هتل آپارتمان ونک تهران

تهران ،ونک ،برزیل شرقی ،جنب وزارت کشاورزی ،پلاک سي ويك
-
امتیاز کاربران
4
نظرات کاربران

معرفی هتل آپارتمان ونک تهران

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آپارتمان ونک تهران

ونک-یک تخته
یک تخته
ای‌گردش
471,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
جمعه
471,000
تومان
5 مهر
شنبه
471,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
471,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
471,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
471,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
471,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
471,000
تومان
11 مهر
جمعه
471,000
تومان
12 مهر
شنبه
471,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
471,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
471,000
تومان
هتل یار
590,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
جمعه
590,000
تومان
5 مهر
شنبه
590,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
590,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
590,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
590,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
590,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
590,000
تومان
11 مهر
جمعه
590,000
تومان
12 مهر
شنبه
590,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
590,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
590,000
تومان
ونک-آپارتمان یک خوابه کوچک برای یک نفر
آپارتمان یک خوابه کوچک برای یک نفر
هتل یار
471,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
جمعه
471,000
تومان
5 مهر
شنبه
471,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
471,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
471,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
471,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
471,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
471,000
تومان
11 مهر
جمعه
471,000
تومان
12 مهر
شنبه
471,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
471,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
471,000
تومان
اقامت 24
471,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
جمعه
471,000
تومان
5 مهر
شنبه
471,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
471,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
471,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
471,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
471,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
471,000
تومان
11 مهر
جمعه
471,000
تومان
12 مهر
شنبه
471,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
471,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
471,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ونک-سوئیت دونفره دبل
سوئیت دونفره دبل
ای‌گردش
590,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
جمعه
590,000
تومان
5 مهر
شنبه
590,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
590,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
590,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
590,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
590,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
590,000
تومان
11 مهر
جمعه
590,000
تومان
12 مهر
شنبه
590,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
590,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
590,000
تومان
اقامت 24
590,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
جمعه
590,000
تومان
5 مهر
شنبه
590,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
590,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
590,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
590,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
590,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
590,000
تومان
11 مهر
جمعه
590,000
تومان
12 مهر
شنبه
590,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
590,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
590,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ونک-سوئیت دونفره توئین
سوئیت دونفره توئین
هتل یار
590,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
جمعه
590,000
تومان
5 مهر
شنبه
590,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
590,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
590,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
590,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
590,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
590,000
تومان
11 مهر
جمعه
590,000
تومان
12 مهر
شنبه
590,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
590,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
590,000
تومان
ونک-آپارتمان يکخوابه دو نفره
آپارتمان يکخوابه دو نفره
اقامت 24
621,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
جمعه
621,000
تومان
5 مهر
شنبه
621,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
621,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
621,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
621,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
621,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
621,000
تومان
11 مهر
جمعه
621,000
تومان
12 مهر
شنبه
621,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
621,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
621,000
تومان
هتل یار
621,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
جمعه
621,000
تومان
5 مهر
شنبه
621,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
621,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
621,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
621,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
621,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
621,000
تومان
11 مهر
جمعه
621,000
تومان
12 مهر
شنبه
621,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
621,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
621,000
تومان
ای‌گردش
621,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
جمعه
621,000
تومان
5 مهر
شنبه
621,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
621,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
621,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
621,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
621,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
621,000
تومان
11 مهر
جمعه
621,000
تومان
12 مهر
شنبه
621,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
621,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
621,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ونک-سوئیت یکخوابه سه نفره
سوئیت یکخوابه سه نفره
اقامت 24
730,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
جمعه
730,000
تومان
5 مهر
شنبه
730,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
730,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
730,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
730,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
730,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
730,000
تومان
11 مهر
جمعه
730,000
تومان
12 مهر
شنبه
730,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
730,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
730,000
تومان
هتل یار
730,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
جمعه
730,000
تومان
5 مهر
شنبه
730,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
730,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
730,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
730,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
730,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
730,000
تومان
11 مهر
جمعه
730,000
تومان
12 مهر
شنبه
730,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
730,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
730,000
تومان
ای‌گردش
730,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
جمعه
730,000
تومان
5 مهر
شنبه
730,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
730,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
730,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
730,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
730,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
730,000
تومان
11 مهر
جمعه
730,000
تومان
12 مهر
شنبه
730,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
730,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
730,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ونک-سوئیت چهارنفره
سوئیت چهارنفره
ای‌گردش
840,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
جمعه
840,000
تومان
5 مهر
شنبه
840,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
840,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
840,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
840,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
840,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
840,000
تومان
11 مهر
جمعه
840,000
تومان
12 مهر
شنبه
840,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
840,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
840,000
تومان
ونک-آپارتمان یکخوابه چهار نفره
آپارتمان یکخوابه چهار نفره
هتل یار
840,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
جمعه
840,000
تومان
5 مهر
شنبه
840,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
840,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
840,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
840,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
840,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
840,000
تومان
11 مهر
جمعه
840,000
تومان
12 مهر
شنبه
840,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
840,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
840,000
تومان
اقامت 24
840,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
جمعه
840,000
تومان
5 مهر
شنبه
840,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
840,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
840,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
840,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
840,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
840,000
تومان
11 مهر
جمعه
840,000
تومان
12 مهر
شنبه
840,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
840,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
840,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل آپارتمان ونک تهران

خدمات خانه داری
اینترنت
پارکینگ سر پوشیده با ظرفیت محدود
کرایه اتومبیل با راننده
کپسول آتشنشانی در راهرو
روم سرويس 24 ساعته
لباسشویی
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
اينترنت در لابی
كافی شاپ
پاركينگ
رستوران فرنگی
سوئیت
تلفن در اتاق
سرویس فرنگی
لابی
تلویزیون
اطفای حریق
گشت غیررایگان
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
کافی‌شاپ
اتاق چمدان
جعبه کمک های اولیه
فست‌فود
رستوران
تاکسی سرویس
اعلام حریق
نمازخانه
آسانسور
صندوق امانات
یخچال
کپسول آتش‌نشانی در لابی

نظرات کاربران برای هتل آپارتمان ونک تهران

(4 نظر)
تیم فرانت آفیس علیرغم تغییر در برنامه ما با صبر و بردباری نهایت همکاری را با ما داشتند. سرویس دهی اتاق اما میتواند بهتر باشد. به طور مثال با اینکه تقاضا دادیم که درب صندوق امنیتی باز شود این اتفاق صورت نگرفت.
صبحانه خیلی در حد معمولی بود ،برخورد کارکنان خوب
سخت گیری بیش از حد کارکنان
خوب
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آپارتمان ونک تهران

مهمانان هتل آپارتمان ونک تهران در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آپارتمان ونک تهران از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آپارتمان ونک تهران بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آپارتمان ونک تهران رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آپارتمان ونک تهران را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.