اقامتگاه خانه مرشدی2(ادیب) کاشان

کاشان - میدان کمال الملک -خیابان فاضل نراقی-کوچه موحد پور - اقامتگاه خانه مرشدی 2 ( ادیب ) کاشان
-
امتیاز کاربران
11
نظرات کاربران

معرفی اقامتگاه خانه مرشدی2(ادیب) کاشان

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو اقامتگاه خانه مرشدی2(ادیب) کاشان

ظرفیت 1 نفر

یک تخته
اسنپ تریپ
1,083,600 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
1,083,600
تومان
11 تیر
شنبه
1,083,600
تومان
12 تیر
یکشنبه
1,083,600
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,083,600
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,083,600
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,083,600
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,083,600
تومان
17 تیر
جمعه
1,083,600
تومان
18 تیر
شنبه
1,083,600
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,083,600
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,083,600
تومان
اتاق یک تخته
اقامت 24
1,084,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
1,084,000
تومان
11 تیر
شنبه
1,084,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
1,084,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,084,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,084,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,084,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,084,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,084,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,084,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,084,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,084,000
تومان
اتاق یک تخته
ایران هتل آنلاین
1,113,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
1,113,000
تومان
11 تیر
شنبه
1,113,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
1,113,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,113,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,113,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,113,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,113,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,113,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,113,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,113,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,113,000
تومان
یک تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
16 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
17 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
18 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
19 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
20 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
1,528,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
1,528,000
تومان
11 تیر
شنبه
1,528,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
1,528,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,528,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,528,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,528,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,528,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,528,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,528,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,528,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,528,000
تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
1,528,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
1,528,000
تومان
11 تیر
شنبه
1,528,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
1,528,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,528,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,528,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,528,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,528,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,528,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,528,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,528,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,528,000
تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
1,528,200 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
1,528,200
تومان
11 تیر
شنبه
1,528,200
تومان
12 تیر
یکشنبه
1,528,200
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,528,200
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,528,200
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,528,200
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,528,200
تومان
17 تیر
جمعه
1,528,200
تومان
18 تیر
شنبه
1,528,200
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,528,200
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,528,200
تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
1,528,200 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
1,528,200
تومان
11 تیر
شنبه
1,528,200
تومان
12 تیر
یکشنبه
1,528,200
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,528,200
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,528,200
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,528,200
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,528,200
تومان
17 تیر
جمعه
1,528,200
تومان
18 تیر
شنبه
1,528,200
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,528,200
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,528,200
تومان
اتاق دو تخته دبل
ایران هتل آنلاین
1,558,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
1,558,000
تومان
11 تیر
شنبه
1,558,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
1,558,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,558,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,558,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,558,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,558,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,558,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,558,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,558,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,558,000
تومان
اتاق دو تخته توئین
ایران هتل آنلاین
1,558,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
1,558,000
تومان
11 تیر
شنبه
1,558,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
1,558,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,558,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,558,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,558,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,558,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,558,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,558,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,558,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,558,000
تومان
دو تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
16 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
17 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
18 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
19 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
20 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
اسنپ تریپ
2,286,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
2,286,000
تومان
11 تیر
شنبه
2,286,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
2,286,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
2,286,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
2,286,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
2,286,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
2,286,000
تومان
17 تیر
جمعه
2,286,000
تومان
18 تیر
شنبه
2,286,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
2,286,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
2,286,000
تومان
اتاق سه تخته
ایران هتل آنلاین
2,316,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
2,316,000
تومان
11 تیر
شنبه
2,316,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
2,316,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
2,316,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
2,316,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
2,316,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
2,316,000
تومان
17 تیر
جمعه
2,316,000
تومان
18 تیر
شنبه
2,316,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
2,316,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
2,316,000
تومان
سوئیت سه تخته VIP
اسنپ تریپ
2,605,500 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
2,605,500
تومان
11 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 تیر
یکشنبه
2,605,500
تومان
13 تیر
دوشنبه
2,605,500
تومان
14 تیر
سه شنبه
2,605,500
تومان
15 تیر
چهارشنبه
2,605,500
تومان
16 تیر
پنجشنبه
2,605,500
تومان
17 تیر
جمعه
2,605,500
تومان
18 تیر
شنبه
2,605,500
تومان
19 تیر
یکشنبه
2,605,500
تومان
20 تیر
دوشنبه
2,605,500
تومان
سوئیت شاهنشین برای سه نفر
ایران هتل آنلاین
2,635,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
2,635,000
تومان
11 تیر
شنبه
2,635,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
2,635,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
2,635,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
2,635,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
2,635,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
2,635,000
تومان
17 تیر
جمعه
2,635,000
تومان
18 تیر
شنبه
2,635,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
2,635,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
2,635,000
تومان
سه تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
16 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
17 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
18 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
19 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
20 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
سوئیت VIP سه نفره
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
16 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
17 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
18 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
19 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
20 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته (زیر زمین و دارای نورگیر)
اقامت 24
2,446,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
2,446,000
تومان
11 تیر
شنبه
2,446,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
2,446,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
2,446,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
2,446,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
2,446,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
2,446,000
تومان
17 تیر
جمعه
2,446,000
تومان
18 تیر
شنبه
2,446,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
2,446,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
2,446,000
تومان
چهار تخته
اسنپ تریپ
2,446,200 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
2,446,200
تومان
11 تیر
شنبه
2,446,200
تومان
12 تیر
یکشنبه
2,446,200
تومان
13 تیر
دوشنبه
2,446,200
تومان
14 تیر
سه شنبه
2,446,200
تومان
15 تیر
چهارشنبه
2,446,200
تومان
16 تیر
پنجشنبه
2,446,200
تومان
17 تیر
جمعه
2,446,200
تومان
18 تیر
شنبه
2,446,200
تومان
19 تیر
یکشنبه
2,446,200
تومان
20 تیر
دوشنبه
2,446,200
تومان
اتاق چهار تخته
ایران هتل آنلاین
2,476,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
2,476,000
تومان
11 تیر
شنبه
2,476,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
2,476,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
2,476,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
2,476,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
2,476,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
2,476,000
تومان
17 تیر
جمعه
2,476,000
تومان
18 تیر
شنبه
2,476,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
2,476,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
2,476,000
تومان
سوئیت چهار نفره
اقامت 24
2,653,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
2,653,000
تومان
11 تیر
شنبه
2,653,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
2,653,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
2,653,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
2,653,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
2,653,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
2,653,000
تومان
17 تیر
جمعه
2,653,000
تومان
18 تیر
شنبه
2,653,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
2,653,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
2,653,000
تومان
سوئیت چهار تخته
اسنپ تریپ
2,653,200 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
2,653,200
تومان
11 تیر
شنبه
2,653,200
تومان
12 تیر
یکشنبه
2,653,200
تومان
13 تیر
دوشنبه
2,653,200
تومان
14 تیر
سه شنبه
2,653,200
تومان
15 تیر
چهارشنبه
2,653,200
تومان
16 تیر
پنجشنبه
2,653,200
تومان
17 تیر
جمعه
2,653,200
تومان
18 تیر
شنبه
2,653,200
تومان
19 تیر
یکشنبه
2,653,200
تومان
20 تیر
دوشنبه
2,653,200
تومان
سوییت برای چهار نفر
ایران هتل آنلاین
2,683,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
2,683,000
تومان
11 تیر
شنبه
2,683,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
2,683,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
2,683,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
2,683,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
2,683,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
2,683,000
تومان
17 تیر
جمعه
2,683,000
تومان
18 تیر
شنبه
2,683,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
2,683,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
2,683,000
تومان
چهار تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
16 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
17 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
18 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
19 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
20 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های اقامتگاه خانه مرشدی2(ادیب) کاشان

سیستم تهویه مطبوع
سرویس فرنگی
تبديل ارز
تلویزیون
یخچال
تاکسی سرویس
لابی
اینترنت
تلفن در اتاق
سوئیت
فروشگاه و غرفه
صبحانه رایگان
خدمات خشکشویی
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
روم سرويس
رستوران سنتی
اینترنت با سرعت بالا
پارکینگ در اطراف هتل
صندوق امانات در لابی
ترانسفر از هتل به فرودگاه
غرفه صنایع دستی

نظرات کاربران برای اقامتگاه خانه مرشدی2(ادیب) کاشان

(11 نظر)
نقاط قوت:
* صبحانه عالی و کامل با تنوع نسبتا خوب نسبت به هتل های هم سطح * امکانات خوب
نقاط ضعف:
* صبحانه عالی و کامل با تنوع نسبتا خوب نسبت به هتل های هم سطح * امکانات خوب
نقاط قوت:
محیط بسیار آرام و فضای روح بخش و سنتی خیلی عالی بود تمیزی ملحفه ها و اتاق خیلی خوب بود در کل خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
محیط بسیار آرام و فضای روح بخش و سنتی خیلی عالی بود تمیزی ملحفه ها و اتاق خیلی خوب بود در کل خیلی خوب بود
در کل محیط خیلی خوبی بود برای اقامت در فضای قدیمی و تاریخی
نقاط قوت:
نظافت
نقاط ضعف:
نظافت
فضای خوبی داشت و قشنگ بود ولی اینترنت میشه گفت که نداره تی وی خییییلی کوچیک صبحانه ضعیف اتاق ها کوچیکه اندازش من با قیمت شبی ١200000 تومان رزرو کردم ولی ارزش اینجا نهایتا شبی 400 تا 500 هزار تومنه
نقاط قوت:
در مجموع اقامتگاه مناسب و قابل قبولی بود باتوجه به هزینه ای که پرداخت میکنید راضی کننده است.این راهم در نظر داشته باشید که بایستی انصاف را در اینگونه اقامتگاها را مدنظر قرار دهید.
نقاط ضعف:
در مجموع اقامتگاه مناسب و قابل قبولی بود باتوجه به هزینه ای که پرداخت میکنید راضی کننده است.این راهم در نظر داشته باشید که بایستی انصاف را در اینگونه اقامتگاها را مدنظر قرار دهید.
محل اقامت ما دنج و ارام و امن بود.اتاق سه تخته vip ما در قسمت فوقانی اقامتگاه بود که منظره خوبی از خانه ادیب را ارائه میداد.با تشکر از مدیریت محترم خانه مرشدی 2.
نقاط قوت:
واقعا زیبا با امکانات خوب امکاناتی که گفتن رو همه رو‌داشتن
نقاط ضعف:
واقعا زیبا با امکانات خوب امکاناتی که گفتن رو همه رو‌داشتن
محیط دنج و با صفا
نقاط قوت:
برخورد پرسنل بسیار خوب بود.
نقاط ضعف:
برخورد پرسنل بسیار خوب بود.
نقاط قوت:
????
نقاط ضعف:
اصلا راضی نبودیم همسرم ی روز قبل رزرو تست کروناش مثبت شد و ما نتونستیم بریم و اصلا از طرف هتل ی تماس گرفته نشد که علت نیومدن و جویا شن ما هم چون ۲۴ ساعت قبل بود و صددرصد زده بود مبلغ برگشت پذیر نیست ما هم تماسی نگرفتیم
برخورد کارکنان محترمانه ومهربان بود، اتاق ورستوران تمیز وسرویس دهی خوب بود محیطی آرام ودنج بصورت سنتی که دلنشین بود فقط اگرجهت قبله رو هم مشخصا دراتاق نصب کنن خیلی خوب میشه
اتاق ها خیلی تمیز بود ، پرسنل مودب ، صبحانه خوب بود و نحوه پذیرایی هم عالی بود . در ضمن رستوران شعبه یک مرشدی که رزروشن‌ معرفی کرد رفتیم منو غذا و پذیرایی و تنوع عالی بود ،قیمت غذاها هم خیلی خوب بود
از ورود به هتل همه چی عالی بود از رفتار خوب پذیرش تا باقی پرسنل و اتاق ها خیلییییییییی تمیز بود و غذای هتل عالی ، من و دوستانم واقعا لذت بردیم و این هتل رو به همه پیشنهاد می کنم و امیدوارم این هتل همیشه همین جور عالی بمونه
هتل از همه نظر عالي بود و به همه پيشنهاد ميدم .
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره اقامتگاه خانه مرشدی2(ادیب) کاشان

مهمانان اقامتگاه خانه مرشدی2(ادیب) کاشان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان اقامتگاه خانه مرشدی2(ادیب) کاشان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت اقامتگاه خانه مرشدی2(ادیب) کاشان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات اقامتگاه خانه مرشدی2(ادیب) کاشان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات اقامتگاه خانه مرشدی2(ادیب) کاشان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.