفتار پرسنل عالی بود.موقعیت مکانی هتل خیلی خوب بود و نزدیک به اکثر مکان های تاریخی تبریز بود.
نقاط قوت:
به شدت توصیه می شود فضای بسیار آرام و زیبا مهمترین شاخص، ارزش قائل شدن برای میهمانان از هر نظر با خیال راحت برای یک سفر خاطره انگیز و فراموش نشدنی هتل فرید را برنامه ریزی کنید.
نقاط ضعف:
مشاهده نکردیم.
نقاط قوت:
ما در خردادماه در اين هتل اقامت داشتيم. بسيار بسيار هتل خوبي بود. من خودم طبق نظر كاربران قبلي اين هتل رو انتخاب كرده بودم و خيلي نگران بودم كه راست گفته باشند، به خصوص اينكه يه خانواده ديگه رو هم داشتيم با خودمون ميبرديم و اونها با اعتماد به ما اومده بودن. الحق و الانصاف هتل بسيار خوبي بود، برخورد كاركنان و همكاريشون بسيار عالي بود.
نقاط ضعف:
نداشت.
نقاط قوت:
هتل آرام و دنجی بود،حتما توصیه میکنم اگه دنبال هتلی با هزینه کم و کیفیت بالا هستید این هتل عالیه. مرکز شهر بودن و کادر مهربان و تمیزی هتل از ویژگی های بارز هتل فرید بود. ممنون اقامت !۲۴ مرسی هتل فرید!
نقاط ضعف:
نداشت.
نقاط قوت:
برج ۳ در هتل فرید بودیم،البته دفه دوم بود که هتل فریدو انتخاب میکردیم. هتل فوق العاده تمیز و ضدعفونی شده بود،با خیال راحت میشد از رستوران و کافی شاپ استفاده کنیم و اتاق دلباز و باسلیقه بود. درکل همه چی اوکی بود.
نقاط ضعف:
نداشت.
اتاق هتل نسبتا بزرگ و تمیز بود و در کل از موقعیت و امکانات هتل راضی بودم.
بنده خرداد ماه در این هتل بودم هتلی فوق العاده تمیز و مرتب با متریال عالی. اتاق های بزرگ و دلباز و پرسنل مهربان و صمیمی باعث شد دوباره این هتل رو انتخاب کنیم. شدیدا توصیه میشود.
نقاط قوت:
هتل بسیار تمیز و نوساز با کارکنان مؤدب و خوش برخورد . موقعیت دنج و خوب و پارکینگ هم زیرزمین هتل . (جلوی درب هتل هم جا برای پارک خودرو هست .) مشخص بود وسایل هتل با دقت و سلیقه انتخاب شده اند و روی دیزاین حساسیت ویژه ای داشته اند . اتاق ها هم بزرگ هستند و پر نور . واقعا عالی هست این هتل خصوصا برای افراد مشکل پسند مثل ما‌ ! امیدوارم بتونم دوباره همین هتل در آینده اقامت داشته باشم.
نقاط ضعف:
نه اصلا.
نقاط قوت:
خرداد ماه در هتل فرید بودیم،هتل در قبال هزینه پرداختی فوق العادس و خیلی تروتمیز و بی سروصدا بود، جو صمیمی بر هتل حاکم بود که کلی رفیق شدیم با پرسنل. درکل اقامت خاطره انگیزی بود مرسی اقامت ۲۴
نقاط ضعف:
ما که ندیدم.
نقاط قوت:
موقعیت مکانی و دسترسی فوق العاده این هتل،و کارکنان کار راه انداز و صمیمی از نکات مهم این هتل بود. و اینکه تمیزی این هتل حرف نداشت و همه چی وکیوم و مرتب بود.
نقاط ضعف:
اصلا.
نقاط قوت:
هتل خوشگلیه، صبحانه بنظرم که عالی بود. طعم غذاشون هم بی نظیر بود. پرسنل تو رستوران خیلی توجه داشتند و سریع ظرفهای استفاده شده رو جمع میکردند و مدام چک میکردند که چیزی نیاز نداشته باشیم. در کل قسمت رستوران و کافی شاب از نظر من عالی مدیریت میشد. ازشون خواستم که ملحفه ها رو عوض کنند وقتی برگشتم همه چی اوکی بود.مدیریت هتل هم جوان و خیلی با ملاحظه بودند.
نقاط ضعف:
ندیدیم.
نقاط قوت:
با توجه به اینکه هتل ۳ستاره بود ولی هر روز میومدند اتاق رو تمیز میکردند اتاقها کامل تمیز و مرتب بودند صبحونه قابل قبول و پنیر تبریز نیز سرو میشد که خیلی خوشمزه بود و در طول شبانه روز قهوه و دمنوش توی کافی شاپ هتل سرو میشد در کل ما از هتل فوق العاده راضی بودیم.
نقاط ضعف:
مشاهده نشد.
نقاط قوت:
با تشکر از اقامت ۲۴ من با خانواده ام بمدت یک شب در تاریخ هشتم خرداد ماه در این هتل اقامت داشتم . این هتل دارای پرسنل خوش اخلاق و منظم ، رستوران عالی با غذا های محلی و اتاق های تمیز و حوله و ملافه های اتو کشیده . در ضمن کافی شاپ متفاوت و قشنگ بود .
نقاط ضعف:
نکات منفی!؟ نداشت .
نقاط قوت:
بنده در اردیبهشت ماه به همراه خانواده به مدت دو شب در این هتل اقامت داشتیم . از لحاظ نظافت اتاقها , کیفیت غذاهای رستوران, برخورد پرسنل , دسترسی به اماکن تاریخی و بازار و .... فوق العاده عالی بود.
نقاط ضعف:
اصلا نداشت.
نقاط قوت:
دسترسی عالی به تمامی نقاط شهر غذا های متنوع و با کیفیت کارکنان مودب و خوش اخلاق دیزاین اتاق ها عالی نظافت اتاق ها بسیار خوب
نقاط ضعف:
ندارد
نقاط قوت:
هتلی دنج و امکان دسترسی آسان به ادارجات پذیرایی و منوی خوب رستوران و کافی شاپ پرسنل خوش برخورد و مجرب نظافت هتل واقعا عالی بود
نقاط ضعف:
بنده هیچ نکته منفی در این هتل ندیدم
بسیار بسیار هتل خوبی است، حتما پیشنهاد می کنم برای اقامت، بسیار کارکنان خوش اخلاق و خوش رویی داره و من 1 شب اونجا بودم و واقعا لذت بردم از تمیزی ، اخلاق خوب کارکنان که از همه چیز بهتر بود، ضمنا دسترسی به تمام مکانهای مهم شهر عالی بود.
نقاط مثبت: نوسازه و در مرکز شهر قرار گرفته میتونین خیلی از جاهای تاریخی رو پیاده برید. نقاط منفی: پرسنل حرفه ای و آموزش دیده نداره خیلی طول میکشه تا صبحونه رو براتون بیارن سلف سرویس هم نیست و آپشن زیادی ندارید روم سرویس ضعیفه و باید هر روز ازشون بخای تا اتاق رو سرویس کنن
یک شب به اتفاق خانواده در هتل اقامت داشتیم. برخورد پذیرش هتل خیلی باحترام ومودبانه بود.اتاق بزرگ واز همه لحاظ تمیز ومرتب بود.کیفیت صبحانه معمولی وقابل قبول بود وشام نسبت به ستاره هتل در حدخوب ومعمولی بود.اینترنت باسرعت ورایگان.
هتل در خیابان پشت ارگ علیشاه هست یک ساختمان با نمای شیشه ای لابی کوچولو و رستوران کافی شاپ در همکف و ۶ طبقه اتاق دارن به نسبت به ۳ ستاره بودن واقعا تمیز بود و اگر هزینه کم دادن و تمیزی براتون فقط اهمیت داره( مثل خودم) جای مناسبی هست اتاقها و تخت ها و سرویس بهداشتی تمیز بودن البته چندتا ایراد جزیی هم بود مثلا اتاق ما اصلا پریز نداشت و با سه راه از پریز پشت یخچال بهمون دادن استفاده کردیم و ظاهرا سیگار کشیدن تو اتاق ها آزاد بود که بعضی وقتها بو اذیت میکرد پرسنل خوب و مودبی داشت و تمیز در مورد صبحونه هم نون و پنیرو کره مربا و تخم مرغ بود
برخوردشون زیاد جالب نبود
افتضاح. اصلا امنیت نداشت. بدون هماهنگی زمانی که بیرون هتل بودیم وارد اتاق شده بودند😡.صدای واحدها تو اتاق میاد. پرسنل کاملا بی تجربه داشت.
خوب
هتل واقعا از نظر امکاناتی بشدت ضعیفه....ناهار و شام نداشت صبحونه هم بوفه نداره اتاقها بسیار سرد بودن و هیچ امکاناتی نداشتن حتی یک چوب لباسی هم که لباسهارو آویزان کنیم بشدت ضعیف بود وای فای هم نداشت حداقل برای ما
نقاط قوت:
مطلوب و خوب بود
نقاط ضعف:
دیده نشد
نقاط قوت:
معمولی بود
نقاط ضعف:
امکانات خاصی نداشت
گرمایشی اتاق اصلا مناسب نبود و اتاق بسیار سرد بود .
نقاط قوت:
زیاد راضی نبودم فقط موقعیت مکانی بسیار عالی بود
نقاط ضعف:
امکانات و خدمات بسیار ضعیف بود در حد مسافر خونه صبحانه بسیار افتضاح
نقاط قوت:
عالی بود
نقاط ضعف:
نکته منفی ندیدم
دو شب در هتل اقامت داشتیم ، موقعیت هتل در شهر مناسب و تقریبا نزدیک مراکز اصلی شهر هست ، هتل خیلی شیک نیست اما تمیز و سوئیت ها بزرگ و جادار هستند و شخصا به مشکلی خاصی برخورد نکردم، برخورد کارکنان هتل خوب بود و در کل راضی هستم.
پرسنل بسیار مودب و مهمان نوازی داشت. اتاق های هتل بسیار بزرگ و تمیز بودند. در کل خاطره خوبی از اقامت در این هتل برایم به جا ماند.
نقاط قوت:
واقعاً عالی . مکان هتل دقیقا مرکز تبریز واقع شده و دسترسی به بافت مرکزی و تاریخی شهر خیلی راحته. برخورد کارکنان هتل محترمانه و خیلی خوب بود. هتل بسیار تمیز و مرتب بود نظافت اتاق ها عالی بود. صبحانه هتل بسیار مفصل بود. به نظرم یکی از بهترین هتلهای تبریز است و اگر قرار باشه دوباره برم تبریز مجدداً همین هتل رو انتخاب میکنم. از اقامت ۲۴ هم خیلی ممنون، هم برای سهولت انتخاب و هم برای تخفیف خیلی خوب
نقاط ضعف:
هیچ نکته ی منفی ندارد.
نقاط قوت:
در حد قیمتش بود
نقاط ضعف:
میتونه بهتر هم باشه صبحانه خیلی بی کیفیت بود
در مجموع براي اقامت جهت امور كاري مناسب بود.
متاسفانه بدترین هتلی بود که در عمرم تجربه کردم . واقعا نباید اسمش رو هتل گذاشت در حد مسافر خانه .
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
ندیدیم
واقعا خوب بود،برخورد پرسنلشون خوب بود،دستشون درد نکنه،به بازار نزدیکه
من در این هتل اقامت داشتم. ظاهر اتاقها خوب است. مبلمان راحتی و تمیز تخت و ملحفه تمیز موکت به نسبت تمیز بود. ولی امکانات در حد مسافرخانه بود نه کمد لباسی تو اتاق بود نه چوب لباسی که لباستو اویزون کنی در صورتی که جزو امکانات هتل هست .همین طور توالت فرنگی که وجود ندارد به دروغ نوشته شده دارد. وتهویه مطبوع که نگو اصلا توالت هواکش ندارد از بوی گند فاضلاب خفه میشی!دیوار اتاقها گچی بود که تکون میخوردی کل لباست داغون بود مخصوصا خانما که لباس تیره دارن همش سفید میشد. سشوار و اتو هم نداشت.پارکینگم ندارد.
با خانواده ام در ۲و۳ شهریور ۹۸ در این هتل اقامت داشتیم ،سرویس بهداشتی دارای هیچ دریچه ،پنجره یا تهویه ای نبود ،بوی توالت کاملا داخل فضای اتاق می‌پیچد، آسانسور خراب بود از پله باید استفاده میکردیم ،توالت فرنگی نداره توال فرنگی سیار همیشه توراه پله بود منظره وحشتناکی ،صبحانه طبق منو نیود همیشه کسری داشت ،برخورد کارکنان محترمانه نبود این هتل یک ستاره هم براش زیاد
با سلام ما نیمه دوم مرداد 98 به صورت خانوادگی سه سوئیت از این هتل رو در اختیار داشتیم. این هتل در مکان مناسبی در نزدیکی ارگ علیشاه و مصلی تبریز قرار گرفته. برخورد کارکنانش در مجموع خوب بود. سوئیت هاش بزرگه و از لحاظ نظافت هم نسبتا خوبه. معایب: 1 - نداشتن سرویس فرنگی (البته در صورت درخواست صندلی توالت فرنگی در اختیارتون قرار میدن) 2 - صبحانه سلف سرویسی نیست و به صورت بوفه می باشد. در ضمن صبحانه هم تنوع قابل ملاحظه ای نداشت. 3 - سرویس دهی اتاق هم با تعلل همراه بود. دو سه مورد چای درخواست دادیم که مجبور شدیم چندین نوبت تماس بگیریم.
هنگام ورود برخورد گرم و فوق العاده ای داشتن و اتاق تمیز و مرتب بود. پذیرش هتل مثل لیدر اماکن دیدنی و مراکز خرید و به خوبی راهنمایی کرد و صبحانه هر روز متنوع بود و راضی بودیم درضمن اینترنت نامحدود و پرسرعتم داشتن.
با سلام از نظر تمیزی بسیار خوب بود از لحاظ برخورد زیاد راضی نبودم کولر اتاق ما خراب بود وقتی اعتراض کردیم گفتن همینه که هست اگه میخواید اتاقتونو کنسل کنید یا مثلا سقف کاذب سرویس بهداشتی رو برداشته بودن که ما معترض بودیم گفتن مشکل نداره نگاه نکنید بالا رو
موقعیت مکانی خوب و اتاق های بزرگ
با سلام کمبود ومعایب هتل نبود چایی ساز -اسپیلیت داخل اتاق خواب -صبحانه بسیار معمولی -توالت فرنگی -در مجموع درحد هتل معمولی با امکانات محدود فقط نکته مثبت هتل موقعیت جغرافیایی هتل که در مکانی نزدیک بازاروارگ علیشاه........واقع شده
هتل خیلی تمیزی هستش تو مرکز شهر هستش دسترسی به نقاط خوب شهر به آسانی امکان پذیر هستش در ضمن یه صبحانه مفصل در حد هتل 5 ستاره داره با کارکنان بسیار خوب و خوش رو
انتظار بیشتری از یک هتل 3 ستاره داشتم ،صبحانه که در حداقل مقدار براتون میارن و میز سرو نداره،اتاق گچ بود ونه رنگ ونه کاغذ دیواری داشت ، حمام بدون وان و غیر استاندارد بود، ولی تلویزیون بزرگ و مبلمان خوبی داشت و کلا تمیز بود...
هتل از همه نظر عالی بود. از عملکرد و برخورد کارکنان راضی بودم.
تختهای زیاد و کنار همتوالت ایرانی بسیار بد جایگذاری شده است و اصلا نمیشه نشست - پارکینگ شیب بسیار زیادی دارد که موقع ورود به سختی وارد شدیم و موقع خروج من ترسیدم بیرون بیام و یکی از کارکنان این کار را کرد زیر یکی از ماشینها مون هم که مزدا 3 بود کامل گرفت به کف رمپ - پنجره مشرف به خیابان (بدلیل نبود کولر) مجبور به باز کردن پنجره شدیم که سرو صدای زیادی بود - پارکینگ آسانسور نداشت که مجبور به بالا آوردن کلیه بارهای سنگین تا طبقه همکف شدیم و هر چی به مسئول هتل گفتیم که یکی رو بفرسته تا براها رو بیاره نیومد که نیومد - سرویس صبحانه هم سلف سرویس نیست
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل فرید تبریز

مهمانان هتل فرید تبریز در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل فرید تبریز از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل فرید تبریز بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل فرید تبریز رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل فرید تبریز را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.