پرشین پلازا

-
امتیاز کاربران
131
نظرات کاربران

معرفی پرشین پلازا

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو پرشین پلازا

ظرفیت 2 نفر

دو تخته دابل (اقامت 7 ساعته)
اسنپ تریپ
748,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
748,000
تومان
28 دی
سه شنبه
748,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
748,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
748,000
تومان
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
دو تخته تویین (اقامت 7 ساعته)
اسنپ تریپ
748,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
748,000
تومان
28 دی
سه شنبه
748,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
748,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
748,000
تومان
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
دو تخته توئین اقامت 7 ساعته - بدون صبحانه
هتل یار
748,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
748,000
تومان
28 دی
سه شنبه
748,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
748,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
748,000
تومان
1 بهمن
جمعه
748,000
تومان
2 بهمن
شنبه
748,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
748,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
748,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
748,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
748,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
748,000
تومان
دو تخته اقامت ساعتی( بدون صبحانه 6 ساعت)
ای‌گردش
798,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
798,000
تومان
28 دی
سه شنبه
798,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
798,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
798,000
تومان
دوتخته توئین
علاءالدین
1,098,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
1,098,000
تومان
28 دی
سه شنبه
1,098,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
1,098,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
1,098,000
تومان
1 بهمن
جمعه
1,098,000
تومان
2 بهمن
شنبه
1,098,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
1,098,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,098,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,098,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,098,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,098,000
تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
1,098,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
1,098,000
تومان
28 دی
سه شنبه
1,098,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
1,098,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
1,098,000
تومان
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
اتاق دو تخته - دبل
هتل یار
1,098,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
1,098,000
تومان
28 دی
سه شنبه
1,098,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
1,098,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
1,098,000
تومان
1 بهمن
جمعه
1,098,000
تومان
2 بهمن
شنبه
1,098,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
1,098,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,098,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,098,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,098,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,098,000
تومان
دو تخته دبل
علاءالدین
1,098,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
1,098,000
تومان
28 دی
سه شنبه
1,098,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
1,098,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
1,098,000
تومان
1 بهمن
جمعه
1,098,000
تومان
2 بهمن
شنبه
1,098,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
1,098,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,098,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,098,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,098,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,098,000
تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
1,098,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
1,098,000
تومان
28 دی
سه شنبه
1,098,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
1,098,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
1,098,000
تومان
1 بهمن
جمعه
1,098,000
تومان
2 بهمن
شنبه
1,098,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
1,098,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,098,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,098,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,098,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,098,000
تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
1,098,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
1,098,000
تومان
28 دی
سه شنبه
1,098,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
1,098,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
1,098,000
تومان
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
اتاق دوتخته - توئین
هتل یار
1,098,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
1,098,000
تومان
28 دی
سه شنبه
1,098,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
1,098,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
1,098,000
تومان
1 بهمن
جمعه
1,098,000
تومان
2 بهمن
شنبه
1,098,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
1,098,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,098,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,098,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,098,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,098,000
تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
1,098,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
1,098,000
تومان
28 دی
سه شنبه
1,098,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
1,098,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
1,098,000
تومان
1 بهمن
جمعه
1,098,000
تومان
2 بهمن
شنبه
1,098,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
1,098,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,098,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,098,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,098,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,098,000
تومان
دو تخته بالکن دار
علاءالدین
1,248,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
1,248,000
تومان
28 دی
سه شنبه
1,248,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
1,248,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
1,248,000
تومان
1 بهمن
جمعه
1,248,000
تومان
2 بهمن
شنبه
1,248,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
1,248,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,248,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,248,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,248,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,248,000
تومان
اتاق دو تخته دبل بالکن دار
اقامت 24
1,248,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
1,248,000
تومان
28 دی
سه شنبه
1,248,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
1,248,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
1,248,000
تومان
1 بهمن
جمعه
1,248,000
تومان
2 بهمن
شنبه
1,248,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
1,248,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,248,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,248,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,248,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,248,000
تومان
اتاق دو تخته توئین بالکن دار
هتل یار
1,248,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
1,248,000
تومان
28 دی
سه شنبه
1,248,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
1,248,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
1,248,000
تومان
1 بهمن
جمعه
1,248,000
تومان
2 بهمن
شنبه
1,248,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
1,248,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,248,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,248,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,248,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,248,000
تومان
اتاق دو تخته دبل بالکن دار
هتل یار
1,248,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
1,248,000
تومان
28 دی
سه شنبه
1,248,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
1,248,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
1,248,000
تومان
1 بهمن
جمعه
1,248,000
تومان
2 بهمن
شنبه
1,248,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
1,248,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,248,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,248,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,248,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,248,000
تومان
اتاق دو تخته توئین بالکن دار
اقامت 24
1,248,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
1,248,000
تومان
28 دی
سه شنبه
1,248,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
1,248,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
1,248,000
تومان
1 بهمن
جمعه
1,248,000
تومان
2 بهمن
شنبه
1,248,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
1,248,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,248,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,248,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,248,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,248,000
تومان
دو تخته دابل بالکن دار
اسنپ تریپ
1,248,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
1,248,000
تومان
28 دی
سه شنبه
1,248,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
1,248,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
1,248,000
تومان
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
دو تخته تویین بالکن دار
اسنپ تریپ
1,248,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
1,248,000
تومان
28 دی
سه شنبه
1,248,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
1,248,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
1,248,000
تومان
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
دو تخته توئین
ای‌گردش
1,258,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
1,258,000
تومان
28 دی
سه شنبه
1,258,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
1,258,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
1,258,000
تومان
دوتخته دبل
ای‌گردش
1,258,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
1,258,000
تومان
28 دی
سه شنبه
1,258,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
1,258,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
1,258,000
تومان
اتاق دو تخته ویژه
علاءالدین
1,348,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
1,348,000
تومان
28 دی
سه شنبه
1,348,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
1,348,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
1,348,000
تومان
1 بهمن
جمعه
1,348,000
تومان
2 بهمن
شنبه
1,348,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
1,348,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,348,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,348,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,348,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,348,000
تومان
اتاق دو تخته دبل ویژه
اقامت 24
1,348,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
1,348,000
تومان
28 دی
سه شنبه
1,348,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
1,348,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
1,348,000
تومان
1 بهمن
جمعه
1,348,000
تومان
2 بهمن
شنبه
1,348,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
1,348,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,348,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,348,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,348,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,348,000
تومان
اتاق دوتخته دبل ویژه
هتل یار
1,348,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
1,348,000
تومان
28 دی
سه شنبه
1,348,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
1,348,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
1,348,000
تومان
1 بهمن
جمعه
1,348,000
تومان
2 بهمن
شنبه
1,348,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
1,348,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,348,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,348,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,348,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,348,000
تومان
دو تخته دابل ویژه
اسنپ تریپ
1,348,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
1,348,000
تومان
28 دی
سه شنبه
1,348,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
1,348,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
1,348,000
تومان
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
دو تخته ویژه
ای‌گردش
1,458,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
1,458,000
تومان
28 دی
سه شنبه
1,458,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
1,458,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
1,458,000
تومان
دو تخته دابل ماه عسل
اسنپ تریپ
1,898,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
1,898,000
تومان
28 دی
سه شنبه
1,898,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
1,898,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
1,898,000
تومان
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
سوئیت لاکچری دو نفره
علاءالدین
2,598,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
2,598,000
تومان
28 دی
سه شنبه
2,598,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
2,598,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
2,598,000
تومان
1 بهمن
جمعه
2,598,000
تومان
2 بهمن
شنبه
2,598,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
2,598,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
2,598,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
2,598,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
2,598,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
2,598,000
تومان
سوئیت پرزیدنتال دو نفره
علاءالدین
5,985,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
5,985,000
تومان
28 دی
سه شنبه
5,985,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
5,985,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
5,985,000
تومان
1 بهمن
جمعه
5,985,000
تومان
2 بهمن
شنبه
5,985,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
5,985,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
5,985,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
5,985,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
5,985,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
5,985,000
تومان
سوئیت پرزیدنتال
ای‌گردش
5,998,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
5,998,000
تومان
28 دی
سه شنبه
5,998,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
5,998,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
5,998,000
تومان
دو تخته دبل اقامت 7 ساعته - بدون صبحانه
هتل یار
7,480,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
7,480,000
تومان
28 دی
سه شنبه
7,480,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
7,480,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
7,480,000
تومان
1 بهمن
جمعه
7,480,000
تومان
2 بهمن
شنبه
7,480,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
7,480,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
7,480,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
7,480,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
7,480,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
7,480,000
تومان
ظرفیت 1 نفر

یک تخته (اقامت 7 ساعته)
اسنپ تریپ
748,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
748,000
تومان
28 دی
سه شنبه
748,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
748,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
748,000
تومان
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
یک تخته اقامت ساعتی(بدون صبحانه 6 ساعت)
ای‌گردش
798,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
798,000
تومان
28 دی
سه شنبه
798,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
798,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
798,000
تومان
یک تخته
علاءالدین
948,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
948,000
تومان
28 دی
سه شنبه
948,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
948,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
948,000
تومان
1 بهمن
جمعه
948,000
تومان
2 بهمن
شنبه
948,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
948,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
948,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
948,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
948,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
948,000
تومان
یک تخته
اسنپ تریپ
948,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
948,000
تومان
28 دی
سه شنبه
948,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
948,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
948,000
تومان
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
اتاق یک تخته
هتل یار
948,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
948,000
تومان
28 دی
سه شنبه
948,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
948,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
948,000
تومان
1 بهمن
جمعه
948,000
تومان
2 بهمن
شنبه
948,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
948,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
948,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
948,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
948,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
948,000
تومان
اتاق دو تخته برای یک نفر
هتل یار
998,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
998,000
تومان
28 دی
سه شنبه
998,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
998,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
998,000
تومان
1 بهمن
جمعه
998,000
تومان
2 بهمن
شنبه
998,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
998,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
998,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
998,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
998,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
998,000
تومان
دوتخته برای یک نفر
علاءالدین
998,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
998,000
تومان
28 دی
سه شنبه
998,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
998,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
998,000
تومان
1 بهمن
جمعه
998,000
تومان
2 بهمن
شنبه
998,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
998,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
998,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
998,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
998,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
998,000
تومان
اتاق دو تخته برای یک نفر
اقامت 24
998,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
998,000
تومان
28 دی
سه شنبه
998,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
998,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
998,000
تومان
1 بهمن
جمعه
998,000
تومان
2 بهمن
شنبه
998,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
998,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
998,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
998,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
998,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
998,000
تومان
دو تخته برای یک نفر
اسنپ تریپ
998,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
998,000
تومان
28 دی
سه شنبه
998,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
998,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
998,000
تومان
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل