مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل تارا مهاباد

ظرفیت 1 نفر

یک تخته
علاءالدین
1,739,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
1,739,000 تومان
29 تیر
جمعه
1,739,000 تومان
30 تیر
شنبه
1,739,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,739,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,739,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
1,739,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,739,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,739,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,739,000 تومان
6 مرداد
شنبه
1,739,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,739,000 تومان
اتاق یک تخته
ایران هتل آنلاین
1,748,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
1,748,000 تومان
29 تیر
جمعه
1,748,000 تومان
30 تیر
شنبه
1,748,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,748,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,748,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
1,748,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,748,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,748,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,748,000 تومان
6 مرداد
شنبه
1,748,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,748,000 تومان
اتاق یک تخته
هتل یار
1,748,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مرداد
سه‌شنبه
1,748,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,748,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,748,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,748,000 تومان
6 مرداد
شنبه
1,748,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,748,000 تومان
اتاق یک تخته
اقامت 24
1,748,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
1,748,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,748,000 تومان
سوئیت VIP
علاءالدین
3,995,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
3,995,000 تومان
29 تیر
جمعه
3,995,000 تومان
30 تیر
شنبه
3,995,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
3,995,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
3,995,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
3,995,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
3,995,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
3,995,000 تومان
5 مرداد
جمعه
3,995,000 تومان
6 مرداد
شنبه
3,995,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
3,995,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته - توئین
هتل یار
2,300,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مرداد
سه‌شنبه
2,300,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
2,300,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,300,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,300,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,300,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,300,000 تومان
اتاق دو تخته - دبل
هتل یار
2,300,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مرداد
سه‌شنبه
2,300,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
2,300,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,300,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,300,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,300,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,300,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
2,300,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 تیر
جمعه
2,300,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
2,319,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
2,300,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
31 تیر
یکشنبه
2,300,000 تومان
دوتخته توئین
علاءالدین
2,305,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
2,305,000 تومان
29 تیر
جمعه
2,305,000 تومان
30 تیر
شنبه
2,305,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
2,305,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
2,305,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
2,305,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
2,305,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,305,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,305,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,305,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,305,000 تومان
اتاق دو تخته
ایران هتل آنلاین
2,319,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
2,319,000 تومان
29 تیر
جمعه
2,319,000 تومان
30 تیر
شنبه
2,319,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
2,319,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
2,319,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
2,319,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
2,319,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,319,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,319,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,319,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,319,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
ایران هتل آنلاین
2,800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
2,800,000 تومان
29 تیر
جمعه
2,800,000 تومان
30 تیر
شنبه
2,800,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
2,800,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
2,800,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
2,800,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
2,800,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,800,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,800,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,800,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,800,000 تومان
اتاق سه تخته
هتل یار
2,800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مرداد
سه‌شنبه
2,800,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
2,800,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,800,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,800,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,800,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,800,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
2,800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
2,800,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
2,800,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,800,000 تومان
سه تخته
علاءالدین
2,805,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
2,805,000 تومان
29 تیر
جمعه
2,805,000 تومان
30 تیر
شنبه
2,805,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
2,805,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
2,805,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
2,805,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
2,805,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,805,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,805,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,805,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,805,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

سوئیت - برای چهار نفر
هتل یار
4,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مرداد
سه‌شنبه
4,000,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
4,000,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
4,000,000 تومان
5 مرداد
جمعه
4,000,000 تومان
6 مرداد
شنبه
4,000,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
4,000,000 تومان
سوئیت یک خوابه برای چهار نفر
ایران هتل آنلاین
4,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
4,000,000 تومان
29 تیر
جمعه
4,000,000 تومان
30 تیر
شنبه
4,000,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
4,000,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
4,000,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
4,000,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
4,000,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
4,000,000 تومان
5 مرداد
جمعه
4,000,000 تومان
6 مرداد
شنبه
4,000,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
4,000,000 تومان
سوئیت یک خوابه چهار نفره
اقامت 24
4,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
30 تیر
شنبه
4,000,000 تومان
6 مرداد
شنبه
4,000,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
4,000,000 تومان

امکانات اتاق های هتل تارا مهاباد

تلویزیون
یخچال
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
تاکسی سرویس
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
اطفای حریق
سرویس فرنگی
پاركينگ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
آژانس مسافرتی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
خدمات تهيه بليط
روم سرويس 24 ساعته
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
مبلمان
سشوار
پارکینگ
استخر
سونا
اینترنت در لابی
ماساژ
اتاق چمدان
بالکن
دراور
کمد لباس
حوله
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
اباژور
تلفن
پله اضطراری
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
تلفن در اتاق
سوئیت
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
سیستم سرمایش
كافی شاپ
روم سرويس
نهار در اتاق
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
رستوران بام
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
صبحانه در اتاق
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت بی سیم
لوازم بهداشتی
صندوق امانات
لابی
تلويزيون LCD در لابی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خشکشویی
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
فكس
خدمات اینترنتی
نمای خیابان
صبحانه در اتاق
نهار در اتاق
كافی شاپ
نمای باغ
سالن چند منظوره
مسلط به زبان ترکی
مسلط به زبان کردی
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
کارت هوشمند درب اتاق
دمپایی حمام
شام در اتاق
رخت آویز

آدرس هتل تارا مهاباد روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل تارا مهاباد

(31 نظر)
نقاط قوت:
نقاط ضعف:
اتاق زیاد جالب نبود
در حد 4 ستاره نیست.نظافت داخل اتاق خوب نبود.منظور در و دیوار بود نه تخت خواب
نقاط قوت:
نقاط ضعف:
به عنوان یک هتل سه ستاره هتل خوبی هست و به مسافران عزیز پیشنهاد می کنم
هتل در حد سه ستاره خوب است به شرطی که قیمت ٤ ستاره محاسبه نكند.
نقاط قوت:
داشتن بالکن مشرف به باغ زیبا پارکینگ مسقف رفتار دوستانه پرسنل تمیزی اتاق ها و ملحفه
نقاط ضعف:
اتاق پر از مورچه بود دیوار ها نازک و صدای اتاق بغلی در اتاق می آمد بوی فاضلاب از دستشویی می آمد
در کل هتل متوسط در حد 3 ستاره است و قیمت آن نسبت به امکانات آن بالا است، اما تنها گزینه مناسب در شهر مهاباد و اطراف آن است
نقاط قوت:
نقاط ضعف:
اتاق تمیز بود، برخورد کارکنان هتل خوب بود
هتل از لحاظ دسترسی و محل قرارگیری بسیار خوب، تمیزی اتاق ها خوب، تنوع صبحانه کم بود متاسفانه.
هتلی تمیز . با پرسنل پاسخگو . وجود تخت یک نفره علاوه بر دبل در اتاق های دو تخته. ویو زیبای هتل. نزدیکی به مراکز خرید
عالی ،تمیز ، و برخورد مناسب کارکنان
در مهاباد گزینه های متنوعی برای هتل وجود ندارد. هتل تارا از نظر موقعیت مکانی مناسب است و به نظرم استانداردهای متوسط به بالایی را از نظر هتل داراست. مشخصات و تصاویر درج شده درست است و نسبت به قیمت ارزش دارد.
متاسفانه در این شهر هتل دیگری وجود ندارد که انتخاب دومی داشته باشید،در حدی که کار راه بیاندازه مناسب هست
هتل در حد یه ستاره یا مهمانسرا هست
نقاط قوت:
ساختمان نوساز است
نقاط ضعف:
صبحانه سرد و بدون ایتم. تمام ایتم ها تمام شده بود اتاق تهویه نداشت اتاق اینترنت نداشت اتاق خمیر دندان نداشت کافی شاپ ندارد رستوران ندارد در خارج از شهر و محل پرت است برخورد خیلی سرد تمام عوامل حتی آب هم جزو مینی بار بود و مینی بار شربت و کیک بود قیمت خیلییییییییی زیاد
با توجه به سفر به ده ها هتل ۴ ستاره. این بدترین هتل ایران بود. و هیچ ارزشی ندارد بهتر است در شهر های مجاور اقامت کنید هیچ گونه امکان رفاهی ندارد برق چندین بار قطع شد و برق اضطراری ندارد برخورد خیلی خیلی بد
اینترنت اونقدر ضعیف بود که عملا نشد استفاده کنیم.صبحانه درحد یه مسافرخانه بود.خانم پذیرش اخمو و هیچ لبخندی برای خوش آمدگویی بر لب نداشتند.هیچ امکاناتی هم نداشتند.شیرآلات دستشویی خراب که بعد از استفاده باید کلنجار میرفتیم درستش کنیم.در کل یه هتل دوستاره است با قیمت چهار ستاره اونم تو شهر محرومی مثل مهاباد!
سرمایش عالی ،اندازه اتاق خوب ،سرویس خوب . نداشتن کتری برقی ،صبحانه ضعیف
سلام نظافت اتاق ها ضعیف بود یه فرش کوچک پهن بود که کثیف بود سیفون توالت خراب بود اهرم دوش حمام خراب بود و با باز کردن آب مستقیم دوش متصل میشد چوب لباسی هایی که در کمد قرار داده بودند تحمل وزن یک مانتو رو هم نداشتند ما به هیچ عنوان بدون دمپایی در اتاق تردد نمیکردیم ، چون واقعا امکان اینکه پا رو حتی با جوراب مستقیم کف زمین بذاریم نبود در صورت داشتن سفارش و یا بودن موردی باید با تلفن داخلی اتاق عدد 9 رو میگرفتیم که سیم تلفن کلا قطع بود وای فای در اتاق به قدری ضعیف بود که حتی برای 1 دقیقه هم نتونستیم از اینترنت استفاده کنیم نهار و شام هتل که کلا تعطیل بود صبحانه در حد مسافرخانه بود اما در نهایت رفتار پرسنل قابل قبول بود مودب بودند و در مواردی که نیاز بود کاملا راهنمایی میکردند
یکی از مزیت‌های مهم این هتل سه ستاره است، جدا از آن که چشمتان را نیز در اتاقی که رو به کوه‌های مهاباد است باز می‌کنید
اتاقا نطافت کامل نمیشد،کف اتاقا موکت نبود، صبحانه خیلی ضعیف با نانهای بیات که تو ماکروفر گرم شده بودن،حوله ها خشک و زرد شده بودن،در کل اصلا در حد هتل چهار ستاره نبودبلکه در حد دوستاره بود کارکنان رسیپشن مودب بودند موقعیت مکانی خوبی داشت سیستم‌سرمایشی خوب بود ولی اتاقها حتی یه چای ساز نداشتن ..
با سلام. در کل راضی نبودم نظافت هتل بخصوص سرویس اتاق ها در حد هتل ۴ ستاره نبود ،تقریبا هیچ امکاناتی نداشت .کلا رستوران برای سرو غذا در وعده نهار و شام تعطیل بود.صبحانه در حد ابتدایی بود.آقایی در قسمت پشت مشغول درست کردن نیمرو بودن و همون آقا تو رسپشن هم حضور داشتند تا پارکینگ رو در ساعات پایانی شب باز کنند.پرده ها نامناسب بودن، تشک تخت ها پر از لکه بود.من خودم اهل مهابادم ولی چون مهمان همراهم بود دوست نداشتم برای اقوام مزاحمت ایجاد کنم و اقامت هتل رو انتخاب کردم و پشیمونم.
من ۳ سال پیش نیزبه این هتل رفته بودم خیلی بهترازاین بود هتل کثیف بود ورفتارکارکنان خیلی هم دوستانه نبود ودرکل به نظرمن افت کرده بودوشایسته یک هتل چهارستاره نبود
نظافت پایین. امکانات رفاهی ضعیف اسانسور نبست به پارکینگ پله داشت و حمل بار سخت بود. دمپایی رو فرشی نداشت. فقط برخورد پذیرش متوسط بود.
صبحانه خوب نبود . آرامش هتل نامناسب .
سلام. ساختمون والبته کارکنان هتل پتانسیل بالایی برای پیسرفت دارند، ولی معلومه نظارت اصولی و آموزش حرفه ای هتلداری ضعیفه.مثلا استفاده از پتو بدون ملافه یا دستمال نکشیدن میزها یا پک نکردن حوله ها یا معطلی و بیسیم زدن بابت چک مینی بار نشونه های کم توجهی وآموزش ضعیفه، وگرنه امکانات که موجود بود. کارکنان مخصوصا آقای میانسالی باعینک که رزرویشن بودن و متاسفانه اسمشونو نپرسیدم بسیارمحترم و بامحبت بودن. درکل هتل خوبیه،پارکینگ هم داره،ولی ۴ستاره نیست
علیرغم چهار ستاره بودن هتل ، متاسفانه وضعیت اتاقها خوب نبود و انگار کسی بابت تمیز بودن آن احساس مسئولیت نداشت.
ظاهر هتل خوب واتاقها تميز بودند وآرامش داشت مدتى كه ماآنجا بوديم آب هتل قهوه اى رنگ بود بسيارپرسنل تعدادشان كم وناكافى بود چايساز در اتاقها ندارند صبحانه درحد دوستاره وبى كيفيت رستوران شبها زود تعطيل مى كرد روم سرويس ناقص بود كسى براى حمل باركمك نمى كرد
آب لوله کشی کیفیت پائین داشت و حوله ها معلوم نبود استفاده شده یا نه چون داخل کاور نایلونی نبودند صبحانه ضعیف بود و ملافه وحوله های شسته شده درپارکینگ جهت خشک شدن آویزان بود. وای فای نیز ضعیف بود
رزروشن هتل برخورد ضعیف در ایجاد ارتباط با میهمان و پذیرایی با ۱ ساعت تاخیر اتاق تحویل شد ( ساعت ۳) و هیچگونه مسئولیتی در این باره از جانب هتل پذیرفته نمی شد این فقط برای بنده نبود غیر از ما ۳ خانواده دیگر با تاخیر ۱ ساعته اتاق‌هایشان را تحویل رفتند برای جابجایی ساک ها و چمدانها هیچگونه امکاناتی نبود لابی هتل فاقد بار می باشد اینترنت در هیچکدام از طبقات کار نمی کرد سرویس بهداشتی اتاق ها وضعیت مناسبی نداشت در داخل اتاق ها کتری برقی وجود نداشت!!؟؟؟؟
کارکنان فوق‌العاده
خوب
هتل تارا خوب بود. اما وقتی ما رسیدیم به هتل، پرسنل برای حمل ساک و وسایل مون نیومدن. بقیه موارد خوب بود
برخورد کارکنان. سرویس دهی پارکینگ. عالی بود
خوب
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل تارا مهاباد

مهمانان هتل تارا مهاباد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل تارا مهاباد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل تارا مهاباد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل تارا مهاباد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل تارا مهاباد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.