اقامتگاه خانه مرشدی2(ادیب) کاشان

کاشان - میدان کمال الملک -خیابان فاضل نراقی-کوچه موحد پور - اقامتگاه خانه مرشدی 2 ( ادیب ) کاشان
-
امتیاز کاربران
12
نظرات کاربران

معرفی اقامتگاه خانه مرشدی2(ادیب) کاشان

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو اقامتگاه خانه مرشدی2(ادیب) کاشان

ظرفیت 1 نفر

یک تخته
علاءالدین
1,900,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 فروردین
یکشنبه
1,900,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
1,900,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,900,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,900,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,900,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,900,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,900,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,900,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,900,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,900,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,900,000 تومان
اتاق یک تخته
اقامت 24
2,260,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 فروردین
سه‌شنبه
2,260,000 تومان
یک تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
1,800,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,800,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

دوتخته - تویین (طبقه اول)
هتل یار
2,200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 فروردین
یکشنبه
2,200,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
2,200,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
2,200,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,200,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,200,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,200,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,200,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,200,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,200,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,300,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
2,300,000 تومان
دوتخته - تویین (طبقه2)
هتل یار
2,200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 فروردین
یکشنبه
2,200,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
2,200,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
2,200,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,200,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,200,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,200,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,200,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,200,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,200,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,300,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
2,300,000 تومان
دوتخته - دبل(طبقه2)
هتل یار
2,200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 فروردین
یکشنبه
2,200,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
2,200,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
2,200,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,200,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,200,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,200,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,200,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,200,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,200,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,300,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
2,300,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
2,200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 فروردین
دوشنبه
2,200,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,200,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
2,200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 فروردین
یکشنبه
2,200,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,200,000 تومان
دوتخته - دبل (طبقه اول)
هتل یار
2,200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 فروردین
یکشنبه
2,200,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
2,200,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
2,200,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,200,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,200,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,200,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,200,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,200,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,200,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,300,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
2,300,000 تومان
دو تخته
علاءالدین
3,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 فروردین
یکشنبه
3,000,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
3,000,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
3,000,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
3,000,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
3,000,000 تومان
11 فروردین
جمعه
3,000,000 تومان
12 فروردین
شنبه
3,000,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
3,000,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
3,000,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
3,000,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
3,000,000 تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
2,800,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
2,800,000 تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
2,800,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
2,800,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
اقامت 24
3,450,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
3,450,000 تومان
سه تخته - دبل + تخت سینگل (طبقه2)
هتل یار
3,480,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 فروردین
یکشنبه
3,480,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
3,480,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
3,480,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
3,480,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
3,480,000 تومان
11 فروردین
جمعه
3,480,000 تومان
12 فروردین
شنبه
3,480,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
3,480,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
3,480,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
3,580,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
3,580,000 تومان
سه تخته
علاءالدین
4,200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 فروردین
یکشنبه
4,200,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
4,200,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
4,200,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
4,200,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
4,200,000 تومان
11 فروردین
جمعه
4,200,000 تومان
12 فروردین
شنبه
4,200,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
4,200,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
4,200,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
4,200,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
4,200,000 تومان
اتاق سه تخته شاه نشین
اقامت 24
4,220,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 فروردین
جمعه
4,220,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
4,220,000 تومان
سوئیت vipسه تخته - دبل + تخت سینگل(طبقه2)
هتل یار
4,280,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 فروردین
یکشنبه
4,280,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
4,280,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
4,280,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
4,280,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
4,280,000 تومان
11 فروردین
جمعه
4,280,000 تومان
12 فروردین
شنبه
4,280,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
4,280,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
4,280,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
4,380,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
4,380,000 تومان
سه تخته شاه نشین
علاءالدین
4,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 فروردین
یکشنبه
4,500,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
4,500,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
4,500,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
4,500,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
4,500,000 تومان
11 فروردین
جمعه
4,500,000 تومان
12 فروردین
شنبه
4,500,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
4,500,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
4,500,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
4,500,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
4,500,000 تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
4,000,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
4,000,000 تومان
سوئیت سه تخته VIP
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
4,300,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
4,300,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته
اقامت 24
4,220,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 فروردین
یکشنبه
4,220,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
7,240,000 تومان
سوئیت چهار نفره
اقامت 24
4,220,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
4,220,000 تومان
چهار تخته - (طبقه اول)
هتل یار
4,280,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 فروردین
یکشنبه
4,280,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
4,280,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
4,280,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
4,280,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
4,280,000 تومان
11 فروردین
جمعه
4,280,000 تومان
12 فروردین
شنبه
4,280,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
4,280,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
4,280,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
4,380,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
4,380,000 تومان
سوئیت چهار تخته - دبل+دو تخت سینگل (طبقه اول)
هتل یار
4,280,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 فروردین
یکشنبه
4,280,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
4,280,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
4,280,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
4,280,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
4,280,000 تومان
11 فروردین
جمعه
4,280,000 تومان
12 فروردین
شنبه
4,280,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
4,280,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
4,280,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
4,380,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
4,380,000 تومان
چهار تخته
علاءالدین
5,400,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 فروردین
یکشنبه
5,400,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
5,400,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
5,400,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
5,400,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
5,400,000 تومان
11 فروردین
جمعه
5,400,000 تومان
12 فروردین
شنبه
5,400,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
5,400,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
5,400,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
5,400,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
5,400,000 تومان
سوئیت چهار نفره
علاءالدین
6,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 فروردین
یکشنبه
6,000,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
6,000,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
6,000,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
6,000,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
6,000,000 تومان
11 فروردین
جمعه
6,000,000 تومان
12 فروردین
شنبه
6,000,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
6,000,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
6,000,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
6,000,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
6,000,000 تومان
چهار تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
5,200,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
5,200,000 تومان
سوئیت چهار تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
5,800,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
5,800,000 تومان

امکانات اتاق های اقامتگاه خانه مرشدی2(ادیب) کاشان

تلویزیون
یخچال
سیستم تهویه مطبوع
سرویس فرنگی
تبديل ارز
تاکسی سرویس
لابی
اینترنت
تلفن در اتاق
سوئیت
فروشگاه و غرفه
صبحانه رایگان
خدمات خشکشویی
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
روم سرويس
رستوران سنتی
اینترنت با سرعت بالا
پارکینگ در اطراف هتل
صندوق امانات در لابی
ترانسفر از هتل به فرودگاه
غرفه صنایع دستی

نظرات کاربران برای اقامتگاه خانه مرشدی2(ادیب) کاشان

(12 نظر)
نقاط قوت:
آرامش و تمیزی و دسترسی خوب
نقاط ضعف:
آرامش و تمیزی و دسترسی خوب
کلا اقامت خوب و رویایی بود
نقاط قوت:
موقعیت مناسب.زیبایی و تمیزی هتل.رستوران برای ناهار و شام نداشت
نقاط ضعف:
موقعیت مناسب.زیبایی و تمیزی هتل.رستوران برای ناهار و شام نداشت
اقامتی دلنشین و بیادماندنی
نقاط قوت:
اتاق های سنتی، دلباز و زیبا با کلی انرژی مثبت، خوشرویی کارکنان
نقاط ضعف:
اتاق های سنتی، دلباز و زیبا با کلی انرژی مثبت، خوشرویی کارکنان
با توجه به بازدیدی که از بیشتر اقامتگاه های کاشان داشتم، این اقامتگاه در عین کوچکی اتاق های مناسبی داره و حالت سنتی خودش را کاملا حفظ کرده، مثل دیوار بلند و سقف زیبا، پنجره های رنگی زیبا که نور های زیبایی به اتاق می داد، لوستر قدیمی و زیبا، اندازه اتاق مناسب و تمیز بودن اتاق کاملا رعایت شده بود ، صبحانه نسبت به هزینه اتاق می توانست بهتر باشه،
نقاط قوت:
بسیار نوستالژیک و عالی بود
نقاط ضعف:
بسیار نوستالژیک و عالی بود
درکل خیلی خوب بود و سفر خاطره انگیزی بود
نقاط قوت:
دسترسی نزدیک به خانه های تاریخی وبازار
نقاط ضعف:
دسترسی نزدیک به خانه های تاریخی وبازار
نقاط قوت:
پرسنل خوشرو و با ادب
نقاط ضعف:
پرسنل خوشرو و با ادب
اقامت در خانه سنتی برای دوری از هیاهو شهر و زندگی‌ روزمره عالیه و خانه مرشدی یک انتخاب خوب میتونه باشه
نقاط قوت:
محیط زیبا ، دنج و آرامکافه خوب و با پرسنل خوش برخورد صبحانه با کیفیتپارکینگ
نقاط ضعف:
نداشتن رستوران در داخل مجموعه کوچک بودن اتاقبرخورد نامناسب پرسنل رستوران در مجموعه ۱ و بی‌نظمی در محیط
نقاط قوت:
رفتار پرسنل بسیار عالی ، محیط هتل بی نهایت با آرامش و ساکت بود، مشخصه که مدیریت بسیار با سلیقه و خوب و خوش ذوقی داره.
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
برخورد کارکنان محترمانه ومهربان بود، اتاق ورستوران تمیز وسرویس دهی خوب بود محیطی آرام ودنج بصورت سنتی که دلنشین بود فقط اگرجهت قبله رو هم مشخصا دراتاق نصب کنن خیلی خوب میشه
اتاق ها خیلی تمیز بود ، پرسنل مودب ، صبحانه خوب بود و نحوه پذیرایی هم عالی بود . در ضمن رستوران شعبه یک مرشدی که رزروشن‌ معرفی کرد رفتیم منو غذا و پذیرایی و تنوع عالی بود ،قیمت غذاها هم خیلی خوب بود
از ورود به هتل همه چی عالی بود از رفتار خوب پذیرش تا باقی پرسنل و اتاق ها خیلییییییییی تمیز بود و غذای هتل عالی ، من و دوستانم واقعا لذت بردیم و این هتل رو به همه پیشنهاد می کنم و امیدوارم این هتل همیشه همین جور عالی بمونه
هتل از همه نظر عالي بود و به همه پيشنهاد ميدم .
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره اقامتگاه خانه مرشدی2(ادیب) کاشان

مهمانان اقامتگاه خانه مرشدی2(ادیب) کاشان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان اقامتگاه خانه مرشدی2(ادیب) کاشان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت اقامتگاه خانه مرشدی2(ادیب) کاشان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات اقامتگاه خانه مرشدی2(ادیب) کاشان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات اقامتگاه خانه مرشدی2(ادیب) کاشان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.