مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل شایان تهران

ظرفیت 2 نفر

سوئیت ساحلی دو نفره
هتل یار
1,050,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
1,050,000
تومان
11 تیر
شنبه
1,050,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
1,050,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,050,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,050,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,050,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,050,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,050,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,050,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,050,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,050,000
تومان
اتاق دو تخته - روبه جزیره
هتل یار
1,625,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
1,625,000
تومان
11 تیر
شنبه
1,625,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
1,625,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,625,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,625,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,625,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,625,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,625,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,625,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,625,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,625,000
تومان
اتاق دو تخته - رو به دریا
هتل یار
1,950,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
1,950,000
تومان
11 تیر
شنبه
1,950,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
1,950,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,950,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,950,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,950,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,950,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,950,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,950,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,950,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,950,000
تومان
ظرفیت 3 نفر

سوئیت ساحلی سه نفره
هتل یار
1,400,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
1,400,000
تومان
11 تیر
شنبه
1,400,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
1,400,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,400,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,400,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,400,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,400,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,400,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,400,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,400,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,400,000
تومان
اتاق سه تخته - رو به جزیره
هتل یار
2,080,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
2,080,000
تومان
11 تیر
شنبه
2,080,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
2,080,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
2,080,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
2,080,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
2,080,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
2,080,000
تومان
17 تیر
جمعه
2,080,000
تومان
18 تیر
شنبه
2,080,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
2,080,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
2,080,000
تومان
اتاق سه تخته - رو به دریا
هتل یار
2,600,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
2,600,000
تومان
11 تیر
شنبه
2,600,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
2,600,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
2,600,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
2,600,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
2,600,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
2,600,000
تومان
17 تیر
جمعه
2,600,000
تومان
18 تیر
شنبه
2,600,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
2,600,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
2,600,000
تومان
ظرفیت 4 نفر

سوئیت ساحلی چهار نفره
هتل یار
1,750,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
1,750,000
تومان
11 تیر
شنبه
1,750,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
1,750,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,750,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,750,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,750,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,750,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,750,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,750,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,750,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,750,000
تومان
اتاق دوبلکس - رو به جزیره
هتل یار
2,600,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
2,600,000
تومان
11 تیر
شنبه
2,600,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
2,600,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
2,600,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
2,600,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
2,600,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
2,600,000
تومان
17 تیر
جمعه
2,600,000
تومان
18 تیر
شنبه
2,600,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
2,600,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
2,600,000
تومان
اتاق دوبلکس - رو به دریا
هتل یار
3,250,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
3,250,000
تومان
11 تیر
شنبه
3,250,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
3,250,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
3,250,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
3,250,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
3,250,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
3,250,000
تومان
17 تیر
جمعه
3,250,000
تومان
18 تیر
شنبه
3,250,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
3,250,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
3,250,000
تومان
ویلای ساحلی دو خوابه
هتل یار
3,800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
3,800,000
تومان
11 تیر
شنبه
3,800,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
3,800,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
3,800,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
3,800,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
3,800,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
3,800,000
تومان
17 تیر
جمعه
3,800,000
تومان
18 تیر
شنبه
3,800,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
3,800,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
3,800,000
تومان
رویال سوئیت یکخوابه
هتل یار
3,800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
3,800,000
تومان
11 تیر
شنبه
3,800,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
3,800,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
3,800,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
3,800,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
3,800,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
3,800,000
تومان
17 تیر
جمعه
3,800,000
تومان
18 تیر
شنبه
3,800,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
3,800,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
3,800,000
تومان
ظرفیت 6 نفر

اتاق رویال دو خوابه
هتل یار
4,750,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
4,750,000
تومان
11 تیر
شنبه
4,750,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
4,750,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
4,750,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
4,750,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
4,750,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
4,750,000
تومان
17 تیر
جمعه
4,750,000
تومان
18 تیر
شنبه
4,750,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
4,750,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
4,750,000
تومان
رویال دوبلکس دوخوابه
هتل یار
5,700,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
5,700,000
تومان
11 تیر
شنبه
5,700,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
5,700,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
5,700,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
5,700,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
5,700,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
5,700,000
تومان
17 تیر
جمعه
5,700,000
تومان
18 تیر
شنبه
5,700,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
5,700,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
5,700,000
تومان

امکانات اتاق های هتل شایان تهران

سرویس بهداشتی ایرانی
تلویزیون
یخچال
اینترنت در لابی
لابی
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل شایان تهران

مهمانان هتل شایان تهران در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل شایان تهران از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل شایان تهران بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل شایان تهران رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل شایان تهران را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.