هتل جمشید کرمانشاه

كرمانشاه، انتهای بلوار طاق بستان
3.6
امتیاز کاربران
89
نظرات کاربران

معرفی هتل جمشید کرمانشاه

هتل چهار ستاره جمشید کرمانشاه با پرسنلی مجرب و آموزش دیده آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل جمشید کرمانشاه

ظرفیت 6 نفر

اتاق شش تخته
هتل یار
1,805,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
1,805,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,805,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,805,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,805,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,805,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,805,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,805,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,805,000 تومان
26 آذر
شنبه
1,805,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
1,805,000 تومان
28 آذر
دوشنبه
1,805,000 تومان
اتاق شش تخته
ایران هتل آنلاین
1,867,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
1,867,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,867,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,867,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,867,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,867,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,867,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,867,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,867,000 تومان
26 آذر
شنبه
1,867,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
1,867,000 تومان
اتاق شش تخته
اقامت 24
1,867,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
1,867,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,867,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,867,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,867,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,867,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,867,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,867,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,867,000 تومان
26 آذر
شنبه
1,867,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
1,867,000 تومان
28 آذر
دوشنبه
1,867,000 تومان
شش تخته
ای‌گردش
1,876,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
1,876,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,876,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,876,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,876,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,876,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,876,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,876,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,876,000 تومان
26 آذر
شنبه
1,876,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
1,876,000 تومان
28 آذر
دوشنبه
1,876,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
اسنپ تریپ
1,170,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
1,170,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,170,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,170,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,170,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,170,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,170,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,170,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,170,000 تومان
26 آذر
شنبه
1,170,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
1,170,000 تومان
28 آذر
دوشنبه
1,170,000 تومان
اتاق سه تخته
هتل یار
1,170,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
1,170,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,170,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,170,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,170,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,170,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,170,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,170,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,170,000 تومان
26 آذر
شنبه
1,170,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
1,170,000 تومان
28 آذر
دوشنبه
1,170,000 تومان
سه تخته
ای‌گردش
1,170,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
1,170,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,170,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,170,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,170,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,170,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,170,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,170,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,170,000 تومان
26 آذر
شنبه
1,170,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
1,170,000 تومان
28 آذر
دوشنبه
1,170,000 تومان
اتاق سه تخته
ایران هتل آنلاین
1,170,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
1,170,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,170,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,170,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,170,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,170,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,170,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,170,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,170,000 تومان
26 آذر
شنبه
1,170,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
1,170,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
1,170,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
1,170,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,170,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,170,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,170,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,170,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,170,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,170,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,170,000 تومان
26 آذر
شنبه
1,170,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
1,170,000 تومان
28 آذر
دوشنبه
1,170,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته
ایران هتل آنلاین
1,382,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
1,382,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,382,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,382,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,382,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,382,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,382,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,382,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,382,000 تومان
26 آذر
شنبه
1,382,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
1,382,000 تومان
اتاق چهار تخته
هتل یار
1,382,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
1,382,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,382,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,382,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,382,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,382,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,382,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,382,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,382,000 تومان
26 آذر
شنبه
1,382,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
1,382,000 تومان
28 آذر
دوشنبه
1,382,000 تومان
چهار تخته
ای‌گردش
1,382,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
1,382,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,382,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,382,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,382,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,382,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,382,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,382,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,382,000 تومان
26 آذر
شنبه
1,382,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
1,382,000 تومان
28 آذر
دوشنبه
1,382,000 تومان
اتاق چهار تخته
اقامت 24
1,382,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
1,382,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,382,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,382,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,382,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,382,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,382,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,382,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,382,000 تومان
26 آذر
شنبه
1,382,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
1,382,000 تومان
28 آذر
دوشنبه
1,382,000 تومان
چهار تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
19 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
20 آذر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
21 آذر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
22 آذر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
23 آذر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
24 آذر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
25 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
26 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
27 آذر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
28 آذر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 5 نفر

اتاق پنج تخته
ایران هتل آنلاین
1,593,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
1,593,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,593,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,593,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,593,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,593,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,593,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,593,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,593,000 تومان
26 آذر
شنبه
1,593,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
1,593,000 تومان
اتاق پنج تخته
هتل یار
1,593,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
1,593,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,593,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,593,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,593,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,593,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,593,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,593,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,593,000 تومان
26 آذر
شنبه
1,593,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
1,593,000 تومان
28 آذر
دوشنبه
1,593,000 تومان
اتاق پنج تخته
اقامت 24
1,593,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
1,593,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,593,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,593,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,593,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,593,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,593,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,593,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,593,000 تومان
26 آذر
شنبه
1,593,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
1,593,000 تومان
28 آذر
دوشنبه
1,593,000 تومان
پنج تخته
ای‌گردش
1,593,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
1,593,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,593,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,593,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,593,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,593,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,593,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,593,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,593,000 تومان
26 آذر
شنبه
1,593,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
1,593,000 تومان
28 آذر
دوشنبه
1,593,000 تومان
پنج تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
19 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
20 آذر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
21 آذر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
22 آذر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
23 آذر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
24 آذر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
25 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
26 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
27 آذر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
28 آذر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 2 نفر

دو تخته دابل
اسنپ تریپ
958,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
958,000 تومان
19 آذر
شنبه
958,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
958,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
958,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
958,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
958,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
958,000 تومان
25 آذر
جمعه
958,000 تومان
26 آذر
شنبه
958,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
958,000 تومان
28 آذر
دوشنبه
958,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
ایران هتل آنلاین
958,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
958,000 تومان
19 آذر
شنبه
958,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
958,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
958,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
958,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
958,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
958,000 تومان
25 آذر
جمعه
958,000 تومان
26 آذر
شنبه
958,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
958,000 تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
958,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
958,000 تومان
19 آذر
شنبه
958,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
958,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
958,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
958,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
958,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
958,000 تومان
25 آذر
جمعه
958,000 تومان
26 آذر
شنبه
958,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
958,000 تومان
28 آذر
دوشنبه
958,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
ایران هتل آنلاین
958,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
958,000 تومان
19 آذر
شنبه
958,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
958,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
958,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
958,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
958,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
958,000 تومان
25 آذر
جمعه
958,000 تومان
26 آذر
شنبه
958,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
958,000 تومان
اتاق دو تخته
هتل یار
958,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
958,000 تومان
19 آذر
شنبه
958,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
958,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
958,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
958,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
958,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
958,000 تومان
25 آذر
جمعه
958,000 تومان
26 آذر
شنبه
958,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
958,000 تومان
28 آذر
دوشنبه
958,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
958,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
958,000 تومان
19 آذر
شنبه
958,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
958,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
958,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
958,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
958,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
958,000 تومان
25 آذر
جمعه
958,000 تومان
26 آذر
شنبه
958,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
958,000 تومان
28 آذر
دوشنبه
958,000 تومان
دو تخته توئین
ای‌گردش
968,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
968,000 تومان
19 آذر
شنبه
968,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
968,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
968,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
968,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
968,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
968,000 تومان
25 آذر
جمعه
968,000 تومان
26 آذر
شنبه
968,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
968,000 تومان
28 آذر
دوشنبه
968,000 تومان
دو تخته دبل
ای‌گردش
968,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
968,000 تومان
19 آذر
شنبه
968,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
968,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
968,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
968,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
968,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
968,000 تومان
25 آذر
جمعه
968,000 تومان
26 آذر
شنبه
968,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
968,000 تومان
28 آذر
دوشنبه
968,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
968,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
968,000 تومان
19 آذر
شنبه
968,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
968,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
968,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
968,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
968,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
968,000 تومان
25 آذر
جمعه
968,000 تومان
26 آذر
شنبه
968,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
968,000 تومان
28 آذر
دوشنبه
968,000 تومان

امکانات اتاق های هتل جمشید کرمانشاه

چای ساز
تلویزیون
یخچال
سالن کنفرانس
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
تاکسی سرویس
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
آلاچیق
اتاق چمدان
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
اطفای حریق
سرویس فرنگی
پاركينگ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
خدمات تهيه بليط
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
مبلمان
سشوار
پارکینگ
استخر
سونا
ماهواره
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
دراور
کمد لباس
حوله
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
پرینت
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
اباژور
تلفن
پارکینگ روباز
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
سیستم سرمایش
كافی شاپ
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
رستوران سنتی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
اینترنت بی سیم
لوازم بهداشتی
Business Center
صندوق امانات
لابی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خشکشویی
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
فكس
آلاچيق بيرون از هتل
تلويزيون LED در لابی
كافی شاپ
سالن كنفرانس
باغچه
نمای فضای سبز
فضای بيرون هتل برای نشستن
آب نمای موزيكال
اب معدنی رایگان
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
کارت هوشمند درب اتاق
دمپایی حمام
کف پوش موکت
رخت آویز
مینیبار

آدرس هتل جمشید کرمانشاه روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل جمشید کرمانشاه

(89 نظر)
نقاط قوت:
هیچ نکته مثبتی ندارد. همه چیز افتضاح.
نقاط ضعف:
بوی گند دستشویی بوی گند آشپزخانه در داخل تمام اتاق ها و نبود سیستم تهویهبرخورد بد کارمندانوارد شدن به اتاق وقتی ما تو اتاق نبودیم به بهونه نظافت بدون اینکه اعلام کرده باشیم، تازه هیچ نظافتی هم نکردن.نبود سشوار،صبحانه افتضاح، تعداد معدود منو و بوی بد بعضی آیتم های منوش مثل عدسی و لوبیا و ... که معلوم بود چندین روزه که مونده.خلاصه اینکه پولتون رو دور نریزید، شده حتی برید سوییت بگیرید از این بهتره، فقط خواهشا اگه کامنتای منو خوندین و بازهم به هر دلیلی رزرو کردین و بعدش ناراضی بودین حتما بیاین کامت بذارین.‍
نقاط قوت:
انظباط هتل کیفیت بالای غذای رستوران موقعیت مکانی
نقاط ضعف:
پایین بودن کیفیت اتاق ها کوچک بودن اتاق ها
نقاط قوت:
موقعیت مکانی زیبا
نقاط ضعف:
تجهیزات قدیمی پرده های کثیف آزاد بودن سیگار در اتاق ها
نقاط قوت:
امکانات و تمیزی عالی بود،لوکیشن عالی پرسنل بی نظیر واقعا راضی بودم
نقاط ضعف:
فضای سرویس و حمام خیلی بزرگ بود ولی حمام شیشه ای وخیلی کوچکی در کنار سرویس درست کرده بودن که خیلی سخت بود استفاده ازش درحالیکه فضای خیلی زیادی داشت و میتونستن بهتر و بزرگتر حمومو طراحی کنن
نقاط قوت:
هتل نزدیکی به طاق بستان و محوطه نورانی اما پنجره اتاق رو به کوه بزرگ و حیاط سرسبز باز میشد
نقاط ضعف:
در قسمت صبحانه خوری خیلی دیر به دیر ظرف ها شارژ میشد و اتاق ما دقیقا پشتش فن بود که خیلی نصف شب صدا میداد و حمام کوچک داشت غذا رستورانش اصلا خوشمزه نبود
نقاط قوت:
نزدیکی به طاق بستان....پارکینگ روباز بزرگ
نقاط ضعف:
نزدیکی به طاق بستان....پارکینگ روباز بزرگ
نقاط قوت:
نزدبکی به طاق بستان ویوی اتاق برخورد خوب پرسنل تمیزی
نقاط ضعف:
پیچیدن بوی روغن در سالن سرو صبحانه
نقاط قوت:
اتاقهای تمیز کادر منظم غذای با کیفیت مکان مناسب
نقاط ضعف:
اتاق ما گرم بود
نقاط قوت:
موقعیت مکانی خوب
نقاط ضعف:
قدیمی بودن وسایل و سرویس بهداشتی پ حمام
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
با سلام و عرض احترامضمن تشکر از مدیریت محترم هتل،همکاران بخش نظافت هتل با سروصدای فراوان انجام وظیفه می‌کنند و با توجه به ساختار و سازه بکاررفته در ساختمان هتل، هیچگونه آسایش و آرامشی وجود ندارد.
هتل در محل بسیار خوبی قرار دارد. صبحانه هتل متوسط دکوراسیون هتل قدیمی
نقاط قوت:
موقعیت مکانی عالی
نقاط ضعف:
تهویه راهروهای طبقات مناسب و کافی نیست بوی سیگار مرتب در راهروها به مشام میرسد
نقاط قوت:
با تشكر علاقه دارم مسئله همكار شما كه مورد كلاهبردارى فرد شياد قرار گرفته حل شود و من با عنوان وكيل دادگسترى آماده هر گرونه خدمتي هستم
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
محیط خوب است
نقاط ضعف:
محیط خوب است
نقاط قوت:
دسترسی عالی کنار طاق بستان
نقاط ضعف:
دسترسی عالی کنار طاق بستان
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
برخورد پرسنل خوب نبود و محترمانه نبودموقع ورود هيچكس استقبال نكرد و چمدون هارو تحويل نگرفتن تا اتاق بيارنسرويس اتاق نداشتن ، درخواست قاشق كرديم گفتن رستوران تعطيلهصداي كولر داخل اتاق بلند بود جاي صابوني داخل دستشويي نبود كه ما صابون روش بزاريم جاي مسواكي داخل دستشويي نبود
نقاط قوت:
بهداشت و صبحانه و موقعیت مکانی
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
هیچی
نقاط ضعف:
اتاق کثیف حمام و سرویس فرنگی خراب رو بالشی و روتختی چرک مور دیوارها ترک خورده و کثیف در کل افتضاح صد رحمت به مسافرخانه تا دوسال پیش خوب بود اما متاسفانه هر سال افتضاح تر شده
نقاط قوت:
کلا باتوجه به ۴ستاره بودنش خوب بود
نقاط ضعف:
متاسفانه عوامل آشپزخانه و ستوران فاقد ماسک بودن.
نقاط قوت:
هتل بسیار عالی ودسترسس به طلق بستان و برای تفریح گردش چند دقیقه پیادرویی لدت رویایی را تجربه میکنی
نقاط ضعف:
هتل بسیار عالی ودسترسس به طلق بستان و برای تفریح گردش چند دقیقه پیادرویی لدت رویایی را تجربه میکنی
عالی
عالی بود
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل رسیپشن تمیز بودن حوله ها و روتختی ها و بالش ها
نقاط ضعف:
کیفیت غذا بسیار پایین توجیه کردن کیفیت پایین سرویس دهی غذا کیفیت وسائل اتاق بسیار پایین و مدل های قدیمی بودن مدل وسائل
نقاط قوت:
عالی بود
نقاط ضعف:
عالی بود
عالی ترین هتل سنتی ایران
نقاط قوت:
اتاق ها تمیز و مرتب پارکینگ مناسب منظره اتاق به سمت طاق بستان بسیار زیبا بود.
نقاط ضعف:
صبحانه معمولی
نقاط قوت:
نزدیک به طاق بستان
نقاط ضعف:
فاصله زیاد سرویس بهداشتی ایرانی
هتل تمیز .....پرسنل خوب ......اتاق های رو به طاق بستان منظره عالی رستوران بسیار خوب ....تنها نقطه ضعف مشاهده شده صبحانه های ضعیف در حد هتل دو ستاره .
نقاط قوت:
همه چی عالیه
نقاط ضعف:
ندارد
نقاط قوت:
تمیزی هتل خوب بود برخورد کارکنان خوب بود دسترسی هم عالی بود
نقاط ضعف:
صبحانه خیلی چشمگیر نبود باتوجه به درجه هتل
نقاط قوت:
اتاق های بزرگ و تمیز رفتار عالی پرسنل دائما همه جا رو ضدعفونی میکردن صبحانه نسبتا کامل و خوب پارکینگ روباز ولی بزرگ و دقیقا کنار هتل غذای رستوران با کیفیت بالا و حجم بسیار مناسب در فضای خوب و بزرگ و تمیز
نقاط ضعف:
اتاق بسیار سرد بود ، چیلر و اسپلیت اصلا کار نمیکرد ، ما اطلاع دادیم ولی اقدام خاصی صورت نگرفت هتل از مرکز شهر و جاهای دیدنی کرمانشاه کمی دور هست و فقط چسبیده به طاق بستان هستش
استقبال ورودی که در حد مسافر خانه راهنمای تحویل اتاق نداشت فاقد روم سرویس دنده کباب هتل عمدتا با گوشت چرخ کرده موقعیت هتل عالی در هتلهای کرمانشاه خوبه اتاقها تمیز
برای هتلی با شبی ۷۵۰ ت تلویزیون در حد مونیتور به نظرم قابل قبول نمی باشد.
من یه اتاق یه نفره با تخت دبل داشتم.همه چی خوب بود.رستورانش غذاهای خوبی داره.اتاقش تمیز بود.
رستوران هتل جمشید در حال حاضر یکی از بهترین رستوران های کرمانشاهه کیفیت غذاها بسیار بالا دنده کباب بسیار لذیذ و خوش طعم با گوشت تازه بود کباب برگ مخصوص هم همینطور بسیار لذیذ ، ترد و خوش طعم خورشت خلال بسیار عالی ماهی کبابش هم بسیار خوش طعم بود قیمت ها با توجه به کیفیت مناسب هستن تنها ایرادی که داره قبلا برنج ایرانی پخت میکردن اما جدیدا برنجش مخلوط شده با برنج بی کیفیت هندی بهتره بجای اینکه حجم برنج رو اضافه کنن همون برنج خوش طعم ایرانی رو بدن اما حجمش رو کمتر کنن مالیات ارزش افزوده و حق سرویس رو هم این رستوران روی فاکتورش میکسه که مبلغ نسبتا بالایی میشه
نقاط قوت:
بسیار عالی بود
نقاط ضعف:
هیچ نقصی دیده نشد
نقاط قوت:
در مجموع خوبه
نقاط ضعف:
برخورد پذیرش میتونه بهتر باشه
نسبت به قیمتش خیلی گرون هستش خدماتش خیلی خیلی ضعیف ، اتاق های قدیمی و وسایل داغون و کثیف و قدیمی ، وقتی هتلی برای یک شب همچین قیمتی میذاره آدم انتظار یه چیز خیلی بهتری داره در صورتیکه حداقل انتظار هم نیست ۰
نسبت به قیمتش خیلی امکانات کمی داشت من طبقه اول موندیم بوی غذای آشپزخونه میومد اتاق ها ترکهای بزرگ داشت و قدیمی به نظر میرسید سرویس بهداشتی کهنه داشت جاش اما خوبه
ما یک اتاق چهار تخته گرفتیم که در موقع ورود برخوردپذیرش خوب بود ولی کسی برای بردن وسایل به اتاق مارا همراهی نکرد اتاق تمیز وبزرگ بود پارکینگ بزرگ وجادار در حیاط ولی رو باز بود رستوران بسیار زیبا و باکیفیت بود دنده کباب هتل جمشید را نباید از دست داد صبحانه تنوع کم ولی کیفیت خوبی داشت
نقاط قوت:
همه چی خوب و مطلوب بود
نقاط ضعف:
نقصی ندیدیم
هتل خوبی بود. صفحانه خیلی محدود و کم بود. کیفیت غذای رستوران عاالی بود.
نقاط قوت:
در کل هتل خوبیه
نقاط ضعف:
دستگاه شیر صبحانه نشتی داشت برخورد پذیرش میتونه بهتر هم باشه و تهویه سرویس بهداشتی کار نمیکرد
گرون بود کمی
مکانی زیبا داشت. کادر پر سر و صدایی داشت. غذا خورشت خلال که خوب بود اما میز اردور اصلا خوشمزه نبود. میتونم بگم بدترین سالاد ماکارانی که تابحال خورده بودم بود.
نقاط قوت:
فوق العاده بود
نقاط ضعف:
اصلا هیچی
دکوراسیون داخل اتاقها قدیمی و صندلی ها لک دار بودند موکت کف اتاق کثیف و پر از لک بود. خواستم از توالت فرنگی استفاده کنم دمپایی ها پر از آب و خیس بودن از رسپشن خواستیم که اتاقمون رو عوض کنن صبحانه نسبتا خوب بود ولی اگر روی میز تمام میشد دیر به دیر شارژ میکردن. در ضمن ما شاهد دعوای بین پرسنل هم بودیم که کار غیر حرفه ای بود.
در یک کلام عالی و ۲۰
نزدیکی به طاق بستان یکی از نکات مثبت بود.رفتار کارکنان بد بود.صبحانه خوب بود.تمیزی اتاق ها خوب بود.
هتل خوبی است ولی میتوانست بهتر هم باشد از نظر موقعیت مکانی خیلی خوب است و صبحانه قابل قبول و کامل فقط پرسنل هتل تعدادش کم است و موقع تحویل دادن اتاق به ما به علت نداشتن نیرو خودمان چمدان ها را بردیم پرسنل پذیرش بعنوان زبان گویای هتل برخوردشان اصلا مناسب نیست بهتر بودبا حوصله تر و خوش برخورد تر باشند پارکینگ مسقف نیست ولی بزرگ است و سرویس ایرانی فقط انتهای رستوران دارد و داخل طبقات نیست ...
نسبت به قیمتش خوب بود، ,تنوع صبحانه خیلی کم بود. فشار آب بسیار کم بود به طوری که حمام رفتن کار سختی بود.
نقاط قوت:
برخورد خوب
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
خوب بود بد نبود
نقاط ضعف:
صبحانه خیلی ضعیف بود در حد هتل ۴ستاره نبود میتونست بهتر باشه
کارکنان بسیار معمولی، اتاق ها کوچک، صبحانه معمولی، عدم آموزش صحیح پرسنل در نحوه برخورد با مهمان
پرسنل بسیار مودب ، رستوران بسیار گران ، اتاق تاریک ، سرویس فرنگی خراب ، عدم وجود سرویس ایرانی در طبقات و فقط در طبقه همکف اونم قسمت صبحانه خوری ، آسانسور بسیار کند با صدای ناهنجار ، دیوارهای اتاق نازک و صداها به راحتی به اتاق مجاور منتقل میشه و شب هنگام باعث سلب آسایش هست ، پارکینگ رو باز و عدم سایه
نقاط قوت:
هتل خوب بود برخورد هتل نظافتش
نقاط ضعف:
صبحانه خیلی ضعیف بود مینی بار داخل یخچال هم خیلی کم بود چیز خاصی نداشت
مناسب بود .
نقاط قوت:
تمیزی اتاقها و پرسنل مودب و کارازموده.
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
هتل بسيار تميزي بود ،امكانات اتاق خيلي خوب بود بيشتز از حد انتظاز بود ،كيفيت صبحانه عالي بود همراه با چايي دمي ،برخورد پرسنل بسيار دوستانه بود
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
عالی بود خیلی خیلی خوب توصیه می کنم در این هتل اقامت داشته باشید
نقاط قوت:
همه چي عالي
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
هتل خوبی بود، برخورد کارکنان خوب بود، صبحانه کاملی ارائه میشد. تمیز و مرتب بود. پارکینگ بزرگ و مناسبی داشت.
صبحانه مانده و بي كيفيت، امكانات هتل صفر
نسبت به قیمتش خوب بود، , تمیز بود ولی,تنوع صبحانه خیلی کم بود, بهترین دسترسی را به طاق بستان داشت.
نقاط قوت:
نزدیکی به طاق بستان جای پارک سرویس دهی خوب به اتاقها تمیزی و نو بودن ملاحفه ها و حوله ها
نقاط ضعف:
نبود کافی شاپ در هتل برای زمان استراحت نبود دسترسی خرید برای وسایل اولیه واضطراری سفر
نقاط قوت:
اتاق، امکانات و کارکنان هتل بسیار خوب بود و از نکات بارز این هتل استقرار در میدان تاق بستان می‌باشد.
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
سرویس دهی ضعیف. تهویه نا مناسب. اتاق ها با وسایل قدیمی.
نقاط قوت:
دمای مناسب اتاق، حوله های تمیز، مساحت مناسب اتاق
نقاط ضعف:
یک مقدار نان صبحانه خشک بود و تنوع نداشت
هتل بسیار معمولی فقط نزدیک به طاق بستان
به نظر هتل تمیز تر و بهتری میومد نسبت به محل قرار گیری
پیگیری مناسب و موثر همکاران جاباما
نقاط قوت:
موقعیت عالی..برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
صبحانه در حد هتل بی سناره ...
ما مدت ۳ شب در هتل جمشیداقامت داشتیم. تمیزی اتاق، سرویس و کمک در قسمت پذیرش، صبحانه ورستوران جمشید خیلی عالی بود.
در کل هتل خوبی است. به نظر من با توجه به هزینه شرایط مناسبی در هتل فراهم است
اینترنت در اتاق مشکل داشت .صبحانه متوسط. فضایی رستوران دلنشین ولی قیمت ها کمی بالاست .فاقد پارکینگ مسقف .
نقاط قوت:
بهترین موقعیت مکانی در شهر پارکینگ خوب فضای باز سرویس و حمام
نقاط ضعف:
پرده ها و نمای داخل اتاقها قدیمی است
بی تفاوت بودن پرسنل نسبت به مشتریان عدم همراهی تا درب اتاق ولی در کل هتل خوبی بود مخصوصا از نظر موقعیت مکانی
پرسنل و همه چیز هتل عالی بود. فقط دو اشکال: 1. کیفیت صبحانه قدیما خیلی بهتر بود. و محل صبحانه هم در زیرزمین بود که بسیار زیبا بود. این سالن صبحانه همکف زیبا نبود. 2. داخل محل سرویس بهداشتی: اولا جای اتاقک حمام تنگ و کوچک شده و مقداری از فضای محوطه سرویس را نیز غیر قابل استفاده کرده. فشار آب هم قدیما بیشتر بود. شیر داخل سرویس فرنگی، آب گرم نداشت. چون من این هتل و کارکنانشو خیلی دوست دارم، اگه بخوان پیشنهادات مفیدی براشون دارم.
با سلام هتل لابی خوب و اتاقهای بزرگ و مناسبی داشت. صبحانه هتل خوب بود. از نظر منطقه ای هم نزدیک به منطقه طاق بستان و هم رستورانهای معروف شهر هست
نقاط قوت:
پرسنل عالی، غذا و رستوران بینظیر و از همه مهمتر همجوار آثار باستانی طاقبستان
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
نزدیک بودن به طاق بستان ...مدیریت خوب ...تمیزی اتاق ها
نقاط ضعف:
موردی ندیدم
غذای عالی داره و به نسبت قیمتش خوبه و کنار بنای تاریخی کرمانشاهه
نقاط قوت:
جاش خیلی خوبه صبحانه خوب و تمیز امکانات و اتاق تمیز و خوب
نقاط ضعف:
با توجه به قیمت باید صبحانه رو مفصل تر کنه با توجه به مقایسه با هتل پارسیان با توجه به عکس های هتل اون رستوران که وسط اون آبنما داره رو ما ندیدیم پرسنل خوبی داره ولی هیچ کدوم ما رو تا اتاق همراهی نکرد
نقاط قوت:
هتل تمیزی بوده..کیفیت غذایش عالی است...و با توجه به امکاناتش...از نظر قیمت هم خوب بوده
نقاط ضعف:
نداشتن استخر.نداشتن توالت ایرانی در هر طبقه...نداشتن ورودی از قسمت پارکینیگ به هتل...
نقاط قوت:
غذای خوب و باکیفیت
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
موقعیت مکانی عالی و آرامش محیط. رفتار خوب و سروبس دهی عالی کارکنان. جوابگویی سریع کارکنان به تلفن. پذیرایی عالی در رستوران
نقاط ضعف:
شیر آلات و سرویس کمی کهنه و قدیمی بود. نور اتاق کم و نامناسب بود.
نقاط قوت:
تمیزی و بهداشت اتاق امکانات کامل سلف سرویس صبحانه کامل پارکینگ مناسب برخورد مناسب پرسنل
نقاط ضعف:
نکته منفی مشاهده نشد
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
نداشتن سرویس ایرانی داخل اتاقکم بودن جالباسی و چوب لباسی
نقاط قوت:
برخورد خوب کارکنانوای فای خوب
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
اینترنت خوبی داره
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
اخلاق پرسنل بسیار عالی غذا ها عالی نظافت در همه ی قسمت ها بسیار عالی
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل جمشید کرمانشاه

مهمانان هتل جمشید کرمانشاه در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل جمشید کرمانشاه از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل جمشید کرمانشاه بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل جمشید کرمانشاه رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل جمشید کرمانشاه را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.