هتل ارم پاوه

پاوه، سه راه ارشاد، خیابان آرامگاه
3.6
امتیاز کاربران
23
نظرات کاربران

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل ارم پاوه

ارم-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
ای‌گردش
292,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
292,000
تومان
11 مهر
جمعه
292,000
تومان
12 مهر
شنبه
292,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
292,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
292,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
292,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
292,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
292,000
تومان
18 مهر
جمعه
292,000
تومان
19 مهر
شنبه
292,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
292,000
تومان
هتل یار
292,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
292,000
تومان
11 مهر
جمعه
292,000
تومان
12 مهر
شنبه
292,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
292,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
292,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
292,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
292,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
292,000
تومان
18 مهر
جمعه
292,000
تومان
19 مهر
شنبه
292,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
292,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
10 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
16 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
17 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
18 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
19 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
20 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
ارم-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
ای‌گردش
292,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
292,000
تومان
11 مهر
جمعه
292,000
تومان
12 مهر
شنبه
292,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
292,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
292,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
292,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
292,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
292,000
تومان
18 مهر
جمعه
292,000
تومان
19 مهر
شنبه
292,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
292,000
تومان
هتل یار
292,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
292,000
تومان
11 مهر
جمعه
292,000
تومان
12 مهر
شنبه
292,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
292,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
292,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
292,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
292,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
292,000
تومان
18 مهر
جمعه
292,000
تومان
19 مهر
شنبه
292,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
292,000
تومان
ارم-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
هتل یار
381,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
381,000
تومان
11 مهر
جمعه
381,000
تومان
12 مهر
شنبه
381,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
381,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
381,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
381,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
381,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
381,000
تومان
18 مهر
جمعه
381,000
تومان
19 مهر
شنبه
381,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
381,000
تومان
ای‌گردش
381,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
381,000
تومان
11 مهر
جمعه
381,000
تومان
12 مهر
شنبه
381,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
381,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
381,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
381,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
381,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
381,000
تومان
18 مهر
جمعه
381,000
تومان
19 مهر
شنبه
381,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
381,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
10 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
16 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
17 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
18 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
19 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
20 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
ارم-سوئیت دوخوابه چهارنفره
سوئیت دوخوابه چهارنفره
هتل یار
581,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
581,000
تومان
11 مهر
جمعه
581,000
تومان
12 مهر
شنبه
581,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
581,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
581,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
581,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
581,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
581,000
تومان
18 مهر
جمعه
581,000
تومان
19 مهر
شنبه
581,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
581,000
تومان
ای‌گردش
581,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
581,000
تومان
11 مهر
جمعه
581,000
تومان
12 مهر
شنبه
581,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
581,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
581,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
581,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
581,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
581,000
تومان
18 مهر
جمعه
581,000
تومان
19 مهر
شنبه
581,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
581,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
10 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
16 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
17 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
18 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
19 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
20 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
ارم-سوئیت دوخوابه پنج نفره
سوئیت دوخوابه پنج نفره
ای‌گردش
657,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
657,000
تومان
11 مهر
جمعه
657,000
تومان
12 مهر
شنبه
657,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
657,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
657,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
657,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
657,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
657,000
تومان
18 مهر
جمعه
657,000
تومان
19 مهر
شنبه
657,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
657,000
تومان
هتل یار
657,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
657,000
تومان
11 مهر
جمعه
657,000
تومان
12 مهر
شنبه
657,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
657,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
657,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
657,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
657,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
657,000
تومان
18 مهر
جمعه
657,000
تومان
19 مهر
شنبه
657,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
657,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
10 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
16 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
17 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
18 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
19 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
20 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل ارم پاوه

آسانسور
سالن بيليارد
سالن همايش
جكوزی
امكانات برای معلولين
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
زمين تنيس
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
سالن تشريفات
گشت نیم روزی
رستوران سنتی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
چايخانه سنتی
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
پنجره
تبديل ارز
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
رستوران بام
آتلیه
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
آژانس مسافرتي
فضائی برای پياده روی
كتابخانه
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
تلویزیون lcd
کپسول آتش‌نشانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
فضای تابستانه
كتابخانه
فضای سبز
نمای کوه
فضای بيرون هتل برای نشستن
مسير پياده روی
فضای نشستن سنتی بيرون از هتل
فضای باغ در هتل
سالن صبحانه خوری
اتاق VIP
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
یخچال
سرویس فرنگی
حوله
دمپایی
تلفن
كافی شاپ
خدمات تهيه بليط
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
اينترنت در اتاق
Business Center
اب نما
پاركينگ
صندوق امانات
لابی
سالن اجتماعات
اينترنت در لابی
تلويزيون LCD در لابی
فكس
نمای شهر
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خشکشویی
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
تلویزیون در لابی
نمازخانه
ماساژ
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
جعبه کمک های اولیه
تالار پذیرایی
تاکسی سرویس
اتاق چمدان
حوله
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
روزنامه
استخر
پارکینگ
سالن ورزشی
روم سرويس
اعلام حریق
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
مسلط به زبان انگليسی
خدمات خانه داری
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
فضای سبز
تلفن
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
پاركينگ
كافی شاپ
سالن صبحانه خوری
اينترنت در لابی
فكس
خدمات برای معلولین
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
کافی نت
کپسول آتش نشانی
پارکینگ روباز
اتاق سیگار
رمپ
پله اضطراری
اتاق بازی
اطفای حریق
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
لابی
مرکز خرید
حمام
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
تلفن در اتاق
سوئیت
آرایشگاه
فروشگاه
حمام

آدرس هتل ارم پاوه روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل ارم پاوه

(23 نظر)
مکانی مناسب وعالی وخوش آب و هوا،، که بر بام شهر قرار داره وشهر پاوه، به این زیبایی، می‌بینید(متاسفانه نحوه هتل داری، بلد نیستن یا نمیخان بلد باشن
هتل خوبیه ولی ۴ ستاره زیاده
هتل ارم پاوه در دامنه کوه قرار گرفته است. یا بهتراست بگوییم کوه را برداشته اند و جایش هتل ساخته اند. به نسبت موقعیت قرار گیری جای خوبی است و تمام شهر را می توان دید. جاده دسترسی به هتل خوب نیست. تابلو های راهنما زیاد نیست. رستوران خارج از هتل فعال نمی باشد. تالار بزرگی جهت مراسمات دارد. بیشتر می توان گفت هتل آپارتمان است. اثری از دکوراسیون داخلی فوق العاده نیست. روی هم رفته برای کسی که منطقه زندگی خود را دوست داشته و خواسته کاری برای شهر در جهت توسعه انجام دهد. سرمایه گذاری سود آوری نبوده است. راهرو ها به نسبت بزرگ و اتاق ها کوچک تر از حد معمول هستند. چون روی قله واقع شده است صبح های دل انگیزی خواهد داشت
هتل خوبی بود فقط خیلی گرم بود. صبحانه هم خوب و معنولی بود.
هتل در حد مسافرخانه است
در یک کلام افتضاح برخورد پرسنل مخصوصا رسپشن هتل بسیار بد. هتل در حد مسافرخانه. ملافه های هتل مثل ملافه های قطار بود.یکبار مصرف بود. پتوهای هتل بسیار کثیف بود. دمای اتاق در کنترل مسافر نبود و ما شب تا صبح یخ زدیم. بوفه اتاق خالی بود. شب درخواست چای داشتیم که بعد از تاخیر طولانی گفتند که فراموش کردند و اینقدر دیر شد که ما منصرف شدیم. حتی آب معدنی داخل یخچال فقط یک لیوان کوچک بود. تشک تخت بسیار نامناسب و ناراحت بود. تنها نکته مثبتی که داشت ویو بسیار زیبای هتل بود که به پنجره اتاق رو به کوه باز میشد.
با توجه به محل، مکان دنجی است.
نسبت به شهر کوچک پاوه، هتل مناسبی هست ولی متاسفانه به دلیل کمبود پرسنل ، رستوران هتل تعطیل هستش و کیفیت تمیزی در حد هتل ۳ستاره ، قابل قبول است
هتلی در حد مسافرخانه
اتاقها تمیز و برخورد کارکنان و صبحانه خوب بود اما متصدی هتل حاضر به پرداخت هیچ وجهی در مقابل لغو یک روز از اقامت ما نشد
مشکل اصلی که داشت به نظر من،این بود که پنجره ها توری نداشتن و اگه بازش میکردی،اتاق پر از پشه و مگس میشد.
نقاط قوت:
نسبتا راضی بودم از هتل بد نبود
نقاط ضعف:
معمولی بود هتل
خب نمیشه خیلی انتظار داشت در یک شهر کوچیک ، به نسبت امکانات قیمتش بالا است ، صبحانه ضعیف ، شیر آب در طبقات دیگه که باز میشد ،صدای زیادی در اتاق ایجاد میکرد
واقعا خوب نبود - برخورد پرسنل خوب نبود . صبحانه خوب نبود . ملاحفه نداشت - مدیریت ضعیف - ویوو هتل خوب بود
امکانات هتل در حد بهترین . مکان هتل بسیار مناسب جهت دسترسی به نقاط مهم . با ارزش بودن مکان اقامت در برابر قیمت . وضعیت نظافت در حد بسیار عالی . خوشرویی و مودب بودن پرسنل بخصوص آقای عزیزی
مردمان بسیار مهمان نواز ولی با سطح امکانات معمولی
نکات مثبت: متراژ اتاق مطلوب است. نکات منفی: تخت یک نفره زیاد صدا میداد. ساعت سرو صبحانه دیر است (۸/۵ صبح). دوش حمام ارتفاعش پایین و بسختی میشود دوش گرفت! سایر نکات: تنوع صبحانه معمولی و در حد سایر هتلهای ۳ ستاره. تنها هتل پاوه هست و گزینه دیگری ندارید. در کل نمره ۳.۵ میدهم از ۵
مکان بسیار عالی پرسنل مودب نظافت عالی
هتل بدی نیست. برای رفتن به پاوه انتخاب خوبیه. اما اینکه همه چیزش حتی لیوان چای صبحانه یکبار مصرف باشه توی ذوق میزنه نظافتشم متوسط بود برخورد کارکنانش هم خیلی خوب و محترمانه و دوستانه است
خوشبختانه ما فقط يک شب اينجا اقامت داشتيم و فکر کنم اينجا تنها هتل پاوه است. اولين سوالي که واسه من پيش اومد اين بود که هتل واقعا 3 ستاره است. تنها چيزي که تو اين هتل خوب بود برخورد پرسنل بود که از امکانات هتل و تعداد ستاره هاي هتل واقعا بالاتر بود. اتاق در حد هتل دو ستاره، کليات اتاق تميز بود ولي کيفيت تخت خوب نبود، ملحفه تميز نبود. سيستم تهويه (فن کوئل) صداش بيشتر از خنک کنندگي اش بود. البته شايد تو اون منطقه از کشور خيلي انتظار وجود نداره که سيستم سرمايش خوب باشه. صبحانه هم که ساده ترين و مختصرترين حالت ممکن.
کارکنان محترم، خوش خلق، پاسخگو و بسیار مودب و با شخصیت با امکاناتی در حد یک معمولی وضع بهداشتی هتل متوسط و رستوران در زمان اقمتم تعطیل بود
کارکنان بسیار مودب
- رفتار کارکنان مناسب بود. اما سطح ارائه خدمات بسیار بسیار ضیف بود. - لطفاً متولیان امر نظارت دقیق و جامعی در حفظ کیفیت مراکز اقامتی داشته باشند و تنها در مراحل صدور مجوزها سخت گیری نکنند و تیم های بازرسی از خود دقت عمل بیشتری را در طی مسیر نشان دهند. - می توانم به ریز به نقاط ضعف متعددی اشاره نمایم اما بنا به ملاحضات تا این حد بسنده می کنم- اینجانب از مشتریان همیشگی مجموعه ایران هتل هستم و انتظار دارم که نظراتم با همین دقت منتشر شود تا منجر به نتیجه ای مطلوب جهت برطرف نمودن نقاط ضعف هتل ارم پاوه گردد.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل ارم پاوه

مهمانان هتل ارم پاوه در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل ارم پاوه از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل ارم پاوه بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل ارم پاوه رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل ارم پاوه را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.