هتل-تنکا پارسه تنکابن

تنکابن تنکابن ، جنگل سه هزار ، روستای یاندشت ، قائم ۶
-
امتیاز کاربران
12
نظرات کاربران

معرفی هتل-تنکا پارسه تنکابن

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل-تنکا پارسه تنکابن

ظرفیت 2 نفر

دو تخته - دبل (بدون تراس)
هتل یار
810,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
810,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
810,000
تومان
8 بهمن
جمعه
810,000
تومان
9 بهمن
شنبه
810,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
810,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
810,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
810,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
810,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
810,000
تومان
15 بهمن
جمعه
810,000
تومان
16 بهمن
شنبه
810,000
تومان
اتاق دو تخته
اقامت 24
810,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
810,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
810,000
تومان
8 بهمن
جمعه
810,000
تومان
9 بهمن
شنبه
810,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
810,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
810,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
810,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
810,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
810,000
تومان
15 بهمن
جمعه
810,000
تومان
16 بهمن
شنبه
810,000
تومان
دوتخته عادی فقط دبل
علاءالدین
819,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
819,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
819,000
تومان
8 بهمن
جمعه
819,000
تومان
9 بهمن
شنبه
819,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
819,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
819,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
819,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
819,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
819,000
تومان
15 بهمن
جمعه
819,000
تومان
16 بهمن
شنبه
819,000
تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته مستر ویژه 3
اقامت 24
1,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
1,000,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,000,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,000,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,000,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,000,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,000,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,000,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,000,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,000,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,000,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,000,000
تومان
مستر ویژه 3 - دبل+سینگل
هتل یار
1,010,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
1,010,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,010,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,010,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,010,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,010,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,010,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,010,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,010,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,010,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,010,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,010,000
تومان
اتاق مستر شماره 2
علاءالدین
1,023,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
1,023,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,023,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,023,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,023,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,023,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,023,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,023,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,023,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,023,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,023,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,023,000
تومان
اتاق سه تخته مستر ویژه 2
اقامت 24
1,310,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
1,310,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,310,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,310,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,310,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,310,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,310,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,310,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,310,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,310,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,310,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,310,000
تومان
مستر ویژه 2 - دبل+سینگل
هتل یار
1,310,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
1,310,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,310,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,310,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,310,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,310,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,310,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,310,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,310,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,310,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,310,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,310,000
تومان
اتاق مستر شماره 3
علاءالدین
1,329,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
1,329,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,329,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,329,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,329,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,329,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,329,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,329,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,329,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,329,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,329,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,329,000
تومان
اتاق سه تخته رویال
اقامت 24
2,010,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
2,010,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
2,010,000
تومان
8 بهمن
جمعه
2,010,000
تومان
9 بهمن
شنبه
2,010,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
2,010,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
2,010,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
2,010,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
2,010,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
2,010,000
تومان
15 بهمن
جمعه
2,010,000
تومان
16 بهمن
شنبه
2,010,000
تومان
سوئیت رویال - دبل+سینگل،اتاق خواب و نشیمن جدا
هتل یار
2,010,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
2,010,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
2,010,000
تومان
8 بهمن
جمعه
2,010,000
تومان
9 بهمن
شنبه
2,010,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
2,010,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
2,010,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
2,010,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
2,010,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
2,010,000
تومان
15 بهمن
جمعه
2,010,000
تومان
16 بهمن
شنبه
2,010,000
تومان
رویال سوئیت
علاءالدین
2,043,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
2,043,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
2,043,000
تومان
8 بهمن
جمعه
2,043,000
تومان
9 بهمن
شنبه
2,043,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
2,043,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
2,043,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
2,043,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
2,043,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
2,043,000
تومان
15 بهمن
جمعه
2,043,000
تومان
16 بهمن
شنبه
2,043,000
تومان
مستر سه تخته 3
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
مستر سه تخته 2
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
سوئیت یک خوابه سه تخته رویال
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 1 نفر

امکانات اتاق های هتل-تنکا پارسه تنکابن

چای ساز
پنجره
تلفن در اتاق
سوئیت
حمام
مینی بار
پاركينگ
اينترنت در لابی
روم سرويس
تلویزیون در لابی
تلویزیون lcd
کپسول آتش‌نشانی در لابی
لابی
فكس
مینیبار
سیستمسرمایشوگرمایش
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
اینترنت
رمپ
آسانسور
تلویزیون
اعلام حریق
تاکسی سرویس
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
خدمات خانه داری
یخچال
پارکینگ روباز
اینترنت در اتاق
ماهواره
حوله
دمپایی
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
فضای سبز
تلفن
حمام

آدرس هتل-تنکا پارسه تنکابن روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل-تنکا پارسه تنکابن

(12 نظر)
اینکه توی همچین منطقه ای با امکانات ضعیف همچین هتل خوب و کاملی باشه خیلی جالب بود. نظافت همه جا عالیه. حوله ها و ملحفه ها تمیز. اتاقها مرتب و وسایل همه نو و تمیز. حمام دارای وان بزرگ. صبحانه متنوع. تراس بزرگ. ویوی عالی. رفتار پرسنل مودبانه.
نقاط قوت:
اصلا راضی نبودیم یه ساعتم نموندیم دو تومنم پول دادیم از خود هتل بپرسید لطفا پول ما رو پس بدید تا همه جا نگفتیم
نقاط ضعف:
زنگ بزنید بپرسید ما یه دیقه هم نبودیم هیچ استفاده ای نکردیم اصلا دوست نداشتیم لطفا پول ما رو پس بدید اونجوری که به ما گفتن و توی عکس نبود بدترین سوئیتو به ما دادن تا همه جا پر نکردیم پول مارو پس بدید
نقاط قوت:
موقعیت مکانی زیبا
نقاط ضعف:
چیزی برای خوردن پیدا نمیشه، سفر رو نیمه تمام رها کردم.
کادر عالی و محترمی داشتن و من از ارومیه رفته بودم هتل تنکا در یک کلام عالی بود
نقاط قوت:
موقعیت مکان عالی در دل جنگلهای دوهزار سه هزار. ساختمان زیبا و منحصر به فرد
نقاط ضعف:
آنتن ندادن سیم کارت همراه اول نداشتن اینترنت برروی سیم کارت همراه اول نداشتن وای فای تا اتاق ها و فقط وای فای در لابی بود
نوساز بود تمیز بود فقط سیستم گرمایش موجود نبود وای فای فقط همکف داره و انتن موبایل ضعیفه.
از نظر تمیزی اتاقها بسیار خوب بود اما از نظر امکاناتی همچون wifi در دسترس بودن و کیفیت جاده منتهی به هتل بسیار ضعیف کیفیت صبحانه در حد هتل ۳ ستاره و همچنین کسی مهمان را در روز اول تا اتاق راهنمایی نمی نماید همچنین روی میز نمک پاش فلفل و خلال دندان از لوازم اولیه هر هتل وجود ندارد صبحانه هرروز تکراری بوده و صبحانه گرم فقط نیمرو و عدسی میباشد از نوشیدنی ها هم فقط چای در این هتل سرو میشود در حالی که حتی در هتل ۴ ستاره هم قهوه آب میوه و اب خنک و شیر حد اقل نوشیدنی های روی میز هستند همچنین هتل فاقد پارکینگ مسقف و نگهبان میباشد
هتلي بسيار دنج و تميز و ارامش بخش
هتلی با طراحی زیبا در دل طبیعت، با تشکر از کادر و مدیریت هتل ، بسیار تمیز بخصوص برای کسانی که نسبت به تمیزی هتل حساسیت دارند
امکانات این هتل در حد یک هتل پنج ستاره بود! کارکنان بسیار خوش اخلاق، اتاق های دنج و بسیار تمیز، حمام و دستشویی بسیار شیک و لاکچری، صبحانه مفصل، همچنین منظره فوق العاده زیبا و مکانی آرام برای جذب آرامش
هتلی با موقعیت خوب و چشم اندازی عالی ولی پرسنل کم و تازه کار
برخورد کارکنان بسیار عالی محیط آرام با منظره عالی
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل-تنکا پارسه تنکابن

مهمانان هتل-تنکا پارسه تنکابن در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل-تنکا پارسه تنکابن از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل-تنکا پارسه تنکابن بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل-تنکا پارسه تنکابن رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل-تنکا پارسه تنکابن را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.