پرشین پلازا

-
امتیاز کاربران
82
نظرات کاربران

معرفی پرشین پلازا

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو پرشین پلازا

پرشین پلازا-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
ای‌گردش
648,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 خرداد
جمعه
648,000
تومان
29 خرداد
شنبه
648,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
648,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
648,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
648,000
تومان
2 تیر
چهارشنبه
648,000
تومان
3 تیر
پنجشنبه
648,000
تومان
4 تیر
جمعه
648,000
تومان
5 تیر
شنبه
648,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
648,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
648,000
تومان
هتل یار
648,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 خرداد
جمعه
648,000
تومان
29 خرداد
شنبه
648,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
648,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
648,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
648,000
تومان
2 تیر
چهارشنبه
648,000
تومان
3 تیر
پنجشنبه
648,000
تومان
4 تیر
جمعه
648,000
تومان
5 تیر
شنبه
648,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
648,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
648,000
تومان
اقامت 24
648,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 خرداد
جمعه
648,000
تومان
29 خرداد
شنبه
648,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
648,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
648,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
648,000
تومان
2 تیر
چهارشنبه
648,000
تومان
3 تیر
پنجشنبه
648,000
تومان
4 تیر
جمعه
648,000
تومان
5 تیر
شنبه
648,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
648,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
648,000
تومان
علاءالدین
648,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 خرداد
جمعه
648,000
تومان
29 خرداد
شنبه
648,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
648,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
648,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
648,000
تومان
2 تیر
چهارشنبه
648,000
تومان
3 تیر
پنجشنبه
648,000
تومان
4 تیر
جمعه
648,000
تومان
5 تیر
شنبه
648,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
648,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
648,000
تومان
پرشین پلازا-اتاق دو تخته  دبل
اتاق دو تخته دبل
ای‌گردش
748,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 خرداد
جمعه
748,000
تومان
29 خرداد
شنبه
748,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
748,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
748,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
748,000
تومان
2 تیر
چهارشنبه
748,000
تومان
3 تیر
پنجشنبه
748,000
تومان
4 تیر
جمعه
748,000
تومان
5 تیر
شنبه
748,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
748,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
748,000
تومان
اقامت 24
748,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 خرداد
جمعه
748,000
تومان
29 خرداد
شنبه
748,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
748,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
748,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
748,000
تومان
2 تیر
چهارشنبه
748,000
تومان
3 تیر
پنجشنبه
748,000
تومان
4 تیر
جمعه
748,000
تومان
5 تیر
شنبه
748,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
748,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
748,000
تومان
هتل یار
748,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 خرداد
جمعه
748,000
تومان
29 خرداد
شنبه
748,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
748,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
748,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
748,000
تومان
2 تیر
چهارشنبه
748,000
تومان
3 تیر
پنجشنبه
748,000
تومان
4 تیر
جمعه
748,000
تومان
5 تیر
شنبه
748,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
748,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
748,000
تومان
علاءالدین
798,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 خرداد
جمعه
798,000
تومان
29 خرداد
شنبه
798,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
798,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
798,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
798,000
تومان
2 تیر
چهارشنبه
798,000
تومان
3 تیر
پنجشنبه
798,000
تومان
4 تیر
جمعه
798,000
تومان
5 تیر
شنبه
798,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
798,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
798,000
تومان
پرشین پلازا-اتاق دو تخته  ویژه
اتاق دو تخته ویژه
علاءالدین
848,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 خرداد
جمعه
848,000
تومان
29 خرداد
شنبه
848,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
848,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
848,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
848,000
تومان
2 تیر
چهارشنبه
848,000
تومان
3 تیر
پنجشنبه
848,000
تومان
4 تیر
جمعه
848,000
تومان
5 تیر
شنبه
848,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
848,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
848,000
تومان
ای‌گردش
848,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 خرداد
جمعه
848,000
تومان
29 خرداد
شنبه
848,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
848,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
848,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
848,000
تومان
2 تیر
چهارشنبه
848,000
تومان
3 تیر
پنجشنبه
848,000
تومان
4 تیر
جمعه
848,000
تومان
5 تیر
شنبه
848,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
848,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
848,000
تومان
اقامت 24
848,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 خرداد
جمعه
848,000
تومان
29 خرداد
شنبه
848,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
848,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
848,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
848,000
تومان
2 تیر
چهارشنبه
848,000
تومان
3 تیر
پنجشنبه
848,000
تومان
4 تیر
جمعه
848,000
تومان
5 تیر
شنبه
848,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
848,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
848,000
تومان
هتل یار
848,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 خرداد
جمعه
848,000
تومان
29 خرداد
شنبه
848,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
848,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
848,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
848,000
تومان
2 تیر
چهارشنبه
848,000
تومان
3 تیر
پنجشنبه
848,000
تومان
4 تیر
جمعه
848,000
تومان
5 تیر
شنبه
848,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
848,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
848,000
تومان
پرشین پلازا-اتاق دو تخته  توئین
اتاق دو تخته توئین
ای‌گردش
748,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 خرداد
جمعه
748,000
تومان
29 خرداد
شنبه
748,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
748,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
748,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
748,000
تومان
2 تیر
چهارشنبه
748,000
تومان
3 تیر
پنجشنبه
748,000
تومان
4 تیر
جمعه
748,000
تومان
5 تیر
شنبه
748,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
748,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
748,000
تومان
هتل یار
748,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 خرداد
جمعه
748,000
تومان
29 خرداد
شنبه
748,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
748,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
748,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
748,000
تومان
2 تیر
چهارشنبه
748,000
تومان
3 تیر
پنجشنبه
748,000
تومان
4 تیر
جمعه
748,000
تومان
5 تیر
شنبه
748,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
748,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
748,000
تومان
اقامت 24
748,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 خرداد
جمعه
748,000
تومان
29 خرداد
شنبه
748,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
748,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
748,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
748,000
تومان
2 تیر
چهارشنبه
748,000
تومان
3 تیر
پنجشنبه
748,000
تومان
4 تیر
جمعه
748,000
تومان
5 تیر
شنبه
748,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
748,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
748,000
تومان
علاءالدین
798,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 خرداد
جمعه
798,000
تومان
29 خرداد
شنبه
798,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
798,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
798,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
798,000
تومان
2 تیر
چهارشنبه
798,000
تومان
3 تیر
پنجشنبه
798,000
تومان
4 تیر
جمعه
798,000
تومان
5 تیر
شنبه
798,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
798,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
798,000
تومان
پرشین پلازا-اتاق سه تخته استاندارد
اتاق سه تخته استاندارد
هتل یار
998,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 خرداد
جمعه
998,000
تومان
29 خرداد
شنبه
998,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
998,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
998,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
998,000
تومان
2 تیر
چهارشنبه
998,000
تومان
3 تیر
پنجشنبه
998,000
تومان
4 تیر
جمعه
998,000
تومان
5 تیر
شنبه
998,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
998,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
998,000
تومان
ای‌گردش
998,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 خرداد
جمعه
998,000
تومان
29 خرداد
شنبه
998,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
998,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
998,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
998,000
تومان
2 تیر
چهارشنبه
998,000
تومان
3 تیر
پنجشنبه
998,000
تومان
4 تیر
جمعه
998,000
تومان
5 تیر
شنبه
998,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
998,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
998,000
تومان
اقامت 24
998,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 خرداد
جمعه
998,000
تومان
29 خرداد
شنبه
998,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
998,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
998,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
998,000
تومان
2 تیر
چهارشنبه
998,000
تومان
3 تیر
پنجشنبه
998,000
تومان
4 تیر
جمعه
998,000
تومان
5 تیر
شنبه
998,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
998,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
998,000
تومان
علاءالدین
998,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 خرداد
جمعه
998,000
تومان
29 خرداد
شنبه
998,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
998,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
998,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
998,000
تومان
2 تیر
چهارشنبه
998,000
تومان
3 تیر
پنجشنبه
998,000
تومان
4 تیر
جمعه
998,000
تومان
5 تیر
شنبه
998,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
998,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
998,000
تومان
پرشین پلازا-کانکت چهار تخته فمیلی روم
کانکت چهار تخته فمیلی روم
ای‌گردش
1,480,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 خرداد
جمعه
1,480,000
تومان
29 خرداد
شنبه
1,480,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
1,480,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
1,480,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
1,480,000
تومان
2 تیر
چهارشنبه
1,480,000
تومان
3 تیر
پنجشنبه
1,480,000
تومان
4 تیر
جمعه
1,480,000
تومان
5 تیر
شنبه
1,480,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
1,480,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
1,480,000
تومان
هتل یار
1,480,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 خرداد
جمعه
1,480,000
تومان
29 خرداد
شنبه
1,480,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
1,480,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
1,480,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
1,480,000
تومان
2 تیر
چهارشنبه
1,480,000
تومان
3 تیر
پنجشنبه
1,480,000
تومان
4 تیر
جمعه
1,480,000
تومان
5 تیر
شنبه
1,480,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
1,480,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
1,480,000
تومان
علاءالدین
1,480,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 خرداد
جمعه
1,480,000
تومان
29 خرداد
شنبه
1,480,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
1,480,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
1,480,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
1,480,000
تومان
2 تیر
چهارشنبه
1,480,000
تومان
3 تیر
پنجشنبه
1,480,000
تومان
4 تیر
جمعه
1,480,000
تومان
5 تیر
شنبه
1,480,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
1,480,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
1,480,000
تومان
اقامت 24
1,480,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 خرداد
جمعه
1,480,000
تومان
29 خرداد
شنبه
1,480,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
1,480,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
1,480,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
1,480,000
تومان
2 تیر
چهارشنبه
1,480,000
تومان
3 تیر
پنجشنبه
1,480,000
تومان
4 تیر
جمعه
1,480,000
تومان
5 تیر
شنبه
1,480,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
1,480,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
1,480,000
تومان
پرشین پلازا-سوئیت دوخوابه ویژه
سوئیت دوخوابه ویژه
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
28 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
سه شنبه
1,698,000
تومان
2 تیر
چهارشنبه
1,698,000
تومان
3 تیر
پنجشنبه
1,698,000
تومان
4 تیر
جمعه
1,698,000
تومان
5 تیر
شنبه
1,698,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
1,698,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
1,698,000
تومان
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
28 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
دوشنبه
1,698,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
1,698,000
تومان
2 تیر
چهارشنبه
1,698,000
تومان
3 تیر
پنجشنبه
1,698,000
تومان
4 تیر
جمعه
1,698,000
تومان
5 تیر
شنبه
1,698,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
1,698,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
1,698,000
تومان
پرشین پلازا-سوئیت پرزیدنت
سوئیت پرزیدنت
علاءالدین
3,998,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 خرداد
جمعه
3,998,000
تومان
29 خرداد
شنبه
3,998,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
3,998,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
3,998,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
3,998,000
تومان
2 تیر
چهارشنبه
3,998,000
تومان
3 تیر
پنجشنبه
3,998,000
تومان
4 تیر
جمعه
3,998,000
تومان
5 تیر
شنبه
3,998,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
3,998,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
3,998,000
تومان
اقامت 24
3,998,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 خرداد
جمعه
3,998,000
تومان
29 خرداد
شنبه
3,998,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
3,998,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
3,998,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
3,998,000
تومان
2 تیر
چهارشنبه
3,998,000
تومان
3 تیر
پنجشنبه
3,998,000
تومان
4 تیر
جمعه
3,998,000
تومان
5 تیر
شنبه
3,998,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
3,998,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
3,998,000
تومان
ای‌گردش
3,998,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 خرداد
جمعه
3,998,000
تومان
29 خرداد
شنبه
3,998,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
3,998,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
3,998,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
3,998,000
تومان
2 تیر
چهارشنبه
3,998,000
تومان
3 تیر
پنجشنبه
3,998,000
تومان
4 تیر
جمعه
3,998,000
تومان
5 تیر
شنبه
3,998,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
3,998,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
3,998,000
تومان
پرشین پلازا-سوئیت جونیور دبل ویژه
سوئیت جونیور دبل ویژه
علاءالدین
1,698,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 خرداد
جمعه
1,698,000
تومان
29 خرداد
شنبه
1,698,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
1,698,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
1,698,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
1,698,000
تومان
2 تیر
چهارشنبه
1,698,000
تومان
3 تیر
پنجشنبه
1,698,000
تومان
4 تیر
جمعه
1,698,000
تومان
5 تیر
شنبه
1,698,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
1,698,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
1,698,000
تومان

امکانات اتاق های پرشین پلازا

اعلام حریق
خدمات خانه داری
آتلیه
كتابخانه
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
شبکه پخش فیلم
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
روم سرويس
اينترنت در لابی
كافی شاپ
پاركينگ
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
چايخانه سنتی
وسایل بدنسازی
لوازم بهداشتی
تلفن
دمپایی
حوله
مینی بار
یخچال
اینترنت در اتاق
رخت آویز
دمپایی حمام
کارت هوشمند درب اتاق
سیستم گرمایش
حوله حمام
پنجره
جكوزی
تلویزیون lcd
اینترنت بی سیم
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
خدمات باربري
سیستم سرمایش
مینی بار
سیستم تهویه مطبوع
مبلمان
اتاق چمدان
ماساژ
ماهواره
رستوران
سونا
استخر
تاکسی سرویس
پارکینگ
نمازخانه
آسانسور
اینترنت در اتاق
حوله
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
آژانس مسافرتی
سرویس فرنگی
اطفای حریق
سرویس بهداشتی ایرانی
فتوکپی
کمد لباس
دمپایی
مینی بار رایگان
کافی شاپ
کافی نت
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
اينترنت (Wifi)
حمام
فروشگاه
آرایشگاه
فروشگاه و غرفه
سالن ورزش
سوئیت
تلفن در اتاق
اینترنت
خدمات تور
مرکز خرید
اتاق سیگار
لابی
اتاق بازی
پله اضطراری
دستگاه واکس کفش
تلفن
اباژور
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
حمام

نظرات کاربران برای پرشین پلازا

(82 نظر)
نقاط قوت:
هتلی واقعا حرفه ای
نقاط ضعف:
هتلی واقعا حرفه ای
من هتل زیاد میرم و حرفه بودن بخش های مختلف مشهوده. درود
نقاط قوت:
همه چی خوب بود
نقاط ضعف:
همه چی خوب بود
همه چی خوب بود. ممنون
نقاط قوت:
موقعیت مکانی مناسب و بهداشت اتاق و پرسنل خوش برخورد
نقاط ضعف:
موقعیت مکانی مناسب و بهداشت اتاق و پرسنل خوش برخورد
نقاط قوت:
همه چی عالی، غذاها خوب بود مخصوصا در رستوران جدیدشان، اتاق هم خیلی تمیز و مرتب و بالاترین حسن اینجا پرسنل هستند و مدیریتی که اینها رو جذب کرده. با تشکر
نقاط ضعف:
همه چی عالی، غذاها خوب بود مخصوصا در رستوران جدیدشان، اتاق هم خیلی تمیز و مرتب و بالاترین حسن اینجا پرسنل هستند و مدیریتی که اینها رو جذب کرده. با تشکر
بنده خیلی از هتل ها رو رفتم ولی اینجا کیفیتش و نوساز بودنش و البته غذاهای متنوعش لحظات خوبی رو برایم رقم زد.
نقاط قوت:
شیک و نوساز، رستوران جدیدشون الحق والانصاف بی نظیره، لذت بخش ترین غذایی که خوردم در حالی که زیر پاهات کل تهرانه، پرسنل هم بسیار مودبانه برخورد کردن، اتاق هم تمیز و بزرگ بود.
نقاط ضعف:
شیک و نوساز، رستوران جدیدشون الحق والانصاف بی نظیره، لذت بخش ترین غذایی که خوردم در حالی که زیر پاهات کل تهرانه، پرسنل هم بسیار مودبانه برخورد کردن، اتاق هم تمیز و بزرگ بود.
من یک ساله که مشتری هتل هستم و تا الان هم هیچ نارضایتی نداشتم، چون واقعا محترمانه برخورد میکنن و خدماتشان هم عالیه. ممنون
نقاط قوت:
کیفیت غذا بسیار مناسب و تازه بود، پرسنل عالی، همه جا از تمیزی واقعا برق میزد، خیلی جاها برای جلب نظر مشتری پروتکل های بهداشتی رو رعایت نمیکنن ولی اینجا واقعا اهمیت میدن. موقعیت مکانی ش هم خوبه. این دفعه هم با رستوران ویوی 360 درجه واقعا غافل گیر شدیم . واقعا زیباست.
نقاط ضعف:
کیفیت غذا بسیار مناسب و تازه بود، پرسنل عالی، همه جا از تمیزی واقعا برق میزد، خیلی جاها برای جلب نظر مشتری پروتکل های بهداشتی رو رعایت نمیکنن ولی اینجا واقعا اهمیت میدن. موقعیت مکانی ش هم خوبه. این دفعه هم با رستوران ویوی 360 درجه واقعا غافل گیر شدیم . واقعا زیباست.
بسیار عالی بود. غذا، نظافت، پرسنل، رستوران که انگار تو بام تهران داری غذا میخوری.
نقاط قوت:
محیط ارام و تمیز هتل برخورد مناسب پرسنل تامین سریع خواسته های مشتریان
نقاط ضعف:
نداشتن پارکینگ بزرگ
من چندین بار در این هتل اقامت داشتم، نمیدونم چرا تمیزی هتل متغیر هست گاهی خیلی ضعیف و گاهی خوب، البته وقتی عنوان میشه پیگیری عالیه ولی بنظرم نباید اینجوری باشه
متاسفانه صدا از راهروها به اتاق منتقل ميشود هنگام استراحت. كاركنان هتل ساعت ٣ بعد از ظهر كه مشغول نظافت و جارو برقى هستند كه باعث سلب آسايش ميشوند
کارکنان عالی، فضای اتاقها خوب، تمیزی خوب
من برای یک سفر کاری به مدت یک شب در این هتل اقامت داشتم و نسبتا از همه موارد راضی بودم.
هتل از هر لحاظ عالی چون نوساز وتمیز هست
با سلام و تبریک سال نو هتل شما خوبه ولی چند تا مشکل جزیی داره اول اینکه غذاهاتون با ۹ درصد حساب میشه این یکم خوب نیست دوما موقع صرف صبحانه پرسنل دایم مهمونا رو که در حال صرف صبحانه هستن نگاه میکنن این خیلی بده ب نظر شخص بنده و اینکه برای تمیز کردن اتاقها و تعویض حوله هی باید گوش زد میکردیم و ی چیز دیگه اینکه پرسنلی که میان اتاق تمیز میکنن نباید بگن عیدی بده اگه من نوعی درکم برسه میدم در غیر این صورت با این رفتارپرسنل نظافت ,کلاس هتل رو میارن پایین ولی در کل ب همه کارکنان خسته نباشید میگم موفق باشین
نقاط قوت:
خیلی عالی بود هم از لحاظ برخورد پرسنل و هم دنج بودن هتل
نقاط ضعف:
اول این که منو صبحانه ضعیف بود و تهویه داخل اتاق ها
نظافت خیلی متوسط در حد هتل ۵ ستاره نیست
نقاط قوت:
فوق العاده تمیز
نقاط ضعف:
جهت تحویل گرفتن اتاق تاخیر داشتن
۱- من فقط به خاطر موقعیت مکانی به این هتل میرم ۲- دو بار پیش اومد که کلید اتاق بعد از یک شب غیر فعال میشد ۳- روز جمعه ساعت ۱/۵ بعد از ظهر زنگ زدن اتاق و در باره غذای رستوران نظرسنجی کردن!!!! ۴- خیلی باید معطل اسانسور بشید ۵- یک بار که نیاز به مراجعه به بیمارستان داشتم، قسمت پذیرش نمیدونست که کدوم بیمارستان به هتل نزدیکتره ۶- یک جلسه کاری داشتم و در لابی سفارش قهوه دادیم. بعد از مدتت نیم ساعت که مشغول مذاکره بودیم یاد سفارش افتادم. وقتی مراجعه کردم بهم گفتن که فراموش کردن. سه نفری توی کافه مشغول صحبت بودن و میهمان من هم بدون پذیرایی هتل رو ترک کرد ۷- تاکسی هتل بسیار گرون هست. استفاده نکنید.
از راهرو ها صدا به اتاق منتقل ميشود هنگام نظافت و جارو
نقاط قوت:
نظافت پارکینگ
نقاط ضعف:
عدم وجود ملزومات مسافر به تعداد مسافر
نقاط قوت:
رفتار بسیار عالی پرسنل کیفیت غذایی خوب
نقاط ضعف:
شلوغی اسانسور
نقاط قوت:
اتاق های جادار تمییز بودن فضای داخلی اتاق تهویه و سیستم گرمایشی مناسب اندازه مناسب تخت های تک نفره درمقایسه با سایر هتل ها راحتی تشک خواب آرامش و نظم راهنمایی با حوصله صبحانه متنوع با کیفیت سبستم تلویزیونی مناسب همراه با امکان نمایش فیلم ها و سریال های نمایش خانگی به روز و رایگان پذیرش و تحویل اتاق در کمترین زمان
نقاط ضعف:
عدم داشتن سرویس بهداشتی ایرانی عدم تهویه در فضای سرویس بهداشتی تمییز نبودن شیشه های اتاق سرد بودن صبحانه دراولین ساعات ارائه
نقاط قوت:
صبحانه بوفه بسیار خوب رفتار مناسب پرسنل کیفیت اتاق خوب بود سیستم تلویزیون مرکزی واقعا خوب بود
نقاط ضعف:
پنجره های اتاق قابل باز شدن نبود و شب اتاق واقعا گرم بود لابی کوچک نبودن سرویس بهداشتی ایران.فقط یکی در لابی و باید منتظر بمونید.صدای اتاق های دیگه شنیده می‌شد آسانسور ها کوچیک و ظرفیت کم باید منتظر بمونید برای رستوران و یا رفتن به لابی ظرفیت لابی محدود به بیست نفر
بسیار عالی و خوب بود
خوب
هتل با شکوه و خاصی نبود معمولی بود،برخورد ها در حد هتل ۵ستاره نبود،کافی شاپ کیفیت نداشت
نقاط قوت:
نوساز بودن هتل تمیز و مرتب و بزرگ بودن اتاق ها دنج بودن هتل
نقاط ضعف:
جواب سربالا دادن بعضی از پرسنل هتل ناقص بودن منوی صبحانه نسبت به سایر هتل های پنج ستاره
ما ۳ شب در هتل اقامت داشتیم داخل اتاق فقط دو عدد آب معدنی کوچیک بود که به نظرم بسیار کمه و مجبور هستین از آب لوله کشی برای چایساز استفاده کنید اتاق ها عایق حرارتی هستن و زود گرم میشن ولی متاسفانه عایق صدا نیستن و هر رفت و آمدی در راهرو شنیده میشد و آزاردهنده بود سرو صبحانه از ساعت ۷-۱۰ بود، ولی ساعت ۸ بیشتر غذاهای گرم تموم شده بود و تنوع غذایی در حد هتل ۳ ستاره هست مثلا حلیم زودتر از هر چیزی تموم میشد و خیلی از خوراک اصلی شارژ نمیشد و ظرف های خالی زیادی روی میز دیده میشد از نظر منطقه نظری ندارم . رفتار کارکنان و پرسنل خوب و محترمانه بود
همه چي عالي اتاق سري هفت خيلي خوب هست البته اكثرا ظرفيت ندارد تقريبا هر هفته اقامت دارم ولي اخيرا سري هفت ظرفيت ندارد
نقاط قوت:
هتل همه جوره عالی بودواقعا
نقاط ضعف:
ازنظرخانه داری بدون اجازه وارداتاق شدند وروم سرویس واقعا ضعیف بودکه چندین بارتماس گرفتیم برامون آب معدنی بیارندمتاسفانه انجام نشدبعدش اتاقی که مارزروکردیم بهمون ندادن اتاق بدون بالکن بود که اینقدرگرم بود وضعیت بدی داشت
از همه لحاظ عالي
به نظر من بسیار عالی بود
به نظرم واسه يك شب خوابيدن بد نيست
عالی
نقاط قوت:
برخورد پرسنل عالی نظافت اتاق بی نقص روم سرویس عالی
نقاط ضعف:
بوفه صبحانه میتونست بهتر باشه
بسیار عالی
به مدت چهار شب در شهریور ماه در این هتل اقامت داشتم از نظر دسترسی مکان هتل خوب هست پمپ بنزین نزدیک هتل هست پارکینگ کوچکی داره و بعضی شب ها جا برای ماشین من نبود که سوییچ ماشین رو میدادم دست پرسنل تا هر موقع جا باز شد ماشین رو پارک کنند پرسنل خوب و مودبی داره اتاق ها عایق خوبی ندارن و صدا از اتاق های اطراف میاد خانه داری خوبی داره و نظافت اتاق ها بخوبی انجام میشه و نقطه قوت هتل هست صبحانه خوری در شرایط کرونا اصلا مناسب نبود و پروتکل ها رعایت نمیشد روی هم میشه گفت در حد هتل پنج ستاره نیست
خوب بود
کمبود فضای ازاد
هتل خوب
من به همراه همسرم سه روز در هتل پرشین پلازا در دوران کرونا اقامت داشتیم. پذیرش هتل بسیار سریع و دوستانه بود،ظاهر هتل و راهرو ها شیک بود، از لحاظ نظافت اتاق ها خیلی بد و با تاخیر و پیگیری مداوم خود ما انجام میشد و مسئولین نظافت اصلا بهداشت رو رعایت نمیکردند، حوله ها از قبل بسته بندی نبود و روی ترالی ها تازه اگه میگفتیم داخل بسته میذاشتن،از صبحانه استفاده نکردیم با توجه به شرایط وجود کرونا، یک شب از کافی شاپ هتل پیتزا سفارش دادیم که اصلا روی غذا پوشیده نشده بود و به اندازه کافی گرم نبود. فضای اتاق بزرگ و نور کافی داشت ولی اگر مسئولین نظافت رو خانم انتخاب کنن صد درصد نتیجه بهتری خواهند گرفت.
بنده در ۲۲ مرداد ماه بمدت سه شب در آنجا اقامت داشتم از نظر بنده این هتل بسیار شیک و تمیز با رعایت پروتکلهای بهداشتی محیطی ارام و دنج برای میهمانان خودش فراهم کرده با وجود مهمانداران بسبار مهربان و خوش برخورد ومودب و وظیفه شناس آرامش آنجا رو دو چندان کرده. فقط اگر بخوایم یک ایراد کوچک از این هتل بگیریم اینه که کیفیت غذا کمی پایین و محدود میباشد که بنده برای دوستان راهکار دارم . و آن اینه که حتما همان روز اول با سر آشپز انجا ارتباط برقرار کنید جوانی بسیار مودب و خوش سلیقه میباشد وبعد از آن غذاهای گرم و طبق سلیقه شما تهیه و برای سرو خدمتتون ارائه میدهند. مسئله بعد این هستش که از کافی شاپ و یا رستوران اگر سفارشی بدید علاوه بر اینکه قیمتها بالا میباشد نسبت به کیفیت آن ۹ درصد ارزش افزوده بهش اضاف میشود و ۱۵ درصد هم حق سرویس یعنی خدا پدر دارایی رو بیامرزه که درصدش کمتر از درصد سرویس هتل میباشد. با تشکر از مدیریت و تمامی پرسنل هتل پرشین پلاز
۱. صدای زنگ تلفن خیلی بلند است. ۲. در اقامت ۶ ساعته، مراجعه مسئول خانه داری جهت نظافت اتاق عجیب است و باعث سلب آسایش می‌گردد. ۳. تعداد حوله موجود در اتاق با تعداد میهمانان همخوانی نداشت. ۴. تعداد چوب‌رختی فقط یک‌عدد بود. ۵. مینی‌بار یا شارژ نشده بود و یا فاقد ملزومات کافی بود. ۶. جعبه دستمال کاغذی شل بوده و باعث ریختن همه دستمال‌ها به روی زمین گردید. ۷. تحویل سفارش کافی‌شاپ بدون چنگال و چاقو ناشی از عدم آموزش کافی می‌باشد. ۸. بنظر میرسید اتاق جهت اقامت یکنفر میهمان مهیا شده بود، نه ۲ نفر. * علیرغم کاستی‌های فوق، برخورد کلیه پرسنل هتل بسیار خوب و محترمانه بود، و با تذکر نیاز میهمان را فراهم می‌کردند.
بوی سیگار داخل راهروها
نقاط قوت:
عالی بود
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
تمیز نبودن سرویس چای خوری
به نسبت قیمت خوب نبود. اتاق ها تمیز حوله ها و ملحغه های تمیز اما وسایل بهداشتی اصلا در حد یه هتل 5 ستاره نبود صبحانه هم در حد هتل سه ستاره و حتی کمتر بود. اتاق بزرگ تختخواب راحت کولر خیلی خوب بالکن خوب و اب رایگان در یخچال . اینترنت خیلی خوب نبود میشد تو تلویزیون فیلم و سریال تماشا کرد و به موسیقی گوش داد. روم سرویس هم خوب بود ماحفه ها بعضی جاهاشون پاره شده بود. در کل یک هتل تمیز و گرون!
یه جای فوق العاده برای استراحت پرسنل خوش برخورد غذای خوب و فضای عالی قطعا دوباره این هتل رو رزرو خوهام کرد
نقاط قوت:
عالی بود
نقاط ضعف:
هیچی
نقاط قوت:
بسیار عالی و مطلوب بود
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی وجود نداشت
نقاط قوت:
معمولی بود
نقاط ضعف:
معمولی
نقاط قوت:
بسیار عالی بود
نقاط ضعف:
نکته منفی مشاهده نشد
نقاط قوت:
خیلی ایده آل بود
نقاط ضعف:
نقطه ضعفی نداشت
نقاط قوت:
رضایت داشتم
نقاط ضعف:
چیزی مشاهده نشد
نقاط قوت:
صبحانه خیلی خوب بود برخورد خوب رستوران خوب
نقاط ضعف:
امکانات داخل اتاق ضعیف بود
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
ملاحظه نشد
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
موردی ندیدم
نقاط قوت:
رضایت داشتم
نقاط ضعف:
مشکلی نبود
نقاط قوت:
موقعیت مکانی خوب سکوت هتل و امکانات داخل اتاق
نقاط ضعف:
پرسنل آموزش ندیده بودن آب معدنی هزینه داشت
برای اینکه به این هتل برسید باید از کوه بالا برید :(
نقاط قوت:
همه چی خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
مورد منفی ندیدیم
نقاط قوت:
فوق العاده عالی
نقاط ضعف:
هیچی
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
برای پذیرش معطل شدیم
نقاط قوت:
کاملا رضایت بخش بود
نقاط ضعف:
فاقد نکته منفی
نقاط قوت:
بسیار عالی بود
نقاط ضعف:
هیچ نقصی نداشت
نقاط قوت:
بسیار عالی بود
نقاط ضعف:
هیچی دیده نشد
نقاط قوت:
بسیار عالی
نقاط ضعف:
هیچی
نقاط قوت:
از همه نظر بسیار عالی
نقاط ضعف:
هزیننه های هتل بسیار بالا بود
نقاط قوت:
از همه نظر راضی بودم و خوب بود
نقاط ضعف:
نکته منفی ندیدم
نقاط قوت:
همه چی خیلی خوب و اوکی بود
نقاط ضعف:
موردی ندیدیم
بدون استخر، سالن ورزشی، سونا ،فضای باز، اسپا،امکانات سرگرمی و...با هیچ معیاری ۵ستاره محسوب نمیشه،برای کسانیکه به اقامت درهتل۵ستاره عادت دارند به هیچ عنوان توصیه نمیکنم.
نقاط قوت:
با سلام هتل بسيار شيك و تميز پرسنل بسيار مودب وخوب صبحانه عالي سرعت نت بالا اتاق بزرگ وتميز
نقاط ضعف:
استخر ندارد فضاي سبز
نقاط قوت:
موقعيت مكاني مناسب اتاقهاي نوساز و تميز
نقاط ضعف:
هيچ امكاناتي كه اين هتل را درجه ٥ كند ،اعم از سالن ورزش ،استخر ،ماساژ ،مركز خريد نداشت،سرويس دهي و برخورد پذيرش متوسط به سمت ضعيف بود.
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
مورد خاصی نبود
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
روم سرویس ضعیف بود
صبحانه عالی، اتاقهای تمیز. به محض اینکه وارد هتل شدیم با یک لیوان آب میوه از ما استقبال کردند دکوراسیون و خدمات خوب بود اما پرسنل غیر حرفه ای بودند
نقاط قوت:
من ۲ روز آخر هفته با همسرم در این هتل اقامت داشتم . فوق العاده بود. اتاق بزرگ , شیک و بسیار تمیز و بهداشتی, رفتار کارکنان عالی بود, بالکن با چشم انداز زیبا از شمال تهران , صبحانه فوق العاده بود, سیستم تهویه خیلی خوب
نقاط ضعف:
به خدا هیچ مشکلی نداشت
نقاط قوت:
همه چی عالی بود
نقاط ضعف:
ندیدیم
نقاط قوت:
برخورد و رفتار پرسنل خیلی خوبه و موقعیت مکانی هتل عالیه راضی بودم
نقاط ضعف:
از نظر صبحانه خیلی سطحش پایینه ، لاندری نداره ، کافی شاپش خیلی معمولیه ، پارکینگ نداره و امکانات برای کودک هم نداره
با سلام ، هتل مجلل ۵ ستاره پرشین پلازا بسیار خوب وبینظیر است به معنای واقعی ۵ ستاره است از لحاظ موقعیت مکانی ، مدیریت ، برخورد کارمندان،زیبایی اتاق ها،طعم غذا وهر آنچه که لازم است یک هتل داشته باشد این هتل زیبا دارد.
هتل خیلی زیبا و شیک با فضای عالی و اتاقهای بزرگ با چشم‌انداز کل تهران کارمند های هتل خوش اخلاق بودند صبحانه‌اش مطلوب از همه بهتر جای قلیان و سیگار داره هر زمان که تهران اومدم حتما دوباره همین هتل رو انتخاب میکنم
طراحی هتل و امکاناتش خوبه ولی چون هتل 2 ماهه افتتاح شده پرسنل هتل کم تجربه هستن!!!!!! و خیلی کار داره تا جا بیفتن!!!
این هتل موقعیت مکانی بسبار خوبی دارد. صبحانه خوب و اتاقها بسیار بزرگ و دلباز بودند.کارکنان خیلی خوش برخورد بودند و کمک میکردند. اندازه استخر هم بسیار خوب بود. این هتل را به همه توصیه می کنم.حتما دوباره این هتل را انتخاب خواهم کرد
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره پرشین پلازا

مهمانان پرشین پلازا در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان پرشین پلازا از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت