هتل-تنکا پارسه تنکابن

تنکابن تنکابن ، جنگل سه هزار ، روستای یاندشت ، قائم ۶
-
امتیاز کاربران
13
نظرات کاربران

معرفی هتل-تنکا پارسه تنکابن

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل-تنکا پارسه تنکابن

ظرفیت 2 نفر

دوتخته عادی فقط دبل
علاءالدین
1,030,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
1,030,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,030,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,030,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,030,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,030,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
اتاق دو تخته
اقامت 24
1,030,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
1,030,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,030,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,030,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,030,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,030,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,030,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,030,000
تومان
5 شهریور
شنبه
1,030,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
1,030,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
1,030,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
1,030,000
تومان
اتاق دو تخته دبل
ایران هتل آنلاین
1,030,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
1,030,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,030,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,030,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,030,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,030,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,030,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,030,000
تومان
5 شهریور
شنبه
1,030,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
1,030,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
1,030,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
1,030,000
تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
دو تخته - دبل (بدون تراس)
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 3 نفر

اتاق مستر شماره 2
علاءالدین
1,330,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
1,330,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,330,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,330,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,330,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,330,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
اتاق سه تخته مستر ویژه (شماره سه)
ایران هتل آنلاین
1,330,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
1,330,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,330,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,330,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,330,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,330,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,330,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,330,000
تومان
5 شهریور
شنبه
1,330,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
1,330,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
1,330,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
1,330,000
تومان
اتاق مستر شماره 3
علاءالدین
1,530,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
1,530,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,530,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,530,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,530,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,530,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
اتاق سه تخته مستر ویژه (شماره دو)
ایران هتل آنلاین
1,530,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
1,530,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,530,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,530,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,530,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,530,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,530,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,530,000
تومان
5 شهریور
شنبه
1,530,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
1,530,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
1,530,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
1,530,000
تومان
اتاق سه تخته مستر ویژه 2
اقامت 24
1,530,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
1,530,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,530,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,530,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,530,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,530,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,530,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,530,000
تومان
5 شهریور
شنبه
1,530,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
1,530,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
1,530,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
1,530,000
تومان
سوئیت یک خوابه رویال برای سه نفر
ایران هتل آنلاین
2,030,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
2,030,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
2,030,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
2,030,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
2,030,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
2,030,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
2,030,000
تومان
4 شهریور
جمعه
2,030,000
تومان
5 شهریور
شنبه
2,030,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
2,030,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
2,030,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
2,030,000
تومان
اتاق سه تخته رویال
اقامت 24
2,030,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
2,030,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
2,030,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
2,030,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
2,030,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
2,030,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
2,030,000
تومان
4 شهریور
جمعه
2,030,000
تومان
5 شهریور
شنبه
2,030,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
2,030,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
2,030,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
2,030,000
تومان
رویال سوئیت
علاءالدین
2,030,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
2,030,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
2,030,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
2,030,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
2,030,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
2,030,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
مستر سه تخته 2
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
مستر سه تخته 3
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
سوئیت یک خوابه سه تخته رویال
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
مستر ویژه 2 - دبل+سینگل
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
سوئیت رویال - دبل+سینگل،اتاق خواب و نشیمن جدا
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
اتاق سه تخته مستر ویژه 3
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
1,330,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,330,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,330,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,330,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,330,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,330,000
تومان
5 شهریور
شنبه
1,330,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
1,330,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
1,330,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
1,330,000
تومان
مستر ویژه 3 - دبل+سینگل
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 1 نفر

امکانات اتاق های هتل-تنکا پارسه تنکابن

چای ساز
تلویزیون
یخچال
آسانسور
اعلام حریق
تاکسی سرویس
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
پاركينگ
خدمات خانه داری
اینترنت در اتاق
ماهواره
حوله
دمپایی
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
فضای سبز
تلفن
پارکینگ روباز
رمپ
لابی
اینترنت
تلفن در اتاق
سوئیت
حمام
مینی بار
اينترنت در لابی
روم سرويس
تلویزیون در لابی
تلویزیون lcd
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
فكس
مینیبار
سیستمسرمایشوگرمایش
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل-تنکا پارسه تنکابن روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل-تنکا پارسه تنکابن

(13 نظر)
نقاط قوت:
امکانات بسیار خوب، ویوی بسیار زیبا در دل جنگل سه هزار، صبحانه سرد و گرم، سرویس چای عصرانه در تراس اصلی هتل بدون هزینه اضافه، مدیریت و پرسنل فوق العاده خوش برخورد و مهربان
نقاط ضعف:
از لحاظ اینترنت خطوط همراه اول نت ندارند، اینترنت هتل هم در اتاق ها کمی ضعیف است. برای موارد استفاده ضروری از اینترنت، میتوان در لابی استفاده کرد.
در چنین منطقه ای، همچین هتلی خیلی عالیه. فقط چند تا نکته اینکه: برخورد پرسنل قابل قبول بود و همچنین در شهری که فروانی پرتقال است، در منوی صبحانه اسانس آب پرتقال سرو می شد(با اینکه پرتقال هم روی میز بود) و نکته دیگه اینکه درپوش وان ها رو برداشته بودن و از وان حمام نمیتونستی لذت ببری. در کل کیفیت قابل قبولی داشت و ما از سفرمون لذت بردیم.
هتل آپارتمان خوب و دنجی هست اما به هیچ وجه شب نرید اون مسیر رو. روز برید که هم از محیط لذت ببرید و هم خاطره خوبی داشته باشید. بسته به جا و امکانات هتل جا داره قیمت ها تعدیل بشه و هتل با رقم مناسبتری اتاق بده. درکل با همه پارامترها از جمله جا و امکانات و صبحانه و پرسنل و... من نمره متوسط رو به بالا میدم به این هتل.
اینکه توی همچین منطقه ای با امکانات ضعیف همچین هتل خوب و کاملی باشه خیلی جالب بود. نظافت همه جا عالیه. حوله ها و ملحفه ها تمیز. اتاقها مرتب و وسایل همه نو و تمیز. حمام دارای وان بزرگ. صبحانه متنوع. تراس بزرگ. ویوی عالی. رفتار پرسنل مودبانه.
کادر عالی و محترمی داشتن و من از ارومیه رفته بودم هتل تنکا در یک کلام عالی بود
نقاط قوت:
موقعیت مکان عالی در دل جنگلهای دوهزار سه هزار. ساختمان زیبا و منحصر به فرد
نقاط ضعف:
آنتن ندادن سیم کارت همراه اول نداشتن اینترنت برروی سیم کارت همراه اول نداشتن وای فای تا اتاق ها و فقط وای فای در لابی بود
نوساز بود تمیز بود فقط سیستم گرمایش موجود نبود وای فای فقط همکف داره و انتن موبایل ضعیفه.
از نظر تمیزی اتاقها بسیار خوب بود اما از نظر امکاناتی همچون wifi در دسترس بودن و کیفیت جاده منتهی به هتل بسیار ضعیف کیفیت صبحانه در حد هتل ۳ ستاره و همچنین کسی مهمان را در روز اول تا اتاق راهنمایی نمی نماید همچنین روی میز نمک پاش فلفل و خلال دندان از لوازم اولیه هر هتل وجود ندارد صبحانه هرروز تکراری بوده و صبحانه گرم فقط نیمرو و عدسی میباشد از نوشیدنی ها هم فقط چای در این هتل سرو میشود در حالی که حتی در هتل ۴ ستاره هم قهوه آب میوه و اب خنک و شیر حد اقل نوشیدنی های روی میز هستند همچنین هتل فاقد پارکینگ مسقف و نگهبان میباشد
هتلي بسيار دنج و تميز و ارامش بخش
هتلی با طراحی زیبا در دل طبیعت، با تشکر از کادر و مدیریت هتل ، بسیار تمیز بخصوص برای کسانی که نسبت به تمیزی هتل حساسیت دارند
امکانات این هتل در حد یک هتل پنج ستاره بود! کارکنان بسیار خوش اخلاق، اتاق های دنج و بسیار تمیز، حمام و دستشویی بسیار شیک و لاکچری، صبحانه مفصل، همچنین منظره فوق العاده زیبا و مکانی آرام برای جذب آرامش
هتلی با موقعیت خوب و چشم اندازی عالی ولی پرسنل کم و تازه کار
برخورد کارکنان بسیار عالی محیط آرام با منظره عالی
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل-تنکا پارسه تنکابن

مهمانان هتل-تنکا پارسه تنکابن در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل-تنکا پارسه تنکابن از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل-تنکا پارسه تنکابن بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل-تنکا پارسه تنکابن رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل-تنکا پارسه تنکابن را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.