آب و هوای بندر گناوه

شنبه
29 مرداد
بندر گناوه
32 oC
1.59km/h
یکشنبه
37oC
33oC
دوشنبه
36oC
32oC
سه شنبه
37oC
33oC
چهارشنبه
41oC
33oC
پنجشنبه
35oC
35oC

نقشه بندر گناوه