آب و هوای خارک

پنجشنبه
10 مهر
خارک
31 oC
2.1km/h
جمعه
32oC
31oC
شنبه
33oC
31oC
یکشنبه
33oC
32oC
دوشنبه
32oC
31oC

نقشه خارک