پرشین پلازا

-
امتیاز کاربران
78
نظرات کاربران

معرفی پرشین پلازا

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو پرشین پلازا

پرشین پلازا-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
علاءالدین
588,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 اسفند
شنبه
588,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
588,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
588,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
588,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
588,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
588,000
تومان
22 اسفند
جمعه
588,000
تومان
23 اسفند
شنبه
588,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
588,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
588,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
588,000
تومان
ای‌گردش
598,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 اسفند
شنبه
598,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
598,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
598,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
598,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
598,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
598,000
تومان
22 اسفند
جمعه
598,000
تومان
23 اسفند
شنبه
598,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
598,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
598,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
598,000
تومان
اقامت 24
598,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 اسفند
شنبه
598,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
598,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
598,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
598,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
598,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
598,000
تومان
22 اسفند
جمعه
598,000
تومان
23 اسفند
شنبه
598,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
598,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
598,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
598,000
تومان
هتل یار
598,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 اسفند
شنبه
598,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
598,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
598,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
598,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
598,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
598,000
تومان
22 اسفند
جمعه
598,000
تومان
23 اسفند
شنبه
598,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
598,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
598,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
598,000
تومان
پرشین پلازا-اتاق دو تخته  دبل
اتاق دو تخته دبل
علاءالدین
683,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 اسفند
شنبه
683,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
683,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
683,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
683,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
683,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
683,000
تومان
22 اسفند
جمعه
683,000
تومان
23 اسفند
شنبه
683,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
683,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
683,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
683,000
تومان
هتل یار
698,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 اسفند
شنبه
698,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
698,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
698,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
698,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
698,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
698,000
تومان
22 اسفند
جمعه
698,000
تومان
23 اسفند
شنبه
698,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
698,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
698,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
698,000
تومان
ای‌گردش
698,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 اسفند
شنبه
698,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
698,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
698,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
698,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
698,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
698,000
تومان
22 اسفند
جمعه
698,000
تومان
23 اسفند
شنبه
698,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
698,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
698,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
698,000
تومان
اقامت 24
698,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 اسفند
شنبه
698,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
698,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
698,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
698,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
698,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
698,000
تومان
22 اسفند
جمعه
698,000
تومان
23 اسفند
شنبه
698,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
698,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
698,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
698,000
تومان
پرشین پلازا-اتاق دو تخته  ویژه
اتاق دو تخته ویژه
علاءالدین
780,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 اسفند
شنبه
780,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
780,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
780,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
780,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
780,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
780,000
تومان
22 اسفند
جمعه
780,000
تومان
23 اسفند
شنبه
780,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
780,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
780,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
780,000
تومان
هتل یار
795,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 اسفند
شنبه
795,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
795,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
795,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
795,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
795,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
795,000
تومان
22 اسفند
جمعه
795,000
تومان
23 اسفند
شنبه
795,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
795,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
795,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
795,000
تومان
ای‌گردش
795,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 اسفند
شنبه
795,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
795,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
795,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
795,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
795,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
795,000
تومان
22 اسفند
جمعه
795,000
تومان
23 اسفند
شنبه
795,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
795,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
795,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
795,000
تومان
اقامت 24
795,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 اسفند
شنبه
795,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
795,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
795,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
795,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
795,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
795,000
تومان
22 اسفند
جمعه
795,000
تومان
23 اسفند
شنبه
795,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
795,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
795,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
795,000
تومان
پرشین پلازا-اتاق دو تخته  توئین
اتاق دو تخته توئین
علاءالدین
683,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 اسفند
شنبه
683,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
683,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
683,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
683,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
683,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
683,000
تومان
22 اسفند
جمعه
683,000
تومان
23 اسفند
شنبه
683,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
683,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
683,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
683,000
تومان
هتل یار
698,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 اسفند
شنبه
698,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
698,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
698,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
698,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
698,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
698,000
تومان
22 اسفند
جمعه
698,000
تومان
23 اسفند
شنبه
698,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
698,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
698,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
698,000
تومان
ای‌گردش
698,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 اسفند
شنبه
698,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
698,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
698,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
698,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
698,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
698,000
تومان
22 اسفند
جمعه
698,000
تومان
23 اسفند
شنبه
698,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
698,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
698,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
698,000
تومان
اقامت 24
698,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 اسفند
شنبه
698,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
698,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
698,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
698,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
698,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
698,000
تومان
22 اسفند
جمعه
698,000
تومان
23 اسفند
شنبه
698,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
698,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
698,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
698,000
تومان
پرشین پلازا-اتاق سه تخته استاندارد
اتاق سه تخته استاندارد
علاءالدین
884,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 اسفند
شنبه
884,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
884,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
884,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
884,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
884,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
884,000
تومان
22 اسفند
جمعه
884,000
تومان
23 اسفند
شنبه
884,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
884,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
884,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
884,000
تومان
هتل یار
895,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 اسفند
شنبه
895,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
895,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
895,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
895,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
895,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
895,000
تومان
22 اسفند
جمعه
895,000
تومان
23 اسفند
شنبه
895,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
895,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
895,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
895,000
تومان
اقامت 24
895,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 اسفند
شنبه
895,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
895,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
895,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
895,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
895,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
895,000
تومان
22 اسفند
جمعه
895,000
تومان
23 اسفند
شنبه
895,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
895,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
895,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
895,000
تومان
ای‌گردش
895,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 اسفند
شنبه
895,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
895,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
895,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
895,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
895,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
895,000
تومان
22 اسفند
جمعه
895,000
تومان
23 اسفند
شنبه
895,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
895,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
895,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
895,000
تومان
پرشین پلازا-کانکت چهار تخته فمیلی روم
کانکت چهار تخته فمیلی روم
اقامت 24
1,280,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 اسفند
شنبه
1,280,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
1,280,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
1,280,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
1,280,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
1,280,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
1,280,000
تومان
22 اسفند
جمعه
1,280,000
تومان
23 اسفند
شنبه
1,280,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
1,280,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
1,280,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
1,280,000
تومان
ای‌گردش
1,280,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 اسفند
شنبه
1,280,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
1,280,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
1,280,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
1,280,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
1,280,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
1,280,000
تومان
22 اسفند
جمعه
1,280,000
تومان
23 اسفند
شنبه
1,280,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
1,280,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
1,280,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
1,280,000
تومان
هتل یار
1,280,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 اسفند
شنبه
1,280,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
1,280,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
1,280,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
1,280,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
1,280,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
1,280,000
تومان
22 اسفند
جمعه
1,280,000
تومان
23 اسفند
شنبه
1,280,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
1,280,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
1,280,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
1,280,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
16 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
پرشین پلازا-سوئیت دوخوابه ویژه
سوئیت دوخوابه ویژه
ای‌گردش
1,450,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 اسفند
شنبه
1,450,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
1,450,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
1,450,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
1,450,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
1,450,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
1,450,000
تومان
22 اسفند
جمعه
1,450,000
تومان
23 اسفند
شنبه
1,450,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
1,450,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
1,450,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
1,450,000
تومان
اقامت 24
1,450,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 اسفند
شنبه
1,450,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
1,450,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
1,450,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
1,450,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
1,450,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
1,450,000
تومان
22 اسفند
جمعه
1,450,000
تومان
23 اسفند
شنبه
1,450,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
1,450,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
1,450,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
1,450,000
تومان
هتل یار
1,450,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 اسفند
شنبه
1,450,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
1,450,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
1,450,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
1,450,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
1,450,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
1,450,000
تومان
22 اسفند
جمعه
1,450,000
تومان
23 اسفند
شنبه
1,450,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
1,450,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
1,450,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
1,450,000
تومان
پرشین پلازا-سوئیت پرزیدنت
سوئیت پرزیدنت
ای‌گردش
3,500,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 اسفند
شنبه
3,500,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
3,500,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
3,500,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
3,500,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
3,500,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
3,500,000
تومان
22 اسفند
جمعه
3,500,000
تومان
23 اسفند
شنبه
3,500,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
3,500,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
3,500,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
3,500,000
تومان
اقامت 24
3,500,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 اسفند
شنبه
3,500,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
3,500,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
3,500,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
3,500,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
3,500,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
3,500,000
تومان
22 اسفند
جمعه
3,500,000
تومان
23 اسفند
شنبه
3,500,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
3,500,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
3,500,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
3,500,000
تومان
علاءالدین
3,502,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 اسفند
شنبه
3,502,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
3,502,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
3,502,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
3,502,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
3,502,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
3,502,000
تومان
22 اسفند
جمعه
3,502,000
تومان
23 اسفند
شنبه
3,502,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
3,502,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
3,502,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
3,502,000
تومان
پرشین پلازا-یک تخته (اقامت 6 ساعته)
یک تخته (اقامت 6 ساعته)
اقامت 24
365,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 اسفند
شنبه
365,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
365,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
365,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
365,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
365,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
365,000
تومان
22 اسفند
جمعه
365,000
تومان
23 اسفند
شنبه
365,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
365,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
365,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
365,000
تومان
پرشین پلازا-سوئیت جونیور دبل ویژه
سوئیت جونیور دبل ویژه
علاءالدین
1,442,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 اسفند
شنبه
1,442,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
1,442,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
1,442,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
1,442,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
1,442,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
1,442,000
تومان
22 اسفند
جمعه
1,442,000
تومان
23 اسفند
شنبه
1,442,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
1,442,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
1,442,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
1,442,000
تومان
پرشین پلازا-دو تخته دبل (اقامت 6 ساعته)
دو تخته دبل (اقامت 6 ساعته)
اقامت 24
365,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 اسفند
شنبه
365,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
365,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
365,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
365,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
365,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
365,000
تومان
22 اسفند
جمعه
365,000
تومان
23 اسفند
شنبه
365,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
365,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
365,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
365,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
16 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های پرشین پلازا

اعلام حریق
خدمات خانه داری
آتلیه
كتابخانه
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
شبکه پخش فیلم
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
روم سرويس
اينترنت در لابی
كافی شاپ
پاركينگ
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
چايخانه سنتی
وسایل بدنسازی
لوازم بهداشتی
تلفن
دمپایی
حوله
مینی بار
یخچال
اینترنت در اتاق
رخت آویز
دمپایی حمام
کارت هوشمند درب اتاق
سیستم گرمایش
حوله حمام
پنجره
جكوزی
تلویزیون lcd
اینترنت بی سیم
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
خدمات باربري
سیستم سرمایش
مینی بار
سیستم تهویه مطبوع
مبلمان
اتاق چمدان
ماساژ
ماهواره
رستوران
سونا
استخر
تاکسی سرویس
پارکینگ
نمازخانه
آسانسور
اینترنت در اتاق
حوله
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
آژانس مسافرتی
سرویس فرنگی
اطفای حریق
سرویس بهداشتی ایرانی
فتوکپی
کمد لباس
دمپایی
مینی بار رایگان
کافی شاپ
کافی نت
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
اينترنت (Wifi)
حمام
فروشگاه
آرایشگاه
فروشگاه و غرفه
سالن ورزش
سوئیت
تلفن در اتاق
اینترنت
خدمات تور
مرکز خرید
اتاق سیگار
لابی
اتاق بازی
پله اضطراری
دستگاه واکس کفش
تلفن
اباژور
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
حمام

نظرات کاربران برای پرشین پلازا

(78 نظر)
نقاط قوت:
فاقد هرگونه نقطه قوت
نقاط ضعف:
فاقد هرگونه نقطه قوت
برای درک بهتر از هتل باید خدمتتون عرض کنم که این محل مطلقا هتل ۵ستاره نیست حالا چه اتفاقی افتاده صاحب این عنوان شده نمی‌دونم علاوه بر این که از نظر سخت افزاری هیچ شباهتی به یک هتل ۵ستاره نداره از نظر مدیریت هم کاملا غیرحرفه ای رفتار شده.نکته بسیار آزاردهنده نظرات بسیار مثبتی که هست که یک عده درج کردن ای کاش امکانی وجود داشت تا ببینیم کسی که با آب و تاب و حرارت ازین هتل تعریف کرده قبلا در چه هتل هایی اسکان داشته.کاش کاش و ای کاش مسیولی و نهادی وجود داشت تا رسیدگی کنه و ببینه با چه متر و ملاکی به این محل که من حتی اسمشو هتل هم نمی‌زارم نماد ۵ستاره دادن
نقاط قوت:
هتل تمیز و مرتبی بود ، نظافت اتاق بموقع انجام میشد، کیفیت غذاها متوسط به بالا بود. از لحاظ دسترسی مکانی تقریبا به مرکز شهر و میدان هفت تیر نزدیک بود. برای خرید مانتو پیشنهاد میکنم سری به فروشگاه‌های هفت تیر بزنید.
نقاط ضعف:
هتل تمیز و مرتبی بود ، نظافت اتاق بموقع انجام میشد، کیفیت غذاها متوسط به بالا بود. از لحاظ دسترسی مکانی تقریبا به مرکز شهر و میدان هفت تیر نزدیک بود. برای خرید مانتو پیشنهاد میکنم سری به فروشگاه‌های هفت تیر بزنید.
نقاط قوت:
بسیار تمیز بود
نقاط ضعف:
بسیار تمیز بود
اگر قرار باشه باز هم برم هتل همین هتل رو انتخاب میکنم
نقاط قوت:
خوش برخوردی پرسنل هتل
نقاط ضعف:
خوش برخوردی پرسنل هتل
نقاط قوت:
نظافت پارکینگ
نقاط ضعف:
عدم وجود ملزومات مسافر به تعداد مسافر
نقاط قوت:
موقعیت مکانی
نقاط ضعف:
موقعیت مکانی
فکر میکنم شرایط اقتصادی کیفیت خدمات رو کاهش داده
نقاط قوت:
نظافت خوب و خوشرویی کارکنان و بزرگ بودن اتاق نسبت به هتل های مشابه و تخفیف خوب
نقاط ضعف:
نظافت خوب و خوشرویی کارکنان و بزرگ بودن اتاق نسبت به هتل های مشابه و تخفیف خوب
هتل خیلی خوب و تمیزی بود. در سفرهای آتی نیز مجددا به این هتل مراجعه می کنم. کافی شاپ 24 ساعته داشت که یه قسمتش هم مخصوص سرویس قلیان بود که خیلی خوشم اومد.
نقاط قوت:
رفتار بسیار عالی پرسنل کیفیت غذایی خوب
نقاط ضعف:
شلوغی اسانسور
نقاط قوت:
اتاق های جادار تمییز بودن فضای داخلی اتاق تهویه و سیستم گرمایشی مناسب اندازه مناسب تخت های تک نفره درمقایسه با سایر هتل ها راحتی تشک خواب آرامش و نظم راهنمایی با حوصله صبحانه متنوع با کیفیت سبستم تلویزیونی مناسب همراه با امکان نمایش فیلم ها و سریال های نمایش خانگی به روز و رایگان پذیرش و تحویل اتاق در کمترین زمان
نقاط ضعف:
عدم داشتن سرویس بهداشتی ایرانی عدم تهویه در فضای سرویس بهداشتی تمییز نبودن شیشه های اتاق سرد بودن صبحانه دراولین ساعات ارائه
نقاط قوت:
صبحانه بوفه بسیار خوب رفتار مناسب پرسنل کیفیت اتاق خوب بود سیستم تلویزیون مرکزی واقعا خوب بود
نقاط ضعف:
پنجره های اتاق قابل باز شدن نبود و شب اتاق واقعا گرم بود لابی کوچک نبودن سرویس بهداشتی ایران.فقط یکی در لابی و باید منتظر بمونید.صدای اتاق های دیگه شنیده می‌شد آسانسور ها کوچیک و ظرفیت کم باید منتظر بمونید برای رستوران و یا رفتن به لابی ظرفیت لابی محدود به بیست نفر
بسیار عالی و خوب بود
خوب
هتل با شکوه و خاصی نبود معمولی بود،برخورد ها در حد هتل ۵ستاره نبود،کافی شاپ کیفیت نداشت
نقاط قوت:
نوساز بودن هتل تمیز و مرتب و بزرگ بودن اتاق ها دنج بودن هتل
نقاط ضعف:
جواب سربالا دادن بعضی از پرسنل هتل ناقص بودن منوی صبحانه نسبت به سایر هتل های پنج ستاره
ما ۳ شب در هتل اقامت داشتیم داخل اتاق فقط دو عدد آب معدنی کوچیک بود که به نظرم بسیار کمه و مجبور هستین از آب لوله کشی برای چایساز استفاده کنید اتاق ها عایق حرارتی هستن و زود گرم میشن ولی متاسفانه عایق صدا نیستن و هر رفت و آمدی در راهرو شنیده میشد و آزاردهنده بود سرو صبحانه از ساعت ۷-۱۰ بود، ولی ساعت ۸ بیشتر غذاهای گرم تموم شده بود و تنوع غذایی در حد هتل ۳ ستاره هست مثلا حلیم زودتر از هر چیزی تموم میشد و خیلی از خوراک اصلی شارژ نمیشد و ظرف های خالی زیادی روی میز دیده میشد از نظر منطقه نظری ندارم . رفتار کارکنان و پرسنل خوب و محترمانه بود
همه چي عالي اتاق سري هفت خيلي خوب هست البته اكثرا ظرفيت ندارد تقريبا هر هفته اقامت دارم ولي اخيرا سري هفت ظرفيت ندارد
نقاط قوت:
هتل همه جوره عالی بودواقعا
نقاط ضعف:
ازنظرخانه داری بدون اجازه وارداتاق شدند وروم سرویس واقعا ضعیف بودکه چندین بارتماس گرفتیم برامون آب معدنی بیارندمتاسفانه انجام نشدبعدش اتاقی که مارزروکردیم بهمون ندادن اتاق بدون بالکن بود که اینقدرگرم بود وضعیت بدی داشت
از همه لحاظ عالي
به نظر من بسیار عالی بود
به نظرم واسه يك شب خوابيدن بد نيست
عالی
نقاط قوت:
برخورد پرسنل عالی نظافت اتاق بی نقص روم سرویس عالی
نقاط ضعف:
بوفه صبحانه میتونست بهتر باشه
بسیار عالی
به مدت چهار شب در شهریور ماه در این هتل اقامت داشتم از نظر دسترسی مکان هتل خوب هست پمپ بنزین نزدیک هتل هست پارکینگ کوچکی داره و بعضی شب ها جا برای ماشین من نبود که سوییچ ماشین رو میدادم دست پرسنل تا هر موقع جا باز شد ماشین رو پارک کنند پرسنل خوب و مودبی داره اتاق ها عایق خوبی ندارن و صدا از اتاق های اطراف میاد خانه داری خوبی داره و نظافت اتاق ها بخوبی انجام میشه و نقطه قوت هتل هست صبحانه خوری در شرایط کرونا اصلا مناسب نبود و پروتکل ها رعایت نمیشد روی هم میشه گفت در حد هتل پنج ستاره نیست
خوب بود
کمبود فضای ازاد
هتل خوب
من به همراه همسرم سه روز در هتل پرشین پلازا در دوران کرونا اقامت داشتیم. پذیرش هتل بسیار سریع و دوستانه بود،ظاهر هتل و راهرو ها شیک بود، از لحاظ نظافت اتاق ها خیلی بد و با تاخیر و پیگیری مداوم خود ما انجام میشد و مسئولین نظافت اصلا بهداشت رو رعایت نمیکردند، حوله ها از قبل بسته بندی نبود و روی ترالی ها تازه اگه میگفتیم داخل بسته میذاشتن،از صبحانه استفاده نکردیم با توجه به شرایط وجود کرونا، یک شب از کافی شاپ هتل پیتزا سفارش دادیم که اصلا روی غذا پوشیده نشده بود و به اندازه کافی گرم نبود. فضای اتاق بزرگ و نور کافی داشت ولی اگر مسئولین نظافت رو خانم انتخاب کنن صد درصد نتیجه بهتری خواهند گرفت.
بنده در ۲۲ مرداد ماه بمدت سه شب در آنجا اقامت داشتم از نظر بنده این هتل بسیار شیک و تمیز با رعایت پروتکلهای بهداشتی محیطی ارام و دنج برای میهمانان خودش فراهم کرده با وجود مهمانداران بسبار مهربان و خوش برخورد ومودب و وظیفه شناس آرامش آنجا رو دو چندان کرده. فقط اگر بخوایم یک ایراد کوچک از این هتل بگیریم اینه که کیفیت غذا کمی پایین و محدود میباشد که بنده برای دوستان راهکار دارم . و آن اینه که حتما همان روز اول با سر آشپز انجا ارتباط برقرار کنید جوانی بسیار مودب و خوش سلیقه میباشد وبعد از آن غذاهای گرم و طبق سلیقه شما تهیه و برای سرو خدمتتون ارائه میدهند. مسئله بعد این هستش که از کافی شاپ و یا رستوران اگر سفارشی بدید علاوه بر اینکه قیمتها بالا میباشد نسبت به کیفیت آن ۹ درصد ارزش افزوده بهش اضاف میشود و ۱۵ درصد هم حق سرویس یعنی خدا پدر دارایی رو بیامرزه که درصدش کمتر از درصد سرویس هتل میباشد. با تشکر از مدیریت و تمامی پرسنل هتل پرشین پلاز
۱. صدای زنگ تلفن خیلی بلند است. ۲. در اقامت ۶ ساعته، مراجعه مسئول خانه داری جهت نظافت اتاق عجیب است و باعث سلب آسایش می‌گردد. ۳. تعداد حوله موجود در اتاق با تعداد میهمانان همخوانی نداشت. ۴. تعداد چوب‌رختی فقط یک‌عدد بود. ۵. مینی‌بار یا شارژ نشده بود و یا فاقد ملزومات کافی بود. ۶. جعبه دستمال کاغذی شل بوده و باعث ریختن همه دستمال‌ها به روی زمین گردید. ۷. تحویل سفارش کافی‌شاپ بدون چنگال و چاقو ناشی از عدم آموزش کافی می‌باشد. ۸. بنظر میرسید اتاق جهت اقامت یکنفر میهمان مهیا شده بود، نه ۲ نفر. * علیرغم کاستی‌های فوق، برخورد کلیه پرسنل هتل بسیار خوب و محترمانه بود، و با تذکر نیاز میهمان را فراهم می‌کردند.
بوی سیگار داخل راهروها
خوب بود
نقاط قوت:
عالی بود
نقاط ضعف:
نداشت
ساختمون هتل شیک و تمیز هست. داخل اتاق هم همینطور. تخت خیلی با کیفیت و راحت. منظره خوبی هم داره پنجره هاش. خدمه هتل همه خوش برخورد و دوستانه و مودب و خیلی آدم های محترمی هستن. از پذیرش گرفته تا اون آقایی که داشتن آسانسور رو دستمال میکشیدن. اینترنت هم بسیار عالی. سرعت خیلی بالا و بدون محدودیت. واقعا یکی از جنبه های مهمی که آرامش من رو تامین کرد کیفیت خوب اینترنتشون بود. جنبه های منفی: آب نداشتن! یه بطری کوچیک آب داخل اتاق بود که 3 یا 5 تومن قیمت گذاشته بودن روش و هیچ آب دیگه ای وجود نداشت. مجبور شدم کنار غذا آب سفارش بدم. کیفیت صبحانه پایین بود. دوباره آب نبود. فقط 3 جور شربت بود که سن ایچ بودن. سوسیس و کالباس و شکلات صبحانه از مواد با کیفیت خیلی پایین استفاده کرده بودن. املتشون هم مزه خوبی نداشت و با رب درست شده بود فکر کنم. البته صبحانه تنوع داشت که خوب بود. مخصوصا شیربرنج شون رو دوست داشتم. قیمت های بالا هم یکی دیگه از جنبه های منفیش بود. اگه قیمت هاشون منطقی بود خیلی خوشحال میشم غذاهای هتل رو بیشتر امتحان کنم. در کل تجربه خوبی بود و پیشنهاد میکنم اینجا رو.
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
تمیز نبودن سرویس چای خوری
هتل مدرن و تازه ساز خوبیه.فقط صبحانه می تونست بهتر باشه
ما خرداد۹۹ رفتیم، تخفیف خوبی داشت چون کرونا بود صبحانه معمولی بود شیک و مرتب و تمیز
خوب بود
بوی سیگار در سالن اذیت کننده هست
خوده هتل تمیزو خوب بود اما سرویس صبحانه و امکانات داخل اتاق و پاسخگویی کارکنان که باید سریع باشه و پارکینگ ضعیف.در حد هتل دو ستاره
به نسبت قیمت خوب نبود. اتاق ها تمیز حوله ها و ملحغه های تمیز اما وسایل بهداشتی اصلا در حد یه هتل 5 ستاره نبود صبحانه هم در حد هتل سه ستاره و حتی کمتر بود. اتاق بزرگ تختخواب راحت کولر خیلی خوب بالکن خوب و اب رایگان در یخچال . اینترنت خیلی خوب نبود میشد تو تلویزیون فیلم و سریال تماشا کرد و به موسیقی گوش داد. روم سرویس هم خوب بود ماحفه ها بعضی جاهاشون پاره شده بود. در کل یک هتل تمیز و گرون!
هتل بسیار خوبی بود.برخورد پرسنل و پذیرش عالی ایردات هتل دوش حمام در اتاق رزروی ما بالای وان قرار داشت و برای دوش گرفتن باید داخل وان میرفتیم.وسایل بهداشتی داخل سرویس کامل نبود.حوله خشک کن هم نداشت
یه جای فوق العاده برای استراحت پرسنل خوش برخورد غذای خوب و فضای عالی قطعا دوباره این هتل رو رزرو خوهام کرد
نقاط قوت:
عالی بود
نقاط ضعف:
هیچی
نقاط قوت:
بسیار عالی و مطلوب بود
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی وجود نداشت
نقاط قوت:
معمولی بود
نقاط ضعف:
معمولی
نقاط قوت:
بسیار عالی بود
نقاط ضعف:
نکته منفی مشاهده نشد