مقایسه و رزرو اتاق

رزرو اقامتگاه سنتی گیواک کاشان

ظرفیت 2 نفر

دیانا - دبل
هتل یار
1,450,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 فروردین
چهارشنبه
1,450,000 تومان
3 فروردین
پنج‌شنبه
1,450,000 تومان
4 فروردین
جمعه
1,450,000 تومان
5 فروردین
شنبه
1,450,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
1,450,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
1,450,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,450,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,450,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,450,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,450,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,450,000 تومان
کنج - دبل
هتل یار
1,450,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 فروردین
چهارشنبه
1,450,000 تومان
3 فروردین
پنج‌شنبه
1,450,000 تومان
4 فروردین
جمعه
1,450,000 تومان
5 فروردین
شنبه
1,450,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
1,450,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
1,450,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,450,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,450,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,450,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,450,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,450,000 تومان
روزن - دبل
هتل یار
1,450,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 فروردین
چهارشنبه
1,450,000 تومان
3 فروردین
پنج‌شنبه
1,450,000 تومان
4 فروردین
جمعه
1,450,000 تومان
5 فروردین
شنبه
1,450,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
1,450,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
1,450,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,450,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,450,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,450,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,450,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,450,000 تومان
دنج - دبل
هتل یار
1,450,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 فروردین
چهارشنبه
1,450,000 تومان
3 فروردین
پنج‌شنبه
1,450,000 تومان
4 فروردین
جمعه
1,450,000 تومان
5 فروردین
شنبه
1,450,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
1,450,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
1,450,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,450,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,450,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,450,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,450,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,450,000 تومان
اتاق دو تخته زیرزمین دنج
اقامت 24
1,669,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 فروردین
چهارشنبه
1,669,000 تومان
3 فروردین
پنج‌شنبه
1,669,000 تومان
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
1,669,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
1,669,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,669,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,669,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,669,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,669,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,669,000 تومان
اتاق دو تخته کنج
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق دو تخته دیانا
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
1,807,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
1,807,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,807,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,807,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,807,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,807,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,807,000 تومان
اتاق دو تخته زیرزمین روزن
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
1,807,000 تومان
4 فروردین
جمعه
1,807,000 تومان
5 فروردین
شنبه
1,807,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
1,807,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
1,807,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,807,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,807,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,807,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,807,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,807,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

دست کن - سه تخت سینگل
هتل یار
1,850,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 فروردین
چهارشنبه
1,850,000 تومان
3 فروردین
پنج‌شنبه
1,850,000 تومان
4 فروردین
جمعه
1,850,000 تومان
5 فروردین
شنبه
1,850,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
1,850,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
1,850,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,850,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,850,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,850,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,850,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,850,000 تومان
اتاق سه تخته زیرزمین دست کن
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
2,332,000 تومان
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
2,332,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
2,332,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
2,332,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
2,332,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,332,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,332,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,332,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,332,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

رف - کانکت (دبل + توئین)
هتل یار
2,250,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 فروردین
چهارشنبه
2,250,000 تومان
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
2,250,000 تومان
5 فروردین
شنبه
2,250,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
2,250,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
2,250,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
2,250,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,250,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,250,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,250,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,250,000 تومان
اتاق چهار تخته معمولی آفتاب
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
2,878,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,878,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,878,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,878,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,878,000 تومان
کانکت چهار نفره رف
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,878,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,878,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,878,000 تومان

نظرات کاربران برای اقامتگاه سنتی گیواک کاشان

(8 نظر)
نقاط قوت:
برخورد بسیار عالی بهمراه خدمات خوب
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
نزدیکی به محلهای تاریخیظاهر و امکانات خوب بود
نقاط ضعف:
بهتر بود زیر تختها نظافت شودوسایل اضافه داخل پارکینگ جمع آوری شود چون موجب خسارت به خودرو اینجانب شدچون محل مسکونی هست اگر همسایگان زباله داخل کوچه بگذارند بهتر هست از جلوی چشم خارج شودبهتر بود درب موتور خانه بسته شود و نردبان داخل حیاط جمع آوری شود
نقاط قوت:
نظافت و کیفیت خدمات هتل
نقاط ضعف:
شلوغی بیش از انتظار کاشان
نقاط قوت:
واقعا یک اقامتگاه سنتی در حد هتل پنج ستاره لوکس تمیزی فوق العاده صبحانه عالی موقعیت مکانی عالی نسبت به مکانهای تاریخی خلاصه همه چیز عالی
نقاط ضعف:
حقیقتا هیچ چیز منفی ندیدم
نقاط قوت:
همه جوره لذت بریدم نظافت و پرسنل همه چیز عالی بود
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
برخورد خوب و صمیمانه پرسنل. دسترسی راحت به بافت قدیم و اماکن تاریخی
نقاط ضعف:
درصورتی‌که وسایل زیاد باشد، حمل وسایل از پارکینگ تا هتل مشکل است..
نقاط قوت:
محیط آروم و نزدیک بودن به آثار تاریخیبرخورد صمیمانه پرسنل
نقاط ضعف:
پریز برقش حالت فنری بودش شارژر گوشی من وصل نمیشدش
نقاط قوت:
رفتار پرسنل بسيار خوب بود- از نظر موقعيت قرار گيري خيلي خوب بود دسترسي به جاهاي ديدني راحت بود
نقاط ضعف:
رستوران براي شام و ناهار نداشت وگرنه صبحانه خوب بود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره اقامتگاه سنتی گیواک کاشان

مهمانان اقامتگاه سنتی گیواک کاشان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان اقامتگاه سنتی گیواک کاشان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت اقامتگاه سنتی گیواک کاشان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات اقامتگاه سنتی گیواک کاشان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات اقامتگاه سنتی گیواک کاشان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.