پرشین پلازا

-
امتیاز کاربران
88
نظرات کاربران

معرفی پرشین پلازا

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو پرشین پلازا

پرشین پلازا-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
علاءالدین
689,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
دوشنبه
689,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
689,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
583,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
ای‌گردش
695,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
دوشنبه
695,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
695,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
695,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
695,000
تومان
2 مهر
جمعه
695,000
تومان
3 مهر
شنبه
695,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
695,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
695,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
695,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
695,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
695,000
تومان
اقامت 24
695,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
دوشنبه
695,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
695,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
695,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
695,000
تومان
2 مهر
جمعه
695,000
تومان
3 مهر
شنبه
695,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
695,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
695,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
695,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
695,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
695,000
تومان
هتل یار
695,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
دوشنبه
695,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
695,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
695,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
695,000
تومان
2 مهر
جمعه
695,000
تومان
3 مهر
شنبه
695,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
695,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
695,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
695,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
695,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
695,000
تومان
پرشین پلازا-اتاق دو تخته  دبل
اتاق دو تخته دبل
علاءالدین
795,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
دوشنبه
795,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
795,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
689,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
ای‌گردش
848,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
دوشنبه
848,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
848,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
848,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
848,000
تومان
2 مهر
جمعه
848,000
تومان
3 مهر
شنبه
848,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
848,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
848,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
848,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
848,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
848,000
تومان
اقامت 24
848,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
دوشنبه
848,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
848,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
848,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
848,000
تومان
2 مهر
جمعه
848,000
تومان
3 مهر
شنبه
848,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
848,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
848,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
848,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
848,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
848,000
تومان
هتل یار
848,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
دوشنبه
848,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
848,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
848,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
848,000
تومان
2 مهر
جمعه
848,000
تومان
3 مهر
شنبه
848,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
848,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
848,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
848,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
848,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
848,000
تومان
پرشین پلازا-اتاق دو تخته  ویژه
اتاق دو تخته ویژه
علاءالدین
945,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
دوشنبه
945,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
945,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
945,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
ای‌گردش
948,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
دوشنبه
948,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
948,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
948,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
948,000
تومان
2 مهر
جمعه
948,000
تومان
3 مهر
شنبه
948,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
948,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
948,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
948,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
948,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
948,000
تومان
اقامت 24
948,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
دوشنبه
948,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
948,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
948,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
948,000
تومان
2 مهر
جمعه
948,000
تومان
3 مهر
شنبه
948,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
948,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
948,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
948,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
948,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
948,000
تومان
هتل یار
948,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
دوشنبه
948,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
948,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
948,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
948,000
تومان
2 مهر
جمعه
948,000
تومان
3 مهر
شنبه
948,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
948,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
948,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
948,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
948,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
948,000
تومان
پرشین پلازا-اتاق دو تخته  توئین
اتاق دو تخته توئین
علاءالدین
795,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
دوشنبه
795,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
795,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
689,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
ای‌گردش
848,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
دوشنبه
848,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
848,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
848,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
848,000
تومان
2 مهر
جمعه
848,000
تومان
3 مهر
شنبه
848,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
848,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
848,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
848,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
848,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
848,000
تومان
اقامت 24
848,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
دوشنبه
848,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
848,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
848,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
848,000
تومان
2 مهر
جمعه
848,000
تومان
3 مهر
شنبه
848,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
848,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
848,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
848,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
848,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
848,000
تومان
هتل یار
848,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
دوشنبه
848,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
848,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
848,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
848,000
تومان
2 مهر
جمعه
848,000
تومان
3 مهر
شنبه
848,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
848,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
848,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
848,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
848,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
848,000
تومان
پرشین پلازا-اتاق سه تخته استاندارد
اتاق سه تخته استاندارد
علاءالدین
1,040,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
دوشنبه
1,040,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
1,040,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
988,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
ای‌گردش
1,048,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
دوشنبه
1,048,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
1,048,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
1,048,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
1,048,000
تومان
2 مهر
جمعه
1,048,000
تومان
3 مهر
شنبه
1,048,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,048,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,048,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,048,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,048,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,048,000
تومان
هتل یار
1,048,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
دوشنبه
1,048,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
1,048,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
1,048,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
1,048,000
تومان
2 مهر
جمعه
1,048,000
تومان
3 مهر
شنبه
1,048,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,048,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,048,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,048,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,048,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,048,000
تومان
اقامت 24
1,048,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
دوشنبه
1,048,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
1,048,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
1,048,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
1,048,000
تومان
2 مهر
جمعه
1,048,000
تومان
3 مهر
شنبه
1,048,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,048,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,048,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,048,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,048,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,048,000
تومان
پرشین پلازا-کانکت چهار تخته فمیلی روم
کانکت چهار تخته فمیلی روم
ای‌گردش
1,580,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
دوشنبه
1,580,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
1,580,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
1,580,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
1,580,000
تومان
2 مهر
جمعه
1,580,000
تومان
3 مهر
شنبه
1,580,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,580,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,580,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,580,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,580,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,580,000
تومان
علاءالدین
1,581,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
دوشنبه
1,581,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
1,581,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
1,581,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
پرشین پلازا-سوئیت دوخوابه ویژه
سوئیت دوخوابه ویژه
هتل یار
1,698,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
دوشنبه
1,698,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
1,698,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
1,698,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
1,698,000
تومان
2 مهر
جمعه
1,698,000
تومان
3 مهر
شنبه
1,698,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,698,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,698,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,698,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,698,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,698,000
تومان
اقامت 24
1,698,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
دوشنبه
1,698,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
1,698,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
1,698,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
1,698,000
تومان
2 مهر
جمعه
1,698,000
تومان
3 مهر
شنبه
1,698,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,698,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,698,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,698,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,698,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,698,000
تومان
ای‌گردش
1,698,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
دوشنبه
1,698,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
1,698,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
1,698,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
1,698,000
تومان
2 مهر
جمعه
1,698,000
تومان
3 مهر
شنبه
1,698,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,698,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,698,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,698,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,698,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,698,000
تومان
پرشین پلازا-سوئیت پرزیدنت
سوئیت پرزیدنت
علاءالدین
3,990,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
دوشنبه
3,990,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
3,990,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
3,990,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
ای‌گردش
3,998,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
دوشنبه
3,998,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
3,998,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
3,998,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
3,998,000
تومان
2 مهر
جمعه
3,998,000
تومان
3 مهر
شنبه
3,998,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
3,998,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
3,998,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
3,998,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
3,998,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
3,998,000
تومان
پرشین پلازا-سوئیت جونیور دبل ویژه
سوئیت جونیور دبل ویژه
علاءالدین
1,696,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
دوشنبه
1,696,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
1,696,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
1,696,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
پرشین پلازا-دو تخته تویین (اقامت 6 ساعته)
دو تخته تویین (اقامت 6 ساعته)
هتل یار
498,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
دوشنبه
498,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
498,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
498,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
498,000
تومان
2 مهر
جمعه
498,000
تومان
3 مهر
شنبه
498,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
498,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
498,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
498,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
498,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
498,000
تومان
پرشین پلازا-اتاق دو تخته برای یک نفر
اتاق دو تخته برای یک نفر
هتل یار
748,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
دوشنبه
748,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
748,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
748,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
748,000
تومان
2 مهر
جمعه
748,000
تومان
3 مهر
شنبه
748,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
748,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
748,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
748,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
748,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
748,000
تومان
پرشین پلازا-دو تخته دبل (اقامت 6 ساعته)
دو تخته دبل (اقامت 6 ساعته)
هتل یار
498,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
دوشنبه
498,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
498,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
498,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
498,000
تومان
2 مهر
جمعه
498,000
تومان
3 مهر
شنبه
498,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
498,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
498,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
498,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
498,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
498,000
تومان
ای‌گردش
498,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
دوشنبه
498,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
498,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
498,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
498,000
تومان
2 مهر
جمعه
498,000
تومان
3 مهر
شنبه
498,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
498,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
498,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
498,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
498,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
498,000
تومان
پرشین پلازا-اتاق دو تخته دبل بالکن دار
اتاق دو تخته دبل بالکن دار
هتل یار
898,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
دوشنبه
898,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
898,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
898,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
898,000
تومان
2 مهر
جمعه
898,000
تومان
3 مهر
شنبه
898,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
898,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
898,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
898,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
898,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
898,000
تومان
پرشین پلازا-یک تخته (اقامت 6 ساعته)
یک تخته (اقامت 6 ساعته)
ای‌گردش
498,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
دوشنبه
498,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
498,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
498,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
498,000
تومان
2 مهر
جمعه
498,000
تومان
3 مهر
شنبه
498,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
498,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
498,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
498,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
498,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
498,000
تومان
پرشین پلازا-اتاق دو تخته توئین بالکن دار
اتاق دو تخته توئین بالکن دار
هتل یار
898,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
دوشنبه
898,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
898,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
898,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
898,000
تومان
2 مهر
جمعه
898,000
تومان
3 مهر
شنبه
898,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
898,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
898,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
898,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
898,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
898,000
تومان

امکانات اتاق های پرشین پلازا

اعلام حریق
خدمات خانه داری
آتلیه
كتابخانه
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
شبکه پخش فیلم
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
روم سرويس
اينترنت در لابی
كافی شاپ
پاركينگ
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
چايخانه سنتی
وسایل بدنسازی
لوازم بهداشتی
تلفن
دمپایی
حوله
مینی بار
یخچال
اینترنت در اتاق
رخت آویز
دمپایی حمام
کارت هوشمند درب اتاق
سیستم گرمایش
حوله حمام
پنجره
جكوزی
تلویزیون lcd
اینترنت بی سیم
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
خدمات باربري
سیستم سرمایش
مینی بار
سیستم تهویه مطبوع
مبلمان
اتاق چمدان
ماساژ
ماهواره
رستوران
سونا
استخر
تاکسی سرویس
پارکینگ
نمازخانه
آسانسور
اینترنت در اتاق
حوله
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
آژانس مسافرتی
سرویس فرنگی
اطفای حریق
سرویس بهداشتی ایرانی
فتوکپی
کمد لباس
دمپایی
مینی بار رایگان
کافی شاپ
کافی نت
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
اينترنت (Wifi)
حمام
فروشگاه
آرایشگاه
فروشگاه و غرفه
سالن ورزش
سوئیت
تلفن در اتاق
اینترنت
خدمات تور
مرکز خرید
اتاق سیگار
لابی
اتاق بازی
پله اضطراری
دستگاه واکس کفش
تلفن
اباژور
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
حمام

نظرات کاربران برای پرشین پلازا

(88 نظر)
نقاط قوت:
دسترسی اسان
نقاط ضعف:
دسترسی اسان
باسلام از نظر ضبحانه عالی ولی از ساعت ده و ۳ دقیقه چای بهمون ندادن گفت تا ده ما پزیرایی دارم واقعا این کار ما را ناراحت کرد بخاطر چای
نقاط قوت:
برخورد خوب کارکنان - تمیزی اتاق ها
نقاط ضعف:
برخورد خوب کارکنان - تمیزی اتاق ها
نقاط قوت:
برخورد پرسنل ،غذای رستوران عالی
نقاط ضعف:
برخورد پرسنل ،غذای رستوران عالی
ما چهار روز در این هتل سکونت داشتیم ،بسیار لذت بردیم و آرامش داشتیم
نقاط قوت:
همه چی
نقاط ضعف:
همه چی
هتل تميز زيبا و حرفه اي با محيطي ارام
نقاط قوت:
فضاي عالي رستوران عدم انتقال سر و صدا
نقاط ضعف:
تنوع صبحانه محدود
متاسفانه طى چند بار گذشته ساعت ٣ بعد از ظهر صداى جارو برقى در راهرو باعث اذيت ميشد كه انتقال هم دادم
نقاط قوت:
- رفتار محترمانه پرسنل هتل - نو و لوکس بودن هتل -
نقاط ضعف:
قیمت غذای رستوران و چایی کافی شاپ خیلی گرون بود یک وعده غذا به همراه چایی به قیمت یک شب اقامت بود
قوطی های نوشابه در داخل مینی بار خاک گرفته و کثیف بودند. ملحفه و روتختی کثیف
نقاط قوت:
صبحانه خوب بود داشتن اتاق کانکت که خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
اینترنت اتاق سه روزی که اقامت داشتیم قطع بود و پیگیری بسیار ضعیف سرویس خانه داری بسیار بسیار ضعیف کیفیت غذا متوسط
نقاط قوت:
برخورد خيلي خوب پرسنل رستوران با ويوي خيلي خوب
نقاط ضعف:
جاي محدود پاركينگ كهنه بودن ملافه ها قيمت خيلي بالاي تاكسي هتل
کارکنان واقعا مودب بودند اتاقها بسیار تمیز و شیک غذای رستوران قسمت غذاهای فرنگی عالی بود ولی فست فودش خوب نبود. تو این وضعیت کرونا صبح آنقدر رستوران شلوغ بود که نمیشد جا پیدا کنی و اگر هم جا می‌بود من جرات نمیکردم با این وضعیت کرونا بشینم بهتر بود که تو اتاقها سرو بشه به میل هر کس که انجام ندادند
نقاط قوت:
نوساز بودن هتل ، رفتار واقعا محترمانه و مودبانه کارکنان هتل، رستوران و کافه رووف گاردن با ویو فوق العااده که بالاترین طبقه هتل بود و انصافا عااالی بود،(دارای راحتی سیگار کشیدن و سرو قلیون در قسمت دیگر کافه) اتاق ما تمیز و دارای امکاناتی نظیر وان و تراست بود، دفعه بعد نیز مجدد انتخاب من این هتل است ????????،
نقاط ضعف:
نکته منفی خااصی نداشت که تو چشم بزنه،(باتوجه به نکات مثبت زیاد این هتل) ۱.عایق و ایزوله نبودن دیوارهای اتاق(مورد مهمی است که باید توجه شود و مدیریت هتل جهت حل این مشکل اقدام کند). ۲.یخچال مینی بار رو میشه یخچال بهتر و خنک تری جایگزین کرد.
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
من چندین باررفتم این هتل قبلا صبحانه هتل درطبقه دوم سرومیشد ولی الان درطبقه آخرسرومیشه که عالیه ولی کیفیت صبحانه وتنوع خیلی خیلی ضعیف شده درحدهتل ۳ستاره قبلا خیلی بهتربود نکته بعدسرمایش اتاقها بودکه اصلا به دردنمیخوره خیلی گرم بود اتاق
همه چی خوب بود
نقاط قوت:
محیط ارام و تمیز هتل برخورد مناسب پرسنل تامین سریع خواسته های مشتریان
نقاط ضعف:
نداشتن پارکینگ بزرگ
من چندین بار در این هتل اقامت داشتم، نمیدونم چرا تمیزی هتل متغیر هست گاهی خیلی ضعیف و گاهی خوب، البته وقتی عنوان میشه پیگیری عالیه ولی بنظرم نباید اینجوری باشه
نقاط قوت:
پرسنل خیلی خوبی داشتن صبحانه هم عالی
نقاط ضعف:
اصلا نظافت رو درست تو اتاق ها رو انجام نمیدادن و هر بار سر کمبود حوله باید گوشزد میکردیم
نقاط قوت:
مكان هتل وتميزي رختخواب ها
نقاط ضعف:
بوي نامطبوع دستشويي وبوي بد در سالن غذاخوري
متاسفانه صدا از راهروها به اتاق منتقل ميشود هنگام استراحت. كاركنان هتل ساعت ٣ بعد از ظهر كه مشغول نظافت و جارو برقى هستند كه باعث سلب آسايش ميشوند
کارکنان عالی، فضای اتاقها خوب، تمیزی خوب
نقاط قوت:
پرسنلی که اتاق را تمیز می‌کرد ، خیلی با احترام و با دقت کار خود را انجام میداد.
نقاط ضعف:
کافی شاپ هتل ، پرسنل کافی شاپ اصلا توجه به مشتری نداشتند و فقط سر یک میز خاص میرفتند و به آنها سرویس میدادند، کاملا مشخص بود که افرادی که سر اون میز هستند از مهمانان هتل نیستند و برای خود پاتقی فراهم کرده بودند ، ما به عنوان مهمان هتل و مشتری کافی شاپ نیم ساعت معطل شدیم برای سفارش دادن، چون پرسنل مداوم به یک میز خاص سرویس میدادند . بعد از سفارش هم مداوم خودمان باید میرفتیم دنبال پرسنل کافی شاپ تا سفارشات دیگر را بدهیم،
من برای یک سفر کاری به مدت یک شب در این هتل اقامت داشتم و نسبتا از همه موارد راضی بودم.
نقاط قوت:
قبلا در بدو افتتاحیه هتل خوبی بود برخورد پرسنلش خوب بود اطاق ها مجهز و ساکت بود.تنها نکته مثبتش صبحونشه
نقاط ضعف:
این هتل در واقع یه تالار پذیرایی و کافه سنتیه که در کنارش اومدن چارتا اطاق هم گذاشتن دو بار در عرض ۱۴ روز اومدم این هتل بار اول تذکر دادم در شرایط کرونا باید اطاق تمیز باشه اما نبود.ملحفه ها کثیف و خونی بودن. بار دوم حتی قاشق های چایی خوری تو سرویس چایی کثیف بودن من از طریق گردشگری و بهداشت هم شکایت کردم چون همینا عامل کشته شدن مردم هستند هتل حتی یه نفرو نداشت که چمدون مارو جا به جا کنه واقعا حیف عمر و پول که بخواد تو این هتل بخطر بیفته