هتل خالو میرزا اردکان

اردکان، عقدا، خیابان شهید فتح المبین، جنب دروازه پشت
-
امتیاز کاربران
7
نظرات کاربران

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل خالو میرزا اردکان

خالو میرزا-اتاق دوتخته (بدون سرویس)
اتاق دوتخته (بدون سرویس)
اقامت 24
181,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
181,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
181,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
181,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
181,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
181,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
181,000
تومان
15 اسفند
جمعه
181,000
تومان
16 اسفند
شنبه
181,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
181,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
181,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
181,000
تومان
خالو میرزا-اتاق سه تخته زرشکی
اتاق سه تخته زرشکی
اقامت 24
325,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
325,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
325,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
325,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
325,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
325,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
325,000
تومان
15 اسفند
جمعه
325,000
تومان
16 اسفند
شنبه
325,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
325,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
325,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
325,000
تومان
هتل یار
353,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
353,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
353,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
353,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
353,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
353,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
353,000
تومان
15 اسفند
جمعه
353,000
تومان
16 اسفند
شنبه
353,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
353,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
353,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
353,000
تومان
خالو میرزا-اتاق چهارتخته نارنجی
اتاق چهارتخته نارنجی
اقامت 24
370,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
370,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
370,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
370,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
370,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
370,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
370,000
تومان
15 اسفند
جمعه
370,000
تومان
16 اسفند
شنبه
370,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
370,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
370,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
370,000
تومان
هتل یار
402,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
402,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
402,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
402,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
402,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
402,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
402,000
تومان
15 اسفند
جمعه
402,000
تومان
16 اسفند
شنبه
402,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
402,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
402,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
402,000
تومان
خالو میرزا-اتاق چهارتخته زرد
اتاق چهارتخته زرد
اقامت 24
325,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
325,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
325,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
325,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
325,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
325,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
325,000
تومان
15 اسفند
جمعه
325,000
تومان
16 اسفند
شنبه
325,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
325,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
325,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
325,000
تومان
هتل یار
353,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
353,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
353,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
353,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
353,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
353,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
353,000
تومان
15 اسفند
جمعه
353,000
تومان
16 اسفند
شنبه
353,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
353,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
353,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
353,000
تومان
خالو میرزا-اتاق چهارتخته آبی
اتاق چهارتخته آبی
اقامت 24
280,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
280,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
280,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
280,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
280,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
280,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
280,000
تومان
15 اسفند
جمعه
280,000
تومان
16 اسفند
شنبه
280,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
280,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
280,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
280,000
تومان
خالو میرزا-اتاق چهارتخته بنفش
اتاق چهارتخته بنفش
اقامت 24
361,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
361,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
361,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
361,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
361,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
361,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
361,000
تومان
15 اسفند
جمعه
361,000
تومان
16 اسفند
شنبه
361,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
361,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
361,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
361,000
تومان
هتل یار
392,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
392,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
392,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
392,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
392,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
392,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
392,000
تومان
15 اسفند
جمعه
392,000
تومان
16 اسفند
شنبه
392,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
392,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
392,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
392,000
تومان
خالو میرزا-اتاق شش تخته طلایی
اتاق شش تخته طلایی
هتل یار
500,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
500,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
500,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
500,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
500,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
500,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
500,000
تومان
15 اسفند
جمعه
500,000
تومان
16 اسفند
شنبه
500,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
500,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
500,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
500,000
تومان
خالو میرزا-اتاق شش تخته قرمز
اتاق شش تخته قرمز
اقامت 24
370,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
370,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
370,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
370,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
370,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
370,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
370,000
تومان
15 اسفند
جمعه
370,000
تومان
16 اسفند
شنبه
370,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
370,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
370,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
370,000
تومان
خالو میرزا-اتاق شش تخته سبز
اتاق شش تخته سبز
اقامت 24
370,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
370,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
370,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
370,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
370,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
370,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
370,000
تومان
15 اسفند
جمعه
370,000
تومان
16 اسفند
شنبه
370,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
370,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
370,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
370,000
تومان

امکانات اتاق های هتل خالو میرزا اردکان

نمازخانه
پارک کودک
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
كتابخانه
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
زمین ورزشی
گیم نت
جكوزی
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
چايخانه سنتی
خدمات باربري
فكس
تلويزيون در لابی
هماهنگ کننده تور
تخت سنتی
سالن صبحانه خوری
نمای رو به حیاط
خدمات اینترنتی
فكس
خدمات بيدار باش
ميز
مبل
تلويزيون LCD در لابی
خدمات پزشكي
لابی
صندوق امانات
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
تلفن در لابی
اينترنت در لابی
اعلام حریق
اينترنت در اتاق
تاکسی سرویس
آسانسور
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
تاکسی سرویس شبانه روزی
سونا
آژانس مسافرتی
مسلط به زبان انگليسی
پاركينگ
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
فتوکپی
دستگاه واکس کفش
اتاق چمدان
استخر
سیستم تهویه مطبوع
كافی شاپ
مرکز خرید
وسایل بدنسازی
مینی بار رایگان
کافی نت
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
فروشگاه
آرایشگاه
اینترنت
اتاق سیگار
رستوران
لابی
اتاق بازی
پله اضطراری
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
خدمات تور
ماساژ
حوض آب

نظرات کاربران برای هتل خالو میرزا اردکان

(7 نظر)
برای یه بار خوبه....
هتل زیبایی است و کیفیت غذایش هم قابل قبول است
اگر در سفر خود، به دنبال محیطی آرام، دلنشین و به دور از هیاهوی شهر هستید، حتماً در هتل خالو میرزای عقدا اقامت کنید.
نقاط قوت:
برخورد خیلی خوب عوامل هتل
نقاط ضعف:
تنوع غدایی رستوران خیلی کم است
اول که وارد شهر شدم توقع یک جای متوسط رو به ضعیف داشتم اما وقتی به ورودی هتل رسیدم و وارد حیاط شدم خیلی سوپرایز شدم. حتما مکان مناسبی برای سفر و ثبت خاطره است.
خوب
هتل خوبی بود در شهری آرام و لذت سفر در تاریخ ولی خدمات به معنای واقعی هتل نداشت که البته نقصی نبود و این تجربه طبیعتا نواقصی را دارد من به همه کسانی که میخواهند لذت ایرانی بودن و آرامش و فرهنگ اصیل ایرانی را تجربه کنند این هتل و گردش در عقدا را توصیه میکنم
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل خالو میرزا اردکان

مهمانان هتل خالو میرزا اردکان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل خالو میرزا اردکان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل خالو میرزا اردکان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل خالو میرزا اردکان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل خالو میرزا اردکان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.