پرشین پلازا

-
امتیاز کاربران
104
نظرات کاربران

معرفی پرشین پلازا

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو پرشین پلازا

ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخته اقامت ساعتی (بدون صبحانه 7 ساعت)
اقامت 24
898,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
898,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
898,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
898,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
898,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
898,000
تومان
17 تیر
جمعه
898,000
تومان
18 تیر
شنبه
898,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
898,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
898,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
898,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
898,000
تومان
یک تخته (اقامت 7 ساعته)
اسنپ تریپ
898,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
898,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
898,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
898,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
898,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
898,000
تومان
17 تیر
جمعه
898,000
تومان
18 تیر
شنبه
898,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
898,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
898,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
898,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
898,000
تومان
یک تخته
علاءالدین
1,567,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
1,567,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,567,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,567,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,567,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,567,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,567,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,567,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,567,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,567,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
1,595,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
1,567,000
تومان
یک تخته
اسنپ تریپ
1,598,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
1,598,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,598,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,598,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,598,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,598,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,598,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,598,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,598,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,598,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
1,598,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
1,598,000
تومان
اتاق یک تخته
اقامت 24
1,598,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
1,598,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,598,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,598,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,598,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,598,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,598,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,598,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,598,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,598,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
1,598,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
1,598,000
تومان
یک تخته
ای‌گردش
1,598,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
1,598,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,598,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,598,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,598,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,598,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,598,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,598,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,598,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,598,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
1,598,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
1,598,000
تومان
اتاق یک تخته
ایران هتل آنلاین
1,598,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
1,598,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,598,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,598,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,598,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,598,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,598,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,598,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,598,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,598,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
1,598,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
1,598,000
تومان
دوتخته برای یک نفر
علاءالدین
1,994,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
1,994,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,994,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,994,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,994,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,994,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,994,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,994,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
2,098,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,994,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
1,994,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
1,994,000
تومان
اتاق دو تخته برای یک نفر
اقامت 24
1,998,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
1,998,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,998,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,998,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,998,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,998,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,998,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,998,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,998,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,998,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
1,998,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
1,998,000
تومان
دو تخته برای یک نفر
اسنپ تریپ
1,998,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
1,998,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,998,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,998,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,998,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,998,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,998,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,998,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,998,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,998,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
1,998,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
1,998,000
تومان
اتاق دو تخته برای یک نفر
ایران هتل آنلاین
1,998,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
1,998,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,998,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,998,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,998,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,998,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,998,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,998,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,998,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,998,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
1,998,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
1,998,000
تومان
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته دبل اقامت ساعتی (بدون صبحانه 7 ساعت)
اقامت 24
898,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
898,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
898,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
898,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
898,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
898,000
تومان
17 تیر
جمعه
898,000
تومان
18 تیر
شنبه
898,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
898,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
898,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
898,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
898,000
تومان
اتاق دو تخته توئین اقامت ساعتی (بدون صبحانه 7 ساعت)
اقامت 24
898,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
898,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
898,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
898,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
898,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
898,000
تومان
17 تیر
جمعه
898,000
تومان
18 تیر
شنبه
898,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
898,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
898,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
898,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
898,000
تومان
دو تخته تویین (اقامت 7 ساعته)
اسنپ تریپ
898,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
898,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
898,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
898,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
898,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
898,000
تومان
17 تیر
جمعه
898,000
تومان
18 تیر
شنبه
898,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
898,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
898,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
898,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
898,000
تومان
دو تخته دابل (اقامت 7 ساعته)
اسنپ تریپ
898,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
898,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
898,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
898,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
898,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
898,000
تومان
17 تیر
جمعه
898,000
تومان
18 تیر
شنبه
898,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
898,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
898,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
898,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
898,000
تومان
اتاق دو تخته 7 ساعته
ایران هتل آنلاین
898,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
898,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
898,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
898,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
898,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
898,000
تومان
17 تیر
جمعه
898,000
تومان
18 تیر
شنبه
898,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
898,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
898,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
898,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
898,000
تومان
دو تخته دبل
علاءالدین
1,947,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
1,947,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,947,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,947,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,947,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,947,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,947,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,947,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,947,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,947,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
1,994,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
1,947,000
تومان
دوتخته توئین
علاءالدین
1,947,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
1,947,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,947,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,947,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,947,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,947,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,947,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,947,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,947,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,947,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
1,994,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
1,947,000
تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
1,998,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
1,998,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,998,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,998,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,998,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,998,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,998,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,998,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,998,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,998,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
1,998,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
1,998,000
تومان
دوتخته دبل
ای‌گردش
1,998,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
1,998,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,998,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,998,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,998,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,998,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,998,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,998,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,998,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,998,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
1,998,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
1,998,000
تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
1,998,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
1,998,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,998,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,998,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,998,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,998,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,998,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,998,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,998,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,998,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
1,998,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
1,998,000
تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
1,998,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
1,998,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,998,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,998,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,998,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,998,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,998,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,998,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,998,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,998,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
1,998,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
1,998,000
تومان
اتاق دو تخته دبل (بدون بالکن)
ایران هتل آنلاین
1,998,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
1,998,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,998,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,998,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,998,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,998,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,998,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,998,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,998,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,998,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
1,998,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
1,998,000
تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
1,998,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
1,998,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,998,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,998,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,998,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,998,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,998,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,998,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,998,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,998,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
1,998,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
1,998,000
تومان
اتاق دو تخته توئین (بدون بالکن)
ایران هتل آنلاین
1,998,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
1,998,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,998,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,998,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,998,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,998,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,998,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,998,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,998,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,998,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
1,998,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
1,998,000
تومان
دو تخته توئین
ای‌گردش
1,998,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
1,998,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,998,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,998,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,998,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,998,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,998,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,998,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,998,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,998,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
1,998,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
1,998,000
تومان
دو تخته بالکن دار
علاءالدین
2,137,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
2,137,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
2,137,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
2,137,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
2,137,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
2,137,000
تومان
17 تیر
جمعه
2,137,000
تومان
18 تیر
شنبه
2,137,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
2,246,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
2,193,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
2,193,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
2,193,000
تومان
دو تخته تویین بالکن دار
اسنپ تریپ
2,198,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
2,198,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
2,198,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
2,198,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
2,198,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
2,198,000
تومان
17 تیر
جمعه
2,198,000
تومان
18 تیر
شنبه
2,198,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
2,198,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
2,198,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
2,198,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
2,198,000
تومان
اتاق دو تخته توئین بالکن دار
اقامت 24
2,198,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
2,198,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
2,198,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
2,198,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
2,198,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
2,198,000
تومان
17 تیر
جمعه
2,198,000
تومان
18 تیر
شنبه
2,198,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
2,198,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
2,198,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
2,198,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
2,198,000
تومان
اتاق دو تخته دبل بالکن دار
اقامت 24
2,198,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
2,198,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
2,198,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
2,198,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
2,198,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
2,198,000
تومان
17 تیر
جمعه
2,198,000
تومان
18 تیر
شنبه
2,198,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
2,198,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
2,198,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
2,198,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
2,198,000
تومان
اتاق دو تخته دبل (دارای بالکن)
ایران هتل آنلاین
2,198,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
2,198,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
2,198,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
2,198,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
2,198,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
2,198,000
تومان
17 تیر
جمعه
2,198,000
تومان
18 تیر
شنبه
2,198,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
2,198,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
2,198,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
2,198,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
2,198,000
تومان
اتاق دو تخته توئین (دارای بالکن)
ایران هتل آنلاین
2,198,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
2,198,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
2,198,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
2,198,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
2,198,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
2,198,000
تومان
17 تیر
جمعه
2,198,000
تومان
18 تیر
شنبه
2,198,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
2,198,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
2,198,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
2,198,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
2,198,000
تومان
دو تخته دابل بالکن دار
اسنپ تریپ
2,198,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
2,198,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
2,198,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
2,198,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
2,198,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
2,198,000
تومان
17 تیر
جمعه
2,198,000
تومان
18 تیر
شنبه
2,198,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
2,198,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
2,198,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
2,198,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
2,198,000
تومان
اتاق دو تخته ویژه
علاءالدین
2,232,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
2,232,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
2,232,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
2,232,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
2,232,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
2,232,000
تومان
17 تیر
جمعه
2,232,000
تومان
18 تیر
شنبه
2,232,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
2,232,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
2,232,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
2,293,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
2,232,000
تومان
اتاق دو تخته دبل ویژه
اقامت 24
2,298,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
2,298,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
2,298,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
2,298,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
2,298,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
2,298,000
تومان
17 تیر
جمعه
2,298,000
تومان
18 تیر
شنبه
2,298,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
2,298,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
2,298,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
2,298,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
2,298,000
تومان
اتاق دو تخته دبل ویژه
ایران هتل آنلاین
2,298,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
2,298,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
2,298,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
2,298,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
2,298,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
2,298,000
تومان
17 تیر
جمعه
2,298,000
تومان
18 تیر
شنبه
2,298,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
2,298,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
2,298,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
2,298,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
2,298,000
تومان
دو تخته ویژه
ای‌گردش
2,298,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر