پرشین پلازا

-
امتیاز کاربران
124
نظرات کاربران

معرفی پرشین پلازا

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو پرشین پلازا

ظرفیت 1 نفر

یک تخته (اقامت 7 ساعته)
اسنپ تریپ
1,995,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
1,995,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,995,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,995,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,995,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,995,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,995,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,995,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,995,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,995,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,995,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,995,000 تومان
اتاق یک تخته
اقامت 24
1,995,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
1,995,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,995,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,995,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,995,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,995,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,995,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,995,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,995,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,995,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,995,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,995,000 تومان
یک تخته
علاءالدین
3,188,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
3,188,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
3,188,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
3,188,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
3,188,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
3,188,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
3,188,000 تومان
19 خرداد
جمعه
3,188,000 تومان
20 خرداد
شنبه
3,188,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
3,188,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
3,188,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
3,188,000 تومان
یک تخته
اسنپ تریپ
3,195,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
3,195,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
3,195,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
3,195,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
3,195,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
3,195,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
3,195,000 تومان
19 خرداد
جمعه
3,195,000 تومان
20 خرداد
شنبه
3,195,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
3,195,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
3,195,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
3,195,000 تومان
اتاق یک تخته
هتل یار
3,195,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
3,195,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
3,195,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
3,195,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
3,195,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
3,195,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
3,195,000 تومان
19 خرداد
جمعه
3,195,000 تومان
20 خرداد
شنبه
3,195,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
3,195,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
3,195,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
3,195,000 تومان
اتاق یک تخته
اقامت 24
3,195,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
3,195,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
3,195,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
3,195,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
3,195,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
3,195,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
3,195,000 تومان
19 خرداد
جمعه
3,195,000 تومان
20 خرداد
شنبه
3,195,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
3,195,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
3,195,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
3,195,000 تومان
دوتخته برای یک نفر
علاءالدین
3,387,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
3,387,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
3,387,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
3,387,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
3,387,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
3,387,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
3,387,000 تومان
19 خرداد
جمعه
3,387,000 تومان
20 خرداد
شنبه
3,387,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
3,387,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
3,387,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
3,387,000 تومان
دو تخته برای یک نفر
اسنپ تریپ
3,395,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
3,395,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
3,395,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
3,395,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
3,395,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
3,395,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
3,395,000 تومان
19 خرداد
جمعه
3,395,000 تومان
20 خرداد
شنبه
3,395,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
3,395,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
3,395,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
3,395,000 تومان
دوتخته برای یک نفر
اقامت 24
3,395,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
3,395,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
3,395,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
3,395,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
3,395,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
3,395,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
3,395,000 تومان
19 خرداد
جمعه
3,395,000 تومان
20 خرداد
شنبه
3,395,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
3,395,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
3,395,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
3,395,000 تومان
اتاق دو تخته برای یک نفر
هتل یار
3,395,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
3,395,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
3,395,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
3,395,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
3,395,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
3,395,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
3,395,000 تومان
19 خرداد
جمعه
3,395,000 تومان
20 خرداد
شنبه
3,395,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
3,395,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
3,395,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
3,395,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

دو تخته توئین اقامت 7 ساعته - بدون صبحانه
هتل یار
1,995,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
1,995,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,995,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,995,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,995,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,995,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,995,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,995,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,995,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,995,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,995,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,995,000 تومان
دو تخته دبل اقامت 7 ساعته - بدون صبحانه
هتل یار
1,995,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
1,995,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,995,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,995,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,995,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,995,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,995,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,995,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,995,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,995,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,995,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,995,000 تومان
دو تخته تویین (اقامت 7 ساعته)
اسنپ تریپ
1,995,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
1,995,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,995,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,995,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,995,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,995,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,995,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,995,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,995,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,995,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,995,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,995,000 تومان
دو تخته دابل (اقامت 7 ساعته)
اسنپ تریپ
1,995,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
1,995,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,995,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,995,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,995,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,995,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,995,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,995,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,995,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,995,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,995,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,995,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
1,995,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
1,995,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,995,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,995,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,995,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,995,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,995,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,995,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,995,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,995,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,995,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,995,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
1,995,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
1,995,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,995,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,995,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,995,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,995,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,995,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,995,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,995,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,995,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,995,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,995,000 تومان
دو تخته دبل
علاءالدین
3,686,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
3,686,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
3,686,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
3,686,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
3,686,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
3,686,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
3,686,000 تومان
19 خرداد
جمعه
3,686,000 تومان
20 خرداد
شنبه
3,686,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
3,686,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
3,686,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
3,686,000 تومان
دوتخته توئین
علاءالدین
3,686,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
3,686,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
3,686,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
3,686,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
3,686,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
3,686,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
3,686,000 تومان
19 خرداد
جمعه
3,686,000 تومان
20 خرداد
شنبه
3,686,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
3,686,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
3,686,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
3,686,000 تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
3,695,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
3,695,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
3,695,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
3,695,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
3,695,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
3,695,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
3,695,000 تومان
19 خرداد
جمعه
3,695,000 تومان
20 خرداد
شنبه
3,695,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
3,695,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
3,695,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
3,695,000 تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
3,695,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
3,695,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
3,695,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
3,695,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
3,695,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
3,695,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
3,695,000 تومان
19 خرداد
جمعه
3,695,000 تومان
20 خرداد
شنبه
3,695,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
3,695,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
3,695,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
3,695,000 تومان
اتاق دوتخته - توئین
هتل یار
3,695,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
3,695,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
3,695,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
3,695,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
3,695,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
3,695,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
3,695,000 تومان
19 خرداد
جمعه
3,695,000 تومان
20 خرداد
شنبه
3,695,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
3,695,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
3,695,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
3,695,000 تومان
اتاق دو تخته - دبل
هتل یار
3,695,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
3,695,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
3,695,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
3,695,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
3,695,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
3,695,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
3,695,000 تومان
19 خرداد
جمعه
3,695,000 تومان
20 خرداد
شنبه
3,695,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
3,695,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
3,695,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
3,695,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
3,695,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
3,695,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
3,695,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
3,695,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
3,695,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
3,695,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
3,695,000 تومان
19 خرداد
جمعه
3,695,000 تومان
20 خرداد
شنبه
3,695,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
3,695,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
3,695,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
3,695,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
3,695,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
3,695,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
3,695,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
3,695,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
3,695,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
3,695,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
3,695,000 تومان
19 خرداد
جمعه
3,695,000 تومان
20 خرداد
شنبه
3,695,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
3,695,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
3,695,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
3,695,000 تومان
دو تخته بالکن دار
علاءالدین
3,886,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
3,886,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
3,886,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
3,886,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
3,886,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
3,886,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
3,886,000 تومان
19 خرداد
جمعه
3,886,000 تومان
20 خرداد
شنبه
3,886,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
3,886,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
3,886,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
3,886,000 تومان
دو تخته تویین بالکن دار
اسنپ تریپ
3,895,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
3,895,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
3,895,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
3,895,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
3,895,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
3,895,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
3,895,000 تومان
19 خرداد
جمعه
3,895,000 تومان
20 خرداد
شنبه
3,895,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
3,895,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
3,895,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
3,895,000 تومان
دو تخته دابل بالکن دار
اسنپ تریپ
3,895,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
3,895,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
3,895,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
3,895,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
3,895,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
3,895,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
3,895,000 تومان
19 خرداد
جمعه
3,895,000 تومان
20 خرداد
شنبه
3,895,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
3,895,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
3,895,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
3,895,000 تومان
اتاق دو تخته دبل بالکن دار
هتل یار
3,895,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
3,895,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
3,895,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
3,895,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
3,895,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
3,895,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
3,895,000 تومان
19 خرداد
جمعه
3,895,000 تومان
20 خرداد
شنبه
3,895,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
3,895,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
3,895,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
3,895,000 تومان
اتاق دو تخته توئین بالکن دار
هتل یار
3,895,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
3,895,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
3,895,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
3,895,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
3,895,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
3,895,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
3,895,000 تومان
19 خرداد
جمعه
3,895,000 تومان
20 خرداد
شنبه
3,895,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
3,895,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
3,895,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
3,895,000 تومان
دوتخته توئین بالکن دار
اقامت 24
3,895,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
3,895,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
3,895,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
3,895,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
3,895,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
3,895,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
3,895,000 تومان
19 خرداد
جمعه
3,895,000 تومان
20 خرداد
شنبه
3,895,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
3,895,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
3,895,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
3,895,000 تومان
دوتخته دبل بالکن دار
اقامت 24
3,895,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
3,895,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
3,895,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
3,895,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
3,895,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
3,895,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
3,895,000 تومان
19 خرداد
جمعه
3,895,000 تومان
20 خرداد
شنبه
3,895,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
3,895,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
3,895,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
3,895,000 تومان
اتاق دو تخته ویژه
علاءالدین
4,085,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
4,085,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
4,085,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
4,085,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
4,085,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
4,085,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
4,085,000 تومان
19 خرداد
جمعه
4,085,000 تومان
20 خرداد
شنبه
4,085,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
4,085,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
4,085,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
4,085,000 تومان
دو تخته دابل ویژه
اسنپ تریپ
4,095,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
4,095,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
4,095,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
4,095,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
4,095,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
4,095,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
4,095,000 تومان
19 خرداد
جمعه
4,095,000 تومان
20 خرداد
شنبه
4,095,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
4,095,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
4,095,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
4,095,000 تومان
اتاق دوتخته دبل ویژه
هتل یار
4,095,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
4,095,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
4,095,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
4,095,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
4,095,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
4,095,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
4,095,000 تومان
19 خرداد
جمعه
4,095,000 تومان
20 خرداد
شنبه
4,095,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
4,095,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
4,095,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
4,095,000 تومان
دبل ویژه
اقامت 24
4,095,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
4,095,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
4,095,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
4,095,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
4,095,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
4,095,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
4,095,000 تومان
19 خرداد
جمعه
4,095,000 تومان
20 خرداد
شنبه
4,095,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
4,095,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
4,095,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
4,095,000 تومان
دو تخته دابل ماه عسل
اسنپ تریپ
5,800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
5,800,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
5,800,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
5,800,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
5,800,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
5,800,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
5,800,000 تومان
19 خرداد
جمعه
5,800,000 تومان
20 خرداد
شنبه
5,800,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
5,800,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
5,800,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
5,800,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
علاءالدین
4,584,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
4,584,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
4,584,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
4,584,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
4,584,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
4,584,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
4,584,000 تومان
19 خرداد
جمعه
4,584,000 تومان
20 خرداد
شنبه
4,584,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
4,584,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه