هتل آپارتمان ونک تهران

تهران ،ونک ،برزیل شرقی ،جنب وزارت کشاورزی ،پلاک سي ويك
-
امتیاز کاربران
4
نظرات کاربران

معرفی هتل آپارتمان ونک تهران

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آپارتمان ونک تهران

ونک-یک تخته
یک تخته
ای‌گردش
589,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آذر
سه شنبه
589,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
589,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
589,000
تومان
7 آذر
جمعه
589,000
تومان
8 آذر
شنبه
589,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
589,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
589,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
589,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
589,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
589,000
تومان
14 آذر
جمعه
589,000
تومان
هتل یار
590,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آذر
سه شنبه
590,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
590,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
590,000
تومان
7 آذر
جمعه
590,000
تومان
8 آذر
شنبه
590,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
590,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
590,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
590,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
590,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
590,000
تومان
14 آذر
جمعه
590,000
تومان
ونک-آپارتمان یک خوابه کوچک برای یک نفر
آپارتمان یک خوابه کوچک برای یک نفر
اقامت 24
460,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آذر
سه شنبه
460,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
460,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
460,000
تومان
7 آذر
جمعه
460,000
تومان
8 آذر
شنبه
460,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
460,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
460,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
460,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
460,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
460,000
تومان
14 آذر
جمعه
460,000
تومان
هتل یار
471,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آذر
سه شنبه
471,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
471,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
471,000
تومان
7 آذر
جمعه
471,000
تومان
8 آذر
شنبه
471,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
471,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
471,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
471,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
471,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
471,000
تومان
14 آذر
جمعه
471,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
ونک-سوئیت دونفره دبل
سوئیت دونفره دبل
ای‌گردش
579,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آذر
سه شنبه
579,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
579,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
579,000
تومان
7 آذر
جمعه
579,000
تومان
8 آذر
شنبه
579,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
579,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
579,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
579,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
579,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
579,000
تومان
14 آذر
جمعه
579,000
تومان
اقامت 24
580,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آذر
سه شنبه
580,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
580,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
580,000
تومان
7 آذر
جمعه
580,000
تومان
8 آذر
شنبه
580,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
580,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
580,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
580,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
580,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
580,000
تومان
14 آذر
جمعه
580,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
ونک-سوئیت دونفره توئین
سوئیت دونفره توئین
هتل یار
590,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آذر
سه شنبه
590,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
590,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
590,000
تومان
7 آذر
جمعه
590,000
تومان
8 آذر
شنبه
590,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
590,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
590,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
590,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
590,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
590,000
تومان
14 آذر
جمعه
590,000
تومان
ونک-آپارتمان يکخوابه دو نفره
آپارتمان يکخوابه دو نفره
ای‌گردش
599,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آذر
سه شنبه
599,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
599,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
599,000
تومان
7 آذر
جمعه
599,000
تومان
8 آذر
شنبه
599,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
599,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
599,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
599,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
599,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
599,000
تومان
14 آذر
جمعه
599,000
تومان
اقامت 24
600,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آذر
سه شنبه
600,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
600,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
600,000
تومان
7 آذر
جمعه
600,000
تومان
8 آذر
شنبه
600,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
600,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
600,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
600,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
600,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
600,000
تومان
14 آذر
جمعه
600,000
تومان
هتل یار
621,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آذر
سه شنبه
621,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
621,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
621,000
تومان
7 آذر
جمعه
621,000
تومان
8 آذر
شنبه
621,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
621,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
621,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
621,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
621,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
621,000
تومان
14 آذر
جمعه
621,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
ونک-سوئیت یکخوابه سه نفره
سوئیت یکخوابه سه نفره
ای‌گردش
699,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آذر
سه شنبه
699,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
699,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
699,000
تومان
7 آذر
جمعه
699,000
تومان
8 آذر
شنبه
699,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
699,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
699,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
699,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
699,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
699,000
تومان
14 آذر
جمعه
699,000
تومان
اقامت 24
700,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آذر
سه شنبه
700,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
700,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
700,000
تومان
7 آذر
جمعه
700,000
تومان
8 آذر
شنبه
700,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
700,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
700,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
700,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
700,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
700,000
تومان
14 آذر
جمعه
700,000
تومان
هتل یار
730,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آذر
سه شنبه
730,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
730,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
730,000
تومان
7 آذر
جمعه
730,000
تومان
8 آذر
شنبه
730,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
730,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
730,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
730,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
730,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
730,000
تومان
14 آذر
جمعه
730,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
ونک-سوئیت چهارنفره
سوئیت چهارنفره
ای‌گردش
799,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آذر
سه شنبه
799,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
799,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
799,000
تومان
7 آذر
جمعه
799,000
تومان
8 آذر
شنبه
799,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
799,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
799,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
799,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
799,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
799,000
تومان
14 آذر
جمعه
799,000
تومان
ونک-آپارتمان یکخوابه چهار نفره
آپارتمان یکخوابه چهار نفره
اقامت 24
800,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آذر
سه شنبه
800,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
800,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
800,000
تومان
7 آذر
جمعه
800,000
تومان
8 آذر
شنبه
800,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
800,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
800,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
800,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
800,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
800,000
تومان
14 آذر
جمعه
800,000
تومان
هتل یار
840,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آذر
سه شنبه
840,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
840,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
840,000
تومان
7 آذر
جمعه
840,000
تومان
8 آذر
شنبه
840,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
840,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
840,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
840,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
840,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
840,000
تومان
14 آذر
جمعه
840,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل آپارتمان ونک تهران

خدمات خانه داری
اینترنت
پارکینگ سر پوشیده با ظرفیت محدود
کرایه اتومبیل با راننده
کپسول آتشنشانی در راهرو
روم سرويس 24 ساعته
لباسشویی
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
اينترنت در لابی
كافی شاپ
پاركينگ
رستوران فرنگی
سوئیت
تلفن در اتاق
سرویس فرنگی
لابی
تلویزیون
اطفای حریق
گشت غیررایگان
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
کافی‌شاپ
اتاق چمدان
جعبه کمک های اولیه
فست‌فود
رستوران
تاکسی سرویس
اعلام حریق
نمازخانه
آسانسور
صندوق امانات
یخچال
کپسول آتش‌نشانی در لابی

نظرات کاربران برای هتل آپارتمان ونک تهران

(4 نظر)
تیم فرانت آفیس علیرغم تغییر در برنامه ما با صبر و بردباری نهایت همکاری را با ما داشتند. سرویس دهی اتاق اما میتواند بهتر باشد. به طور مثال با اینکه تقاضا دادیم که درب صندوق امنیتی باز شود این اتفاق صورت نگرفت.
صبحانه خیلی در حد معمولی بود ،برخورد کارکنان خوب
سخت گیری بیش از حد کارکنان
خوب
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آپارتمان ونک تهران

مهمانان هتل آپارتمان ونک تهران در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آپارتمان ونک تهران از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آپارتمان ونک تهران بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آپارتمان ونک تهران رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آپارتمان ونک تهران را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.