هتل آپارتمان ونک تهران

تهران ،ونک ،برزیل شرقی ،جنب وزارت کشاورزی ،پلاک سي ويك
-
امتیاز کاربران
6
نظرات کاربران

معرفی هتل آپارتمان ونک تهران

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آپارتمان ونک تهران

ونک-یک تخته
یک تخته
ای‌گردش
550,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
550,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
550,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
550,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
550,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
550,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
550,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
550,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
550,000
تومان
1 خرداد
شنبه
550,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
550,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
550,000
تومان
ونک-آپارتمان یک خوابه کوچک برای یک نفر
آپارتمان یک خوابه کوچک برای یک نفر
اقامت 24
550,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
550,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
550,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
550,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
550,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
550,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
550,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
550,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
550,000
تومان
1 خرداد
شنبه
550,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
550,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
550,000
تومان
هتل یار
550,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
550,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
550,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
550,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
550,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
550,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
550,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
550,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
550,000
تومان
1 خرداد
شنبه
550,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
550,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
550,000
تومان
ونک-آپارتمان  یک نفره - مهمان غیرایرانی
آپارتمان یک نفره - مهمان غیرایرانی
هتل یار
903,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
903,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
903,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
903,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
903,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
903,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
903,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
903,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
903,000
تومان
1 خرداد
شنبه
903,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
903,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
903,000
تومان
ونک-سوئیت دونفره دبل
سوئیت دونفره دبل
اقامت 24
675,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
675,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
675,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
675,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
675,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
675,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
675,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
675,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
675,000
تومان
1 خرداد
شنبه
675,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
675,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
675,000
تومان
ای‌گردش
675,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
675,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
675,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
675,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
675,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
675,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
675,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
675,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
675,000
تومان
1 خرداد
شنبه
675,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
675,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
675,000
تومان
هتل یار
970,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
970,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
970,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
970,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
970,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
970,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
970,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
970,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
970,000
تومان
1 خرداد
شنبه
970,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
970,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
970,000
تومان
ونک-سوئیت دونفره توئین
سوئیت دونفره توئین
هتل یار
690,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
690,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
690,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
690,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
690,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
690,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
690,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
690,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
690,000
تومان
1 خرداد
شنبه
690,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
690,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
690,000
تومان
ونک-آپارتمان يکخوابه دو نفره
آپارتمان يکخوابه دو نفره
اقامت 24
720,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
720,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
720,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
720,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
720,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
720,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
720,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
720,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
720,000
تومان
1 خرداد
شنبه
720,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
720,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
720,000
تومان
ای‌گردش
720,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
720,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
720,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
720,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
720,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
720,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
720,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
720,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
720,000
تومان
1 خرداد
شنبه
720,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
720,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
720,000
تومان
هتل یار
750,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
750,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
750,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
750,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
750,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
750,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
750,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
750,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
750,000
تومان
1 خرداد
شنبه
750,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
750,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
750,000
تومان
ونک-سوئیت دو نفره توئین - مهمان غیرایرانی
سوئیت دو نفره توئین - مهمان غیرایرانی
هتل یار
970,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
970,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
970,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
970,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
970,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
970,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
970,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
970,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
970,000
تومان
1 خرداد
شنبه
970,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
970,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
970,000
تومان
ونک-آپارتمان دو  نفره - مهمان غیرایرانی
آپارتمان دو نفره - مهمان غیرایرانی
هتل یار
1,191,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
1,191,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
1,191,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
1,191,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
1,191,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
1,191,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
1,191,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
1,191,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
1,191,000
تومان
1 خرداد
شنبه
1,191,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
1,191,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
1,191,000
تومان
ونک-سوئیت دو نفره - تخت دبل
سوئیت دو نفره - تخت دبل
هتل یار
690,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
690,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
690,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
690,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
690,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
690,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
690,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
690,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
690,000
تومان
1 خرداد
شنبه
690,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
690,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
690,000
تومان
ونک-سوئیت یکخوابه سه نفره
سوئیت یکخوابه سه نفره
هتل یار
950,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
950,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
950,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
950,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
950,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
950,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
950,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
950,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
950,000
تومان
1 خرداد
شنبه
950,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
950,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
950,000
تومان
اقامت 24
950,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
950,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
950,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
950,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
950,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
950,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
950,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
950,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
950,000
تومان
1 خرداد
شنبه
950,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
950,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
950,000
تومان
ای‌گردش
950,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
950,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
950,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
950,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
950,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
950,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
950,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
950,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
950,000
تومان
1 خرداد
شنبه
950,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
950,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
950,000
تومان
ونک-سوئیت چهارنفره
سوئیت چهارنفره
ای‌گردش
1,100,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
1,100,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
1,100,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
1,100,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
1,100,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
1,100,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
1,100,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
1,100,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
1,100,000
تومان
1 خرداد
شنبه
1,100,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
1,100,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
1,100,000
تومان
ونک-آپارتمان یکخوابه چهار نفره
آپارتمان یکخوابه چهار نفره
اقامت 24
1,100,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
1,100,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
1,100,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
1,100,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
1,100,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
1,100,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
1,100,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
1,100,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
1,100,000
تومان
1 خرداد
شنبه
1,100,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
1,100,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
1,100,000
تومان
هتل یار
1,150,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
1,150,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
1,150,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
1,150,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
1,150,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
1,150,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
1,150,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
1,150,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
1,150,000
تومان
1 خرداد
شنبه
1,150,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
1,150,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
1,150,000
تومان

امکانات اتاق های هتل آپارتمان ونک تهران

سرویس بهداشتی ایرانی
اطفای حریق
پارکینگ سر پوشیده با ظرفیت محدود
کرایه اتومبیل با راننده
کپسول آتشنشانی در راهرو
روم سرويس 24 ساعته
لباسشویی
اينترنت در لابی
كافی شاپ
پاركينگ
رستوران فرنگی
سوئیت
تلفن در اتاق
اینترنت
لابی
گشت غیررایگان
سرویس فرنگی
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
کافی‌شاپ
اتاق چمدان
جعبه کمک های اولیه
فست‌فود
رستوران
تاکسی سرویس
اعلام حریق
نمازخانه
آسانسور
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
خدمات خانه داری
کپسول آتش‌نشانی در لابی

نظرات کاربران برای هتل آپارتمان ونک تهران

(6 نظر)
نقاط قوت:
موقعیت مکانی، دسترسی کلا همه چی عالی بود، من 9روز اقامت داشتم و راضی بودم و هر دفعه بخوام برم تهران حتماً اینجا رو برای اقامت انتخاب میکنم. صبحانه عالی 👍👍
نقاط ضعف:
موقعیت مکانی، دسترسی کلا همه چی عالی بود، من 9روز اقامت داشتم و راضی بودم و هر دفعه بخوام برم تهران حتماً اینجا رو برای اقامت انتخاب میکنم. صبحانه عالی 👍👍
نقاط قوت:
هتل آپارتمان نوساز و خوبی بود. فرنیچر تمیز و نو بود. پرسنل و رسپشن برخورد خوب و گرمی داشتن.
نقاط ضعف:
هتل آپارتمان نوساز و خوبی بود. فرنیچر تمیز و نو بود. پرسنل و رسپشن برخورد خوب و گرمی داشتن.
تجربه خوبی بود. احتمالش زیاده دوباره این هتل رو برای اقامت انتخاب کنم
تیم فرانت آفیس علیرغم تغییر در برنامه ما با صبر و بردباری نهایت همکاری را با ما داشتند. سرویس دهی اتاق اما میتواند بهتر باشد. به طور مثال با اینکه تقاضا دادیم که درب صندوق امنیتی باز شود این اتفاق صورت نگرفت.
صبحانه خیلی در حد معمولی بود ،برخورد کارکنان خوب
سخت گیری بیش از حد کارکنان
خوب
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آپارتمان ونک تهران

مهمانان هتل آپارتمان ونک تهران در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آپارتمان ونک تهران از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آپارتمان ونک تهران بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آپارتمان ونک تهران رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آپارتمان ونک تهران را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.