اقامتگاه بابا افضل کاشان

آدرس هتل: کاشان، میدان کمال المک، خیابان فاضل نراقی، محله درب باغ، کوچه حرم
-
امتیاز کاربران
18
نظرات کاربران

معرفی اقامتگاه بابا افضل کاشان

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو اقامتگاه بابا افضل کاشان

ظرفیت 2 نفر

دو تخته دابل طبقه پایین
اسنپ تریپ
2,085,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,085,000 تومان
دو تخته تویین طبقه پایین
اسنپ تریپ
2,085,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 مرداد
جمعه
2,085,000 تومان
13 مرداد
شنبه
2,085,000 تومان
دو تخته تویین همکف
اسنپ تریپ
2,085,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 مرداد
جمعه
2,085,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
2,085,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
2,085,000 تومان
دو تخته دابل فیروزه همکف
اسنپ تریپ
2,085,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 مرداد
دوشنبه
2,085,000 تومان
اتاق دو تخته دبل (حیاط)
ایران هتل آنلاین
2,330,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
2,330,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,330,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,330,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,330,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,330,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
2,330,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
2,330,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
2,330,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
2,330,000 تومان
12 مرداد
جمعه
2,330,000 تومان
13 مرداد
شنبه
2,330,000 تومان
اتاق دو تخته تویین - حیاط اتاق 207
هتل یار
2,780,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 مرداد
شنبه
2,780,000 تومان
اتاق دو تخته دابل فیروزه - طبقه همکف اتاق 105
هتل یار
2,780,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
9 مرداد
سه‌شنبه
2,780,000 تومان
اتاق دو تخته دابل - حیاط اتاق 201
هتل یار
2,780,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 مرداد
دوشنبه
2,780,000 تومان
اتاق دو تخته توئین(همکف وحیاط)
اقامت 24
2,780,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
2,780,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,780,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,780,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,780,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,780,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
2,780,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
2,780,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
2,780,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
2,780,000 تومان
12 مرداد
جمعه
2,780,000 تومان
13 مرداد
شنبه
2,780,000 تومان
اتاق دوتخته عادی(حیاط)
اقامت 24
2,780,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
2,780,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,780,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,780,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,780,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,780,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
2,780,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
2,780,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
2,780,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
2,780,000 تومان
12 مرداد
جمعه
2,780,000 تومان
13 مرداد
شنبه
2,780,000 تومان
اتاق دو تخته فیروزه
اقامت 24
2,780,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
2,780,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,780,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,780,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,780,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,780,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
2,780,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
2,780,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
2,780,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
2,780,000 تومان
12 مرداد
جمعه
2,780,000 تومان
13 مرداد
شنبه
2,780,000 تومان
دو تخته دابل ترمه
اسنپ تریپ
3,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
3,000,000 تومان
اتاق دو تخته دابل نمک - حیاط اتاق 206
هتل یار
4,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 مرداد
پنج‌شنبه
4,000,000 تومان
اتاق دوتخته نمک
اقامت 24
4,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
4,000,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
4,000,000 تومان
5 مرداد
جمعه
4,000,000 تومان
6 مرداد
شنبه
4,000,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
4,000,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
4,000,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
4,000,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
4,000,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
4,000,000 تومان
12 مرداد
جمعه
4,000,000 تومان
13 مرداد
شنبه
4,000,000 تومان
اتاق دو تخته ترمه
اقامت 24
4,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
4,000,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
4,000,000 تومان
5 مرداد
جمعه
4,000,000 تومان
6 مرداد
شنبه
4,000,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
4,000,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
4,000,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
4,000,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
4,000,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
4,000,000 تومان
12 مرداد
جمعه
4,000,000 تومان
13 مرداد
شنبه
4,000,000 تومان
اتاق دو تخته ترمه
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
4 مرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
5 مرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
6 مرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
7 مرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
8 مرداد
دوشنبه
4,000,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
4,000,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
4,000,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
4,000,000 تومان
12 مرداد
جمعه
4,000,000 تومان
13 مرداد
شنبه
4,000,000 تومان
اتاق دوتخته عادی(حیاط)
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
4 مرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
5 مرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
6 مرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
7 مرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
8 مرداد
دوشنبه
2,780,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
2,780,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
2,780,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
2,780,000 تومان
12 مرداد
جمعه
2,780,000 تومان
13 مرداد
شنبه
2,780,000 تومان
اتاق دوتخته نمک
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
4 مرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
5 مرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
6 مرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
7 مرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
8 مرداد
دوشنبه
4,000,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
4,000,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
4,000,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
4,000,000 تومان
12 مرداد
جمعه
4,000,000 تومان
13 مرداد
شنبه
4,000,000 تومان
اتاق دو تخته فیروزه
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
4 مرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
5 مرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
6 مرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
7 مرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
8 مرداد
دوشنبه
2,780,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
2,780,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
2,780,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
2,780,000 تومان
12 مرداد
جمعه
2,780,000 تومان
13 مرداد
شنبه
2,780,000 تومان
اتاق دو تخته توئین(همکف وحیاط)
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
4 مرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
5 مرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
6 مرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
7 مرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
8 مرداد
دوشنبه
2,780,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
2,780,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
2,780,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
2,780,000 تومان
12 مرداد
جمعه
2,780,000 تومان
13 مرداد
شنبه
2,780,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

چهار تخته همکف
اسنپ تریپ
4,170,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 مرداد
شنبه
4,170,000 تومان
چهار تخته مخمل
اسنپ تریپ
4,170,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 مرداد
یکشنبه
4,170,000 تومان
اتاق چهار تخته مخمل
ایران هتل آنلاین
4,590,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
4,590,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
4,590,000 تومان
5 مرداد
جمعه
4,590,000 تومان
6 مرداد
شنبه
4,590,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
4,590,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
4,590,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
4,590,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
4,590,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
4,590,000 تومان
12 مرداد
جمعه
4,590,000 تومان
13 مرداد
شنبه
4,590,000 تومان
اتاق چهارتخته کانکت (همکف و حیاط)
اقامت 24
5,560,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
5,560,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
5,560,000 تومان
5 مرداد
جمعه
5,560,000 تومان
6 مرداد
شنبه
5,560,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
5,560,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
5,560,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
5,560,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
5,560,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
5,560,000 تومان
12 مرداد
جمعه
5,560,000 تومان
13 مرداد
شنبه
5,560,000 تومان
اتاق چهار تخته سرداب - اتاق 302
هتل یار
5,560,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 مرداد
جمعه
5,560,000 تومان
اتاق چهار تخته مخمل
اقامت 24
5,560,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
5,560,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
5,560,000 تومان
5 مرداد
جمعه
5,560,000 تومان
6 مرداد
شنبه
5,560,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
5,560,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
5,560,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
5,560,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
5,560,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
5,560,000 تومان
12 مرداد
جمعه
5,560,000 تومان
13 مرداد
شنبه
5,560,000 تومان
اتاق چهار تخته سرداب
اقامت 24
5,560,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
5,560,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
5,560,000 تومان
5 مرداد
جمعه
5,560,000 تومان
6 مرداد
شنبه
5,560,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
5,560,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
5,560,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
5,560,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
5,560,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
5,560,000 تومان
12 مرداد
جمعه
5,560,000 تومان
13 مرداد
شنبه
5,560,000 تومان
اتاق چهار تخته مخمل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
4 مرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
5 مرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
6 مرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
7 مرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
8 مرداد
دوشنبه
5,560,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
5,560,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
5,560,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
5,560,000 تومان
12 مرداد
جمعه
5,560,000 تومان
13 مرداد
شنبه
5,560,000 تومان
اتاق چهار تخته سرداب
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
4 مرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
5 مرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
6 مرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
7 مرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
8 مرداد
دوشنبه
5,560,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
5,560,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
5,560,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
5,560,000 تومان
12 مرداد
جمعه
5,560,000 تومان
13 مرداد
شنبه
5,560,000 تومان
ظرفیت 5 نفر

پنج تخته
اسنپ تریپ
5,212,500 تومان
قیمت شب‌های دیگر
9 مرداد
سه‌شنبه
5,212,500 تومان
اتاق پنج تخته سرداب
اقامت 24
6,950,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
6,950,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
6,950,000 تومان
5 مرداد
جمعه
6,950,000 تومان
6 مرداد
شنبه
6,950,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
6,950,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
6,950,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
6,950,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
6,950,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
6,950,000 تومان
12 مرداد
جمعه
6,950,000 تومان
13 مرداد
شنبه
6,950,000 تومان
اتاق پنج تخته سرداب 301
هتل یار
6,950,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 مرداد
چهارشنبه
6,950,000 تومان
ظرفیت 6 نفر

اتاق شش تخته - حیاط اتاق 202
هتل یار
6,300,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 مرداد
یکشنبه
6,300,000 تومان
اتاق شش تخته
اقامت 24
8,340,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
8,340,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
8,340,000 تومان
5 مرداد
جمعه
8,340,000 تومان
6 مرداد
شنبه
8,340,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
8,340,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
8,340,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
8,340,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
8,340,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
8,340,000 تومان
12 مرداد
جمعه
8,340,000 تومان
13 مرداد
شنبه
8,340,000 تومان

نظرات کاربران برای اقامتگاه بابا افضل کاشان

(18 نظر)
اقامتگاه بابا افضل فضای ارامش بخش و بینهایت نوستالژیک، اتاقها بسیار تمیز بود، حمام و سرویس خیلی تمیز بود، پک حوله و دمپایی خیلی شیک بامزه بود ،کیسه پارچه ای، وارد اقامتگاه که میشی با شربت ازت پذیرایی میکنند که خیلی نکته مهمی بود و نظرمو جلب کرد فضای حیاط خیلی قشنگ بود واقعا لذتبخش بود من و همسرم خیلی بهمون خوش گذشت و به شدت پیشنهاد میکنم رفتید کاشان تشریف ببرید باباافضل😍
نقاط قوت:
چون بار سومی بود که به این اقامتگاه میرفتم، پیشرفت در ارائه خدمات را دیدم و این به نظر من بسیار مهم هست.
نقاط ضعف:
من همیشه نسبت به این اقامتگاه حس خوبی دارم. نسبت به خیلی از اقامتگاه های دیگه سبک ساخت متفاوتی داره و این حس خیلی خوبی میده فضای صبحانه و چیدمان میز صبحانه بنظر من خیلی حس خوبی منتقل میکنه
اقامتگاهی با صد درصد آرامش
نقاط قوت:
خوش رویی امکانات خوب نظافت
نقاط ضعف:
خوش رویی امکانات خوب نظافت
نقاط قوت:
تمیزی اتاق و محیط بیرون رفتار محترمانه محیط زیبا نزدیکی به خانه های تاریخی
نقاط ضعف:
تمیزی اتاق و محیط بیرون رفتار محترمانه محیط زیبا نزدیکی به خانه های تاریخی
همه چیز عالی بود.رفتار پرسنل و محیط اقامتگاه عالی بود.قیمت هم کاملا مناسب بود کافیه مقایسه کنید.ممنونیم.بهمون خوش گذشت.
نقاط قوت:
مکانی دنج و پر از آرامش و خوشرویی کارکنان
نقاط ضعف:
مکانی دنج و پر از آرامش و خوشرویی کارکنان
ما یک شب در این هتل اقامت داشتیم مکانی آرام و دنج و امکانات کامل دسترسی به اماکن دیدنی خوب بود همه رو پیاده میرفتیم به فاصله ۲ دقیقه ای جا پارک خودرو بود داخل اتاق هم تمیز بود صبحانه هم به نسبت یه اقامتگاه سنتی قابل قبول بود
نقاط قوت:
خوشرویی پرسنل، نظافت خوب، صبحانه خوب، فضای زیبا
نقاط ضعف:
خوشرویی پرسنل، نظافت خوب، صبحانه خوب، فضای زیبا
به مدت یک شب اقامت داشتیم بسیار تمیز و مناسب بود فضای زیبایی داشت و پرسنل خیلی خوشرو و خوش برخورد بودند صبحانه هم خوب بود در کل راضی بودیم فقط یکم جای پارک ماشین دور هست از اقامتگاه.
نقاط قوت:
فضای هتل و رفتار کارکنان و آرامش
نقاط ضعف:
فضای هتل و رفتار کارکنان و آرامش
خوب و عالی
نقاط قوت:
نظافت و خوش رویی کارکنان
نقاط ضعف:
نظافت و خوش رویی کارکنان
بسیار باشخصیت و خوش اخلاق بودند. برای تعمیر گوشی همراهم کمکم کردند. راضی بودم
برخورد پرسنل بسیار عالی و محترمانه بودقطعا در سفر مجدد به کاشان در همین هتل اقامت خواهم داشت
رستوران برای شام و ناهار فعال نبود توی حمام صابون و شامپو نبود و اتاق سرد بود
خیلی خوب بود حس خوبی داشت وخوش گذشت ما اتاق ۴ تخته مخمل رو داشتیم خیلی بزرگ و عالی بود
همه. چيز عالي ،فقط تعداد اقلام صبحانه ضعيف
هتل خیلی تمیز بود ،طوری که دور از ذهنیت من نسبت به اقامتگاه های سنتی بود . برخورد پرسنل عالی بود و فضای باز هتل بی نظیر بود ... از اون روز به همه پیشنهاددادم که یکبار هم شده هتل باباافضل رو تجربه کنن ...
از همه نظر خوب بود
برخورد كاركنان عالي تميزي عالي سكوت محض آرامش بدور از زندگي شهري
اقامت اگرچه خیلی طولانی نبود، اما همون دو شبی که در این هتل بودیم، واقعا لذت‌بخش بود. کادر هتل بسیار مودب، خوش‌برخورد بودند و هر کدوم از درخواست‌های ما رو به سرعت پیگیری می‌کردند و انجام می‌دادند. در کل، بسیار راضی بودیم و اگر روزی بخواهیم باز هم به کاشان بیایم، حتما دوباره همین هتل رو انتخاب خواهیم کرد.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره اقامتگاه بابا افضل کاشان

مهمانان اقامتگاه بابا افضل کاشان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان اقامتگاه بابا افضل کاشان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت اقامتگاه بابا افضل کاشان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات اقامتگاه بابا افضل کاشان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات اقامتگاه بابا افضل کاشان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.