اقامتگاه بابا افضل کاشان

آدرس هتل: کاشان، میدان کمال المک، خیابان فاضل نراقی، محله درب باغ، کوچه حرم
-
امتیاز کاربران
22
نظرات کاربران

معرفی اقامتگاه بابا افضل کاشان

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو اقامتگاه بابا افضل کاشان

ظرفیت 1 نفر

یک تخته
هتل یار
800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
800,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
800,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
800,000
تومان
28 مرداد
جمعه
800,000
تومان
29 مرداد
شنبه
800,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
800,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
800,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
800,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
800,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
800,000
تومان
4 شهریور
جمعه
800,000
تومان
یک تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
27 مرداد
پنجشنبه
800,000
تومان
28 مرداد
جمعه
800,000
تومان
29 مرداد
شنبه
800,000
تومان
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته دبل ترمه - همکف اتاق 103
هتل یار
1,200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
1,200,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,200,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,200,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,200,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,200,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,200,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,200,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,200,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,200,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,200,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,200,000
تومان
دو تخته دابل ترمه
اسنپ تریپ
1,200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
1,200,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,200,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,200,000
تومان
اتاق دو تخته تویین - حیاط پایین اتاق 207
هتل یار
1,200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
1,200,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,200,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,200,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,200,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,200,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,200,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,200,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,200,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,200,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,200,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,200,000
تومان
اتاق دو تخته دبل ترمه
اقامت 24
1,200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
1,200,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,200,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,200,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,200,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,200,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,200,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,200,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,200,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,200,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,200,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,200,000
تومان
اتاق دو تخته دبل نمک - حیاط پایین اتاق 206
هتل یار
1,600,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
1,600,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,600,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,600,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,600,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,600,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,600,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,600,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,600,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,600,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,600,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,600,000
تومان
اتاق دو تخته نمک
اقامت 24
1,600,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
1,600,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,600,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,600,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,600,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,600,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,600,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,600,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,600,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,600,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,600,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,600,000
تومان
اتاق دو تخته دبل فیروزه - همکف اتاق 105
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
اتاق دو تخته ماه عسل - حیاط پایین اتاق 208
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
اتاق دو تخته عادی - حیاط پایین اتاق 201
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
اتاق دو تخته تویین - همکف اتاق 104
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
دو تخته دابل نمک
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
26 مرداد
چهارشنبه
1,600,000
تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
اقامت 24
1,800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
1,800,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,800,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,800,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,800,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,800,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,800,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,800,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,800,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,800,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,800,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,800,000
تومان
اتاق سه تخته - همکف اتاق 101/102
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهارتخته مخمل - حیاط پایین اتاق 203
هتل یار
2,400,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
2,400,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
2,400,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
2,400,000
تومان
28 مرداد
جمعه
2,400,000
تومان
29 مرداد
شنبه
2,400,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
2,400,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
2,400,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
2,400,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
2,400,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
2,400,000
تومان
4 شهریور
جمعه
2,400,000
تومان
اتاق چهار تخته مخمل
اقامت 24
2,400,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
2,400,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
2,400,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
2,400,000
تومان
28 مرداد
جمعه
2,400,000
تومان
29 مرداد
شنبه
2,400,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
2,400,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
2,400,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
2,400,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
2,400,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
2,400,000
تومان
4 شهریور
جمعه
2,400,000
تومان
اتاق چهار تخته
اقامت 24
2,400,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
2,400,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
2,400,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
2,400,000
تومان
28 مرداد
جمعه
2,400,000
تومان
29 مرداد
شنبه
2,400,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
2,400,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
2,400,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
2,400,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
2,400,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
2,400,000
تومان
4 شهریور
جمعه
2,400,000
تومان
اتاق چهار تخته عادی - حیاط پایین اتاق 204/205
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
اتاق چهار تخته - همکف اتاق 101/102
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
چهار تخته مخمل
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
1 شهریور
سه شنبه
2,400,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
2,400,000
تومان
چهار تخته طبقه پایین
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
2 شهریور
چهارشنبه
2,400,000
تومان
ظرفیت 5 نفر

اتاق پنج تخته - حیاط پایین اتاق 202
هتل یار
3,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
3,000,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
3,000,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
3,000,000
تومان
28 مرداد
جمعه
3,000,000
تومان
29 مرداد
شنبه
3,000,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
3,000,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
3,000,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
3,000,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
3,000,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
3,000,000
تومان
4 شهریور
جمعه
3,000,000
تومان
اتاق پنج تخته
اقامت 24
3,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
3,000,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
3,000,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
3,000,000
تومان
28 مرداد
جمعه
3,000,000
تومان
29 مرداد
شنبه
3,000,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
3,000,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
3,000,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
3,000,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
3,000,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
3,000,000
تومان
4 شهریور
جمعه
3,000,000
تومان
پنج تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
4 شهریور
جمعه
3,000,000
تومان

نظرات کاربران برای اقامتگاه بابا افضل کاشان

(22 نظر)
نقاط قوت:
محيط آرام و زيبا و اتاق تميز و برخورد مناسب پرسنل عالي بود
نقاط ضعف:
نداشتن پاركينگ
نقاط قوت:
پرسنل خوش برخورد.اقامتگاه آرام و زیبا،اتاق تمیز
نقاط ضعف:
نکته منفی نداشت
نقاط قوت:
خیلییییی تمیز و زیبا بود شبها برخلاف جاهای دیگه که دیدم همه تاریک و دلگیر بود اونجا خیلی دلباز و پرنور بود واقعا لذت بخش بود مطمنا دوباره انتخاب من اونجاست.
نقاط ضعف:
نداشتن کافی شاپ و نهار و شام و صبحانه ای که همش بسته بندی بود . این موارد اگر اکی بود بنظرم عالیییییی و بهترین میشد .
نقاط قوت:
تميز و زيبا
نقاط ضعف:
دور بودن به محل پارك اتومبيل
اگه عاشق بوی نم روی دیوارای خشتی و حوض آبی پر از ماهی و یه حیاط پر از گل و گلدون هستید حتما یه سر به اقامتگاه بابا افضل بزنید. بابا افضل به دور از تجملاته همین سادگیشه که به دل ادم میشنه. اگه میخواید سفر به زمان‌های خیلی دور رو تجربه کنید و به دور از هیاهو و سر و صدا باشید حتما پیشنهاد می‌کنم👌🏼🌹
نقاط قوت:
بهداشت
نقاط ضعف:
بهداشت
نقاط قوت:
فضای سنتی فوق العاده
نقاط ضعف:
فضای سنتی فوق العاده
نقاط قوت:
موقعیت مکانی بسیار خوب ، بسیار دنج، بسیار تمیز، پرسنل بسیار خوشرو
نقاط ضعف:
موقعیت مکانی بسیار خوب ، بسیار دنج، بسیار تمیز، پرسنل بسیار خوشرو
نقاط قوت:
بافت قدیمی نزدیک به بازار سنتی
نقاط ضعف:
عدم ارائه اتاق درخواستی طبق رزرو اینترنت با سرعت بسیار پایین
نقاط قوت:
زیبایی مکان و دسترسی آسان به امکان دیدنی
نقاط ضعف:
زیبایی مکان و دسترسی آسان به امکان دیدنی
نقاط قوت:
فضای این اقامتگاه حس خوبی انتقال میداد من خودم بافت و کوچه های قدیمی رو دوست دارم. صبحونه هم خوب بود. در مورد پارکینگ باید بگم که چون این اقامتگاه ها توی بافت هستن عدم وجود پارکینگ مختص به این اقامتگاه نیست و مثلا مرشدی هم پارکینگ نداره اما نزدیک این اقامتگاه فضای پارک هست و به نظرم محله امنی بود. از کوچه بیرون بیای هم مسجد آقابزرگ رو میبینی و از لحاظ دسترسی هم خوبه.
نقاط ضعف:
فضای این اقامتگاه حس خوبی انتقال میداد من خودم بافت و کوچه های قدیمی رو دوست دارم. صبحونه هم خوب بود. در مورد پارکینگ باید بگم که چون این اقامتگاه ها توی بافت هستن عدم وجود پارکینگ مختص به این اقامتگاه نیست و مثلا مرشدی هم پارکینگ نداره اما نزدیک این اقامتگاه فضای پارک هست و به نظرم محله امنی بود. از کوچه بیرون بیای هم مسجد آقابزرگ رو میبینی و از لحاظ دسترسی هم خوبه.
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل محیط دنج و آرام و تمیز نزدیکی به مراکز تاریخی
نقاط ضعف:
عدم نورگیر در اتاق رختخواب سفت و‌نامناسب
نقاط قوت:
خود هتل را می توان به صورت یک مکان گردشگری در نظر گرفت! هتل سعی دارد به معرفی زندگی و آثار یکی از دانشمندان بزرگ ایران (باباافضل کاشانی) بپردازد. محل هتل در دل بافت تاریخی شهر است و همسایگان هتل ساکنین واقعی هستند. هتل کاملا به دور از هیاهوی شهری مدرن بوده و محیطی بسیار آرام را برای اشخاصی که به دنبال تجربه آرامش هستند فراهم می سازد. دیزاین بسیار زیبای هتل با بافت تاریخی شهر بسیار هماهنگ بوده و تداعی کننده زندگی آرام و سنتی گذشته است. طراحی سنتی از هیچ یک از امکانات رفاهی مدرن آن نکاسته است.
نقاط ضعف:
حقیقتا نکته منفی ندیدم
بسیار باشخصیت و خوش اخلاق بودند. برای تعمیر گوشی همراهم کمکم کردند. راضی بودم
برخورد پرسنل بسیار عالی و محترمانه بودقطعا در سفر مجدد به کاشان در همین هتل اقامت خواهم داشت
خیلی خوب بود حس خوبی داشت وخوش گذشت ما اتاق ۴ تخته مخمل رو داشتیم خیلی بزرگ و عالی بود
رستوران برای شام و ناهار فعال نبود توی حمام صابون و شامپو نبود و اتاق سرد بود
همه. چيز عالي ،فقط تعداد اقلام صبحانه ضعيف
هتل خیلی تمیز بود ،طوری که دور از ذهنیت من نسبت به اقامتگاه های سنتی بود . برخورد پرسنل عالی بود و فضای باز هتل بی نظیر بود ... از اون روز به همه پیشنهاددادم که یکبار هم شده هتل باباافضل رو تجربه کنن ...
از همه نظر خوب بود
برخورد كاركنان عالي تميزي عالي سكوت محض آرامش بدور از زندگي شهري
اقامت اگرچه خیلی طولانی نبود، اما همون دو شبی که در این هتل بودیم، واقعا لذت‌بخش بود. کادر هتل بسیار مودب، خوش‌برخورد بودند و هر کدوم از درخواست‌های ما رو به سرعت پیگیری می‌کردند و انجام می‌دادند. در کل، بسیار راضی بودیم و اگر روزی بخواهیم باز هم به کاشان بیایم، حتما دوباره همین هتل رو انتخاب خواهیم کرد.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره اقامتگاه بابا افضل کاشان

مهمانان اقامتگاه بابا افضل کاشان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان اقامتگاه بابا افضل کاشان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت اقامتگاه بابا افضل کاشان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات اقامتگاه بابا افضل کاشان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات اقامتگاه بابا افضل کاشان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.