هتل پرشین تهران

تهران ، ضلع غربی بزرگراه شهید باکری - هتل پرشین تهران
-
امتیاز کاربران
50
نظرات کاربران

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل پرشین تهران

ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخته
اقامت 24
1,595,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,595,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,595,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,595,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,595,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,595,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,595,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,595,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,595,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,595,000 تومان
19 فروردین
شنبه
1,595,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
1,595,000 تومان
اتاق یک تخته
اقامت 24
2,398,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,398,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,398,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,398,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,398,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,398,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,398,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
2,398,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
2,398,000 تومان
18 فروردین
جمعه
2,398,000 تومان
19 فروردین
شنبه
2,398,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
2,398,000 تومان
دوتخته برای یک نفر
اقامت 24
2,598,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,598,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,598,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,598,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,598,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,598,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,598,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
2,598,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
2,598,000 تومان
18 فروردین
جمعه
2,598,000 تومان
19 فروردین
شنبه
2,598,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
2,598,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
1,595,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,595,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,595,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,595,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,595,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,595,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,595,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,595,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,595,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,595,000 تومان
19 فروردین
شنبه
1,595,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
1,595,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
1,595,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,595,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,595,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,595,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,595,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,595,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,595,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,595,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,595,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,595,000 تومان
19 فروردین
شنبه
1,595,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
1,595,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
2,798,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,798,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,798,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,798,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,798,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,798,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,798,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
2,798,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
2,798,000 تومان
18 فروردین
جمعه
2,798,000 تومان
19 فروردین
شنبه
2,798,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
2,798,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
2,798,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,798,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,798,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,798,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,798,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,798,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,798,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
2,798,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
2,798,000 تومان
18 فروردین
جمعه
2,798,000 تومان
19 فروردین
شنبه
2,798,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
2,798,000 تومان
دوتخته توئین بالکن دار
اقامت 24
2,998,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,998,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,998,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,998,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,998,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,998,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,998,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
2,998,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
2,998,000 تومان
18 فروردین
جمعه
2,998,000 تومان
19 فروردین
شنبه
2,998,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
2,998,000 تومان
دوتخته دبل بالکن دار
اقامت 24
2,998,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,998,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,998,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,998,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,998,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,998,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,998,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
2,998,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
2,998,000 تومان
18 فروردین
جمعه
2,998,000 تومان
19 فروردین
شنبه
2,998,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
2,998,000 تومان
دبل ویژه
اقامت 24
3,098,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
3,098,000 تومان
11 فروردین
جمعه
3,098,000 تومان
12 فروردین
شنبه
3,098,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
3,098,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
3,098,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
3,098,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
3,098,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
3,098,000 تومان
18 فروردین
جمعه
3,098,000 تومان
19 فروردین
شنبه
3,098,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
3,098,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
اقامت 24
3,498,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
3,498,000 تومان
11 فروردین
جمعه
3,498,000 تومان
12 فروردین
شنبه
3,498,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
3,498,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
3,498,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
3,498,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
3,498,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
3,498,000 تومان
18 فروردین
جمعه
3,498,000 تومان
19 فروردین
شنبه
3,498,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
3,498,000 تومان
سوئیت دو خوابه سه نفره
اقامت 24
5,998,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
5,998,000 تومان
11 فروردین
جمعه
5,998,000 تومان
12 فروردین
شنبه
5,998,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
5,998,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
5,998,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
5,998,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
5,998,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
5,998,000 تومان
18 فروردین
جمعه
5,998,000 تومان
19 فروردین
شنبه
5,998,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
5,998,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

اتاق کانکت فمیلی روم
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
5,898,000 تومان
12 فروردین
شنبه
5,898,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
5,898,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
5,898,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
5,898,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
5,898,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
5,898,000 تومان
18 فروردین
جمعه
5,898,000 تومان
19 فروردین
شنبه
5,898,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
5,898,000 تومان

نظرات کاربران برای هتل پرشین تهران

(50 نظر)
نقاط قوت:
پرسنل محترم مودب
نقاط ضعف:
عدم واگذاری استخر
نقاط قوت:
صبحانه خوب و خوشمزه بود
نقاط ضعف:
تهویه بسیاز ضعیف بود و در ماه اسفند با هوای گرم فقط گرمایش هتل کار میکرد و تا صبح از گرما بال بال زدیم
نقاط قوت:
امکانات خوبرفتار مناسب پرسنلپذیرایی مناسب
نقاط ضعف:
قیمت زیاد غذاها
نقاط قوت:
شب خوبی رو سپری نکردم
نقاط ضعف:
_مینی بار اتاق ها خالی بودند و می بایست به درخواست مسافر شارژ شود که در شان هتل مجلل پنج ستاره نیست._ درب سرویس از داخل ورم کرده و پرده از ریل خارج شده بود._شب اقامت من، همزمان کار تعمیراتی و صدای دریل و... تا ساعت ۱۹ ادامه داشت و بعدش سر و صدای جشن و عروسی(با پذیرش هماهنگ و اتاق تعویض شد)
نقاط قوت:
فقط لوکیشن نسبت به دسترسی های شخصی
نقاط ضعف:
بنظر بنده این هتل اصلا نباید ۵ ستاره باشه،نسبت به هتل آزادی،استقلال و اوین بسیار کیفیت سرویس دهی،بهداشتی و… ضعیف بود.تشک تخت خراب بود.موکت اتاق بسیار کثیف بود،خانه داری بسیار ضعیف بود.و به هر بهانه ای پول مازاد گرفته میشد،مثلا درخواست داشتن نمک و فلفل در اتاق!!!!!!!ساعت سرویس دهی صبحانه ۷-۱۰:۳۰ است،اگر ۱۰:۱۵ وارد سالن سرو صبحانه شوید و تا ۱۰:۳۰ صبحانتون تموم نشه دیگه حق استفاده از خوراکی ها رو ندارید و پول باید پرداخت کنید!در صورتی که تمام هتل ها به هرکسی که تا تایم ۱۰:۳۰ وارد میشود،تا انتهای نشستن سرویس میدهند.هتل رمپ برای بردن کالسکه و یا ویلچر نداشت،یه بالا بر داشت که در منتهی به آن همیشه بسته بود،نیرو نگهبان(فردی که دم در است جهت کمک به پیاده و سفر شدن مسافر از خودرو،اصلا آداب شغلش رو بلد نبود.کارکنان هتل بسیار مبتدی رفتار می‌کردند.من سفر زیاد رفتم خارجی و داخلی،اکثر هتل های ۵ ستاره تهران رو رفتم،اقامت ۱ ماهه گاهی داشتم،با تمام تجربه ای که دارم،معتقدم این هتل اصلا ۵ ستاره نیست.نمره من به این هتل از ۵ ، عدد ۲ میباشد.
نقاط قوت:
پرسنل مودب و وظیفه شناس
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
سرویس روزانه و نظافت بسیار ضعیف کیفیت پایین لوازم اتاق و خرابی تخت و تشک و‌ملحفه بسیار قدیمی و‌داغون شدن بنده از روز اول افتتاحیه تا به امروز مسافر شما بودم
نقاط قوت:
برخوردخوب پرسنل
نقاط ضعف:
ابتدای ورودی ازورودخودروبه پارکینگ جلوگیری شدومتاسفانه برخلاف دوره های قبل مینی بارشارژنشده بود پس از شارژ مینی بار هزینه شارژ برای آوردن گرفته شد ؟
نقاط قوت:
رفتار پرسنلتمیزی صبحانه
نقاط ضعف:
هزینه
نقاط قوت:
از لحاظ خدمات و مردمی بودن همکاران خیلی جالب بود
نقاط ضعف:
برای هتل ۵ستاره خراب بودن دوش اتاق ۷۰۵ خیلی باید عیب باشه
نقاط قوت:
کارمندهای مودب صبحانه عالی
نقاط ضعف:
حوله کثیف دستشویی کثیفاتاق کثیف
نقاط قوت:
اخلاق خوب پرسنل و نظم و دقت و پاکیزگی اطاق
نقاط ضعف:
نکته منفی ندیدیم
نقاط قوت:
بسیار تمیزو مودب هستن
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
نظافت وبهداشت محیط
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
پرسنل پذیرش بی ادب در حد هتل سه ستاره
نقاط قوت:
رفتار پرسنل و تمییزی
نقاط ضعف:
صدای ماشین های بیرون
نقاط قوت:
اتاقهاتمیزبود. برخورد پرسنل خوب بود
نقاط ضعف:
رستوران بشدت شلوغ بود. من نیمساعت منتظر میز شدم. در آخرهم مجبورشدم ازمیز اشتراکی استفاده کنم وسریع رستوران را ترک کردم.
نقاط قوت:
همه چی عالی مخصوصا صبحانه که کامل کامل بود حتی برای افراد رژیمی هم صبحانه داشت
نقاط ضعف:
نکته منفی نداشت
نقاط قوت:
موقعیت مکانی مناسبصبحانه عالی
نقاط ضعف:
امکانات در حد سه ستاره هستش
نقاط قوت:
پرسنل با اخلاق ویوی طبقه آخر عالی صبحانه کامل
نقاط ضعف:
قیمت بالاساعت استفاده از استخر رو طوری تنظیم کردن که کسی نره
نقاط قوت:
پرسنل و خدمات عالی
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
صبحانه عالی،برخورد پرسنل عالینظافت اتاق عالی
نقاط ضعف:
استخر فقط صبح تا۱۲ رایگان بود ،اگه تا ساعت ۴ باشه خیلی بهتره
نقاط قوت:
از لحاظ بهداشتی و برخورد کارمندان عالی بود
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
پرسنل با اخلاق
نقاط ضعف:
ندارد
نقاط قوت:
هیچ نکته ای یافت نشد
نقاط ضعف:
افتضاح و کثیف . برخورد نامناسب. تهویه بد. در حد هتل ۱ستاره
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
چیلر ها صدای زیاد دارد و موقع خواب اذیت میکند
نقاط قوت:
سرعت اینترنتبرخورد کارکنانصبحانه خوب
نقاط ضعف:
وان و حمام کثیف بود -سیستم گرمایشی فعال نشده بود و اتاق من شب سرد بود با کمک دو تا پتو خوابم برد. تی وی کاستومایز شده بود و بسختی لپ تاپمو به تی وی وصل کردم و تونستم ازش استفاده کنم :)
نقاط قوت:
امکانات لابی ضعیف کیفیت غذا خوب بودکیفت صبحانه عالی
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
مدیر خالی غیر مسئول و عدم در دسترس بودن.کیفیت غذای هتل پایین و هزینه ها بالا
نقاط قوت:
کیفیت سرویس اتاق
نقاط ضعف:
قسمت بسیار بالای اتاق
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
فقط به خاطر اینکه اتاقهای بدردنخورشونو بندازن به مردم پول یه روزو میگیرن و پایینش تو پارانتز میزنن ساعتی که کنسل هم نمیشه این زرنگی نیست کثیفی هست این پولهای کثیف حتما غرقتون میکنه
نقاط قوت:
تمیزی و دلبازی اتاق کیفیت خوب غذا
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
صبحانه خوب
نقاط ضعف:
اتاق ها فرسوده و کثیف پرسنل بی ادب عدم رسیدگی به درخواست ها
نقاط قوت:
اتاق دلباز بود
نقاط ضعف:
به نظرم اگر دوش حمام جایی به غیر از داخل وان هم تعبیه می شد عالی بود
نقاط قوت:
برخورد خوب كاركنان صبحانه كامل و خوب بودخوب بودن رستوران در طبقه اخر
نقاط ضعف:
ملافها و متكها خيلي استفاده شده و از رنگ و رو افتاده حواله تني حمام كوچك و با استفاده زياد كيفيت خيلي ضعيف موكت اتاق شارژ شدن اتاق با نواقص زياد در بدو ورود حمام خوب سرويس نشده و بودن مو در حمام
نقاط قوت:
كيفيت بالاي غذا
نقاط ضعف:
پرسنل بسيار بي ادب
نقاط قوت:
برخورد کارکنان خوب بود
نقاط ضعف:
اتاق ۶۰۸ مورخ ۱/۵/۱۴۰۱تخت اضافه بسیار افتضاح بود چرا که تخت اهنی بود و اگر روی زمین می خوابیدیم بهتر بود .
نقاط قوت:
منظر و ویوی زیبا و عالی از شهراتاق ها تمیز و مرتبمحیط رستوران و کیفیت غذاها خوب بود
نقاط ضعف:
در اتاق ها براق کننده کفش مثل سایر هتل ها نبود.معطلی زیاد برای پارک خودرو در پارکینگساعت استخر و سونا برای مسافرا بد موقعی است
نقاط قوت:
همه چی عالیه
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
اگه حتی یکبار هتل پنج ستاره رفته باشید متوجه میشیم اینجا فقط مبلغش اندازه هتل پنج ستاره ست
نقاط ضعف:
هیچ چیزی شبیه پنج ستاره نبودیک هتل آپارتمان خوب بود نه هتل پنج ستاره
نقاط قوت:
کارکنان خوش برخورد
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
بر خورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
نظافت اتاق ها درست انجام داده نمیشد
نقاط قوت:
امکانات و موقعیت خوبِ مکانی + برخوردِ خوبِ پرسُنِل
نقاط ضعف:
حوله های دستشویی و حمام بوی خوب و مطبوعی نداشت و حسِ ضدعفونی بودن رو منتقل نمیکرد!
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
هتل کثیف میباشد ، تاکسی هتل قیمتی ۵ برابر درخواست کرد و فکر کنم به خاطر بزرگ بودن ۵ ستاره گرفته ، دقیقا یک هتل ۲ ستاره بزرگ است
نقاط قوت:
اتاق بزرگ
نقاط ضعف:
درهای چرک
نقاط قوت:
شیکصبحانه در پنت هوسی جذاب حتما اتاق نوع تراس دار بگیرید تا لذت ببرید چون پنجره ها فیکس هستند
نقاط ضعف:
داخل یخچال یه شکلات کوچولو بودمن با چای خوردم در تسویه سه برابر قیمت حساب شد
نقاط قوت:
رفتار بسیار خوب پرسنل هتل-موقعیت مکانی خوب -رستوران هتل در موقعیت عالی -صبحانه در حد خیلی خوب
نقاط ضعف:
اتاق های ۳تخته کوچیک و تخت های نامناسب که در حد یه هتل ۵ ستاره اصلا نیست
نقاط قوت:
صبحانه خوب، برخورد مناسب، تمیزی و مرتب بودن هتل، برخورد مسئول خدمات
نقاط ضعف:
پیش غذا خوب نبودقیمت اندکی بالابرخورد رزروشن
نقاط قوت:
فقط از بیرون هتل زیبایی هستش!
نقاط ضعف:
اتاق بسیار کثیف و ضعیف! سرویس تخت خواب کثیف بود و قدیمی ، کیفیت پایین رستوران و قیمت زیادش نسبت به کیفیت ، صبحانه ضعیف
نقاط قوت:
نوساز بودن و دسترسی مطلوب صبحانه ی منظم و کامل
نقاط ضعف:
قیمت بالا نسبت به ارائه خدمت بهداشت ضعیف در سرویس خواب تجهیزات سرویس بهداشتی کمی مستهلک شده
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل پرشین تهران

مهمانان هتل پرشین تهران در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل پرشین تهران از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل پرشین تهران بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل پرشین تهران رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل پرشین تهران را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.