اقامتگاه بابا افضل کاشان

آدرس هتل: کاشان، میدان کمال المک، خیابان فاضل نراقی، محله درب باغ، کوچه حرم
-
امتیاز کاربران
26
نظرات کاربران

معرفی اقامتگاه بابا افضل کاشان

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو اقامتگاه بابا افضل کاشان

ظرفیت 1 نفر

یک تخته
اسنپ تریپ
1,330,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
14 فروردین
دوشنبه
1,330,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
20 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته تویین - طبقه همکف
هتل یار
1,995,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
1,995,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,995,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,895,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,895,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,895,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,895,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,895,000 تومان
19 فروردین
شنبه
1,895,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
1,895,000 تومان
21 فروردین
دوشنبه
1,895,000 تومان
22 فروردین
سه‌شنبه
1,895,000 تومان
اتاق دو تخته دابل حیاط
هتل یار
1,995,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
1,995,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,995,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,895,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,895,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,895,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,895,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,895,000 تومان
19 فروردین
شنبه
1,895,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
1,895,000 تومان
21 فروردین
دوشنبه
1,895,000 تومان
22 فروردین
سه‌شنبه
1,895,000 تومان
اتاق دو تخته دابل فیروزه - طبقه همکف
هتل یار
1,995,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
1,995,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,995,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,895,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,895,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,895,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,895,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,895,000 تومان
19 فروردین
شنبه
1,895,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
1,895,000 تومان
21 فروردین
دوشنبه
1,895,000 تومان
22 فروردین
سه‌شنبه
1,895,000 تومان
اتاق دو تخته تویین - حیاط
هتل یار
1,995,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
1,995,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,995,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,895,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,895,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,895,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,895,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,895,000 تومان
19 فروردین
شنبه
1,895,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
1,895,000 تومان
21 فروردین
دوشنبه
1,895,000 تومان
22 فروردین
سه‌شنبه
1,895,000 تومان
اتاق دوتخته عادی(حیاط)
اقامت 24
1,995,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
1,995,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,995,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,995,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,995,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,995,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,995,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,995,000 تومان
19 فروردین
شنبه
1,995,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
1,995,000 تومان
21 فروردین
دوشنبه
1,995,000 تومان
22 فروردین
سه‌شنبه
1,995,000 تومان
اتاق دو تخته فیروزه
اقامت 24
1,995,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
1,995,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,995,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,995,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,995,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,995,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,995,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,995,000 تومان
19 فروردین
شنبه
1,995,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
1,995,000 تومان
21 فروردین
دوشنبه
1,995,000 تومان
22 فروردین
سه‌شنبه
1,995,000 تومان
اتاق دو تخته توئین(همکف وحیاط)
اقامت 24
1,995,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
1,995,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,995,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,995,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,995,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,995,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,995,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,995,000 تومان
19 فروردین
شنبه
1,995,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
1,995,000 تومان
21 فروردین
دوشنبه
1,995,000 تومان
22 فروردین
سه‌شنبه
1,995,000 تومان
اتاق دو تخته ترمه
اقامت 24
2,375,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
2,375,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,375,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,375,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,375,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
2,375,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
2,375,000 تومان
18 فروردین
جمعه
2,375,000 تومان
19 فروردین
شنبه
2,375,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
2,375,000 تومان
21 فروردین
دوشنبه
2,375,000 تومان
22 فروردین
سه‌شنبه
2,375,000 تومان
دو تخته دابل ترمه
اسنپ تریپ
2,375,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 فروردین
یکشنبه
2,375,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
2,375,000 تومان
اتاق دو تخته دابل ترمه - طبقه همکف
هتل یار
2,375,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
2,375,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,375,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,237,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,237,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
2,237,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
2,237,000 تومان
18 فروردین
جمعه
2,237,000 تومان
19 فروردین
شنبه
2,237,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
2,237,000 تومان
21 فروردین
دوشنبه
2,237,000 تومان
22 فروردین
سه‌شنبه
2,237,000 تومان
اتاق دو تخته دابل نمک - حیاط
هتل یار
2,375,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
2,375,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,375,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,237,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,237,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
2,237,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
2,237,000 تومان
18 فروردین
جمعه
2,237,000 تومان
19 فروردین
شنبه
2,237,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
2,237,000 تومان
21 فروردین
دوشنبه
2,237,000 تومان
22 فروردین
سه‌شنبه
2,237,000 تومان
اتاق دوتخته نمک
اقامت 24
2,375,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
2,375,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,375,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,375,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,375,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
2,375,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
2,375,000 تومان
18 فروردین
جمعه
2,375,000 تومان
19 فروردین
شنبه
2,375,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
2,375,000 تومان
21 فروردین
دوشنبه
2,375,000 تومان
22 فروردین
سه‌شنبه
2,375,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته کانکت - همکف و حیاط
هتل یار
2,992,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
2,992,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,992,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,793,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,793,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
2,793,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
2,793,000 تومان
18 فروردین
جمعه
2,793,000 تومان
19 فروردین
شنبه
2,793,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
2,793,000 تومان
21 فروردین
دوشنبه
2,793,000 تومان
22 فروردین
سه‌شنبه
2,793,000 تومان
اتاق سه تخته کانکت (همکف و حیاط)
اقامت 24
2,992,500 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
2,992,500 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,992,500 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,992,500 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,992,500 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
2,992,500 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
2,992,500 تومان
18 فروردین
جمعه
2,992,500 تومان
19 فروردین
شنبه
2,992,500 تومان
20 فروردین
یکشنبه
2,992,500 تومان
21 فروردین
دوشنبه
2,992,500 تومان
22 فروردین
سه‌شنبه
2,992,500 تومان
اتاق سه تخته حیاط
اقامت 24
2,992,500 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
2,992,500 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,992,500 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,992,500 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,992,500 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
2,992,500 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
2,992,500 تومان
18 فروردین
جمعه
2,992,500 تومان
19 فروردین
شنبه
2,992,500 تومان
20 فروردین
یکشنبه
2,992,500 تومان
21 فروردین
دوشنبه
2,992,500 تومان
22 فروردین
سه‌شنبه
2,992,500 تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
22 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته سرداب
اقامت 24
3,570,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
3,570,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
3,570,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
3,570,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
3,570,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
3,570,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
3,570,000 تومان
18 فروردین
جمعه
3,570,000 تومان
19 فروردین
شنبه
3,570,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
3,570,000 تومان
21 فروردین
دوشنبه
3,570,000 تومان
22 فروردین
سه‌شنبه
3,570,000 تومان
اتاق چهار تخته عادی
اقامت 24
3,990,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
3,990,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
3,990,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
3,990,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
3,990,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
19 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
20 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
21 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
22 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق چهار تخته مخمل
اقامت 24
3,990,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
3,990,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
3,990,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
3,990,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
3,990,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
3,990,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
3,990,000 تومان
18 فروردین
جمعه
3,990,000 تومان
19 فروردین
شنبه
3,990,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
3,990,000 تومان
21 فروردین
دوشنبه
3,990,000 تومان
22 فروردین
سه‌شنبه
3,990,000 تومان
چهار تخته مخمل
اسنپ تریپ
3,990,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 فروردین
جمعه
3,990,000 تومان
چهار تخته طبقه پایین
اسنپ تریپ
3,990,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
3,990,000 تومان
19 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
21 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق چهار تخته کانکت - همکف و حیاط
هتل یار
3,990,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
3,990,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
3,990,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
3,691,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
3,691,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
3,691,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
3,691,000 تومان
18 فروردین
جمعه
3,691,000 تومان
19 فروردین
شنبه
3,691,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
3,691,000 تومان
21 فروردین
دوشنبه
3,691,000 تومان
22 فروردین
سه‌شنبه
3,691,000 تومان
اتاق چهارتخته مخمل - حیاط
هتل یار
3,990,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
3,990,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
3,990,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
3,691,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
3,691,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
3,691,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
3,691,000 تومان
18 فروردین
جمعه
3,691,000 تومان
19 فروردین
شنبه
3,691,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
3,691,000 تومان
21 فروردین
دوشنبه
3,691,000 تومان
22 فروردین
سه‌شنبه
3,691,000 تومان
اتاق چهارتخته کانکت (همکف و حیاط)
اقامت 24
3,990,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
3,990,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
3,990,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
3,990,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
3,990,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
3,990,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
3,990,000 تومان
18 فروردین
جمعه
3,990,000 تومان
19 فروردین
شنبه
3,990,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
3,990,000 تومان
21 فروردین
دوشنبه
3,990,000 تومان
22 فروردین
سه‌شنبه
3,990,000 تومان
ظرفیت 5 نفر

پنج تخته
اسنپ تریپ
4,987,500 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 فروردین
سه‌شنبه
4,987,500 تومان
اتاق پنج تخته
اقامت 24
4,988,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
4,988,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
4,988,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
4,988,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
4,988,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
19 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
20 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
21 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
22 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق پنج تخته - حیاط
هتل یار
4,988,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
4,988,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
4,988,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
4,588,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
4,588,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
4,588,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
4,588,000 تومان
18 فروردین
جمعه
4,588,000 تومان
19 فروردین
شنبه
4,588,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
4,588,000 تومان
21 فروردین
دوشنبه
4,588,000 تومان
22 فروردین
سه‌شنبه
4,588,000 تومان
ظرفیت 6 نفر

اتاق شش تخته
اقامت 24
5,985,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
5,985,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
5,985,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
5,985,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
5,985,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
5,985,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
5,985,000 تومان
18 فروردین
جمعه
5,985,000 تومان
19 فروردین
شنبه
5,985,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
5,985,000 تومان
21 فروردین
دوشنبه
5,985,000 تومان
22 فروردین
سه‌شنبه
5,985,000 تومان

نظرات کاربران برای اقامتگاه بابا افضل کاشان

(26 نظر)
نقاط قوت:
لوكيشن خوببرخورد عالينوساز و تميز بودندنج و آروم و با صفاپرسنل دلسوز و پاسخگو و محترم
نقاط ضعف:
نكته ي بارز و قابل ذكر و خاصي نبود
نقاط قوت:
محيط آرام و زيبا و اتاق تميز و برخورد مناسب پرسنل عالي بود
نقاط ضعف:
نداشتن پاركينگ
نقاط قوت:
پرسنل خوش برخورد.اقامتگاه آرام و زیبا،اتاق تمیز
نقاط ضعف:
نکته منفی نداشت
نقاط قوت:
حسن برخورد پرسنل
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
خیلییییی تمیز و زیبا بود شبها برخلاف جاهای دیگه که دیدم همه تاریک و دلگیر بود اونجا خیلی دلباز و پرنور بود واقعا لذت بخش بود مطمنا دوباره انتخاب من اونجاست.
نقاط ضعف:
نداشتن کافی شاپ و نهار و شام و صبحانه ای که همش بسته بندی بود . این موارد اگر اکی بود بنظرم عالیییییی و بهترین میشد .
نقاط قوت:
تميز و زيبا
نقاط ضعف:
دور بودن به محل پارك اتومبيل
اگه عاشق بوی نم روی دیوارای خشتی و حوض آبی پر از ماهی و یه حیاط پر از گل و گلدون هستید حتما یه سر به اقامتگاه بابا افضل بزنید. بابا افضل به دور از تجملاته همین سادگیشه که به دل ادم میشنه. اگه میخواید سفر به زمان‌های خیلی دور رو تجربه کنید و به دور از هیاهو و سر و صدا باشید حتما پیشنهاد می‌کنم👌🏼🌹
نقاط قوت:
بهداشت
نقاط ضعف:
بهداشت
نقاط قوت:
فضای سنتی فوق العاده
نقاط ضعف:
فضای سنتی فوق العاده
نقاط قوت:
موقعیت مکانی بسیار خوب ، بسیار دنج، بسیار تمیز، پرسنل بسیار خوشرو
نقاط ضعف:
موقعیت مکانی بسیار خوب ، بسیار دنج، بسیار تمیز، پرسنل بسیار خوشرو
نقاط قوت:
بافت قدیمی نزدیک به بازار سنتی
نقاط ضعف:
عدم ارائه اتاق درخواستی طبق رزرو اینترنت با سرعت بسیار پایین
نقاط قوت:
زیبایی مکان و دسترسی آسان به امکان دیدنی
نقاط ضعف:
زیبایی مکان و دسترسی آسان به امکان دیدنی
نقاط قوت:
فضای این اقامتگاه حس خوبی انتقال میداد من خودم بافت و کوچه های قدیمی رو دوست دارم. صبحونه هم خوب بود. در مورد پارکینگ باید بگم که چون این اقامتگاه ها توی بافت هستن عدم وجود پارکینگ مختص به این اقامتگاه نیست و مثلا مرشدی هم پارکینگ نداره اما نزدیک این اقامتگاه فضای پارک هست و به نظرم محله امنی بود. از کوچه بیرون بیای هم مسجد آقابزرگ رو میبینی و از لحاظ دسترسی هم خوبه.
نقاط ضعف:
فضای این اقامتگاه حس خوبی انتقال میداد من خودم بافت و کوچه های قدیمی رو دوست دارم. صبحونه هم خوب بود. در مورد پارکینگ باید بگم که چون این اقامتگاه ها توی بافت هستن عدم وجود پارکینگ مختص به این اقامتگاه نیست و مثلا مرشدی هم پارکینگ نداره اما نزدیک این اقامتگاه فضای پارک هست و به نظرم محله امنی بود. از کوچه بیرون بیای هم مسجد آقابزرگ رو میبینی و از لحاظ دسترسی هم خوبه.
نقاط قوت:
خود هتل را می توان به صورت یک مکان گردشگری در نظر گرفت! هتل سعی دارد به معرفی زندگی و آثار یکی از دانشمندان بزرگ ایران (باباافضل کاشانی) بپردازد. محل هتل در دل بافت تاریخی شهر است و همسایگان هتل ساکنین واقعی هستند. هتل کاملا به دور از هیاهوی شهری مدرن بوده و محیطی بسیار آرام را برای اشخاصی که به دنبال تجربه آرامش هستند فراهم می سازد.دیزاین بسیار زیبای هتل با بافت تاریخی شهر بسیار هماهنگ بوده و تداعی کننده زندگی آرام و سنتی گذشته است.طراحی سنتی از هیچ یک از امکانات رفاهی مدرن آن نکاسته است.
نقاط ضعف:
حقیقتا نکته منفی ندیدم
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
نداشتن تلویزیون و پارکینگ
نقاط قوت:
موقعیت مکانی و دسترسی ب جاهای دیدنی خوب بود .برخورد پرسنل عالی بود .هتل زیبا و تمیزی بود
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
بسیار باشخصیت و خوش اخلاق بودند. برای تعمیر گوشی همراهم کمکم کردند. راضی بودم
نقاط قوت:
تمیز بودن اتاق ها و فضای کلی برخورد حرفه ای و توجه کامل بخش اجرایی هتل همراهی کادر اجرایی و توضیحات کامل در بازدید از مکان های توریستی همچنین همراهی در رزو وسایل نقلیه
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
برخورد پرسنل بسیار عالی و محترمانه بودقطعا در سفر مجدد به کاشان در همین هتل اقامت خواهم داشت
خیلی خوب بود حس خوبی داشت وخوش گذشت ما اتاق ۴ تخته مخمل رو داشتیم خیلی بزرگ و عالی بود
رستوران برای شام و ناهار فعال نبود توی حمام صابون و شامپو نبود و اتاق سرد بود
همه. چيز عالي ،فقط تعداد اقلام صبحانه ضعيف
هتل خیلی تمیز بود ،طوری که دور از ذهنیت من نسبت به اقامتگاه های سنتی بود . برخورد پرسنل عالی بود و فضای باز هتل بی نظیر بود ... از اون روز به همه پیشنهاددادم که یکبار هم شده هتل باباافضل رو تجربه کنن ...
از همه نظر خوب بود
برخورد كاركنان عالي تميزي عالي سكوت محض آرامش بدور از زندگي شهري
اقامت اگرچه خیلی طولانی نبود، اما همون دو شبی که در این هتل بودیم، واقعا لذت‌بخش بود. کادر هتل بسیار مودب، خوش‌برخورد بودند و هر کدوم از درخواست‌های ما رو به سرعت پیگیری می‌کردند و انجام می‌دادند. در کل، بسیار راضی بودیم و اگر روزی بخواهیم باز هم به کاشان بیایم، حتما دوباره همین هتل رو انتخاب خواهیم کرد.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره اقامتگاه بابا افضل کاشان

مهمانان اقامتگاه بابا افضل کاشان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان اقامتگاه بابا افضل کاشان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت اقامتگاه بابا افضل کاشان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات اقامتگاه بابا افضل کاشان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات اقامتگاه بابا افضل کاشان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.