آب و هوای خشکبیجار

یکشنبه
31 تیر
خشکبیجار
25 oC
0.42km/h
دوشنبه
31oC
24oC
سه‌شنبه
33oC
25oC
چهارشنبه
33oC
25oC
پنج‌شنبه
30oC
25oC
جمعه
25oC
25oC

نقشه خشکبیجار