هتل جمشید کرمانشاه

كرمانشاه، انتهای بلوار طاق بستان
3.6
امتیاز کاربران
54
نظرات کاربران

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل جمشید کرمانشاه

جمشید-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
هتل یار
501,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 بهمن
یکشنبه
501,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
501,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
501,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
501,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
501,000
تومان
10 بهمن
جمعه
501,000
تومان
11 بهمن
شنبه
501,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
501,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
501,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
501,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
501,000
تومان
ای‌گردش
501,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 بهمن
یکشنبه
501,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
501,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
501,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
501,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
501,000
تومان
10 بهمن
جمعه
501,000
تومان
11 بهمن
شنبه
501,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
501,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
501,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
501,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
501,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
جمشید-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
جاباما
501,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 بهمن
یکشنبه
501,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
501,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
501,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
501,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
501,000
تومان
10 بهمن
جمعه
501,000
تومان
11 بهمن
شنبه
501,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
501,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
501,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
501,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
501,000
تومان
ای‌گردش
501,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 بهمن
یکشنبه
501,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
501,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
501,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
501,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
501,000
تومان
10 بهمن
جمعه
501,000
تومان
11 بهمن
شنبه
501,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
501,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
501,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
501,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
501,000
تومان
جمشید-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
هتل یار
612,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 بهمن
یکشنبه
612,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
612,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
612,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
612,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
612,000
تومان
10 بهمن
جمعه
612,000
تومان
11 بهمن
شنبه
612,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
612,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
612,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
612,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
612,000
تومان
ای‌گردش
612,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 بهمن
یکشنبه
612,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
612,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
612,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
612,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
612,000
تومان
10 بهمن
جمعه
612,000
تومان
11 بهمن
شنبه
612,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
612,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
612,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
612,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
612,000
تومان
جاباما
612,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 بهمن
یکشنبه
612,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
612,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
612,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
612,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
612,000
تومان
10 بهمن
جمعه
612,000
تومان
11 بهمن
شنبه
612,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
612,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
612,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
612,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
612,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
جمشید-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
هتل یار
722,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 بهمن
یکشنبه
722,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
722,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
722,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
722,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
722,000
تومان
10 بهمن
جمعه
722,000
تومان
11 بهمن
شنبه
722,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
722,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
722,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
722,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
722,000
تومان
ای‌گردش
722,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 بهمن
یکشنبه
722,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
722,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
722,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
722,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
722,000
تومان
10 بهمن
جمعه
722,000
تومان
11 بهمن
شنبه
722,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
722,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
722,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
722,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
722,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
جمشید-اتاق پنج تخته
اتاق پنج تخته
جاباما
832,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 بهمن
یکشنبه
832,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
832,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
832,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
832,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
832,000
تومان
10 بهمن
جمعه
832,000
تومان
11 بهمن
شنبه
832,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
832,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
832,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
832,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
832,000
تومان
ای‌گردش
832,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 بهمن
یکشنبه
832,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
832,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
832,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
832,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
832,000
تومان
10 بهمن
جمعه
832,000
تومان
11 بهمن
شنبه
832,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
832,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
832,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
832,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
832,000
تومان
هتل یار
832,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 بهمن
یکشنبه
832,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
832,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
832,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
832,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
832,000
تومان
10 بهمن
جمعه
832,000
تومان
11 بهمن
شنبه
832,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
832,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
832,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
832,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
832,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
جمشید-اتاق شش تخته
اتاق شش تخته
هتل یار
943,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 بهمن
یکشنبه
943,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
943,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
943,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
943,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
943,000
تومان
10 بهمن
جمعه
943,000
تومان
11 بهمن
شنبه
943,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
943,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
943,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
943,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
943,000
تومان

امکانات اتاق های هتل جمشید کرمانشاه

چای ساز
جكوزی
آژانس مسافرتي
كتابخانه
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
خدمات باربري
خدمات بیدار باش
کپسول آتشنشانی در راهرو
سرویس بهداشتی فرنگی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
رستوران سنتی
مینی بار با هزینه
خدمات تهيه بليط
سرویس حرم
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
رستوران بام
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
تبديل ارز
بازی ویدئویی
پرداخت ویزا و مسترکارت
پرینتر
حوله حمام
كافی شاپ
سالن كنفرانس
باغچه
نمای فضای سبز
فضای بيرون هتل برای نشستن
آب نمای موزيكال
اب معدنی رایگان
دمپایی یکبار مصرف
تلويزيون LED در لابی
سیستم گرمایش
کارت هوشمند درب اتاق
دمپایی حمام
کف پوش موکت
رخت آویز
سرویسبهداشتیایرانی
سرویسبهداشتیفرنگی
خدمات تهيه بليط
آلاچيق بيرون از هتل
خدمات نگهداری کودک
لابی
اینترنت با سرعت بالا
رستوران در هتل
اینترنت بی سیم
لوازم بهداشتی
Business Center
پاركينگ
صندوق امانات
رستوران
فكس
اينترنت در لابی
اينترنت در اتاق
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خشکشویی
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
زنگ هشدار
تلفن در لابی
آسانسور
سیستم تهویه مطبوع
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
رستوران
سرویس بهداشتی فرنگی
ماهواره
جعبه کمک های اولیه
آلاچیق
ماساژ
اتاق چمدان
دراور
کمد لباس
سالن کنفرانس
سشوار
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
اطفای حریق
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
مسلط به زبان انگليسی
مبلمان
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
حوله
پرینت
فكس
کپسول آتش نشانی
تلفن در اتاق
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
خدمات برای معلولین
سرویس فرنگی
کافی نت
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
سیستم سرمایش
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
کافی شاپ
اینترنت
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
اباژور
تلفن
پارکینگ روباز
پله اضطراری
مرکز خرید
رستوران ایرانی
ویلچر
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
سرویس بهداشتی ایرانی
لابی
اتاق سیگار
مینیبار

آدرس هتل جمشید کرمانشاه روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل جمشید کرمانشاه

(54 نظر)
برای هتلی با شبی ۷۵۰ ت تلویزیون در حد مونیتور به نظرم قابل قبول نمی باشد.
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
نداشت
رستوران هتل جمشید در حال حاضر یکی از بهترین رستوران های کرمانشاهه کیفیت غذاها بسیار بالا دنده کباب بسیار لذیذ و خوش طعم با گوشت تازه بود کباب برگ مخصوص هم همینطور بسیار لذیذ ، ترد و خوش طعم خورشت خلال بسیار عالی ماهی کبابش هم بسیار خوش طعم بود قیمت ها با توجه به کیفیت مناسب هستن تنها ایرادی که داره قبلا برنج ایرانی پخت میکردن اما جدیدا برنجش مخلوط شده با برنج بی کیفیت هندی بهتره بجای اینکه حجم برنج رو اضافه کنن همون برنج خوش طعم ایرانی رو بدن اما حجمش رو کمتر کنن مالیات ارزش افزوده و حق سرویس رو هم این رستوران روی فاکتورش میکسه که مبلغ نسبتا بالایی میشه
من یه اتاق یه نفره با تخت دبل داشتم.همه چی خوب بود.رستورانش غذاهای خوبی داره.اتاقش تمیز بود.
نقاط قوت:
بسیار عالی بود
نقاط ضعف:
هیچ نقصی دیده نشد
نقاط قوت:
در مجموع خوبه
نقاط ضعف:
برخورد پذیرش میتونه بهتر باشه
نسبت به قیمتش خیلی گرون هستش خدماتش خیلی خیلی ضعیف ، اتاق های قدیمی و وسایل داغون و کثیف و قدیمی ، وقتی هتلی برای یک شب همچین قیمتی میذاره آدم انتظار یه چیز خیلی بهتری داره در صورتیکه حداقل انتظار هم نیست ۰
نسبت به قیمتش خیلی امکانات کمی داشت من طبقه اول موندیم بوی غذای آشپزخونه میومد اتاق ها ترکهای بزرگ داشت و قدیمی به نظر میرسید سرویس بهداشتی کهنه داشت جاش اما خوبه
ما یک اتاق چهار تخته گرفتیم که در موقع ورود برخوردپذیرش خوب بود ولی کسی برای بردن وسایل به اتاق مارا همراهی نکرد اتاق تمیز وبزرگ بود پارکینگ بزرگ وجادار در حیاط ولی رو باز بود رستوران بسیار زیبا و باکیفیت بود دنده کباب هتل جمشید را نباید از دست داد صبحانه تنوع کم ولی کیفیت خوبی داشت
نقاط قوت:
همه چی خوب و مطلوب بود
نقاط ضعف:
نقصی ندیدیم
هتل خوبی بود. صفحانه خیلی محدود و کم بود. کیفیت غذای رستوران عاالی بود.
نقاط قوت:
در کل هتل خوبیه
نقاط ضعف:
دستگاه شیر صبحانه نشتی داشت برخورد پذیرش میتونه بهتر هم باشه و تهویه سرویس بهداشتی کار نمیکرد
گرون بود کمی
مکانی زیبا داشت. کادر پر سر و صدایی داشت. غذا خورشت خلال که خوب بود اما میز اردور اصلا خوشمزه نبود. میتونم بگم بدترین سالاد ماکارانی که تابحال خورده بودم بود.
نقاط قوت:
فوق العاده بود
نقاط ضعف:
اصلا هیچی
دکوراسیون داخل اتاقها قدیمی و صندلی ها لک دار بودند موکت کف اتاق کثیف و پر از لک بود. خواستم از توالت فرنگی استفاده کنم دمپایی ها پر از آب و خیس بودن از رسپشن خواستیم که اتاقمون رو عوض کنن صبحانه نسبتا خوب بود ولی اگر روی میز تمام میشد دیر به دیر شارژ میکردن. در ضمن ما شاهد دعوای بین پرسنل هم بودیم که کار غیر حرفه ای بود.
در یک کلام عالی و ۲۰
نزدیکی به طاق بستان یکی از نکات مثبت بود.رفتار کارکنان بد بود.صبحانه خوب بود.تمیزی اتاق ها خوب بود.
موقعیت بسیار عالی. چسبیده به طاق بستان. دنده کباب بسیار خوشمزه. بهترین دنده کباب کرمانشاه. در بین چهار رستورانی که ما امتحان کردیم.سرویس صبحانه خوب. بسیار تمیز و مرتب و منظم. کارکنان سرد در برخورد. اصلا روی وای فای هتل حساب نکنید. کلا بی مصرف بود وای فای هتل
نسبت به قیمتش خوب بود، ,تنوع صبحانه خیلی کم بود. فشار آب بسیار کم بود به طوری که حمام رفتن کار سختی بود.
نقاط قوت:
برخورد خوب
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
خوب بود بد نبود
نقاط ضعف:
صبحانه خیلی ضعیف بود در حد هتل ۴ستاره نبود میتونست بهتر باشه
کارکنان بسیار معمولی، اتاق ها کوچک، صبحانه معمولی، عدم آموزش صحیح پرسنل در نحوه برخورد با مهمان
پرسنل بسیار مودب ، رستوران بسیار گران ، اتاق تاریک ، سرویس فرنگی خراب ، عدم وجود سرویس ایرانی در طبقات و فقط در طبقه همکف اونم قسمت صبحانه خوری ، آسانسور بسیار کند با صدای ناهنجار ، دیوارهای اتاق نازک و صداها به راحتی به اتاق مجاور منتقل میشه و شب هنگام باعث سلب آسایش هست ، پارکینگ رو باز و عدم سایه
نقاط قوت:
هتل خوب بود برخورد هتل نظافتش
نقاط ضعف:
صبحانه خیلی ضعیف بود مینی بار داخل یخچال هم خیلی کم بود چیز خاصی نداشت
مناسب بود .
عالی بود خیلی خیلی خوب توصیه می کنم در این هتل اقامت داشته باشید
در کل هتل خوبی بود مخصوصا اینکه نزدیک طاق بستان و پارک کوهستان بود . پارکینگ بسیار خوب و جادار . صبحانه و کارکنان در حد قابل قبول . اتاق ها بسیار بزرگ و جادار و هر ساعن شبانه روز که اراده کنید سرویس اتاق رو براتون کامل می کنند. در کل این هنل رو توصیه می کنم .
صبحانه مانده و بي كيفيت، امكانات هتل صفر
نسبت به قیمتش خوب بود، , تمیز بود ولی,تنوع صبحانه خیلی کم بود, بهترین دسترسی را به طاق بستان داشت.
نقاط قوت:
نزدیکی به طاق بستان جای پارک سرویس دهی خوب به اتاقها تمیزی و نو بودن ملاحفه ها و حوله ها
نقاط ضعف:
نبود کافی شاپ در هتل برای زمان استراحت نبود دسترسی خرید برای وسایل اولیه واضطراری سفر
سرویس دهی ضعیف. تهویه نا مناسب. اتاق ها با وسایل قدیمی.
نقاط قوت:
دمای مناسب اتاق، حوله های تمیز، مساحت مناسب اتاق
نقاط ضعف:
یک مقدار نان صبحانه خشک بود و تنوع نداشت
هتل بسیار معمولی فقط نزدیک به طاق بستان
به نظر هتل تمیز تر و بهتری میومد نسبت به محل قرار گیری
پیگیری مناسب و موثر همکاران جاباما
بسیار خوب و عالیه و حتما به شما خوش می گذره
برخورد عالی کارکنان و محیط تمیز و آرام
نقاط قوت:
موقعیت عالی..برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
صبحانه در حد هتل بی سناره ...
ما مدت ۳ شب در هتل جمشیداقامت داشتیم. تمیزی اتاق، سرویس و کمک در قسمت پذیرش، صبحانه ورستوران جمشید خیلی عالی بود.
در کل هتل خوبی است. به نظر من با توجه به هزینه شرایط مناسبی در هتل فراهم است
اینترنت در اتاق مشکل داشت .صبحانه متوسط. فضایی رستوران دلنشین ولی قیمت ها کمی بالاست .فاقد پارکینگ مسقف .
نقاط قوت:
بهترین موقعیت مکانی در شهر پارکینگ خوب فضای باز سرویس و حمام
نقاط ضعف:
پرده ها و نمای داخل اتاقها قدیمی است
بی تفاوت بودن پرسنل نسبت به مشتریان عدم همراهی تا درب اتاق ولی در کل هتل خوبی بود مخصوصا از نظر موقعیت مکانی
با اینکه رزرو انلاین شده بود مسئول هتل اظهار بی اطلاعی میکرد
صبحانه ناقص بود و تنوع کمی دارد ...پارکینگ بیشتر شبیه پارکینگ عمومی است و فضا کم می آورد .قیمت مناسب و موقعیت مکانی بسیار ایده آل کارکنان خوش برخورد
پرسنل و همه چیز هتل عالی بود. فقط دو اشکال: 1. کیفیت صبحانه قدیما خیلی بهتر بود. و محل صبحانه هم در زیرزمین بود که بسیار زیبا بود. این سالن صبحانه همکف زیبا نبود. 2. داخل محل سرویس بهداشتی: اولا جای اتاقک حمام تنگ و کوچک شده و مقداری از فضای محوطه سرویس را نیز غیر قابل استفاده کرده. فشار آب هم قدیما بیشتر بود. شیر داخل سرویس فرنگی، آب گرم نداشت. چون من این هتل و کارکنانشو خیلی دوست دارم، اگه بخوان پیشنهادات مفیدی براشون دارم.
روی برد هتل قیمت اتاق ۱ تخته ۱۹۰۰۰۰ تومان زده شده ولی خودشون میگن نداریم و برای ۱ نفر هم همان ۲ نفر را محاسبه میکنند اتاق دبل رزرو کرده بودم ولی اتاق توئین تحویل شد تهویه و سیستم برودتی خیلی ضعیف بود صبحانه ضعیف بود برخورد کارکنان خیلی سرد بود
کارکنان برخورد خوب اما کمی سرد
هتل خوبی بود راضی بودم، مشکلی نداشتم
هتل خوب بود ولی میتواند خوبتر از این باشد. کیفیت غذایی و صبحانه در حد هتل نیست
هتل موقعیت خوبی داشت. ضمنا امکانات و نظم هتل خیلی خوب بود.
با سلامهتل لابی خوب و اتاقهای بزرگ و مناسبی داشت. صبحانه هتل خوب بود. از نظر منطقه ای هم نزدیک به منطقه طاق بستان و هم رستورانهای معروف شهر هست کمی وسایل اتاق قدیمی بود و احتیاج به نوسازی داشت
نقاط قوت:
کیفیت غذا عالی نظافت اتاقها خوب برخورد کارکنان خوب محل هتل عالیست بطوریکه عصرگاه با قدمی کوتاه به طاقبستان میرسید.
نقاط ضعف:
چنانچه در شب خاضی در هتل اقامت دارید پارکینگ هتل شلوغ است اسانسور هتل یکعدد میباشد که در صورت خرابی مجبور به استفاده از پله میباشید کر چه سه طبقه بیشتر نیست.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل جمشید کرمانشاه

مهمانان هتل جمشید کرمانشاه در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل جمشید کرمانشاه از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل جمشید کرمانشاه بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل جمشید کرمانشاه رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل جمشید کرمانشاه را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.