مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آزادگان کرمانشاه

ظرفیت 2 نفر

دو تخته دابل
اسنپ تریپ
710,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
پنجشنبه
710,000
تومان
30 اردیبهشت
جمعه
710,000
تومان
31 اردیبهشت
شنبه
710,000
تومان
1 خرداد
یکشنبه
688,000
تومان
2 خرداد
دوشنبه
688,000
تومان
3 خرداد
سه شنبه
688,000
تومان
4 خرداد
چهارشنبه
688,000
تومان
5 خرداد
پنجشنبه
688,000
تومان
6 خرداد
جمعه
688,000
تومان
7 خرداد
شنبه
688,000
تومان
8 خرداد
یکشنبه
688,000
تومان
دوتخته دبل
هتل یار
710,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
پنجشنبه
710,000
تومان
30 اردیبهشت
جمعه
710,000
تومان
31 اردیبهشت
شنبه
710,000
تومان
1 خرداد
یکشنبه
850,000
تومان
2 خرداد
دوشنبه
850,000
تومان
3 خرداد
سه شنبه
850,000
تومان
4 خرداد
چهارشنبه
850,000
تومان
5 خرداد
پنجشنبه
850,000
تومان
6 خرداد
جمعه
850,000
تومان
7 خرداد
شنبه
850,000
تومان
8 خرداد
یکشنبه
850,000
تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
710,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
پنجشنبه
710,000
تومان
30 اردیبهشت
جمعه
710,000
تومان
31 اردیبهشت
شنبه
710,000
تومان
1 خرداد
یکشنبه
688,000
تومان
2 خرداد
دوشنبه
688,000
تومان
3 خرداد
سه شنبه
688,000
تومان
4 خرداد
چهارشنبه
688,000
تومان
5 خرداد
پنجشنبه
688,000
تومان
6 خرداد
جمعه
688,000
تومان
7 خرداد
شنبه
688,000
تومان
8 خرداد
یکشنبه
688,000
تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
710,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
پنجشنبه
710,000
تومان
30 اردیبهشت
جمعه
710,000
تومان
31 اردیبهشت
شنبه
710,000
تومان
1 خرداد
یکشنبه
688,000
تومان
2 خرداد
دوشنبه
688,000
تومان
3 خرداد
سه شنبه
688,000
تومان
4 خرداد
چهارشنبه
688,000
تومان
5 خرداد
پنجشنبه
688,000
تومان
6 خرداد
جمعه
688,000
تومان
7 خرداد
شنبه
688,000
تومان
8 خرداد
یکشنبه
688,000
تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
710,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
پنجشنبه
710,000
تومان
30 اردیبهشت
جمعه
710,000
تومان
31 اردیبهشت
شنبه
710,000
تومان
1 خرداد
یکشنبه
710,000
تومان
2 خرداد
دوشنبه
710,000
تومان
3 خرداد
سه شنبه
710,000
تومان
4 خرداد
چهارشنبه
710,000
تومان
5 خرداد
پنجشنبه
710,000
تومان
6 خرداد
جمعه
710,000
تومان
7 خرداد
شنبه
710,000
تومان
8 خرداد
یکشنبه
710,000
تومان
دوتخته رویال
هتل یار
1,556,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
پنجشنبه
1,556,000
تومان
30 اردیبهشت
جمعه
1,556,000
تومان
31 اردیبهشت
شنبه
1,556,000
تومان
1 خرداد
یکشنبه
1,526,000
تومان
2 خرداد
دوشنبه
1,526,000
تومان
3 خرداد
سه شنبه
1,526,000
تومان
4 خرداد
چهارشنبه
1,526,000
تومان
5 خرداد
پنجشنبه
1,526,000
تومان
6 خرداد
جمعه
1,526,000
تومان
7 خرداد
شنبه
1,526,000
تومان
8 خرداد
یکشنبه
1,526,000
تومان
دو تخته دابل رویال
اسنپ تریپ
1,570,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
پنجشنبه
1,570,000
تومان
30 اردیبهشت
جمعه
1,570,000
تومان
31 اردیبهشت
شنبه
1,570,000
تومان
1 خرداد
یکشنبه
1,526,000
تومان
2 خرداد
دوشنبه
1,526,000
تومان
3 خرداد
سه شنبه
1,526,000
تومان
4 خرداد
چهارشنبه
1,526,000
تومان
5 خرداد
پنجشنبه
1,526,000
تومان
6 خرداد
جمعه
1,526,000
تومان
7 خرداد
شنبه
1,526,000
تومان
8 خرداد
یکشنبه
1,526,000
تومان
سوئیت رویال
اقامت 24
1,576,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
پنجشنبه
1,576,000
تومان
30 اردیبهشت
جمعه
1,576,000
تومان
31 اردیبهشت
شنبه
1,576,000
تومان
1 خرداد
یکشنبه
1,556,000
تومان
2 خرداد
دوشنبه
1,556,000
تومان
3 خرداد
سه شنبه
1,556,000
تومان
4 خرداد
چهارشنبه
1,556,000
تومان
5 خرداد
پنجشنبه
1,556,000
تومان
6 خرداد
جمعه
1,556,000
تومان
7 خرداد
شنبه
1,556,000
تومان
8 خرداد
یکشنبه
1,556,000
تومان
دو تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
30 اردیبهشت
جمعه
ظرفیت تکمیل
31 اردیبهشت
شنبه
ظرفیت تکمیل
1 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 3 نفر

دوتخته باسرویس
هتل یار
906,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
پنجشنبه
906,000
تومان
30 اردیبهشت
جمعه
906,000
تومان
31 اردیبهشت
شنبه
906,000
تومان
1 خرداد
یکشنبه
1,046,000
تومان
2 خرداد
دوشنبه
1,046,000
تومان
3 خرداد
سه شنبه
1,046,000
تومان
4 خرداد
چهارشنبه
1,046,000
تومان
5 خرداد
پنجشنبه
1,046,000
تومان
6 خرداد
جمعه
1,046,000
تومان
7 خرداد
شنبه
1,046,000
تومان
8 خرداد
یکشنبه
1,046,000
تومان
دوتخته + سرويس اضافه
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
30 اردیبهشت
جمعه
ظرفیت تکمیل
31 اردیبهشت
شنبه
ظرفیت تکمیل
1 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 4 نفر

اتاق کانکت
هتل یار
1,390,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
پنجشنبه
1,390,000
تومان
30 اردیبهشت
جمعه
1,390,000
تومان
31 اردیبهشت
شنبه
1,390,000
تومان
1 خرداد
یکشنبه
1,700,000
تومان
2 خرداد
دوشنبه
1,700,000
تومان
3 خرداد
سه شنبه
1,700,000
تومان
4 خرداد
چهارشنبه
1,700,000
تومان
5 خرداد
پنجشنبه
1,700,000
تومان
6 خرداد
جمعه
1,700,000
تومان
7 خرداد
شنبه
1,700,000
تومان
8 خرداد
یکشنبه
1,700,000
تومان
اتاق کانکت چهار نفره
اقامت 24
1,400,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
پنجشنبه
1,400,000
تومان
30 اردیبهشت
جمعه
1,400,000
تومان
31 اردیبهشت
شنبه
1,400,000
تومان
1 خرداد
یکشنبه
1,390,000
تومان
2 خرداد
دوشنبه
1,390,000
تومان
3 خرداد
سه شنبه
1,390,000
تومان
4 خرداد
چهارشنبه
1,390,000
تومان
5 خرداد
پنجشنبه
1,390,000
تومان
6 خرداد
جمعه
1,390,000
تومان
7 خرداد
شنبه
1,390,000
تومان
8 خرداد
یکشنبه
1,390,000
تومان
کانکت چهار تخته
اسنپ تریپ
1,400,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
پنجشنبه
1,400,000
تومان
30 اردیبهشت
جمعه
1,400,000
تومان
31 اردیبهشت
شنبه
1,400,000
تومان
1 خرداد
یکشنبه
1,360,000
تومان
2 خرداد
دوشنبه
1,360,000
تومان
3 خرداد
سه شنبه
1,360,000
تومان
4 خرداد
چهارشنبه
1,360,000
تومان
5 خرداد
پنجشنبه
1,360,000
تومان
6 خرداد
جمعه
1,360,000
تومان
7 خرداد
شنبه
1,360,000
تومان
8 خرداد
یکشنبه
1,360,000
تومان

امکانات اتاق های هتل آزادگان کرمانشاه

سالن کنفرانس
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
تاکسی سرویس
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
کافی نت
پاركينگ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
روم سرويس
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سشوار
پارکینگ
استخر
سونا
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
ماساژ
اتاق چمدان
کافی‌شاپ
کمد لباس
حوله
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
اباژور
تلفن
میز تحریر
دستگاه واکس کفش
رمپ
اینترنت رایگان و محدود در لابی
پله اضطراری
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
پارکینگ سرپوشیده
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
سیستم سرمایش
كافی شاپ
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
سالن كنفرانس
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت بی سیم
لوازم بهداشتی
Business Center
لابی
سالن اجتماعات
تلويزيون LCD در لابی
مسلط به زبان عربی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خشکشویی
خدمات اتو
فكس
خدمات اینترنتی
كافی شاپ
فروشگاه و غرفه
سالن كنفرانس
اب معدنی رایگان
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
کارت هوشمند درب اتاق
دمپایی حمام
کف پوش موکت
رخت آویز

آدرس هتل آزادگان کرمانشاه روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل آزادگان کرمانشاه

(40 نظر)
نقاط قوت:
بهداشت و تمیزی اتاق ها و آرامش و ساکت بودن با اینکه در تعطیلات عید فطر رفته بودیم
نقاط ضعف:
بهداشت و تمیزی اتاق ها و آرامش و ساکت بودن با اینکه در تعطیلات عید فطر رفته بودیم
پرسنل رستوران بسیار کم بود، طوری که اصلا رستوران در موقع صبحانه تمیز نمیشد و کلا صبحانه ضعیف بود. سرو صدای بسیار زیاد پرسنل خدماتی در زمان نظافت اتاقها، بطوریکه اصلا نمیشد استراحت کرد از سروصدای زیاد. چند بار هم تذکر دادیم ولی اصلا رعایت نکردند اسپیلیت نداشت و سیستم سرمایش با اینکه روزها هوا گرم بود، راه اندازی نشده بود.
نقاط قوت:
هیچ نکته مثبتی نداشت؛ به معنی واقعی کلمه افتضاح بود
نقاط ضعف:
وضعیت بهداشتی افتضاح؛ امکانات اتاق کهنه و قدیمی و افتضاح؛ اتاق روز اول ناقص شارژ شده بود؛ دستشویی و حمام فن هواکش خراب بود؛ موکت کف اتاق وحشتناک کثیف بود و بو میداد؛ پرده ها کثیف بود؛ روز دوم شب خسته و کوفته برگشتیم هتل که مثلا استراحت کنیم دیدیم اتاق نه نظافت شده و نه شارژ شده؛ به رزرواسیون مراجعه کردیم خیلی خونسرد برخورد کردند؛ انگار نه انگار؛ اصلا انگار هتل صاحب نداره؛ صبحانه به طرز وحشتناکی افتضاح بود؛ حیاط کثیف و همه جاش چاله چوله بود؛ من این هتل را مطلقا؛ مطلقا؛ مطلقا توصیه نمیکنم؛ این هتل در حد یک مسافرخانه است؛ دو ستاره هم براش اضافه است؛ چه برسه به ۴ ستاره؛
نقاط قوت:
عالی بود
نقاط ضعف:
عالی بود
هتل بسیار عالی. با ارامش محظ برقرار بود پرسنل هم عالی بودن امنیت خوبی هم دارد
نقاط قوت:
محیط آروم
نقاط ضعف:
محیط آروم
نقاط قوت:
مرتب و تمیز است
نقاط ضعف:
مرتب و تمیز است
با اینکه وسط شلوغی عید رفتم ولی همه چیش تمیز و مرتب بود برخوردشون خوب بود هزینش هم از خیلی جاهای دیگه پایینتر بود محوطه و پارکینگ قشنگی داشت کلا ایرادی نمیتونم بگیرم
نقاط قوت:
پارکینگ مناسب - تهویه مناسب
نقاط ضعف:
صبحانه ضعیف - تعداد کارکنان کم - رستوران نبود - وای فای وصل نشد
نقاط قوت:
برخورد گرم و خوب کارکنان ارامش خاص حاکم بر هتل
نقاط ضعف:
موردی مشاهده نشد
امکانات خیلی ضعیف
همه چیز خوب بود الا ، صبحانه که حق انتخاب زیادی نداشتیم ، در کل کرمانشاه ، قیمت هتل ها نسبت به کیفیت بالاست
بسیار خوب بود با هزینه پرداختی واقعا قابل قبول بود
سلام. محل تمیز و خوبی بود هرچند قیمت بالایی بود برای این موقع سال اما راضی بودیم. برخورد پرسنل عالی بود و صبحانه مطلوب بود. اطاق تمیز و آرامش محیط هم راضی کننده بود.
در مجموع خوب بود .پرسنل خوش برخورد و مهربون .
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
اتاقها به دلیل اینکه تازه بازسازی شده بود تمیز بود
نقاط ضعف:
از مرکز شهر دور بود و موقعیت مکانی مناسبی نداشت.جز بخش پذیرش هیچ آدم دیگه ای ندیدیم و حنی نگهبان دم در نداشت.صبحانه هتل اصلا در حد ختل چهار ستاره نبود.تنوعش بسیار پایین بود
هتل در حد سه ستاره میباشد، اطاق ها باز سازی شده اند و در حد اطاق هتل 5ستاره است، ولی لابی، پارکینگ و محوطه هتل در حد هتل 4 ستاره نیست، صبحانه مختصر و مفید و تنوع ندارد، اینترنت روزی 200 مگ فقط در حد چک کردن پیام میباشد.
برخورد پرسنل خوب ولی خدمات هتل در مجموع در حد متوسط و پایین تر از سطح انتظار بود سیستم سرمایش اتاق، ضعیف. تمیز بودن اتاق، در حد خوب. صبحانه، تکراری بود و پایین تر از انتظار. محوطه خارج ساختمان هتل (محوطه پارکینگ) چند جا کنده کاری شده بود و خیلی جاها مصالح و زایدات بصورت کاملا نامنظم دپو شده بود و در کل منظره خوبی نداشت. جای پارک هم به سختی گیر میومد و فقط برای پنج یا شش خودرو محوطه پارکینگ با سایه بان وجود داشت.
تعداد خدمه اين هتل بسيار پايين يعنى من در طول ٢٤ ساعت اقامتم در اين هتل فقط سه نفر خدمه ديدم كه باعث ميشد به خيلى از كارها نمى تونستن رسيدگى كنن و صبحانه شونم خوب نبود ولى نكته مثبت و خيلى مهم اين هتل پاكيزگى و مرتب بودنه كه از اين لحاظ لول بالايى داره
نقاط قوت:
تمیزی اتاق ها سکوت و آرامش هتل مدیر هتل همیشه در دسترس و آماده صحبت با مسافران
نقاط ضعف:
صبحانه اصلا در حد ۴ ستاره نبود. خیلی معمولی و مختصر بود نور اتاق کم بود. ساعت دیواری نداشت
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
نبود
پرسنل پذیرش با ادب ولی نا متناسب از نظر تعداد بودن نظافت مناسب بود ساختمان قدیمی ولی اذیت کننده نبود. سرویس بهداشتی مرتب ولی گرمای آب تو یه روز کم شد. پارکینگ نا مرتب و رو باز بوفه صبحانه به واسطه تعداد کم پرسنل سرویس دهی مناسبی نداشت. در کل با انتظار معمولی اقامت آرامی داشتیم از پرسنل مودب و محترم هتل سپاسگزارم
هتل خوبی بود، نقطه قوتش پرسنل بسیار خوش برخوردش بود، خیلی همکاری می کردن، صبحانه متوسط، چای ساز تو اتاق نبود، در مجموع خوب بود
آقا رسول و خانم پرواز واقعا عالی نمیدونم علت اینکه بالشها اینقدر بی کیفیت بود چی بود و چرا چای ساز نداشتن هتلداری واقعا آداب خودشو داره و باید حرفه ای بود صبحانه که ضعیف
اقامت سه روزه در هتل آزادگان
نسبت به تعداد ستاره خیلی خوب بود.برخورد کارکنان هم خیلی خوب بود
پرسنل خوش بر خورد
هیچ گونه امکانات رفاهی نداشته، حتی یک چایی ساز در اتاق نبوده و رستوران نیز غذا نداشته است
با توجه به قیمت خوب بود و خدمات راضی کننده بود.همکاری رزرویشن بسیار خوب بود
نظافت قابل قبول بخشهای مختلف هتل و برخورد مناسب کارکنان
در حال بازسازی بوده و تمیز بود.دارای پارکینگ سرپوشیدهدوری از مرکز شهر و سایتهای باستانی.گرد و خاک ناشی از بازسازی سر و صدای ناشی از دست فروشهای کنار هتل
نقاط قوت:
تعمیرات جدید بازسازی شده پرسنل خوب
نقاط ضعف:
صبحانه ضعیف
نقاط قوت:
مرتب بودن اتاق ها بازسازی جدید فضاهای خوب لابی و رستوران
نقاط ضعف:
صبحانه ضعیف
لابی و نما و رستوران در حال انجام عملیات ساختمانی و تعمیرات و بنایی . و صدای ناشی از برشکاری و کنده کاری ارامش ساکنین رو بر هم میزد. وضعیت اسانسورهای هتل اصلا در اندازه هتل چهار ستاره نبود .وضعیت اتاق ها خوب بود . ولی مشاعات خیر
با سلام . هتلي با كاركناني خوش برخورد و اخلاقي نيكو، با توجه به درحال تعمير بودن هتل ؛ قضاوت سخت است ولي انچه مسلم است كادر هتل بسيارخونگرم ، مودب و خوش برخورد هستند. انشالله بس از نهايي شدن تعميرات ، تجهيزات و امكانات هتل به روز خواهد شد و مسافران آينده اين هتل با فضاي سبز نشاط آورش سفري خوب را در كرمانشاه تجربه خواهند كرد
در خصوص مسافرانی که اولین سفر را دارند به شهر زیبای کرمانشاه بسیار جای مناسبی می باشد
هتل بزرگی است با کارکنانی خوش برخورد و مهربان. در چند روزی که من و همسرم در آن اقامت داشتیم تعداد بسیار کمی مسافر داشت و تقریبا خالی به نظر می رسید.
رفتار كاركنان مناسب بود نظافت نسبتا خوب بود خيلي از وسايل هتل قديمي بود و نياز به تعمير يا تعويض داشت صبحانه خيلي ضعيف بود
با سلام با توجه به ٤ ستاره بودن هتل امكانات ضعيف بود صبحانه در هتلهاي مشابه بسيار كميت و كيفيت بيشتري دارد -تختها و مبلها وفرشهاو پتو ها و... رنگ و رو رفته و كهنه بودند و باعث احتياط در نشستن و خوابيدن ميشد-هيچگونه نظارتي بر ورود و خروج وجود نداشت و هركس امكان رفت و امد داشت-رفتار كاركنان خوب بود
هتل در مجموع از مدیریت و رفتار کارکنان بسیار خوب برخوردار است و نیروهای هتل افرادی فهیم مودب و محترمی هستند. اما ظاهرا دادن ستاره به هتل از هیچ ضابطه استانداردی تبعیت نمیکند زیرا : 1. کلید آسانسور برای انتخاب طبقات شکسته و محیط آسانسور نامناسب بود 2. درب خروجی خودرو از هتل نظارتی صورت نمیگرفت 3. طبقات دوم به بعد فاقد دوربین مدار بسته در محیط راه روها است. 4. کیفیت صبحانه بسیار نامطلوب و غیر قابل قبول است 5. اتاق رویال مورد اجاره دارای جکوزی است ولی خراب!!!
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آزادگان کرمانشاه

مهمانان هتل آزادگان کرمانشاه در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آزادگان کرمانشاه از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آزادگان کرمانشاه بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آزادگان کرمانشاه رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آزادگان کرمانشاه را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.