هتل-تنکا پارسه تنکابن

تنکابن تنکابن ، جنگل سه هزار ، روستای یاندشت ، قائم ۶
-
امتیاز کاربران
8
نظرات کاربران

معرفی هتل-تنکا پارسه تنکابن

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل-تنکا پارسه تنکابن

هتل تنکا پارسه-مستر ویژه 2
مستر ویژه 2
ای‌گردش
950,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
950,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
950,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
950,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
950,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
950,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
950,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
950,000
تومان
1 خرداد
شنبه
950,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
950,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
950,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
950,000
تومان
هتل یار
1,010,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
1,010,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
1,010,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
1,010,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
1,010,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
1,010,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
1,010,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
1,010,000
تومان
1 خرداد
شنبه
1,010,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
1,010,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
1,010,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
1,010,000
تومان
اقامت 24
1,430,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
1,430,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
1,430,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
1,430,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
1,430,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
1,430,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
1,430,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
1,430,000
تومان
1 خرداد
شنبه
950,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
950,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
950,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
950,000
تومان
هتل تنکا پارسه-مستر ویژه 3
مستر ویژه 3
ای‌گردش
800,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
800,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
800,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
800,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
800,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
800,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
800,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
800,000
تومان
1 خرداد
شنبه
800,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
800,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
800,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
800,000
تومان
هتل یار
910,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
910,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
910,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
910,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
910,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
910,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
910,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
910,000
تومان
1 خرداد
شنبه
910,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
910,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
910,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
910,000
تومان
اقامت 24
1,030,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
1,030,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
1,030,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
1,030,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
1,030,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
1,030,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
1,030,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
1,030,000
تومان
1 خرداد
شنبه
800,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
800,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
800,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
800,000
تومان
هتل تنکا پارسه-سوئیت رویال
سوئیت رویال
ای‌گردش
1,250,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
1,250,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
1,250,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
1,250,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
1,250,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
1,250,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
1,250,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
1,250,000
تومان
1 خرداد
شنبه
1,250,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
1,250,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
1,250,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
1,250,000
تومان
هتل یار
1,810,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
1,810,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
1,810,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
1,810,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
1,810,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
1,810,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
1,810,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
1,810,000
تومان
1 خرداد
شنبه
1,810,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
1,810,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
1,810,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
1,810,000
تومان
اقامت 24
2,030,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
2,030,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
2,030,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
2,030,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
2,030,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
2,030,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
2,030,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
2,030,000
تومان
1 خرداد
شنبه
1,250,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
1,250,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
1,250,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
1,250,000
تومان
هتل تنکا پارسه-اتاق دوتخته
اتاق دوتخته
ای‌گردش
700,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
700,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
700,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
700,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
700,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
700,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
700,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
700,000
تومان
1 خرداد
شنبه
700,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
700,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
700,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
700,000
تومان
هتل یار
810,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
810,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
810,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
810,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
810,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
810,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
810,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
810,000
تومان
1 خرداد
شنبه
810,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
810,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
810,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
810,000
تومان
اقامت 24
830,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
830,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
830,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
830,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
830,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
830,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
830,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
830,000
تومان
1 خرداد
شنبه
700,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
700,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
700,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
700,000
تومان

امکانات اتاق های هتل-تنکا پارسه تنکابن

چای ساز
کپسول آتش‌نشانی در لابی
سوئیت
حمام
مینی بار
پاركينگ
اينترنت در لابی
روم سرويس
تلویزیون در لابی
تلویزیون lcd
پنجره
رستوران
اینترنت
فكس
مینیبار
سیستمسرمایشوگرمایش
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
تلفن در اتاق
لابی
آسانسور
یخچال
اعلام حریق
تاکسی سرویس
سیستم تهویه مطبوع
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
خدمات خانه داری
تلویزیون
اینترنت در اتاق
رمپ
رستوران
ماهواره
حوله
دمپایی
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
فضای سبز
تلفن
پارکینگ روباز
حمام

آدرس هتل-تنکا پارسه تنکابن روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل-تنکا پارسه تنکابن

(8 نظر)
نقاط قوت:
موقعیت مکان عالی در دل جنگلهای دوهزار سه هزار. ساختمان زیبا و منحصر به فرد
نقاط ضعف:
آنتن ندادن سیم کارت همراه اول نداشتن اینترنت برروی سیم کارت همراه اول نداشتن وای فای تا اتاق ها و فقط وای فای در لابی بود
نوساز بود تمیز بود فقط سیستم گرمایش موجود نبود وای فای فقط همکف داره و انتن موبایل ضعیفه.
از نظر تمیزی اتاقها بسیار خوب بود اما از نظر امکاناتی همچون wifi در دسترس بودن و کیفیت جاده منتهی به هتل بسیار ضعیف کیفیت صبحانه در حد هتل ۳ ستاره و همچنین کسی مهمان را در روز اول تا اتاق راهنمایی نمی نماید همچنین روی میز نمک پاش فلفل و خلال دندان از لوازم اولیه هر هتل وجود ندارد صبحانه هرروز تکراری بوده و صبحانه گرم فقط نیمرو و عدسی میباشد از نوشیدنی ها هم فقط چای در این هتل سرو میشود در حالی که حتی در هتل ۴ ستاره هم قهوه آب میوه و اب خنک و شیر حد اقل نوشیدنی های روی میز هستند همچنین هتل فاقد پارکینگ مسقف و نگهبان میباشد
هتلي بسيار دنج و تميز و ارامش بخش
هتلی با طراحی زیبا در دل طبیعت، با تشکر از کادر و مدیریت هتل ، بسیار تمیز بخصوص برای کسانی که نسبت به تمیزی هتل حساسیت دارند
امکانات این هتل در حد یک هتل پنج ستاره بود! کارکنان بسیار خوش اخلاق، اتاق های دنج و بسیار تمیز، حمام و دستشویی بسیار شیک و لاکچری، صبحانه مفصل، همچنین منظره فوق العاده زیبا و مکانی آرام برای جذب آرامش
هتلی با موقعیت خوب و چشم اندازی عالی ولی پرسنل کم و تازه کار
برخورد کارکنان بسیار عالی محیط آرام با منظره عالی
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل-تنکا پارسه تنکابن

مهمانان هتل-تنکا پارسه تنکابن در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل-تنکا پارسه تنکابن از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل-تنکا پارسه تنکابن بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل-تنکا پارسه تنکابن رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل-تنکا پارسه تنکابن را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.