مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل ورنوس تهران

ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخته
اقامت 24
579,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
579,000
تومان
9 بهمن
شنبه
579,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
579,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
579,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
579,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
579,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
579,000
تومان
15 بهمن
جمعه
579,000
تومان
16 بهمن
شنبه
579,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
579,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
579,000
تومان
یک تخته
هتل یار
579,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
579,000
تومان
9 بهمن
شنبه
579,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
579,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
579,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
579,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
579,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
579,000
تومان
15 بهمن
جمعه
579,000
تومان
16 بهمن
شنبه
579,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
579,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
579,000
تومان
یک تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
569,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
569,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
569,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
569,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
569,000
تومان
15 بهمن
جمعه
569,000
تومان
16 بهمن
شنبه
569,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
569,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
569,000
تومان
ظرفیت 2 نفر

دوتخته
هتل یار
639,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
639,000
تومان
9 بهمن
شنبه
639,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
639,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
639,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
639,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
639,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
639,000
تومان
15 بهمن
جمعه
639,000
تومان
16 بهمن
شنبه
639,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
639,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
639,000
تومان
اتاق دو تخته
اقامت 24
639,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
639,000
تومان
9 بهمن
شنبه
639,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
639,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
639,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
639,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
639,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
639,000
تومان
15 بهمن
جمعه
639,000
تومان
16 بهمن
شنبه
639,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
639,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
639,000
تومان
سوئیت یکخوابه دو نفره
اقامت 24
879,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
879,000
تومان
9 بهمن
شنبه
879,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
879,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
879,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
879,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
879,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
879,000
تومان
15 بهمن
جمعه
879,000
تومان
16 بهمن
شنبه
879,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
879,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
879,000
تومان
سوئیت - یک خوابه
هتل یار
879,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
879,000
تومان
9 بهمن
شنبه
879,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
879,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
879,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
879,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
879,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
879,000
تومان
15 بهمن
جمعه
879,000
تومان
16 بهمن
شنبه
879,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
879,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
879,000
تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
629,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
629,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
629,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
629,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
629,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
629,000
تومان
15 بهمن
جمعه
629,000
تومان
16 بهمن
شنبه
629,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
629,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
629,000
تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
629,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
629,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
629,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
629,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
629,000
تومان
15 بهمن
جمعه
629,000
تومان
16 بهمن
شنبه
629,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
629,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
629,000
تومان
دو تخته دابل VIP
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
869,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
869,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
869,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
869,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
869,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
869,000
تومان
15 بهمن
جمعه
869,000
تومان
16 بهمن
شنبه
869,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
869,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
869,000
تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
اقامت 24
739,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
739,000
تومان
9 بهمن
شنبه
739,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
739,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
739,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
739,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
739,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
739,000
تومان
15 بهمن
جمعه
739,000
تومان
16 بهمن
شنبه
739,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
739,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
739,000
تومان
سه تخته - دبل+سینگل
هتل یار
739,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
739,000
تومان
9 بهمن
شنبه
739,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
739,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
739,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
739,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
739,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
739,000
تومان
15 بهمن
جمعه
739,000
تومان
16 بهمن
شنبه
739,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
739,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
739,000
تومان
سوئیت یکخوابه سه نفره
اقامت 24
1,290,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,290,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,290,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,290,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,290,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,290,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,290,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,290,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,290,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,290,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,290,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,290,000
تومان
سوئیت - یک خوابه (دبل+سینگل)
هتل یار
1,300,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,300,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,300,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,300,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,300,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,300,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,300,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,300,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,300,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,300,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,300,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,300,000
تومان
سه نفره
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
سوئیت سه تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
1,290,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,290,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,290,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,290,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,290,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,290,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,290,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,290,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,290,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,290,000
تومان
ظرفیت 4 نفر

چهار تخته - چهار تخت سینگل
هتل یار
999,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
999,000
تومان
9 بهمن
شنبه
999,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
999,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
999,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
999,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
999,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
999,000
تومان
15 بهمن
جمعه
999,000
تومان
16 بهمن
شنبه
999,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
999,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
999,000
تومان
اتاق چهار تخته
اقامت 24
999,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
999,000
تومان
9 بهمن
شنبه
999,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
999,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
999,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
999,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
999,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
999,000
تومان
15 بهمن
جمعه
999,000
تومان
16 بهمن
شنبه
999,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
999,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
999,000
تومان
چهار تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل

آدرس هتل ورنوس تهران روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل ورنوس تهران

(16 نظر)
نقاط قوت:
دسترسی عالی اینترنت رایگان صبحانه متنوع
نقاط ضعف:
دسترسی عالی اینترنت رایگان صبحانه متنوع
با سلام بنده به همراه همسرم دو شب در این هتل اقامت داشتیم. و در کل از اقامت خودمون رضایت داشتیم اما یه سری نقطه ضعف داشت که توی قسمت نقاط ضعف نوشتم. نسبت به قیمت بین هتل های این منطقه به صرفه و مناسب هست به نظرم.
نقاط قوت:
برخورد پرسنل واقعا عالیه. هتل تمیزیه و دسترسیش عالیه. قیمت غذاهای رستوران هم مثل بیرونه و مناسب
نقاط ضعف:
برخورد پرسنل واقعا عالیه. هتل تمیزیه و دسترسیش عالیه. قیمت غذاهای رستوران هم مثل بیرونه و مناسب
نقاط قوت:
بزرگ و تمیز بودن اتاق ها
نقاط ضعف:
بزرگ و تمیز بودن اتاق ها
نقاط قوت:
تمیزی و رفتار کارکنان
نقاط ضعف:
تمیزی و رفتار کارکنان
من خیلی راضی بودم و اگه بازم بیام تهران حتما دوباره این هتل رو انتخاب میکنم
نقاط قوت:
همه چی عالی بود به همه پیشنهاد میکنم نسبت به قیمت خیلی خوب بود همه چی
نقاط ضعف:
همه چی عالی بود به همه پیشنهاد میکنم نسبت به قیمت خیلی خوب بود همه چی
نسبت به پولی که پرداخت میکنید همه چیز خیلی خوبه
نقاط قوت:
در حد هتل پنج ستاره بود
نقاط ضعف:
در حد هتل پنج ستاره بود
هتل خوبی بود پیشنهاد میشه
نقاط قوت:
تمیز زیبا و رعایت نکات بهداشتی
نقاط ضعف:
پارکینگ ندارد
نقاط قوت:
همه چیز عالی
نقاط ضعف:
نداشت
در کل با توجه به قیمت خوب بود
نقاط قوت:
مرتب و تمیز بودن هتل موقعیت مکانی خوب برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
گرم بودن اتاق نبود سیستم تهویه
نقاط قوت:
نوساز بودن هتل و رفتار منتسب خانه داری
نقاط ضعف:
رفتار بسیااار زشت و زننده پذیرش زمان ورود به هتل عدم وجود تخت دبل( که بسیار بسیار عجیب هست این موضوع) وجود تنها یک اسانسور و معطلی زیاد
سلام. برای اولین دفعه بود که ورنوس را انتخاب کردم ابتدا برای یک شب ولی با توجه به موقعیت عالی و آراستگی فضا و برخورد بسیار خوب پرسنل ورنوس ، برای هفت روز مدت اقامتم در تهران، بازم هتل ورنوس را تمدید کردم و به هتل دیگری مراجعه نکردم ( با احترام فراوان احمد بقائی راوری)
خوب
نقاط قوت:
قیمت عالی موقعیت خوب
نقاط ضعف:
ترانسفر ناومد اصلا با اینکه هی میگفتن میاد برخورد نه مناسب
خوب
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل ورنوس تهران

مهمانان هتل ورنوس تهران در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل ورنوس تهران از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل ورنوس تهران بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل ورنوس تهران رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل ورنوس تهران را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.