اقامتگاه خانه مرشدی2(ادیب) کاشان

کاشان - میدان کمال الملک -خیابان فاضل نراقی-کوچه موحد پور - اقامتگاه خانه مرشدی 2 ( ادیب ) کاشان
-
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران

معرفی اقامتگاه خانه مرشدی2(ادیب) کاشان

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو اقامتگاه خانه مرشدی2(ادیب) کاشان

ظرفیت 1 نفر

یک تخته
ای‌گردش
319,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
319,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
319,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
319,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
319,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
319,000
تومان
8 بهمن
جمعه
319,000
تومان
9 بهمن
شنبه
319,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
319,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
319,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
319,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
319,000
تومان
یک تخته
علاءالدین
389,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
389,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
389,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
389,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
389,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
401,000
تومان
8 بهمن
جمعه
389,000
تومان
9 بهمن
شنبه
389,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
389,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
389,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
389,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
389,000
تومان
سینگل - (طبقه اول)
هتل یار
389,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
389,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
389,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
389,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
389,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
399,000
تومان
8 بهمن
جمعه
389,000
تومان
9 بهمن
شنبه
389,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
389,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
389,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
389,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
389,000
تومان
اتاق یک تخته
اقامت 24
399,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
399,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
399,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
399,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
399,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
399,000
تومان
8 بهمن
جمعه
399,000
تومان
9 بهمن
شنبه
399,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
399,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
399,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
399,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
399,000
تومان
یک تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
339,150
تومان
5 بهمن
سه شنبه
339,150
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
399,000
تومان
9 بهمن
شنبه
399,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
399,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
399,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
399,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 2 نفر

دو تخته
ای‌گردش
547,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
547,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
547,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
547,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
547,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
547,000
تومان
8 بهمن
جمعه
547,000
تومان
9 بهمن
شنبه
547,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
547,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
547,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
547,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
547,000
تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
576,300 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
576,300
تومان
4 بهمن
دوشنبه
576,300
تومان
5 بهمن
سه شنبه
576,300
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
678,000
تومان
9 بهمن
شنبه
678,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
678,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
678,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
678,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
576,300 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
576,300
تومان
4 بهمن
دوشنبه
576,300
تومان
5 بهمن
سه شنبه
576,300
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
678,000
تومان
9 بهمن
شنبه
678,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
678,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
678,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
678,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
دوتخته - تویین (طبقه2)
هتل یار
654,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
654,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
654,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
654,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
654,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
678,000
تومان
8 بهمن
جمعه
654,000
تومان
9 بهمن
شنبه
654,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
654,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
654,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
654,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
654,000
تومان
دوتخته - تویین (طبقه اول)
هتل یار
654,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
654,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
654,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
654,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
654,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
678,000
تومان
8 بهمن
جمعه
654,000
تومان
9 بهمن
شنبه
654,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
654,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
654,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
654,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
654,000
تومان
دوتخته - دبل (طبقه اول)
هتل یار
654,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
654,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
654,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
654,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
654,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
678,000
تومان
8 بهمن
جمعه
654,000
تومان
9 بهمن
شنبه
654,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
654,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
654,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
654,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
654,000
تومان
دوتخته - دبل(طبقه2)
هتل یار
654,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
654,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
654,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
654,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
654,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
678,000
تومان
8 بهمن
جمعه
654,000
تومان
9 بهمن
شنبه
654,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
654,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
654,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
654,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
654,000
تومان
دو تخته
علاءالدین
660,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
660,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
660,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
660,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
660,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
681,000
تومان
8 بهمن
جمعه
660,000
تومان
9 بهمن
شنبه
660,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
660,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
660,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
660,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
660,000
تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
678,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
678,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
678,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
678,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
678,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
678,000
تومان
8 بهمن
جمعه
678,000
تومان
9 بهمن
شنبه
678,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
678,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
678,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
678,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
678,000
تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
678,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
678,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
678,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
678,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
678,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
678,000
تومان
8 بهمن
جمعه
678,000
تومان
9 بهمن
شنبه
678,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
678,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
678,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
678,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
678,000
تومان
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
ای‌گردش
750,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
750,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
750,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
750,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
750,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
750,000
تومان
8 بهمن
جمعه
750,000
تومان
9 بهمن
شنبه
750,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
750,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
750,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
750,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
750,000
تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
789,650 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
789,650
تومان
4 بهمن
دوشنبه
789,650
تومان
5 بهمن
سه شنبه
789,650
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
929,000
تومان
9 بهمن
شنبه
929,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
929,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
929,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
929,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
سه تخته - دبل + تخت سینگل (طبقه2)
هتل یار
893,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
893,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
893,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
893,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
893,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
929,000
تومان
8 بهمن
جمعه
893,000
تومان
9 بهمن
شنبه
893,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
893,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
893,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
893,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
893,000
تومان
سوئیت سه تخته - دبل + تخت سینگل(طبقه2)
هتل یار
893,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
893,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
893,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
893,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
893,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
929,000
تومان
8 بهمن
جمعه
893,000
تومان
9 بهمن
شنبه
893,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
893,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
893,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
893,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
893,000
تومان
سه تخته
علاءالدین
903,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
903,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
903,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
903,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
903,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
933,000
تومان
8 بهمن
جمعه
903,000
تومان
9 بهمن
شنبه
903,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
903,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
903,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
903,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
903,000
تومان
سوئیت سه تخته VIP
اسنپ تریپ
960,500 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
960,500
تومان
4 بهمن
دوشنبه
960,500
تومان
5 بهمن
سه شنبه
960,500
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
1,130,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,130,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,130,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,130,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,130,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
سوئیت vipسه تخته - دبل + تخت سینگل(طبقه2)
هتل یار
1,090,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
1,090,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,090,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,090,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,090,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,137,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,090,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,090,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,090,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,090,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,090,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,090,000
تومان
سوئیت VIP سه نفره
علاءالدین
1,105,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
1,105,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,105,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,105,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,105,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,142,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,105,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,105,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,105,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,105,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,105,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,105,000
تومان
ظرفیت 4 نفر

چهارتخته
ای‌گردش
830,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
830,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
830,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
830,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
830,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
830,000
تومان
8 بهمن
جمعه
830,000
تومان
9 بهمن
شنبه
830,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
830,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
830,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
830,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
830,000
تومان
چهار تخته
اسنپ تریپ
875,500 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
875,500
تومان
4 بهمن
دوشنبه
875,500
تومان
5 بهمن
سه شنبه
875,500
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
1,030,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,030,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,030,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,030,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,030,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
سوئیت چهار تخته
ای‌گردش
935,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
935,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
935,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
935,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
935,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
935,000
تومان
8 بهمن
جمعه
935,000
تومان
9 بهمن
شنبه
935,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
935,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
935,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
935,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
935,000
تومان
سوئیت چهار تخته
اسنپ تریپ
986,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
986,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
986,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
986,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
1,160,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,160,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,160,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,160,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,160,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
چهار تخته - (طبقه اول)
هتل یار
994,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
994,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
994,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
994,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
994,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,036,000
تومان
8 بهمن
جمعه
994,000
تومان
9 بهمن
شنبه
994,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
994,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
994,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
994,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
994,000
تومان
چهار تخته
علاءالدین
1,006,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
1,006,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,006,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,006,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,006,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,040,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,006,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,006,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,006,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,006,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,006,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,006,000
تومان
اتاق چهار تخته (زیر زمین و دارای نورگیر)
اقامت 24
1,036,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
1,036,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,036,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,036,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,036,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,036,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,036,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,036,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,036,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,036,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,036,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,036,000
تومان
سوئیت چهار تخته - دبل+دو تخت سینگل (طبقه اول)
هتل یار
1,115,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
1,115,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,115,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,115,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,115,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,163,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,115,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,115,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,115,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,115,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,115,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,115,000
تومان
سوئیت چهار نفره
اقامت 24
1,163,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
1,163,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,163,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,163,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,163,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,163,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,163,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,163,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,163,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,163,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,163,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,163,000
تومان

امکانات اتاق های اقامتگاه خانه مرشدی2(ادیب) کاشان

سیستم تهویه مطبوع
خدمات خشکشویی
ترانسفر از هتل به فرودگاه
صندوق امانات در لابی
پارکینگ در اطراف هتل
اینترنت با سرعت بالا
رستوران سنتی
روم سرويس
اينترنت در لابی
كافی شاپ
پاركينگ
صبحانه رایگان
سرویس فرنگی
فروشگاه و غرفه
سوئیت
تلفن در اتاق
اینترنت
لابی
تاکسی سرویس
یخچال
تلویزیون
تبديل ارز
غرفه صنایع دستی

نظرات کاربران برای اقامتگاه خانه مرشدی2(ادیب) کاشان

(10 نظر)
نقاط قوت:
نوساز است
نقاط ضعف:
نوساز است
تمیز و مرتب با پرسنل کم حال
نقاط قوت:
پرسنل محترم و مودب، نظافت عالى، صبحانه خوب و مكاني زيبا و دلنشين
نقاط ضعف:
پرسنل محترم و مودب، نظافت عالى، صبحانه خوب و مكاني زيبا و دلنشين
واقعا تجربه ى لذت بخشي بود ، خيلى خوشگل بود، پرسنل محترمى داره و دسترسيش عاليه .
نقاط قوت:
دسترسی خوب نظافت عالی صبحانه کامل ارامش و سکوت بینظیر مدیریت خوب
نقاط ضعف:
دسترسی خوب نظافت عالی صبحانه کامل ارامش و سکوت بینظیر مدیریت خوب
نقاط قوت:
محیط زیبا و پر از آرامش ، اتاق تمیز
نقاط ضعف:
محیط زیبا و پر از آرامش ، اتاق تمیز
در کل خوب بود
نقاط قوت:
عالی مخصوصا غذاتون
نقاط ضعف:
عالی مخصوصا غذاتون
نقاط قوت:
رفتار خوب پرسنل. صبحانه خوب.
نقاط ضعف:
رفتار خوب پرسنل. صبحانه خوب.
رفتار پرسنل خوب و محترمانه بود. فضای حیاط موقع شب خیلی خوب بود و مناسب برای نشستن از هتل تا جاهای دیدنی مثل خانه طباطبایی و بروجردی پیاده ده دقیقه راه بود. کوچه ورودی تنگ بود. ظرفیت پارکینگ برای همه ماشین ها کافی نبود گرچه به صورت درگیر ماشین را پارک کردیم و مشکلی هم پیش نیومد. متاسفانه اتاق مارمولک داشت. در کل نسبت به پولی که دادیم نمی ارزید
برخورد کارکنان محترمانه ومهربان بود، اتاق ورستوران تمیز وسرویس دهی خوب بود محیطی آرام ودنج بصورت سنتی که دلنشین بود فقط اگرجهت قبله رو هم مشخصا دراتاق نصب کنن خیلی خوب میشه
اتاق ها خیلی تمیز بود ، پرسنل مودب ، صبحانه خوب بود و نحوه پذیرایی هم عالی بود . در ضمن رستوران شعبه یک مرشدی که رزروشن‌ معرفی کرد رفتیم منو غذا و پذیرایی و تنوع عالی بود ،قیمت غذاها هم خیلی خوب بود
از ورود به هتل همه چی عالی بود از رفتار خوب پذیرش تا باقی پرسنل و اتاق ها خیلییییییییی تمیز بود و غذای هتل عالی ، من و دوستانم واقعا لذت بردیم و این هتل رو به همه پیشنهاد می کنم و امیدوارم این هتل همیشه همین جور عالی بمونه
هتل از همه نظر عالي بود و به همه پيشنهاد ميدم .
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره اقامتگاه خانه مرشدی2(ادیب) کاشان

مهمانان اقامتگاه خانه مرشدی2(ادیب) کاشان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان اقامتگاه خانه مرشدی2(ادیب) کاشان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت اقامتگاه خانه مرشدی2(ادیب) کاشان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات اقامتگاه خانه مرشدی2(ادیب) کاشان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات اقامتگاه خانه مرشدی2(ادیب) کاشان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.