مقایسه و رزرو اتاق

رزرو اقامتگاه سنتی سرای سوریجان کاشان

ظرفیت 1 نفر

یک تخته پرنا
اسنپ تریپ
959,200 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
959,200
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
959,200
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
959,200
تومان
8 بهمن
جمعه
959,200
تومان
9 بهمن
شنبه
959,200
تومان
10 بهمن
یکشنبه
959,200
تومان
11 بهمن
دوشنبه
959,200
تومان
12 بهمن
سه شنبه
959,200
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
959,200
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
959,200
تومان
15 بهمن
جمعه
959,200
تومان
اتاق یک تخته پرنا
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 2 نفر

دو تخته دابل بامداد
اسنپ تریپ
1,308,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
1,308,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,308,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,308,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,308,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,308,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,308,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,308,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,308,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,308,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,308,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,308,000
تومان
دو تخته دابل قلم بدون پنجره
اسنپ تریپ
1,308,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
1,308,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,308,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,308,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,308,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,308,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,308,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,308,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,308,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,308,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,308,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,308,000
تومان
دو تخته دابل گذر
اسنپ تریپ
1,308,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
1,308,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,308,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,308,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,308,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,308,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,308,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,308,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,308,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,308,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,308,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,308,000
تومان
دو تخته دابل دنج بدون پنجره
اسنپ تریپ
1,526,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
1,526,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,526,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,526,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,526,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,526,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,526,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,526,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,526,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,526,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,526,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,526,000
تومان
دو تخته دابل سه دری
اسنپ تریپ
1,744,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
1,744,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,744,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,744,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,744,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,744,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,744,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,744,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,744,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,744,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,744,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,744,000
تومان
دو تخته دابل سرداب بدون پنجره
اسنپ تریپ
1,853,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
1,853,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,853,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,853,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,853,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,853,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,853,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,853,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,853,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,853,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,853,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,853,000
تومان
دو تخته دابل شاه نشین
اسنپ تریپ
1,962,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
1,962,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,962,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,962,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,962,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,962,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,962,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,962,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,962,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,962,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,962,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,962,000
تومان
اتاق دو تخته دبل بامداد
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
اتاق دو تخته دبل پلاس سه دری
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
اتاق دو تخته گذر
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
اتاق دو تخته دبل پلاس شاه نشین
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
اتاق دو تخته دبل پلاس دنج
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های اقامتگاه سنتی سرای سوریجان کاشان

اعلام حریق
خدمات تهيه بليط
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
رستوران بام
خدمات بیدار باش
اينترنت در لابی
خدمات پزشكي
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات باربري
مینی بار با هزینه
جكوزی
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
كتابخانه
فكس
كافی شاپ
فتوکپی
آسانسور
ماساژ
سیستم تهویه مطبوع
سونا
استخر
تاکسی سرویس
نمازخانه
صندوق امانات
خدمات تور
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
آژانس مسافرتی
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
اتاق چمدان
روزنامه
پاركينگ
آرایشگاه
وسایل بدنسازی
مینی بار رایگان
کافی نت
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
فروشگاه
مرکز خرید
فضای سبز
اتاق سیگار
لابی
اتاق بازی
پله اضطراری
دستگاه واکس کفش
سالن ورزشی
خدمات نگهداری کودک
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره اقامتگاه سنتی سرای سوریجان کاشان

مهمانان اقامتگاه سنتی سرای سوریجان کاشان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان اقامتگاه سنتی سرای سوریجان کاشان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت اقامتگاه سنتی سرای سوریجان کاشان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات اقامتگاه سنتی سرای سوریجان کاشان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات اقامتگاه سنتی سرای سوریجان کاشان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.