آب و هوای کنگ

یکشنبه
04 مهر
کنگ
35 oC
3.09km/h
دوشنبه
34oC
30oC
سه شنبه
35oC
29oC
چهارشنبه
36oC
30oC
پنجشنبه
36oC
31oC
جمعه
35oC
31oC

نقشه کنگ