آب و هوای کنگ

جمعه
01 تیر
کنگ
34 oC
2.06km/h
شنبه
39oC
33oC
یکشنبه
40oC
33oC
دوشنبه
40oC
33oC
سه‌شنبه
38oC
32oC
چهارشنبه
32oC
31oC

نقشه کنگ