اقامتگاه سنتی سرای امیر کاشان

کاشان - خیابان فاضل نراقی - کوچه فرهنگ سوم - پلاک 5
-
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران

معرفی اقامتگاه سنتی سرای امیر کاشان

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو اقامتگاه سنتی سرای امیر کاشان

اقامتگاه سنتی سرای امیر کاشان-اتاق یک تخته (فاقد سرویس وحمام)
اتاق یک تخته (فاقد سرویس وحمام)
اقامت 24
168,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 آبان
چهارشنبه
168,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
168,000
تومان
9 آبان
جمعه
168,000
تومان
10 آبان
شنبه
168,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
168,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
168,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
168,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
168,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
168,000
تومان
16 آبان
جمعه
168,000
تومان
17 آبان
شنبه
168,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
اقامتگاه سنتی سرای امیر کاشان-اتاق دوتخته شاه نشین
اتاق دوتخته شاه نشین
جاباما
302,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 آبان
چهارشنبه
302,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
302,000
تومان
9 آبان
جمعه
302,000
تومان
10 آبان
شنبه
302,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
302,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
302,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
302,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
302,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
302,000
تومان
16 آبان
جمعه
302,000
تومان
17 آبان
شنبه
302,000
تومان
اقامت 24
302,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 آبان
چهارشنبه
302,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
302,000
تومان
9 آبان
جمعه
302,000
تومان
10 آبان
شنبه
302,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
302,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
302,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
302,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
302,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
302,000
تومان
16 آبان
جمعه
302,000
تومان
17 آبان
شنبه
302,000
تومان
هتل یار
312,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 آبان
چهارشنبه
312,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
312,000
تومان
9 آبان
جمعه
312,000
تومان
10 آبان
شنبه
312,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
312,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
312,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
312,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
312,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
312,000
تومان
16 آبان
جمعه
312,000
تومان
17 آبان
شنبه
312,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
اقامتگاه سنتی سرای امیر کاشان-اتاق دوتخته توئین دو درّی (فاقد سرویس وحمام)
اتاق دوتخته توئین دو درّی (فاقد سرویس وحمام)
هتل یار
189,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 آبان
چهارشنبه
189,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
189,000
تومان
9 آبان
جمعه
189,000
تومان
10 آبان
شنبه
189,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
189,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
189,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
189,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
189,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
189,000
تومان
16 آبان
جمعه
189,000
تومان
17 آبان
شنبه
189,000
تومان
جاباما
199,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 آبان
چهارشنبه
199,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
199,000
تومان
9 آبان
جمعه
199,000
تومان
10 آبان
شنبه
199,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
199,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
199,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
199,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
199,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
199,000
تومان
16 آبان
جمعه
199,000
تومان
17 آبان
شنبه
199,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
اقامتگاه سنتی سرای امیر کاشان-اتاق دونفره گوشواره کف خواب (فاقد سرویس وحمام)
اتاق دونفره گوشواره کف خواب (فاقد سرویس وحمام)
اقامت 24
259,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 آبان
چهارشنبه
259,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
259,000
تومان
9 آبان
جمعه
259,000
تومان
10 آبان
شنبه
259,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
259,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
259,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
259,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
259,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
259,000
تومان
16 آبان
جمعه
259,000
تومان
17 آبان
شنبه
259,000
تومان
جاباما
276,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 آبان
چهارشنبه
276,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
276,000
تومان
9 آبان
جمعه
276,000
تومان
10 آبان
شنبه
276,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
276,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
276,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
276,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
276,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
276,000
تومان
16 آبان
جمعه
276,000
تومان
17 آبان
شنبه
276,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
اقامتگاه سنتی سرای امیر کاشان-اتاق سه تخته سه درّی
اتاق سه تخته سه درّی
اقامت 24
377,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 آبان
چهارشنبه
377,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
377,000
تومان
9 آبان
جمعه
377,000
تومان
10 آبان
شنبه
377,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
377,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
377,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
377,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
377,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
377,000
تومان
16 آبان
جمعه
377,000
تومان
17 آبان
شنبه
377,000
تومان
جاباما
534,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 آبان
چهارشنبه
534,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
534,000
تومان
9 آبان
جمعه
534,000
تومان
10 آبان
شنبه
534,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
534,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
534,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
534,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
534,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
534,000
تومان
16 آبان
جمعه
534,000
تومان
17 آبان
شنبه
534,000
تومان
هتل یار
544,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 آبان
چهارشنبه
544,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
544,000
تومان
9 آبان
جمعه
544,000
تومان
10 آبان
شنبه
544,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
544,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
544,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
544,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
544,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
544,000
تومان
16 آبان
جمعه
544,000
تومان
17 آبان
شنبه
544,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
اقامتگاه سنتی سرای امیر کاشان-اتاق پنج درّی VIP
اتاق پنج درّی VIP
هتل یار
723,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 آبان
چهارشنبه
723,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
723,000
تومان
9 آبان
جمعه
723,000
تومان
10 آبان
شنبه
723,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
723,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
723,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
723,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
723,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
723,000
تومان
16 آبان
جمعه
723,000
تومان
17 آبان
شنبه
723,000
تومان
اقامت 24
723,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 آبان
چهارشنبه
723,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
723,000
تومان
9 آبان
جمعه
723,000
تومان
10 آبان
شنبه
723,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
723,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
723,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
723,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
723,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
723,000
تومان
16 آبان
جمعه
723,000
تومان
17 آبان
شنبه
723,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های اقامتگاه سنتی سرای امیر کاشان

اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
پارک کودک
گیم نت
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
پذیرش 24 ساعته
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
روم سرويس
اينترنت در لابی
زمین ورزشی
تلويزيون LCD در لابی
پاركينگ
جكوزی
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
خدمات باربري
چايخانه سنتی
رستوران بام
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
كتابخانه
آژانس مسافرتي
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
كافی شاپ
وسایل بدنسازی
فتوکپی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
اتاق چمدان
ماساژ
جعبه کمک های اولیه
سیستم تهویه مطبوع
سونا
استخر
تاکسی سرویس
نمازخانه
خدمات تور
آسانسور
صندوق امانات
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
کافی شاپ 24 ساعته
کپسول آتش نشانی
پرینت
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
مینی بار رایگان
اینترنت
کافی نت
خدمات برای معلولین
اينترنت (Wifi)
فروشگاه
آرایشگاه
سرویس ایرانی
سرویس فرنگی
مرکز خرید
روزنامه
اتاق سیگار
لابی
اطفای حریق
اتاق بازی
پله اضطراری
دستگاه واکس کفش
سالن ورزشی
فضای سبز
خدمات نگهداری کودک

نظرات کاربران برای اقامتگاه سنتی سرای امیر کاشان

(10 نظر)
A heaven on the earth.
فضا و چیدمان عالی و با انرژی مثبت بود. صبحانه زیبا و مناسب سرو شد تهویه ی اتاق ها مناسب نبود
با سلام و احترام معمولا در مورد اقامت هایی که دارم نظر نمی نویسم اما بی انصافی دونستم اگر از مزایای این هتل زیبا ننویسم محیط کاملا زیبا و خودمانی پرسنل بسیار مودب و مهربان فضا تمیز بود ولی حیاط می تونست بیشتر از این تمیز باشه اتاقها بدون بوی بد و ملحفه ها کاملا تمیز و خوش بو صبحانه قابل قبول و کامل مکان هتل در محل بسیار عالی از شهر پارکینگ نداره ولی خیابان نزدیک و امن بهتره بگم زمانی که در این هتل اقامت دارید احساس می کنید در منزل خودتان هستید امتیازاتی که به مسافر میدن خیلی خوشاینده مثل استفاده از آشپزخانه و ... قیمت نسبت به خدمات و کیفیت به نظر من بسیار مناسبه با سپاس از مجموعه محترم هتل سرای امیر با احترام حسین خواه
تمیز و مرتب هست. ولی فوق العاده فضای کوچیک و تنگی داره.
ما مدت زمان کوتاهی بودیم ولی بنظرمون مکان بسیار مناسبی برای اقامت هست، از نظر پرسنل و مدیریت بسیار مودب و محترم، از لحاظ فضا مکان دلنشین و خودمونی داشت و حس میکردیم در خانه خودمون هستیم. با توجه به قیمت مناسب و قابل قبول بود. در کل ما تجربه خوبی داشتیم و باز به این مکان مراجعه میکنیم.
معماری تلفیقی بنای هتل و نورپردازی آن در شب با صدای آب و انعکاس حرکت آب حوض روی دیوارها و سقف آفتابگیر محیط آروم و راحتی درست کرده. اتاق‌ها خیلی راحت و آشپزخانه و تلویزیون در دسترسه، هاست و خدمه خوشرو و مودبن و ابدا صدای کوچه و خیابون توی هتل نمیاد، صبحانه پر و پیمونی هم داشتن.
فضایی دلنشین ،گرم و دوستانه دسترسی دایم به آشپزخانه ای مجهز کاملا سنتی در عین مدرن بودن هتلی خاطره انگیز و به یاد ماندنی
فضاي دوستانه و خودماني معماري سنتي بي نظير آرامش رويايي و احساس سفر به كاشان قجري مديريت مهربان و دوست داشتني
بنایی به خوبی بازسازی شده فضایی کوچک و گرم و سنتی آشپزخانه ای بسیار مجهز (قابل دسترسی و استفاده در هر زمان)
فضايى سنتى در عين حال با امكانات مدرن، آشپزخانه زيبا و در دسترس ميهمانان مقياس خانه حس اقامت واقعى در خانه سنتى را ميدهد!
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره اقامتگاه سنتی سرای امیر کاشان

مهمانان اقامتگاه سنتی سرای امیر کاشان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان اقامتگاه سنتی سرای امیر کاشان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت اقامتگاه سنتی سرای امیر کاشان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات اقامتگاه سنتی سرای امیر کاشان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات اقامتگاه سنتی سرای امیر کاشان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.