هتل سنتی هومان یزد

آدرس هتل: یزد _خیابان قیام_کوچه لب خندق_کوچه ریسمانیان_ هتل هومان
-
امتیاز کاربران
-
نظرات کاربران

معرفی هتل سنتی هومان یزد

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل سنتی هومان یزد

ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخته
اقامت 24
1,170,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 مهر
سه‌شنبه
1,170,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,170,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
1,170,000 تومان
14 مهر
جمعه
1,170,000 تومان
15 مهر
شنبه
1,170,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
1,170,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
1,170,000 تومان
18 مهر
سه‌شنبه
1,170,000 تومان
19 مهر
چهارشنبه
1,170,000 تومان
20 مهر
پنج‌شنبه
1,170,000 تومان
21 مهر
جمعه
1,170,000 تومان
اتاق یک تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
11 مهر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 مهر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 مهر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 مهر
جمعه
1,170,000 تومان
15 مهر
شنبه
تکمیل ظرفیت
16 مهر
یکشنبه
1,170,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
18 مهر
سه‌شنبه
1,170,000 تومان
19 مهر
چهارشنبه
1,170,000 تومان
20 مهر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
21 مهر
جمعه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 2 نفر

اتاق دوتخته دبل
اقامت 24
2,100,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 مهر
سه‌شنبه
2,100,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
2,100,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
2,100,000 تومان
14 مهر
جمعه
2,100,000 تومان
15 مهر
شنبه
2,100,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
2,100,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
2,100,000 تومان
18 مهر
سه‌شنبه
2,100,000 تومان
19 مهر
چهارشنبه
2,100,000 تومان
20 مهر
پنج‌شنبه
2,100,000 تومان
21 مهر
جمعه
2,100,000 تومان
اتاق دوتخته توئین
اقامت 24
2,100,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 مهر
سه‌شنبه
2,100,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
2,100,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
2,100,000 تومان
14 مهر
جمعه
2,100,000 تومان
15 مهر
شنبه
2,100,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
2,100,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
2,100,000 تومان
18 مهر
سه‌شنبه
2,100,000 تومان
19 مهر
چهارشنبه
2,100,000 تومان
20 مهر
پنج‌شنبه
2,100,000 تومان
21 مهر
جمعه
2,100,000 تومان
سوئیت دو نفره vip
اقامت 24
2,925,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 مهر
سه‌شنبه
2,925,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
2,925,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
2,925,000 تومان
14 مهر
جمعه
2,925,000 تومان
15 مهر
شنبه
2,925,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
2,925,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
2,925,000 تومان
18 مهر
سه‌شنبه
2,925,000 تومان
19 مهر
چهارشنبه
2,925,000 تومان
20 مهر
پنج‌شنبه
2,925,000 تومان
21 مهر
جمعه
2,925,000 تومان
سوئیت دو نفره vip
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
11 مهر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 مهر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 مهر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 مهر
جمعه
2,925,000 تومان
15 مهر
شنبه
2,925,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
2,925,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
2,925,000 تومان
18 مهر
سه‌شنبه
2,925,000 تومان
19 مهر
چهارشنبه
2,925,000 تومان
20 مهر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
21 مهر
جمعه
تکمیل ظرفیت
اتاق دوتخته دبل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
11 مهر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 مهر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 مهر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 مهر
جمعه
2,100,000 تومان
15 مهر
شنبه
تکمیل ظرفیت
16 مهر
یکشنبه
2,100,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
18 مهر
سه‌شنبه
2,100,000 تومان
19 مهر
چهارشنبه
2,100,000 تومان
20 مهر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
21 مهر
جمعه
تکمیل ظرفیت
اتاق دوتخته توئین
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
11 مهر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 مهر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 مهر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 مهر
جمعه
2,100,000 تومان
15 مهر
شنبه
2,100,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
2,100,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
18 مهر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
19 مهر
چهارشنبه
2,100,000 تومان
20 مهر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
21 مهر
جمعه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
11 مهر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 مهر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 مهر
پنج‌شنبه
2,925,000 تومان
14 مهر
جمعه
2,925,000 تومان
15 مهر
شنبه
2,925,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
2,925,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
2,925,000 تومان
18 مهر
سه‌شنبه
2,925,000 تومان
19 مهر
چهارشنبه
2,925,000 تومان
20 مهر
پنج‌شنبه
2,925,000 تومان
21 مهر
جمعه
2,925,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
11 مهر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 مهر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 مهر
پنج‌شنبه
2,925,000 تومان
14 مهر
جمعه
2,925,000 تومان
15 مهر
شنبه
2,925,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
2,925,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
2,925,000 تومان
18 مهر
سه‌شنبه
2,925,000 تومان
19 مهر
چهارشنبه
2,925,000 تومان
20 مهر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
21 مهر
جمعه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 4 نفر

سوئیت چهار نفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
11 مهر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 مهر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 مهر
پنج‌شنبه
3,740,000 تومان
14 مهر
جمعه
3,740,000 تومان
15 مهر
شنبه
3,740,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
3,740,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
3,740,000 تومان
18 مهر
سه‌شنبه
3,740,000 تومان
19 مهر
چهارشنبه
3,740,000 تومان
20 مهر
پنج‌شنبه
3,740,000 تومان
21 مهر
جمعه
3,740,000 تومان
سوئیت چهار نفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
11 مهر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 مهر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 مهر
پنج‌شنبه
3,740,000 تومان
14 مهر
جمعه
3,740,000 تومان
15 مهر
شنبه
3,740,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
3,740,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
3,740,000 تومان
18 مهر
سه‌شنبه
3,740,000 تومان
19 مهر
چهارشنبه
3,740,000 تومان
20 مهر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
21 مهر
جمعه
تکمیل ظرفیت

امکانات اتاق های هتل سنتی هومان یزد

تلویزیون
یخچال
اعلام حریق
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
آسانسور
نمازخانه
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماساژ
اتاق چمدان
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
تلفن در اتاق
سوئیت
آرایشگاه
فروشگاه
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل سنتی هومان یزد

مهمانان هتل سنتی هومان یزد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل سنتی هومان یزد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل سنتی هومان یزد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل سنتی هومان یزد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل سنتی هومان یزد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.