هتل ارم پاوه

پاوه، سه راه ارشاد، خیابان آرامگاه
3.6
امتیاز کاربران
21
نظرات کاربران

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل ارم پاوه

ارم-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
ای‌گردش
345,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
345,000
تومان
3 مهر
شنبه
345,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
345,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
345,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
345,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
345,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
345,000
تومان
9 مهر
جمعه
345,000
تومان
10 مهر
شنبه
345,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
345,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
345,000
تومان
اقامت 24
360,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
360,000
تومان
3 مهر
شنبه
360,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
360,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
360,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
360,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
360,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
360,000
تومان
9 مهر
جمعه
360,000
تومان
10 مهر
شنبه
360,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
360,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
360,000
تومان
هتل یار
360,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
360,000
تومان
3 مهر
شنبه
360,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
360,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
360,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
360,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
360,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
360,000
تومان
9 مهر
جمعه
360,000
تومان
10 مهر
شنبه
360,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
360,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
360,000
تومان
ارم-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
ای‌گردش
345,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
345,000
تومان
3 مهر
شنبه
345,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
345,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
345,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
345,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
345,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
345,000
تومان
9 مهر
جمعه
345,000
تومان
10 مهر
شنبه
345,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
345,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
345,000
تومان
هتل یار
360,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
360,000
تومان
3 مهر
شنبه
360,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
360,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
360,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
360,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
360,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
360,000
تومان
9 مهر
جمعه
360,000
تومان
10 مهر
شنبه
360,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
360,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
360,000
تومان
ارم-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ای‌گردش
455,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
455,000
تومان
3 مهر
شنبه
455,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
455,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
455,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
455,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
455,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
455,000
تومان
9 مهر
جمعه
455,000
تومان
10 مهر
شنبه
455,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
455,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
455,000
تومان
اقامت 24
471,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
471,000
تومان
3 مهر
شنبه
471,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
471,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
471,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
471,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
471,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
471,000
تومان
9 مهر
جمعه
471,000
تومان
10 مهر
شنبه
471,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
471,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
471,000
تومان
هتل یار
471,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
471,000
تومان
3 مهر
شنبه
471,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
471,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
471,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
471,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
471,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
471,000
تومان
9 مهر
جمعه
471,000
تومان
10 مهر
شنبه
471,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
471,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
471,000
تومان
ارم-سوئیت دوخوابه چهارنفره
سوئیت دوخوابه چهارنفره
ای‌گردش
710,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
710,000
تومان
3 مهر
شنبه
710,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
710,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
710,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
710,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
710,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
710,000
تومان
9 مهر
جمعه
710,000
تومان
10 مهر
شنبه
710,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
710,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
710,000
تومان
هتل یار
726,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
726,000
تومان
3 مهر
شنبه
726,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
726,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
726,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
726,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
726,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
726,000
تومان
9 مهر
جمعه
726,000
تومان
10 مهر
شنبه
726,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
726,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
726,000
تومان
اقامت 24
726,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
726,000
تومان
3 مهر
شنبه
726,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
726,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
726,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
726,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
726,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
726,000
تومان
9 مهر
جمعه
726,000
تومان
10 مهر
شنبه
726,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
726,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
726,000
تومان
ارم-سوئیت دوخوابه پنج نفره
سوئیت دوخوابه پنج نفره
ای‌گردش
805,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
805,000
تومان
3 مهر
شنبه
805,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
805,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
805,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
805,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
805,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
805,000
تومان
9 مهر
جمعه
805,000
تومان
10 مهر
شنبه
805,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
805,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
805,000
تومان
هتل یار
820,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
820,000
تومان
3 مهر
شنبه
820,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
820,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
820,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
820,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
820,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
820,000
تومان
9 مهر
جمعه
820,000
تومان
10 مهر
شنبه
820,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
820,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
820,000
تومان
اقامت 24
820,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
820,000
تومان
3 مهر
شنبه
820,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
820,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
820,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
820,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
820,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
820,000
تومان
9 مهر
جمعه
820,000
تومان
10 مهر
شنبه
820,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
820,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
820,000
تومان

امکانات اتاق های هتل ارم پاوه

آسانسور
کپسول آتشنشانی در راهرو
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
جكوزی
امكانات برای معلولين
خدمات باربري
خدمات پزشكي
آتلیه
سالن بيليارد
زمين تنيس
سالن تشريفات
گشت نیم روزی
رستوران سنتی
بازی ویدئویی
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
كتابخانه
پرداخت ویزا و مسترکارت
اتاق تلفن (اپراتور)
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
گیم نت
فضائی برای پياده روی
پارک کودک
زمین ورزشی
تبديل ارز
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
سرویس حرم
خدمات نگهداری کودک
پرینتر
فضای تابستانه
كتابخانه
فضای سبز
نمای کوه
فضای بيرون هتل برای نشستن
مسير پياده روی
فضای نشستن سنتی بيرون از هتل
فضای باغ در هتل
سالن صبحانه خوری
اتاق VIP
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
یخچال
حوله
دمپایی
تلفن
كافی شاپ
فكس
تلویزیون lcd
لابی
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
Business Center
اب نما
صندوق امانات
سالن اجتماعات
خدمات اتو
تلويزيون LCD در لابی
نمای شهر
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خشکشویی
خدمات بيدار باش
زنگ هشدار
تلفن در لابی
نمازخانه
تاکسی سرویس
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
پارکینگ
استخر
خشکشویی (لاندری)
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
جعبه کمک های اولیه
دستگاه خودپرداز
تالار پذیرایی
سرویس بهداشتی ایرانی
اعلام حریق
اتاق چمدان
روزنامه
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس فرنگی
پاركينگ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
روم سرويس
آژانس مسافرتی
اينترنت در اتاق
ماساژ
فكس
خدمات برای معلولین
تلفن در اتاق
سوئیت
آرایشگاه
فروشگاه
حمام
کپسول آتش نشانی
کافی نت
مرکز خرید
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
كافی شاپ
سالن صبحانه خوری
اینترنت
اتاق سیگار
حوله
سالن ورزشی
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
فضای سبز
تلفن
لابی
پارکینگ روباز
رمپ
پله اضطراری
اتاق بازی
اطفای حریق
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
حمام

آدرس هتل ارم پاوه روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل ارم پاوه

(21 نظر)
نقاط قوت:
منظره خوب نسبت به شهر و طبیعت
نقاط ضعف:
منظره خوب نسبت به شهر و طبیعت
من عید سال ۹۸ هم به این هتل رفته بودم و نسبت به شرایط کیفی هتل برای این سفر آگاهی داشتم و فقط به عنوان یک جای خواب شبانه حساب باز کرده بودم اما متاسفانه این مورد هم با مشکل مواجه شد ! تختی که در اختیار ما قرار گرفته بود تراز نبود و فه یک سمت شیب داشت و ما تا خود صبح نتونستیم بخوابیم .
مکانی مناسب وعالی وخوش آب و هوا،، که بر بام شهر قرار داره وشهر پاوه، به این زیبایی، می‌بینید(متاسفانه نحوه هتل داری، بلد نیستن یا نمیخان بلد باشن
هتل خوبیه ولی ۴ ستاره زیاده
هتل ارم پاوه در دامنه کوه قرار گرفته است. یا بهتراست بگوییم کوه را برداشته اند و جایش هتل ساخته اند. به نسبت موقعیت قرار گیری جای خوبی است و تمام شهر را می توان دید. جاده دسترسی به هتل خوب نیست. تابلو های راهنما زیاد نیست. رستوران خارج از هتل فعال نمی باشد. تالار بزرگی جهت مراسمات دارد. بیشتر می توان گفت هتل آپارتمان است. اثری از دکوراسیون داخلی فوق العاده نیست. روی هم رفته برای کسی که منطقه زندگی خود را دوست داشته و خواسته کاری برای شهر در جهت توسعه انجام دهد. سرمایه گذاری سود آوری نبوده است. راهرو ها به نسبت بزرگ و اتاق ها کوچک تر از حد معمول هستند. چون روی قله واقع شده است صبح های دل انگیزی خواهد داشت
هتل خوبی بود فقط خیلی گرم بود. صبحانه هم خوب و معنولی بود.
هتل در حد مسافرخانه است
در یک کلام افتضاح برخورد پرسنل مخصوصا رسپشن هتل بسیار بد. هتل در حد مسافرخانه. ملافه های هتل مثل ملافه های قطار بود.یکبار مصرف بود. پتوهای هتل بسیار کثیف بود. دمای اتاق در کنترل مسافر نبود و ما شب تا صبح یخ زدیم. بوفه اتاق خالی بود. شب درخواست چای داشتیم که بعد از تاخیر طولانی گفتند که فراموش کردند و اینقدر دیر شد که ما منصرف شدیم. حتی آب معدنی داخل یخچال فقط یک لیوان کوچک بود. تشک تخت بسیار نامناسب و ناراحت بود. تنها نکته مثبتی که داشت ویو بسیار زیبای هتل بود که به پنجره اتاق رو به کوه باز میشد.
با توجه به محل، مکان دنجی است.
نسبت به شهر کوچک پاوه، هتل مناسبی هست ولی متاسفانه به دلیل کمبود پرسنل ، رستوران هتل تعطیل هستش و کیفیت تمیزی در حد هتل ۳ستاره ، قابل قبول است
هتلی در حد مسافرخانه
اتاقها تمیز و برخورد کارکنان و صبحانه خوب بود اما متصدی هتل حاضر به پرداخت هیچ وجهی در مقابل لغو یک روز از اقامت ما نشد
مشکل اصلی که داشت به نظر من،این بود که پنجره ها توری نداشتن و اگه بازش میکردی،اتاق پر از پشه و مگس میشد.
خب نمیشه خیلی انتظار داشت در یک شهر کوچیک ، به نسبت امکانات قیمتش بالا است ، صبحانه ضعیف ، شیر آب در طبقات دیگه که باز میشد ،صدای زیادی در اتاق ایجاد میکرد
واقعا خوب نبود - برخورد پرسنل خوب نبود . صبحانه خوب نبود . ملاحفه نداشت - مدیریت ضعیف - ویوو هتل خوب بود
امکانات هتل در حد بهترین . مکان هتل بسیار مناسب جهت دسترسی به نقاط مهم . با ارزش بودن مکان اقامت در برابر قیمت . وضعیت نظافت در حد بسیار عالی . خوشرویی و مودب بودن پرسنل بخصوص آقای عزیزی
مردمان بسیار مهمان نواز ولی با سطح امکانات معمولی
نکات مثبت: متراژ اتاق مطلوب است. نکات منفی: تخت یک نفره زیاد صدا میداد. ساعت سرو صبحانه دیر است (۸/۵ صبح). دوش حمام ارتفاعش پایین و بسختی میشود دوش گرفت! سایر نکات: تنوع صبحانه معمولی و در حد سایر هتلهای ۳ ستاره. تنها هتل پاوه هست و گزینه دیگری ندارید. در کل نمره ۳.۵ میدهم از ۵
خوشبختانه ما فقط يک شب اينجا اقامت داشتيم و فکر کنم اينجا تنها هتل پاوه است. اولين سوالي که واسه من پيش اومد اين بود که هتل واقعا 3 ستاره است. تنها چيزي که تو اين هتل خوب بود برخورد پرسنل بود که از امکانات هتل و تعداد ستاره هاي هتل واقعا بالاتر بود. اتاق در حد هتل دو ستاره، کليات اتاق تميز بود ولي کيفيت تخت خوب نبود، ملحفه تميز نبود. سيستم تهويه (فن کوئل) صداش بيشتر از خنک کنندگي اش بود. البته شايد تو اون منطقه از کشور خيلي انتظار وجود نداره که سيستم سرمايش خوب باشه. صبحانه هم که ساده ترين و مختصرترين حالت ممکن.
کارکنان محترم، خوش خلق، پاسخگو و بسیار مودب و با شخصیت با امکاناتی در حد یک معمولی وضع بهداشتی هتل متوسط و رستوران در زمان اقمتم تعطیل بود
کارکنان بسیار مودب
- رفتار کارکنان مناسب بود. اما سطح ارائه خدمات بسیار بسیار ضیف بود. - لطفاً متولیان امر نظارت دقیق و جامعی در حفظ کیفیت مراکز اقامتی داشته باشند و تنها در مراحل صدور مجوزها سخت گیری نکنند و تیم های بازرسی از خود دقت عمل بیشتری را در طی مسیر نشان دهند. - می توانم به ریز به نقاط ضعف متعددی اشاره نمایم اما بنا به ملاحضات تا این حد بسنده می کنم- اینجانب از مشتریان همیشگی مجموعه ایران هتل هستم و انتظار دارم که نظراتم با همین دقت منتشر شود تا منجر به نتیجه ای مطلوب جهت برطرف نمودن نقاط ضعف هتل ارم پاوه گردد.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل ارم پاوه

مهمانان هتل ارم پاوه در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل ارم پاوه از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل ارم پاوه بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل ارم پاوه رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل ارم پاوه را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.