هتل پرشین تهران

تهران ، ضلع غربی بزرگراه شهید باکری - هتل پرشین تهران
-
امتیاز کاربران
-
نظرات کاربران

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل پرشین تهران

ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخته
اقامت 24
2,995,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 خرداد
یکشنبه
2,995,000 تومان
28 خرداد
دوشنبه
2,995,000 تومان
29 خرداد
سه‌شنبه
2,995,000 تومان
30 خرداد
چهارشنبه
2,995,000 تومان
31 خرداد
پنج‌شنبه
2,995,000 تومان
1 تیر
جمعه
2,995,000 تومان
2 تیر
شنبه
2,995,000 تومان
3 تیر
یکشنبه
2,995,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
2,995,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
2,995,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
2,995,000 تومان
اتاق یک تخته
اقامت 24
4,995,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 خرداد
یکشنبه
4,995,000 تومان
28 خرداد
دوشنبه
4,995,000 تومان
29 خرداد
سه‌شنبه
4,995,000 تومان
30 خرداد
چهارشنبه
4,995,000 تومان
31 خرداد
پنج‌شنبه
4,995,000 تومان
1 تیر
جمعه
4,995,000 تومان
2 تیر
شنبه
4,995,000 تومان
3 تیر
یکشنبه
4,995,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
4,995,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
4,995,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
4,995,000 تومان
دوتخته برای یک نفر
اقامت 24
5,295,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 خرداد
یکشنبه
5,295,000 تومان
28 خرداد
دوشنبه
5,295,000 تومان
29 خرداد
سه‌شنبه
5,295,000 تومان
30 خرداد
چهارشنبه
5,295,000 تومان
31 خرداد
پنج‌شنبه
5,295,000 تومان
1 تیر
جمعه
5,295,000 تومان
2 تیر
شنبه
5,295,000 تومان
3 تیر
یکشنبه
5,295,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
5,295,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
5,295,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
5,295,000 تومان
دوتخته برای یک نفر
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
27 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
28 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
29 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
30 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
31 خرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
1 تیر
جمعه
تکمیل ظرفیت
2 تیر
شنبه
تکمیل ظرفیت
3 تیر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
4 تیر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
5 تیر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
6 تیر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
2,995,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 خرداد
یکشنبه
2,995,000 تومان
28 خرداد
دوشنبه
2,995,000 تومان
29 خرداد
سه‌شنبه
2,995,000 تومان
30 خرداد
چهارشنبه
2,995,000 تومان
31 خرداد
پنج‌شنبه
2,995,000 تومان
1 تیر
جمعه
2,995,000 تومان
2 تیر
شنبه
2,995,000 تومان
3 تیر
یکشنبه
2,995,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
2,995,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
2,995,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
2,995,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
2,995,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 خرداد
یکشنبه
2,995,000 تومان
28 خرداد
دوشنبه
2,995,000 تومان
29 خرداد
سه‌شنبه
2,995,000 تومان
30 خرداد
چهارشنبه
2,995,000 تومان
31 خرداد
پنج‌شنبه
2,995,000 تومان
1 تیر
جمعه
2,995,000 تومان
2 تیر
شنبه
2,995,000 تومان
3 تیر
یکشنبه
2,995,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
2,995,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
2,995,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
2,995,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
5,695,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 خرداد
یکشنبه
5,695,000 تومان
28 خرداد
دوشنبه
5,695,000 تومان
29 خرداد
سه‌شنبه
5,695,000 تومان
30 خرداد
چهارشنبه
5,695,000 تومان
31 خرداد
پنج‌شنبه
5,695,000 تومان
1 تیر
جمعه
5,695,000 تومان
2 تیر
شنبه
5,695,000 تومان
3 تیر
یکشنبه
5,695,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
5,695,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
5,695,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
5,695,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
5,695,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 خرداد
یکشنبه
5,695,000 تومان
28 خرداد
دوشنبه
5,695,000 تومان
29 خرداد
سه‌شنبه
5,695,000 تومان
30 خرداد
چهارشنبه
5,695,000 تومان
31 خرداد
پنج‌شنبه
5,695,000 تومان
1 تیر
جمعه
5,695,000 تومان
2 تیر
شنبه
5,695,000 تومان
3 تیر
یکشنبه
5,695,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
5,695,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
5,695,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
5,695,000 تومان
دوتخته توئین بالکن دار
اقامت 24
5,995,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 خرداد
یکشنبه
5,995,000 تومان
28 خرداد
دوشنبه
5,995,000 تومان
29 خرداد
سه‌شنبه
5,995,000 تومان
30 خرداد
چهارشنبه
5,995,000 تومان
31 خرداد
پنج‌شنبه
5,995,000 تومان
1 تیر
جمعه
5,995,000 تومان
2 تیر
شنبه
5,995,000 تومان
3 تیر
یکشنبه
5,995,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
5,995,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
5,995,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
5,995,000 تومان
دوتخته دبل بالکن دار
اقامت 24
5,995,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 خرداد
یکشنبه
5,995,000 تومان
28 خرداد
دوشنبه
5,995,000 تومان
29 خرداد
سه‌شنبه
5,995,000 تومان
30 خرداد
چهارشنبه
5,995,000 تومان
31 خرداد
پنج‌شنبه
5,995,000 تومان
1 تیر
جمعه
5,995,000 تومان
2 تیر
شنبه
5,995,000 تومان
3 تیر
یکشنبه
5,995,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
5,995,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
5,995,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
5,995,000 تومان
دبل ویژه
اقامت 24
6,295,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 خرداد
یکشنبه
6,295,000 تومان
28 خرداد
دوشنبه
6,295,000 تومان
29 خرداد
سه‌شنبه
6,295,000 تومان
30 خرداد
چهارشنبه
6,295,000 تومان
31 خرداد
پنج‌شنبه
6,295,000 تومان
1 تیر
جمعه
6,295,000 تومان
2 تیر
شنبه
6,295,000 تومان
3 تیر
یکشنبه
6,295,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
6,295,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
6,295,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
6,295,000 تومان
دبل ویژه
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
27 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
28 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
29 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
30 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
31 خرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
1 تیر
جمعه
تکمیل ظرفیت
2 تیر
شنبه
تکمیل ظرفیت
3 تیر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
4 تیر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
5 تیر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
6 تیر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
دوتخته توئین بالکن دار
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
27 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
28 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
29 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
30 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
31 خرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
1 تیر
جمعه
تکمیل ظرفیت
2 تیر
شنبه
تکمیل ظرفیت
3 تیر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
4 تیر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
5 تیر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
6 تیر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
دوتخته دبل بالکن دار
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
27 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
28 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
29 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
30 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
31 خرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
1 تیر
جمعه
تکمیل ظرفیت
2 تیر
شنبه
تکمیل ظرفیت
3 تیر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
4 تیر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
5 تیر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
6 تیر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
اقامت 24
6,895,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 خرداد
یکشنبه
6,895,000 تومان
28 خرداد
دوشنبه
6,895,000 تومان
29 خرداد
سه‌شنبه
6,895,000 تومان
30 خرداد
چهارشنبه
6,895,000 تومان
31 خرداد
پنج‌شنبه
6,895,000 تومان
1 تیر
جمعه
6,895,000 تومان
2 تیر
شنبه
6,895,000 تومان
3 تیر
یکشنبه
6,895,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
6,895,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
6,895,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
6,895,000 تومان
سوئیت دو خوابه سه نفره
اقامت 24
12,495,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 خرداد
یکشنبه
12,495,000 تومان
28 خرداد
دوشنبه
12,495,000 تومان
29 خرداد
سه‌شنبه
12,495,000 تومان
30 خرداد
چهارشنبه
12,495,000 تومان
31 خرداد
پنج‌شنبه
12,495,000 تومان
1 تیر
جمعه
12,495,000 تومان
2 تیر
شنبه
12,495,000 تومان
3 تیر
یکشنبه
12,495,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
12,495,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
12,495,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
12,495,000 تومان
سوئیت دو خوابه سه نفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
27 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
28 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
29 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
30 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
31 خرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
1 تیر
جمعه
تکمیل ظرفیت
2 تیر
شنبه
تکمیل ظرفیت
3 تیر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
4 تیر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
5 تیر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
6 تیر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق سه تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
27 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
28 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
29 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
30 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
31 خرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
1 تیر
جمعه
تکمیل ظرفیت
2 تیر
شنبه
تکمیل ظرفیت
3 تیر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
4 تیر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
5 تیر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
6 تیر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 4 نفر

اتاق کانکت فمیلی روم
اقامت 24
11,995,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 خرداد
یکشنبه
11,995,000 تومان
28 خرداد
دوشنبه
11,995,000 تومان
29 خرداد
سه‌شنبه
11,995,000 تومان
30 خرداد
چهارشنبه
11,995,000 تومان
31 خرداد
پنج‌شنبه
11,995,000 تومان
1 تیر
جمعه
11,995,000 تومان
2 تیر
شنبه
11,995,000 تومان
3 تیر
یکشنبه
11,995,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
11,995,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
11,995,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
11,995,000 تومان
اتاق کانکت فمیلی روم
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
27 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
28 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
29 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
30 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
31 خرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
1 تیر
جمعه
تکمیل ظرفیت
2 تیر
شنبه
تکمیل ظرفیت
3 تیر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
4 تیر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
5 تیر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
6 تیر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل پرشین تهران

مهمانان هتل پرشین تهران در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل پرشین تهران از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل پرشین تهران بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل پرشین تهران رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل پرشین تهران را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.