پرشین پلازا

-
امتیاز کاربران
75
نظرات کاربران

معرفی پرشین پلازا

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو پرشین پلازا

ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخته
اقامت 24
2,695,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 اسفند
شنبه
2,695,000 تومان
6 اسفند
یکشنبه
2,695,000 تومان
7 اسفند
دوشنبه
2,695,000 تومان
8 اسفند
سه‌شنبه
2,695,000 تومان
9 اسفند
چهارشنبه
2,695,000 تومان
10 اسفند
پنج‌شنبه
2,695,000 تومان
11 اسفند
جمعه
2,695,000 تومان
12 اسفند
شنبه
2,695,000 تومان
13 اسفند
یکشنبه
2,695,000 تومان
14 اسفند
دوشنبه
2,695,000 تومان
15 اسفند
سه‌شنبه
2,695,000 تومان
یک تخته
علاءالدین
3,986,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 اسفند
شنبه
3,986,000 تومان
6 اسفند
یکشنبه
3,986,000 تومان
7 اسفند
دوشنبه
3,986,000 تومان
8 اسفند
سه‌شنبه
3,986,000 تومان
9 اسفند
چهارشنبه
3,986,000 تومان
10 اسفند
پنج‌شنبه
3,986,000 تومان
11 اسفند
جمعه
3,986,000 تومان
12 اسفند
شنبه
3,986,000 تومان
13 اسفند
یکشنبه
3,986,000 تومان
14 اسفند
دوشنبه
3,986,000 تومان
15 اسفند
سه‌شنبه
3,986,000 تومان
اتاق یک تخته
اقامت 24
3,995,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 اسفند
شنبه
3,995,000 تومان
6 اسفند
یکشنبه
3,995,000 تومان
7 اسفند
دوشنبه
3,995,000 تومان
8 اسفند
سه‌شنبه
3,995,000 تومان
9 اسفند
چهارشنبه
3,995,000 تومان
10 اسفند
پنج‌شنبه
3,995,000 تومان
11 اسفند
جمعه
3,995,000 تومان
12 اسفند
شنبه
3,995,000 تومان
13 اسفند
یکشنبه
3,995,000 تومان
14 اسفند
دوشنبه
3,995,000 تومان
15 اسفند
سه‌شنبه
3,995,000 تومان
دوتخته برای یک نفر
اقامت 24
4,395,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 اسفند
شنبه
4,395,000 تومان
6 اسفند
یکشنبه
4,395,000 تومان
7 اسفند
دوشنبه
4,395,000 تومان
8 اسفند
سه‌شنبه
4,395,000 تومان
9 اسفند
چهارشنبه
4,395,000 تومان
10 اسفند
پنج‌شنبه
4,395,000 تومان
11 اسفند
جمعه
4,395,000 تومان
12 اسفند
شنبه
4,395,000 تومان
13 اسفند
یکشنبه
4,395,000 تومان
14 اسفند
دوشنبه
4,395,000 تومان
15 اسفند
سه‌شنبه
4,395,000 تومان
دوتخته برای یک نفر
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 اسفند
شنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته دبل اقامت 7 ساعتی
علاءالدین
2,689,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 اسفند
شنبه
2,689,000 تومان
6 اسفند
یکشنبه
2,689,000 تومان
7 اسفند
دوشنبه
2,689,000 تومان
8 اسفند
سه‌شنبه
2,689,000 تومان
9 اسفند
چهارشنبه
2,689,000 تومان
10 اسفند
پنج‌شنبه
2,689,000 تومان
11 اسفند
جمعه
2,689,000 تومان
12 اسفند
شنبه
2,689,000 تومان
13 اسفند
یکشنبه
2,689,000 تومان
14 اسفند
دوشنبه
2,689,000 تومان
15 اسفند
سه‌شنبه
2,689,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
2,695,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 اسفند
سه‌شنبه
2,695,000 تومان
دوتخته برای یک نفر
علاءالدین
4,385,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 اسفند
شنبه
4,385,000 تومان
6 اسفند
یکشنبه
4,385,000 تومان
7 اسفند
دوشنبه
4,385,000 تومان
8 اسفند
سه‌شنبه
4,385,000 تومان
9 اسفند
چهارشنبه
4,385,000 تومان
10 اسفند
پنج‌شنبه
4,385,000 تومان
11 اسفند
جمعه
4,385,000 تومان
12 اسفند
شنبه
4,385,000 تومان
13 اسفند
یکشنبه
4,385,000 تومان
14 اسفند
دوشنبه
4,385,000 تومان
15 اسفند
سه‌شنبه
4,385,000 تومان
دو تخته دبل
علاءالدین
4,684,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 اسفند
شنبه
4,684,000 تومان
6 اسفند
یکشنبه
4,684,000 تومان
7 اسفند
دوشنبه
4,684,000 تومان
8 اسفند
سه‌شنبه
4,684,000 تومان
9 اسفند
چهارشنبه
4,684,000 تومان
10 اسفند
پنج‌شنبه
4,684,000 تومان
11 اسفند
جمعه
4,684,000 تومان
12 اسفند
شنبه
4,684,000 تومان
13 اسفند
یکشنبه
4,684,000 تومان
14 اسفند
دوشنبه
4,684,000 تومان
15 اسفند
سه‌شنبه
4,684,000 تومان
دوتخته توئین
علاءالدین
4,684,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 اسفند
شنبه
4,684,000 تومان
6 اسفند
یکشنبه
4,684,000 تومان
7 اسفند
دوشنبه
4,684,000 تومان
8 اسفند
سه‌شنبه
4,684,000 تومان
9 اسفند
چهارشنبه
4,684,000 تومان
10 اسفند
پنج‌شنبه
4,684,000 تومان
11 اسفند
جمعه
4,684,000 تومان
12 اسفند
شنبه
4,684,000 تومان
13 اسفند
یکشنبه
4,684,000 تومان
14 اسفند
دوشنبه
4,684,000 تومان
15 اسفند
سه‌شنبه
4,684,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
4,695,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 اسفند
شنبه
4,695,000 تومان
6 اسفند
یکشنبه
4,695,000 تومان
7 اسفند
دوشنبه
4,695,000 تومان
8 اسفند
سه‌شنبه
4,695,000 تومان
9 اسفند
چهارشنبه
4,695,000 تومان
10 اسفند
پنج‌شنبه
4,695,000 تومان
11 اسفند
جمعه
4,695,000 تومان
12 اسفند
شنبه
4,695,000 تومان
13 اسفند
یکشنبه
4,695,000 تومان
14 اسفند
دوشنبه
4,695,000 تومان
15 اسفند
سه‌شنبه
4,695,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
4,695,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 اسفند
شنبه
4,695,000 تومان
6 اسفند
یکشنبه
4,695,000 تومان
7 اسفند
دوشنبه
4,695,000 تومان
8 اسفند
سه‌شنبه
4,695,000 تومان
9 اسفند
چهارشنبه
4,695,000 تومان
10 اسفند
پنج‌شنبه
4,695,000 تومان
11 اسفند
جمعه
4,695,000 تومان
12 اسفند
شنبه
4,695,000 تومان
13 اسفند
یکشنبه
4,695,000 تومان
14 اسفند
دوشنبه
4,695,000 تومان
15 اسفند
سه‌شنبه
4,695,000 تومان
دو تخته بالکن دار
علاءالدین
4,983,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 اسفند
شنبه
4,983,000 تومان
6 اسفند
یکشنبه
4,983,000 تومان
7 اسفند
دوشنبه
4,983,000 تومان
8 اسفند
سه‌شنبه
4,983,000 تومان
9 اسفند
چهارشنبه
4,983,000 تومان
10 اسفند
پنج‌شنبه
4,983,000 تومان
11 اسفند
جمعه
4,983,000 تومان
12 اسفند
شنبه
4,983,000 تومان
13 اسفند
یکشنبه
4,983,000 تومان
14 اسفند
دوشنبه
4,983,000 تومان
15 اسفند
سه‌شنبه
4,983,000 تومان
دوتخته توئین بالکن دار
اقامت 24
4,995,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 اسفند
شنبه
4,995,000 تومان
6 اسفند
یکشنبه
4,995,000 تومان
7 اسفند
دوشنبه
4,995,000 تومان
8 اسفند
سه‌شنبه
4,995,000 تومان
9 اسفند
چهارشنبه
4,995,000 تومان
10 اسفند
پنج‌شنبه
4,995,000 تومان
11 اسفند
جمعه
4,995,000 تومان
12 اسفند
شنبه
4,995,000 تومان
13 اسفند
یکشنبه
4,995,000 تومان
14 اسفند
دوشنبه
4,995,000 تومان
15 اسفند
سه‌شنبه
4,995,000 تومان
دوتخته دبل بالکن دار
اقامت 24
4,995,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 اسفند
شنبه
4,995,000 تومان
6 اسفند
یکشنبه
4,995,000 تومان
7 اسفند
دوشنبه
4,995,000 تومان
8 اسفند
سه‌شنبه
4,995,000 تومان
9 اسفند
چهارشنبه
4,995,000 تومان
10 اسفند
پنج‌شنبه
4,995,000 تومان
11 اسفند
جمعه
4,995,000 تومان
12 اسفند
شنبه
4,995,000 تومان
13 اسفند
یکشنبه
4,995,000 تومان
14 اسفند
دوشنبه
4,995,000 تومان
15 اسفند
سه‌شنبه
4,995,000 تومان
اتاق دو تخته ویژه
علاءالدین
5,282,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 اسفند
شنبه
5,282,000 تومان
6 اسفند
یکشنبه
5,282,000 تومان
7 اسفند
دوشنبه
5,282,000 تومان
8 اسفند
سه‌شنبه
5,282,000 تومان
9 اسفند
چهارشنبه
5,282,000 تومان
10 اسفند
پنج‌شنبه
5,282,000 تومان
11 اسفند
جمعه
5,282,000 تومان
12 اسفند
شنبه
5,282,000 تومان
13 اسفند
یکشنبه
5,282,000 تومان
14 اسفند
دوشنبه
5,282,000 تومان
15 اسفند
سه‌شنبه
5,282,000 تومان
دبل ویژه
اقامت 24
5,295,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 اسفند
شنبه
5,295,000 تومان
6 اسفند
یکشنبه
5,295,000 تومان
7 اسفند
دوشنبه
5,295,000 تومان
8 اسفند
سه‌شنبه
5,295,000 تومان
9 اسفند
چهارشنبه
5,295,000 تومان
10 اسفند
پنج‌شنبه
5,295,000 تومان
11 اسفند
جمعه
5,295,000 تومان
12 اسفند
شنبه
5,295,000 تومان
13 اسفند
یکشنبه
5,295,000 تومان
14 اسفند
دوشنبه
5,295,000 تومان
15 اسفند
سه‌شنبه
5,295,000 تومان
دبل ویژه
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 اسفند
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
دوتخته توئین بالکن دار
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
5 اسفند
شنبه
تکمیل ظرفیت
11 اسفند
جمعه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
علاءالدین
5,881,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 اسفند
شنبه
5,881,000 تومان
6 اسفند
یکشنبه
5,881,000 تومان
7 اسفند
دوشنبه
5,881,000 تومان
8 اسفند
سه‌شنبه
5,881,000 تومان
9 اسفند
چهارشنبه
5,881,000 تومان
10 اسفند
پنج‌شنبه
5,881,000 تومان
11 اسفند
جمعه
5,881,000 تومان
12 اسفند
شنبه
5,881,000 تومان
13 اسفند
یکشنبه
5,881,000 تومان
14 اسفند
دوشنبه
5,881,000 تومان
15 اسفند
سه‌شنبه
5,881,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
5,895,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 اسفند
شنبه
5,895,000 تومان
6 اسفند
یکشنبه
5,895,000 تومان
7 اسفند
دوشنبه
5,895,000 تومان
8 اسفند
سه‌شنبه
5,895,000 تومان
9 اسفند
چهارشنبه
5,895,000 تومان
10 اسفند
پنج‌شنبه
5,895,000 تومان
11 اسفند
جمعه
5,895,000 تومان
12 اسفند
شنبه
5,895,000 تومان
13 اسفند
یکشنبه
5,895,000 تومان
14 اسفند
دوشنبه
5,895,000 تومان
15 اسفند
سه‌شنبه
5,895,000 تومان
سوئیت دو خوابه سه نفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
5 اسفند
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 اسفند
یکشنبه
10,295,000 تومان
7 اسفند
دوشنبه
10,295,000 تومان
8 اسفند
سه‌شنبه
10,295,000 تومان
9 اسفند
چهارشنبه
10,295,000 تومان
10 اسفند
پنج‌شنبه
10,295,000 تومان
11 اسفند
جمعه
10,295,000 تومان
12 اسفند
شنبه
10,295,000 تومان
13 اسفند
یکشنبه
10,295,000 تومان
14 اسفند
دوشنبه
10,295,000 تومان
15 اسفند
سه‌شنبه
10,295,000 تومان
سوئیت دو خوابه سه نفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 اسفند
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
10 اسفند
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 اسفند
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق سه تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
7 اسفند
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
9 اسفند
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 4 نفر

اتاق کانکت فمیلی روم
اقامت 24
9,995,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 اسفند
شنبه
9,995,000 تومان
6 اسفند
یکشنبه
9,995,000 تومان
7 اسفند
دوشنبه
9,995,000 تومان
8 اسفند
سه‌شنبه
9,995,000 تومان
9 اسفند
چهارشنبه
9,995,000 تومان
10 اسفند
پنج‌شنبه
9,995,000 تومان
11 اسفند
جمعه
9,995,000 تومان
12 اسفند
شنبه
9,995,000 تومان
13 اسفند
یکشنبه
9,995,000 تومان
14 اسفند
دوشنبه
9,995,000 تومان
15 اسفند
سه‌شنبه
9,995,000 تومان
اتاق کانکت فمیلی روم
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
13 اسفند
یکشنبه
تکمیل ظرفیت

امکانات اتاق های پرشین پلازا

تلویزیون
یخچال
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
اطفای حریق
سرویس فرنگی
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
آسانسور
نمازخانه
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
رستوران
ماهواره
ماساژ
اتاق چمدان
کمد لباس
حوله
دمپایی
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
اباژور
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
سالن ورزش
فروشگاه و غرفه
آرایشگاه
فروشگاه
حمام
اينترنت (Wifi)
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
سیستم سرمایش
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
روم سرويس
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
پنجره
لوازم بهداشتی
حوله حمام
سیستم گرمایش
کارت هوشمند درب اتاق
دمپایی حمام
رخت آویز
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

نظرات کاربران برای پرشین پلازا

(75 نظر)
نقاط قوت:
ویو ، تمیزی هتل، پرستیژ کارکنان، غذای فوق العاده
نقاط ضعف:
ویو ، تمیزی هتل، پرستیژ کارکنان، غذای فوق العاده
سلام. من اولین بار بود ، اون هم به توصیه دوستم، به هتل پرشین پلازا رفتم(حالا موارد مثبت و ساختار اصولی یه طرف)، به صورت تصادفی متوجه شدم که، هتل پرشین پلازا، در سایت معتبر جهانی تریپ ادوایزر، که هتل‌های جهان در اون ارزیابی میشن، هتل پرشین پلازا در ایران مقام نخست رو داره، واقعا درود بر چنین مدیریتی.
نقاط قوت:
پرسنل مجرب
نقاط ضعف:
پرسنل مجرب
نسبت به یک هتل ۵ ستاره مینی بار و صبحانه به اندازه یک هتل ۳ ستاره بود
نقاط قوت:
راضی بودم، یکی از نقاط قوت این هتل اینه که مکانش در قلب تهرانه
نقاط ضعف:
راضی بودم، یکی از نقاط قوت این هتل اینه که مکانش در قلب تهرانه
رستورانش بی نظیر بود، و انرژی مثبتی که کارکنانش داشتن
نقاط قوت:
چشم انداز تهران، سکوت محیط ، منو هم کامل بود، در کل راضی بودم.
نقاط ضعف:
چشم انداز تهران، سکوت محیط ، منو هم کامل بود، در کل راضی بودم.
راضی بودم و باز هم خواهم رفت، البته یه نکته ک یادم رفت بگم این بود ک مثل خیلی جاهای دیگه که پرسنلش منتظر انعام هستند ، اینجا اصلا اینطوری نبود و این نکته بسیار با ارزش هست.
نقاط قوت:
کیفیت غذا و خدمات کیفیت پذیرایی و رفتار کارکنان
نقاط ضعف:
کیفیت غذا و خدمات کیفیت پذیرایی و رفتار کارکنان
به نسبت قیمت از خیلی هتل های 5ستاره دیگه تهران که قبلا رفته بودم بهتر بود
نقاط قوت:
صبحانه ای مفصل و عالی
نقاط ضعف:
صبحانه ای مفصل و عالی
یکی از بهترین هتل هایی که تا حالا اقامت داشتم
توی لابی بوی سیگار وجود داشت دوش حمام‌خراب بود و از سقف اب میریخت سیفون سرویس بهداشتی خراب بود واکس های کفش همکی فاسد شده بود و در ان باز نمیشد!!!!!!
از همه نظر عالی کیفیت غذا ، برخورد کارکنان ، تمیزی اتاق من راضی بودم
عالی
رفتار پرسنل استخر عجیب بود
قسمت پذیرش بسیار با ادب و مهربان و پیگیر، اتاقهای هتل خوب ولی نظافت متوسط، رستوران معمولی، در مجموع هتل خوبی هست
خوب بود
از لحاظ پارکینگ مشکل داشت بقیه وارد عالی بود
دقیقا همان چیزی که از یک هتل پنج ستاره انتظار دارید احترام آرامش و لوکس بودن کارکنان هتل آموزش دیده هستند و تمام تلاش خودشان را می کنند تا شما در آسایش و راحتی اقامت داشته باشید اتاق ها تمیز بودند روف گاردن با نمای جذاب و زیبا و رستوران با غذا های با کیفیت ارزش هزینه کردن رو داره واقعا هتل خیلی خوبیه من به ریسپشن هتل هم گفتم اگر باز هم بخوام در تهران اقامت داشته باشم حتما پرشین پلازا انتخاب اول من خواهد بود
خوب . فقط خیلی شلوغ بابت پرسنل و سر صدا شون
برخورد پرسنل عالی بود. کیفیت صبحانه و غذاهای رستوران عالی بود . بحث نظافت و تمیزی هم عالی بود . فقط سر و صدای جارو کشیدن ظهر اذیت میکنه . ولی در مجموع دوباره بخوام برم همین هتل رو انتخاب میکنم
همه چی خوب بود .از لحاظ مکانی زیاد راضی نبودم و اینکه پرسنل هتل بنظرم میشد بهتر به میهمان توجه کنن
تحویل اتاق حدود ۲ ساعت طول کشید و نهایتا ساعت ۴ بعد از ظهر انجام شد و سر در گم بودن میزبان
هتل تميز زيبا و حرفه اي با محيطي ارام
متاسفانه طى چند بار گذشته ساعت ٣ بعد از ظهر صداى جارو برقى در راهرو باعث اذيت ميشد كه انتقال هم دادم
قوطی های نوشابه در داخل مینی بار خاک گرفته و کثیف بودند. ملحفه و روتختی کثیف
کارکنان واقعا مودب بودند اتاقها بسیار تمیز و شیک غذای رستوران قسمت غذاهای فرنگی عالی بود ولی فست فودش خوب نبود. تو این وضعیت کرونا صبح آنقدر رستوران شلوغ بود که نمیشد جا پیدا کنی و اگر هم جا می‌بود من جرات نمیکردم با این وضعیت کرونا بشینم بهتر بود که تو اتاقها سرو بشه به میل هر کس که انجام ندادند
همه چی خوب بود
محل جدید رستوران در طبقه ۱۲ هتل عالی و چشم نواز بود
علارغم موجود بودن اتاق بالکن دار، هر بار اعلان عدم موجودی می شود. این مسئله کاملا مشهود است
همه چیز عالی بود فقط قبمت نسبت به یکماه پیش خیلی بالا رفته است
ازهمه موارد خیلی راضی هستم فقط مبلغ نسبت به اقامت قبلی که حدود یکماه گذشته خیلی زیاد شده است
عالی بود
همه چیز عالی بود ازهمه نظر
فقط کارکنان پذیرش خیلی کند کار میکردند
روي تخت ها مو بود ، هميشه جعبه دستمال كاغذي خالي هست...به پذيرش اطلاع دادمً، رو تختي و بالش و ملافه كه مو داشتند
تشكر ممنونم
تجربه 4 شب اقامت در هتل پرشین پلازا به صورت کلی یه تجربه معمولی بود . نکات مثبت ، کیفیت خوب وسایل، موقعیت هتل و راحتی اتاق بود و نکات منفی کیفیت بسیار پایین دمنوش ها و سوسیس و کالباس صبحانه ( به طور کلی بعضی از مواد غذایی ) بود که برای هتل 5 ستاره بسیار ناامید کننده ست. برخورد پرسنل معمولی بود.
از همه نظر عالی
بیست
عالی
به جز موقعیت مکانی که به دلیل شیب زیاد عملا امکان دسترسی بدون وسیله نقلیه را بسیار سخت می نماید بقیه موارد خیلی خوب بود
من سه شب در این هتل اقامت داشتم، باید بگم از لحاظ موقعیت مکانی در جای ارام و ساکت قرار داره و برخورد کارکنان و صبحانه بقیه وعده ها عالی بود یکی از بهترین هتل های تهرانه
به نسبت قیمت خوب نبود. اتاق ها تمیز حوله ها و ملحغه های تمیز اما وسایل بهداشتی اصلا در حد یه هتل 5 ستاره نبود صبحانه هم در حد هتل سه ستاره و حتی کمتر بود. اتاق بزرگ تختخواب راحت کولر خیلی خوب بالکن خوب و اب رایگان در یخچال . اینترنت خیلی خوب نبود میشد تو تلویزیون فیلم و سریال تماشا کرد و به موسیقی گوش داد. روم سرویس هم خوب بود ماحفه ها بعضی جاهاشون پاره شده بود. در کل یک هتل تمیز و گرون!
خيلي گرم بود بايد كاري كنند دماي اتاق مناسب تر باشد
بدترین هتلی بود که رفتم موقع ورود گفتن پارکینگ نداریم ماشین بیرون باید بزارین چون تالار هتل عروسی هست برخورد کارکنان در حد مسافرخونه بود وارد اتاق که شدیم درکمال تعجب به جز مسواک هیچ چیزی در سرویس نبود شامپو و مایع مثل سرویس بهداشتی عمومی در مخزن ریخته شده بود وان حمام ارتفاعش انقدر زیاد بود که وقتی میخواستی بیرون بیای اگه احتیاط نمیکردی حتما زمین میخوردی هیچ سرویسی به اتاق ارائه نمیشد...
از نظر کلی بد نبود
همه چیز خوب مثل همیشه
فوق العاده زیبا و تمیز امکانات مناسب کیفیت غذا متوسط قیمت با توجه به تخفیف مناسب
هتل بسیار زیبا و عالی . اتاق های بزرگ و دلنشین . فقط مراقب باشین خدمتکار یهو در رو باز نکنه بیاد تو و قتی خوابی و در رو از پشت قفل کنید . در کل بسیار شیک و عالی بود
یه جای فوق العاده برای استراحت پرسنل خوش برخورد غذای خوب و فضای عالی قطعا دوباره این هتل رو رزرو خوهام کرد
چند نوبت در این هتل اقامت داشتم برخورد کارکنان خوب تمیزیش هم خوب ولی باز در سطح هتل 5 ستاره نیست تنوع غذاهاش هم کم بود
بسيار عالي
عالی بود
هتل بسیار زیبا و عالی بود، کارکنان بسیار مودب و مهمان نوازی داشت
برای اینکه به این هتل برسید باید از کوه بالا برید :(
واقعا رفتار پرسنل و رستوران و همه چیز عالی بود
قیمتش خوبه نسبت به هتل های دیگر لابی من در استقبال از میهمان صفر اما پذیرش و کافی شاپ عالی و خانه داری در مدت زمان ارائه خدمات ضعیف
بسيار خوب
بدون استخر، سالن ورزشی، سونا ،فضای باز، اسپا،امکانات سرگرمی و...با هیچ معیاری ۵ستاره محسوب نمیشه،برای کسانیکه به اقامت درهتل۵ستاره عادت دارند به هیچ عنوان توصیه نمیکنم.
صبحانه عالی، اتاقهای تمیز. به محض اینکه وارد هتل شدیم با یک لیوان آب میوه از ما استقبال کردند دکوراسیون و خدمات خوب بود اما پرسنل غیر حرفه ای بودند
نوساز و عالی
هتل بسیار تمیز و خوبی است و ارزش خرید دارد. فقط کیفیت غذای رستوران پایین است. در مورد صبحانه هم از نظر تنوع، متوسط است.
خوب است تازه ساخته اما من یک تخت برا فرزندم خواستم گرون حساب کردند
رستورانش واقعا ضعیف هست
با سلام ، هتل مجلل ۵ ستاره پرشین پلازا بسیار خوب وبینظیر است به معنای واقعی ۵ ستاره است از لحاظ موقعیت مکانی ، مدیریت ، برخورد کارمندان،زیبایی اتاق ها،طعم غذا وهر آنچه که لازم است یک هتل داشته باشد این هتل زیبا دارد.
به هیچ عنوان هتل ۵ ستاره محسوب نمی شود موقعیت مکانی بسیار بد است قیمت غذای رستوران بسیار گران و خارج از عرف و غیر قابل تصور می باشد .(یک کباب و یک ماهی و یک سالاد ۴۲۰۰۰۰ تومان) اتاق ها بسیار کوچک و فضای بسیار کم میباشد
هتل خیلی زیبا و شیک با فضای عالی و اتاقهای بزرگ با چشم‌انداز کل تهران کارمند های هتل خوش اخلاق بودند صبحانه‌اش مطلوب از همه بهتر جای قلیان و سیگار داره هر زمان که تهران اومدم حتما دوباره همین هتل رو انتخاب میکنم
هتل بسیار تمیز و مرتب میباشد. اتاقهای هتل شیک همراه با دکوراسیون زیبا و همچنین تمیز میباشند.نظافت و سرویس روزانه اتاقها در اسرع وقت انجام میگیرد.برخورد پرسنل هتل بسیار محترمانه میباشد.لابی هتل بسیار زیبا میباشد.موقعیت مکانی هتل از لحاظ دسترسی بسیار عالی است.
هتل بسیار عالی بود اتاق هاش بزرگ و تمیز کافه ش ٢٤ ساعته بود و بوفه غذا در هر ساعتی موجد است برخورد کارکنان خیلی خوب بود
اتاق ها بسیار تمیز و لوکس - برخورد پرسنل خیلی محترمانه - از نظر موقعیت جغرافیایی عالی - غذاهاش خیلی خوب بود - لابی زیبایی و دلنشینی داشت - هتل نوسازی مثل این تو ایران بسیار کم است
هتلی بسیار تمیز و پاکیزه با کارکنان کار بلد و مهربان که غذای در همه زمان اماده و عالی که یک محیط دوستانه این یک هفته ک در این هتل ماندم انگار یک روز گذشت
من هتل ۵ستاره تو تهران زیاد رفتم ، اما این هتل بنظرم شیک ترین بوده. لابی‌ش خیلی قشنگ بود . -اتاق ها تمیز بود و چشم‌انداز تهران را داشت. -کارکنان مهربون و حرفه‌ای بودند. -صبحانه متنوع و خوش‌مزه بود. بوفه همکف شب تا صبح هم غذای خوبی میداد. -شب ها رستوران موزیک زنده داشت خیلی لذت بردیم بار بعدی تهران حتما همین هتل رو میام.
طراحی هتل و امکاناتش خوبه ولی چون هتل 2 ماهه افتتاح شده پرسنل هتل کم تجربه هستن!!!!!! و خیلی کار داره تا جا بیفتن!!!
با درود، همه چیز خیلی خوب بود مخصوصا صبحانه
همه چیز عالی . بسیار تمیز و شیک بود. صبحانه بسیار کامل و با کیفیت. اتاق ها بسیار تمیز در کل بسیار تمیز و عالی به همه پیشنهاد میکنم
عالی بود
این هتل موقعیت مکانی بسبار خوبی دارد. صبحانه خوب و اتاقها بسیار بزرگ و دلباز بودند.کارکنان خیلی خوش برخورد بودند و کمک میکردند. اندازه استخر هم بسیار خوب بود. این هتل را به همه توصیه می کنم.حتما دوباره این هتل را انتخاب خواهم کرد
تهران به هتل های پنج ستاره نوساز مثل پرشین پلازا احتیاج داره. امکانات هتل، اندازه اتاق ها و برخورد کارکنان خوب و استاندارده و یکی از گزینه های خوب برای اقامت دلنشین.موقعیت هتل به رغم قرار گرفتن در منطقه ی شلوغ شهر در خیابان ساکت و دنج قرار گرفته.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره پرشین پلازا

مهمانان پرشین پلازا در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان پرشین پلازا از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت پرشین پلازا بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات پرشین پلازا رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات پرشین پلازا را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.