آب و هوای کنگ

سه شنبه
08 مهر
کنگ
33 oC
2.1km/h
چهارشنبه
35oC
28oC
پنجشنبه
34oC
28oC
جمعه
36oC
28oC
شنبه
34oC
28oC
یکشنبه
35oC
28oC

نقشه کنگ