هتل پرشین تهران

تهران ، ضلع غربی بزرگراه شهید باکری - هتل پرشین تهران
-
امتیاز کاربران
-
نظرات کاربران

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل پرشین تهران

ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخته
اقامت 24
2,695,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
چهارشنبه
2,695,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
2,695,000 تومان
17 آذر
جمعه
2,695,000 تومان
18 آذر
شنبه
2,695,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
2,695,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
2,695,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
2,695,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
2,695,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
2,695,000 تومان
24 آذر
جمعه
2,695,000 تومان
25 آذر
شنبه
2,695,000 تومان
اتاق یک تخته
اقامت 24
3,995,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
چهارشنبه
3,995,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
3,995,000 تومان
17 آذر
جمعه
3,995,000 تومان
18 آذر
شنبه
3,995,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
3,995,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
3,995,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
3,995,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
3,995,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
3,995,000 تومان
24 آذر
جمعه
3,995,000 تومان
25 آذر
شنبه
3,995,000 تومان
دوتخته برای یک نفر
اقامت 24
4,395,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
چهارشنبه
4,395,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
4,395,000 تومان
17 آذر
جمعه
4,395,000 تومان
18 آذر
شنبه
4,395,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
4,395,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
4,395,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
4,395,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
4,395,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
4,395,000 تومان
24 آذر
جمعه
4,395,000 تومان
25 آذر
شنبه
4,395,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
2,695,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
چهارشنبه
2,695,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
2,695,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
2,695,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
2,695,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
شنبه
2,695,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
2,695,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
4,695,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
چهارشنبه
4,695,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
4,695,000 تومان
17 آذر
جمعه
4,695,000 تومان
18 آذر
شنبه
4,695,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
4,695,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
4,695,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
4,695,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
4,695,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
4,695,000 تومان
24 آذر
جمعه
4,695,000 تومان
25 آذر
شنبه
4,695,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
4,695,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
چهارشنبه
4,695,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
4,695,000 تومان
17 آذر
جمعه
4,695,000 تومان
18 آذر
شنبه
4,695,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
4,695,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
4,695,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
4,695,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
4,695,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
4,695,000 تومان
24 آذر
جمعه
4,695,000 تومان
25 آذر
شنبه
4,695,000 تومان
دوتخته توئین بالکن دار
اقامت 24
4,995,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
چهارشنبه
4,995,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
4,995,000 تومان
17 آذر
جمعه
4,995,000 تومان
18 آذر
شنبه
4,995,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
4,995,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
4,995,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
4,995,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
4,995,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
4,995,000 تومان
24 آذر
جمعه
4,995,000 تومان
25 آذر
شنبه
4,995,000 تومان
دوتخته دبل بالکن دار
اقامت 24
4,995,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
چهارشنبه
4,995,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
4,995,000 تومان
17 آذر
جمعه
4,995,000 تومان
18 آذر
شنبه
4,995,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
4,995,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
4,995,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
4,995,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
4,995,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
4,995,000 تومان
24 آذر
جمعه
4,995,000 تومان
25 آذر
شنبه
4,995,000 تومان
دبل ویژه
اقامت 24
5,295,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
چهارشنبه
5,295,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
5,295,000 تومان
17 آذر
جمعه
5,295,000 تومان
18 آذر
شنبه
5,295,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
5,295,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
5,295,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
5,295,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
5,295,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
5,295,000 تومان
24 آذر
جمعه
5,295,000 تومان
25 آذر
شنبه
5,295,000 تومان
دوتخته دبل بالکن دار
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
16 آذر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
اقامت 24
5,895,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
چهارشنبه
5,895,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
5,895,000 تومان
17 آذر
جمعه
5,895,000 تومان
18 آذر
شنبه
5,895,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
5,895,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
5,895,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
5,895,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
5,895,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
5,895,000 تومان
24 آذر
جمعه
5,895,000 تومان
25 آذر
شنبه
5,895,000 تومان
سوئیت دو خوابه سه نفره
اقامت 24
10,295,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
چهارشنبه
10,295,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
10,295,000 تومان
17 آذر
جمعه
10,295,000 تومان
18 آذر
شنبه
10,295,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
10,295,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
10,295,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
10,295,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
10,295,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
10,295,000 تومان
24 آذر
جمعه
10,295,000 تومان
25 آذر
شنبه
10,295,000 تومان
سوئیت دو خوابه سه نفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
21 آذر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق سه تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
23 آذر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
24 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
25 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 4 نفر

اتاق کانکت فمیلی روم
اقامت 24
9,995,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
چهارشنبه
9,995,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
9,995,000 تومان
17 آذر
جمعه
9,995,000 تومان
18 آذر
شنبه
9,995,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
9,995,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
9,995,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
9,995,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
9,995,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
9,995,000 تومان
24 آذر
جمعه
9,995,000 تومان
25 آذر
شنبه
9,995,000 تومان
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل پرشین تهران

مهمانان هتل پرشین تهران در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل پرشین تهران از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل پرشین تهران بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل پرشین تهران رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل پرشین تهران را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.