پرشین پلازا

-
امتیاز کاربران
131
نظرات کاربران

معرفی پرشین پلازا

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو پرشین پلازا

ظرفیت 1 نفر

یک تخته (اقامت 7 ساعته)
اسنپ تریپ
1,595,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
1,595,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,595,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,595,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,595,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,595,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,595,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
1,595,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
1,595,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
1,595,000 تومان
21 بهمن
جمعه
1,595,000 تومان
22 بهمن
شنبه
1,595,000 تومان
اتاق یک تخته
اقامت 24
1,595,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
1,595,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,595,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,595,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,595,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,595,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,595,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
1,595,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
1,595,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
1,595,000 تومان
21 بهمن
جمعه
1,595,000 تومان
22 بهمن
شنبه
1,595,000 تومان
اتاق یک تخته
هتل یار
2,198,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
2,198,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
2,098,000 تومان
14 بهمن
جمعه
2,098,000 تومان
15 بهمن
شنبه
2,198,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
2,098,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
2,098,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
2,098,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
2,098,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
2,198,000 تومان
21 بهمن
جمعه
2,198,000 تومان
22 بهمن
شنبه
2,098,000 تومان
یک تخته
علاءالدین
2,293,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
2,293,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
2,293,000 تومان
14 بهمن
جمعه
2,293,000 تومان
15 بهمن
شنبه
2,293,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
2,293,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
2,293,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
2,293,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
2,293,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
2,293,000 تومان
21 بهمن
جمعه
2,293,000 تومان
22 بهمن
شنبه
2,293,000 تومان
اتاق یک تخته
ایران هتل آنلاین
2,298,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
2,298,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
2,298,000 تومان
14 بهمن
جمعه
2,298,000 تومان
15 بهمن
شنبه
2,298,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
2,298,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
2,298,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
2,298,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
2,298,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
2,298,000 تومان
یک تخته
اسنپ تریپ
2,298,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
2,298,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
2,298,000 تومان
14 بهمن
جمعه
2,298,000 تومان
15 بهمن
شنبه
2,298,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
2,298,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
2,298,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
2,298,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
2,298,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
2,298,000 تومان
21 بهمن
جمعه
2,298,000 تومان
22 بهمن
شنبه
2,298,000 تومان
اتاق یک تخته
اقامت 24
2,298,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
2,298,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
2,298,000 تومان
14 بهمن
جمعه
2,298,000 تومان
15 بهمن
شنبه
2,298,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
2,298,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
2,298,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
2,298,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
2,298,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
2,298,000 تومان
21 بهمن
جمعه
2,298,000 تومان
22 بهمن
شنبه
2,298,000 تومان
دوتخته برای یک نفر
علاءالدین
2,393,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
2,393,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
2,393,000 تومان
14 بهمن
جمعه
2,393,000 تومان
15 بهمن
شنبه
2,393,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
2,393,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
2,393,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
2,393,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
2,393,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
2,393,000 تومان
21 بهمن
جمعه
2,393,000 تومان
22 بهمن
شنبه
2,393,000 تومان
اتاق دو تخته برای یک نفر
ایران هتل آنلاین
2,398,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
2,398,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
2,398,000 تومان
14 بهمن
جمعه
2,398,000 تومان
15 بهمن
شنبه
2,398,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
2,398,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
2,398,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
2,398,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
2,398,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
2,398,000 تومان
دو تخته برای یک نفر
اسنپ تریپ
2,398,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
2,398,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
2,398,000 تومان
14 بهمن
جمعه
2,398,000 تومان
15 بهمن
شنبه
2,398,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
2,398,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
2,398,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
2,398,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
2,398,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
2,398,000 تومان
21 بهمن
جمعه
2,398,000 تومان
22 بهمن
شنبه
2,398,000 تومان
دوتخته برای یک نفر
اقامت 24
2,398,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
2,398,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
2,398,000 تومان
14 بهمن
جمعه
2,398,000 تومان
15 بهمن
شنبه
2,398,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
2,398,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
2,398,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
2,398,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
2,398,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
2,398,000 تومان
21 بهمن
جمعه
2,398,000 تومان
22 بهمن
شنبه
2,398,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

دو تخته توئین اقامت 7 ساعته - بدون صبحانه
هتل یار
1,495,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
1,495,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,495,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,495,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,495,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,495,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,495,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
1,495,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
1,495,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
1,495,000 تومان
21 بهمن
جمعه
1,495,000 تومان
22 بهمن
شنبه
1,495,000 تومان
دو تخته دبل اقامت 7 ساعته - بدون صبحانه
هتل یار
1,495,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
1,495,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,495,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,495,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,495,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,495,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,495,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
1,495,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
1,495,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
1,495,000 تومان
21 بهمن
جمعه
1,495,000 تومان
22 بهمن
شنبه
1,495,000 تومان
اتاق دو تخته 7 ساعته
ایران هتل آنلاین
1,595,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
1,595,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,595,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,595,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,595,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,595,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,595,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
1,595,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
1,595,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
1,595,000 تومان
دو تخته تویین (اقامت 7 ساعته)
اسنپ تریپ
1,595,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
1,595,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,595,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,595,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,595,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,595,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,595,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
1,595,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
1,595,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
1,595,000 تومان
21 بهمن
جمعه
1,595,000 تومان
22 بهمن
شنبه
1,595,000 تومان
دو تخته دابل (اقامت 7 ساعته)
اسنپ تریپ
1,595,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
1,595,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,595,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,595,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,595,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,595,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,595,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
1,595,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
1,595,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
1,595,000 تومان
21 بهمن
جمعه
1,595,000 تومان
22 بهمن
شنبه
1,595,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
1,595,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
1,595,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,595,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,595,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,595,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,595,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,595,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
1,595,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
1,595,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
1,595,000 تومان
21 بهمن
جمعه
1,595,000 تومان
22 بهمن
شنبه
1,595,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
1,595,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
1,595,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,595,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,595,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,595,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,595,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,595,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
1,595,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
1,595,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
1,595,000 تومان
21 بهمن
جمعه
1,595,000 تومان
22 بهمن
شنبه
1,595,000 تومان
اتاق دوتخته - توئین
هتل یار
2,398,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
2,398,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
2,398,000 تومان
14 بهمن
جمعه
2,398,000 تومان
15 بهمن
شنبه
2,398,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
2,398,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
2,398,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
2,398,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
2,398,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
2,398,000 تومان
21 بهمن
جمعه
2,398,000 تومان
22 بهمن
شنبه
2,398,000 تومان
اتاق دو تخته - دبل
هتل یار
2,398,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
2,398,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
2,398,000 تومان
14 بهمن
جمعه
2,398,000 تومان
15 بهمن
شنبه
2,398,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
2,398,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
2,398,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
2,398,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
2,398,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
2,398,000 تومان
21 بهمن
جمعه
2,398,000 تومان
22 بهمن
شنبه
2,398,000 تومان
دو تخته دبل
علاءالدین
2,592,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
2,592,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
2,592,000 تومان
14 بهمن
جمعه
2,592,000 تومان
15 بهمن
شنبه
2,592,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
2,592,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
2,592,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
2,592,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
2,592,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
2,592,000 تومان
21 بهمن
جمعه
2,592,000 تومان
22 بهمن
شنبه
2,592,000 تومان
دوتخته توئین
علاءالدین
2,592,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
2,592,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
2,592,000 تومان
14 بهمن
جمعه
2,592,000 تومان
15 بهمن
شنبه
2,592,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
2,592,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
2,592,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
2,592,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
2,592,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
2,592,000 تومان
21 بهمن
جمعه
2,592,000 تومان
22 بهمن
شنبه
2,592,000 تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
2,598,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
2,598,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
2,598,000 تومان
14 بهمن
جمعه
2,598,000 تومان
15 بهمن
شنبه
2,598,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
2,598,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
2,598,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
2,598,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
2,598,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
2,598,000 تومان
21 بهمن
جمعه
2,598,000 تومان
22 بهمن
شنبه
2,598,000 تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
2,598,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
2,598,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
2,598,000 تومان
14 بهمن
جمعه
2,598,000 تومان
15 بهمن
شنبه
2,598,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
2,598,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
2,598,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
2,598,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
2,598,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
2,598,000 تومان
21 بهمن
جمعه
2,598,000 تومان
22 بهمن
شنبه
2,598,000 تومان
اتاق دو تخته دبل (بدون بالکن)
ایران هتل آنلاین
2,598,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
2,598,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
2,598,000 تومان
14 بهمن
جمعه
2,598,000 تومان
15 بهمن
شنبه
2,598,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
2,598,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
2,598,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
2,598,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
2,598,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
2,598,000 تومان
اتاق دو تخته توئین (بدون بالکن)
ایران هتل آنلاین
2,598,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
2,598,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
2,598,000 تومان
14 بهمن
جمعه
2,598,000 تومان
15 بهمن
شنبه
2,598,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
2,598,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
2,598,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
2,598,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
2,598,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
2,598,000 تومان
اتاق دو تخته دبل بالکن دار
هتل یار
2,598,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
2,598,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
2,598,000 تومان
14 بهمن
جمعه
2,598,000 تومان
15 بهمن
شنبه
2,598,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
2,598,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
2,598,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
2,598,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
2,598,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
2,598,000 تومان
21 بهمن
جمعه
2,598,000 تومان
22 بهمن
شنبه
2,598,000 تومان
اتاق دو تخته توئین بالکن دار
هتل یار
2,598,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
2,598,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
2,598,000 تومان
14 بهمن
جمعه
2,598,000 تومان
15 بهمن
شنبه
2,598,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
2,598,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
2,598,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
2,598,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
2,598,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
2,598,000 تومان
21 بهمن
جمعه
2,598,000 تومان
22 بهمن
شنبه
2,598,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
2,598,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
2,598,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
2,598,000 تومان
14 بهمن
جمعه
2,598,000 تومان
15 بهمن
شنبه
2,598,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
2,598,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
2,598,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
2,598,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
2,598,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
2,598,000 تومان
21 بهمن
جمعه
2,598,000 تومان
22 بهمن
شنبه
2,598,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
2,598,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
2,598,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
2,598,000 تومان
14 بهمن
جمعه
2,598,000 تومان
15 بهمن
شنبه
2,598,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
2,598,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
2,598,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
2,598,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
2,598,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
2,598,000 تومان
21 بهمن
جمعه
2,598,000 تومان
22 بهمن
شنبه
2,598,000 تومان
اتاق دوتخته دبل ویژه
هتل یار
2,698,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
2,698,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
2,698,000 تومان
14 بهمن
جمعه
2,698,000 تومان
15 بهمن
شنبه
2,698,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
2,698,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
2,698,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
2,698,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
2,698,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
2,698,000 تومان
21 بهمن
جمعه
2,698,000 تومان
22 بهمن
شنبه
2,698,000 تومان
دو تخته بالکن دار
علاءالدین
2,792,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
2,792,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
2,792,000 تومان
14 بهمن
جمعه
2,792,000 تومان
15 بهمن
شنبه
2,792,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
2,792,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
2,792,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
2,792,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
2,792,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
2,792,000 تومان
21 بهمن
جمعه
2,792,000 تومان
22 بهمن
شنبه
2,792,000 تومان
اتاق دو تخته دبل (دارای بالکن)
ایران هتل آنلاین
2,798,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
2,798,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
2,798,000 تومان
14 بهمن
جمعه
2,798,000 تومان
15 بهمن
شنبه
2,798,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
2,798,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
2,798,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
2,798,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
2,798,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
2,798,000 تومان
اتاق دو تخته توئین (دارای بالکن)
ایران هتل آنلاین
2,798,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
2,798,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
2,798,000 تومان
14 بهمن
جمعه
2,798,000 تومان
15 بهمن
شنبه
2,798,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
2,798,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
2,798,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
2,798,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
2,798,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
2,798,000 تومان
دو تخته تویین بالکن دار
اسنپ تریپ
2,798,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
2,798,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
2,798,000 تومان
14 بهمن
جمعه
2,798,000 تومان
15 بهمن
شنبه
2,798,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
2,798,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
2,798,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
2,798,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
2,798,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
2,798,000 تومان
21 بهمن
جمعه
2,798,000 تومان
22 بهمن
شنبه
2,798,000 تومان
دو تخته دابل بالکن دار
اسنپ تریپ
2,798,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
2,798,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
2,798,000 تومان
14 بهمن
جمعه
2,798,000 تومان
15 بهمن
شنبه
2,798,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
2,798,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
2,798,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
2,798,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
2,798,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
2,798,000 تومان
21 بهمن
جمعه
2,798,000 تومان
22 بهمن
شنبه
2,798,000 تومان
دوتخته توئین بالکن دار
اقامت 24
2,798,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
2,798,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
2,798,000 تومان
14 بهمن
جمعه
2,798,000 تومان
15 بهمن
شنبه
2,798,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
2,798,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
2,798,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
2,798,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
2,798,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
2,798,000 تومان
21 بهمن
جمعه
2,798,000 تومان
22 بهمن
شنبه
2,798,000 تومان
دوتخته دبل بالکن دار
اقامت 24
2,798,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
2,798,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
2,798,000 تومان
14 بهمن
جمعه
2,798,000 تومان
15 بهمن
شنبه
2,798,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
2,798,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
2,798,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
2,798,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
2,798,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
2,798,000 تومان
21 بهمن
جمعه