مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل سنتی یزد

ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 فروردین
چهارشنبه
1,130,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,130,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,130,000 تومان
اتاق یک تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 فروردین
چهارشنبه
1,130,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,130,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,130,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

دو تخته
اسنپ تریپ
1,425,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
1,425,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
1,425,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,425,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,425,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,425,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,425,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,425,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,425,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,500,000 تومان
دوتخته
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
1,500,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,500,000 تومان
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
1,500,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,500,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,500,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,500,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,500,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,500,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,500,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,500,000 تومان
اتاق دو تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
1,500,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,500,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,500,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,500,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,500,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,500,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,500,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,500,000 تومان
اتاق دو تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
1,500,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,500,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,500,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,500,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,500,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,500,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,500,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,500,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
1,995,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,995,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,995,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,995,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,995,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,995,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,995,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,995,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,995,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,900,000 تومان
سه تخته
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
2,100,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,100,000 تومان
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
2,100,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,100,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,100,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,100,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,100,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
2,100,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
2,100,000 تومان
18 فروردین
جمعه
2,100,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,100,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,100,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,100,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,100,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,100,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,100,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
2,100,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
2,100,000 تومان
18 فروردین
جمعه
2,100,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,100,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,100,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,100,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,100,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,100,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,100,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
2,100,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
2,100,000 تومان
18 فروردین
جمعه
2,100,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

چهار تخته
اسنپ تریپ
2,470,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
2,470,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
2,470,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,470,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,470,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,470,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,470,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
2,470,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
2,470,000 تومان
18 فروردین
جمعه
2,300,000 تومان
چهارتخته
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
2,600,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,600,000 تومان
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
2,600,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,600,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,600,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,600,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,600,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
2,600,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
2,600,000 تومان
18 فروردین
جمعه
2,600,000 تومان
اتاق چهار تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
2,600,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,600,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,600,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,600,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,600,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
2,600,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
2,600,000 تومان
18 فروردین
جمعه
2,600,000 تومان
اتاق چهار تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
2,600,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,600,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,600,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,600,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,600,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
2,600,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
2,600,000 تومان
18 فروردین
جمعه
2,600,000 تومان
ظرفیت 5 نفر

پنج تخته
اسنپ تریپ
2,660,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
2,660,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,660,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,660,000 تومان
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
2,660,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,660,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
2,660,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
2,660,000 تومان
18 فروردین
جمعه
2,800,000 تومان
اتاق پنج تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
2,900,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,900,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,900,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,900,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,900,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,900,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,900,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
2,900,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
2,900,000 تومان
18 فروردین
جمعه
2,900,000 تومان
اتاق پنج تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
2,900,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,900,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,900,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,900,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,900,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,900,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,900,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
2,900,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
2,900,000 تومان
18 فروردین
جمعه
2,900,000 تومان
پنج تخته
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
2,900,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,900,000 تومان
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
2,900,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,900,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,900,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,900,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,900,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
2,900,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
2,900,000 تومان
18 فروردین
جمعه
2,900,000 تومان

امکانات اتاق های هتل سنتی یزد

تلویزیون
یخچال
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
سرویس فرنگی
چای ساز
صندوق امانات
مبلمان
سشوار
نمازخانه
ماهواره
اینترنت در لابی
تلفن
سرویس بهداشتی ایرانی
لابی
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سونا و جکوزی
اینترنت در قسمت لابی
صبحانه رایگان
كافی شاپ
اينترنت در لابی
رستوران سنتی
اینترنت با سرعت بالا
روزنامه رایگان
پارکینگ در اطراف هتل

نظرات کاربران برای هتل سنتی یزد

(29 نظر)
نقاط قوت:
موقعیت مکانی عالی فضای زیبا و سنتیاجرای موسیقی زندهکادر خوش اخلاق
نقاط ضعف:
امکانات اتاق پاییننظافت نسبتا ضعیفعدم وجود کمد در اتاق، عدم وجود دمپایی مناسبسر و صدا در هتلعدم فعال بودن کافه روف گاردن
نقاط قوت:
برخورد کارکنان عالی بود.اتاق ها خیلی خوب و تمیز .ما خواستیم به راحتی اتاقمون عوض کردن .قهوه یزدی عالی بود حتما پیشنهاد میکنم.صبحانه متنوع و عالی
نقاط ضعف:
برای گرمایش اتاق باید بخاری برقی میزاشتی تا گرم بشه
نقاط قوت:
زیبایی و طرحهای مهندسی اجرا شده در خانه شاه
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
موقعیت هتل عالی
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
دسترسی آسان ، قیمت
نقاط ضعف:
دسترسی آسان ، قیمت
با توجه به درخواست جابجایی اتاق به علت نداشتن امکانات اولیه و سر و صدا زیاد امت ۲۴ ساعت این موضوع طول کشید
نقاط قوت:
صبحانه عالی واخلاق خوب پرسنل
نقاط ضعف:
پتوهای تختها خیلی تمیز نبود
نقاط قوت:
غذای مناسبنظافت خوبرفتار پرسنل
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
کارکنان خوش برخورد، طراحی جالب و متفاوت اتاق ها، رستوران زیبا با غذای عالی
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
موقعیت بسیار عالیکارمندان مهمان نواز
نقاط ضعف:
نداشتن چای ساز
نقاط قوت:
موقعیت مکانی
نقاط ضعف:
سرویس اتاق خواب خیلی پله میخورد واتاق روتختی هاش خیلی تمیز نبودن وتلویزیون واسپلیت گرم کننده اش تقریبا خراب بودن
نقاط قوت:
خوش رویی و پر انرژی بودن تمامی پرسنلمحیطی امن و زیبا در عین حال دوستانهمشتری مداری
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
اخلاق و رفتار حرفه‌ای و منطقی کلرکنان
نقاط ضعف:
سقف کوتاه برخی از راهروهای هتل
نقاط قوت:
پذیرش و طرز برخورد فوق العاده، مهربان، با ادب و انسان به تمام معنا.
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
موقعیت مکانی
نقاط ضعف:
کوچک و بی امکانات بودن اتاق ها
نقاط قوت:
موقعیت هتل عالی بود هردرخواستی داشتم پیگیری میشد و سریع انجام میدادن رفتار پرسنل خیلی خوب بود و گرم برخورد کردن جوری که احساس غریبی نمیکردیم تنها اشکال این بود که داخل اتاق فلاکس چای یا کتری برقی نبود برای ما که ترک هستیم و چای خور این خیلی مهم بودالبته گفتن که میتونیم بریم رستوران سفارش داشته باشیم ولی ما خسته بودیم و میخواستیم استراحت کنیم و بقیه موارد اونقدر خوب بود که این قضیه رو پوشش داد. اتاق ما رو به حیاط و دلباز بود و این خیلی برای من و دوستام جذاب بود.
نقاط ضعف:
موقعیت هتل عالی بود هردرخواستی داشتم پیگیری میشد و سریع انجام میدادن رفتار پرسنل خیلی خوب بود و گرم برخورد کردن جوری که احساس غریبی نمیکردیم تنها اشکال این بود که داخل اتاق فلاکس چای یا کتری برقی نبود برای ما که ترک هستیم و چای خور این خیلی مهم بودالبته گفتن که میتونیم بریم رستوران سفارش داشته باشیم ولی ما خسته بودیم و میخواستیم استراحت کنیم و بقیه موارد اونقدر خوب بود که این قضیه رو پوشش داد. اتاق ما رو به حیاط و دلباز بود و این خیلی برای من و دوستام جذاب بود.
خیلی راصی بودم تجربه خوبی بود و به دوستامم پیشنهاد کردم
نقاط قوت:
بهداشت و نظافت اتاق،موقعیت مکانی عالی،صبحانه خوب،برخورد عالی پرسنل
نقاط ضعف:
عدم سرویس دهی در اتاقها،نزدیک بودن سرویس خواب به در ورودی اتاق
نقاط قوت:
زیباو دلنشین
نقاط ضعف:
زیباو دلنشین
نقاط قوت:
من کاری رفته بودم یزد اما از اینکه هتل سنتی اقامت داشتم خیلی خوب بود تیم هتل همشون خوب بودن و دلسوزطوری که من اتاقم با وجود اینکه یه تخته گرفته بودم بهم دو تخته داده بودن اتاق تمیز بود و از همه مهمتر آروم و دنج که وقتی از کارم برگشتم خواب راحتی داشتم مرکز بودن شهر خیلی کمک کننده بود بهم برعکس تصور کامنت هایی که خونده بودم بوی نم نداشت اتاق کاملا بازسازی شده بود و از انتخابم راضی بودم
نقاط ضعف:
حقیقتا من نکته منفی ندیدم فقط سرویس اتاق من هواکش نداشت
نقاط قوت:
قبلا هم این هتل رفته بودم به خاطر موقعیتش بازم انتخاب کردم و خیلی این سری فرق کرده بود بازسازی شده بود رفتار پرسنل و مدیریت خیلی خوب بود فضای دوستانه ای بود گل آرایی خیلی قشنگ بود قبلا فضای حیاط با اکسسوری های بی ربط به هتل سنتی دیزاین شده بود که این بار کاملا متفاوت و جذاب شده بود. همه جا تمیز بود و در کل خیلی راضی بودم و قطعا این بارم انتخابم همین هتل خواهد بود.
نقاط ضعف:
قبلا هم این هتل رفته بودم به خاطر موقعیتش بازم انتخاب کردم و خیلی این سری فرق کرده بود بازسازی شده بود رفتار پرسنل و مدیریت خیلی خوب بود فضای دوستانه ای بود گل آرایی خیلی قشنگ بود قبلا فضای حیاط با اکسسوری های بی ربط به هتل سنتی دیزاین شده بود که این بار کاملا متفاوت و جذاب شده بود. همه جا تمیز بود و در کل خیلی راضی بودم و قطعا این بارم انتخابم همین هتل خواهد بود.
فضای دوستانه هتل و خیلی دوست داشتم مثل خانواده رفتار میکردن حتی سرماخورده بودم خانم مدیر هتل بهم قرص جوشان دادن
نقاط قوت:
نزدیکی به مکان های دیدنی برخورد خوب کارکنان. که کاملا پیگیر خواسته ها بودن
نقاط ضعف:
میزهای غذا تمیز بودن ولی به شدت کدر شده بودن اتاق بوی نم میداد و کاملا دلگیر. که بعدا خواستیم اتاقمون عوض شه .خیلی بهتر شد
نقاط قوت:
برخورد خوب کارکنان
نقاط ضعف:
با اینکه۱۴/۳۰ رسیدیم هر دو اتاقمون آماده نبود و فقط یه اتاق تحویلمون دادن و اتاق بعدی چند ساعت بعد تخلیه و آماده شد یکی از اتاقهارو بدون پنجره دادن واقعا برای من خفه کننده بود با اینکه قبل از اینکه رزرو کنم تاکید داشتم اتاق پنجره داشته باشه بعد از یک شب اقامت یکی از اتاقهای ما رو تغییر دادن مجبور شدیم چمدونو بنبدیم و به اتاق دیگه ای جابجا بشیم همچنان اتاق بدون پنجره رو عوض نکردن و اتاق بعدی هم جایی دادن که پر سر و صدا بود صبحانه روز آخر املت سرد از دبروز مونده ، نان بیات و ...
نقاط قوت:
برخورد خوب کارکنان استفاده از اکسسوری های زیبا
نقاط ضعف:
تمیز نبودن موریانه داشتن کیفیت بد صبحانه عدم نظافت صحیح نداشتن جای پارک
نقاط قوت:
فضاب جیاط زیبا
نقاط ضعف:
بهداشت در حد هتل یک ستاره امکانات داخل خیلی ناچیز ملحفه ها کثیف سرویس ها کثیف نور کم صبحانه خیلی معمولی
نقاط قوت:
فقط فضای سنتی هتل مجذوب کننده است.
نقاط ضعف:
افتضاح بود!!! هیچ بهداشت نداشت ، رو تخت ها کثیف و مو داشت. کادر و پرسنل اصلا جوابگو نبودن. رو همه چیز خاک بود و خدمتکار هاش تمیز نمی کردن به شدت صدا بقیه مهمان ها تو واحد میاد. مدیریت اش افتضاح و بسیار ضعیف بود در حدی که مدیر هتل پول دستی میداد هی خدمتکاره بره وسایل صبحونه بگیره،،،،!!! یه سجاده و مهر نبود آدم نماز بخونه ، اصلا جای تمیزی نبود . چوب رخت آویز نداشت ، سطل اشغال واحد خالی نکرده بودن ، خلاصه ما که یه شب اونجا بودیم. ولی همون یه شب خجالت مادر و پدرم شدم . من فکر کردم جاش خوبه ولی افتضاح بود . هیچ تمیز و بهداشت نداشت.
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
همچیز منفی بود ب معنای واقعی افتضاحاسم اشغالدونی مناسب تر بود براش نظافت صفر امکانات صفر کثیف کثیف کثیف کثیف
درود. از اونجایی که هتل های این تیپی ؛ خونه های قدیمی بازسازی شده هستند ٬ اصلا انتظار سرویس دهی سایر هتل هارو نداشته باشین.معمولا این هتل ها فضای میانی رو تبدیل به رستوران کردن و اتاق ها در اطراف رستوران قرار گرفتن که طبیعتا صدای مشتریان رستوران در اتاقها شنیده خواهد شد.
نزدیک به بافت تاریخی شهراتاقها خیلی کوچک هستن
دو سال پیش که من سفر کردم به اونجا خوب بود همه چی و من و دوستانم راضی بودیم
برخورد کارکنان خوب هتل تمیز و دوست داشتنی
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل سنتی یزد

مهمانان هتل سنتی یزد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل سنتی یزد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل سنتی یزد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل سنتی یزد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل سنتی یزد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.