مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل ورنوس تهران

ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخته
ایران هتل آنلاین
800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
800,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
800,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
800,000
تومان
21 مرداد
جمعه
800,000
تومان
22 مرداد
شنبه
800,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
800,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
800,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
800,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
800,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
800,000
تومان
28 مرداد
جمعه
800,000
تومان
یک تخته
هتل یار
800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
800,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
800,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
800,000
تومان
21 مرداد
جمعه
800,000
تومان
22 مرداد
شنبه
800,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
800,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
800,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
800,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
800,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
800,000
تومان
28 مرداد
جمعه
800,000
تومان
ظرفیت 2 نفر

دوتخته
هتل یار
1,050,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,050,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,050,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,050,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,050,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,050,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,050,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,050,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,050,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,050,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,050,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,050,000
تومان
اتاق دو تخته
اقامت 24
1,050,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,050,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,050,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,050,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,050,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,050,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,050,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,050,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,050,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,050,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,050,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,050,000
تومان
اتاق دو تخته توئین
ایران هتل آنلاین
1,050,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,050,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,050,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,050,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,050,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,050,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,050,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,050,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,050,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,050,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,050,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,050,000
تومان
سوئیت - یک خوابه
هتل یار
1,333,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,333,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,333,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,333,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,333,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,333,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,333,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,333,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,333,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,333,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,333,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,333,000
تومان
اتاق دو تخته دبل VIP (بالکن دار)
ایران هتل آنلاین
1,333,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,333,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,333,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,333,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,333,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,333,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,333,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,333,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,333,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,333,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,333,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,333,000
تومان
اتاق دو تخته VIP
اقامت 24
1,333,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,333,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,333,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,333,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,333,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,333,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,333,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,333,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,333,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,333,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,333,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,333,000
تومان
ظرفیت 3 نفر

سه تخته - سه تخت سینگل
هتل یار
1,340,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,340,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,340,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,340,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,340,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,340,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,340,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,340,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,340,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,340,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,340,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,340,000
تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
1,340,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,340,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,340,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,340,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,340,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,340,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,340,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,340,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,340,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,340,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,340,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,340,000
تومان
اتاق سه تخته
ایران هتل آنلاین
1,340,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,340,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,340,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,340,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,340,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,340,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,340,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,340,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,340,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,340,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,340,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,340,000
تومان
سوئیت - یک خوابه (دبل+سینگل)
هتل یار
1,670,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,670,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,670,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,670,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,670,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,670,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,670,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,670,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,670,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,670,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,670,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,670,000
تومان
سوئیت یک خوابه برای سه نفر
ایران هتل آنلاین
1,670,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,670,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,670,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,670,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,670,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,670,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,670,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,670,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,670,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,670,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,670,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,670,000
تومان
سوئیت یکخوابه سه نفره
اقامت 24
1,670,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,670,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,670,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,670,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,670,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,670,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,670,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,670,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,670,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,670,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,670,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,670,000
تومان
ظرفیت 4 نفر

چهار تخته - چهار تخت سینگل
هتل یار
1,630,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,630,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,630,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,630,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,630,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,630,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,630,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,630,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,630,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,630,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,630,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,630,000
تومان
اتاق چهار تخته
ایران هتل آنلاین
1,630,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,630,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,630,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,630,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,630,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,630,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,630,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,630,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,630,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,630,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,630,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,630,000
تومان
اتاق چهار تخته
اقامت 24
1,630,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,630,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,630,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,630,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,630,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,630,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,630,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,630,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,630,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,630,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,630,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,630,000
تومان

آدرس هتل ورنوس تهران روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل ورنوس تهران

(32 نظر)
نقاط قوت:
- همکاری کردن پرسنل خدماتی خوش برخورد برای کمک به مسافر به منظور حمل چمدانها و...
نقاط ضعف:
-وجود تنها یک آسانسور کوچک برای رفت و آمد که همیشه باید دقایق طولانی منتظر آسانسور بود -دستمال کاغذی اتاق در زمان تحویل رو به اتمام بود و دو سه برگ داشت که پس از چندین بار تماس با پذیرش و طفره رفتن از شارژ دستمال کاغذی ، بالاخره دستمال کاغذی شارژ شد. -کثیف بودن چاقو و چنگال اتاق در زمان تحویل اتاق - نبود مسواک و خمیر دندان در اتاق در هنگام تحویل -وجود انبوه مسافران عراقی و سروصدا ، ازدحام و عدم رعایت حقوق دیگر میهمانان ازسوی آنها ونیز عدم تذکر پرسنل هتل به ایشان - اتاق برای سه روز رزرو شده بود اما با کمال تعجب روز دوم پذیرش هتل بابنده جهت تخلیه اتاق تماس گرفتند که پس از توضیحات فراوان متوجه اشتباه خود گردیدند. این امر حکایت از عدم دقت و توجه کافی پرسنل پذیرش هتل به امور میهمانان دارد. -متنوع نبودن صبحانه و عدم کیفیت آن -بوی نامطبوع فاضلاب در سرویس بهداشتی آزاردهنده بود
نقاط قوت:
رفتار محترمانه
نقاط ضعف:
بنده اتاق تک نفره میخواستم که مجبور به گرفتن اتاق در موقیعت ۳نفره گرفتم که اصلا بهم نخورد ولی چون بهم پیشنهاد شد که هتل خوبیه آمدم با هر طریقی که بود اونجا اقامت کردم
نقاط قوت:
تازه ساخت و تمیزه
نقاط ضعف:
از سالن بوی بدی میاد همیشه( بوی سرویس بهداشتی و رستوران) از نظر رسیدگی به نبود لوازم مصرفی اتاق ها مثل دستمال کاغذی و آب و یا مشکل سرویس بهداشتی اصلا رسیدگی نکردن، با وجود اینکه چند بار هم ازشون خواهش کردم ترتیب اثر داده نشد.
نقاط قوت:
تمیز و نوساز هست
نقاط ضعف:
صدای تاسیسات مانند موتور کولر ها اتاق ها که در بالکن ها تعبیه شده است، بخصوص در اتاق هایی که رو به خیابان و کوچه نیستند فوق العاده زیاد می باشد.
نقاط قوت:
احترام وادب پرسنل وخوش،برخوردی موقعیت مکانی خوب
نقاط ضعف:
خیس بودن محوطه ی کنار سرویس بهداشتی که واقعا بوی بدی دراتاق ایجاد کرده بود وتذکر دادیم ودرست نشد.. گران بودن رستوران
نقاط قوت:
برخورد بسیار خوب کارکنان هتل نظافت هتل نوساز بودن هتل
نقاط ضعف:
نداشتن پارکینگ
نقاط قوت:
رفتار پرسنل خوب بود . موقعیت مکانی عالی بود . غذای رستوران خوب بود .
نقاط ضعف:
فقط نداشتن پارکینگ که کنار هتل جای پارک زیاد بود .
نقاط قوت:
برخورد بسیار خوب پرسنل چایی دم شده صبحانه همین که کیسه ای نیست خیلی خوبه
نقاط ضعف:
آبگرفتگی روشویی
کارکنان رفتار خوبی داشتن، تمیزی هتل نمره قابل قبولی میگیره
نقاط قوت:
برخورد واحترام عالی
نقاط ضعف:
ندارد
نقاط قوت:
تمیز و دارای نظافت کامل و دارای کادر خوش اخلاق
نقاط ضعف:
نداشتن پارکینگ خودرو
نقاط قوت:
تتها نکته مثبت تمیز بود
نقاط ضعف:
دیوارها عایق بندی نشده بودن صدای اتاق بغلی یا صدای رفت وامد در راهروها داخل میومد از ۷صبح ارامش نداشتیم .تهویه هوا نداشت بیش اندازه گرم بود .کیفیت غذاهاش بسیار پایین بود ما نخوردیم ریختیم اشغالی پ
همه بخشها عالی بودن.
نقاط قوت:
همه چیز عالی
نقاط ضعف:
آسانسور کوچک و شلوغی و معطلی در رفت آمد. صبحانه کامل اما بدون قهوه و تنوع نان (فقط سنگگ موجود بود)
نقاط قوت:
برخورد خوب و عالی پرسنل هتل جای تشکر داره
نقاط ضعف:
فقط با توجه به اینکه هتل آسانسور اون کم بود لازم بود که پله های اضطراری که به لالبی هتل باز میکردن
نقاط قوت:
برخورد بسیارمناسب پرسنل. موقعیت مکانی بسیار خوب. سرویس دهی مناسب. کلا در ۴ شب اقامت،احساس آرامش داشتیم.
نقاط ضعف:
گاهی بوی نامطبوع سیگار
نقاط قوت:
موقعیت مکانی مناسب.
نقاط ضعف:
من دقیقا یک ماه قبل هم دراین هتل اقامت داشتم طبقه ۴. این بار طبقه سوم اتاق۳۱۰. اما نکات منفی این بار شاهد بودم. ۱:کیفیت نه چندان مناسب صبحانه، عدم شارژ به موقع غذا یعنی غذا تمام می‌شد باید اعلام کنی تا پر بشه. ۲:نان سنگک خشک و سرد. نبود تستر یا آون برای گرم کردن نان. ۳:کیفیت خانه داری پایین. عدم تعویض وسایل مثل لیوان. نظافت ناقص اتاق. عدم شارژ حوله صورت. کلا رفتار نامناسب خانه داری. در مجموع انتخاب مسافرت‌های بعدی نخواهد بود.
نقاط قوت:
تنها مزیتش دسترسی اسان از نظر موقعیت مکانی و نوساز بودن ساختمان
نقاط ضعف:
هر سری استفاده از آسانسور دقیقا باید ده دقیقه یه ربع معطل میشدی که ما چند بار از پله های اضطراری رفتیم سر و صدای زیاد در راهرو صدای حرف زدن و تلویزیون اتاق بغلی براحتی میومد
نقاط قوت:
موقعیت مکانی
نقاط ضعف:
ندادن سرویس به موقع برای اتاق به ازای هرروز
نقاط قوت:
نکته اصلی موقعیت مکانی عالی هتل هست. البته سایز مناسب اتاق، نو بودن وسایل، رفتار محترمانه کادر هتل هم باید گفته بشه.
نقاط ضعف:
فقط خرابی سر دوش حمام
هتل خوبی بود اذیت نشدیم و بهداشتشم خوب بود...صبحونه مناسبی دادن.. در کل راضی بودیم
همه چی عالی نسبت به قیمت
۱- برخوردکارکنان بسیارخوب ۲-امکانات هتل خوب ایرادات ۱-بوی بسیارفاضلاب دراتاقها(مادراتاق ۱۰۷ بودیم) ۲-انتظارزیادبرای آسانسور. هتل فقط یک آسانسوردارد ۳-نازک بودن دیوارمابین اتاقها.صدای اتاقهای مجاوربخوبی شنیده می‌شود.
هتل خوبی بود پیشنهاد میشه
نقاط قوت:
فقط رسپشن خوب بود دیگه هیچی
نقاط ضعف:
طبق نظرات که خوندم اومدم هتل اصلا خوشم نیومد خیلی معمولی بود یکم پول بیشتر بدید هتل دیگه برید من یه شب موندم بعدش رفتم هتل هما
نقاط قوت:
تمیز زیبا و رعایت نکات بهداشتی
نقاط ضعف:
پارکینگ ندارد
نقاط قوت:
همه چیز عالی
نقاط ضعف:
نداشت
در کل با توجه به قیمت خوب بود
نقاط قوت:
مرتب و تمیز بودن هتل موقعیت مکانی خوب برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
گرم بودن اتاق نبود سیستم تهویه
سلام. برای اولین دفعه بود که ورنوس را انتخاب کردم ابتدا برای یک شب ولی با توجه به موقعیت عالی و آراستگی فضا و برخورد بسیار خوب پرسنل ورنوس ، برای هفت روز مدت اقامتم در تهران، بازم هتل ورنوس را تمدید کردم و به هتل دیگری مراجعه نکردم ( با احترام فراوان احمد بقائی راوری)
خوب
خوب
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل ورنوس تهران

مهمانان هتل ورنوس تهران در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل ورنوس تهران از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل ورنوس تهران بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل ورنوس تهران رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل ورنوس تهران را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.