هتل آپارتمان ونک تهران

تهران ،ونک ،برزیل شرقی ،جنب وزارت کشاورزی ،پلاک سي ويك
-
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران

معرفی هتل آپارتمان ونک تهران

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آپارتمان ونک تهران

ونک-یک تخته
یک تخته
ای‌گردش
471,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 اسفند
پنجشنبه
471,000
تومان
15 اسفند
جمعه
471,000
تومان
16 اسفند
شنبه
471,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
471,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
471,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
471,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
471,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
471,000
تومان
22 اسفند
جمعه
471,000
تومان
23 اسفند
شنبه
471,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
471,000
تومان
ونک-آپارتمان یک خوابه کوچک برای یک نفر
آپارتمان یک خوابه کوچک برای یک نفر
هتل یار
471,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 اسفند
پنجشنبه
471,000
تومان
15 اسفند
جمعه
471,000
تومان
16 اسفند
شنبه
471,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
471,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
471,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
471,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
471,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
903,000
تومان
22 اسفند
جمعه
903,000
تومان
23 اسفند
شنبه
903,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
903,000
تومان
اقامت 24
471,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 اسفند
پنجشنبه
471,000
تومان
15 اسفند
جمعه
471,000
تومان
16 اسفند
شنبه
481,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
481,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
481,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
481,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
481,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
471,000
تومان
22 اسفند
جمعه
471,000
تومان
23 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
ونک-سوئیت دونفره دبل
سوئیت دونفره دبل
اقامت 24
591,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 اسفند
پنجشنبه
591,000
تومان
15 اسفند
جمعه
591,000
تومان
16 اسفند
شنبه
600,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
600,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
600,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
600,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
600,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
591,000
تومان
22 اسفند
جمعه
591,000
تومان
23 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
ای‌گردش
654,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 اسفند
پنجشنبه
654,000
تومان
15 اسفند
جمعه
654,000
تومان
16 اسفند
شنبه
654,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
654,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
654,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
654,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
654,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
654,000
تومان
22 اسفند
جمعه
654,000
تومان
23 اسفند
شنبه
654,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
654,000
تومان
ونک-سوئیت دونفره توئین
سوئیت دونفره توئین
هتل یار
622,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 اسفند
پنجشنبه
622,000
تومان
15 اسفند
جمعه
622,000
تومان
16 اسفند
شنبه
654,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
654,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
654,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
654,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
654,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
970,000
تومان
22 اسفند
جمعه
970,000
تومان
23 اسفند
شنبه
970,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
970,000
تومان
ونک-آپارتمان يکخوابه دو نفره
آپارتمان يکخوابه دو نفره
اقامت 24
591,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 اسفند
پنجشنبه
591,000
تومان
15 اسفند
جمعه
591,000
تومان
16 اسفند
شنبه
631,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
631,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
631,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
631,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
631,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
591,000
تومان
22 اسفند
جمعه
591,000
تومان
23 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
654,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 اسفند
پنجشنبه
654,000
تومان
15 اسفند
جمعه
654,000
تومان
16 اسفند
شنبه
686,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
686,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
686,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
686,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
686,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
1,191,000
تومان
22 اسفند
جمعه
1,191,000
تومان
23 اسفند
شنبه
1,191,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
1,191,000
تومان
ای‌گردش
791,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 اسفند
پنجشنبه
791,000
تومان
15 اسفند
جمعه
791,000
تومان
16 اسفند
شنبه
791,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
791,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
791,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
791,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
791,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
791,000
تومان
22 اسفند
جمعه
791,000
تومان
23 اسفند
شنبه
791,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
791,000
تومان
ونک-سوئیت یکخوابه سه نفره
سوئیت یکخوابه سه نفره
اقامت 24
791,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 اسفند
پنجشنبه
791,000
تومان
15 اسفند
جمعه
791,000
تومان
16 اسفند
شنبه
800,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
800,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
800,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
800,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
800,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
791,000
تومان
22 اسفند
جمعه
791,000
تومان
23 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
ای‌گردش
791,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 اسفند
پنجشنبه
791,000
تومان
15 اسفند
جمعه
791,000
تومان
16 اسفند
شنبه
791,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
791,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
791,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
791,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
791,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
791,000
تومان
22 اسفند
جمعه
791,000
تومان
23 اسفند
شنبه
791,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
791,000
تومان
هتل یار
791,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 اسفند
پنجشنبه
791,000
تومان
15 اسفند
جمعه
791,000
تومان
16 اسفند
شنبه
791,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
791,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
791,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
791,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
791,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
1,400,000
تومان
22 اسفند
جمعه
1,400,000
تومان
23 اسفند
شنبه
1,400,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
1,400,000
تومان
ونک-سوئیت چهارنفره
سوئیت چهارنفره
ای‌گردش
840,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 اسفند
پنجشنبه
840,000
تومان
15 اسفند
جمعه
840,000
تومان
16 اسفند
شنبه
840,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
840,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
840,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
840,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
840,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
840,000
تومان
22 اسفند
جمعه
840,000
تومان
23 اسفند
شنبه
840,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
840,000
تومان
ونک-آپارتمان یکخوابه چهار نفره
آپارتمان یکخوابه چهار نفره
اقامت 24
840,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 اسفند
پنجشنبه
840,000
تومان
15 اسفند
جمعه
840,000
تومان
16 اسفند
شنبه
850,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
850,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
850,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
850,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
850,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
840,000
تومان
22 اسفند
جمعه
840,000
تومان
23 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
840,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 اسفند
پنجشنبه
840,000
تومان
15 اسفند
جمعه
840,000
تومان
16 اسفند
شنبه
840,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
840,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
840,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
840,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
840,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
1,609,000
تومان
22 اسفند
جمعه
1,609,000
تومان
23 اسفند
شنبه
1,609,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
1,609,000
تومان

امکانات اتاق های هتل آپارتمان ونک تهران

سرویس بهداشتی ایرانی
اطفای حریق
پارکینگ سر پوشیده با ظرفیت محدود
کرایه اتومبیل با راننده
کپسول آتشنشانی در راهرو
روم سرويس 24 ساعته
لباسشویی
اينترنت در لابی
كافی شاپ
پاركينگ
رستوران فرنگی
سوئیت
تلفن در اتاق
اینترنت
لابی
گشت غیررایگان
سرویس فرنگی
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
کافی‌شاپ
اتاق چمدان
جعبه کمک های اولیه
فست‌فود
رستوران
تاکسی سرویس
اعلام حریق
نمازخانه
آسانسور
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
خدمات خانه داری
کپسول آتش‌نشانی در لابی

نظرات کاربران برای هتل آپارتمان ونک تهران

(5 نظر)
نقاط قوت:
هتل آپارتمان نوساز و خوبی بود. فرنیچر تمیز و نو بود. پرسنل و رسپشن برخورد خوب و گرمی داشتن.
نقاط ضعف:
هتل آپارتمان نوساز و خوبی بود. فرنیچر تمیز و نو بود. پرسنل و رسپشن برخورد خوب و گرمی داشتن.
تجربه خوبی بود. احتمالش زیاده دوباره این هتل رو برای اقامت انتخاب کنم
تیم فرانت آفیس علیرغم تغییر در برنامه ما با صبر و بردباری نهایت همکاری را با ما داشتند. سرویس دهی اتاق اما میتواند بهتر باشد. به طور مثال با اینکه تقاضا دادیم که درب صندوق امنیتی باز شود این اتفاق صورت نگرفت.
صبحانه خیلی در حد معمولی بود ،برخورد کارکنان خوب
سخت گیری بیش از حد کارکنان
خوب
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آپارتمان ونک تهران

مهمانان هتل آپارتمان ونک تهران در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آپارتمان ونک تهران از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آپارتمان ونک تهران بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آپارتمان ونک تهران رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آپارتمان ونک تهران را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.