مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل البرز لاهیجان

ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخته
اقامت 24
650,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
26 تیر
سه‌شنبه
650,000 تومان
27 تیر
چهارشنبه
650,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
650,000 تومان
29 تیر
جمعه
650,000 تومان
30 تیر
شنبه
650,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
650,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
650,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
650,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
650,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
650,000 تومان
5 مرداد
جمعه
650,000 تومان
اتاق یک تخته
ایران هتل آنلاین
650,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
26 تیر
سه‌شنبه
650,000 تومان
27 تیر
چهارشنبه
650,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
650,000 تومان
29 تیر
جمعه
650,000 تومان
30 تیر
شنبه
650,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
650,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
650,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
650,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
650,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
650,000 تومان
5 مرداد
جمعه
650,000 تومان
اتاق یک تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
26 تیر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
27 تیر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
28 تیر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
29 تیر
جمعه
تکمیل ظرفیت
30 تیر
شنبه
تکمیل ظرفیت
31 تیر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
1 مرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
2 مرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
3 مرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
4 مرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
5 مرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته دبل
ایران هتل آنلاین
800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
26 تیر
سه‌شنبه
800,000 تومان
27 تیر
چهارشنبه
800,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
800,000 تومان
29 تیر
جمعه
800,000 تومان
30 تیر
شنبه
800,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
800,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
800,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
800,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
800,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
800,000 تومان
5 مرداد
جمعه
800,000 تومان
اتاق دو تخته
اقامت 24
800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
26 تیر
سه‌شنبه
800,000 تومان
27 تیر
چهارشنبه
800,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
800,000 تومان
29 تیر
جمعه
800,000 تومان
30 تیر
شنبه
800,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
800,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
800,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
800,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
800,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
800,000 تومان
5 مرداد
جمعه
800,000 تومان
اتاق دو تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
26 تیر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
27 تیر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
28 تیر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
29 تیر
جمعه
تکمیل ظرفیت
30 تیر
شنبه
تکمیل ظرفیت
31 تیر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
1 مرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
2 مرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
3 مرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
4 مرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
5 مرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
ایران هتل آنلاین
900,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
26 تیر
سه‌شنبه
900,000 تومان
27 تیر
چهارشنبه
900,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
900,000 تومان
29 تیر
جمعه
900,000 تومان
30 تیر
شنبه
900,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
900,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
900,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
900,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
900,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
900,000 تومان
5 مرداد
جمعه
900,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
900,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
26 تیر
سه‌شنبه
900,000 تومان
27 تیر
چهارشنبه
900,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
900,000 تومان
29 تیر
جمعه
900,000 تومان
30 تیر
شنبه
900,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
900,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
935,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
935,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
935,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
935,000 تومان
5 مرداد
جمعه
935,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
1,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
26 تیر
سه‌شنبه
1,000,000 تومان
27 تیر
چهارشنبه
1,000,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
1,000,000 تومان
29 تیر
جمعه
1,000,000 تومان
30 تیر
شنبه
1,000,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,000,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,000,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
1,000,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,000,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,000,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,000,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
26 تیر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
27 تیر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
28 تیر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
29 تیر
جمعه
تکمیل ظرفیت
30 تیر
شنبه
تکمیل ظرفیت
31 تیر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
1 مرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
2 مرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
3 مرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
4 مرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
5 مرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
اتاق سه تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
26 تیر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
27 تیر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
28 تیر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
29 تیر
جمعه
تکمیل ظرفیت
30 تیر
شنبه
تکمیل ظرفیت
31 تیر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
1 مرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
2 مرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
3 مرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
4 مرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
5 مرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته
ایران هتل آنلاین
1,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
26 تیر
سه‌شنبه
1,000,000 تومان
27 تیر
چهارشنبه
1,000,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
1,000,000 تومان
29 تیر
جمعه
1,000,000 تومان
30 تیر
شنبه
1,000,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,000,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,000,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
1,000,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,000,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,000,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,000,000 تومان
اتاق چهار تخته
اقامت 24
1,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
26 تیر
سه‌شنبه
1,000,000 تومان
27 تیر
چهارشنبه
1,000,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
1,000,000 تومان
29 تیر
جمعه
1,000,000 تومان
30 تیر
شنبه
1,000,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,000,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,045,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
1,045,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,045,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,045,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,045,000 تومان
اتاق چهار تخته
اقامت 24
1,100,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
26 تیر
سه‌شنبه
1,100,000 تومان
27 تیر
چهارشنبه
1,100,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
1,100,000 تومان
29 تیر
جمعه
1,100,000 تومان
30 تیر
شنبه
1,100,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,100,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,100,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
1,100,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,100,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,100,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,100,000 تومان
سوئیت یک خوابه برای پنج نفر
ایران هتل آنلاین
1,350,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
26 تیر
سه‌شنبه
1,350,000 تومان
27 تیر
چهارشنبه
1,350,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
1,350,000 تومان
29 تیر
جمعه
1,350,000 تومان
30 تیر
شنبه
1,350,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,350,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,350,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
1,350,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,350,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,350,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,350,000 تومان
سوئیت آپارتمان پنج نفره
اقامت 24
1,350,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
26 تیر
سه‌شنبه
1,350,000 تومان
27 تیر
چهارشنبه
1,350,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
1,350,000 تومان
29 تیر
جمعه
1,350,000 تومان
30 تیر
شنبه
1,350,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,350,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,350,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
1,350,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,350,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,350,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,350,000 تومان
اتاق چهار تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
26 تیر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
27 تیر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
28 تیر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
29 تیر
جمعه
تکمیل ظرفیت
30 تیر
شنبه
تکمیل ظرفیت
31 تیر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
1 مرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
2 مرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
3 مرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
4 مرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
5 مرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
اتاق چهار تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
26 تیر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
27 تیر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
28 تیر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
29 تیر
جمعه
تکمیل ظرفیت
30 تیر
شنبه
تکمیل ظرفیت
31 تیر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
1 مرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
2 مرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
3 مرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
4 مرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
5 مرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
سوئیت آپارتمان پنج نفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
26 تیر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
27 تیر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
28 تیر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
29 تیر
جمعه
تکمیل ظرفیت
30 تیر
شنبه
تکمیل ظرفیت
31 تیر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
1 مرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
2 مرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
3 مرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
4 مرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
5 مرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت

امکانات اتاق های هتل البرز لاهیجان

آسانسور
نمازخانه
رستوران
اتاق چمدان
دستگاه واکس کفش
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
تالار عروسی
پاركينگ
مسلط به زبان انگليسی
روم سرويس
تاکسی سرویس شبانه روزی
صندوق امانات
تاکسی سرویس
کافی شاپ
كافی شاپ
سالن بيليارد
صندوق امانات
لابی
مبل
ميز
خشکشویی
خدمات اتو
نمای خیابان
كافی شاپ
فضای سبز
تالار عروسی
سالن بيليارد
فوتبال دستی
ایرهاکی

نظرات کاربران برای هتل البرز لاهیجان

(32 نظر)
سلام مجتمع اقامتی البرز لاهیجان دارای محیط بسیار آرام ، تمیز و برخورد کارکنان خوب و مناسب بود و مدیریت خوبی دارد و با توجه به قیمت آن مناسب و توصیه میکنم ضمنا" تمام مکانها با نصب تابلوهای مشخص و مربوط به آن مکان نظم و انضباط را در این مجموعه برقرار کرده و میهمان بی نیاز از سوال از کارکنان است که نشانه مدیریت خوب هتل البرز است،تنها ایراد عدم وجود کتری برقی و چای ساز در اتاقها و در اختیار قرار دادن آب معدنی به میهمانان است که در امکانات هتل در سایت نوشته شده است که مدیریت هتل آب معدنی ما را میهمان کرد
نظافت اتاق ها و سالن و سرویسهای بهداشتی عالی بود.
اصولا از بهترین هتل های ایران هم نمی توان توقع بالایی داشت... این هتل هم در حد هزینه ای است که پرداخت می کنید.
اتاق بسیار تمیز بود . برخورد مدیریت بسیار خوب بود . به نسبت قیمتش تمیز و راضی کننده بود.
هتلی معمولی و در حد متوسط با ساختمانی نسبتا قدیمی
در این هتل نیمی از اتاق ها ویو ندارن ما وقتی وارد هتل شدیم بابت این موضوع خیلی حالمون بد شد.موضوع رو به مسئول هتل اطلاع دادیم ایشون هم اتاق ما رو عوض کردن اتاق هم صحنه بی نظیری از کوه و مه و مزرعه چای و حیوانات اهلی (گوسفند مرغ و خروس و غیره) داشت که باعث شد خیلی به من و خانوادم خوش بگذره وخاطره خیلی خوبی برامون شد ، از مسئولان هتل کمال تشکر رو دارم.
هتل تقریبا تمیز بادسترسی مناسب به مرکز شهر و مناطق دیدنی متاسفانه تنوع صبحانه خیلی کم بود، آب معدنی و چای ساز که از حداقل های هر هتل هست موجود نبود ،کیفیت خوشخواب ها هم بسیار نامرغوب و خیلی سفت بود!
خوشخواب خیلی سفت بود ،شوفاژ اتاق روشن بود و به حدی گرم بود که نفس نمیشد بکشی مانی میگه چرا آشپزخونه نداشت
قبل از تحویل کلید اتاق باید به بودن مایحتاج جانبی از جمله دستمال توالت ، شامپو …و غیره توجه بشه که یه مقدار سر این موضوع ضعف داره و حتما باید مسافر خودش عنوان کنه واز طرفی یه کتری برقی تو اتاق نیست ،، وقتی سشوار و تلویزیون …هست ، عجیبه که کتری برقی معمولی نباشه که به نظرم باید می بود .
بوي فاضلاب در اتاق ميامد
من بارها این هتل اقامت داشتم اینبار موقع ورود ساعت ۱۰شب رسیدیم ولی بعلت حجم زیادماشین داخل محوطه و حتی بیرون هتل بخاطر مراسم عروسی مجبور شدیم تاساعت ۱۱ونیم داخل ماشین زیرباران وسرما بمانیم یکنفرازپرسنل هتل جلوی دروازه ورودی با خونسردى به ماگفت که چاره ای ندارید بایدصبرکنید ماشين‌ها بروند و راه باز شود درصورتیکه باید برای مسافران هتل که ازقبل رزرو کردن و هزینه پرداخت کردند جايي درنظر می‌گرفتند که دچار این مشکل نشوند در مورد غذا هم ما از رستوران هتل استفاده نکردیم
هتل خوبی هست یه مقدار وسایل مستعمل هست باید تعویض بشه
نظافت و رسیدگی با توجه به درجه هتل مناسب هست ،اما مسافران ورودی هیچ توجیه نمی‌شوند که وقتی تمام اطاق ها یه طبقه قرار دارند باید سکوت رعایت شود حتی پرسنل هتل هنگام نظافت اطاق ها باسر صدای زیاد برا دیگر مسافران مزاحمت ایجاد میکنند. شوینده های مو بودن بد بو و تاریخ گذشته هستند.
هتل معمولی و کمی قدیمی بود ولی اتاق بزرگ و امکانات داخل اتاق درسته قدیمی اما مناسب بود.
امکانات معمولی و رفتار کارکنان خوب بود
راهنماییهای آنها در مسائل گوناگون خوب بود فقط نور کافی در لابی پایین نبود و ساعت اتاق ها رستوران و بقیه جاها طبق ساعت رسمی نبود و ما به اشتباه افتادیم ،ممنون از زحمات همه خوب بود و راهنمایی های لازم را انجام می دادند
صدای موسیقی از تالار هتل در روز ها/شب هایی که تالار مشغول به کار باشدتا حدودی در داخل اتاق ها شنیده میشه...
خیلی ممنون از مدیریت محترم هتل البرز و پرسنل زحمت کش مجموعه، هتل بسیار آرام و با امنیت بالا و کیفیت غذایی خوب،هزینه مناسب بینهایت سپاسگذارم
برخورد پرسنل خوب بود امکانات و سطح کیفی خدمات متناسب با هزینه ایه که پرداخت کردید
در راهرو صدا زیاد بود و کسی نبود که رسیدگی بکند،غذا ها در حد متوسط بود و قفل در اتاق ایراد داشت
نسبت به هزینه ای ک کردیم. تمیز نبود.
جای خوبی دارداز نطر امکانات ، نظافت و محیط نامناسب است.
نسبتا تمیز و کارکنان محترمی دارد
برخورد کارکنان خوب بود ولی سرویس بهداشتی داخل اتاق خراب بود بررسی نشده بود
اتاقهای هتل خوب. نظافت خوب. برخورد کارکنان خوب. صبحانه می توانست بهتر باشد. در مجموع نسبت به قیمت مناسب بود.
کلا پرسنلی به جز فرد پذیرش دیده نشد...ملافه ها کثیف و لک داشت ...سر و صدا موزیک و خواننده تا ساعت ۲ شب
اول از همه این هتل نیست و یک تالار عروسی و جشن هست که در کنارش چند اتاق هم برای خواب داره ،،،، اولویت با جشن عروسی هست طوری که شما مجبوری تا نیمه شب صبر کنی سروصدا تموم شه بعد بخوابید ... حتی یک جعبه دستمال کاغذی هم پیدا نمیشه تو اتاقش . اتاق خیلی بد بو بود ، سرویس بهداشتی افتضاح ...
در مکان این هتل تالار پذیرایی برای مراسم مختلف و جشنهای عروسی بود و در تمام ایام اقامت ما سروصدای مراسم آزار دهنده و باعث ناراحتی ما شده بود
صبحانه در هتل یکی از اساسی ترین موارد می باشد که متاسفانه در هتل البرز کمتر از انتظار من بود.
هتل موقعیت مکانی خوبی دارد .و در دامنه کوه ها ی سر سبز قرار گرفته استاین هتل از ضعف معماری برخوردار است و قدم زدن و اقامت در اون احساس آرامش و امنیت ندارد زیرا دو ساختمان به طرز عجیب و مرموزی به هم وصل شده است و سرویس صبحانه آن نیز بیشتر رفع تکلیف به نظر می آید
اگه از نبود وایفای در فضای هتل صرف نظر کنیم اقامت در این هتل بسیار خوبه و ارزشش را داره برخورد عوامل بسیار مودبانه بود تشکر میشود.
امکانات، نظافت هتل، صبحانه خوب نیود. برخورد پرسنل هم مطلوب نبود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل البرز لاهیجان

مهمانان هتل البرز لاهیجان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل البرز لاهیجان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل البرز لاهیجان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل البرز لاهیجان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل البرز لاهیجان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.