اقامتگاه بومگردی دورنا مشگین شهر

مشگین شهر، 200 کیلومتری جنوب مشگین شهر، جاده موئیل، به سمت آبگرم درمانی قینرجه
3.9
امتیاز کاربران
27
نظرات کاربران

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو اقامتگاه بومگردی دورنا مشگین شهر

ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته
جاباما
326,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
326,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
326,000
تومان
1 بهمن
جمعه
326,000
تومان
2 بهمن
شنبه
326,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
326,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
326,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
326,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
326,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
326,000
تومان
8 بهمن
جمعه
326,000
تومان
9 بهمن
شنبه
326,000
تومان
اتاق دو تخته کاروانسرا
اقامت 24
513,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
513,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
جمعه
513,000
تومان
2 بهمن
شنبه
513,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
513,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
513,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
513,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
513,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
513,000
تومان
8 بهمن
جمعه
513,000
تومان
9 بهمن
شنبه
513,000
تومان
دو تخته تویین کاروانسرا
اسنپ تریپ
513,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
513,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
جمعه
513,000
تومان
2 بهمن
شنبه
513,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
513,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
513,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
513,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
513,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
513,000
تومان
8 بهمن
جمعه
513,000
تومان
9 بهمن
شنبه
513,000
تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
جاباما
398,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
398,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
398,000
تومان
1 بهمن
جمعه
398,000
تومان
2 بهمن
شنبه
398,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
398,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
398,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
398,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
398,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
398,000
تومان
8 بهمن
جمعه
398,000
تومان
9 بهمن
شنبه
398,000
تومان
اتاق سه تخته کاروانسرا
اقامت 24
722,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
722,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
جمعه
722,000
تومان
2 بهمن
شنبه
722,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
722,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
722,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
722,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
722,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
722,000
تومان
8 بهمن
جمعه
722,000
تومان
9 بهمن
شنبه
722,000
تومان
سه تخته کاروانسرا
اسنپ تریپ
722,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
722,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
جمعه
722,000
تومان
2 بهمن
شنبه
722,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
722,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
722,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
722,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
722,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
722,000
تومان
8 بهمن
جمعه
722,000
تومان
9 بهمن
شنبه
722,000
تومان
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته
جاباما
461,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
461,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
461,000
تومان
1 بهمن
جمعه
461,000
تومان
2 بهمن
شنبه
461,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
461,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
461,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
461,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
461,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
461,000
تومان
8 بهمن
جمعه
461,000
تومان
9 بهمن
شنبه
461,000
تومان
کلبه چهار تخته هابیتی
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 دی
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
جمعه
950,000
تومان
2 بهمن
شنبه
950,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
950,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
950,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
950,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
950,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
950,000
تومان
8 بهمن
جمعه
950,000
تومان
9 بهمن
شنبه
950,000
تومان
کلبه چهار نفره کوهستانی
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 دی
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
جمعه
950,000
تومان
2 بهمن
شنبه
950,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
950,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
950,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
950,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
950,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
950,000
تومان
8 بهمن
جمعه
950,000
تومان
9 بهمن
شنبه
950,000
تومان
کلبه کوهستانی چهار نفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 دی
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
کلبه دو خوابه هابیتی چهار تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 دی
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 5 نفر

اتاق پنج تخته
جاباما
524,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
524,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
524,000
تومان
1 بهمن
جمعه
524,000
تومان
2 بهمن
شنبه
524,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
524,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
524,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
524,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
524,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
524,000
تومان
8 بهمن
جمعه
524,000
تومان
9 بهمن
شنبه
524,000
تومان
اتاق پنج تخته شاه نشین کاروانسرا
اقامت 24
1,200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
1,200,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
جمعه
1,200,000
تومان
2 بهمن
شنبه
1,200,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
1,200,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,200,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,200,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,200,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,200,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,200,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,200,000
تومان
ظرفیت 6 نفر

دوبلکس شش تخته شاه نشین
اسنپ تریپ
1,875,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
1,875,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
جمعه
1,875,000
تومان
2 بهمن
شنبه
1,875,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
1,875,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,875,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,875,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,875,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,875,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,875,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,875,000
تومان
اتاق شش تخته شاه نشین کاروانسرا
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 دی
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 1 نفر

ظرفیت 8 نفر

امکانات اتاق های اقامتگاه بومگردی دورنا مشگین شهر

اعلام حریق
اتاق تلفن (اپراتور)
كتابخانه
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
تلویزیون در لابی
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
آتلیه
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
كافی شاپ
صبحانه در اتاق
استخر رو باز
حمام تركی
نمای دشت
خدمات راهنمای تور
فضای سبز
سالن صبحانه خوری
چايخانه سنتی
نهار در اتاق
خدمات نگهداری کودک
چايخانه سنتی
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
خدمات باربري
جكوزی
اينترنت در لابی
پاركينگ
فتوکپی
صندوق امانات
رستوران
سیستم تهویه مطبوع
سونا
استخر
تاکسی سرویس
نمازخانه
آسانسور
مبلمان
یخچال
اتاق چمدان
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
آژانس مسافرتی
مسلط به زبان انگليسی
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
ماساژ
خدمات تور
وسایل بدنسازی
کافی شاپ
مینی بار رایگان
کافی نت
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
حمام
اینترنت در قسمت لابی
فروشگاه
آرایشگاه
مرکز خرید
روزنامه
اتاق سیگار
لابی
اشپزخانه
اتاق بازی
پله اضطراری
دستگاه واکس کفش
سالن ورزشی
فضای سبز
آب درمانی

نظرات کاربران برای اقامتگاه بومگردی دورنا مشگین شهر

(27 نظر)
واقعا برخورد پرسنل خیلی گرم و محترمانه بود ما فکر میکردیم خونه خودمون هست واقعا انقدر راحت بودیم و صبحانه واقعا خوشمزه و به موقع سرو شد .واقعا همه چیز عالی بود هیچ چیزی کم نداشت هر چقدر بگم عالی کم بود
سلام ع رض ادب احترام حتماً به تمامی کسانی عاشق طبیعت زیبا و کوهستانی هستند پیشنهاد میکنم که برای یک بار هم شد از اینجا دیدن کند
پرسنل بسیار مهربان و دلسوز، منطقه‌ای آرام و پاکیزه، اقامتگاهی در مقایسه با دیگر اقامتگاه ‌‌های بوم‌گردی: نسبتاًخوب، ولی انتقادی که به این اکو کمپ وارد است، در روزهای تعطیل، آن منطقه بسیار شلوغ است و مردم غیر میهمان وارد محوطه کمپ شده و بسیار مزاحمت ایجاد می‌کنند و آن محیط دنج را الوده و شلوغ می کنند و متاسفانه هیچ ممانعتی از ورود آنها نمی شود
نقاط قوت:
از نظر زیبایی طبیعت و هوا عالیه
نقاط ضعف:
از نظر زیبایی طبیعت و هوا عالیه
به نظرم در مورد مشکین شهر اقامتگاه بهتری وجود ندارد .
موقعیت و مکان این هتل بسیار عالیه، واقعا مشخصه که زحمت کشیدن و هزینه کردن برای ساخت این مجموعه. از معایب این مجموعه از نظر من یکی پرسنل آموزش ندیده میتونه باشه و دیگری صبحانه ساده. آبگرم مجموعه بسیار تمیز و مرتب، دکور چایخانه و رستوران خیلی عالی. کیفیت غذای رستوران خیلی جالب نبود
نقاط قوت:
طبیعت فوق العاده زیبا و آب و هوای عالی
نقاط ضعف:
طبیعت فوق العاده زیبا و آب و هوای عالی
مکان و فضای هتل زیباست ولی برخورد ضعیف هست، با توجه به اینکه موقعیت مکانی دور از هر گونه امکانات خرید و رستوران هست و برای خرید باید ی جاده تقریبا سخت رو طی کنی و در شب واقعا سخت هست که برای خرید از اونجا خارج بشی امکانات رستورانی ضعیفی دارن و برخورد نامناسب و طلب کارانه ای داره، در ضمن با اینکه برای یک کلبه 4نفره شبی ۱ میلیون از ما دریافت شد ولی هیچ امکانات هتلی از جمله حوله، دستمال و … در اختیار ما قرار داده نشد. سرویس بهداشتی کثیف و نا مرتبی داشت.
نقاط قوت:
بکر بودن وزیبای منطقه
نقاط ضعف:
بکر بودن وزیبای منطقه
این کمپ را خاص و متفاوت دیدم و آن را بسیار دوست داشتم.... نکات مثبت هتل: محیط عالی با مناظری زیبا و بکر، آرامش و سکوت بینظیر، نزدیکی به عشایر محلی، و هوایی سبک و خنک در تابستان (شب بخاری گازی روشن کردیم)... معماری بومی جذاب و متنوع هتل و فضاسازی بیرونی زیبا... امنیت مناسب برای خانواده و خانمهای مجرد... تمیزی داخل اتاق (حتی یک حشره هم در آن یافت نشد)... تراس دلپذیر جلوی اتاقها... امکانات نسبتا کافی اتاق (نیازهای دیگر از طریقه چایخانه شبانه روزی رایگان کنار اتاقهای کاروانسرا فراهم بود)... صبحانه محلی دلپذیر و رستوران مجهز سنتی (غذا در آنجا صرف نشد).... نزدیکی به حمامهای آب معدنی با کیفیت (خود هتل هم حمام داشت که استفاده نشد)... و مهمتر از آن مالکین بسیار فهیم، صمیمی و مهماننواز هتل و همینطور پرسنل مهربان و پاسخگو.... نکات منفی: نبودن واحد پذیرش در کمپ و اینکه پذیرش در هتل درنا در شهر مشگین شهر انجام میشد و کارت شناسایی آنجا دریافت میشد (البته واحد پذیرش در کمپ در حال ساخت بود)... امکانات حداقلی داخل چادرهای عشایری هتل... دکوراسیون ضعیف داخل اتاقهای کاروانسرا و چادرهای عشایری (بهتر بود از فاکتورهای بومی در دکوراسیون داخلی استفاده میشد)... نور کم داخل اتاقها.... اینترنت ضعیف و تقریبا غیرقابل استفاده... فقدان مغازه و سوپرمارکت در نزدیکی هتل........ در کل از اقامت در این هتل کامل راضی بودم و حداقل دو شب اقامت در این فضای بسیار زیبا و دلنشین را به همگان پیشنهاد میکنم.
بي نظم برخورد و استقبال کارکنان بسيار ضعیف كيفيت غذاها خوب. گرمايش ضعيف، براي هيزم شومينه كه خودشان پيشنهاد ميكنند هزينه جداگانه طلب مي كنند؟! محل اكو كمپ عالي.
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
مشکلی ندیدیم
نقاط قوت:
مكان بسيار زيبا با راه دسترسي خوب امكان استفاده از استخر آب گرم روباز صبحانه مناسب ظرفيت كم هتل مانع شلوغي منطقه شده است
نقاط ضعف:
در اون منطقه شب خيلي سرده. اقامت ما تو شهريورماه بود و بخاري گازي براي گرما كافي نبود.
برخوردضعیف کارکنان هتل اکوکمپ که همون اولش از انتخاب این هتل پشیمانم کرد, امکانات رفاهی بسیار ضعیف, توالت بدون شلنگ, حوله و صابون هم نداره, اینترنت رو گفته بودن که داره ولی نداشت, بی نظم و بی برنامه, جاده دسترسی چند کیلومتر خاکی و دسترسی بسیار بد, قیمتهای غذای رستوران بالا و غیر منطقی. من شهریور 98 رفتم
برخورد و استقبال کارکنان ضعیف . کمپ کوهستانی شماره 18 استشمام مونواکسید کربن به دلیل وجود آب گرم کن دیواری در اتاق. ابتدا ورود گوشزد کردیم به مسئول کمپ که اصلا متوجه نبودند و بعد از پیگیری خودمون با هتل دورنا روز بعد اتاقمون تعویض شد. نظافت اتاق ها ضعیف و مسئول نظافت رفتار غیر حرفه ای(سرتاسر منطقه ته سیگار های خودشون بود) داشتند که البته این مشکل را مدیران هتل با راضی نگه داشتن کارکنان باید رفع کنند یا استخدام افراد بیشتر که مهمان دوست باشند. . در مجموع با توجه به هزینه 490000تومانی هر اتاق رسیدگی و نظافت اصلا قابل قبول نبود و فقط فضا کوهستانی بسیار زیبا بود. در نهایت ای کاش معیارها و انتظارات مدیران هتل کمی بالاتر بود تا مهمانان و توریست راضی باشد.
شاید به جرات بشه گفت یکی از بهترین اکو کمپها بود که من رفتم. جایی در دل طبیعت , طبیعت بسیار زیبا و بکر. جایی که آدم بخواد فقط صدای باد و پرنده و زنبورها رو بشنو و از موبایل و اینترنت و شبکه های اجتماعی به دور باشه... اتاق های مناسب برای اقامت. مدیریت و کارکنان اکو کمپ بسیار همراه و کمک رسان بودند. مطمئنا جایی خواهد بود که مجدد برای اقامت برنامه ریزی خواهم کرد. ممنون از مدیریت آنجا جناب آقای موذن زاده...
از همه نظر عالی بود .
رستوران نامناسب بود😔😔😔😔 غذا خیلی خیلی دیر آورده شد و کباب ها خام و‌نپخته بود در محیط رستوران شئونات اسلامی اصلا رعایت نمیشد و تذکری هم از جانب پرسنل داده نمیشدو در کل از رستوران اصلا راضی نبودیم😢😢😢😢😢 فضاسازی زیبا و مناسب بود و محیط ارامشبخش و جالبی را تجربه کردیم اتاق ها تمیز و مرتب و‌ در حد قابل قبول بود فقط عنکبوت داشت که در اونجا طبیعی محسوب میشود😄😄😄😄😄 صبحانه هم خوب و خوشمزه بود😋😋😋😋😋 حتما در نظر داشته باشید پول نقد با خود همراه داشته باشید که به مشکل برنخورید چون انتن دهی مشکل دارد و دستگاه پز همیشه جواب نمیدهد خصوصا برای خرید عسل از کوه های اطراف
ما دو شب در خانه هابیتی بودیم. اینجا کلا کمپ هست، باید توقعات رو کم کرد. امکانات خانه برای کسایی که اهل کمپینگ هستن بسیار مناسب بود و به ما بسیار خوش گذشت (داشتن چوب و منقل و نفت، ویوی عالی و دور از کاروانسرا و ...)، ولی نباید توقع هتل رو داشته باشید. اتاق نیاز به نظافت بیشتری داره. طبیعت وحشی هست و طبعا جک و جونور پیدا می شه که بهتره اسپری سم همراه داشته باشید. صبحانه عالی بود بخصوص سرشیر و کره محلی، رستوران رو برای ناهار و شام اصلا پیشنهاد نمی دم چون قیمت بسیار بالا و کیفیت بسیار پایینی داره و تنها حسنی که داره، موسیقی زنده عاشقلر هست. مجتمع آبدرمانی خود کمپ هم بسیار بی کیفیت هست و اصلا توصیه نمی کنم استفاده کنید. بیشتر شبیه یه استخر کوچیکه تا آبدرمانی. به جاش، از آبدرمانی های اطراف که خیلی خوب هستند مثل قینرجه استفاده کنید.
صبحانه خيلي خوبي داشت، توي اتاق ها انتظار هتل رو نداشته باشين حوله و شامپو و ... اينا نداره، نظافتش خوبه بد نيست، رستورانش غذاهاي خوبي داره، دوستاني كه نوشتن بده شايد مال قديم بوده ما مرداد ٩٨ رفتيم. طبيعتش فوق العادس و خيلي آرامش داره و بنظرم ديدنش بسيار مي ارزيد، در ضمن استخر آب گرم هم داره و هوا اونجا سرده حتما لباس گرم ببرين
نقاط قوت:
منظره بسیار عالی و فضای مفرح برخورد صمیمانه هتل داران فضای فرهنگی و نوستالژی هوای عالی
نقاط ضعف:
جاده خاکی و ناهموار که برای خودروها مناسب نیست و موجب بالا آمدن خاک و ایجاد آلودگی میشود که برای آن فضا مناسب نیست
طبیعت بی نظیراقامتگاه بومگردی است و سطح توقع باید در این سطح باشد. امکانات و نظافت بسیار ضعیف و قیمت بسیار بالا
در مجموع خوب بود.
عالي
در شهر کوچک مشگین شهر هتل خوب و قابل قبولی است. برخورد پرسنل خوب و صبحانه ای بسیار لذیذ برایمان سرو کردند . به مرکز شهر و رستورانها و مراکر خرید بسیار نزدیک است
طبعیتی زیبا داشت ولی نظافت اتاق ها ضعیف بود خیلی هم ضعیف بود .کیفت غذا فوق العاده بد بود یک نفر که اصلا آشپز نبود اونجا کار‌ میکرد ولی صبحانه ش خوب بود .
در اتاق ها جانوران موذی نیز با ما اقامت داشتند. دستمال کاغذی وجود نداشت. حوله نبود. شامپ استفاده شده بود. مسواک و خمیردندان و.... نداشت. مینی بار نداشت. تلفن نبود. ساعت نبود. تلویزیون نداشت. اما آرامش عالی و صبحانه فوق العاده و سنتی بود.
نقاط قوت:
موقعیت مکانی عالی در دامنه کوه های سبلان نزدیکی به آبگرم درمانی امکان رفتن پیاده به رودخانه و آبشار ملک سویی صبحانه مقوی و طبیعی با سرشیر و عسل و نان محلی سرو غذاهای خوشمزه و متفاوت مثل کوفته تبریزی یا دلمه برگ مو در رستوران مجموعه
نقاط ضعف:
باید حتما در هتل درنا در شهر مشکین شهر پذیرش صورت می گرفت و امکان پذیرش در محل اقامت نبود.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره اقامتگاه بومگردی دورنا مشگین شهر

مهمانان اقامتگاه بومگردی دورنا مشگین شهر در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان اقامتگاه بومگردی دورنا مشگین شهر از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت اقامتگاه بومگردی دورنا مشگین شهر بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات اقامتگاه بومگردی دورنا مشگین شهر رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات اقامتگاه بومگردی دورنا مشگین شهر را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.