مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل فیروزه یزد

فیروزه-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
هتل یار
150,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 اردیبهشت
سه شنبه
150,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
150,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
150,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
150,000
تومان
1 خرداد
شنبه
150,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
150,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
150,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
150,000
تومان
5 خرداد
چهارشنبه
150,000
تومان
6 خرداد
پنجشنبه
150,000
تومان
7 خرداد
جمعه
150,000
تومان
اقامت 24
150,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 اردیبهشت
سه شنبه
150,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
150,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
150,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
150,000
تومان
1 خرداد
شنبه
150,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
150,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
150,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
150,000
تومان
5 خرداد
چهارشنبه
150,000
تومان
6 خرداد
پنجشنبه
150,000
تومان
7 خرداد
جمعه
150,000
تومان
ای‌گردش
169,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 اردیبهشت
سه شنبه
169,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
169,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
169,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
169,000
تومان
1 خرداد
شنبه
169,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
169,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
169,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
169,000
تومان
5 خرداد
چهارشنبه
169,000
تومان
6 خرداد
پنجشنبه
169,000
تومان
7 خرداد
جمعه
169,000
تومان
علاءالدین
190,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 اردیبهشت
سه شنبه
190,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
190,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
190,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
190,000
تومان
1 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
فیروزه-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
اقامت 24
250,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 اردیبهشت
سه شنبه
250,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
250,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
250,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
250,000
تومان
1 خرداد
شنبه
250,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
250,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
250,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
250,000
تومان
5 خرداد
چهارشنبه
250,000
تومان
6 خرداد
پنجشنبه
250,000
تومان
7 خرداد
جمعه
250,000
تومان
ای‌گردش
319,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 اردیبهشت
سه شنبه
319,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
319,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
319,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
319,000
تومان
1 خرداد
شنبه
319,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
319,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
319,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
319,000
تومان
5 خرداد
چهارشنبه
319,000
تومان
6 خرداد
پنجشنبه
319,000
تومان
7 خرداد
جمعه
319,000
تومان
فیروزه-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
اقامت 24
250,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 اردیبهشت
سه شنبه
250,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
250,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
250,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
250,000
تومان
1 خرداد
شنبه
250,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
250,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
250,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
250,000
تومان
5 خرداد
چهارشنبه
250,000
تومان
6 خرداد
پنجشنبه
250,000
تومان
7 خرداد
جمعه
250,000
تومان
هتل یار
250,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 اردیبهشت
سه شنبه
250,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
250,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
250,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
250,000
تومان
1 خرداد
شنبه
250,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
250,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
250,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
250,000
تومان
5 خرداد
چهارشنبه
250,000
تومان
6 خرداد
پنجشنبه
250,000
تومان
7 خرداد
جمعه
250,000
تومان
ای‌گردش
319,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 اردیبهشت
سه شنبه
319,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
319,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
319,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
319,000
تومان
1 خرداد
شنبه
319,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
319,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
319,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
319,000
تومان
5 خرداد
چهارشنبه
319,000
تومان
6 خرداد
پنجشنبه
319,000
تومان
7 خرداد
جمعه
319,000
تومان
علاءالدین
350,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 اردیبهشت
سه شنبه
350,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
350,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
350,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
350,000
تومان
1 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
فیروزه-اتاق سه تخته (دبل+سرویس اضافه)
اتاق سه تخته (دبل+سرویس اضافه)
ای‌گردش
329,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 اردیبهشت
سه شنبه
329,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
329,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
329,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
329,000
تومان
1 خرداد
شنبه
329,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
329,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
329,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
329,000
تومان
5 خرداد
چهارشنبه
329,000
تومان
6 خرداد
پنجشنبه
329,000
تومان
7 خرداد
جمعه
329,000
تومان
اقامت 24
350,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 اردیبهشت
سه شنبه
350,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
350,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
350,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
350,000
تومان
1 خرداد
شنبه
350,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
350,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
350,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
350,000
تومان
5 خرداد
چهارشنبه
350,000
تومان
6 خرداد
پنجشنبه
350,000
تومان
7 خرداد
جمعه
350,000
تومان
هتل یار
350,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 اردیبهشت
سه شنبه
350,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
350,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
350,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
350,000
تومان
1 خرداد
شنبه
350,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
350,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
350,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
350,000
تومان
5 خرداد
چهارشنبه
350,000
تومان
6 خرداد
پنجشنبه
350,000
تومان
7 خرداد
جمعه
350,000
تومان
فیروزه-اتاق دو تخته (اقامت 8 ساعت بدون صبحانه)
اتاق دو تخته (اقامت 8 ساعت بدون صبحانه)
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
28 اردیبهشت
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 اردیبهشت
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 اردیبهشت
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 اردیبهشت
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
فیروزه-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
علاءالدین
450,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 اردیبهشت
سه شنبه
450,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
450,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
450,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
450,000
تومان
1 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
فیروزه-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
اقامت 24
455,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 اردیبهشت
سه شنبه
455,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
455,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
455,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
455,000
تومان
1 خرداد
شنبه
455,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
455,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
455,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
455,000
تومان
5 خرداد
چهارشنبه
455,000
تومان
6 خرداد
پنجشنبه
455,000
تومان
7 خرداد
جمعه
455,000
تومان
هتل یار
455,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 اردیبهشت
سه شنبه
455,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
455,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
455,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
455,000
تومان
1 خرداد
شنبه
455,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
455,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
455,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
455,000
تومان
5 خرداد
چهارشنبه
455,000
تومان
6 خرداد
پنجشنبه
455,000
تومان
7 خرداد
جمعه
455,000
تومان
علاءالدین
550,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 اردیبهشت
سه شنبه
550,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
550,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
550,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
550,000
تومان
1 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل فیروزه یزد

اعلام حریق
ترانسفر برگشت با هزینه
رستوران بام
تلويزيون LCD در لابی
لباسشویی
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر رفت با هزینه
خدمات بیدار باش
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
روم سرويس
تلويزيون LED در لابی
اينترنت در لابی
كافی شاپ
پاركينگ
خدمات خشکشویی
وسایل بدنسازی
خدمات تهيه بليط
مینی بار با هزینه
مینی بار رایگان
پارکینگ روباز با ظرفیت محدود
صندوق امانات در لابی
پارکینگ در هتل
رستوران در هتل
پارکینگ در اطراف هتل
اینترنت با سرعت بالا
رستوران فست فود
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
رستوران سنتی
گشت نیم روزی
روم سرويس 24 ساعته
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات باربري
جكوزی
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
كتابخانه
صبحانه رایگان
کافی نت
سیستم تهویه مطبوع
نمازخانه
اتاق چمدان
تالار پذیرایی
ماساژ
اینترنت در لابی
رستوران
سونا
استخر
تاکسی سرویس
پارکینگ
آسانسور
پرینت
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
آژانس مسافرتی
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
فتوکپی
رستوران فضای باز
خدمات تور
خدمات برای معلولین
اتاق سیگار
کپسول آتش نشانی
اينترنت (Wifi)
حمام
اینترنت در قسمت لابی
فروشگاه
آرایشگاه
خشکشویی
تلفن در اتاق
کافی شاپ
اینترنت
مرکز خرید
لابی
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
اتاق بازی
حمام سنتی
خدمات بیدارباش
رستوران ایرانی
پله اضطراری
دستگاه واکس کفش
پارکینگ روباز
تلفن
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
گشت غیررایگان
کپسول آتش‌نشانی در لابی

آدرس هتل فیروزه یزد روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل فیروزه یزد

(34 نظر)
نقاط قوت:
دسترسی آسان به مناطق تاریخی، فضای سنتی و تمیز
نقاط ضعف:
دسترسی آسان به مناطق تاریخی، فضای سنتی و تمیز
نقاط قوت:
نظافت و اقلام یکبار مصرف بسیار خوب بود کاملا راضی بودم
نقاط ضعف:
نظافت و اقلام یکبار مصرف بسیار خوب بود کاملا راضی بودم
تجربه بسیار خوبی بود توو این روزهای سخت کرونایی آرزوهای خیلی خوبی براتون میکنم
نقاط قوت:
خوشرویی پرسنل ،تمییز بودن محیط
نقاط ضعف:
خوشرویی پرسنل ،تمییز بودن محیط
رفتار پرسنل عالیه ، تو این اوضاع کرونا اگه میخواین بیاین یزد و خیالتون از هتل راحت باشه به نظر من هتل فیروزه گزینه مناسبیه چون واقعا تمییز و نکات بهداشتی داخل هتل رعایت میشه در کل خوب بود من که راضی بودم
نقاط قوت:
محيط بسيار عالي و اخلاق كاركنان كاملا حرفه اي
نقاط ضعف:
محيط بسيار عالي و اخلاق كاركنان كاملا حرفه اي
نقاط قوت:
فضاى دلنشين
نقاط ضعف:
پاركينگ روباز و دور
نقاط قوت:
تمیز بودن..دنج بودن..محیط سنتی..صبحانه کامل و زیاد..رفتار عالی پرسنل..تقریبا مرکز شهر..سرویس بهداشتی و حمام تمیز و نو و عالی..تخت نو..سرمایش و گرمایش عالی
نقاط ضعف:
تمیز بودن..دنج بودن..محیط سنتی..صبحانه کامل و زیاد..رفتار عالی پرسنل..تقریبا مرکز شهر..سرویس بهداشتی و حمام تمیز و نو و عالی..تخت نو..سرمایش و گرمایش عالی
اقامت فوق العاده ای بود. من تقریبا بهترین هتل های ایران رو اقامت داشتم این هتل خیلی دلچسب بود و با توجه به امکانات عالی که داشت قیمتش مفت بود.
نقاط قوت:
هتل بسیار تمیز بود ارامش خیلی خوبی داشت رفتار کارکنان بسیار خوب بود فضای هتل قشنگ بود
نقاط ضعف:
هتل بسیار تمیز بود ارامش خیلی خوبی داشت رفتار کارکنان بسیار خوب بود فضای هتل قشنگ بود
نقاط قوت:
تمیز بودن اتاق سرویس بهداشتی هم تمیز بود
نقاط ضعف:
صدای بیرون کاملا داخل اتاق بود
هتلی بسیار زیبا در قلب بافت تاریخی با پرسنلی خوش برخورد ،اتاق هایی تمیز و مرتب و با رعایت پروتکل های بهداشتی
نقاط قوت:
بافت زیبای سنتی پرسنل محترم و مهربان موقعیت خوب مکانی قیمت با تخفیف می ارزه
نقاط ضعف:
کوچک بودن اتاق ها اتاق ها چون در حیاط پایین مستقر هستند تا ساعت دوازده بشدت سروصدا هست
حیاط سنتی دنج و زیبا .اتاقها بسیار تمیز و مرتب.برخورد پرسنل عالی بود
نقاط قوت:
صبحانه کامل و خوب رفتار خوب پرسنل
نقاط ضعف:
تلوزیون خراب بود
نقاط قوت:
از همه موارد راضی بودم رفتار پرسنل بسیار عالی خدمات عالی مدیریت خوب اتاق های تمیز
نقاط ضعف:
نکته منفی نداشت
من برای یک شب به اتفاق همکاران در مأموریتی که داشتیم در این هتل اقامت داشتم. هتلی با تجربه ارامش واقعی و حس یه خانواده گرم رو تجربه کردم. کارکنان بسیار مهربان و خودمونی بودن. فضای هتل هم خوب بود .صبحانه تنوع کمی داشت ولی کیفیت قابل قبول بود. امیدوارم همیشه موفق باشید.
خوب
دو شب در این هتل اقامت داشتیم. فضای هتل بسیار زیباست، مخصوصا اگر تعداد همراهانتون در سفر زیاد باشه حیاط هتل مکان بسیار عالی برای استراحت به همراه عزیزانتون هست. تعداد پرسنل کم بود و خدمات رسانی کمی بی برنامه بود. اگر این کمبود رفع شود هتل بسیار عالی ای است. برای سفرهای بعدی به یزد حتما این هتل را انتخاب می کنم.
درسه روز پاياني آذر ماه ٩٨ ازامكانات اين هتل استفاده كرديم..ازخصوصيات بارز خلقيات عالي و منحصر بفرد كاركنان اين هتل بود.غذا و نظافت درحد استاندارد قيمت مناسب و دبرآوردخواسته مسافر از ديگرجنبه هاي مثبت قابل ذكر بود.
نقاط قوت:
عالی بود
نقاط ضعف:
نداشت
همه چیز بسیار عالی. تنوع صبحانه، دسترسی به مناطق دیدنی، برخورد کارکنان، همه بسیار بالاتر از سطح انتظارم بود و به نسبت قیمتی که پرداخت کرده بودم تجربه اقامت در این هتل برابر با یک هتل چهار ستاره بسیار خوب بود.
نقاط قوت:
خوب بود راضی بودیم
نقاط ضعف:
موردی نبود
همه چیز از تنوع صبحانه و تمیزی اتاق و برخورد کارکنان در حد هتل چهار ستاره بود. به نسبت قیمت پرداختی، بهترین تجربه هتلی بوده که تا به حال در ایران داشته ام. هیچ نکته انتقاد آمیزی ندارم. برای توریستهای خارجی هم بسیار جذاب خواهد بود.
سلام من برای بار دوم در هتل فیروزه اقامت داشته ام ممنون از مدیریت کاربلد مجموعه جناب آقای زرگر و تشکر بخاطر فراهم نمودن همچنین فضای دوستانه ای
نقاط قوت:
اصلا راضی نبودیم
نقاط ضعف:
داخل اتاق مارمولک داشت یخچال خراب بود صبحانه افتضاح که وقتی بهشون گفتیم گفتن همکارمون نیست پارکینگ پشت هتل بود
نقاط قوت:
در کل رضایت داشتم از هتل اگه بخوام ی نمره ای بدم به هتل از ده هشت میدم
نقاط ضعف:
اتاقهاش کوچیک بود فضای هتل هم کوچیک بود اما در کل راضی بودیم
2شب اقامت باخانواده،فضای دنج و صمیمی،دسترسی به اماکن تاریخی به سهولت انجام شد، حمل و نقل چمدان از پارکینگ به محل اقامت با قدری مشکل صورت گرفت ،اما در مجموع خانواده‌ام از اقامت شان راضی بودند و من هم ممنون هستم بابت فضای سنتی و نوستالژیک هتل.
نقاط قوت:
من به همراه همسرم به مدت سه شب در این هتل اقامت داشتیم. هتل در فاصله نزدیکی از مسجد جامع، بافت تاریخی و میدان امیرچخماق قرار دارد و از نظر موقعیت، ایده آل است. وقتی وارد هتل شدیم، برخورد و رفتار کارکنان هتل آنقدر صمیمانه و مودبانه و مهربانانه بود که احساس کردیم که خانه خودمان است. هتل حیاط باصفایی داره. اتاق ها کوچیک اما تمیز هستند. بیشتر وقتها بساط سماور و چایی تو حیاط به راهه. اگه دوباره برم یزد، دلیلی نداره که این هتل رو انتخاب نکنم. بخصوص که ما اسفندماه رفتیم و هزینه اقامت در هتل نصف قیمت اصلی بود.
نقاط ضعف:
نکته منفی خاصی به ذهنم نمیرسه غیر از اینکه بعضی وقتها سر و صدای حیاط در اتاق ها شنیده میشه. مثلا سر و صدای مسافرینی که صبحانه می خوردند حرف می زدند. اتاق ها هم کمی کوچیک بود که البته مهم نبود. چون ما فقط برای خواب می اومدیم هتل.
نسبت به قیمت هتل مناسبی است اما انتظار زیادی نباید داشت
نقاط قوت:
سلام به همه من و دوستم از تهران راهی یزد شدیم. ویژگی های مثبت هتل اونقدر زیاده که واقعا نمیدونم از کجا شروع کنم. برخورد خوب پرسنل، (بالخص که شارژر گوشی ام رو نبرده بودم و خودشون شارژر شون رو بهم امانت دادند) قیمت بسیار خوب هتل ، راهنمایی مسافر، تمیزی، سلف صبحانه و سکوت و آرامش و .... همه برام تداعی یک سفر خاطره انگیزی شد که واقعا به همه توصیه میکنم که با هتل سنتی فیروزه تجربه اش کنند. یزد هفتمین سفر سال ۹۷ من بود و خاطره بسیار خوبی برام بجا گذاشت.
نقاط ضعف:
هرگز نکته منفی نداشت.
هتل نزدیک به بافت تاریخی دارای پارکینگ . نظافت عالی . پرسنل خشرو مدیریت کاربلد ممنون و متشکر
رفتار پرسنل عالی-نزدیکی به همه اماکن دیدنی-قیمت مناسب-فضای دلنشینبه همه کسانی که قصد سفر به یزد رو دارن این هتل دوست داشتنی رو توصیه میکنم.
نقاط قوت:
پرسنل بسیار خوب مخصوصا آقای ملک محمودی،۰۰ آشپز بی نظیر هتل
نقاط ضعف:
خوبی هاش زیاده نمیشه بدی به چشم کسی بیاد
نقاط قوت:
موقعیت مکانی مناسب سنتی بودن هتل
نقاط ضعف:
نداشتن اسانسور و بدلیل سنتی بودن هتل پله ها بسیار تیز بود که مناسب برخی افراد نیست
نقاط قوت:
حال و هوای سنتی جالب
نقاط ضعف:
فضای اتاق کوچک است
نقاط قوت:
درکل بسیار هتل زیبا و برخورد عالی پرسنل و همکاری بسیار خوب این مجموعه اقامت خوبی را خاطره میسازد
نقاط ضعف:
به علت اینکه مجموعه به صورت خانه سنتی بود و اتاقها به سمت حیاط مجموعه هستند سر و صدای رستوران که داخل حیاط بود زیاد بود البته ساعات صبح و ظهر که اصلاح شود مورد دیگری ندارد
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل فیروزه یزد

مهمانان هتل فیروزه یزد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل فیروزه یزد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل فیروزه یزد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل فیروزه یزد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل فیروزه یزد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.