آب و هوای بندر عباس

دوشنبه
05 مهر
بندر عباس
34 oC
5.14km/h
سه شنبه
35oC
29oC
چهارشنبه
37oC
29oC
پنجشنبه
35oC
30oC
جمعه
36oC
30oC
شنبه
34oC
30oC

نقشه بندر عباس