مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آزادگان کرمانشاه

ظرفیت 3 نفر

اتاق دو تخته + یک تشک
ایران هتل آنلاین
1,119,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
1,119,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,119,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,119,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,119,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,119,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,119,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,119,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,119,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,119,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

کانکت چهار تخته
اسنپ تریپ
1,650,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
1,650,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,650,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,650,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,650,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,650,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,650,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,650,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,650,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,650,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,650,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,650,000 تومان
اتاق كانكت برای چهار نفر
ایران هتل آنلاین
1,657,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
1,657,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,657,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,657,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,657,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,657,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,657,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,657,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,657,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,657,000 تومان
اتاق کانکت برای چهار نفر
ای‌گردش
1,657,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
1,657,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,657,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,657,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,657,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,657,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,657,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,657,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,657,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,657,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,657,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,657,000 تومان
اتاق کانکت چهار نفره
اقامت 24
1,657,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
1,657,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,657,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,657,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,657,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,657,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,657,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,657,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,657,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,657,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,657,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,657,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
808,400 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
808,400 تومان
16 آذر
چهارشنبه
808,400 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
808,400 تومان
18 آذر
جمعه
808,400 تومان
19 آذر
شنبه
808,400 تومان
20 آذر
یکشنبه
808,400 تومان
21 آذر
دوشنبه
808,400 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
808,400 تومان
23 آذر
چهارشنبه
808,400 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
808,400 تومان
25 آذر
جمعه
808,400 تومان
اتاق دو تخته
ایران هتل آنلاین
850,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
850,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
850,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
850,000 تومان
18 آذر
جمعه
850,000 تومان
19 آذر
شنبه
850,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
850,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
850,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
850,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
850,000 تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
850,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
850,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
850,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
850,000 تومان
18 آذر
جمعه
850,000 تومان
19 آذر
شنبه
850,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
850,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
850,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
850,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
850,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
850,000 تومان
25 آذر
جمعه
850,000 تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
850,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
850,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
850,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
850,000 تومان
18 آذر
جمعه
850,000 تومان
19 آذر
شنبه
850,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
850,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
850,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
850,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
850,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
850,000 تومان
25 آذر
جمعه
850,000 تومان
دو تخته
ای‌گردش
850,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
850,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
850,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
850,000 تومان
18 آذر
جمعه
850,000 تومان
19 آذر
شنبه
850,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
850,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
850,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
850,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
850,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
850,000 تومان
25 آذر
جمعه
850,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
850,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
850,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
850,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
850,000 تومان
18 آذر
جمعه
850,000 تومان
19 آذر
شنبه
850,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
850,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
850,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
850,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
850,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
850,000 تومان
25 آذر
جمعه
850,000 تومان
دوتخته باسرویس
ای‌گردش
1,119,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
1,119,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,119,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,119,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,119,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,119,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,119,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,119,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,119,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,119,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,119,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,119,000 تومان
اتاق رویال برای دو نفر
ایران هتل آنلاین
2,180,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
2,180,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
2,180,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
2,180,000 تومان
18 آذر
جمعه
2,180,000 تومان
19 آذر
شنبه
2,180,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
2,180,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
2,180,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
2,180,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
2,180,000 تومان
دو تخته دابل رویال
اسنپ تریپ
2,230,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
2,230,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
2,230,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
2,230,000 تومان
18 آذر
جمعه
2,230,000 تومان
19 آذر
شنبه
2,230,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
2,230,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
2,230,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
2,230,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
2,230,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
2,230,000 تومان
25 آذر
جمعه
2,230,000 تومان
سوییت رویال برای دو نفر
ای‌گردش
2,230,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
2,230,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
2,230,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
2,230,000 تومان
18 آذر
جمعه
2,230,000 تومان
19 آذر
شنبه
2,230,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
2,230,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
2,230,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
2,230,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
2,230,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
2,230,000 تومان
25 آذر
جمعه
2,230,000 تومان
سوئیت رویال دونفره
اقامت 24
2,230,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
2,230,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
2,230,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
2,230,000 تومان
18 آذر
جمعه
2,230,000 تومان
19 آذر
شنبه
2,230,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
2,230,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
2,230,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
2,230,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
2,230,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
2,230,000 تومان
25 آذر
جمعه
2,230,000 تومان

امکانات اتاق های هتل آزادگان کرمانشاه

تلویزیون
یخچال
سالن کنفرانس
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
تاکسی سرویس
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
کافی نت
پاركينگ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
روم سرويس
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
مبلمان
سشوار
پارکینگ
استخر
سونا
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
ماساژ
اتاق چمدان
کافی‌شاپ
کمد لباس
حوله
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
اباژور
تلفن
میز تحریر
دستگاه واکس کفش
رمپ
اینترنت رایگان و محدود در لابی
پله اضطراری
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
پارکینگ سرپوشیده
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
سیستم سرمایش
كافی شاپ
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
سالن كنفرانس
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت بی سیم
لوازم بهداشتی
Business Center
لابی
سالن اجتماعات
تلويزيون LCD در لابی
مسلط به زبان عربی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خشکشویی
خدمات اتو
فكس
خدمات اینترنتی
كافی شاپ
فروشگاه و غرفه
سالن كنفرانس
اب معدنی رایگان
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
کارت هوشمند درب اتاق
دمپایی حمام
کف پوش موکت
رخت آویز

آدرس هتل آزادگان کرمانشاه روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل آزادگان کرمانشاه

(57 نظر)
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
مورخه ۶/۹/۱۴۰۱ یک شب در این هتل بودم دو بار سوسک دیدم یکبار در راه پله یک بار نصف شب در رختخواب سوسک از دستم بالا می رفت به رسپشن هتل گفتم فقط معذرت خواهی کردند .
نقاط قوت:
برخورد عالي پرسنل و مديريت
نقاط ضعف:
شير دستشويي خراب بودپتوها تميز نبود
نقاط قوت:
پرسنل عالیهتل تمیز
نقاط ضعف:
منو صبحانه میتونست متنوع تر باشه
نقاط قوت:
تمیز بود ، دسترسی خوب بود
نقاط ضعف:
وای فای نداشت برای اتاقروی تخت پتو نبود که یه پتو توی کمد گذاشته بود بهش نمیومد پتو تمیز باشه
نقاط قوت:
برخورد مناسب و صبحانه خوب
نقاط ضعف:
سر و صدای سایر مسافران
نقاط قوت:
دیزاین شیک لابی و رزپشن محیطی سر سبز و اروم .سرو صبحانه ای با کیفیت تمیز بودن کُلیدور طبقات اتاق ها.
نقاط ضعف:
وایفا قطع بود یا به سختی کانکت میشد ک من موفق به استفاده نشدم.یکی از اسانسور ها خراب بود برای تهویه اتاق وقتی پنجره باز میشد یه بوی نامطبوع فاضلاب میزد توی اتاق
نقاط قوت:
تمیز و مرتب
نقاط ضعف:
صبحانه بسیار ضعیفقیمت بالای اتاق ها
نقاط قوت:
فضای زیبا
نقاط ضعف:
فضای زیبا
معمولی بود
نقاط قوت:
تمیز بود
نقاط ضعف:
تمیز بود
نقاط قوت:
هیچ نکته مثبتی نداره. فقط برخورد خیلی خیلی خوب پرسنل که با استرس سعی میکردن کسری ها و نواقص هتل رو ماست مالی کنن وقتی از پرسنل نظافت خواستم اتاق رو نظافت کنن با خوشرویی کامل انجام دادن.. تنها نکته مثبتش پرسنل خوبش بودن که با تعداد کمی که بودن سعی میکردن آرامش ایجاد کنن
نقاط ضعف:
بخدا که ۲ ستاره هم براش زیاده بسیار کثیف. پتوی کثیف و کهنه. یخچال خالی. سرویس فرنگی آب میداد و کلی باعث هدر رفتن آب بود. کلا هیچ سرویس دهی نبود چون اصلا پرسنل نداشت. چمدونو خودم آوردم تا اتاق. شام ساعت ۹ تموم شده بود. صبحانه فاجعه بود چون هم تنوع نداشت هم غذاهاش اصلا قابل خوردن نبود . بالش های فاجعه. سرمایش و گرمایش با دستگاه قدیمی و پر از صدا. حوله ای که توبسته بود و شسته شده بود با وجود بود ضدعفونی کننده کلی لک داشت . کلا همه چیز کهنه و کثیف بود . من پول هتل ۵ ستاره شهر های دیگه رو دادم و انگار تو هتل دو ستاره بودم . اصلا کسی هم نبود که بخوایم اعتراض کنیم
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
صبحانه بسیار بد بود و واقعا در سطح یک هتل چهارستاره نبود ،، لطفا رسیدگی کنید
نقاط قوت:
نوسازي
نقاط ضعف:
نوسازي
نقاط قوت:
برخورد مناسب و خوب پرسنل هتلتمیزی و نظافت خوبفضای سبز بسیارخوب و محیط نسبتا دلباز
نقاط ضعف:
اشکال راه اندازی تلویزیون در روز اول
نقاط قوت:
محوطه زیبابرخورد مناسب پرسنلپارکینگ مناسبصبحانه تکمیل و مناسب
نقاط ضعف:
عدم سرویس روزانه اتاق(تخلیه زباله و مرتب کردن تخت و شامپو و..)
نقاط قوت:
بی نهایت عالی واقعااااااااااااااااااااااا همه چیز خوب است
نقاط ضعف:
بی نهایت عالی واقعااااااااااااااااااااااا همه چیز خوب است
نقاط قوت:
بازسازی و رنگ آمیزی جدید هتل، با صفا بودن محوطه حیاط هتل، باغبان علاقمند به کار در هتل که با عشق گلکاری می کرد(شاید به نظر شوخی بیاید ولی تنها شخص علاقمند به کارش بود که در هتل کار می کرد)
نقاط ضعف:
بازسازی و رنگ آمیزی جدید هتل، با صفا بودن محوطه حیاط هتل، باغبان علاقمند به کار در هتل که با عشق گلکاری می کرد(شاید به نظر شوخی بیاید ولی تنها شخص علاقمند به کارش بود که در هتل کار می کرد)
این هتل معادل یک هتل ۳ ستاره است. یک نفر از پرسنل ماسک نداشت به نظر می رسد مدیر هتل، خصاصت زیادی دارد. حوصله هتلداری هم ندارد فکر نکنم پرسنل هتل دوره هتلداری گذرانده باشند و کسی به کارش علاقه ای داشته باشد بیش از ۵۰ درصد مسافران عرب و مسافر خارجی بودند ولی هیچ برنامه ای نداشت ای کاش محوطه زیبای حیاط هتل را به یک کافی شاپ اجاره داده بودند و نوشیدنی های محلی و عرقیجات حاصل از گیاهان دارویی منطقه هم در کنار سایر نوشیدنی ها سرو می کرد صبحانه حتی قهوه، خامه، نیمرو هم نداشت آیتم های دیگر از جمله شیرینی جات میوه جات و ... به کنار.فقط یک نوع پنیر داشت که با زیره و سیاه دانه آپشن دار کرده بودند. واقعا سرو پنیر بوکان که مختص ساکنان عزیز کردستان است اینقدر پر هزینه است?عسلی که برای سرو گذاشته بودند ساکاروز بود مسافر را اسکل فرض نکنید(خطاب به مدیر هتل) به طور کلی در طول اقامت بنده در هتل های مختلف که به بیش از ۲۰۰ مورد برسد.( شامل اغلب شهرهای داخل کشور، کلیه کشورهای حاشیه، چین، بیش از ۱۵ کشور اروپایی) می توانم عرض کنم که این هتل یکی از ضعیف ترین اونها بود.
نقاط قوت:
نکته مثبتی ملاحظه نکردم
نقاط ضعف:
بنده قبل از رزرو به هتل مراجعه کردم گفتن جا نداریم بعد اینترنتی رزرو کردم من رو به داخل راه دادن ساعت ۴ صبح بود گفتن تحویل اتاق ساعت ۱۴ هست شما یک روز شارژ میشویدبعد هم ۶۸۰هزار بابت ۶ ساعت از من گرفتن
نقاط قوت:
فضای سبز زیبا هتل. پرسنل خوش برخورد
نقاط ضعف:
مدیریت ضعیف . نبود اینترنت .
نقاط قوت:
حیف از نوع مهندسی و ساختمان سازی و محوطه سازی این هتل که با بدترین مدیریت نابود شده است.
نقاط ضعف:
کل هتل توسط ۵-۶ نفر اداره میشود و دیگه مشخصه چه اوضاعیه. ساعت ۷ شب رسیدیم هتل هنوز نصف اتاقهای هتل که ۱۲ خروجشون بوده نظافت نشده بود، هیچ نگهبان و دربانی نبود و خودمان چمدانها را جابجا کردیم. صبحانه در حد هتل دو ستاره. رعایت بهداشت بسیار ضعیف. پرسنل به علت فشار کاری زیاد بیحوصله .یکی از شبهای اقامت ما یه آقایی ساعت ۲ نصف شب وارد اتاق تعدادی از مسافرها شده بود و اصلا احساس امنیت در اتاقها نداشتیم. همیشه کنار پذیرش عده ای در حال اعتراض بودند.
نقاط قوت:
تمیز بودن اتاق ها محوطه هتل زیبا بود
نقاط ضعف:
نبود مینی بار و خالی بودن یخچال فقط ۲ تا آب معدنی بود نبود خدمات استقبال و بدرقه ، چمدان ها رو خودم حمل کردم و هیچکس نبودکم بودن خدمات و امکانات صبحانه ، شلوغ بودن رستوران نبود جا نبود ظرف پذیرای صبحانه در تایم شلوغی بشدت افتضاح بود برخورد نامناسب رزروشن و بقیه ، انگار طلب کار بودن و به زور جواب میدادن خرابی شیر دوش
نقاط قوت:
هیچ نکته مثبتی نداشت؛ به معنی واقعی کلمه افتضاح بود
نقاط ضعف:
وضعیت بهداشتی افتضاح؛ امکانات اتاق کهنه و قدیمی و افتضاح؛ اتاق روز اول ناقص شارژ شده بود؛ دستشویی و حمام فن هواکش خراب بود؛ موکت کف اتاق وحشتناک کثیف بود و بو میداد؛ پرده ها کثیف بود؛ روز دوم شب خسته و کوفته برگشتیم هتل که مثلا استراحت کنیم دیدیم اتاق نه نظافت شده و نه شارژ شده؛ به رزرواسیون مراجعه کردیم خیلی خونسرد برخورد کردند؛ انگار نه انگار؛ اصلا انگار هتل صاحب نداره؛ صبحانه به طرز وحشتناکی افتضاح بود؛ حیاط کثیف و همه جاش چاله چوله بود؛ من این هتل را مطلقا؛ مطلقا؛ مطلقا توصیه نمیکنم؛ این هتل در حد یک مسافرخانه است؛ دو ستاره هم براش اضافه است؛ چه برسه به ۴ ستاره؛
نقاط قوت:
پارکینگ مناسب - تهویه مناسب
نقاط ضعف:
صبحانه ضعیف - تعداد کارکنان کم - رستوران نبود - وای فای وصل نشد
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
ملافه ها شسته نشده بودپتوی یک نفره برای تخت دونفرهسیو باکس کارنمی کردصدای موتورخانه داخل اطاق ازاردهنده بود
نقاط قوت:
برخورد گرم و خوب کارکنان ارامش خاص حاکم بر هتل
نقاط ضعف:
موردی مشاهده نشد
نقاط قوت:
رفتار پرسنل بسیار عالی بود
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
امکانات خیلی ضعیف
همه چیز خوب بود الا ، صبحانه که حق انتخاب زیادی نداشتیم ، در کل کرمانشاه ، قیمت هتل ها نسبت به کیفیت بالاست
بسیار خوب بود با هزینه پرداختی واقعا قابل قبول بود
سلام. محل تمیز و خوبی بود هرچند قیمت بالایی بود برای این موقع سال اما راضی بودیم. برخورد پرسنل عالی بود و صبحانه مطلوب بود. اطاق تمیز و آرامش محیط هم راضی کننده بود.
در مجموع خوب بود .پرسنل خوش برخورد و مهربون .
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
اتاقها به دلیل اینکه تازه بازسازی شده بود تمیز بود
نقاط ضعف:
از مرکز شهر دور بود و موقعیت مکانی مناسبی نداشت.جز بخش پذیرش هیچ آدم دیگه ای ندیدیم و حنی نگهبان دم در نداشت.صبحانه هتل اصلا در حد ختل چهار ستاره نبود.تنوعش بسیار پایین بود
هتل در حد سه ستاره میباشد، اطاق ها باز سازی شده اند و در حد اطاق هتل 5ستاره است، ولی لابی، پارکینگ و محوطه هتل در حد هتل 4 ستاره نیست، صبحانه مختصر و مفید و تنوع ندارد، اینترنت روزی 200 مگ فقط در حد چک کردن پیام میباشد.
برخورد پرسنل خوب ولی خدمات هتل در مجموع در حد متوسط و پایین تر از سطح انتظار بود سیستم سرمایش اتاق، ضعیف. تمیز بودن اتاق، در حد خوب. صبحانه، تکراری بود و پایین تر از انتظار. محوطه خارج ساختمان هتل (محوطه پارکینگ) چند جا کنده کاری شده بود و خیلی جاها مصالح و زایدات بصورت کاملا نامنظم دپو شده بود و در کل منظره خوبی نداشت. جای پارک هم به سختی گیر میومد و فقط برای پنج یا شش خودرو محوطه پارکینگ با سایه بان وجود داشت.
تعداد خدمه اين هتل بسيار پايين يعنى من در طول ٢٤ ساعت اقامتم در اين هتل فقط سه نفر خدمه ديدم كه باعث ميشد به خيلى از كارها نمى تونستن رسيدگى كنن و صبحانه شونم خوب نبود ولى نكته مثبت و خيلى مهم اين هتل پاكيزگى و مرتب بودنه كه از اين لحاظ لول بالايى داره
نقاط قوت:
تمیزی اتاق ها سکوت و آرامش هتل مدیر هتل همیشه در دسترس و آماده صحبت با مسافران
نقاط ضعف:
صبحانه اصلا در حد ۴ ستاره نبود. خیلی معمولی و مختصر بود نور اتاق کم بود. ساعت دیواری نداشت
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
نبود
پرسنل پذیرش با ادب ولی نا متناسب از نظر تعداد بودن نظافت مناسب بود ساختمان قدیمی ولی اذیت کننده نبود. سرویس بهداشتی مرتب ولی گرمای آب تو یه روز کم شد. پارکینگ نا مرتب و رو باز بوفه صبحانه به واسطه تعداد کم پرسنل سرویس دهی مناسبی نداشت. در کل با انتظار معمولی اقامت آرامی داشتیم از پرسنل مودب و محترم هتل سپاسگزارم
هتل خوبی بود، نقطه قوتش پرسنل بسیار خوش برخوردش بود، خیلی همکاری می کردن، صبحانه متوسط، چای ساز تو اتاق نبود، در مجموع خوب بود
آقا رسول و خانم پرواز واقعا عالی نمیدونم علت اینکه بالشها اینقدر بی کیفیت بود چی بود و چرا چای ساز نداشتن هتلداری واقعا آداب خودشو داره و باید حرفه ای بود صبحانه که ضعیف
اقامت سه روزه در هتل آزادگان
نسبت به تعداد ستاره خیلی خوب بود.برخورد کارکنان هم خیلی خوب بود
پرسنل خوش بر خورد
هیچ گونه امکانات رفاهی نداشته، حتی یک چایی ساز در اتاق نبوده و رستوران نیز غذا نداشته است
با توجه به قیمت خوب بود و خدمات راضی کننده بود.همکاری رزرویشن بسیار خوب بود
نظافت قابل قبول بخشهای مختلف هتل و برخورد مناسب کارکنان
در حال بازسازی بوده و تمیز بود.دارای پارکینگ سرپوشیدهدوری از مرکز شهر و سایتهای باستانی.گرد و خاک ناشی از بازسازی سر و صدای ناشی از دست فروشهای کنار هتل
نقاط قوت:
تعمیرات جدید بازسازی شده پرسنل خوب
نقاط ضعف:
صبحانه ضعیف
نقاط قوت:
مرتب بودن اتاق ها بازسازی جدید فضاهای خوب لابی و رستوران
نقاط ضعف:
صبحانه ضعیف
لابی و نما و رستوران در حال انجام عملیات ساختمانی و تعمیرات و بنایی . و صدای ناشی از برشکاری و کنده کاری ارامش ساکنین رو بر هم میزد. وضعیت اسانسورهای هتل اصلا در اندازه هتل چهار ستاره نبود .وضعیت اتاق ها خوب بود . ولی مشاعات خیر
با سلام . هتلي با كاركناني خوش برخورد و اخلاقي نيكو، با توجه به درحال تعمير بودن هتل ؛ قضاوت سخت است ولي انچه مسلم است كادر هتل بسيارخونگرم ، مودب و خوش برخورد هستند. انشالله بس از نهايي شدن تعميرات ، تجهيزات و امكانات هتل به روز خواهد شد و مسافران آينده اين هتل با فضاي سبز نشاط آورش سفري خوب را در كرمانشاه تجربه خواهند كرد
در خصوص مسافرانی که اولین سفر را دارند به شهر زیبای کرمانشاه بسیار جای مناسبی می باشد
هتل بزرگی است با کارکنانی خوش برخورد و مهربان. در چند روزی که من و همسرم در آن اقامت داشتیم تعداد بسیار کمی مسافر داشت و تقریبا خالی به نظر می رسید.
رفتار كاركنان مناسب بود نظافت نسبتا خوب بود خيلي از وسايل هتل قديمي بود و نياز به تعمير يا تعويض داشت صبحانه خيلي ضعيف بود
با سلام با توجه به ٤ ستاره بودن هتل امكانات ضعيف بود صبحانه در هتلهاي مشابه بسيار كميت و كيفيت بيشتري دارد -تختها و مبلها وفرشهاو پتو ها و... رنگ و رو رفته و كهنه بودند و باعث احتياط در نشستن و خوابيدن ميشد-هيچگونه نظارتي بر ورود و خروج وجود نداشت و هركس امكان رفت و امد داشت-رفتار كاركنان خوب بود
هتل در مجموع از مدیریت و رفتار کارکنان بسیار خوب برخوردار است و نیروهای هتل افرادی فهیم مودب و محترمی هستند. اما ظاهرا دادن ستاره به هتل از هیچ ضابطه استانداردی تبعیت نمیکند زیرا : 1. کلید آسانسور برای انتخاب طبقات شکسته و محیط آسانسور نامناسب بود 2. درب خروجی خودرو از هتل نظارتی صورت نمیگرفت 3. طبقات دوم به بعد فاقد دوربین مدار بسته در محیط راه روها است. 4. کیفیت صبحانه بسیار نامطلوب و غیر قابل قبول است 5. اتاق رویال مورد اجاره دارای جکوزی است ولی خراب!!!
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آزادگان کرمانشاه

مهمانان هتل آزادگان کرمانشاه در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آزادگان کرمانشاه از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آزادگان کرمانشاه بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آزادگان کرمانشاه رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آزادگان کرمانشاه را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.