هتل آپارتمان ونک تهران

تهران ،ونک ،برزیل شرقی ،جنب وزارت کشاورزی ،پلاک سي ويك
-
امتیاز کاربران
12
نظرات کاربران

معرفی هتل آپارتمان ونک تهران

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آپارتمان ونک تهران

ظرفیت 1 نفر

آپارتمان یک خوابه یک نفره
اقامت 24
3,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 تیر
یکشنبه
3,000,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
3,000,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
3,000,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
3,000,000 تومان
7 تیر
پنج‌شنبه
3,000,000 تومان
8 تیر
جمعه
3,000,000 تومان
9 تیر
شنبه
3,000,000 تومان
10 تیر
یکشنبه
3,000,000 تومان
11 تیر
دوشنبه
3,000,000 تومان
12 تیر
سه‌شنبه
3,000,000 تومان
13 تیر
چهارشنبه
3,000,000 تومان
سوئیت دبل برای یک نفر
اقامت 24
3,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 تیر
یکشنبه
3,000,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
3,000,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
3,000,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
3,000,000 تومان
7 تیر
پنج‌شنبه
3,000,000 تومان
8 تیر
جمعه
3,000,000 تومان
9 تیر
شنبه
3,000,000 تومان
10 تیر
یکشنبه
3,000,000 تومان
11 تیر
دوشنبه
3,000,000 تومان
12 تیر
سه‌شنبه
3,000,000 تومان
13 تیر
چهارشنبه
3,000,000 تومان
سوئیت دبل برای یک نفر
اقامت 24
4,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 تیر
یکشنبه
4,000,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
4,000,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
4,000,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
4,000,000 تومان
7 تیر
پنج‌شنبه
4,000,000 تومان
8 تیر
جمعه
4,000,000 تومان
9 تیر
شنبه
4,000,000 تومان
10 تیر
یکشنبه
4,000,000 تومان
11 تیر
دوشنبه
4,000,000 تومان
12 تیر
سه‌شنبه
4,000,000 تومان
13 تیر
چهارشنبه
4,000,000 تومان
آپارتمان یک خوابه یک نفره
اقامت 24
4,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 تیر
یکشنبه
4,000,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
4,000,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
4,000,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
4,000,000 تومان
7 تیر
پنج‌شنبه
4,000,000 تومان
8 تیر
جمعه
4,000,000 تومان
9 تیر
شنبه
4,000,000 تومان
10 تیر
یکشنبه
4,000,000 تومان
11 تیر
دوشنبه
4,000,000 تومان
12 تیر
سه‌شنبه
4,000,000 تومان
13 تیر
چهارشنبه
4,000,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

سوئیت دوتخته دبل
اقامت 24
4,200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 تیر
یکشنبه
4,200,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
4,200,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
4,200,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
4,200,000 تومان
7 تیر
پنج‌شنبه
4,200,000 تومان
8 تیر
جمعه
4,200,000 تومان
9 تیر
شنبه
4,200,000 تومان
10 تیر
یکشنبه
4,200,000 تومان
11 تیر
دوشنبه
4,200,000 تومان
12 تیر
سه‌شنبه
4,200,000 تومان
13 تیر
چهارشنبه
4,200,000 تومان
آپارتمان یک خوابه دونفره توئین
اقامت 24
4,200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 تیر
یکشنبه
4,200,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
4,200,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
4,200,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
4,200,000 تومان
7 تیر
پنج‌شنبه
4,200,000 تومان
8 تیر
جمعه
4,200,000 تومان
9 تیر
شنبه
4,200,000 تومان
10 تیر
یکشنبه
4,200,000 تومان
11 تیر
دوشنبه
4,200,000 تومان
12 تیر
سه‌شنبه
4,200,000 تومان
13 تیر
چهارشنبه
4,200,000 تومان
آپارتمان یک خوابه دو نفره دبل
اقامت 24
4,200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 تیر
یکشنبه
4,200,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
4,200,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
4,200,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
4,200,000 تومان
7 تیر
پنج‌شنبه
4,200,000 تومان
8 تیر
جمعه
4,200,000 تومان
9 تیر
شنبه
4,200,000 تومان
10 تیر
یکشنبه
4,200,000 تومان
11 تیر
دوشنبه
4,200,000 تومان
12 تیر
سه‌شنبه
4,200,000 تومان
13 تیر
چهارشنبه
4,200,000 تومان
آپارتمان یک خوابه دونفره توئین
اقامت 24
6,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 تیر
یکشنبه
6,000,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
6,000,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
6,000,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
6,000,000 تومان
7 تیر
پنج‌شنبه
6,000,000 تومان
8 تیر
جمعه
6,000,000 تومان
9 تیر
شنبه
6,000,000 تومان
10 تیر
یکشنبه
6,000,000 تومان
11 تیر
دوشنبه
6,000,000 تومان
12 تیر
سه‌شنبه
6,000,000 تومان
13 تیر
چهارشنبه
6,000,000 تومان
آپارتمان یک خوابه دو نفره دبل
اقامت 24
6,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 تیر
یکشنبه
6,000,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
6,000,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
6,000,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
6,000,000 تومان
7 تیر
پنج‌شنبه
6,000,000 تومان
8 تیر
جمعه
6,000,000 تومان
9 تیر
شنبه
6,000,000 تومان
10 تیر
یکشنبه
6,000,000 تومان
11 تیر
دوشنبه
6,000,000 تومان
12 تیر
سه‌شنبه
6,000,000 تومان
13 تیر
چهارشنبه
6,000,000 تومان
سوئیت دوتخته دبل
اقامت 24
6,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 تیر
یکشنبه
6,000,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
6,000,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
6,000,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
6,000,000 تومان
7 تیر
پنج‌شنبه
6,000,000 تومان
8 تیر
جمعه
6,000,000 تومان
9 تیر
شنبه
6,000,000 تومان
10 تیر
یکشنبه
6,000,000 تومان
11 تیر
دوشنبه
6,000,000 تومان
12 تیر
سه‌شنبه
6,000,000 تومان
13 تیر
چهارشنبه
6,000,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

آپارتمان یک خوابه سه نفره
اقامت 24
5,400,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 تیر
یکشنبه
5,400,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
5,400,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
5,400,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
5,400,000 تومان
7 تیر
پنج‌شنبه
5,400,000 تومان
8 تیر
جمعه
5,400,000 تومان
9 تیر
شنبه
5,400,000 تومان
10 تیر
یکشنبه
5,400,000 تومان
11 تیر
دوشنبه
5,400,000 تومان
12 تیر
سه‌شنبه
5,400,000 تومان
13 تیر
چهارشنبه
5,400,000 تومان
سوئیت سه تخته
اقامت 24
5,400,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 تیر
یکشنبه
5,400,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
5,400,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
5,400,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
5,400,000 تومان
7 تیر
پنج‌شنبه
5,400,000 تومان
8 تیر
جمعه
5,400,000 تومان
9 تیر
شنبه
5,400,000 تومان
10 تیر
یکشنبه
5,400,000 تومان
11 تیر
دوشنبه
5,400,000 تومان
12 تیر
سه‌شنبه
5,400,000 تومان
13 تیر
چهارشنبه
5,400,000 تومان
سوئیت سه تخته
اقامت 24
8,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 تیر
یکشنبه
8,000,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
8,000,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
8,000,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
8,000,000 تومان
7 تیر
پنج‌شنبه
8,000,000 تومان
8 تیر
جمعه
8,000,000 تومان
9 تیر
شنبه
8,000,000 تومان
10 تیر
یکشنبه
8,000,000 تومان
11 تیر
دوشنبه
8,000,000 تومان
12 تیر
سه‌شنبه
8,000,000 تومان
13 تیر
چهارشنبه
8,000,000 تومان
آپارتمان یک خوابه سه نفره
اقامت 24
8,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 تیر
یکشنبه
8,000,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
8,000,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
8,000,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
8,000,000 تومان
7 تیر
پنج‌شنبه
8,000,000 تومان
8 تیر
جمعه
8,000,000 تومان
9 تیر
شنبه
8,000,000 تومان
10 تیر
یکشنبه
8,000,000 تومان
11 تیر
دوشنبه
8,000,000 تومان
12 تیر
سه‌شنبه
8,000,000 تومان
13 تیر
چهارشنبه
8,000,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

آپارتمان یک خوابه چهار نفره
اقامت 24
6,600,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 تیر
یکشنبه
6,600,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
6,600,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
6,600,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
6,600,000 تومان
7 تیر
پنج‌شنبه
6,600,000 تومان
8 تیر
جمعه
6,600,000 تومان
9 تیر
شنبه
6,600,000 تومان
10 تیر
یکشنبه
6,600,000 تومان
11 تیر
دوشنبه
6,600,000 تومان
12 تیر
سه‌شنبه
6,600,000 تومان
13 تیر
چهارشنبه
6,600,000 تومان
آپارتمان یک خوابه چهار نفره
اقامت 24
10,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 تیر
یکشنبه
10,000,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
10,000,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
10,000,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
10,000,000 تومان
7 تیر
پنج‌شنبه
10,000,000 تومان
8 تیر
جمعه
10,000,000 تومان
9 تیر
شنبه
10,000,000 تومان
10 تیر
یکشنبه
10,000,000 تومان
11 تیر
دوشنبه
10,000,000 تومان
12 تیر
سه‌شنبه
10,000,000 تومان
13 تیر
چهارشنبه
10,000,000 تومان

امکانات اتاق های هتل آپارتمان ونک تهران

تلویزیون
یخچال
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
خدمات خانه داری
صندوق امانات
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
تاکسی سرویس
رستوران
فست‌فود
جعبه کمک های اولیه
اتاق چمدان
کافی‌شاپ
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
گشت غیررایگان
اطفای حریق
لابی
اینترنت
تلفن در اتاق
سوئیت
رستوران فرنگی
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
لباسشویی
روم سرويس 24 ساعته
کپسول آتشنشانی در راهرو
کرایه اتومبیل با راننده
پارکینگ سر پوشیده با ظرفیت محدود
کپسول آتش‌نشانی در لابی

نظرات کاربران برای هتل آپارتمان ونک تهران

(12 نظر)
نقاط قوت:
موقعیت مکانی خوب و امکانات کافی اتاقها.
نقاط ضعف:
موقعیت مکانی خوب و امکانات کافی اتاقها.
تجربه بسیار خوبی بود در مجموع راضی بودم و چنانچه نظافت ملحفه ها رعایت شود ، باز هم در این هتل اقامت خواهم کرد.
هتلی خوب و‌جمع و جور مناسب برای سفرهای کاری
نقاط قوت:
کارکنان بسیار مودب و محترم
نقاط ضعف:
کارکنان بسیار مودب و محترم
اگه یه بار دیگه بخوام بیام تهران حتما به این هتل میرم و دسترسی خیلی خوبی به همه نقاط تهران داره
نقاط قوت:
فقط موقعیت مکانی و نوساز بودن ساختمان
نقاط ضعف:
فقط موقعیت مکانی و نوساز بودن ساختمان
اگر هتل میگرفتم با این قیمت بسیار ارزنده تر بود . امکانات ضعیف بود
نقاط قوت:
۱)برخورد بسیار مودبانه و صمیمانه تمام کارکنان ۲)،دسترسی مناسب به اقصی نقاط تهران بزرگ از طریق چندین بزرگراه و خیابانهای مرتبط با آنها، ۳)امکانات کافی در اتاقها و موارد دیگر.
نقاط ضعف:
۱)برخورد بسیار مودبانه و صمیمانه تمام کارکنان ۲)،دسترسی مناسب به اقصی نقاط تهران بزرگ از طریق چندین بزرگراه و خیابانهای مرتبط با آنها، ۳)امکانات کافی در اتاقها و موارد دیگر.
بسیار خوب و به دیگران پیشنهاد میکنم.
نقاط قوت:
موقعیت و دسترسی. خوشروئی کارکنان بخصوص پذیرش و همراهی در ترخیص
نقاط ضعف:
موقعیت و دسترسی. خوشروئی کارکنان بخصوص پذیرش و همراهی در ترخیص
نقاط قوت:
آپارتمان ها مشکلی نداشتند.نظافت و دسترسی خوب ببود.پارکینگ هم دارد. استفاده نکردم و بدلیل خلوتی ماشین را در خیابان روبروی هتل گذاشتیم.ماکروفر و یخچال تقریبا نو بود.شبکه های مربوط به رسانه های آزاد هم در تلوزیون اتاق بسته نبودند و بابت این مورد تشکر میکنم
نقاط ضعف:
آپارتمان ها مشکلی نداشتند.نظافت و دسترسی خوب ببود.پارکینگ هم دارد. استفاده نکردم و بدلیل خلوتی ماشین را در خیابان روبروی هتل گذاشتیم.ماکروفر و یخچال تقریبا نو بود.شبکه های مربوط به رسانه های آزاد هم در تلوزیون اتاق بسته نبودند و بابت این مورد تشکر میکنم
قیمت تقریبا بالا نسبت به امکانات در مقایسه با هتل آپارتمان های مشابه تهران
عالی
تیم فرانت آفیس علیرغم تغییر در برنامه ما با صبر و بردباری نهایت همکاری را با ما داشتند. سرویس دهی اتاق اما میتواند بهتر باشد. به طور مثال با اینکه تقاضا دادیم که درب صندوق امنیتی باز شود این اتفاق صورت نگرفت.
صبحانه خیلی در حد معمولی بود ،برخورد کارکنان خوب
سخت گیری بیش از حد کارکنان
خوب
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آپارتمان ونک تهران

مهمانان هتل آپارتمان ونک تهران در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آپارتمان ونک تهران از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آپارتمان ونک تهران بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آپارتمان ونک تهران رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آپارتمان ونک تهران را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.