هتل جنگل یزد

فهادان ، موزه شخصی سکه و مردم شناسی حیدرزاده , جنب هتل کهن کاشانه
4.5
امتیاز کاربران
36
نظرات کاربران

معرفی هتل جنگل یزد

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل جنگل یزد

ظرفیت 1 نفر

یک تخته
اسنپ تریپ
300,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
300,000 تومان
18 آذر
جمعه
300,000 تومان
19 آذر
شنبه
300,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
300,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
300,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
300,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
300,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
300,000 تومان
25 آذر
جمعه
300,000 تومان
26 آذر
شنبه
300,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
300,000 تومان
اتاق یک تخته
ایران هتل آنلاین
345,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
345,000 تومان
18 آذر
جمعه
345,000 تومان
19 آذر
شنبه
345,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
345,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
345,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
345,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
345,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
345,000 تومان
25 آذر
جمعه
345,000 تومان
26 آذر
شنبه
345,000 تومان
اتاق یک تخته
اقامت 24
350,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
350,000 تومان
18 آذر
جمعه
350,000 تومان
19 آذر
شنبه
350,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
350,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
350,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
350,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
350,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
350,000 تومان
25 آذر
جمعه
350,000 تومان
26 آذر
شنبه
350,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
350,000 تومان
اتاق یک تخته
اقامت 24
400,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
400,000 تومان
18 آذر
جمعه
400,000 تومان
19 آذر
شنبه
400,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
400,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
400,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
400,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
400,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
400,000 تومان
25 آذر
جمعه
400,000 تومان
26 آذر
شنبه
400,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
400,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
اسنپ تریپ
650,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
650,000 تومان
18 آذر
جمعه
650,000 تومان
19 آذر
شنبه
650,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
650,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
650,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
650,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
650,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
650,000 تومان
25 آذر
جمعه
650,000 تومان
26 آذر
شنبه
650,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
650,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
650,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
650,000 تومان
18 آذر
جمعه
650,000 تومان
19 آذر
شنبه
650,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
650,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
650,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
650,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
650,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
650,000 تومان
25 آذر
جمعه
650,000 تومان
26 آذر
شنبه
650,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
650,000 تومان
اتاق سه تخته
ایران هتل آنلاین
690,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
690,000 تومان
18 آذر
جمعه
690,000 تومان
19 آذر
شنبه
690,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
690,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
690,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
690,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
690,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
690,000 تومان
25 آذر
جمعه
690,000 تومان
26 آذر
شنبه
690,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
800,000 تومان
18 آذر
جمعه
800,000 تومان
19 آذر
شنبه
800,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
800,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
800,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
800,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
800,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
800,000 تومان
25 آذر
جمعه
800,000 تومان
26 آذر
شنبه
800,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
800,000 تومان
ظرفیت 5 نفر

پنج تخته
اسنپ تریپ
900,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
900,000 تومان
18 آذر
جمعه
900,000 تومان
19 آذر
شنبه
900,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
900,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
900,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
900,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
900,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
900,000 تومان
25 آذر
جمعه
900,000 تومان
26 آذر
شنبه
900,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
900,000 تومان
اتاق پنج تخته
ایران هتل آنلاین
980,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
980,000 تومان
18 آذر
جمعه
980,000 تومان
19 آذر
شنبه
980,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
980,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
980,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
980,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
980,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
980,000 تومان
25 آذر
جمعه
980,000 تومان
26 آذر
شنبه
980,000 تومان
اتاق پنج تخته
اقامت 24
1,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
1,000,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,000,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,000,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,000,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,000,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,000,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,000,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,000,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,000,000 تومان
26 آذر
شنبه
1,000,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
1,000,000 تومان
اتاق پنج تخته
اقامت 24
1,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
1,500,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,500,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,500,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,500,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,500,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,500,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,500,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,500,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,500,000 تومان
26 آذر
شنبه
1,500,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
1,500,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته
اقامت 24
750,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
750,000 تومان
18 آذر
جمعه
750,000 تومان
19 آذر
شنبه
750,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
750,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
750,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
750,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
750,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
750,000 تومان
25 آذر
جمعه
750,000 تومان
26 آذر
شنبه
750,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
750,000 تومان
چهار تخته
اسنپ تریپ
770,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
770,000 تومان
18 آذر
جمعه
770,000 تومان
19 آذر
شنبه
770,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
770,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
770,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
770,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
770,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
770,000 تومان
25 آذر
جمعه
770,000 تومان
26 آذر
شنبه
770,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
770,000 تومان
اتاق چهار تخته
ایران هتل آنلاین
890,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
890,000 تومان
18 آذر
جمعه
890,000 تومان
19 آذر
شنبه
890,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
890,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
890,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
890,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
890,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
890,000 تومان
25 آذر
جمعه
890,000 تومان
26 آذر
شنبه
890,000 تومان
اتاق چهار تخته
اقامت 24
900,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
900,000 تومان
18 آذر
جمعه
900,000 تومان
19 آذر
شنبه
900,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
900,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
900,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
900,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
900,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
900,000 تومان
25 آذر
جمعه
900,000 تومان
26 آذر
شنبه
900,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
900,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

دو تخته دابل
اسنپ تریپ
450,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
450,000 تومان
18 آذر
جمعه
450,000 تومان
19 آذر
شنبه
450,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
450,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
450,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
450,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
450,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
450,000 تومان
25 آذر
جمعه
450,000 تومان
26 آذر
شنبه
450,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
450,000 تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
450,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
450,000 تومان
18 آذر
جمعه
450,000 تومان
19 آذر
شنبه
450,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
450,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
450,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
450,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
450,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
450,000 تومان
25 آذر
جمعه
450,000 تومان
26 آذر
شنبه
450,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
450,000 تومان
اتاق دو تخته
ایران هتل آنلاین
490,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
490,000 تومان
18 آذر
جمعه
490,000 تومان
19 آذر
شنبه
490,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
490,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
490,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
490,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
490,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
490,000 تومان
25 آذر
جمعه
490,000 تومان
26 آذر
شنبه
490,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
500,000 تومان
18 آذر
جمعه
500,000 تومان
19 آذر
شنبه
500,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
500,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
500,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
500,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
500,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
500,000 تومان
25 آذر
جمعه
500,000 تومان
26 آذر
شنبه
500,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
500,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
500,000 تومان
18 آذر
جمعه
500,000 تومان
19 آذر
شنبه
500,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
500,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
500,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
500,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
500,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
500,000 تومان
25 آذر
جمعه
500,000 تومان
26 آذر
شنبه
500,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
500,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
550,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
550,000 تومان
18 آذر
جمعه
550,000 تومان
19 آذر
شنبه
550,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
550,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
550,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
550,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
550,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
550,000 تومان
25 آذر
جمعه
550,000 تومان
26 آذر
شنبه
550,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
550,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
550,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
550,000 تومان
18 آذر
جمعه
550,000 تومان
19 آذر
شنبه
550,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
550,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
550,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
550,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
550,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
550,000 تومان
25 آذر
جمعه
550,000 تومان
26 آذر
شنبه
550,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
550,000 تومان
اتاق دو تخته VIP
ایران هتل آنلاین
790,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
790,000 تومان
18 آذر
جمعه
790,000 تومان
19 آذر
شنبه
790,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
790,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
790,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
790,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
790,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
790,000 تومان
25 آذر
جمعه
790,000 تومان
26 آذر
شنبه
790,000 تومان
دو تخته دابل VIP
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
19 آذر
شنبه
700,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
700,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
700,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
700,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
700,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
700,000 تومان
25 آذر
جمعه
700,000 تومان
26 آذر
شنبه
700,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
700,000 تومان

امکانات اتاق های هتل جنگل یزد

اعلام حریق
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
آسانسور
نمازخانه
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
ماساژ
اتاق چمدان
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
آرایشگاه
فروشگاه
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
روم سرويس 24 ساعته
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
پارکینگ در اطراف هتل

نظرات کاربران برای هتل جنگل یزد

(36 نظر)
نقاط قوت:
یک ساعت دیواری مسواک و خمیر دندان شانه و سشوار عالی تر میشه🙏🏼
نقاط ضعف:
یک ساعت دیواری مسواک و خمیر دندان شانه و سشوار عالی تر میشه🙏🏼
من ۱۰۰ درصد پیشنهاد میکنم صاحب اینجا خوش اخلاق خوش برخورد و مدیر عالی و همیتطور کارکنان مخصوصا دوتا خانم زحمت کش اینجا نسبت به قیمتش فوق العاده خسته نباشید به همشون با خدمات خوبشون🙏🏼
نقاط قوت:
بسیار خوش ذوق و زیبا
نقاط ضعف:
بسیار خوش ذوق و زیبا
نقاط قوت:
مدیر عاشق کار و پرسنل باادب و محترم و صبحانه فوق‌العاده ۵ شب اقامت داشتم خیلی عالی بود تازه با هماهنگی میتونید خوابیدن در فضای باز وزیر آسمان رو تجربه کنید
نقاط ضعف:
مدیر عاشق کار و پرسنل باادب و محترم و صبحانه فوق‌العاده ۵ شب اقامت داشتم خیلی عالی بود تازه با هماهنگی میتونید خوابیدن در فضای باز وزیر آسمان رو تجربه کنید
خیلی عالی
نقاط قوت:
قیمت مناسب.برخورد عالی کارکنان و مدیریت هتل.مسلط بودن به زبان انگلیسی برای مسافران خارجی و اطلاعات لازم در مورد تاریخچه .صبحانه مناسب .تخت و امکانات لازم برای مسافر اضافه.موقعیت مکانی خوب هتل برای گردشگری.و......
نقاط ضعف:
هیچ گونه نکات منفی نداشته....
نقاط قوت:
نظافت خوب بود پرسنل خوش برخورد
نقاط ضعف:
نظافت خوب بود پرسنل خوش برخورد
بطور کلی خوب بود
نقاط قوت:
نبست به هزینه خوبه .تروتمیز وخوش برخوردن
نقاط ضعف:
نبست به هزینه خوبه .تروتمیز وخوش برخوردن
تجربه خوبی بود
نقاط قوت:
پرسنل و مدیریت و پذیرایی عالی بود
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
موقعیت هتل بسیار عالی در مرکز بافت تاریخی یزد کیفیت خدمات نسبت به قیمت خوب میباشد پرسنل هتل بسیار مهمان نواز و خونگرم مخصوصا مدیریت هتل جناب قیامت در کل بسیار عالی بود و راضی بودیم
نقاط ضعف:
میتونم بگم مورد خاصی ندیدم
نقاط قوت:
دسترسی راحت به اماکن دیدنی و قیمت مناسب
نقاط ضعف:
دسترسی راحت به اماکن دیدنی و قیمت مناسب
نقاط قوت:
نزدیک بودن به جاذبه های توریستی
نقاط ضعف:
کوچک بودن اتاق ها
نقاط قوت:
برخوردمناسب کارکنان و مدیریت هتل
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
دسترسی مناسب خوشرویی کارکنان اتاقهای تمیز
نقاط ضعف:
نداشت
واقعا هتل خوبی بود.دل بافت تاریخی قرار داشت خیلی جاهارو پیاده میشد رفت و گشت و لذت برد.کارکنان ارومی داشتن.محیط اروم،دلچسب،تاریخی و زیبا بود.اتاق تمیز و مرتب بود امکانات کافی داشتن،بر اساس هزینه ای که گرفتن واقعا خدمات خوبی ارائه کردن اگه دوباره مسیرم خورد به یزد انتخاب اولم همین جاست.صبحانه هم منوقابل قبولی داشت(تخم مرغ.خیا و وگوجه و پنیر،عسل مربا،حلواشکری) ممنون از مدیریت هتل
نقاط قوت:
برخورد خوب کارکنانتمیزی اتاق هانسبت به پولی که پرداخت میکنید امکانات خوبی دریافت میکنید و از همه مهم تر تمیزی اتاق ها و تخت هست. برای یکی مثل من که انفرادی سفر کرده بودم و بیشتر بیرون بودم خوب بود.
نقاط ضعف:
اگر اتاق یک تخته بگیرید بخاطر همکف بودن اتاق، ممکنه عبور و مرور مهمانان سروصدا داشته باشه
خوب
خوب
کلا همه چیز در سطح خوب بود
بغیر از سر و صدای طبقات و افراد در کل قابل قبول بود مخصوصا رفتار پرسنل و مدیریت عالی بود
ما ۴ روز توی این هتل اقامت داشتیم و از هررررر نظر بهترین بود.اگر قرار باشه بازم یه یزد سفر کنیم حتما دوباره این هتل رو انتخاب میکنم.
دسترسی هتل به بخش زیادی از دیدنی های یزد عالی بود. مسوول هتل مرد بسیار مهربانی بود و کارکنان با حوصله پاسخگوی سوالات راجع به دسترسی به اماکن دیدنی یزد بودند. اقامت من یک روزه بود و هتل تمام امکانات مورد نیاز من را داشت. البته اینترنت رو چک نکردم (چون فقط از اینترنت خودم استفاده می کنم) ولی حدس می زنم از این جهت هم خوب باشه. صبحانه کامل متناسب با اقلیم (به عنوان نوشیدنی، شاید اگر در کنار چای قهوه یا دمنوش هم سرو می شد بهتر بود، البته شاید طرفدار نداره و من درخواست نکردم. کلا حسابی خوش گذشت.
سلام كاركنان بسيار خوشرو و مهمان نواز، فضا ارامبخش، دسترسي هتل به اماكن توريستي بسيار خوب بود. فقط به نظرم چيدمان اتاق ميتوانست بهتر و كاربردي تر باشد. مثلا ١: جالباسي بالاي يخچال نصب شده بود و به سختي قابل استفاده بود. ٢: تخت وسط اتاق بود و چون فضاي اتاق كوچيك بود، از اطراف امكان راحت نشستن روي زمين و يا نماز خواندن به راحتي وجود نداشت. ٣: به نظرم فضاي باز هتل هم جا براي دكوراسيون سنتي بيشتر و گل و گلدان و ... بيشتر داشت. در كل از مهمان نوازي و سادگي و صميمت بسیار لذت برديم و يكي از سفرهاي عالي و به ياد ماندني من به يزد بود. موفق و پيروز باشيد.
قیمت، لوکیشین، نظافت و امکانات بسیار خوب بود، محیط آرام، صبحانه کامل
با توجه به قیمت مناسب، همه چیز خیلی خوب و قابل قبول بود، پرسنل خوش برخورد و مدیر مجموعه بسیار مهربان و محترم هستند
نسبت به قیمت خیلی عالی بود،حتما برای اقامت انتخاب کنید.
متوسط
نقاط قوت:
تازه تاسیس و کیفیت خوب تاسیسات نزدیکی به اماکن تاریخی تمیزی اتاق ها دستشویی و حمام اختصاصی در هر اتاق ساختمان جالب هتل که مثل هتل های سنتی است
نقاط ضعف:
حوله ها تمیز نبود
عالی
من اسفند ماه هتل دیگری می خواستم در یزد رزرو کنم که ظرفیت نداشت .،یک شب رزرو کردم گفتم اگر خوشم نیامد شب دوم می روم جای دیگری.به نسبت قیمتی که داشت همه چیزش عالی بود شب دوم هم ماندم و اگر مجدد بروم یزد برای اقامت در جنگل شک نمی کنم. نقطه قوت مهم اش مدیر آن آقای قیامت است که برانجام کلیه امور نظارت مسقیم دارد.
راحت و قابل دسترس. و اینکه برخورد کارکنان هم خیلی صمیمی بود که باعث میشه آدم دلش بخواد بازم اونجا رو انتخاب کنه برای اقامت. و از لحاظ تمیزی و امکانات هم قابل قبول بود. به نظرم حتما تجربه اش کنید.
سرو صدای پله آهنی آزار دهنده بود میشه با فرش کردنش موضوع رو حل کرد
من بهمراه خانواده در تاریخ ۱۸ بهمن در این هتل سکونت داشتیم.در کل اقامت بسیار خوبی بود. اطاقها تمیز بود. حیاط زیبا و محل سرو صبحانه بسیار عالی بود.تنوع صبحانه عالی بود.و پرسنل بسیار مودب بودند .در کل با توجه به اینکه بچه کوچک هم داشتم این اقامتگاه رو پیشنهاد میدهم.
اقامتگاهی مناسب همراه با مسولین و کارکنانی مهربان، امکان دسترسی نزدیک و روزانه به بافت قدیمی یزد نیز از مزایای این اقامتگاه است.
خوب رو به بالا فقط سر صدای راه پله های فلزی تو اتاق ها میومد.
عالی
نقاط قوت:
موقعیت مکانی بسیار خوببرخورد عالی پرسنلجو بسیار صمیمی دسترس بودن امکانات‌پذیرایی به صورت۲۴ساعته
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
رفتار عالی کارکنان،تمیزی اتاقها و موقعیت خوب هتل
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل جنگل یزد

مهمانان هتل جنگل یزد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل جنگل یزد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل جنگل یزد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل جنگل یزد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل جنگل یزد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.