مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل ورنوس تهران

ظرفیت 1 نفر

یک تخته
اسنپ تریپ
1,250,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
1,250,000 تومان
13 خرداد
شنبه
1,250,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,250,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,250,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,250,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,250,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,250,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,250,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,250,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,250,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,250,000 تومان
اتاق یک تخته
اقامت 24
1,250,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
1,250,000 تومان
13 خرداد
شنبه
1,250,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,250,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,250,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,250,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,250,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,250,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,250,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,250,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,250,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,250,000 تومان
دو تخته برای یکنفر
هتل یار
1,250,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
1,250,000 تومان
13 خرداد
شنبه
1,250,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,250,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,250,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,250,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,250,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,250,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,250,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,250,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,250,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,250,000 تومان
اتاق دوتخته برای یک نفر
اقامت 24
1,250,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
1,250,000 تومان
13 خرداد
شنبه
1,250,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,250,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,250,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,250,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,250,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,250,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,250,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,250,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,250,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,250,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

دوتخته
هتل یار
1,665,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
1,665,000 تومان
13 خرداد
شنبه
1,665,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,665,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,665,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,665,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,665,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,665,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,665,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,665,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,665,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,665,000 تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
1,665,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
1,665,000 تومان
13 خرداد
شنبه
1,665,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,665,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,665,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,665,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,665,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,665,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,665,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,665,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,665,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,665,000 تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
1,665,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
1,665,000 تومان
13 خرداد
شنبه
1,665,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,665,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,665,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,665,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,665,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,665,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,665,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,665,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,665,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,665,000 تومان
اتاق دو تخته
اقامت 24
1,665,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
1,665,000 تومان
13 خرداد
شنبه
1,665,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,665,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,665,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,665,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,665,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,665,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,665,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,665,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,665,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,665,000 تومان
اتاق دو تخته
اقامت 24
1,665,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
1,665,000 تومان
13 خرداد
شنبه
1,665,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,665,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,665,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,665,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,665,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,665,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,665,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,665,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,665,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,665,000 تومان
دو تخته تویین VIP
اسنپ تریپ
2,115,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
2,115,000 تومان
13 خرداد
شنبه
2,115,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
2,115,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
2,115,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
2,115,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,115,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,115,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,115,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,115,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,115,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,115,000 تومان
سوئیت دوتخته vip
اقامت 24
2,115,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
2,115,000 تومان
13 خرداد
شنبه
2,115,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
2,115,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
2,115,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
2,115,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,115,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,115,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,115,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,115,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,115,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,115,000 تومان
سوئیت - یک خوابه
هتل یار
2,455,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
2,455,000 تومان
13 خرداد
شنبه
2,455,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
2,455,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
2,455,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
2,455,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,455,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,455,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,455,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,455,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,455,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,455,000 تومان
سوئیت یکخوابه دونفره
اقامت 24
2,455,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
2,455,000 تومان
13 خرداد
شنبه
2,455,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
2,455,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
2,455,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
2,455,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,455,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,455,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,455,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,455,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,455,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,455,000 تومان
سوئیت یک خوابه دو تخته
اسنپ تریپ
2,455,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
2,455,000 تومان
13 خرداد
شنبه
2,455,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
2,455,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
2,455,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
2,455,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,455,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,455,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,455,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,455,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,455,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,455,000 تومان
سوئیت دوتخته vip
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
13 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
14 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
15 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
16 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
17 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
18 خرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
19 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
20 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
21 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
22 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 3 نفر

سه تخته - سه تخت سینگل
هتل یار
2,025,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
2,025,000 تومان
13 خرداد
شنبه
2,025,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
2,025,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
2,025,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
2,025,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,025,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,025,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,025,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,025,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,025,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,025,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
2,025,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
2,025,000 تومان
13 خرداد
شنبه
2,025,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
2,025,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
2,025,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
2,025,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,025,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,025,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,025,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,025,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,025,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,025,000 تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
2,025,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
2,025,000 تومان
13 خرداد
شنبه
2,025,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
2,025,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
2,025,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
2,025,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,025,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,025,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,025,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,025,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,025,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,025,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
2,025,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
2,025,000 تومان
13 خرداد
شنبه
2,025,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
2,025,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
2,025,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
2,025,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,025,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,025,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,025,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,025,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,025,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,025,000 تومان
سوئیت - یک خوابه (دبل+سینگل)
هتل یار
2,878,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
2,878,000 تومان
13 خرداد
شنبه
2,878,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
2,878,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
2,878,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
2,878,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,878,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,878,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,878,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,878,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,878,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,878,000 تومان
سوئیت یک خوابه سه نفره
اقامت 24
2,878,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
2,878,000 تومان
13 خرداد
شنبه
2,878,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
2,878,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
2,878,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
2,878,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,878,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,878,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,878,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,878,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,878,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,878,000 تومان
سوئیت یک خوابه سه تخته
اسنپ تریپ
2,878,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
2,878,000 تومان
13 خرداد
شنبه
2,878,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
2,878,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
2,878,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
2,878,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,878,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,878,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,878,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,878,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,878,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,878,000 تومان
سوئیت یک خوابه سه نفره
اقامت 24
2,878,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
2,878,000 تومان
13 خرداد
شنبه
2,878,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
2,878,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
2,878,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
2,878,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,878,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,878,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,878,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,878,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,878,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,878,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

چهار تخته - چهار تخت سینگل
هتل یار
2,520,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
2,520,000 تومان
13 خرداد
شنبه
2,520,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
2,520,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
2,520,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
2,520,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,520,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,520,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,520,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,520,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,520,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,520,000 تومان
اتاق چهار تخته
اقامت 24
2,520,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
2,520,000 تومان
13 خرداد
شنبه
2,520,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
2,520,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
2,520,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
2,520,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,520,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,520,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,520,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,520,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,520,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,520,000 تومان
اتاق چهار تخته
اقامت 24
2,520,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
2,520,000 تومان
13 خرداد
شنبه
2,520,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
2,520,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
2,520,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
2,520,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,520,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,520,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,520,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,520,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,520,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,520,000 تومان
چهار تخته
اسنپ تریپ
2,520,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
2,520,000 تومان
13 خرداد
شنبه
2,520,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
2,520,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
2,520,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
2,520,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,520,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,520,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,520,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,520,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,520,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,520,000 تومان

آدرس هتل ورنوس تهران روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل ورنوس تهران

(67 نظر)
نقاط قوت:
اخلاق خوب كاركنان
نقاط ضعف:
ندارد
نقاط قوت:
اجرای موسیقی زنده در وعده شام، کیفیت مناسب غذا،رفتار صمیمانه پرسنل،بوی عطر زیبای تمام بخش های هتل،پاکیزگی و در کل بجز نداشتن پارکینگ فراتر از هتل سه ستاره بود
نقاط ضعف:
عدم داشتن پارکینگ، شکسته بودن یکی از تخت ها!
نقاط قوت:
موسیقی زنده هرشبغذای فوق العاده عالیبرخورد کارکنان بسیار عالیصبحانه عالیسلف سرویس تمیز و عالی
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
مرکز شهریودن و دست رسی اسان به همه جا
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
برخورد پرسنل خوب و مودبانه بودغذای رستوران و نیز برخورد مسئول رستوران خوب بود
نقاط ضعف:
وای فای طبقه سه کلا کار نمی کردسرویس بهداشتی می توانست و می بایست تمیزتر باشدآسانسور یک عدد کم بود
نقاط قوت:
با توجه به هزینه دریافتی،کیفیت اتاق و رستوران خوب بود
نقاط ضعف:
ما پنج نفر خانم بودیم،دو نفرمون کارت شناسایی همراهشون نداشتن،پذیرش برخورد بدی داشت و میخاست ما رو بفرسته اماکن که با صحبت با رییس هتل موضوع حل شد
نقاط قوت:
موقعیت مکانی خوببرخورد مناسب پرسنل
نقاط ضعف:
تهویه نامناسب کل محیط هتلنداشتن پارکینگ
نقاط قوت:
برخورد بسیار محترمانه پرسنل و سرویس دهی عالی
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
تمیزی و نظافت و گرمایش تهویه اتاق خیلی خوب بود و همینطور سرویس بهداشتیموقعیت هتل هم خیلی خوب و در دسترس بود
نقاط ضعف:
غذا رستوران هتل اصلا کیفیت نداشت خدمات قسمت صبحانه هم خیلی کند بود فضای رستورانش کلا دلگیر و کوچیک بود.
نقاط قوت:
کیفیت صبحانه خوب بود
نقاط ضعف:
بعضی ساعت ها آسانسور خراب بود
نقاط قوت:
در مکان مناسبی قرار دارد پرسنل برخورد خوبی داشتند
نقاط ضعف:
پارکینگ نداردرستوران در زیرزمین استاتاق های فاقد پنجره مناسب نیست و فوق العاده خفه استموکت کف راهرو و اتاق ها بدبوست
نقاط قوت:
موقعیت مکانی عالیبرخورد خوب کارکنان
نقاط ضعف:
وضعیت اسفناک آسانسور هتل که جوابگوی ظرفیت اتاقها نبود روز آخر ۲۰ دقیقه جلو آسانسور منتظر بودیم
نقاط قوت:
نوساز، برخورد خوب پرسنل،دسترسی عالی، تمیزی اتاق و ملزومات
نقاط ضعف:
نداشتن پارکینگ
نقاط قوت:
هتل تمیز و نوساز هست دسترسی خوبی دارد
نقاط ضعف:
بوی فاضلاب در برخی اتاق ها، سیفون در برخی اتاق ها مشکل دارد و روشویی گرفتگی دارد، آب به سختی پایین می رودصبحانه می تواند بهتر باشد، برخورد کارکنان هتل چندان رضایت بخش نیستفقط یک آسانسور دارد که تردد را مشکل میکند چون معطلی زیاد دارد
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
برخورد نادرست و درخواست غیر اخلاقی یکی از خدمه هتل که برای تنظیم سیسیتم خنک کننده به داخل اتاق مراجعه کرده بود.
نقاط قوت:
برخورد خیلی عالی کارکنانتمییز بودن اطاقتمییز بودن سرویس بهداشتی
نقاط ضعف:
قیمت بالا اطاقهتل خیلی خیلی گرم بود، توی اطاق پنجره باز میکردم که صدای بیرون می آمد، توی رستوران از گرما عرق میکردم، توی لابی هتل نمی‌شد نشست از گرما ، وقتی هم در مورد گرما گفتم بهم گفتن : آره خیلی گرمه ما هم قبول داریم کاری نمیشه کردصبحانه خیلی معمولی و بی کیفیت ( به نسبت قیمت اطاق که گران بود صبحانه خیلی بد بود)رستوران هتل منوی خیلی معمولی داشت سالاد بار هم داشت که خیلی بد بود ،سالادها تازه نبودتوی اطاق هم جایی نبود که لباس آویزان کنی ،یه کمد کوچک بالای یخچال داشت
نقاط قوت:
فضا آرام و بدون صدا
نقاط ضعف:
گاوصندوق اتاق خیلی کوچک بود، میز صبحانه مختصر بود
نقاط قوت:
نزدیکی به مرکز شهروجود رستوران، کافه، و امکانات ضروری واحد هتل ۲یا ۳ ستاره
نقاط ضعف:
کمی بی نظمی در سرویس دهی
برخورد پرسنل واقعا خوب و حرفه ای رسیدگی به درخواستها خیلی خوب فقط سروصدای خیابون اذیت کنندست که اونم نمیشه کاری کرد نظافت و بهداشت عالی صبحانه معمولی انتخاب بعدی من خواهد بود
نقاط قوت:
دسترسی مناسب؛ مهمترین مزیت ان است
نقاط ضعف:
دسترسی مناسب؛ مهمترین مزیت ان است
در کل به نسبت قیمت هتل باکیفیتی است. دسترسی مناسب؛ داشتن کافه و رستوران خوب؛ معایب نداشتن چای ساز داخل اتاق ها
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
نداشتن کتری برقی
نقاط قوت:
خوب عالی عالی عالی عالی
نقاط ضعف:
نکته منفی ندارد
نقاط قوت:
نکته مثبت موقعیت مکانی
نقاط ضعف:
نکته منفی چک نکردن روزانه اطاق ها شارژ نشدن اب معدنی بالا بودن قیمت غذا و ورودی موسیقی اجباری
نقاط قوت:
برخوردمودبانه کارکنان هتل
نقاط ضعف:
تخت هاخیلی کوچک بوداستانداردنبود
نقاط قوت:
فضایی بسیار دوستانه، با محبت و احترام به وجود آورده بودند. پاسخگو و بسیار دقیق بودند. با اینکه فضای کوچکی داشتند مدیریت خوبی در ارتباط با فضا و نیروی انسانی داشتند.
نقاط ضعف:
فضای بزرگ و امکانات رفاهی زیادی نداشتند.
نقاط قوت:
همه امکانات هتل خیلی خوب بوده و موقعیت و لوکیشن عالی
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
دسترسی به مکانهای مهم تمیزی برخوردخوب کارکنان
نقاط ضعف:
دسترسی به مکانهای مهم تمیزی برخوردخوب کارکنان
بطور کلی هتل خوب وخوش مکانی است گرمایش خوب وکارکنان دلسوز مخصوصا خانم مولایی
نقاط قوت:
با تشکر از مدیریت و پرسنل
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
وسایل شخصی مثل حوله و دمپایی عمومی بود و طبق گفته ی خودشون فقط ضدعفونی میشه متاسفانه با این همه بیماری این کار اصلا صحیح نیستقیمت رستوران هتل خیلی گرون بودقیمت رزرو هر شب اقامت از طرق سایت و حضوری خیلی متفاوت بود و پاسخ قانع کننده ایی دریافت نکردم
نقاط قوت:
برخورد مناسب پرسنل پیگیری سریع مشکل های احتمالی توسط پرسنلهتل کیفیت مناسب غذا
نقاط ضعف:
کثیف بودن ملحفه روی تخت گرم بودن بیش از حد اتاق
نقاط قوت:
برخورد عالي
نقاط ضعف:
ندارد
هتلی با دسترسی بالا به مراکز دانشگاهی و فضایی آرام بخش و بی نظیر
نقاط قوت:
پرسنل بسیار محترم باوقاری داشتن وبسیار با مهمان برخورد خوبی داشتن
نقاط ضعف:
بنده ازتمام امکانات رستوران وکاری شاپ استفاده کردم واز تنها چیزی که ناراحت شدم این بود که یک استکان چای تواتاق آوردن خدایی ۸۰هزارتومان خیلی زیاد این نظر منفی من برای هتل هست
نقاط قوت:
برخورد مناسب پرسنل
نقاط ضعف:
صبحانه با کیفیت پاییننظافت متوسط اتاق
نقاط قوت:
رفتار پرسنل عالیکیفیت صبحانه عالی
نقاط ضعف:
پارکینگ نداشتکولر خودبه خود روشن میشدیهو شب موقع خواب گفتن سروصدا میکنید
نقاط قوت:
نوساز . اتاق خیلی تمیز و همه چیز نوگرمایش اتاق عالی بودبا اینکه نبش خیابون اصلی بود ولی سروصدا اصلا نداشتموقعیت مکانی خوبی داشتدر کل به نظرم سه ستاره خوبی بود
نقاط ضعف:
آسانسور ضعیف
نقاط قوت:
تمیز بودن اتاق ها
نقاط ضعف:
باز بودن درب تراس های درون اتاق
نقاط قوت:
هتل دنج و بسیار تمیز با کادری مجرب و بسیار باوقار ،برای مسافران و گردشگران عزیز این هتل را توصیه می نمایم.با سپاس و تشکر
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
دیوارها بسیار نازک بود و کوچکترین صدا منتقل میشداز ساعت ۱۳ الی ۱۷ راهروها رو جارو می‌کشیدن و اصلا به زمان استراحت مسافرها توجه نمیکردن.برخورد نیمه محترمانه ای داشتن.
هتل از همه لحاظ عالی بود
نقاط قوت:
پاسخ دهی و رفتار پرسنل هتل عالی بود
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
رضایت داشتیم و پیشنهاد میکنیم
بزرگترین ایراد هتل نداشتن پارکینگ است که برای مسافرینی که دارای خودرو شخصی هستند با در نظر گرفتن ترافیک بلوار کشاورز جابرای پارک ماشین به سختی پیدا میشود دوم دستشویی و حمام بسیار کوچک آن است که در داخل هم قرار گرفته که این نکته از لحاظ بهداشتی صحیح نیست نکته سوم اینکه کف اتاقها در بدو ورود و جلو دستشویی خیس بود و نکته آخر اینکه صبحانه در داخل اتاق سرو میشد که با کمبود و نقایصی همراه بود .
نقاط قوت:
برخود پرسنل عالی
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
_مودب و خوش برخورد بودن پرسنل_فضای شیک و خوش بو_صبحانه مناسب
نقاط ضعف:
_کثیف بودن حوله._هتل پارکینگ نداره اما تو سایت وجود پارکینگ درج شده بود._باوجود اینکه هزینه نفر اضافه پرداخت شده بود اما امکاناتی مثل سرویس حمام، تشک, لیوان و کتری برقی، ... نبود و باید مدام پیگیری میشد._بطور کلی اصلا امکانات در حد یک هتل سه ستاره نبود و بنظرم در سرویس دهی خیلی ضعیف برخورد می‌شد.
نقاط قوت:
مکان‌خوب، رفتار محترمانه
نقاط ضعف:
امکانات کم، حوله های پاره، رسیدگی بسیار ضعیف
نقاط قوت:
هیچ نکته مثبتی نداشت باتوجه به اینکه رستوران درحال تعمیرات بود سرویس دهی صبحانه افتضاح بود اولی که اتاق رو تحویل گرفتیم حتی درست جارو نشده بود
نقاط ضعف:
نکته مثبتی نداره که بخوام نکته منفی رو بگم
نقاط قوت:
نظافتموقعیت
نقاط ضعف:
نداشتن رستوران
نقاط قوت:
مرتب و بهداشتی
نقاط ضعف:
اسانسور شلوغ
نقاط قوت:
ب
نقاط ضعف:
برخورد بسیار خوب و مودبانه نبود رستوران و رختشویی و اتو شویی در هتل از نکات منفی این هتل بودند
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
بدون پارکینگپذیرش بدنفر اضافه روی زمین به هیچ کس توصیه نمیکنمصبحانه اجباری در اتاق
نقاط قوت:
موقعيت مكاني
نقاط ضعف:
صبحانه ضعيففقدان پاركينگ
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
رستوران افتضاح
نقاط قوت:
رفتار مناسب و حرفه ای پرسنل هتل
نقاط ضعف:
۱-ملحفه پتو ها و روی تخت کثیف بود،ظاهرا بعد از خروج مسافرین تعویض نمی شوند۲-صبحانه در حد هتل ۳ ستاره نبود۳-بوی بسیار بدی از دستشویی استشمام میشد.
نقاط قوت:
هیچ و هیچ و هیچ
نقاط ضعف:
از اسپیلت آب چکه می‌کرد.آینه قدی وجود نداشت و سایز آینه بسیار کوچک بود.میز وجود نداشت.درب خمیردندان ها باز نمیشد.حمام با دسشویی ادغام بود و فضای حمام ناکافی بود.یخچال در کمد قرار داشت و برای باز کردن درب یخچال مجبور بودیم هر دو در کمد رو باز کنیم چون سایز منطبق نبود.برای استفاده از دسشویی باید اول حتما در کمدها بسته میشد چون جلوی در دسشویی قرار می‌گرفت.نور اتاق ها بسیار ناکافی بود و لامپ ها از نوع زردرنگ بود ک چشم ها اذیت میشد.برای صبحانه نسکافه یا قهوه وجود نداشت ک برای یک هتل سه ستاره چنین وضع بی کیفیتی از صبحانه عجیبه.فقط یک آسانسور کوچک وجود داشت ک باید دقیقه ها منتظر میموندیم تا برسه.کیفیت غذای رستوران افتضاح بود. تنوع غذایی ناهار منطبق با منو نبود و هیچ تنوعی وجود نداشت. فقط یک نوع غذا -کباب کوبیده- با طعم افتضاح وجود داشت.تجربه بسیار ناخوشایندی بود و من ب هیچکس این هتل رو توصیه نمیکنم.
نقاط قوت:
ویو بالکن بقیه ش هیچی واقعا خوب نبود
نقاط ضعف:
حوله نشستن تو پلاستیک بودپرسنل هتل دوره دیده نبودند زمانی که رسیدیم حتی کمک ندادن چمدون هارو جا به جا کنند و همشون غیب شدندسوییت گرفته بودیم ولی دریغ از ظرف و گاز فقط یدونه اسانسور داشت که کوچیک بودکیفیت غذایی هم واقعا پایین بود سوییت یه خوابه با ظرفیت یک نفر اضافه گرفتیم ولی حتی تشک هم نیاوردن رو بالشتی و پتوهاشون تمیز نبود و بهشون کلی پرز و مو چسبیده بود
نقاط قوت:
فقط موقعیت مکانی هتل نسبتا خوب است
نقاط ضعف:
تهویه نامناسب ، کولر گازی خراب بودعدم توجه پذیرش به اعتراض مسافرینصبحانه بی کیفیت با توجه به قیمتباتوجه به کیفیت اتاق ها قیمت هتل بسیار بالاست
کارکنان رفتار خوبی داشتن، تمیزی هتل نمره قابل قبولی میگیره
همه بخشها عالی بودن.
هتل خوبی بود اذیت نشدیم و بهداشتشم خوب بود...صبحونه مناسبی دادن.. در کل راضی بودیم
همه چی عالی نسبت به قیمت
۱- برخوردکارکنان بسیارخوب ۲-امکانات هتل خوب ایرادات ۱-بوی بسیارفاضلاب دراتاقها(مادراتاق ۱۰۷ بودیم) ۲-انتظارزیادبرای آسانسور. هتل فقط یک آسانسوردارد ۳-نازک بودن دیوارمابین اتاقها.صدای اتاقهای مجاوربخوبی شنیده می‌شود.
هتل خوبی بود پیشنهاد میشه
در کل با توجه به قیمت خوب بود
سلام. برای اولین دفعه بود که ورنوس را انتخاب کردم ابتدا برای یک شب ولی با توجه به موقعیت عالی و آراستگی فضا و برخورد بسیار خوب پرسنل ورنوس ، برای هفت روز مدت اقامتم در تهران، بازم هتل ورنوس را تمدید کردم و به هتل دیگری مراجعه نکردم ( با احترام فراوان احمد بقائی راوری)
خوب
خوب
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل ورنوس تهران

مهمانان هتل ورنوس تهران در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل ورنوس تهران از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل ورنوس تهران بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل ورنوس تهران رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل ورنوس تهران را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.