هتل خالو میرزا اردکان

اردکان، عقدا، خیابان شهید فتح المبین، جنب دروازه پشت
-
امتیاز کاربران
7
نظرات کاربران

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل خالو میرزا اردکان

خالو میرزا-اتاق دوتخته (بدون سرویس)
اتاق دوتخته (بدون سرویس)
اقامت 24
100,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آبان
شنبه
100,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
100,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
100,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
100,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
100,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
100,000
تومان
9 آبان
جمعه
100,000
تومان
10 آبان
شنبه
100,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
100,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
100,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
100,000
تومان
خالو میرزا-اتاق سه تخته زرشکی
اتاق سه تخته زرشکی
اقامت 24
190,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آبان
شنبه
190,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
190,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
190,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
190,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
190,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
190,000
تومان
9 آبان
جمعه
190,000
تومان
10 آبان
شنبه
190,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
190,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
190,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
190,000
تومان
هتل یار
353,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آبان
شنبه
353,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
353,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
353,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
353,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
353,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
353,000
تومان
9 آبان
جمعه
353,000
تومان
10 آبان
شنبه
353,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
353,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
353,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
353,000
تومان
خالو میرزا-اتاق چهارتخته نارنجی
اتاق چهارتخته نارنجی
اقامت 24
235,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آبان
شنبه
235,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
235,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
235,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
235,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
235,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
235,000
تومان
9 آبان
جمعه
235,000
تومان
10 آبان
شنبه
235,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
235,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
235,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
235,000
تومان
هتل یار
402,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آبان
شنبه
402,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
402,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
402,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
402,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
402,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
402,000
تومان
9 آبان
جمعه
402,000
تومان
10 آبان
شنبه
402,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
402,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
402,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
402,000
تومان
خالو میرزا-اتاق چهارتخته زرد
اتاق چهارتخته زرد
اقامت 24
210,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آبان
شنبه
210,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
210,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
210,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
210,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
210,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
210,000
تومان
9 آبان
جمعه
210,000
تومان
10 آبان
شنبه
210,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
210,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
210,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
210,000
تومان
هتل یار
353,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آبان
شنبه
353,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
353,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
353,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
353,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
353,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
353,000
تومان
9 آبان
جمعه
353,000
تومان
10 آبان
شنبه
353,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
353,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
353,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
353,000
تومان
خالو میرزا-اتاق چهارتخته آبی
اتاق چهارتخته آبی
اقامت 24
145,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آبان
شنبه
145,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
145,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
145,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
145,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
145,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
145,000
تومان
9 آبان
جمعه
145,000
تومان
10 آبان
شنبه
145,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
145,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
145,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
145,000
تومان
خالو میرزا-اتاق چهارتخته بنفش
اتاق چهارتخته بنفش
اقامت 24
163,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آبان
شنبه
163,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
163,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
163,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
163,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
163,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
163,000
تومان
9 آبان
جمعه
163,000
تومان
10 آبان
شنبه
163,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
163,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
163,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
163,000
تومان
هتل یار
392,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آبان
شنبه
392,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
392,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
392,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
392,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
392,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
392,000
تومان
9 آبان
جمعه
392,000
تومان
10 آبان
شنبه
392,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
392,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
392,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
392,000
تومان
خالو میرزا-اتاق شش تخته طلایی
اتاق شش تخته طلایی
هتل یار
500,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آبان
شنبه
500,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
500,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
500,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
500,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
500,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
500,000
تومان
9 آبان
جمعه
500,000
تومان
10 آبان
شنبه
500,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
500,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
500,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
500,000
تومان
خالو میرزا-اتاق شش تخته قرمز
اتاق شش تخته قرمز
اقامت 24
185,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آبان
شنبه
185,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
185,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
185,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
185,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
185,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
185,000
تومان
9 آبان
جمعه
185,000
تومان
10 آبان
شنبه
185,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
185,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
185,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
185,000
تومان
خالو میرزا-اتاق شش تخته سبز
اتاق شش تخته سبز
اقامت 24
185,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آبان
شنبه
185,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
185,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
185,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
185,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
185,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
185,000
تومان
9 آبان
جمعه
185,000
تومان
10 آبان
شنبه
185,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
185,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
185,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
185,000
تومان

امکانات اتاق های هتل خالو میرزا اردکان

نمازخانه
خدمات بیدار باش
خدمات باربري
جكوزی
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
كتابخانه
آژانس مسافرتي
مینی بار با هزینه
خدمات تهيه بليط
سالن بيليارد
رستوران بام
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
تلویزیون در لابی
خدمات پزشكي
زمين تنيس
شبکه پخش فیلم
مبل
هماهنگ کننده تور
سرویس بهداشتی فرنگی در راهرو
تخت سنتی
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
سالن صبحانه خوری
نمای رو به حیاط
خدمات اینترنتی
فكس
خدمات بيدار باش
ميز
تلويزيون در لابی
گشت نیم روزی
تلويزيون LCD در لابی
اينترنت در اتاق
اينترنت در لابی
لابی
صندوق امانات
پاركينگ
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
خدمات خانه داری
پذیرش 24 ساعته
اعلام حریق
آسانسور
خدمات تور
اتاق چمدان
ماساژ
رستوران
سیستم تهویه مطبوع
سونا
استخر
تاکسی سرویس
صندوق امانات
فضای سبز
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
تاکسی سرویس شبانه روزی
مسلط به زبان انگليسی
فتوکپی
دستگاه واکس کفش
روزنامه
سالن ورزشی
ترانسفر برگشت با هزینه
کافی نت
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
اينترنت در لابی
كافی شاپ
پاركينگ
وسایل بدنسازی
مینی بار رایگان
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
فروشگاه
آرایشگاه
سرویس فرنگی
اینترنت
مرکز خرید
اتاق سیگار
لابی
اتاق بازی
پله اضطراری
حوض آب

نظرات کاربران برای هتل خالو میرزا اردکان

(7 نظر)
برای یه بار خوبه....
هتل زیبایی است و کیفیت غذایش هم قابل قبول است
اگر در سفر خود، به دنبال محیطی آرام، دلنشین و به دور از هیاهوی شهر هستید، حتماً در هتل خالو میرزای عقدا اقامت کنید.
نقاط قوت:
برخورد خیلی خوب عوامل هتل
نقاط ضعف:
تنوع غدایی رستوران خیلی کم است
اول که وارد شهر شدم توقع یک جای متوسط رو به ضعیف داشتم اما وقتی به ورودی هتل رسیدم و وارد حیاط شدم خیلی سوپرایز شدم. حتما مکان مناسبی برای سفر و ثبت خاطره است.
خوب
هتل خوبی بود در شهری آرام و لذت سفر در تاریخ ولی خدمات به معنای واقعی هتل نداشت که البته نقصی نبود و این تجربه طبیعتا نواقصی را دارد من به همه کسانی که میخواهند لذت ایرانی بودن و آرامش و فرهنگ اصیل ایرانی را تجربه کنند این هتل و گردش در عقدا را توصیه میکنم
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل خالو میرزا اردکان

مهمانان هتل خالو میرزا اردکان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل خالو میرزا اردکان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل خالو میرزا اردکان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل خالو میرزا اردکان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل خالو میرزا اردکان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.