اقامتگاه خانه مرشدی2(ادیب) کاشان

کاشان - میدان کمال الملک -خیابان فاضل نراقی-کوچه موحد پور - اقامتگاه خانه مرشدی 2 ( ادیب ) کاشان
-
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران

معرفی اقامتگاه خانه مرشدی2(ادیب) کاشان

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو اقامتگاه خانه مرشدی2(ادیب) کاشان

ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخته
اقامت 24
1,340,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 آذر
شنبه
1,340,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
1,340,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
1,340,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
1,340,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
1,340,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
1,340,000 تومان
17 آذر
جمعه
1,340,000 تومان
18 آذر
شنبه
1,340,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,340,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
1,340,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
1,340,000 تومان
یک تخته
علاءالدین
1,340,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 آذر
شنبه
1,340,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
1,340,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
1,340,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
1,340,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
1,340,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
1,340,000 تومان
17 آذر
جمعه
1,340,000 تومان
18 آذر
شنبه
1,340,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,340,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
1,340,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
1,340,000 تومان
سینگل - (طبقه اول)
هتل یار
1,382,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
16 آذر
پنج‌شنبه
1,382,000 تومان
17 آذر
جمعه
1,382,000 تومان
18 آذر
شنبه
1,382,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,382,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
1,382,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
1,382,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
2,105,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 آذر
شنبه
2,105,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
2,105,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
2,105,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
2,105,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
2,105,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
2,105,000 تومان
17 آذر
جمعه
2,105,000 تومان
18 آذر
شنبه
2,105,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
2,105,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
2,105,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
2,105,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
2,105,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 آذر
شنبه
2,105,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
2,105,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
2,105,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
2,105,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
2,105,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
2,105,000 تومان
17 آذر
جمعه
2,105,000 تومان
18 آذر
شنبه
2,105,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
2,105,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
2,105,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
2,105,000 تومان
دو تخته
علاءالدین
2,120,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 آذر
شنبه
2,120,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
2,120,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
2,120,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
2,120,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
2,120,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
2,120,000 تومان
17 آذر
جمعه
2,120,000 تومان
18 آذر
شنبه
2,120,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
2,120,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
2,120,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
2,120,000 تومان
دوتخته - تویین (طبقه اول)
هتل یار
2,125,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
16 آذر
پنج‌شنبه
2,125,000 تومان
17 آذر
جمعه
2,125,000 تومان
18 آذر
شنبه
2,125,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
2,125,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
2,125,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
2,125,000 تومان
دوتخته - تویین (طبقه2)
هتل یار
2,125,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
16 آذر
پنج‌شنبه
2,125,000 تومان
17 آذر
جمعه
2,125,000 تومان
18 آذر
شنبه
2,125,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
2,125,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
2,125,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
2,125,000 تومان
دوتخته - دبل(طبقه2)
هتل یار
2,125,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
16 آذر
پنج‌شنبه
2,125,000 تومان
17 آذر
جمعه
2,125,000 تومان
18 آذر
شنبه
2,125,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
2,125,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
2,125,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
2,125,000 تومان
دوتخته - دبل (طبقه اول)
هتل یار
2,125,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
16 آذر
پنج‌شنبه
2,125,000 تومان
17 آذر
جمعه
2,125,000 تومان
18 آذر
شنبه
2,125,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
2,125,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
2,125,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
2,125,000 تومان
دو تخته
ای‌گردش
2,245,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 آذر
شنبه
2,245,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
2,245,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
2,245,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
2,245,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
2,245,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
2,245,000 تومان
17 آذر
جمعه
2,245,000 تومان
18 آذر
شنبه
2,245,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
2,245,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
2,245,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
2,245,000 تومان
سوئیت دو نفره
ای‌گردش
2,528,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 آذر
شنبه
2,528,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
2,528,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
2,528,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
2,528,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
2,528,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
2,528,000 تومان
17 آذر
جمعه
2,528,000 تومان
18 آذر
شنبه
2,528,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
2,528,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
2,528,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
2,528,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
علاءالدین
2,740,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 آذر
شنبه
2,740,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
2,740,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
2,740,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
2,740,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
2,740,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
2,740,000 تومان
17 آذر
جمعه
2,740,000 تومان
18 آذر
شنبه
2,740,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
2,740,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
2,740,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
2,740,000 تومان
سه تخته - دبل + تخت سینگل (طبقه2)
هتل یار
2,759,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
16 آذر
پنج‌شنبه
2,759,000 تومان
17 آذر
جمعه
2,759,000 تومان
18 آذر
شنبه
2,759,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
2,759,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
2,759,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
2,759,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
2,793,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 آذر
شنبه
2,793,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
2,793,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
2,793,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
2,793,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
2,793,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
2,793,000 تومان
17 آذر
جمعه
2,793,000 تومان
18 آذر
شنبه
2,793,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
2,793,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
2,793,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
2,793,000 تومان
سه تخته
ای‌گردش
3,043,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 آذر
شنبه
3,043,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
3,043,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
3,043,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
3,043,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
3,043,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
3,043,000 تومان
17 آذر
جمعه
3,043,000 تومان
18 آذر
شنبه
3,043,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
3,043,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
3,043,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
3,043,000 تومان
سه تخته شاهنشین
هتل یار
3,299,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
16 آذر
پنج‌شنبه
3,299,000 تومان
17 آذر
جمعه
3,299,000 تومان
18 آذر
شنبه
3,299,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
3,299,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
3,299,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
3,299,000 تومان
اتاق سه تخته شاه نشین
اقامت 24
3,360,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 آذر
شنبه
3,360,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
3,360,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
3,360,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
3,360,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
3,360,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
3,360,000 تومان
17 آذر
جمعه
3,360,000 تومان
18 آذر
شنبه
3,360,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
3,360,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
3,360,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
3,360,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

چهار تخته - (طبقه اول)
هتل یار
4,042,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
16 آذر
پنج‌شنبه
4,042,000 تومان
17 آذر
جمعه
4,042,000 تومان
18 آذر
شنبه
4,042,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
4,042,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
4,042,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
4,042,000 تومان
سوئیت چهار تخته - دبل+دو تخت سینگل (طبقه اول)
هتل یار
4,042,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
16 آذر
پنج‌شنبه
4,042,000 تومان
17 آذر
جمعه
4,042,000 تومان
18 آذر
شنبه
4,042,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
4,042,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
4,042,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
4,042,000 تومان
اتاق چهار تخته
اقامت 24
4,139,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 آذر
شنبه
4,139,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
4,139,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
4,139,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
4,139,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
4,139,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
4,139,000 تومان
17 آذر
جمعه
4,139,000 تومان
18 آذر
شنبه
4,139,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
4,139,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
4,139,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
4,139,000 تومان
سوئیت چهار نفره
اقامت 24
4,139,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 آذر
شنبه
4,139,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
4,139,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
4,139,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
4,139,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
4,139,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
4,139,000 تومان
17 آذر
جمعه
4,139,000 تومان
18 آذر
شنبه
4,139,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
4,139,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
4,139,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
4,139,000 تومان

امکانات اتاق های اقامتگاه خانه مرشدی2(ادیب) کاشان

تلویزیون
یخچال
سیستم تهویه مطبوع
سرویس فرنگی
تبديل ارز
تاکسی سرویس
لابی
اینترنت
تلفن در اتاق
سوئیت
فروشگاه و غرفه
صبحانه رایگان
خدمات خشکشویی
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
روم سرويس
رستوران سنتی
اینترنت با سرعت بالا
پارکینگ در اطراف هتل
صندوق امانات در لابی
ترانسفر از هتل به فرودگاه
غرفه صنایع دستی

نظرات کاربران برای اقامتگاه خانه مرشدی2(ادیب) کاشان

(10 نظر)
نقاط قوت:
فضای سوییت چهار نفره مناسب و تمیز بود،دسترسی راحت به ستیر اماکن دیدی
نقاط ضعف:
فضای سوییت چهار نفره مناسب و تمیز بود،دسترسی راحت به ستیر اماکن دیدی
در کل خوب بود
نقاط قوت:
فضای بیرونی سنتی ،صبحانه خوب
نقاط ضعف:
فضای بیرونی سنتی ،صبحانه خوب
نقاط قوت:
همه چیز خوب
نقاط ضعف:
همه چیز خوب
صبحانه عالی، محیط زیبا و جذاب برای بچه های این زمونه که چیزی جز آپارتمان ندیدن خیلی براشون، عالیه، برخورد پرسنل خوب، آرامش اتاقها عالی، دسترسی عالی
نقاط قوت:
پرسنل بسيار خوش برخورد و همراه، محيط به شدت آرامش بخش و تميز
نقاط ضعف:
پرسنل بسيار خوش برخورد و همراه، محيط به شدت آرامش بخش و تميز
نقاط قوت:
صبحانه عالی بود
نقاط ضعف:
صبحانه عالی بود
در کل تجربه خوب و معمولی بود
نقاط قوت:
دسترسی آسان، رفتار خوب پرسنل، صبحانه مختصر اما باکیفیت و‌ خوشمزه بود
نقاط ضعف:
دسترسی آسان، رفتار خوب پرسنل، صبحانه مختصر اما باکیفیت و‌ خوشمزه بود
برخورد کارکنان محترمانه ومهربان بود، اتاق ورستوران تمیز وسرویس دهی خوب بود محیطی آرام ودنج بصورت سنتی که دلنشین بود فقط اگرجهت قبله رو هم مشخصا دراتاق نصب کنن خیلی خوب میشه
اتاق ها خیلی تمیز بود ، پرسنل مودب ، صبحانه خوب بود و نحوه پذیرایی هم عالی بود . در ضمن رستوران شعبه یک مرشدی که رزروشن‌ معرفی کرد رفتیم منو غذا و پذیرایی و تنوع عالی بود ،قیمت غذاها هم خیلی خوب بود
از ورود به هتل همه چی عالی بود از رفتار خوب پذیرش تا باقی پرسنل و اتاق ها خیلییییییییی تمیز بود و غذای هتل عالی ، من و دوستانم واقعا لذت بردیم و این هتل رو به همه پیشنهاد می کنم و امیدوارم این هتل همیشه همین جور عالی بمونه
هتل از همه نظر عالي بود و به همه پيشنهاد ميدم .
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره اقامتگاه خانه مرشدی2(ادیب) کاشان

مهمانان اقامتگاه خانه مرشدی2(ادیب) کاشان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان اقامتگاه خانه مرشدی2(ادیب) کاشان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت اقامتگاه خانه مرشدی2(ادیب) کاشان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات اقامتگاه خانه مرشدی2(ادیب) کاشان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات اقامتگاه خانه مرشدی2(ادیب) کاشان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.