پرشین پلازا

-
امتیاز کاربران
253
نظرات کاربران

معرفی پرشین پلازا

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو پرشین پلازا

ظرفیت 1 نفر

یک تخته (اقامت 7 ساعته)
اسنپ تریپ
2,995,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
2,995,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,995,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,995,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,995,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,995,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
2,995,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
2,995,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
2,995,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
2,995,000 تومان
12 مرداد
جمعه
2,995,000 تومان
13 مرداد
شنبه
2,995,000 تومان
یک تخته
علاءالدین
4,983,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
4,983,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
4,983,000 تومان
5 مرداد
جمعه
4,983,000 تومان
6 مرداد
شنبه
4,983,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
4,983,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
4,983,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
4,983,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
4,983,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
4,983,000 تومان
12 مرداد
جمعه
4,983,000 تومان
13 مرداد
شنبه
4,983,000 تومان
اتاق یک تخته
هتل یار
4,995,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 مرداد
دوشنبه
4,995,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
4,995,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
4,995,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
4,995,000 تومان
12 مرداد
جمعه
4,995,000 تومان
13 مرداد
شنبه
4,995,000 تومان
یک تخته
اسنپ تریپ
4,995,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
4,995,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
4,995,000 تومان
5 مرداد
جمعه
4,995,000 تومان
6 مرداد
شنبه
4,995,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
4,995,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
4,995,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
4,995,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
4,995,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
4,995,000 تومان
12 مرداد
جمعه
4,995,000 تومان
13 مرداد
شنبه
4,995,000 تومان
دوتخته برای یک نفر
اقامت 24
5,295,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
5,295,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
5,295,000 تومان
5 مرداد
جمعه
5,295,000 تومان
6 مرداد
شنبه
5,295,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
5,295,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
5,295,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
5,295,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
5,295,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
5,295,000 تومان
12 مرداد
جمعه
5,295,000 تومان
13 مرداد
شنبه
5,295,000 تومان
اتاق دو تخته برای یک نفر
هتل یار
5,295,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
9 مرداد
سه‌شنبه
5,295,000 تومان
13 مرداد
شنبه
5,295,000 تومان
دو تخته برای یک نفر
اسنپ تریپ
5,295,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
5,295,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
5,295,000 تومان
5 مرداد
جمعه
5,295,000 تومان
6 مرداد
شنبه
5,295,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
5,295,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
5,295,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
5,295,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
5,295,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
5,295,000 تومان
12 مرداد
جمعه
5,295,000 تومان
13 مرداد
شنبه
5,295,000 تومان
اتاق یک تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
4 مرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
5 مرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
6 مرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
7 مرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
8 مرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
9 مرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
10 مرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
11 مرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 مرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
13 مرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق یک تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
4 مرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
5 مرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
6 مرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
7 مرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
8 مرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
9 مرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
10 مرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
11 مرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 مرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
13 مرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته دبل اقامت 7 ساعتی
علاءالدین
2,988,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
2,988,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,988,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,988,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,988,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,988,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
2,988,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
2,988,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
2,988,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
2,988,000 تومان
12 مرداد
جمعه
2,988,000 تومان
13 مرداد
شنبه
2,988,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
2,995,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,995,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,995,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
2,995,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
2,995,000 تومان
13 مرداد
شنبه
2,995,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
2,995,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
2,995,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,995,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,995,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
2,995,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
2,995,000 تومان
12 مرداد
جمعه
2,995,000 تومان
دو تخته تویین (اقامت 7 ساعته)
اسنپ تریپ
2,995,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
2,995,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,995,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,995,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,995,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,995,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
2,995,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
2,995,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
2,995,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
2,995,000 تومان
12 مرداد
جمعه
2,995,000 تومان
13 مرداد
شنبه
2,995,000 تومان
دو تخته دابل (اقامت 7 ساعته)
اسنپ تریپ
2,995,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
2,995,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,995,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,995,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,995,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,995,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
2,995,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
2,995,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
2,995,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
2,995,000 تومان
12 مرداد
جمعه
2,995,000 تومان
13 مرداد
شنبه
2,995,000 تومان
دو تخته دبل اقامت 7 ساعته - بدون صبحانه
هتل یار
2,995,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 مرداد
دوشنبه
2,995,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
2,995,000 تومان
دو تخته توئین اقامت 7 ساعته - بدون صبحانه
هتل یار
2,995,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 مرداد
چهارشنبه
2,995,000 تومان
12 مرداد
جمعه
2,995,000 تومان
دوتخته برای یک نفر
علاءالدین
5,282,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
5,282,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
5,282,000 تومان
5 مرداد
جمعه
5,282,000 تومان
6 مرداد
شنبه
5,282,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
5,282,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
5,282,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
5,282,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
5,282,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
5,282,000 تومان
12 مرداد
جمعه
5,282,000 تومان
13 مرداد
شنبه
5,282,000 تومان
دو تخته دبل
علاءالدین
5,681,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
5,681,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
5,681,000 تومان
5 مرداد
جمعه
5,681,000 تومان
6 مرداد
شنبه
5,681,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
5,681,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
5,681,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
5,681,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
5,681,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
5,681,000 تومان
12 مرداد
جمعه
5,681,000 تومان
13 مرداد
شنبه
5,681,000 تومان
دوتخته توئین
علاءالدین
5,681,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
5,681,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
5,681,000 تومان
5 مرداد
جمعه
5,681,000 تومان
6 مرداد
شنبه
5,681,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
5,681,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
5,681,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
5,681,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
5,681,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
5,681,000 تومان
12 مرداد
جمعه
5,681,000 تومان
13 مرداد
شنبه
5,681,000 تومان
اتاق دوتخته - توئین
هتل یار
5,695,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 مرداد
دوشنبه
5,695,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
5,695,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
5,695,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
5,695,000 تومان
12 مرداد
جمعه
5,695,000 تومان
13 مرداد
شنبه
5,695,000 تومان
اتاق دو تخته - دبل
هتل یار
5,695,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 مرداد
دوشنبه
5,695,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
5,695,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
5,695,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
5,695,000 تومان
12 مرداد
جمعه
5,695,000 تومان
13 مرداد
شنبه
5,695,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
5,695,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
5,695,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
5,695,000 تومان
5 مرداد
جمعه
5,695,000 تومان
6 مرداد
شنبه
5,695,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
5,695,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
5,695,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
5,695,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
5,695,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
5,695,000 تومان
12 مرداد
جمعه
5,695,000 تومان
13 مرداد
شنبه
5,695,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
5,695,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
5,695,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
5,695,000 تومان
5 مرداد
جمعه
5,695,000 تومان
6 مرداد
شنبه
5,695,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
5,695,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
5,695,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
5,695,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
5,695,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
5,695,000 تومان
12 مرداد
جمعه
5,695,000 تومان
13 مرداد
شنبه
5,695,000 تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
5,695,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
5,695,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
5,695,000 تومان
5 مرداد
جمعه
5,695,000 تومان
6 مرداد
شنبه
5,695,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
5,695,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
5,695,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
5,695,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
5,695,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
5,695,000 تومان
12 مرداد
جمعه
5,695,000 تومان
13 مرداد
شنبه
5,695,000 تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
5,695,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
5,695,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
5,695,000 تومان
5 مرداد
جمعه
5,695,000 تومان
6 مرداد
شنبه
5,695,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
5,695,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
5,695,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
5,695,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
5,695,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
5,695,000 تومان
12 مرداد
جمعه
5,695,000 تومان
13 مرداد
شنبه
5,695,000 تومان
دو تخته بالکن دار
علاءالدین
5,981,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
5,981,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
5,981,000 تومان
5 مرداد
جمعه
5,981,000 تومان
6 مرداد
شنبه
5,981,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
5,981,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
5,981,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
5,981,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
5,981,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
5,981,000 تومان
12 مرداد
جمعه
5,981,000 تومان
13 مرداد
شنبه
5,981,000 تومان
اتاق دو تخته دبل بالکن دار
هتل یار
5,995,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 مرداد
دوشنبه
5,995,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
5,995,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
5,995,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
5,995,000 تومان
12 مرداد
جمعه
5,995,000 تومان
13 مرداد
شنبه
5,995,000 تومان
اتاق دو تخته توئین بالکن دار
هتل یار
5,995,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 مرداد
دوشنبه
5,995,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
5,995,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
5,995,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
5,995,000 تومان
12 مرداد
جمعه
5,995,000 تومان
13 مرداد
شنبه
5,995,000 تومان
دوتخته توئین بالکن دار
اقامت 24
5,995,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
5,995,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
5,995,000 تومان
5 مرداد
جمعه
5,995,000 تومان
6 مرداد
شنبه
5,995,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
5,995,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
5,995,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
5,995,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
5,995,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
5,995,000 تومان
12 مرداد
جمعه
5,995,000 تومان
13 مرداد
شنبه
5,995,000 تومان
دوتخته دبل بالکن دار
اقامت 24
5,995,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
5,995,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
5,995,000 تومان
5 مرداد
جمعه
5,995,000 تومان
6 مرداد
شنبه
5,995,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
5,995,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
5,995,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
5,995,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
5,995,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
5,995,000 تومان
12 مرداد
جمعه
5,995,000 تومان
13 مرداد
شنبه
5,995,000 تومان
دو تخته دابل بالکن دار
اسنپ تریپ
5,995,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
5,995,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
5,995,000 تومان
5 مرداد
جمعه
5,995,000 تومان
6 مرداد
شنبه
5,995,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
5,995,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
5,995,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
5,995,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
5,995,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
5,995,000 تومان
12 مرداد
جمعه
5,995,000 تومان
13 مرداد
شنبه
5,995,000 تومان
دو تخته تویین بالکن دار
اسنپ تریپ
5,995,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
5,995,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
5,995,000 تومان
5 مرداد
جمعه
5,995,000 تومان
6 مرداد
شنبه
5,995,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
5,995,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
5,995,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
5,995,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
5,995,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
5,995,000 تومان
12 مرداد
جمعه
5,995,000 تومان
13 مرداد
شنبه
5,995,000 تومان
اتاق دو تخته ویژه
علاءالدین
6,280,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
6,280,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
6,280,000 تومان
5 مرداد
جمعه
6,280,000 تومان
6 مرداد
شنبه
6,280,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
6,280,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
6,280,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
6,280,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
6,280,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
6,280,000 تومان
12 مرداد
جمعه
6,280,000 تومان
13 مرداد
شنبه
6,280,000 تومان
اتاق دوتخته دبل ویژه
هتل یار
6,295,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 مرداد
دوشنبه
6,295,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
6,295,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
6,295,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
6,295,000 تومان
12 مرداد
جمعه
6,295,000 تومان
13 مرداد
شنبه
6,295,000 تومان
دبل ویژه
اقامت 24
6,295,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
6,295,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
6,295,000 تومان
5 مرداد
جمعه
6,295,000 تومان
6 مرداد
شنبه
6,295,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
6,295,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
6,295,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
6,295,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
6,295,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
6,295,000 تومان
12 مرداد
جمعه
6,295,000 تومان
13 مرداد
شنبه
6,295,000 تومان
دو تخته دابل ویژه
اسنپ تریپ
6,295,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
6,295,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
6,295,000 تومان
5 مرداد
جمعه
6,295,000 تومان
6 مرداد
شنبه
6,295,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
6,295,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
6,295,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
6,295,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
6,295,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
6,295,000 تومان
12 مرداد
جمعه
6,295,000 تومان
13 مرداد
شنبه
6,295,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
علاءالدین
6,878,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
6,878,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
6,878,000 تومان
5 مرداد
جمعه
6,878,000 تومان
6 مرداد
شنبه
6,878,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
6,878,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
6,878,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
6,878,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
6,878,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
6,878,000 تومان
12 مرداد
جمعه
6,878,000 تومان
13 مرداد
شنبه
6,878,000 تومان
اتاق سه تخته استاندارد
هتل یار
6,895,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 مرداد
دوشنبه
6,895,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
6,895,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
6,895,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
6,895,000 تومان
12 مرداد
جمعه
6,895,000 تومان
13 مرداد
شنبه
6,895,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
6,895,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
6,895,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
6,895,000 تومان
5 مرداد
جمعه
6,895,000 تومان
6 مرداد
شنبه
6,895,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
6,895,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
6,895,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
6,895,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
6,895,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
6,895,000 تومان
12 مرداد
جمعه
6,895,000 تومان
13 مرداد
شنبه
6,895,000 تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
6,895,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
6,895,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
6,895,000 تومان
5 مرداد
جمعه
6,895,000 تومان
6 مرداد
شنبه
6,895,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
6,895,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
6,895,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
6,895,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
6,895,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
6,895,000 تومان
12 مرداد
جمعه
6,895,000 تومان
13 مرداد
شنبه
6,895,000 تومان
سوئیت - دوخوابه ویژه
هتل یار
12,495,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 مرداد
دوشنبه
12,495,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
12,495,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
12,495,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
12,495,000 تومان
12 مرداد
جمعه
12,495,000 تومان
13 مرداد
شنبه
12,495,000 تومان
سوئیت دو خوابه سه نفره
اقامت 24
12,495,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
12,495,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
12,495,000 تومان
5 مرداد
جمعه
12,495,000 تومان
6 مرداد
شنبه
12,495,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
12,495,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
12,495,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
10 مرداد
چهارشنبه
12,495,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
12,495,000 تومان
12 مرداد
جمعه
12,495,000 تومان
13 مرداد
شنبه
12,495,000 تومان
سوئیت دو خوابه سه تخته ویژه
اسنپ تریپ
12,495,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
12,495,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
12,495,000 تومان
5 مرداد
جمعه
12,495,000 تومان
6 مرداد
شنبه
12,495,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه