هتل فیروزه یزد

خیابان مهدی ، بعد از بانک صادرات، نبش خیابان اصلی طبقه همکف
3.9
امتیاز کاربران
30
نظرات کاربران

معرفی هتل فیروزه یزد

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل فیروزه یزد

ظرفیت 1 نفر

دو تخته برای یک نفر
اسنپ تریپ
600,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
شنبه
600,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
600,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
600,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
600,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
600,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
600,000 تومان
24 آذر
جمعه
600,000 تومان
یک تخته
ای‌گردش
650,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
شنبه
650,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
650,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
650,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
650,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
650,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
650,000 تومان
24 آذر
جمعه
650,000 تومان
25 آذر
شنبه
650,000 تومان
26 آذر
یکشنبه
650,000 تومان
27 آذر
دوشنبه
650,000 تومان
28 آذر
سه‌شنبه
650,000 تومان
اتاق دوتخته برای یک نفر
اقامت 24
650,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
شنبه
650,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
650,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
650,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
650,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
650,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
650,000 تومان
24 آذر
جمعه
650,000 تومان
25 آذر
شنبه
650,000 تومان
26 آذر
یکشنبه
650,000 تومان
27 آذر
دوشنبه
650,000 تومان
28 آذر
سه‌شنبه
650,000 تومان
دو تخته برای یکنفر
هتل یار
650,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
23 آذر
پنج‌شنبه
650,000 تومان
24 آذر
جمعه
650,000 تومان
25 آذر
شنبه
650,000 تومان
26 آذر
یکشنبه
650,000 تومان
27 آذر
دوشنبه
650,000 تومان
28 آذر
سه‌شنبه
650,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

دوتخته برای یک نفر
علاءالدین
650,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
20 آذر
دوشنبه
650,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
650,000 تومان
25 آذر
شنبه
650,000 تومان
26 آذر
یکشنبه
650,000 تومان
27 آذر
دوشنبه
650,000 تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
900,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
شنبه
900,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
900,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
900,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
900,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
900,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
900,000 تومان
24 آذر
جمعه
900,000 تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
900,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
شنبه
900,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
900,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
900,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
900,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
900,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
900,000 تومان
24 آذر
جمعه
900,000 تومان
اتاق دو تخته
هتل یار
1,060,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
23 آذر
پنج‌شنبه
1,060,000 تومان
24 آذر
جمعه
1,060,000 تومان
25 آذر
شنبه
1,060,000 تومان
26 آذر
یکشنبه
1,060,000 تومان
27 آذر
دوشنبه
1,060,000 تومان
28 آذر
سه‌شنبه
1,060,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
1,060,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
شنبه
1,060,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,060,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
1,060,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
1,060,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
1,060,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
1,060,000 تومان
24 آذر
جمعه
1,060,000 تومان
25 آذر
شنبه
1,060,000 تومان
26 آذر
یکشنبه
1,060,000 تومان
27 آذر
دوشنبه
1,060,000 تومان
28 آذر
سه‌شنبه
1,060,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
1,060,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
شنبه
1,060,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,060,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
1,060,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
1,060,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
1,060,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
24 آذر
جمعه
1,060,000 تومان
25 آذر
شنبه
1,060,000 تومان
26 آذر
یکشنبه
1,060,000 تومان
27 آذر
دوشنبه
1,060,000 تومان
28 آذر
سه‌شنبه
1,060,000 تومان
دو تخته توئین
ای‌گردش
1,100,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
شنبه
1,100,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,100,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
1,100,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
1,100,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
1,100,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
1,100,000 تومان
24 آذر
جمعه
1,100,000 تومان
25 آذر
شنبه
1,100,000 تومان
26 آذر
یکشنبه
1,100,000 تومان
27 آذر
دوشنبه
1,100,000 تومان
28 آذر
سه‌شنبه
1,100,000 تومان
دو تخته
علاءالدین
1,100,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
شنبه
1,100,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,100,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
1,100,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
1,100,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
1,100,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
1,100,000 تومان
24 آذر
جمعه
1,100,000 تومان
25 آذر
شنبه
1,100,000 تومان
26 آذر
یکشنبه
1,100,000 تومان
27 آذر
دوشنبه
1,100,000 تومان
28 آذر
سه‌شنبه
1,100,000 تومان
دوتخته دبل
ای‌گردش
1,100,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
شنبه
1,100,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,100,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
1,100,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
1,100,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
1,100,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
1,100,000 تومان
24 آذر
جمعه
1,100,000 تومان
25 آذر
شنبه
1,100,000 تومان
26 آذر
یکشنبه
1,100,000 تومان
27 آذر
دوشنبه
1,100,000 تومان
28 آذر
سه‌شنبه
1,100,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
اسنپ تریپ
1,200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
شنبه
1,200,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,200,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
1,200,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
1,200,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
1,200,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
1,200,000 تومان
24 آذر
جمعه
1,200,000 تومان
سه تخته
علاءالدین
1,300,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
شنبه
1,300,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,300,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
1,300,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
1,300,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
1,300,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
1,300,000 تومان
24 آذر
جمعه
1,300,000 تومان
25 آذر
شنبه
1,300,000 تومان
26 آذر
یکشنبه
1,300,000 تومان
27 آذر
دوشنبه
1,300,000 تومان
28 آذر
سه‌شنبه
1,300,000 تومان
اتاق سه تخته
هتل یار
1,300,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
23 آذر
پنج‌شنبه
1,300,000 تومان
24 آذر
جمعه
1,300,000 تومان
25 آذر
شنبه
1,300,000 تومان
26 آذر
یکشنبه
1,300,000 تومان
27 آذر
دوشنبه
1,300,000 تومان
28 آذر
سه‌شنبه
1,300,000 تومان
سه تخته
ای‌گردش
1,300,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
شنبه
1,300,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,300,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
1,300,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
1,300,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
1,300,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
1,300,000 تومان
24 آذر
جمعه
1,300,000 تومان
25 آذر
شنبه
1,300,000 تومان
26 آذر
یکشنبه
1,300,000 تومان
27 آذر
دوشنبه
1,300,000 تومان
28 آذر
سه‌شنبه
1,300,000 تومان
اتاق سه تخته (یک تخت دبل+یک سرویس اضافه)
اقامت 24
1,300,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
شنبه
1,300,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,300,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
1,300,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
1,300,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
1,300,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
1,300,000 تومان
24 آذر
جمعه
1,300,000 تومان
25 آذر
شنبه
1,300,000 تومان
26 آذر
یکشنبه
1,300,000 تومان
27 آذر
دوشنبه
1,300,000 تومان
28 آذر
سه‌شنبه
1,300,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

چهار تخته
علاءالدین
1,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
شنبه
1,500,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,500,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
1,500,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
1,500,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
1,500,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
1,500,000 تومان
24 آذر
جمعه
1,500,000 تومان
25 آذر
شنبه
1,500,000 تومان
26 آذر
یکشنبه
1,500,000 تومان
27 آذر
دوشنبه
1,500,000 تومان
28 آذر
سه‌شنبه
1,500,000 تومان
چهار تخته زیر زمین بدون پنجره
اسنپ تریپ
1,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
شنبه
1,500,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,500,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
1,500,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
1,500,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
1,500,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
1,500,000 تومان
24 آذر
جمعه
1,500,000 تومان
اتاق چهار تخته زیرزمین
اقامت 24
1,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
شنبه
1,500,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,500,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
1,500,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
1,500,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
1,500,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
1,500,000 تومان
24 آذر
جمعه
1,500,000 تومان
25 آذر
شنبه
1,500,000 تومان
26 آذر
یکشنبه
1,500,000 تومان
27 آذر
دوشنبه
1,500,000 تومان
28 آذر
سه‌شنبه
1,500,000 تومان
اتاق چهار تخته - زیرزمین
هتل یار
1,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
23 آذر
پنج‌شنبه
1,500,000 تومان
24 آذر
جمعه
1,500,000 تومان
25 آذر
شنبه
1,500,000 تومان
26 آذر
یکشنبه
1,500,000 تومان
27 آذر
دوشنبه
1,500,000 تومان
28 آذر
سه‌شنبه
1,500,000 تومان
ظرفیت 5 نفر

اتاق پنج تخته
اقامت 24
1,700,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
شنبه
1,700,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,700,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
1,700,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
1,700,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
1,700,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
24 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
25 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
26 آذر
یکشنبه
1,700,000 تومان
27 آذر
دوشنبه
1,700,000 تومان
28 آذر
سه‌شنبه
1,700,000 تومان
اتاق پنج تخته
هتل یار
1,700,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
23 آذر
پنج‌شنبه
1,700,000 تومان
24 آذر
جمعه
1,700,000 تومان
25 آذر
شنبه
1,700,000 تومان
26 آذر
یکشنبه
1,700,000 تومان
27 آذر
دوشنبه
1,700,000 تومان
28 آذر
سه‌شنبه
1,700,000 تومان
پنج تخته
علاءالدین
1,700,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
شنبه
1,700,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,700,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
1,700,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
1,700,000 تومان
24 آذر
جمعه
1,700,000 تومان
28 آذر
سه‌شنبه
1,700,000 تومان
پنج تخته
اسنپ تریپ
1,955,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
شنبه
1,955,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,955,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
1,955,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
1,955,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
1,955,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
1,955,000 تومان
24 آذر
جمعه
1,955,000 تومان

امکانات اتاق های هتل فیروزه یزد

تلویزیون
یخچال
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
آسانسور
نمازخانه
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
اینترنت در لابی
ماساژ
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
رستوران فضای باز
پرینت
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
گشت غیررایگان
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
پارکینگ روباز
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
رستوران ایرانی
خدمات بیدارباش
حمام سنتی
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
اينترنت (Wifi)
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
تلويزيون LED در لابی
روم سرويس
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
روم سرويس 24 ساعته
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
پارکینگ روباز با ظرفیت محدود
رستوران سنتی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
رستوران فست فود
اینترنت با سرعت بالا
پارکینگ در اطراف هتل
پارکینگ در هتل
صندوق امانات در لابی
کپسول آتش‌نشانی در لابی

آدرس هتل فیروزه یزد روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل فیروزه یزد

(30 نظر)
نقاط قوت:
پرسنل عالی نظافت خوب غذا هم خوب
نقاط ضعف:
پرسنل عالی نظافت خوب غذا هم خوب
نقاط قوت:
زیبا تمیز آرام
نقاط ضعف:
زیبا تمیز آرام
نقاط قوت:
موقعیت مکانی و بافت دلپذیر حیاط و رفتار کارکنان و کافی بودن ملزومات اتاقها.
نقاط ضعف:
موقعیت مکانی و بافت دلپذیر حیاط و رفتار کارکنان و کافی بودن ملزومات اتاقها.
من و برادرم با همسرانمان در دو اتاق دوبل دوشب مهمان بودیم و از اقامت در هتل کاملا راضی بودیم و به ما خیلی خوش گذشت.
نقاط قوت:
بسیار تمیز و بهداشتی بود ، رفتار پرسنل نیز بسیار عالی و محترمانه بود
نقاط ضعف:
بسیار تمیز و بهداشتی بود ، رفتار پرسنل نیز بسیار عالی و محترمانه بود
نقاط قوت:
نظافت و تمیزی دسترسی خوب چای همیشه آماده در حیاط آرامش موجود در محوطه داخلی حیاط
نقاط ضعف:
نظافت و تمیزی دسترسی خوب چای همیشه آماده در حیاط آرامش موجود در محوطه داخلی حیاط
روز اول به ما یک اتاق دو تخته دادن که خیلی کوچیک و خفه بود و چون بچه کوچیک داشتیم غیرقابل تحمل بود روز بعد به درخواست خودمون یک اتاق دو تخته بزرگتر بهمون دادن که خوب بود
نقاط قوت:
رفتار خوب پرسنل،تمیزی اتاق و سرویس,سنتی بودن
نقاط ضعف:
رفتار خوب پرسنل،تمیزی اتاق و سرویس,سنتی بودن
واقعا تمیز و عالی بود اصلا فکرشو نمی‌کردم اینقدر تمیز باشه همه جای هتل برق میزنه تمام پرسنل خیلی خیلی برخورد خوبی داشتند بسیار جای دلنشین و زیبایی است و از عکسها زیباتر است
هتلی کوچک و به سبک سنتی خانه های یزدی با حیاطی قابل قبول-آرام،دنج، راحت - اتاق ها تمیز و مرتب، اما کوچک که برای افراد پرجمعیت مناسب نیست. تشک تخت راحت نبود.تهویه اتاق خیلی خوب بود.- برخورد پرسنل مودب و قابل قبول - امکانات در مشاعات بهتره رسیدگی بشه مثلا صندلی میز ها تمیز نبودن.- صبحانه معمولی
فضای سنتی و زیبا- آرام و دلنشین- برخورد خوب کارکنان (البته بهتر است برای ارتقا و آموزش کارکنان سفره و آشپزخانه اقداماتی انجام شود) نظافت اتاق و محیط خوب بود. هتل پارکینگ دارد، ولی فضای پارکینگ خوب نیست نیاز به تعمیرات و بهسازی دارد(خاکی و نامرتب است)
هتل سنتی بسیار زیبا نزدیک بافت تاریخی . دسترسی بسیار آسان رفتار پرسنل بسیار محترمانه بود نکات بهداشتی بصورت کامل رعایت میشود صبحانه بسیار مفصل اتاق ها خیلی تمیز و از همه مهتر چای 24 ساعته رایگان
محیط متفاوت از فضای هتل هایی هست که تا حالا دیدین . شبیه حس خونه ای قدیمیه که توش مهمانید . پیشنهاد میکنم تجربه کنید. نقاط قوت: محیط زیبا و دنج پرسنل بسیار خوش برخورد و صمیمی که هر کاری ازشون بر بیاد براتون انجام میدن. نظافت قابل قبول. حاشیه خیابان اصلی و دسترسی عالی به نقاط تاریخی و اداری . کیفیت غذا خوب به ویژه خورشت قیمه نقاط ضعف: اتاق ها کوچک هستن تنوع غذاها برای شام کم بود.
هتلی بسیار زیبا در قلب بافت تاریخی با پرسنلی خوش برخورد ،اتاق هایی تمیز و مرتب و با رعایت پروتکل های بهداشتی
حیاط سنتی دنج و زیبا .اتاقها بسیار تمیز و مرتب.برخورد پرسنل عالی بود
عالی بود
من برای یک شب به اتفاق همکاران در مأموریتی که داشتیم در این هتل اقامت داشتم. هتلی با تجربه ارامش واقعی و حس یه خانواده گرم رو تجربه کردم. کارکنان بسیار مهربان و خودمونی بودن. فضای هتل هم خوب بود .صبحانه تنوع کمی داشت ولی کیفیت قابل قبول بود. امیدوارم همیشه موفق باشید.
صبحانه مفصل و عالی
خوب
دو شب در این هتل اقامت داشتیم. فضای هتل بسیار زیباست، مخصوصا اگر تعداد همراهانتون در سفر زیاد باشه حیاط هتل مکان بسیار عالی برای استراحت به همراه عزیزانتون هست. تعداد پرسنل کم بود و خدمات رسانی کمی بی برنامه بود. اگر این کمبود رفع شود هتل بسیار عالی ای است. برای سفرهای بعدی به یزد حتما این هتل را انتخاب می کنم.
خوب
هتل خوبی بود
درسه روز پاياني آذر ماه ٩٨ ازامكانات اين هتل استفاده كرديم..ازخصوصيات بارز خلقيات عالي و منحصر بفرد كاركنان اين هتل بود.غذا و نظافت درحد استاندارد قيمت مناسب و دبرآوردخواسته مسافر از ديگرجنبه هاي مثبت قابل ذكر بود.
همه چیز از تنوع صبحانه و تمیزی اتاق و برخورد کارکنان در حد هتل چهار ستاره بود. به نسبت قیمت پرداختی، بهترین تجربه هتلی بوده که تا به حال در ایران داشته ام. هیچ نکته انتقاد آمیزی ندارم. برای توریستهای خارجی هم بسیار جذاب خواهد بود.
فضای خوب و برخورد عالی کارکنان و دسترسی آسان به بازار و امکان تاریخی توصیه میشه حتما امتحان کنید
از نظر معماری مجموعه خاص ودیدنی هستش ومحیط بسیار آرامی دارد و در موقعیت مکانی خوبی قرار دارد و با چند دقیقه پیاده روی میتوان از بازار و مکانهای دیدنی اطراف بازدید کرد
برخورد پرسنل عالی ، کادر جوان و با حوصله . موقعیت مکانی خیلی خوب ، فضای با صفا و آرامش بخش
نسبت به قیمت هتل مناسبی است اما انتظار زیادی نباید داشت
رفتار پرسنل عالی-نزدیکی به همه اماکن دیدنی-قیمت مناسب-فضای دلنشین به همه کسانی که قصد سفر به یزد رو دارن این هتل دوست داشتنی رو توصیه میکنم.
از نظر مکانی بسیار موقعیت خوبی داشت برخورد خوب پرسنل همیشه انرژی خوب میده
عالی بود ، بی نهایت ممنونم
در یک کلام عالی و بینظیر
هتل از همه لحاظ عالی بدون نقص
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل فیروزه یزد

مهمانان هتل فیروزه یزد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل فیروزه یزد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل فیروزه یزد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل فیروزه یزد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل فیروزه یزد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.