اقامتگاه بابا افضل کاشان

آدرس هتل: کاشان، میدان کمال المک، خیابان فاضل نراقی، محله درب باغ، کوچه حرم
-
امتیاز کاربران
15
نظرات کاربران

معرفی اقامتگاه بابا افضل کاشان

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو اقامتگاه بابا افضل کاشان

اقامتگاه بابا افضل کاشان-اتاق دو تخته عادی - طبقه همکف
اتاق دو تخته عادی - طبقه همکف
هتل یار
481,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
481,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
481,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
481,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
481,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
481,000
تومان
9 مهر
جمعه
481,000
تومان
10 مهر
شنبه
481,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
481,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
481,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
481,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
481,000
تومان
اقامتگاه بابا افضل کاشان-اتاق چهارتخته مخمل
اتاق چهارتخته مخمل
هتل یار
1,066,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
1,066,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,066,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,066,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,066,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,066,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,066,000
تومان
10 مهر
شنبه
1,066,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
1,066,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
1,066,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
1,066,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
1,066,000
تومان
اقامتگاه بابا افضل کاشان-اتاق چهار تخته عادی
اتاق چهار تخته عادی
هتل یار
886,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
886,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
886,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
886,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
886,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
886,000
تومان
9 مهر
جمعه
886,000
تومان
10 مهر
شنبه
886,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
886,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
886,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
886,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
886,000
تومان
اقامتگاه بابا افضل کاشان-اتاق چهارتخته سرداب
اتاق چهارتخته سرداب
هتل یار
813,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
813,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
813,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
813,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
813,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
813,000
تومان
9 مهر
جمعه
813,000
تومان
10 مهر
شنبه
813,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
813,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
813,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
813,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
813,000
تومان
اقامتگاه بابا افضل کاشان-اتاق دو تخته دبل نمک
اتاق دو تخته دبل نمک
هتل یار
842,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
842,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
842,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
842,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
842,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
842,000
تومان
9 مهر
جمعه
842,000
تومان
10 مهر
شنبه
842,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
842,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
842,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
842,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
842,000
تومان
اقامتگاه بابا افضل کاشان-اتاق دو تخته ماه عسل
اتاق دو تخته ماه عسل
هتل یار
683,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
683,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
683,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
683,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
683,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
683,000
تومان
9 مهر
جمعه
683,000
تومان
10 مهر
شنبه
683,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
683,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
683,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
683,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
683,000
تومان
اقامتگاه بابا افضل کاشان-اتاق دو تخته عادی - طبقه پایین
اتاق دو تخته عادی - طبقه پایین
هتل یار
449,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
449,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
449,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
449,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
449,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
449,000
تومان
9 مهر
جمعه
449,000
تومان
10 مهر
شنبه
449,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
449,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
449,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
449,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
449,000
تومان
اقامتگاه بابا افضل کاشان-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
هتل یار
684,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
684,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
684,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
684,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
684,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
684,000
تومان
9 مهر
جمعه
684,000
تومان
10 مهر
شنبه
684,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
684,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
684,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
684,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
684,000
تومان
اقامتگاه بابا افضل کاشان-اتاق دو تخته تویین - طبقه همکف
اتاق دو تخته تویین - طبقه همکف
هتل یار
481,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
481,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
481,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
481,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
481,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
481,000
تومان
9 مهر
جمعه
481,000
تومان
10 مهر
شنبه
481,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
481,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
481,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
481,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
481,000
تومان
اقامتگاه بابا افضل کاشان-اتاق دو تخته تویین - طبقه پایین
اتاق دو تخته تویین - طبقه پایین
هتل یار
449,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
449,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
449,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
449,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
449,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
449,000
تومان
9 مهر
جمعه
449,000
تومان
10 مهر
شنبه
449,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
449,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
449,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
449,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
449,000
تومان
اقامتگاه بابا افضل کاشان-اتاق دو تخته دبل ترمه
اتاق دو تخته دبل ترمه
هتل یار
704,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
704,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
704,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
704,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
704,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
704,000
تومان
9 مهر
جمعه
704,000
تومان
10 مهر
شنبه
704,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
704,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
704,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
704,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
704,000
تومان
اقامتگاه بابا افضل کاشان-اتاق دو تخته دبل فیروزه - طبقه همکف
اتاق دو تخته دبل فیروزه - طبقه همکف
هتل یار
704,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
704,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
704,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
704,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
704,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
704,000
تومان
9 مهر
جمعه
704,000
تومان
10 مهر
شنبه
704,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
704,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
704,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
704,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
704,000
تومان
اقامتگاه بابا افضل کاشان-اتاق پنج تخته
اتاق پنج تخته
هتل یار
1,302,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
1,302,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,302,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,302,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,302,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,302,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,302,000
تومان
10 مهر
شنبه
1,302,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
1,302,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
1,302,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
1,302,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
1,302,000
تومان

نظرات کاربران برای اقامتگاه بابا افضل کاشان

(15 نظر)
نقاط قوت:
فضای آروم و دلنشین تمیزی و نظافت عالی پرسنل بسیار بسیار خوش برخورد
نقاط ضعف:
فضای آروم و دلنشین تمیزی و نظافت عالی پرسنل بسیار بسیار خوش برخورد
عالیه عالییی، بهترین هتل کاشانه، انقدر فضا آرامبخش و قشنگه و برخورد پرسنل و مدیریت عالیه که آدم حس می کنه خونه خودشه، رسیدگی عالی نظافت خیلی خوب کلا همه چی تمومه، من بازم برم کاشان غیر اینجا جای دیگه نمیرم مرسی از آقای حقیقی بابت حس خوبی که اونجا بهمون دادن
نقاط قوت:
خیلی تمیز و داشتن کارکنانی بسیار خوشرو
نقاط ضعف:
خیلی تمیز و داشتن کارکنانی بسیار خوشرو
بسیار باشخصیت و خوش اخلاق بودند. برای تعمیر گوشی همراهم کمکم کردند. راضی بودم
برخورد پرسنل بسیار عالی و محترمانه بودقطعا در سفر مجدد به کاشان در همین هتل اقامت خواهم داشت
رستوران برای شام و ناهار فعال نبود توی حمام صابون و شامپو نبود و اتاق سرد بود
خیلی خوب بود حس خوبی داشت وخوش گذشت ما اتاق ۴ تخته مخمل رو داشتیم خیلی بزرگ و عالی بود
اقامتگاه بسیار آرامش بخش و پرسنل بسیار مهمان نواز. هر زمان هر احتیاجی که داشتیم برطرف کردند. ما در اتاق ۵ تخته دو خوابه اقامت داشتیم. شبها سکوت بسیار دلنشینی در حیاط حاکم بود علی الخصوص اتاق کنده کاری پایین که بسیار جالب بود. امیدوارم این کیفیت خوب در سرویس به مهمانان را همیشه در آینده نیز حفظ کنند.
همه چی عالی بود و هر خواسته ای داشتیم برآورده میشد حتی اگر کمبودی باشه هم رفع میکنند سریعا و بسیار خوشرو هستند
همه. چيز عالي ،فقط تعداد اقلام صبحانه ضعيف
من و همسرم برای دو روز کاشان گردی یک شب مهمان بابا افضل بودیم. از خوش برخوردی و مهمان نوازی هر چی بگم کمه. بسیار دوستانه و خوشرو هر کاری از دستشون بر بیاد انجام میدن و ضمنا بسیار خوب برای گشت و گذار راهنماییمون کردن. نظافت اتاق ها و سرویس بهداشتی کاملاً خوب بود. صبحانه ساده، کافی و دلچسب بود. خانه زیباست و واقعا حس خانه میدهد. قطعا باز هم انتخابش میکنیم.
هتل خیلی تمیز بود ،طوری که دور از ذهنیت من نسبت به اقامتگاه های سنتی بود . برخورد پرسنل عالی بود و فضای باز هتل بی نظیر بود ... از اون روز به همه پیشنهاددادم که یکبار هم شده هتل باباافضل رو تجربه کنن ...
با سلام من به اتفاق همسرم در این اقامتگاه اتاق گرفتیم ،فضای هتل بسیار تمیز و مرتب بود چون تازه بازسازی شده برخورد پرسنل و راهنمایی هاشون بخصوص جناب رسولی دررابطه با جاذبه های گردشگری کاشان خیلی خوب و صمیمانه بود .سفر خیلی خوبی بود .نقاط ضعفشم یکی نداشتن جا پارک بود که باید مسیری رو از سر کوچه پیاده میومدی و یکی دیگه نبود چایساز تو اتاقا که باعث میشد هر سری از بیرون برات بیارن و در انتها هم هزینشو ازت میگیرن که در مقایسه با اقامتگاه های دیگه چندان منصفانه بنظر نمیومد ،صبحانه کاملا معمولی بود.
از همه نظر خوب بود
برخورد كاركنان عالي تميزي عالي سكوت محض آرامش بدور از زندگي شهري
اقامت اگرچه خیلی طولانی نبود، اما همون دو شبی که در این هتل بودیم، واقعا لذت‌بخش بود. کادر هتل بسیار مودب، خوش‌برخورد بودند و هر کدوم از درخواست‌های ما رو به سرعت پیگیری می‌کردند و انجام می‌دادند. در کل، بسیار راضی بودیم و اگر روزی بخواهیم باز هم به کاشان بیایم، حتما دوباره همین هتل رو انتخاب خواهیم کرد.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره اقامتگاه بابا افضل کاشان

مهمانان اقامتگاه بابا افضل کاشان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان اقامتگاه بابا افضل کاشان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت اقامتگاه بابا افضل کاشان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات اقامتگاه بابا افضل کاشان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات اقامتگاه بابا افضل کاشان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.