اقامتگاه بابا افضل کاشان

آدرس هتل: کاشان، میدان کمال المک، خیابان فاضل نراقی، محله درب باغ، کوچه حرم
-
امتیاز کاربران
15
نظرات کاربران

معرفی اقامتگاه بابا افضل کاشان

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو اقامتگاه بابا افضل کاشان

ظرفیت 1 نفر

یک تخته
اسنپ تریپ
315,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
315,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
315,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
315,000
تومان
8 بهمن
جمعه
315,000
تومان
9 بهمن
شنبه
315,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
315,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
315,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
315,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
315,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
315,000
تومان
15 بهمن
جمعه
315,000
تومان
ظرفیت 2 نفر

تاق دو تخته فیروزه طبقه همکف
اقامت 24
540,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
540,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
540,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
540,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
540,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
540,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
540,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
540,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
540,000
تومان
15 بهمن
جمعه
540,000
تومان
اتاق دو تخته دبل طبقه پایین
اقامت 24
540,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
540,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
540,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
540,000
تومان
8 بهمن
جمعه
540,000
تومان
9 بهمن
شنبه
540,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
540,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
540,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
540,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
540,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
540,000
تومان
15 بهمن
جمعه
540,000
تومان
دو تخته تویین همکف
اسنپ تریپ
540,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
540,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
540,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
540,000
تومان
8 بهمن
جمعه
540,000
تومان
9 بهمن
شنبه
540,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
540,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
540,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
540,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
540,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
540,000
تومان
15 بهمن
جمعه
540,000
تومان
اتاق دو تخته دبل ترمه
اقامت 24
540,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
540,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
540,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
540,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
540,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
540,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
540,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
540,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
540,000
تومان
15 بهمن
جمعه
540,000
تومان
دو تخته دابل ماه عسل
اسنپ تریپ
540,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
540,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
540,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
540,000
تومان
8 بهمن
جمعه
540,000
تومان
9 بهمن
شنبه
540,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
540,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
540,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
540,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
540,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
540,000
تومان
15 بهمن
جمعه
540,000
تومان
اتاق دو تخته دبل طبقه همکف
اقامت 24
540,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
540,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
540,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
540,000
تومان
8 بهمن
جمعه
540,000
تومان
9 بهمن
شنبه
540,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
540,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
540,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
540,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
540,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
540,000
تومان
15 بهمن
جمعه
540,000
تومان
دو تخته دابل طبقه پایین
اسنپ تریپ
540,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
540,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
540,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
540,000
تومان
8 بهمن
جمعه
540,000
تومان
9 بهمن
شنبه
540,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
540,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
540,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
540,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
540,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
540,000
تومان
15 بهمن
جمعه
540,000
تومان
اتاق دو تخته ماه عسل
اقامت 24
540,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
540,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
540,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
540,000
تومان
8 بهمن
جمعه
540,000
تومان
9 بهمن
شنبه
540,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
540,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
540,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
540,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
540,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
540,000
تومان
15 بهمن
جمعه
540,000
تومان
دو تخته تویین طبقه پایین
اسنپ تریپ
540,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
540,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
540,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
540,000
تومان
8 بهمن
جمعه
540,000
تومان
9 بهمن
شنبه
540,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
540,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
540,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
540,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
540,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
540,000
تومان
15 بهمن
جمعه
540,000
تومان
دو تخته دابل ترمه
اسنپ تریپ
540,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
540,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
540,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
540,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
540,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
540,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
540,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
540,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
540,000
تومان
15 بهمن
جمعه
540,000
تومان
دو تخته دابل فیروزه همکف
اسنپ تریپ
540,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
540,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
540,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
540,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
540,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
540,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
540,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
540,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
540,000
تومان
15 بهمن
جمعه
540,000
تومان
اتاق دو تخته توئین طبقه همکف
اقامت 24
540,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
540,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
540,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
540,000
تومان
8 بهمن
جمعه
540,000
تومان
9 بهمن
شنبه
540,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
540,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
540,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
540,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
540,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
540,000
تومان
15 بهمن
جمعه
540,000
تومان
اتاق دو تخته نمک
اقامت 24
720,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
720,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
720,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
720,000
تومان
8 بهمن
جمعه
720,000
تومان
9 بهمن
شنبه
720,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
720,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
720,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
720,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
720,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
720,000
تومان
15 بهمن
جمعه
720,000
تومان
دو تخته دابل نمک
اسنپ تریپ
720,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
720,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
720,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
720,000
تومان
8 بهمن
جمعه
720,000
تومان
9 بهمن
شنبه
720,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
720,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
720,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
720,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
720,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
720,000
تومان
15 بهمن
جمعه
720,000
تومان
اتاق دو تخته دبل نمک - حیاط پایین اتاق 206
هتل یار
720,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
720,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
720,000
تومان
اتاق دو تخته دبل ترمه - همکف اتاق 103
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
540,000
تومان
اتاق دو تخته دبل فیروزه - همکف اتاق 105
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
10 بهمن
یکشنبه
540,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
540,000
تومان
اتاق دو تخته ماه عسل - حیاط پایین اتاق 208
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
13 بهمن
چهارشنبه
540,000
تومان
اتاق دو تخته عادی - حیاط پایین اتاق 201
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
15 بهمن
جمعه
540,000
تومان
اتاق دو تخته توئین طبقه پایین
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
اقامت 24
855,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
855,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
855,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
855,000
تومان
8 بهمن
جمعه
855,000
تومان
9 بهمن
شنبه
855,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
855,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
855,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
855,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
855,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
855,000
تومان
15 بهمن
جمعه
855,000
تومان
ظرفیت 4 نفر

چهار تخته طبقه پایین
اسنپ تریپ
1,080,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
1,080,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,080,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,080,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,080,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,080,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,080,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,080,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,080,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,080,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,080,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,080,000
تومان
چهار تخته همکف
اسنپ تریپ
1,080,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
1,080,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,080,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,080,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,080,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,080,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,080,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,080,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,080,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,080,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,080,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,080,000
تومان
اتاق چهار تخته
اقامت 24
1,080,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
1,080,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,080,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,080,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,080,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,080,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,080,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,080,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,080,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,080,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,080,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,080,000
تومان
چهار تخته سرداب
اسنپ تریپ
1,080,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
1,080,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,080,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,080,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,080,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,080,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,080,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,080,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,080,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,080,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,080,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,080,000
تومان
اتاق چهار تخته مخمل
اقامت 24
1,080,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
1,080,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,080,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,080,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,080,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,080,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,080,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,080,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,080,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,080,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,080,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,080,000
تومان
چهار تخته مخمل
اسنپ تریپ
1,080,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
1,080,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,080,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,080,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,080,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,080,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,080,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,080,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,080,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,080,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,080,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,080,000
تومان
اتاق چهار تخته سرداب
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
اتاق چهارتخته سرداب - اتاق 302
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
پنجشنبه
1,080,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,080,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,080,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,080,000
تومان
ظرفیت 5 نفر

اتاق پنج تخته
اقامت 24
1,395,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
1,395,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,395,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,395,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,395,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,395,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,395,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,395,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,395,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,395,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,395,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,395,000
تومان
پنج تخته
اسنپ تریپ
1,395,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
1,395,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,395,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,395,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,395,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,395,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,395,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,395,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,395,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,395,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,395,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,395,000
تومان

نظرات کاربران برای اقامتگاه بابا افضل کاشان

(15 نظر)
نقاط قوت:
محیط زیبا و آرام و سنتی برخورد پرسنل عالی و مسئولانه
نقاط ضعف:
محیط زیبا و آرام و سنتی برخورد پرسنل عالی و مسئولانه
نقاط قوت:
پرسنل خوشرو- نظافت عالی- خدمات مناسب
نقاط ضعف:
پرسنل خوشرو- نظافت عالی- خدمات مناسب
بهتر از این اقامتگاه هم وجود داره
نقاط قوت:
فضای هتل سنتی و زیبا/ برخورد بسیار خوب کارکنان
نقاط ضعف:
فضای هتل سنتی و زیبا/ برخورد بسیار خوب کارکنان
فضای هتل بسیار زیبا و به یاد ماندنی، و برخورد کارکنان عالی بود. هتل محل پارک مناسب و امنی برای ماشین شخصی ندارد. یک فضا بدون نظارت یا نگهبان در خیابان بغل هتل است که در آن جا باید پارک کنید. متاسفانه در طول یک شبی که ماشینمان پارک بوده، قطعه ای از ماشین ما به سرقت رفت.
نقاط قوت:
ظاهر زیبا، تمیز ، صبحانه عالی ،ارام
نقاط ضعف:
ظاهر زیبا، تمیز ، صبحانه عالی ،ارام
خیلی زیبا و تمیز هست صبحانه عالی در کل دو بار اونجا رفتم و کیفیتش هیچ تغییری نکرده و عالی مونده
نقاط قوت:
فضای گرم و دوست داشتنی. پرسنل بسیار خوش برخورد و مودب. دنج و آرام بودن فضا.
نقاط ضعف:
فضای گرم و دوست داشتنی. پرسنل بسیار خوش برخورد و مودب. دنج و آرام بودن فضا.
بسیار باشخصیت و خوش اخلاق بودند. برای تعمیر گوشی همراهم کمکم کردند. راضی بودم
برخورد پرسنل بسیار عالی و محترمانه بودقطعا در سفر مجدد به کاشان در همین هتل اقامت خواهم داشت
رستوران برای شام و ناهار فعال نبود توی حمام صابون و شامپو نبود و اتاق سرد بود
خیلی خوب بود حس خوبی داشت وخوش گذشت ما اتاق ۴ تخته مخمل رو داشتیم خیلی بزرگ و عالی بود
همه. چيز عالي ،فقط تعداد اقلام صبحانه ضعيف
هتل خیلی تمیز بود ،طوری که دور از ذهنیت من نسبت به اقامتگاه های سنتی بود . برخورد پرسنل عالی بود و فضای باز هتل بی نظیر بود ... از اون روز به همه پیشنهاددادم که یکبار هم شده هتل باباافضل رو تجربه کنن ...
از همه نظر خوب بود
برخورد كاركنان عالي تميزي عالي سكوت محض آرامش بدور از زندگي شهري
اقامت اگرچه خیلی طولانی نبود، اما همون دو شبی که در این هتل بودیم، واقعا لذت‌بخش بود. کادر هتل بسیار مودب، خوش‌برخورد بودند و هر کدوم از درخواست‌های ما رو به سرعت پیگیری می‌کردند و انجام می‌دادند. در کل، بسیار راضی بودیم و اگر روزی بخواهیم باز هم به کاشان بیایم، حتما دوباره همین هتل رو انتخاب خواهیم کرد.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره اقامتگاه بابا افضل کاشان

مهمانان اقامتگاه بابا افضل کاشان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان اقامتگاه بابا افضل کاشان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت اقامتگاه بابا افضل کاشان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات اقامتگاه بابا افضل کاشان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات اقامتگاه بابا افضل کاشان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.