اقامتگاه خانه مرشدی2(ادیب) کاشان

کاشان - میدان کمال الملک -خیابان فاضل نراقی-کوچه موحد پور - اقامتگاه خانه مرشدی 2 ( ادیب ) کاشان
-
امتیاز کاربران
9
نظرات کاربران

معرفی اقامتگاه خانه مرشدی2(ادیب) کاشان

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو اقامتگاه خانه مرشدی2(ادیب) کاشان

اقامتگاه خانه مرشدی2(ادیب) کاشان-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
ای‌گردش
255,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
15 اسفند
جمعه
255,000
تومان
16 اسفند
شنبه
255,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
255,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
255,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
255,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
255,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
255,000
تومان
22 اسفند
جمعه
255,000
تومان
23 اسفند
شنبه
255,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
255,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
450,000
تومان
هتل یار
255,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
15 اسفند
جمعه
255,000
تومان
16 اسفند
شنبه
255,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
255,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
255,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
255,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
270,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
270,000
تومان
22 اسفند
جمعه
255,000
تومان
23 اسفند
شنبه
255,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
255,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
270,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
15 اسفند
جمعه
270,000
تومان
16 اسفند
شنبه
255,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
255,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
255,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
255,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
270,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
270,000
تومان
22 اسفند
جمعه
270,000
تومان
23 اسفند
شنبه
255,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
255,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
255,000
تومان
اقامتگاه خانه مرشدی2(ادیب) کاشان-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
هتل یار
427,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
15 اسفند
جمعه
427,000
تومان
16 اسفند
شنبه
427,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
427,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
427,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
427,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
453,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
453,000
تومان
22 اسفند
جمعه
427,000
تومان
23 اسفند
شنبه
427,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
427,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
453,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
15 اسفند
جمعه
453,000
تومان
16 اسفند
شنبه
427,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
427,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
427,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
427,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
453,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
453,000
تومان
22 اسفند
جمعه
453,000
تومان
23 اسفند
شنبه
427,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
427,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
427,000
تومان
ای‌گردش
453,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
15 اسفند
جمعه
453,000
تومان
16 اسفند
شنبه
453,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
453,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
453,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
453,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
453,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
453,000
تومان
22 اسفند
جمعه
453,000
تومان
23 اسفند
شنبه
453,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
453,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
700,000
تومان
اقامتگاه خانه مرشدی2(ادیب) کاشان-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
هتل یار
582,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
15 اسفند
جمعه
582,000
تومان
16 اسفند
شنبه
582,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
582,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
582,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
582,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
617,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
617,000
تومان
22 اسفند
جمعه
582,000
تومان
23 اسفند
شنبه
582,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
582,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامتگاه خانه مرشدی2(ادیب) کاشان-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
هتل یار
647,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
15 اسفند
جمعه
647,000
تومان
16 اسفند
شنبه
647,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
647,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
647,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
647,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
687,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
687,000
تومان
22 اسفند
جمعه
647,000
تومان
23 اسفند
شنبه
647,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
647,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ای‌گردش
647,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
15 اسفند
جمعه
647,000
تومان
16 اسفند
شنبه
647,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
647,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
647,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
647,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
647,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
647,000
تومان
22 اسفند
جمعه
647,000
تومان
23 اسفند
شنبه
647,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
647,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
950,000
تومان
اقامت 24
687,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
15 اسفند
جمعه
687,000
تومان
16 اسفند
شنبه
647,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
647,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
647,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
647,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
687,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
687,000
تومان
22 اسفند
جمعه
687,000
تومان
23 اسفند
شنبه
647,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
647,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
647,000
تومان
اقامتگاه خانه مرشدی2(ادیب) کاشان-سوئیت VIP سه نفره
سوئیت VIP سه نفره
هتل یار
710,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
15 اسفند
جمعه
710,000
تومان
16 اسفند
شنبه
710,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
710,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
710,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
710,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
753,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
753,000
تومان
22 اسفند
جمعه
710,000
تومان
23 اسفند
شنبه
710,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
710,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامتگاه خانه مرشدی2(ادیب) کاشان-سوئیت چهارتخته
سوئیت چهارتخته
هتل یار
726,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
15 اسفند
جمعه
726,000
تومان
16 اسفند
شنبه
726,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
726,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
726,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
726,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
770,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
770,000
تومان
22 اسفند
جمعه
726,000
تومان
23 اسفند
شنبه
726,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
726,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ای‌گردش
726,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
15 اسفند
جمعه
726,000
تومان
16 اسفند
شنبه
726,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
726,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
726,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
726,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
726,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
726,000
تومان
22 اسفند
جمعه
726,000
تومان
23 اسفند
شنبه
726,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
726,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
1,100,000
تومان
اقامت 24
770,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
15 اسفند
جمعه
770,000
تومان
16 اسفند
شنبه
726,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
726,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
726,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
726,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
770,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
770,000
تومان
22 اسفند
جمعه
770,000
تومان
23 اسفند
شنبه
726,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
726,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
726,000
تومان
اقامتگاه خانه مرشدی2(ادیب) کاشان-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
هتل یار
427,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
15 اسفند
جمعه
427,000
تومان
16 اسفند
شنبه
427,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
427,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
427,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
427,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
453,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
453,000
تومان
22 اسفند
جمعه
427,000
تومان
23 اسفند
شنبه
427,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
427,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
453,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
15 اسفند
جمعه
453,000
تومان
16 اسفند
شنبه
427,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
427,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
427,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
427,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
453,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
453,000
تومان
22 اسفند
جمعه
453,000
تومان
23 اسفند
شنبه
427,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
427,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
427,000
تومان
اقامتگاه خانه مرشدی2(ادیب) کاشان-سوئیت سه تخته
سوئیت سه تخته
هتل یار
582,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
15 اسفند
جمعه
582,000
تومان
16 اسفند
شنبه
582,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
582,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
582,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
582,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
617,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
617,000
تومان
22 اسفند
جمعه
582,000
تومان
23 اسفند
شنبه
582,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
582,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های اقامتگاه خانه مرشدی2(ادیب) کاشان

سیستم تهویه مطبوع
خدمات خشکشویی
ترانسفر از هتل به فرودگاه
صندوق امانات در لابی
پارکینگ در اطراف هتل
اینترنت با سرعت بالا
رستوران سنتی
روم سرويس
اينترنت در لابی
كافی شاپ
پاركينگ
صبحانه رایگان
سرویس فرنگی
فروشگاه و غرفه
سوئیت
تلفن در اتاق
اینترنت
لابی
تاکسی سرویس
یخچال
تلویزیون
تبديل ارز
غرفه صنایع دستی

نظرات کاربران برای اقامتگاه خانه مرشدی2(ادیب) کاشان

(9 نظر)
من برای بار دوم طی یک ماه اخیر اقامت داشتم توی این هتل، بار اول هم اه همسرم رفتم، بار دوم به همراه ۱۲ نفر از دوستان. همگی‌راضی‌ بودیم، تو این رنج قیمت اصلا هتل با این کیفیت نیست، پرسنل بسیار خوب و‌ با شخصیتی داره و هر خواسته ای داشته باشی با روی خوش انجام میدن. تمیزی اتاقها عالی، من اصلا از ملافه شخصی استفاده نکردم. صبحانه مختصر و‌ مغید هست، رستوران مرشدی زیر مجموعخ همین هتل هست، با فاصله پیاده ۱۴ دقیقه و با ماشین ۴ دقیقه، یکبار رفتیم خود. ستوران، یه بارم برای شام سفارش دادیم آوردن قسمت غذاخوری هتل، کیفیت غذاها عالی.... حتما امتحان کنین. من خودم از روی نظر بقیه و با مقایسه با سایر هتل ها با توجه به قیمت و نظافت، اینجا رو انتخاب کردم، امیدوارم نظرم‌برای بقیه هم مفید بوده باشه.
نقاط قوت:
محیطی آرام،دلنشین و فاصله مناسب تا خیابان اصلی ، بازار سنتی و سایر مراکز گردشگری
نقاط ضعف:
محیطی آرام،دلنشین و فاصله مناسب تا خیابان اصلی ، بازار سنتی و سایر مراکز گردشگری
همه اتاقها دارای سرویس و حمام نیستن و بعضی از اتاقها حمام دارن پارکینگ در دست ساخت بود و درون هتل فقط صبحانه سرو میشه مکانی بسیار آرام و خوبی برای آرامش و استراحت هست و صدا از بیرون به اتاقها نمیاد خلاصه جای تمیز و قشنگی هست ولی خیلی انتظار لاکچری خفن نداشته باشین ؛-)
نقاط قوت:
دو روز اقامت داشتیم بسیار آرام و ساده و دلنشین بود میتونست امکانات داخل اتاق بیشتر باشه اما در کل راضی هستیم
نقاط ضعف:
دو روز اقامت داشتیم بسیار آرام و ساده و دلنشین بود میتونست امکانات داخل اتاق بیشتر باشه اما در کل راضی هستیم
نقاط قوت:
مكان زيبا دسترسي آسان و خشرويي كاركنان مجموعه ، اتاق هاي نقلي و جذاب با شيشه هاي رنگي كه صبح ها با طلوع خورشيد زيباييش چند برابر ميشود ، صبحانه اش هم كيفيت خوبي داشت حداقل فراتر از انتظار من بود ، سرويس پذيرايي چاي بعد از تحويل اتاق ها ( ولكامينگ) رسيدگي و پاسخگويي محترمانه پرسنل قيمت مناسب نسبت به خدمات خوب و واقعا از لحاظ تميزي اتاق ها هم خوب بود و من مشكلي نداشتم با محيط ، اقامتگاه خوبي بود براي اقامت و گردش دسترسي به بازار و خانه هاي تاريخي ها هم خوب بود
نقاط ضعف:
مكان زيبا دسترسي آسان و خشرويي كاركنان مجموعه ، اتاق هاي نقلي و جذاب با شيشه هاي رنگي كه صبح ها با طلوع خورشيد زيباييش چند برابر ميشود ، صبحانه اش هم كيفيت خوبي داشت حداقل فراتر از انتظار من بود ، سرويس پذيرايي چاي بعد از تحويل اتاق ها ( ولكامينگ) رسيدگي و پاسخگويي محترمانه پرسنل قيمت مناسب نسبت به خدمات خوب و واقعا از لحاظ تميزي اتاق ها هم خوب بود و من مشكلي نداشتم با محيط ، اقامتگاه خوبي بود براي اقامت و گردش دسترسي به بازار و خانه هاي تاريخي ها هم خوب بود
من اگر بخوام به كاشان سفر داشته باشم درباره ، حتما باز هم جزئي از گزينه هاي انتخابيم خواهد بود
نقاط قوت:
رفتار کارکنان بسیار مودبانه و هتل بسیار تمیز و مرتب بود
نقاط ضعف:
رفتار کارکنان بسیار مودبانه و هتل بسیار تمیز و مرتب بود
ب طور کلی پیشنهاد میکنم اینجارو هم از لحاظ کارکنان موب و با شخصیت و هم از لحاظ دسترسی و تمیز بودن هتل
نقاط قوت:
یه اقامتگاه کوچیک با حال و صمیمی،در کل خوب بود اگه کاشان بیام بازم اینجارو انتخاب میکنم.راضی هستم ازش.
نقاط ضعف:
یه اقامتگاه کوچیک با حال و صمیمی،در کل خوب بود اگه کاشان بیام بازم اینجارو انتخاب میکنم.راضی هستم ازش.
اتاق ها خیلی تمیز بود ، پرسنل مودب ، صبحانه خوب بود و نحوه پذیرایی هم عالی بود . در ضمن رستوران شعبه یک مرشدی که رزروشن‌ معرفی کرد رفتیم منو غذا و پذیرایی و تنوع عالی بود ،قیمت غذاها هم خیلی خوب بود
از ورود به هتل همه چی عالی بود از رفتار خوب پذیرش تا باقی پرسنل و اتاق ها خیلییییییییی تمیز بود و غذای هتل عالی ، من و دوستانم واقعا لذت بردیم و این هتل رو به همه پیشنهاد می کنم و امیدوارم این هتل همیشه همین جور عالی بمونه
هتل از همه نظر عالي بود و به همه پيشنهاد ميدم .
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره اقامتگاه خانه مرشدی2(ادیب) کاشان

مهمانان اقامتگاه خانه مرشدی2(ادیب) کاشان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان اقامتگاه خانه مرشدی2(ادیب) کاشان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت اقامتگاه خانه مرشدی2(ادیب) کاشان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات اقامتگاه خانه مرشدی2(ادیب) کاشان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات اقامتگاه خانه مرشدی2(ادیب) کاشان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.