مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آران مشگین شهر

آران-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
جاباما
250,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
250,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
250,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
250,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
250,000
تومان
7 آذر
جمعه
250,000
تومان
8 آذر
شنبه
250,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
250,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
250,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
250,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
250,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
250,000
تومان
اقامت 24
250,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
250,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
250,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
250,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
250,000
تومان
7 آذر
جمعه
250,000
تومان
8 آذر
شنبه
250,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
250,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
250,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
250,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
250,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
250,000
تومان
ای‌گردش
274,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
274,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
274,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
274,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
274,000
تومان
7 آذر
جمعه
274,000
تومان
8 آذر
شنبه
274,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
274,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
274,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
274,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
274,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
274,000
تومان
هتل یار
280,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
280,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
280,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
280,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
280,000
تومان
7 آذر
جمعه
280,000
تومان
8 آذر
شنبه
280,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
280,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
280,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
280,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
280,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
280,000
تومان
آران-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
330,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
330,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
330,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
330,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
330,000
تومان
7 آذر
جمعه
330,000
تومان
8 آذر
شنبه
330,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
330,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
330,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
330,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
330,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
330,000
تومان
ای‌گردش
362,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
362,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
362,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
362,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
362,000
تومان
7 آذر
جمعه
362,000
تومان
8 آذر
شنبه
362,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
362,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
362,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
362,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
362,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
362,000
تومان
جاباما
370,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
370,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
370,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
370,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
370,000
تومان
7 آذر
جمعه
370,000
تومان
8 آذر
شنبه
370,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
370,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
370,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
370,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
370,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
370,000
تومان
هتل یار
370,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
370,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
370,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
370,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
370,000
تومان
7 آذر
جمعه
370,000
تومان
8 آذر
شنبه
370,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
370,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
370,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
370,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
370,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
370,000
تومان
آران-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
اقامت 24
410,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
410,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
410,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
410,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
410,000
تومان
7 آذر
جمعه
410,000
تومان
8 آذر
شنبه
410,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
410,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
410,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
410,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
410,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
410,000
تومان
ای‌گردش
450,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
450,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
450,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
450,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
450,000
تومان
7 آذر
جمعه
450,000
تومان
8 آذر
شنبه
450,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
450,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
450,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
450,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
450,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
450,000
تومان
هتل یار
460,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
460,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
460,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
460,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
460,000
تومان
7 آذر
جمعه
460,000
تومان
8 آذر
شنبه
460,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
460,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
460,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
460,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
460,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
460,000
تومان
جاباما
490,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
490,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
490,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
490,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
490,000
تومان
7 آذر
جمعه
490,000
تومان
8 آذر
شنبه
490,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
490,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
490,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
490,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
490,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
490,000
تومان
آران-اتاق پنج تخته
اتاق پنج تخته
اقامت 24
490,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
490,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
490,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
490,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
490,000
تومان
7 آذر
جمعه
490,000
تومان
8 آذر
شنبه
490,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
490,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
490,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
490,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
490,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
490,000
تومان
ای‌گردش
540,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
540,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
540,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
540,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
540,000
تومان
7 آذر
جمعه
540,000
تومان
8 آذر
شنبه
540,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
540,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
540,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
540,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
540,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
540,000
تومان
هتل یار
550,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
550,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
550,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
550,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
550,000
تومان
7 آذر
جمعه
550,000
تومان
8 آذر
شنبه
550,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
550,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
550,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
550,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
550,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
550,000
تومان
جاباما
610,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
610,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
610,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
610,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
610,000
تومان
7 آذر
جمعه
610,000
تومان
8 آذر
شنبه
610,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
610,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
610,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
610,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
610,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
610,000
تومان

امکانات اتاق های هتل آران مشگین شهر

آسانسور
آتلیه
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
خدمات باربري
امكانات برای معلولين
جكوزی
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
كتابخانه
پنجره
آژانس مسافرتي
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
تبديل ارز
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
خدمات نگهداری کودک
Business Center
خدمات خانه داری
محلی برای نشستن
حمام
تلفن
دمپایی
حوله
سرویس فرنگی
مینی بار
اینترنت در اتاق
امكانات برای معلولين
مسلط به زبان ترکی
مسلط به زبان ترکی استانبولی
تالار عروسی
پذيرش 24 ساعته
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
خدمات تهيه بليط
تلويزيون LED در لابی
پاركينگ
نهار در اتاق
صبحانه در اتاق
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
خدمات اینترنتی
فكس
خدمات اتو
خشکشویی
ميز
مبل
اينترنت در اتاق
اينترنت در لابی
رستوران
لابی
تلویزیون در لابی
شبکه پخش فیلم
نمازخانه
پارکینگ
فضای سبز
روزنامه
خدمات تور
دمپایی
حوله
اتاق چمدان
ماساژ
اینترنت در لابی
رستوران
سیستم تهویه مطبوع
سونا
استخر
تاکسی سرویس
اعلام حریق
تلفن
مبلمان
اینترنت در اتاق
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تاکسی سرویس شبانه روزی
تالار عروسی
فتوکپی
سالن ورزشی
دستگاه واکس کفش
پذیرش 24 ساعته
خدمات برای معلولین
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
روم سرويس
اينترنت در لابی
كافی شاپ
پاركينگ
وسایل بدنسازی
مینی بار
مینی بار رایگان
کافی نت
کپسول آتش نشانی
پله اضطراری
حمام
اینترنت در قسمت لابی
فروشگاه
آرایشگاه
تلفن در اتاق
سرویس ایرانی
سرویس فرنگی
اینترنت
مرکز خرید
اتاق سیگار
لابی
اشپزخانه
سرویس بهداشتی ایرانی
اتاق بازی
سرویس ایرانی

آدرس هتل آران مشگین شهر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل آران مشگین شهر

(4 نظر)
اموزش هتلدارى نياز است .
وضعیت اتاقها و سرویس بهداشتی و پارکینگ ضعیف برخورد پرسنل در حد ضعیف مدیر خوش اخلاق و خوب
نگهداری، خدمات و نظافت هتل ضعیف . ظرفهای صبحانه اش تمیز نبود. طبعا سایر وعده ها را در هتل نمی خوردیم. لباس پرسنل آشپزخانه خوب نبود. پارکینگ کثیف بود. ملحفه تختخواب کم بود. حوله ها و همه چیز حداقل و به تقاضای خود ما آورده شد. تلویزیون اتاق ما تصویر بسیار بدی داشت. وقتی که متصدی آن آمد، مدتی تلویزیون را دستکاری کرد و نهایتا گفت که آنتن بالا مشکل دارد، و باد آن را انداخته. در حالی که طی سه روز اقامت ما کاری برای بهبود آن نشد. در مجموع به نظر می رسد زمینه اصلی فعالیت این هتل، جشن های عروسی و استفاده از تالار آن است
صبحانه خیلی معمولی بدون غذای گرم. استکانها اغلب با دسته های شکسته. آسانسورها همیشه کثیف. ظروف غذای از دیشب مانده پشت درب اتاقها تا ساعت 9 صبح در کریدورها. پرسنل اصلا توجیه نبودند در خصوص رفتار با مهمان. اشپزخانه رستوران در معرض دید و همیشه بوی غذا در فضا. اتاقها و سرویس های بهداشتی تمیز. پارکینگ امن اما نه چندان تمیز. دیوارهای کریدورها بدون رنگ. رفت و امد زیاد مهمانان عروسی در طبقات پایین.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آران مشگین شهر

مهمانان هتل آران مشگین شهر در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آران مشگین شهر از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آران مشگین شهر بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آران مشگین شهر رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آران مشگین شهر را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.