هتل دربند مهدی شهر

مهدی شهر، بلوار دکتر شریعتی، خیابان دربند، هتل دربند
3.3
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل دربند مهدی شهر

ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخته
اقامت 24
220,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
220,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
220,000
تومان
8 بهمن
جمعه
220,000
تومان
9 بهمن
شنبه
220,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
220,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
220,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
220,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
220,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
220,000
تومان
15 بهمن
جمعه
220,000
تومان
16 بهمن
شنبه
220,000
تومان
یک تخته
ای‌گردش
220,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
220,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
220,000
تومان
8 بهمن
جمعه
220,000
تومان
9 بهمن
شنبه
220,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
220,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
220,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
220,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
220,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
220,000
تومان
15 بهمن
جمعه
220,000
تومان
16 بهمن
شنبه
220,000
تومان
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته
اقامت 24
300,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
300,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
300,000
تومان
8 بهمن
جمعه
300,000
تومان
9 بهمن
شنبه
300,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
300,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
300,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
300,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
300,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
300,000
تومان
15 بهمن
جمعه
300,000
تومان
16 بهمن
شنبه
300,000
تومان
دو تخته توئین
ای‌گردش
300,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
300,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
300,000
تومان
8 بهمن
جمعه
300,000
تومان
9 بهمن
شنبه
300,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
300,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
300,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
300,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
300,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
300,000
تومان
15 بهمن
جمعه
300,000
تومان
16 بهمن
شنبه
300,000
تومان
دوتخته دبل
ای‌گردش
300,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
300,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
300,000
تومان
8 بهمن
جمعه
300,000
تومان
9 بهمن
شنبه
300,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
300,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
300,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
300,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
300,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
300,000
تومان
15 بهمن
جمعه
300,000
تومان
16 بهمن
شنبه
300,000
تومان
سوئیت دو نفره
اقامت 24
320,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
320,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
320,000
تومان
8 بهمن
جمعه
320,000
تومان
9 بهمن
شنبه
320,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
320,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
320,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
320,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
320,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
320,000
تومان
15 بهمن
جمعه
320,000
تومان
16 بهمن
شنبه
320,000
تومان
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
ای‌گردش
365,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
365,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
365,000
تومان
8 بهمن
جمعه
365,000
تومان
9 بهمن
شنبه
365,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
365,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
365,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
365,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
365,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
365,000
تومان
15 بهمن
جمعه
365,000
تومان
16 بهمن
شنبه
365,000
تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
365,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
365,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
365,000
تومان
8 بهمن
جمعه
365,000
تومان
9 بهمن
شنبه
365,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
365,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
365,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
365,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
365,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
365,000
تومان
15 بهمن
جمعه
365,000
تومان
16 بهمن
شنبه
365,000
تومان
سوئیت سه نفره
اقامت 24
395,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
395,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
395,000
تومان
8 بهمن
جمعه
395,000
تومان
9 بهمن
شنبه
395,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
395,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
395,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
395,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
395,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
395,000
تومان
15 بهمن
جمعه
395,000
تومان
16 بهمن
شنبه
395,000
تومان
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته
اقامت 24
447,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
447,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
447,000
تومان
8 بهمن
جمعه
447,000
تومان
9 بهمن
شنبه
447,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
447,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
447,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
447,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
447,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
447,000
تومان
15 بهمن
جمعه
447,000
تومان
16 بهمن
شنبه
447,000
تومان
چهارتخته
ای‌گردش
459,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
459,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
459,000
تومان
8 بهمن
جمعه
459,000
تومان
9 بهمن
شنبه
459,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
459,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
459,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
459,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
459,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
459,000
تومان
15 بهمن
جمعه
459,000
تومان
16 بهمن
شنبه
459,000
تومان
سوئیت چهار نفره
اقامت 24
468,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
468,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
468,000
تومان
8 بهمن
جمعه
468,000
تومان
9 بهمن
شنبه
468,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
468,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
468,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
468,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
468,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
468,000
تومان
15 بهمن
جمعه
468,000
تومان
16 بهمن
شنبه
468,000
تومان
سوییت دوبلکس
ای‌گردش
504,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
504,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
504,000
تومان
8 بهمن
جمعه
504,000
تومان
9 بهمن
شنبه
504,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
504,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
504,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
504,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
504,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
504,000
تومان
15 بهمن
جمعه
504,000
تومان
16 بهمن
شنبه
504,000
تومان
ویلای چهار نفره
اقامت 24
504,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
504,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
504,000
تومان
8 بهمن
جمعه
504,000
تومان
9 بهمن
شنبه
504,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
504,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
504,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
504,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
504,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
504,000
تومان
15 بهمن
جمعه
504,000
تومان
16 بهمن
شنبه
504,000
تومان
ظرفیت 5 نفر

ویلای پنج نفره (چهار تخته+دو سرویس اضافه)
اقامت 24
587,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
587,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
587,000
تومان
8 بهمن
جمعه
587,000
تومان
9 بهمن
شنبه
587,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
587,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
587,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
587,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
587,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
587,000
تومان
15 بهمن
جمعه
587,000
تومان
16 بهمن
شنبه
587,000
تومان
ظرفیت 6 نفر

ویلای شش نفره (چهارتخته+دو سرویس اضافه)
اقامت 24
661,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
661,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
661,000
تومان
8 بهمن
جمعه
661,000
تومان
9 بهمن
شنبه
661,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
661,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
661,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
661,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
661,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
661,000
تومان
15 بهمن
جمعه
661,000
تومان
16 بهمن
شنبه
661,000
تومان
ظرفیت 7 نفر

امکانات اتاق های هتل دربند مهدی شهر

سالن کنفرانس
تلفن در لابی
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
فكس
گیم نت
روم سرويس
اينترنت در لابی
كافی شاپ
پاركينگ
وسایل بدنسازی
مینی بار رایگان
کافی نت
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
اتاق تلفن (اپراتور)
پارک کودک
حمام
خدمات باربري
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
سالن چند منظوره
خدمات پزشكي
جكوزی
زمین ورزشی
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
كتابخانه
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
سرویس روزانه اتاق
اینترنت در قسمت لابی
اعلام حریق
یخچال
سونا
استخر
تاکسی سرویس
پارکینگ
نمازخانه
آسانسور
مبلمان
صندوق امانات
تلویزیون
رستوران
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
آژانس مسافرتی
تالار عروسی
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
فتوکپی
سیستم تهویه مطبوع
ماهواره
فروشگاه
اتاق بازی
آرایشگاه
خشکشویی
کافی شاپ
اینترنت
مرکز خرید
اتاق سیگار
استخر رایگان
لابی
پله اضطراری
سالن اجتماعات
دستگاه واکس کفش
تلفن
سالن بدنسازی
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
خدمات تور
اتاق چمدان
ماساژ
Business Center

آدرس هتل دربند مهدی شهر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل دربند مهدی شهر

(5 نظر)
نقاط قوت:
عالی از هرنظر ما توی ویلا اقامت داشتیم عابی بود و خاطره خوبی واسمون شد برخورد پرسنل عالی از احاظ سکوت و آرامش بیست خلاصه ماراضی بودیم و این هتل رو به همه پیشنهاد میدم
نقاط ضعف:
نداشت
من از ویلایی های دوبلکس استفاده کردم که به لحاظ قیمت مناسب بودند.توصیه می کنم از غذای هتل استفاده نکنید.کلا این هتل بیشتر برای برگزاری مجالس استفاده می شود و کارکناش در امر هتلداری حرفه ای نیستند
مکان خوش آب و هوایی داره و ظاهرش قشنگهخدمات دهی و دکوراسیون اتاق بسیار بد و نزدیک ۴۵ دقیقه آب قطع بود و فضای بد اتاق
امکانات هتل در حد یک هتل چهار ستاره نبود اگرچه نظافت قابل قبولی داشت .به نظر می رسد کمبود مسافر و عدم تکمیل ظرفیت آن در طول سال مشکلاتی را برای پذیرایی بوجود آورده است. امکانات تفریحی هتل و اماکن اطراف آن بسیار اندک بوده و اقامت چند روزه در هتل را خسته کننده خواهد کرد. ضمنا تاریخ رزرو شده( 29 تیر 96) با emailارسالی جهت ثبت نظر(2 اردیبهشت 95) همخوانی ندارد.
نقاط قوت:
برخورد يرسنل خوب است. در جاي كوهستاني خوبي قراردارد.
نقاط ضعف:
بوي غذا از رستوران وارد اتاق ميشود. براي صرف صبحانه ميز صبحانه كامل و خوب نيست. محيط از نظر گرما عاطفي خوب نيست.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل دربند مهدی شهر

مهمانان هتل دربند مهدی شهر در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل دربند مهدی شهر از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل دربند مهدی شهر بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل دربند مهدی شهر رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل دربند مهدی شهر را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.