هتل ورنوس تهران

تهران، میدان ولیعصر، بلوار کشاورز، بعد از بیمارستان ساسان، نبش خیابان ورنوس، پلاک ۱
-
امتیاز کاربران
12
نظرات کاربران

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل ورنوس تهران

هتل ورنوس-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
هتل یار
380,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اردیبهشت
چهارشنبه
380,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
380,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
380,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
380,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
380,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
380,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
380,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
380,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
380,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
380,000
تومان
11 اردیبهشت
شنبه
380,000
تومان
اقامت 24
380,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اردیبهشت
چهارشنبه
380,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
380,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
380,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
380,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
380,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
380,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
380,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
380,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
380,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
380,000
تومان
11 اردیبهشت
شنبه
380,000
تومان
هتل ورنوس-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
هتل یار
420,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اردیبهشت
چهارشنبه
420,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
420,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
420,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
420,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
420,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
420,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
420,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
420,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
420,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
420,000
تومان
11 اردیبهشت
شنبه
420,000
تومان
اقامت 24
420,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اردیبهشت
چهارشنبه
420,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
420,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
420,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
420,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
420,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
420,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
420,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
420,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
420,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
420,000
تومان
11 اردیبهشت
شنبه
420,000
تومان
هتل ورنوس-سوئیت یکخوابه دو نفره
سوئیت یکخوابه دو نفره
اقامت 24
530,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اردیبهشت
چهارشنبه
530,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
530,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
530,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
530,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
530,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
530,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
530,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
530,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
530,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
530,000
تومان
11 اردیبهشت
شنبه
530,000
تومان
هتل ورنوس-دوتخته - توئین(ویو خیابان)
دوتخته - توئین(ویو خیابان)
هتل یار
420,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اردیبهشت
چهارشنبه
420,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
420,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
420,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
420,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
420,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
420,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
420,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
420,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
420,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
420,000
تومان
11 اردیبهشت
شنبه
420,000
تومان
هتل ورنوس-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
هتل یار
530,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اردیبهشت
چهارشنبه
530,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
530,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
530,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
530,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
530,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
530,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
530,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
530,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
530,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
530,000
تومان
11 اردیبهشت
شنبه
530,000
تومان
اقامت 24
530,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اردیبهشت
چهارشنبه
530,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
530,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
530,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
530,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
530,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
530,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
530,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
530,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
530,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
530,000
تومان
11 اردیبهشت
شنبه
530,000
تومان
هتل ورنوس-سوئیت یکخوابه سه نفره
سوئیت یکخوابه سه نفره
اقامت 24
650,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اردیبهشت
چهارشنبه
650,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
650,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
650,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
650,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
650,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
650,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
650,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
650,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
650,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
650,000
تومان
11 اردیبهشت
شنبه
650,000
تومان
هتل یار
650,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اردیبهشت
چهارشنبه
650,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
650,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
650,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
650,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
650,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
650,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
650,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
650,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
650,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
650,000
تومان
11 اردیبهشت
شنبه
650,000
تومان
هتل ورنوس-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
هتل یار
650,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اردیبهشت
چهارشنبه
650,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
650,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
650,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
650,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
650,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
650,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
650,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
650,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
650,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
650,000
تومان
11 اردیبهشت
شنبه
650,000
تومان
اقامت 24
650,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اردیبهشت
چهارشنبه
650,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
650,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
650,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
650,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
650,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
650,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
650,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
650,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
650,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
650,000
تومان
11 اردیبهشت
شنبه
650,000
تومان

آدرس هتل ورنوس تهران روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل ورنوس تهران

(12 نظر)
اتاق ما اصلا نظافت نشده بود وقتی که به ما تحویل دادن،روی همه ملافه ها مو بود،و وقتی اطلاع دادیم که بیان ملافه هارو عوض کنن از خدمه مخصوص نظافت کسی نبود و خودمون مجبور شدیم کمک کنیم.
نقاط قوت:
بالاتر از ۳ ستاره
نقاط ضعف:
بالاتر از ۳ ستاره
خیلی خوش گذشت
نقاط قوت:
پرسنل باتجربه
نقاط ضعف:
پرسنل باتجربه
نقاط قوت:
همه چیز عالی
نقاط ضعف:
نداشت
در کل با توجه به قیمت خوب بود
نقاط قوت:
رفتار بسیار خوب پرسنل
نقاط ضعف:
رفتار بسیار خوب پرسنل
نقاط قوت:
اتاق ها دارای پنجره و تراس و نور کافی، تمیزی و کامل بودن وسایل اتاق و سرویس بهداشتی، برخورد بسیار خوب پرسنل هتل، دسترسی به نقاط مهم شهر
نقاط ضعف:
اتاق ها دارای پنجره و تراس و نور کافی، تمیزی و کامل بودن وسایل اتاق و سرویس بهداشتی، برخورد بسیار خوب پرسنل هتل، دسترسی به نقاط مهم شهر
به نظرم کاملا یک سروگردن از هتل های سه ستاره شهر تهران بالاتر هست و مطمئنا برای سفر های بعدی انتخاب اولم خواهد بود.
نقاط قوت:
مرتب و تمیز بودن هتل موقعیت مکانی خوب برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
گرم بودن اتاق نبود سیستم تهویه
نقاط قوت:
عالی بود از هر لحاظ ؛ صبحانه خوب ؛ اتاق های دلباز و تمیزی هتل
نقاط ضعف:
عالی بود از هر لحاظ ؛ صبحانه خوب ؛ اتاق های دلباز و تمیزی هتل
سلام از همه لحاظ عالی بود از مدیریت هتل و اسنپ سپاسگذارم ؛ بنده میهمان دائمی هتل می باشم .
سلام. برای اولین دفعه بود که ورنوس را انتخاب کردم ابتدا برای یک شب ولی با توجه به موقعیت عالی و آراستگی فضا و برخورد بسیار خوب پرسنل ورنوس ، برای هفت روز مدت اقامتم در تهران، بازم هتل ورنوس را تمدید کردم و به هتل دیگری مراجعه نکردم ( با احترام فراوان احمد بقائی راوری)
خوب
خوب
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل ورنوس تهران

مهمانان هتل ورنوس تهران در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل ورنوس تهران از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل ورنوس تهران بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل ورنوس تهران رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل ورنوس تهران را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.