اقامتگاه سنتی دالان بهشت یزد

آدرس هتل: یزد،خیابان امام ،کوچه شهید حسینیان، جنب مسجد شاه یحیی
-
امتیاز کاربران
6
نظرات کاربران

معرفی اقامتگاه سنتی دالان بهشت یزد

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو اقامتگاه سنتی دالان بهشت یزد

ظرفیت 1 نفر

یک تخته همکف
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
520,000 تومان
4 فروردین
جمعه
520,000 تومان
5 فروردین
شنبه
520,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
520,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
520,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
520,000 تومان
12 فروردین
شنبه
520,000 تومان
یک تخته - سینگل(همکف)
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
618,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
618,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
618,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
618,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
618,000 تومان
11 فروردین
جمعه
618,000 تومان
12 فروردین
شنبه
618,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

دو تخته تویین همکف
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
740,000 تومان
11 فروردین
جمعه
740,000 تومان
12 فروردین
شنبه
740,000 تومان
دوتخته - توئین(همکف)
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
890,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
890,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
890,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
890,000 تومان
11 فروردین
جمعه
890,000 تومان
12 فروردین
شنبه
890,000 تومان
دو تخته دابل همکف
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
740,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
دو تخته دابل زیرزمین
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
520,000 تومان
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
520,000 تومان
12 فروردین
شنبه
520,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

سه تخته همکف
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
1,050,000 تومان
4 فروردین
جمعه
1,050,000 تومان
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
1,050,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,050,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,050,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,050,000 تومان
سه تخته - دبل+سینگل(همکف)
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
1,095,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
1,095,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,095,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,095,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,095,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,095,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,095,000 تومان
سه تخته - سینگل(همکف)
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
1,095,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
1,095,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,095,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,095,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,095,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,095,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,095,000 تومان
سه تخته زیر زمین
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
750,000 تومان
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
750,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
750,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
750,000 تومان
12 فروردین
شنبه
750,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

چهار تخته - سینگل(همکف)
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
چهار تخته همکف
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
1,300,000 تومان
4 فروردین
جمعه
1,300,000 تومان
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,300,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,300,000 تومان
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
چهار تخته زیر زمین
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
950,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
950,000 تومان
11 فروردین
جمعه
950,000 تومان
12 فروردین
شنبه
950,000 تومان

نظرات کاربران برای اقامتگاه سنتی دالان بهشت یزد

(6 نظر)
نقاط قوت:
تمیزی اتاق و سرویس بهداشتی و سماور چای داخل حیاط که همیشه چای داغ موجود است
نقاط ضعف:
تمیزی اتاق و سرویس بهداشتی و سماور چای داخل حیاط که همیشه چای داغ موجود است
به نظر من رزروشن قویتری باید داشته باشد وخدمه از رزروشن جدا باشد
نقاط قوت:
بسیار عالی و بدون هیچ گونه ضعف
نقاط ضعف:
بسیار عالی و بدون هیچ گونه ضعف
بسیار عالی و بدون ضعف به همه پیشنهاد می کنم
نقاط قوت:
برخورد مناسب . فضای عالی
نقاط ضعف:
برخورد مناسب . فضای عالی
نقاط قوت:
رفتار خوب پرسنل، تمیزی اتاق، صبحانه با کیفیت. بهتره حتما از اتاقهای بالا استفاده شه نه اتاقهای زیرزمین
نقاط ضعف:
رفتار خوب پرسنل، تمیزی اتاق، صبحانه با کیفیت. بهتره حتما از اتاقهای بالا استفاده شه نه اتاقهای زیرزمین
به لحاظ موقعیتی با توجه به قیمت خوبی که داره میتونه به صرفه باشه
نقاط قوت:
حیاط مناسب
نقاط ضعف:
حیاط مناسب
نقاط قوت:
صرفا قیمت پایین که البته با توجه به خدماتی ارایه شده مطمئناً نقطه قوت نیست.
نقاط ضعف:
صرفا قیمت پایین که البته با توجه به خدماتی ارایه شده مطمئناً نقطه قوت نیست.
پس از درخواست دمپایی اعلام شد که امکان ارایه دمپایی وجود ندارد و حوله پس از درخواست و بدون نایلکس تحویل شد. در کل تجربه خوبی نبود.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره اقامتگاه سنتی دالان بهشت یزد

مهمانان اقامتگاه سنتی دالان بهشت یزد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان اقامتگاه سنتی دالان بهشت یزد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت اقامتگاه سنتی دالان بهشت یزد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات اقامتگاه سنتی دالان بهشت یزد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات اقامتگاه سنتی دالان بهشت یزد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.