سرای سنتی نقره

یزد، خیابان امام، محله فهادان، محوطه زندان اسکندر به سمت زورخانه پهلوان یزدی
-
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو سرای سنتی نقره

سرای سنتی نقره-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
هتل یار
220,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
220,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
220,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
220,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
220,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
220,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
220,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
220,000
تومان
1 خرداد
شنبه
220,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
220,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
220,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
220,000
تومان
اقامت 24
260,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
260,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
260,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
260,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
260,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
260,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
260,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
260,000
تومان
1 خرداد
شنبه
260,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
260,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
260,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
260,000
تومان
علاءالدین
288,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
288,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
288,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
288,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
288,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
288,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
288,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
288,000
تومان
1 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
سرای سنتی نقره-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
هتل یار
220,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
220,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
220,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
220,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
220,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
220,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
220,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
220,000
تومان
1 خرداد
شنبه
220,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
220,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
220,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
220,000
تومان
سرای سنتی نقره-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
هتل یار
320,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
320,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
320,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
320,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
320,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
320,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
320,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
320,000
تومان
1 خرداد
شنبه
320,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
320,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
320,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
320,000
تومان
اقامت 24
385,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
385,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
385,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
385,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
385,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
385,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
385,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
385,000
تومان
1 خرداد
شنبه
385,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
385,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
385,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
385,000
تومان
علاءالدین
432,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
432,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
432,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
432,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
432,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
432,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
432,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
432,000
تومان
1 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
سرای سنتی نقره-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
هتل یار
420,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
420,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
420,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
420,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
420,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
420,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
420,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
420,000
تومان
1 خرداد
شنبه
420,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
420,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
420,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
420,000
تومان
اقامت 24
510,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
510,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
510,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
510,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
510,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
510,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
510,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
510,000
تومان
1 خرداد
شنبه
510,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
510,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
510,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
510,000
تومان
علاءالدین
575,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
575,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
575,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
575,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
575,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
575,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
575,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
575,000
تومان
1 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
سرای سنتی نقره-اتاق پنج تخته
اتاق پنج تخته
هتل یار
520,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
520,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
520,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
520,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
520,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
520,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
520,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
520,000
تومان
1 خرداد
شنبه
520,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
520,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
520,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
520,000
تومان
اقامت 24
635,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
635,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
635,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
635,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
635,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
635,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
635,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
635,000
تومان
1 خرداد
شنبه
635,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
635,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
635,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
635,000
تومان

امکانات اتاق های سرای سنتی نقره

اعلام حریق
پذیرش 24 ساعته
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
لباسشویی
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
ترانسفر برگشت با هزینه
صبحانه در اتاق
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
نهار در اتاق
روم سرويس
اينترنت در لابی
كافی شاپ
پاركينگ
سیستم سرمایش
خدمات خشکشویی
مینی بار با هزینه
روم سرويس 24 ساعته
صبحانه رایگان
خدمات نگهداری کودک
شام در اتاق
دمپایی حمام
سیستم گرمایش
دمپایی یکبار مصرف
حوله حمام
صندوق امانات
اسب‌سواری
لوازم بهداشتی
اینترنت بی سیم
پارکینگ در اطراف هتل
اینترنت با سرعت بالا
پرداخت ویزا و مسترکارت
كتابخانه
سرویس حرم
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
خدمات باربري
جكوزی
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
وسایل بدنسازی
مینی بار رایگان
تاکسی سرویس
آسانسور
اتاق چمدان
ماساژ
جعبه کمک های اولیه
سیستم گرمایشی سرمایشی
سفره‌خانه
سیستم تهویه مطبوع
سونا
استخر
نمازخانه
صندوق امانات
حوله
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
آژانس مسافرتی
کپسول آتش نشانی
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
فتوکپی
اینترنت با حجم محدود در لابی
اسپیلت
اینترنت رایگان و نامحدود
اینترنت
کافی نت
خدمات برای معلولین
اتو
سرویس روزانه اتاق
حمام
فروشگاه
آرایشگاه
خشکشویی
تلفن در اتاق
کافی شاپ
مرکز خرید
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
اتاق سیگار
لابی
اتاق بازی
پله اضطراری
دستگاه واکس کفش
تلفن
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
گشت غیررایگان
خدمات تور
رخت آویز

آدرس سرای سنتی نقره روی نقشه

نظرات کاربران برای سرای سنتی نقره

(10 نظر)
بهترین
هتل نسبتا خوب بود. ولی صبحانه بسیار ضعیف بود. روز دوم که کلا صبحانه نگذاشته بودن و مجبور شدیم خودمون درخواست کنیم و دو تا نیمرو و نون برامون آوردن.
ارزشمند به نسبت قیمت
سلام، بسیار هتل خوبی بود، خیلی قشنگ و تمیز بود، هتل کوچکی هست ولی خیلی قشنگه
هتل خوبیه , تمیز , در مرکز بافت تاریخی , حتما برید
به هیچ وجه راضی کننده نبود.ما از طریق اسنپ تریپ رزرو کردیم ولی روزیکه رفتیم اونجا اتاق های دونفرشون پر بود و گفتن که نمیدونستن ما قراره اون روز برسیم. بنابراین یه شب تو یه اتاق دیگه موندیم و روز بعد که اتاق خالی شد دوباره جابه جا شدیم. رمز وای فای هتل رو ندادن و گفتن که خرید بلیط از اسنپ تریپ شامل وای فای هتل نمیشه. زمانیکه ما بلیط گرفتیم تو سایت اسنپ تریپ خورده بود که قیمت اون چند شب از 57 درصد تخفیف برخورداره در حالیکه قیمت رزرو ما و قیمت رزرو معمولی هتل فقط در شبی 10 هزار تومان تفاوت داشت.سرویس دهی این هتل به شدت پایین بود که نمیدونم خاص اقامت گاه های بوم گردی هست یا فقط این ها اینجوری بود.صبحونه نون و پنیر و کره و مربا و شیر و آبمیوه بود که از 4 روز اقامت ما فقط 2 روز همه اینا محیا بود.بقیه روزها نون کهنه روزهای قبل سرو میشد.آب میوه و شیر نبود.گوجه و خیار باقیمونده روز قبل تو ظرف بود. خود پرسنلشون میگفتن چون فصل خلوتیه مدیریت یادشون میره صبحونه رو شارژ کنه. در ضمن برای خوردن صبحونه گرم مثل نیمرو و املت باید هزینه جدا پرداخت میشد که ای خودش مساله عجیبیه چون فکر میکنم همه جا نیمرو یا املت جز صبحونه هست. وقتی ما داخل اتاق شدیم یخچال اتاق خالی بود و هیچ چیزی هم داخلش نبود حتی آب. تنها خوبی این هتل این بود که در مرکز بافت سنتی قرار داشت و دسترسی به مراکز دیدینی راحت بود که خب با این حجم اقامت گاه تو اون منطقه مطمئنا ما دفعه دیگه هتل دیگه ای رو انتخاب میکنیم.
همه چی خوب بود.به پارکینگ هم نزدیک بود.محیط کلی اقامتگاه هم خوب بود.اتاق ها هم تمیز بود.برخورد پرسنل هم خوب بود.و مکان قرارگیریش هم چون تو بافت تاریخی بود عالی بود و نزدیک مکان های تاریخی راحت بود.
از خدمات و نظافت اقامتگاه کاملا راضی بودیم. سپاسگزاریم
اقامتگاه متوسطی بود خیلی داخل کوچه پس کوچه بود مسیر ماشین رو تا درب ورودی اقامتگاه فاصله ی زیادی داشت پارکینگ هم فاصله ی زیادی داشت. (عدم نمایش نظر)
محیط اقامتگاه خیلی خوب و شاد بود. از لحاظ موقعیت مکانی، اقامتگاه داخل بافت تاریخی یزد بود و به راحتی می شد پیاده به اماکن گردشگری سر زد. کیفیت صبحانه عالی بود. پرسنل مهمان نوازی داشت. تنها مشکلی که بود، نداشتن رستوران داخل اقامتگاه بود و مهمونایی که غذا سفارش میدادن، غذا از بیرون براشون تهیه می شد. برای استفاده از اینترنت هم به محض خروج از اقامتگاه و ورود مجدد، باید برگه از پذیرش میگرفتیم.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره سرای سنتی نقره

مهمانان سرای سنتی نقره در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان سرای سنتی نقره از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت سرای سنتی نقره بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات سرای سنتی نقره رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات سرای سنتی نقره را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.