مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل ورنوس تهران

ظرفیت 1 نفر

یک تخته
اسنپ تریپ
1,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
1,000,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,000,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,000,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,000,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,000,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,000,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,000,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,000,000 تومان
26 آذر
شنبه
1,000,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
1,000,000 تومان
28 آذر
دوشنبه
1,000,000 تومان
اتاق یک تخته
ایران هتل آنلاین
1,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
1,000,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,000,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,000,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,000,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,000,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,000,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,000,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,000,000 تومان
26 آذر
شنبه
1,000,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
1,000,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

چهار تخته
اسنپ تریپ
2,160,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
2,160,000 تومان
19 آذر
شنبه
2,160,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
2,160,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
2,160,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
2,160,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
2,160,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
2,160,000 تومان
25 آذر
جمعه
2,160,000 تومان
26 آذر
شنبه
2,160,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
2,160,000 تومان
28 آذر
دوشنبه
2,160,000 تومان
اتاق چهار تخته
ایران هتل آنلاین
2,160,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
2,160,000 تومان
19 آذر
شنبه
2,160,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
2,160,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
2,160,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
2,160,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
2,160,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
2,160,000 تومان
25 آذر
جمعه
2,160,000 تومان
26 آذر
شنبه
2,160,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
2,160,000 تومان
چهار تخته - چهار تخت سینگل
هتل یار
2,160,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
2,160,000 تومان
19 آذر
شنبه
2,160,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
2,160,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
2,160,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
2,160,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
2,160,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
2,160,000 تومان
25 آذر
جمعه
2,160,000 تومان
26 آذر
شنبه
2,160,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
2,160,000 تومان
28 آذر
دوشنبه
2,160,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
اقامت 24
1,680,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 آذر
دوشنبه
1,680,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,680,000 تومان
اتاق سه تخته
ایران هتل آنلاین
1,710,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
1,710,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,710,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,710,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,710,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,710,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,710,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,710,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,710,000 تومان
26 آذر
شنبه
1,710,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
1,710,000 تومان
سه نفره
اسنپ تریپ
1,710,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
1,710,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,710,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,710,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,710,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,710,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,710,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,710,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,710,000 تومان
26 آذر
شنبه
1,710,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
1,710,000 تومان
28 آذر
دوشنبه
1,710,000 تومان
سه تخته - سه تخت سینگل
هتل یار
1,710,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
1,710,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,710,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,710,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,710,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,710,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,710,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,710,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,710,000 تومان
26 آذر
شنبه
1,710,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
1,710,000 تومان
28 آذر
دوشنبه
1,710,000 تومان
سوئیت یک خوابه برای سه نفر
ایران هتل آنلاین
2,439,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
2,439,000 تومان
19 آذر
شنبه
2,439,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
2,439,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
2,439,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
2,439,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
2,439,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
2,439,000 تومان
25 آذر
جمعه
2,439,000 تومان
26 آذر
شنبه
2,439,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
2,439,000 تومان
سوئیت - یک خوابه (دبل+سینگل)
هتل یار
2,439,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
2,439,000 تومان
19 آذر
شنبه
2,439,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
2,439,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
2,439,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
2,439,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
2,439,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
2,439,000 تومان
25 آذر
جمعه
2,439,000 تومان
26 آذر
شنبه
2,439,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
2,439,000 تومان
28 آذر
دوشنبه
2,439,000 تومان
سوئیت سه تخته
اسنپ تریپ
2,439,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
2,439,000 تومان
19 آذر
شنبه
2,439,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
2,439,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
2,439,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
2,439,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
2,439,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
2,439,000 تومان
25 آذر
جمعه
2,439,000 تومان
26 آذر
شنبه
2,439,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
2,439,000 تومان
28 آذر
دوشنبه
2,439,000 تومان
سوئیت یک خوابه سه نفره
اقامت 24
2,439,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 آذر
سه‌شنبه
2,439,000 تومان
26 آذر
شنبه
2,439,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته
اقامت 24
1,230,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
19 آذر
شنبه
1,230,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,230,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,230,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
1,230,000 تومان
28 آذر
دوشنبه
1,230,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
ایران هتل آنلاین
1,269,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
1,269,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,269,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,269,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,269,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,269,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,269,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,269,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,269,000 تومان
26 آذر
شنبه
1,269,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
1,269,000 تومان
دوتخته
هتل یار
1,269,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
1,269,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,269,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,269,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,269,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,269,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,269,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,269,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,269,000 تومان
26 آذر
شنبه
1,269,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
1,269,000 تومان
28 آذر
دوشنبه
1,269,000 تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
1,269,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
1,269,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,269,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,269,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,269,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,269,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,269,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,269,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,269,000 تومان
26 آذر
شنبه
1,269,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
1,269,000 تومان
28 آذر
دوشنبه
1,269,000 تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
1,269,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
1,269,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,269,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,269,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,269,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,269,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,269,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,269,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,269,000 تومان
26 آذر
شنبه
1,269,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
1,269,000 تومان
28 آذر
دوشنبه
1,269,000 تومان
سوئیت - یک خوابه
هتل یار
1,602,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
1,602,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,602,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,602,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,602,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,602,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,602,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,602,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,602,000 تومان
26 آذر
شنبه
1,602,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
1,602,000 تومان
28 آذر
دوشنبه
1,602,000 تومان
اتاق دو تخته دبل VIP (بالکن دار)
ایران هتل آنلاین
1,602,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
1,602,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,602,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,602,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,602,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,602,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,602,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,602,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,602,000 تومان
26 آذر
شنبه
1,602,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
1,602,000 تومان
دو تخته تویین VIP
اسنپ تریپ
1,602,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
1,602,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,602,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,602,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,602,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,602,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,602,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,602,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,602,000 تومان
26 آذر
شنبه
1,602,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
1,602,000 تومان
28 آذر
دوشنبه
1,602,000 تومان
دو تخته دابل VIP
اسنپ تریپ
1,602,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
1,602,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,602,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,602,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,602,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,602,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,602,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,602,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,602,000 تومان
26 آذر
شنبه
1,602,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
1,602,000 تومان
28 آذر
دوشنبه
1,602,000 تومان
اتاق دو تختهvip
اقامت 24
1,602,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
1,602,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,602,000 تومان

آدرس هتل ورنوس تهران روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل ورنوس تهران

(61 نظر)
هتل از همه لحاظ عالی بود
نقاط قوت:
پاسخ دهی و رفتار پرسنل هتل عالی بود
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
رضایت داشتیم و پیشنهاد میکنیم
بزرگترین ایراد هتل نداشتن پارکینگ است که برای مسافرینی که دارای خودرو شخصی هستند با در نظر گرفتن ترافیک بلوار کشاورز جابرای پارک ماشین به سختی پیدا میشود دوم دستشویی و حمام بسیار کوچک آن است که در داخل هم قرار گرفته که این نکته از لحاظ بهداشتی صحیح نیست نکته سوم اینکه کف اتاقها در بدو ورود و جلو دستشویی خیس بود و نکته آخر اینکه صبحانه در داخل اتاق سرو میشد که با کمبود و نقایصی همراه بود .
نقاط قوت:
برخود پرسنل عالی
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
_مودب و خوش برخورد بودن پرسنل_فضای شیک و خوش بو_صبحانه مناسب
نقاط ضعف:
_کثیف بودن حوله._هتل پارکینگ نداره اما تو سایت وجود پارکینگ درج شده بود._باوجود اینکه هزینه نفر اضافه پرداخت شده بود اما امکاناتی مثل سرویس حمام، تشک, لیوان و کتری برقی، ... نبود و باید مدام پیگیری میشد._بطور کلی اصلا امکانات در حد یک هتل سه ستاره نبود و بنظرم در سرویس دهی خیلی ضعیف برخورد می‌شد.
نقاط قوت:
مکان‌خوب، رفتار محترمانه
نقاط ضعف:
امکانات کم، حوله های پاره، رسیدگی بسیار ضعیف
نقاط قوت:
هیچ نکته مثبتی نداشت باتوجه به اینکه رستوران درحال تعمیرات بود سرویس دهی صبحانه افتضاح بود اولی که اتاق رو تحویل گرفتیم حتی درست جارو نشده بود
نقاط ضعف:
نکته مثبتی نداره که بخوام نکته منفی رو بگم
نقاط قوت:
نظافتموقعیت
نقاط ضعف:
نداشتن رستوران
نقاط قوت:
مرتب و بهداشتی
نقاط ضعف:
اسانسور شلوغ
نقاط قوت:
ب
نقاط ضعف:
برخورد بسیار خوب و مودبانه نبود رستوران و رختشویی و اتو شویی در هتل از نکات منفی این هتل بودند
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
بدون پارکینگپذیرش بدنفر اضافه روی زمین به هیچ کس توصیه نمیکنمصبحانه اجباری در اتاق
نقاط قوت:
موقعيت مكاني
نقاط ضعف:
صبحانه ضعيففقدان پاركينگ
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
رستوران افتضاح
نقاط قوت:
رفتار مناسب و حرفه ای پرسنل هتل
نقاط ضعف:
۱-ملحفه پتو ها و روی تخت کثیف بود،ظاهرا بعد از خروج مسافرین تعویض نمی شوند۲-صبحانه در حد هتل ۳ ستاره نبود۳-بوی بسیار بدی از دستشویی استشمام میشد.
نقاط قوت:
هیچ و هیچ و هیچ
نقاط ضعف:
از اسپیلت آب چکه می‌کرد.آینه قدی وجود نداشت و سایز آینه بسیار کوچک بود.میز وجود نداشت.درب خمیردندان ها باز نمیشد.حمام با دسشویی ادغام بود و فضای حمام ناکافی بود.یخچال در کمد قرار داشت و برای باز کردن درب یخچال مجبور بودیم هر دو در کمد رو باز کنیم چون سایز منطبق نبود.برای استفاده از دسشویی باید اول حتما در کمدها بسته میشد چون جلوی در دسشویی قرار می‌گرفت.نور اتاق ها بسیار ناکافی بود و لامپ ها از نوع زردرنگ بود ک چشم ها اذیت میشد.برای صبحانه نسکافه یا قهوه وجود نداشت ک برای یک هتل سه ستاره چنین وضع بی کیفیتی از صبحانه عجیبه.فقط یک آسانسور کوچک وجود داشت ک باید دقیقه ها منتظر میموندیم تا برسه.کیفیت غذای رستوران افتضاح بود. تنوع غذایی ناهار منطبق با منو نبود و هیچ تنوعی وجود نداشت. فقط یک نوع غذا -کباب کوبیده- با طعم افتضاح وجود داشت.تجربه بسیار ناخوشایندی بود و من ب هیچکس این هتل رو توصیه نمیکنم.
نقاط قوت:
ویو بالکن بقیه ش هیچی واقعا خوب نبود
نقاط ضعف:
حوله نشستن تو پلاستیک بودپرسنل هتل دوره دیده نبودند زمانی که رسیدیم حتی کمک ندادن چمدون هارو جا به جا کنند و همشون غیب شدندسوییت گرفته بودیم ولی دریغ از ظرف و گاز فقط یدونه اسانسور داشت که کوچیک بودکیفیت غذایی هم واقعا پایین بود سوییت یه خوابه با ظرفیت یک نفر اضافه گرفتیم ولی حتی تشک هم نیاوردن رو بالشتی و پتوهاشون تمیز نبود و بهشون کلی پرز و مو چسبیده بود
نقاط قوت:
فقط موقعیت مکانی هتل نسبتا خوب است
نقاط ضعف:
تهویه نامناسب ، کولر گازی خراب بودعدم توجه پذیرش به اعتراض مسافرینصبحانه بی کیفیت با توجه به قیمتباتوجه به کیفیت اتاق ها قیمت هتل بسیار بالاست
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
داخل اتاق مسافرم حوله برای حمام نبود بعد برای تخلیه اتاق از مسافر حوله میخواستن یعنی هماهنگی بین پرسنل نبوده
نقاط قوت:
تمیزی اتاق ها
نقاط ضعف:
بی ادبی پذیرش و عدم صداقت
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
اتاق ها بسیار کوچک ، چای ساز خرابآسانسور نا مناسب و کوچک
نقاط قوت:
موقعیت مکانی هتل ، نظافت و بهداشت هتل ، برخودمناسب کارکنان هتل
نقاط ضعف:
نداشتن پارکینگ ، داشتن فقط یک آسانسور
نقاط قوت:
نوساز بودن تمیزی
نقاط ضعف:
گرم بودن اتاق ها با وجود روشن کردن کولر گازی که کفاف نمیداد نداشتن کتری برقی با وجود قید کردن در سایت دیر تحویل دادن اتاق سالن صبحانه تاریک و شلوغ نبود وسایل مورد نیاز صبحانه سلف
نقاط قوت:
تمیز بود صبحانه هم نسبت به سه ستاره خوب بود مخصوصا چای که دم کرده بود
نقاط ضعف:
من اتاق ۴تخته رزرو کرده بودم و هزینه اون رو پرداخت مردم اما اتاق سه تخته بهم دادن و بقیه پولم رو برنگردوندن
نقاط قوت:
موقعیت مکانی وتمیزی رختخواب وملحفه ها
نقاط ضعف:
برخورد نامناسب رسپشنوجودیک‌ اسانسورنداشتن پارکینگنامناسب بودن وغیراستانداردبودن سرویس حمام وتوالتنداشتن تخت اضافی بسنده کردن به تشک درروی زمین باهزینه زیاد
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
برخورد نامناسب رسپشن هتلفضای ناکافی سرویس وحمامنداشتن پارکینگاسانسورکافی ندارهنداشتن کتری ولوازم مربوطه در اطاقها
نقاط قوت:
هتل خوب
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
اتاق بسیار گرم وحشتناکصبحانه افتضاح و بی کیفیت(سوسیس ها)و ساعت زمانی صبحانه اتمام تا۹:۳۰خدمات خانه داری نامناسب
نقاط قوت:
- همکاری کردن پرسنل خدماتی خوش برخورد برای کمک به مسافر به منظور حمل چمدانها و...
نقاط ضعف:
-وجود تنها یک آسانسور کوچک برای رفت و آمد که همیشه باید دقایق طولانی منتظر آسانسور بود -دستمال کاغذی اتاق در زمان تحویل رو به اتمام بود و دو سه برگ داشت که پس از چندین بار تماس با پذیرش و طفره رفتن از شارژ دستمال کاغذی ، بالاخره دستمال کاغذی شارژ شد.-کثیف بودن چاقو و چنگال اتاق در زمان تحویل اتاق- نبود مسواک و خمیر دندان در اتاق در هنگام تحویل -وجود انبوه مسافران عراقی و سروصدا ، ازدحام و عدم رعایت حقوق دیگر میهمانان ازسوی آنها ونیز عدم تذکر پرسنل هتل به ایشان- اتاق برای سه روز رزرو شده بود اما با کمال تعجب روز دوم پذیرش هتل بابنده جهت تخلیه اتاق تماس گرفتند که پس از توضیحات فراوان متوجه اشتباه خود گردیدند. این امر حکایت از عدم دقت و توجه کافی پرسنل پذیرش هتل به امور میهمانان دارد.-متنوع نبودن صبحانه و عدم کیفیت آن-بوی نامطبوع فاضلاب در سرویس بهداشتی آزاردهنده بود
نقاط قوت:
رفتار محترمانه
نقاط ضعف:
بنده اتاق تک نفره میخواستم که مجبور به گرفتن اتاق در موقیعت ۳نفره گرفتم که اصلا بهم نخورد ولی چون بهم پیشنهاد شد که هتل خوبیه آمدم با هر طریقی که بود اونجا اقامت کردم
نقاط قوت:
برخورد پرسنل عالی،غدا بسیار خوب ولی قیمت غدا تو منو نبود،در کل راضی بودیم و همه چی عالی بود
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
تازه ساخت و تمیزه
نقاط ضعف:
از سالن بوی بدی میاد همیشه( بوی سرویس بهداشتی و رستوران) از نظر رسیدگی به نبود لوازم مصرفی اتاق ها مثل دستمال کاغذی و آب و یا مشکل سرویس بهداشتی اصلا رسیدگی نکردن، با وجود اینکه چند بار هم ازشون خواهش کردم ترتیب اثر داده نشد.
نقاط قوت:
تمیز و نوساز هست
نقاط ضعف:
صدای تاسیسات مانند موتور کولر ها اتاق ها که در بالکن ها تعبیه شده است، بخصوص در اتاق هایی که رو به خیابان و کوچه نیستند فوق العاده زیاد می باشد.
نقاط قوت:
برخورد بسیار عالی پرسنل .در دسترس بودن و به موقع بودن خدمات آرامش
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
تمیز بودن اتاق ها و فضاهای عمومیبرخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
احترام وادب پرسنل وخوش،برخوردیموقعیت مکانی خوب
نقاط ضعف:
خیس بودن محوطه ی کنار سرویس بهداشتی که واقعا بوی بدی دراتاق ایجاد کرده بود وتذکر دادیم ودرست نشد..گران بودن رستوران
نقاط قوت:
برخورد پرسنل عالی بهداشت عالی صبحانه در حد بسیار خوب
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
برخورد بسیار خوب کارکنان هتل نظافت هتلنوساز بودن هتل
نقاط ضعف:
نداشتن پارکینگ
نقاط قوت:
رفتار پرسنل خوب بود . موقعیت مکانی عالی بود . غذای رستوران خوب بود .
نقاط ضعف:
فقط نداشتن پارکینگ که کنار هتل جای پارک زیاد بود .
نقاط قوت:
برخورد بسیار خوب پرسنلچایی دم شده صبحانه همین که کیسه ای نیست خیلی خوبه
نقاط ضعف:
آبگرفتگی روشویی
کارکنان رفتار خوبی داشتن، تمیزی هتل نمره قابل قبولی میگیره
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
بوی فاضلاب توی کل اتاق میپیچید که مهمان دیگه هتل هم همین مشکل رو داشتنددر کل ضعیف بود واقعا
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
کم بودن آسانسور برای این حجم اتاق و مسافر،مخصوصا در زمان سرو صبحانهکوچک بودن سرویس بهداشتی سوئیتها
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
تهویه اتاق ها افتضاح و بهداشت و نظافت واقعا بدو بد وبد
نقاط قوت:
برخورد واحترام عالی
نقاط ضعف:
ندارد
نقاط قوت:
تمیز و دارای نظافت کامل و دارای کادر خوش اخلاق
نقاط ضعف:
نداشتن پارکینگ خودرو
نقاط قوت:
تتها نکته مثبت تمیز بود
نقاط ضعف:
دیوارها عایق بندی نشده بودن صدای اتاق بغلی یا صدای رفت وامد در راهروها داخل میومد از ۷صبح ارامش نداشتیم .تهویه هوا نداشت بیش اندازه گرم بود .کیفیت غذاهاش بسیار پایین بود ما نخوردیم ریختیم اشغالی پ
همه بخشها عالی بودن.
نقاط قوت:
همه چیز عالی
نقاط ضعف:
آسانسور کوچک و شلوغی و معطلی در رفت آمد. صبحانه کامل اما بدون قهوه و تنوع نان (فقط سنگگ موجود بود)
نقاط قوت:
برخورد خوب و عالی پرسنل هتل جای تشکر داره
نقاط ضعف:
فقط با توجه به اینکه هتل آسانسور اون کم بود لازم بود که پله های اضطراری که به لالبی هتل باز میکردن
نقاط قوت:
برخورد بسیارمناسب پرسنل. موقعیت مکانی بسیار خوب. سرویس دهی مناسب.کلا در ۴ شب اقامت،احساس آرامش داشتیم.
نقاط ضعف:
گاهی بوی نامطبوع سیگار
نقاط قوت:
موقعیت مکانی مناسب.
نقاط ضعف:
من دقیقا یک ماه قبل هم دراین هتل اقامت داشتم طبقه ۴. این بار طبقه سوم اتاق۳۱۰. اما نکات منفی این بار شاهد بودم.۱:کیفیت نه چندان مناسب صبحانه، عدم شارژ به موقع غذا یعنی غذا تمام می‌شد باید اعلام کنی تا پر بشه.۲:نان سنگک خشک و سرد. نبود تستر یا آون برای گرم کردن نان. ۳:کیفیت خانه داری پایین. عدم تعویض وسایل مثل لیوان. نظافت ناقص اتاق. عدم شارژ حوله صورت. کلا رفتار نامناسب خانه داری.در مجموع انتخاب مسافرت‌های بعدی نخواهد بود.
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
بوی گند فاضلابکثیف بودن روتختی ها که با ملافه روشو پوشونده بودنصبحانه خیلی ضعیف نسبت به مابقی هتل هایی با قیمت پایین تر
هتل خوبی بود اذیت نشدیم و بهداشتشم خوب بود...صبحونه مناسبی دادن.. در کل راضی بودیم
همه چی عالی نسبت به قیمت
۱- برخوردکارکنان بسیارخوب ۲-امکانات هتل خوب ایرادات ۱-بوی بسیارفاضلاب دراتاقها(مادراتاق ۱۰۷ بودیم) ۲-انتظارزیادبرای آسانسور. هتل فقط یک آسانسوردارد ۳-نازک بودن دیوارمابین اتاقها.صدای اتاقهای مجاوربخوبی شنیده می‌شود.
هتل خوبی بود پیشنهاد میشه
در کل با توجه به قیمت خوب بود
سلام. برای اولین دفعه بود که ورنوس را انتخاب کردم ابتدا برای یک شب ولی با توجه به موقعیت عالی و آراستگی فضا و برخورد بسیار خوب پرسنل ورنوس ، برای هفت روز مدت اقامتم در تهران، بازم هتل ورنوس را تمدید کردم و به هتل دیگری مراجعه نکردم ( با احترام فراوان احمد بقائی راوری)
خوب
خوب
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل ورنوس تهران

مهمانان هتل ورنوس تهران در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل ورنوس تهران از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل ورنوس تهران بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل ورنوس تهران رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل ورنوس تهران را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.