هتل تهرانی یزد

یزد، میدان ابوالفضل (ع)، ابتدای جاده تفت
2.1
امتیاز کاربران
34
نظرات کاربران

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل تهرانی یزد

تهرانی-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
علاءالدین
231,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
231,000
تومان
3 مهر
شنبه
231,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
231,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
231,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
231,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
231,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
231,000
تومان
9 مهر
جمعه
231,000
تومان
10 مهر
شنبه
231,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
231,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
231,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
234,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
234,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
234,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
234,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
234,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
234,000
تومان
9 مهر
جمعه
234,000
تومان
10 مهر
شنبه
234,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
234,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
234,000
تومان
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
236,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
236,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
236,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
236,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
236,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
236,000
تومان
9 مهر
جمعه
236,000
تومان
10 مهر
شنبه
236,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
236,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
236,000
تومان
تهرانی-اتاق  دو  تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
علاءالدین
361,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
361,000
تومان
3 مهر
شنبه
361,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
361,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
361,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
361,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
361,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
361,000
تومان
9 مهر
جمعه
361,000
تومان
10 مهر
شنبه
361,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
361,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
361,000
تومان
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
365,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
365,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
365,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
365,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
365,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
365,000
تومان
9 مهر
جمعه
365,000
تومان
10 مهر
شنبه
365,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
365,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
365,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
367,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
367,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
367,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
367,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
367,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
367,000
تومان
9 مهر
جمعه
367,000
تومان
10 مهر
شنبه
367,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
367,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
367,000
تومان
تهرانی-سوییت هانی مون
سوییت هانی مون
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
859,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
859,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
859,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
859,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
859,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
859,000
تومان
9 مهر
جمعه
859,000
تومان
10 مهر
شنبه
859,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
859,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
859,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
877,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
877,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
877,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
877,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
877,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
877,000
تومان
9 مهر
جمعه
877,000
تومان
10 مهر
شنبه
877,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
877,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
877,000
تومان
تهرانی-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
367,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
367,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
367,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
367,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
367,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
367,000
تومان
9 مهر
جمعه
367,000
تومان
10 مهر
شنبه
367,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
367,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
367,000
تومان
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
365,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
365,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
365,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
365,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
365,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
365,000
تومان
9 مهر
جمعه
365,000
تومان
10 مهر
شنبه
365,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
365,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
365,000
تومان
تهرانی-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
علاءالدین
448,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
448,000
تومان
3 مهر
شنبه
448,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
448,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
448,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
448,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
448,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
448,000
تومان
9 مهر
جمعه
448,000
تومان
10 مهر
شنبه
448,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
448,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
448,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
455,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
455,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
455,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
455,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
455,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
455,000
تومان
9 مهر
جمعه
455,000
تومان
10 مهر
شنبه
455,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
455,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
455,000
تومان
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
451,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
451,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
451,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
451,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
451,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
451,000
تومان
9 مهر
جمعه
451,000
تومان
10 مهر
شنبه
451,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
451,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
451,000
تومان
تهرانی-اتاق  چهار  تخته
اتاق چهار تخته
علاءالدین
534,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
534,000
تومان
3 مهر
شنبه
534,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
534,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
534,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
534,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
534,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
534,000
تومان
9 مهر
جمعه
534,000
تومان
10 مهر
شنبه
534,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
534,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
534,000
تومان
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
536,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
536,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
536,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
536,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
536,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
536,000
تومان
9 مهر
جمعه
536,000
تومان
10 مهر
شنبه
536,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
536,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
536,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
544,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
544,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
544,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
544,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
544,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
544,000
تومان
9 مهر
جمعه
544,000
تومان
10 مهر
شنبه
544,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
544,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
544,000
تومان
تهرانی-سوئیت رویال چهارنفره
سوئیت رویال چهارنفره
علاءالدین
1,074,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
1,074,000
تومان
3 مهر
شنبه
1,074,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,074,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,074,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,074,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,074,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,074,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,074,000
تومان
10 مهر
شنبه
1,074,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
1,074,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
1,074,000
تومان
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
1,071,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,071,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,071,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,071,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,071,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,071,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,071,000
تومان
10 مهر
شنبه
1,071,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
1,071,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
1,071,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
1,096,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,096,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,096,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,096,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,096,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,096,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,096,000
تومان
10 مهر
شنبه
1,096,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
1,096,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
1,096,000
تومان
تهرانی-سوئیت چهار تخته
سوئیت چهار تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
767,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
767,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
767,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
767,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
767,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
767,000
تومان
9 مهر
جمعه
767,000
تومان
10 مهر
شنبه
767,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
767,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
767,000
تومان

امکانات اتاق های هتل تهرانی یزد

سالن کنفرانس
رستوران بام
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
آشپزخانه
پذیرش 24 ساعته
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
صبحانه در اتاق
روم سرويس 24 ساعته
سالن كنفرانس
كتابخانه
آتلیه
شبکه پخش فیلم
ترانسفر برگشت با هزینه
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات خشکشویی
کتابخانه
کافی نت
سالن بیلیارد رایگان
فوتبال دستی
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
اینترنت غیر‌رایگان در لابی
وسایل بدنسازی
سیستم سرمایش
ترانسفر رفت با هزینه
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
روم سرويس
نهار در اتاق
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
چايخانه سنتی
کپسول آتش نشانی
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
کپسول آتش‌نشانی در لابی
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
Business Center
صندوق امانات
رستوران
خشکشویی
كافی شاپ
سالن همايش
اب معدنی رایگان
اینترنت بی سیم
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
کارت هوشمند درب اتاق
دمپایی حمام
کف پوش موکت
شام در اتاق
ip tv
کارت هوشمند درب اتاق ها
لوازم بهداشتی
ترانسفر از هتل به فرودگاه
سالن همايش
سرویس حرم
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
پرداخت ویزا و مسترکارت
صندوق امانات در لابی
خدمات نگهداری کودک
رستوران فست فود
اینترنت با سرعت بالا
سالن جشن و مراسم و عروسی
روزنامه رایگان
پارکینگ در اطراف هتل
رستوران در هتل
اتاق جلسات
پارکینگ در هتل
خدمات برای معلولین
سرویس روزانه اتاق
نمازخانه
پارکینگ
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سشوار
آسانسور
سالن همایش
اعلام حریق
تاکسی سرویس
دستگاه خودپرداز
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماهواره
سالن اجتماعات
جعبه کمک های اولیه
آلاچیق
تلویزیون
خشکشویی (لاندری)
تالار پذیرایی
اطفای حریق
اتاق چمدان
فتوکپی
تلویزیون LED در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
تالار عروسی
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
ماساژ
حمام
سالن بدنسازی رایگان
خدمات باربری
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
سالن بدنسازی غیررایگان
امکان شارژ وسایل الکتریکی
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
تلفن در اتاق
سوئیت
فروشگاه و غرفه
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
فکس
رستوران ایرانی
کافی‌شاپ
فضای سبز
دراور
کمد لباس
حوله
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
پرینت
خدمات تور
کافی‌شاپ فضای باز
روزنامه
سالن ورزشی
پله اضطراری
سالن بدنسازی
اباژور
تلفن
پارکینگ روباز
جکوزی غیررایگان
دستگاه واکس کفش
سونا غیررایگان
اینترنت رایگان و محدود در لابی
ماساژ غیررایگان
رخت آویز

آدرس هتل تهرانی یزد روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل تهرانی یزد

(34 نظر)
اتاق کهنه تختا کهنه تشک ها و پتو ها کهنه و کثیف سرویس دهی و پذیرایی صبحانه زیر حد یک ستاره ما تابستان اونجا بودیم،کولر خراب بود
من اصلا آدم پرتوقعی نیستم ولی واقعا کهنه و نمور بودن اتاق ها و بوی بد در سالن و نشت بوی سیگار اتاق کناری به اتاق من قابل تحمل نبود. نمیدونم چجوری ۴ تا ستاره دادن بهش.
افتضاح بود... خیلی کثیف و غیر قابل سکونت. حتی ارزش یه ستاره هم نداره
وحشتناک بود . کثیف بود و تمام طول شب بوی سرویس بهداشتی توی اتاق پیچیده بود. برخورد بسیار بد پرسنل . حیف از یک ستاره
اصلا 4ستاره نبود خیلی معمولی بود.
خدمات خوب متناسب با قیمت
خوب بود
از بافت تاریخی فاصله دارد خوب بود ولی اگر کمی خساستشان کمتر بود بهتر بود
خیلی اقامت خوبی بود
من سە ستار ھم بھش نمی دم! دمای اتاق تنظیم نمیشد گفتند ھمە اتاقھا ھمین ھستند، ھمە ترموستاتھا خراب بودند، ھتل فرسودە و پرسنل بی روح و بی تفاوت.
نحوه برخورد کارکنان بسیار گرم و صمیمی است. از نظر پذیرایی خصوصاً صبحانه علاوه بر طعم خوب تنوع خوبی داره و می‌تواند افراد با سلایق مختلف را راضی کنه تنها مشکل هتل تبادل صدا بین اتاقهای مجاوره که میتونه برای افراد حساس ناراحت کننده باشه در کل بین هتل‌هایی که من رفتم خوب بوده
هتل در حد دو ستاره **
حتی برای یک شب موندن با ۷۰ در صد تخفیف هم نمیرزه بیشتر شبیه مسافرخونه هست تا هتل
رضایت نداشتم، پرسنل رفتار مناسب نداشتن -رفت و آمدها زیاد و سلب آسایش
به هتل ۴ ستاره شبیه نبود . انگار کل کارهای هتل و نگهبان دم در انجام می داد. رزرواسیون اصلا خوب نبود و کاملا بی نظم . طوری که من چند روز قبل رزرو کرده بودم باز چند ساعتی معطل شدم چون . درکل راضی نبودم
در حد متوسط
من هتل خوب و بد زیاد رفتم اما بد تر از این هتل ندیدمحتی اگر ۷۰% هم تخفیف داشت پیشنهاد میکنم سمتش نرید اگر مقایسه بخوام داشته باشم با سایر هتل ها، میتونم صادقانه بگم دو ستاره هست.
افتضاح ترین هتل یزد پذیرایی و تمیزی و غذا و امکانات و پرسنل و مدیریت همه چیز بی کیفیت و افتضاح
هتل بی ستاره
اصلا خوب نبود،وقتی وارد اتاق شدم شوکه شدم فکر میکردم وارد یه مهمانسرای درجه پائین شدم فقط برام جالبه که چطور و روی چه اساسی این درجه رو به هتل دادن ،هتلی کثیف و فاقد امکانات و کلنگی
بیشتر شبیه مسافرخونه هستش تا یه هتل
در حد یک هتل ۴ ستاره نبود...و کارکنان هم برخورد گرمی نداشتند.
هتل در سطح پایینی است
رفتار خوب پرسنلاطاقهای در حد هتل اپارتمان با بی کیفیت ترین جنس موکت ،پرده و روتختی،تلویزیون بی کیفیت،صبحانه بسیار معمولی و ساده
کیفیت غذاهای ناهار و شام رستوران اصلا در حد درجه هتل نبود
رفتار کارکنان خوب بود.رستوران بهسازی شده بود. وضعیت اتاق ها در حد هتل 4ستاره نبود..ولی تلاش مدیریت برای بهتر کردن وضعیت هتل قابل تقدیر است.
در هتل اقامت خوبی داشتم و راضی هستم.
دستشویی و سرویس بهداشتی اتاق ها افتضاح بود و ما مجبور بودیم برای قضای حاجت به خارج از هتل برویم. کیفیت غذا نامناسب و قیمتها و ستاره هتل به کیفیت خدمات نمی خورد. به جای ۴ ستاره باید به این هتل نصف ستاره رو داد.
هتل خوبی بود و برخورد پرسنل خوب بود اما امکانات هتل و کیفیت غذا و اتاق ها در حد هتل سه یا چهر ستاره نبود
هتل خوبی نیست و در حد دو ستاره است
برخورد پرسنل خوب بود ولی این هتل در حد یک هتل درجه چهار اصلا نیست .
برخورد خوب بود. امکانات کم
هتل خوبى بود و احترام گذاشتند. من قبلا تو يزد هتل هاى ديگه رفته بودم و انصافا ابنجا خيلى بهتر از بقيه برخورد كردند. اما امكانات اعم از غذا، كيفيت اتاق، سيستم سرمايش و گرمايش و دكوراسيون در حد هتل ٤ ستاره نبود.
هتل خوبی بود و در کل رضایت داشتیم
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل تهرانی یزد

مهمانان هتل تهرانی یزد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل تهرانی یزد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل تهرانی یزد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل تهرانی یزد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل تهرانی یزد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.