هتل سنتی هومان یزد

آدرس هتل: یزد _خیابان قیام_کوچه لب خندق_کوچه ریسمانیان_ هتل هومان
-
امتیاز کاربران
24
نظرات کاربران

معرفی هتل سنتی هومان یزد

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل سنتی هومان یزد

ظرفیت 1 نفر

یک تخته
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق یک تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 2 نفر

دو تخته دبل
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
سوئیت دوتخته - دبل
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
سوئیت دو نفره vip
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق دوتخته دبل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق دوتخته توئین
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 3 نفر

سه تخته - دبل+سینگل
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق سه تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 4 نفر

چهار تخته - سوئیت، 1 تخت دبل+2 تخت سینگل
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
سوئیت چهار نفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت

امکانات اتاق های هتل سنتی هومان یزد

تلویزیون
یخچال
اعلام حریق
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
آسانسور
نمازخانه
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماساژ
اتاق چمدان
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
تلفن در اتاق
سوئیت
آرایشگاه
فروشگاه
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک

نظرات کاربران برای هتل سنتی هومان یزد

(24 نظر)
نقاط قوت:
پرسنل بسیار خوش برخورد و حرفه‌ای ، مکان این هتل در بافت قدیمی یزد هست و من چون عاشق بافت قدیمی هستم از لوکیشن این هتل خیلی راضی هستم نزدیک بازار هم هست ،‌تمام استاندارهاب لازم هم دارد .
نقاط ضعف:
صبحانه هتل کیفیت بالایی ندارد و تنوع محدودی هم دارد البته ناگفته نماند که نسبت به ظرفیت هتل و مهمانها مناسب هست
نقاط قوت:
فضای بسیار زیبا و آرامش‌بخش حیاط هتل بطوریکه دلتون میخواد ساعت ها به تماشاش بشینین و لذت ببرینبرخورد بسیار محترمانه پرسنللوکیشن عالی در یزدقیمت مناسب
نقاط ضعف:
کوچک بودن بعضی از اتاق های دو‌نفرهنداشتن رستوران برای سرو ناهار و شام در هتل
نقاط قوت:
هتل بسيار بامزه با صفا و قشنگيه بهتون پيشنهاد ميدمبسيار جاي خوبي هست اولش تا با ماشين پيدا كنيم سخت بودولي دقيقا تو بافت سنتي يزد و در دل جاهاي سنتي و قديمي هست كه پياده ميتونيد همه جا بريداتاق كه ما بوديم در طبقه همكف بود و روبروي حوض با صفا بود
نقاط ضعف:
اولين نكته اينكه امكانت خاصي اين اتاق بهتون نميدهبيشتر هزينه براي با صفا بودن هتل پرداخت ميكنيديخچال اتومات ميكرد صدا ميداداسپيلت صدا ميدادحوله /مسواك/شامپو يكي بود كه گفتيم يكي ديگه اوردنكلا يك عدد تي بگ چاي سياه با يك بسته قند و يك اب معدني بودميز ارايش ندارهاتاق كوچيكهالبته شايد سويت هاش بهتر باشه ولي در كل اگه خيلي حساس نيستينبهتون پيشنهاد ميدم چونبسيار با صفا است و جاش از نظر موقعيت مكاني خوبهولي انتظار هتل نداشته باشين
نقاط قوت:
پرسنل محترم و مودب و صمیمیفضای باز بسیار دلپذیربسیار تمیزهر دو اتاق سوییت اسپیلت داشت
نقاط ضعف:
اتاق ما پنجره نداشتهتل در بافت سنتی بود و کوچه ها بسیار تنگ بودظرفیت پارکینگ به اندازه کل اتاقها نیست
نقاط قوت:
هتلي بينظير ، پر از آرامش ، زيبا و فوق العاده تميز ،از اقامتمون بسيار لذت برديم . واقعا اين هتل مثل يك روياست
نقاط ضعف:
پيدا كردن لوكيشن يك مقدار سخت بود
نقاط قوت:
فوق العاده تمیز و دنج ، رفتار فوق العاده مودبانه پرسنل ، فضا و حس و حال متفاوت و بینظیر هتل ، پیشنهادی عالی برای شهر یزد
نقاط ضعف:
ندارد
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
پیدا کردن مکان دقیق هتل از طریق لوکیشن هم دشوار بود
نقاط قوت:
هتل خوبی بود. رضایت داشتیم.
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
رفتار پرسنل عالی بود، فضا دنج و آروم و زیبا
نقاط ضعف:
وقتی اتاق ۱ نفره رو داشتم رزرو میکردم، عکسی از اتاق نبود، و براساس دیدن عکس های اتاق های دیگه ، رزرو رو انجام دادم
نقاط قوت:
فضای بسیار زیبا وپر از ارامش
نقاط ضعف:
پارکینگ ومحل شلوغ هتل واتاق بسیار کوچک
نقاط قوت:
موقعیت مکانی مناسب هتلرفتار بسیار خوب و مودبانه پرسنل و راهنماییشون برای خرید و رستوران درجه یکتمیز بودن اتاق و محوطه و حیاط هتلآرامش و سکوتشارژ مرتب اتاق و نظافت اتاقهمه اینها باعث شد سفر خوب و خاطره‌انگیزی از شهر یزد داشته باشیم
نقاط ضعف:
نکته منفی نداشت
نقاط قوت:
از هر لحاظ عالی به خصوص تمیزی صبحانه عالی در حد هتل های ۴ یا ۵ ستاره
نقاط ضعف:
زیاد بودن و بلند بودن پله ها اون هم ررای افراد ناتوان
نقاط قوت:
یه هتل همه چی تمام
نقاط ضعف:
رفت و آمد پله های طبقه دوم مقداری سخته
نقاط قوت:
بسیار دنج و عالی احساس خونه ی خود آدم رو میدهبرخورد تمام پرسنل عالی اگر سفر دیگری به یزد داشته باشم بازهم همین هتل را انتخاب می‌کنم
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
من تا حالا هتل های ۵ ستاره و ۴ ستاره توی شهرهای مختلف زیاد رفتم که این هتل در برابر اونها ۶ ستارستفقط میتونم بگم بی نظیره بی نظیر
نقاط ضعف:
رستورانش شام بسته بود و تنوع غذایی کمی داشت ولی کیفیت غذاش عالی بود
نقاط قوت:
می خواستم از خانم هرندی در قسمت پذیرش تشکر کنم با کمک و راهنمایی ایشان سفر بسیار خوبی را تجربه کردیم بقیه پرسنل هم بسیار خوش برخورد بودن توصیه می کنم به دوستان این هتل را و دسترسی خیلی خوبی دارد
نقاط ضعف:
فقط طبقه بالا موقع بردن چمدان به دلیل پله های بلند کمی دشوار است
نقاط قوت:
پرسنل محترم و پاسخگو محیط زیبا و تمیز صبحانه خوب اتاق های دنج در کل خیلی خوب بود.
نقاط ضعف:
اتاق های طبقه دوم پله های بلند و زیادی داره. بردن وسایل کمی مشکله و اصلا برای سالمندان مناسب نیست.
نقاط قوت:
همه چیز خیلی عالی بود
نقاط ضعف:
نکته ی منفی نداشت
نقاط قوت:
همه چیز بسیار عالی بود
نقاط ضعف:
کیفیت ناهار و پذیرایی ناهار کمی مناسب نبود فقط همین ،،،،
نقاط قوت:
فضای دنج و دلنشین،پرسنل عالی،تمیز بودن ،دسترسی راحت به مکانهای مهم،در کل همه جیز عالی و پیشنهاد میکنم.
نقاط ضعف:
هیچ!
نقاط قوت:
هتل تمیز و خدمات خوب،یه جای دنج و‌دوست داشتنی با کارکنان فوق العاده خوب ،از نظر مکانی عالی واسه دستیابی به جاهای دیدنی
نقاط ضعف:
هیچ!
نقاط قوت:
خود هتل بی نهایت لذت بخش و آرامش بخش.فضای حیاط.موزیک لایت.نورپردازی و حوض وسط بی نهایت عالیه
نقاط ضعف:
نداره
نقاط قوت:
تمیزی عالی ضدعفونی کردن وسایل و کف کفشها به هنگام ورود به هتل برخورد خوش پرسنل محوطه زیبا و آرام سیستم گرمایشی و سرمایشی عالی تمیزی دستشویی و حمام منوی صبحانه عالی
نقاط ضعف:
پارکینگ هتل در مواقعی که شلوغ باشه جا به سختی پیدا میشه
نقاط قوت:
اقامت تو این هتل واقعا لذت‌بخش و یه تجربه‌ی منحصر‌به‌فرده.نظافت و تمیزی رختخواب و سرویس بهداشتی عالی بود.صبحانه به صورت انفرادی سرو میشه که میتونید تو حیاط با‌صفای هتل صرف کنید.اصلا از دست ندید،نون محلی و نون خشک صبحانه عالیه.قیمت بسیار مناسب
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل سنتی هومان یزد

مهمانان هتل سنتی هومان یزد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل سنتی هومان یزد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل سنتی هومان یزد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل سنتی هومان یزد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل سنتی هومان یزد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.