هتل پرشیا 2 تهران

تهران، میدان راه آهن، خیابان ولی عصر، نرسیده به چهارراه مختاری، هتل پرشیا2
-
امتیاز کاربران
17
نظرات کاربران

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل پرشیا 2 تهران

پرشیا 2-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
هتل یار
333,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مهر
شنبه
333,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
333,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
333,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
333,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
333,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
333,000
تومان
11 مهر
جمعه
333,000
تومان
12 مهر
شنبه
333,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
333,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
333,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
333,000
تومان
اقامت 24
333,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مهر
شنبه
333,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
333,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
333,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
333,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
333,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
333,000
تومان
11 مهر
جمعه
333,000
تومان
12 مهر
شنبه
333,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
333,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
333,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
333,000
تومان
ایران مارکوپولو
339,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مهر
شنبه
339,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
339,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
339,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
339,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
339,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
339,000
تومان
11 مهر
جمعه
339,000
تومان
12 مهر
شنبه
339,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
339,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
339,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
339,000
تومان
علاءالدین
347,668 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مهر
شنبه
347,668
تومان
6 مهر
یکشنبه
347,668
تومان
7 مهر
دوشنبه
347,668
تومان
8 مهر
سه شنبه
347,668
تومان
9 مهر
چهارشنبه
347,668
تومان
10 مهر
پنجشنبه
347,668
تومان
11 مهر
جمعه
347,668
تومان
12 مهر
شنبه
347,668
تومان
13 مهر
یکشنبه
347,668
تومان
14 مهر
دوشنبه
347,668
تومان
15 مهر
سه شنبه
347,668
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
پرشیا 2-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
هتل یار
428,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مهر
شنبه
428,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
428,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
428,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
428,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
428,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
428,000
تومان
11 مهر
جمعه
428,000
تومان
12 مهر
شنبه
428,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
428,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
428,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
428,000
تومان
ایران مارکوپولو
435,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مهر
شنبه
435,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
435,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
435,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
435,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
435,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
435,000
تومان
11 مهر
جمعه
435,000
تومان
12 مهر
شنبه
435,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
435,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
435,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
435,000
تومان
علاءالدین
442,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مهر
شنبه
442,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
442,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
442,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
442,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
442,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
442,000
تومان
11 مهر
جمعه
442,000
تومان
12 مهر
شنبه
442,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
442,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
442,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
442,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
پرشیا 2-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
هتل یار
428,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مهر
شنبه
428,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
428,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
428,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
428,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
428,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
428,000
تومان
11 مهر
جمعه
428,000
تومان
12 مهر
شنبه
428,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
428,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
428,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
428,000
تومان
پرشیا 2-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
هتل یار
523,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مهر
شنبه
523,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
523,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
523,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
523,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
523,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
523,000
تومان
11 مهر
جمعه
523,000
تومان
12 مهر
شنبه
523,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
523,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
523,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
523,000
تومان
ایران مارکوپولو
529,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مهر
شنبه
529,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
529,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
529,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
529,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
529,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
529,000
تومان
11 مهر
جمعه
529,000
تومان
12 مهر
شنبه
529,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
529,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
529,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
529,000
تومان
علاءالدین
537,375 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مهر
شنبه
537,375
تومان
6 مهر
یکشنبه
537,375
تومان
7 مهر
دوشنبه
537,375
تومان
8 مهر
سه شنبه
537,375
تومان
9 مهر
چهارشنبه
537,375
تومان
10 مهر
پنجشنبه
537,375
تومان
11 مهر
جمعه
537,375
تومان
12 مهر
شنبه
537,375
تومان
13 مهر
یکشنبه
537,375
تومان
14 مهر
دوشنبه
537,375
تومان
15 مهر
سه شنبه
537,375
تومان
پرشیا 2-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
هتل یار
619,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مهر
شنبه
619,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
619,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
619,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
619,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
619,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
619,000
تومان
11 مهر
جمعه
619,000
تومان
12 مهر
شنبه
619,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
619,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
619,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
619,000
تومان
ایران مارکوپولو
625,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مهر
شنبه
625,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
625,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
625,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
625,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
625,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
625,000
تومان
11 مهر
جمعه
625,000
تومان
12 مهر
شنبه
625,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
625,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
625,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
625,000
تومان

امکانات اتاق های هتل پرشیا 2 تهران

اعلام حریق
مسلط به زبان عربی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
اتاق تلفن (اپراتور)
خدمات اینترنتی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
آژانس مسافرتي
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
كتابخانه
پرینتر
نمای شهر
مسلط به زبان انگليسی
ميز
خدمات اتو
فكس
تلفن در لابی
زنگ هشدار
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
روم سرويس 24 ساعته
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
اينترنت در لابی
کپسول آتش‌نشانی در لابی
رستوران در هتل
پارکینگ در هتل
صندوق امانات در لابی
اجاره اتومبیل
تلویزیون lcd
پنجره
اینترنت در اتاق
اینترنت با سرعت بالا
یخچال
مینی بار
سرویس فرنگی
حوله
دمپایی
تلفن
روزنامه رایگان
پارکینگ سر پوشیده با ظرفیت محدود
آتلیه
خدمات پزشكي
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
کرایه اتومبیل با راننده
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
تلويزيون LED در لابی
كافی شاپ
سیستم تهویه مطبوع
اینترنت در لابی
تاکسی سرویس
استخر
سونا
رستوران
ماهواره
رمپ جهت ویلچر معلولین
سیستم گرمایشی سرمایشی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
اتاق چمدان
حوله
دمپایی
پارکینگ
نمازخانه
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
خشکشویی (لاندری)
فتوکپی
کافی شاپ 24 ساعته
کافی نت
دستگاه خودپرداز
آسانسور
چای ساز
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
خدمات تور
روزنامه
پاركينگ
حمام
ماشین لباسشویی
ماکروویو
ماشین ظرفشویی
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
آرایشگاه
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
مبل
فروشگاه
خشکشویی
فضای سبز
سرویس بهداشتی ایرانی
سالن ورزشی
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
رستوران ایرانی
اتاق بازی
اطفای حریق
تلفن در اتاق
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
حمام

آدرس هتل پرشیا 2 تهران روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل پرشیا 2 تهران

(17 نظر)
یک شب اقامت داشتیم و متاسفانه اینقدر اذیت شدیم که فرداش سریع اتاق رو تحویل دادیم سر صدای تلوزیون و بقیه اتاق ها شنیده میشد صبحانه فوق العاده بی کیفیت و ضعیف بود
واقعا هتل خیلی خوبیه هم ازنظرسرویس دهی وهم برخوردکارکنان و نسبت به تعدادستاره هایی که داره خیلی خوبه..من حتی کیف پولمو جا گذاشتم اونجا ودرحال برگشت به شهرم بودم که بامن تماس گرفتن واطلاع دادن و همون مقدار پولی که توش بودو برام کارت به کارت کردن
هتل خوب وتميزي بودش فقط اتاقش فاقدكتري برقي بود دركل هتل تميزنسبت به سه ستاره بودنش خوب بود
متاسفانه با اعلام چندين باره جهت نظافت اتاق ، ترتيب اثر داده نشد . صبحانه ضعيف وضعيت اتاق و دستشويي ضعیف انتظار ٣ ستاره اين نبود
از نظر راحتی و دسترسی به مترو و موقعیت های دیگر مناسب بود هر چند که من اصلا از صبحانه و نهار و شام بهره ای نبردم که بخواهم در موردش نظر بدهم
از تمام امکانات رضایت داشتیم. خوش گذشت و آرامش داشتیم متشکریم
متاسفانه در بدو ورود به هتل رفتار بسیار بد مسئول پذیرش هتل و فردی که اتاق رو تحویل میده تو ذوقمون زد . با بی محلی برگه ی رزرو مارو گرفتند و حدود ۲۵ دقیقه با اینکه کسی نبود معطل شدیم تا پذیرش کنند مارو . اون هم وقتی که ساعت ۱۲ شب بود . ساکها و چمدونهامونو به زور میکشیدیم ولی هیچ کدوم از پرسنل هتل با اینکه اونجا بودند کمکی نمیکردند و میگفتند وظیفه حمل چمدان مسافر نیست . یک امانتی داشتم که میخواستم به یکی از دوستانم که اومده بود اونجا بهش تحویل بدم ولی نمیذاشتند بیاد حتی تا درب اتاق . حتی وقتی درخواست کردیم که با یکی از پرسنل اجازه بدید یک لحظه بیاد دم در اتاق امانتی رو بهش بدیم بره باز هم نذاشتند چون پرسنل حال اینکه بیان با مهمان ما تا دم اتاق رو نداشتند . از نظر نظافت زیادچنگی به دل نمیزنه . پتوها لکه و روبالشتیها چرک داشت . صبحانه معمولی چون یک قالب پنیر و کره رو با همون پوست و ظرف کارخونه گذاشتند روی میز با یک کم نانو یک شیشه مربا . همونها رو باید بخورید .
با توجه به تعداد ستاره های هتل عالی بود.
هتل خوب نسبت به قیمت و تخفیف سایت
به نظر من اصلا هتل خوبي نيست و به بقيه هم پيشنهاد نميكنم براي يك شب از طريق اسنپ تريپ رزرو كرديم ولي براي شب بعد كه مجبور شديم بمونيم حدود ٣٠ هزار بيشتر از مبلغي كه در سايت شما زده بود از ما گرفتند و به قول خودشان همان ٩ درصد ماليات بود كه بعد كه پيگيري كرديم متوجه شديم نبايد اين مبلغ رو ميگرفتند رستوران شام نداشت دمپايي روفرشي و مسواك داخل اتاقا نبود برخورد كاركنان پذيرش بسيار بد بود و قسمت خانه داري فقط صبح ها فعال بود كه ما شب اول براي دخترمان پتو ميخواستيم هر چي زنگ ميزديم كسي جوابگو نبود
کارکنانی خوب مودب و هتلی تمیز . تنها مشکلی که به نظر من وجود داشت صدا از اتاقهای بغلی شنیده می شد
به خاطر موقعیت مکانی این هتل رو رزرو کردم، از اقامتمون هم راضی بودیم تنها مورد ناخوشایندی که بود، صدای تلویزیون زیاد یکی از اتاق های اطراف بود که موقع خواب باعث اذیت می شد
هتل نظافتش خوب بود برخورد كاركنانم خوب بود منتها موقعي كه ما رفتيم سوت و كور بود و قیمتشم بالا
برخورد پذیرش محترم و رستوران خوب و امکانات هتل خوب ارزیابی می گردد
ارتباط اجتماعی در حد عالی
به نظرم اگر امکانات هتل کامل تر بود، بهتر بود.
هتل خوبی بود اما کارکنان عملکرد خوبی نداشتند
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل پرشیا 2 تهران

مهمانان هتل پرشیا 2 تهران در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل پرشیا 2 تهران از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل پرشیا 2 تهران بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل پرشیا 2 تهران رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل پرشیا 2 تهران را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.