مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل سنتی یزد

ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخته
اقامت 24
256,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
256,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
256,000
تومان
1 بهمن
جمعه
326,000
تومان
2 بهمن
شنبه
326,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
326,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
326,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
326,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
326,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
326,000
تومان
8 بهمن
جمعه
326,000
تومان
9 بهمن
شنبه
326,000
تومان
یک تخته
علاءالدین
259,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
259,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
259,000
تومان
1 بهمن
جمعه
319,000
تومان
2 بهمن
شنبه
319,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
319,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
319,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
319,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
319,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
319,000
تومان
8 بهمن
جمعه
319,000
تومان
9 بهمن
شنبه
319,000
تومان
یک تخته
هتل یار
277,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
277,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
277,000
تومان
یک تخته
اسنپ تریپ
326,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
326,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
326,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
326,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
326,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
326,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته
اقامت 24
405,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
405,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
405,000
تومان
1 بهمن
جمعه
524,000
تومان
2 بهمن
شنبه
524,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
524,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
524,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
524,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
524,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
524,000
تومان
8 بهمن
جمعه
524,000
تومان
9 بهمن
شنبه
524,000
تومان
دو تخته
علاءالدین
417,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
417,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
417,000
تومان
1 بهمن
جمعه
508,000
تومان
2 بهمن
شنبه
508,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
508,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
508,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
508,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
508,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
508,000
تومان
8 بهمن
جمعه
508,000
تومان
9 بهمن
شنبه
508,000
تومان
دوتخته
هتل یار
471,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
471,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
471,000
تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
524,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
524,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
524,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
524,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
524,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
524,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
524,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
524,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
524,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
524,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
524,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
524,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
اقامت 24
509,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
509,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
509,000
تومان
1 بهمن
جمعه
666,000
تومان
2 بهمن
شنبه
666,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
666,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
666,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
666,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
666,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
666,000
تومان
8 بهمن
جمعه
666,000
تومان
9 بهمن
شنبه
666,000
تومان
سه تخته
علاءالدین
524,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
524,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
524,000
تومان
1 بهمن
جمعه
646,000
تومان
2 بهمن
شنبه
646,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
646,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
646,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
646,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
646,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
646,000
تومان
8 بهمن
جمعه
646,000
تومان
9 بهمن
شنبه
646,000
تومان
سه تخته
هتل یار
566,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
566,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
566,000
تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
666,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
666,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
666,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
666,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
666,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
666,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته
اقامت 24
617,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
617,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
617,000
تومان
1 بهمن
جمعه
808,000
تومان
2 بهمن
شنبه
808,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
808,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
808,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
808,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
808,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
808,000
تومان
8 بهمن
جمعه
808,000
تومان
9 بهمن
شنبه
808,000
تومان
چهار تخته
علاءالدین
629,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
629,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
629,000
تومان
1 بهمن
جمعه
776,000
تومان
2 بهمن
شنبه
776,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
776,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
776,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
776,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
776,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
776,000
تومان
8 بهمن
جمعه
776,000
تومان
9 بهمن
شنبه
776,000
تومان
چهارتخته
هتل یار
687,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
687,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
687,000
تومان
چهار تخته
اسنپ تریپ
808,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
808,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
808,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
808,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
808,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
808,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 5 نفر

پنج تخته
اسنپ تریپ
949,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
949,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
949,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
949,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
949,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
949,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل سنتی یزد

سیستم تهویه مطبوع
لابی
روزنامه رایگان
اینترنت با سرعت بالا
رستوران سنتی
اينترنت در لابی
كافی شاپ
صبحانه رایگان
اینترنت در قسمت لابی
سونا و جکوزی
تلفن در اتاق
کافی شاپ
اینترنت
سرویس بهداشتی ایرانی
رستوران
تلفن
اینترنت در لابی
ماهواره
نمازخانه
سشوار
مبلمان
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
چای ساز
سرویس فرنگی
پارکینگ در اطراف هتل

نظرات کاربران برای هتل سنتی یزد

(4 نظر)
درود. از اونجایی که هتل های این تیپی ؛ خونه های قدیمی بازسازی شده هستند ٬ اصلا انتظار سرویس دهی سایر هتل هارو نداشته باشین.معمولا این هتل ها فضای میانی رو تبدیل به رستوران کردن و اتاق ها در اطراف رستوران قرار گرفتن که طبیعتا صدای مشتریان رستوران در اتاقها شنیده خواهد شد.
نزدیک به بافت تاریخی شهراتاقها خیلی کوچک هستن
دو سال پیش که من سفر کردم به اونجا خوب بود همه چی و من و دوستانم راضی بودیم
برخورد کارکنان خوب هتل تمیز و دوست داشتنی
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل سنتی یزد

مهمانان هتل سنتی یزد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل سنتی یزد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل سنتی یزد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل سنتی یزد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل سنتی یزد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.