هتل پرستو تهران

تهران، خيابان جمهوری، بعد از پل حافظ، کوچه شهيد محمد بيگ
4.2
امتیاز کاربران
36
نظرات کاربران

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل پرستو تهران

پرستو-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اقامت 24
194,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
194,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
194,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
194,000
تومان
11 مهر
جمعه
194,000
تومان
12 مهر
شنبه
194,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
194,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
194,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
194,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
194,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
194,000
تومان
18 مهر
جمعه
194,000
تومان
ایران مارکوپولو
195,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
195,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
195,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
195,000
تومان
11 مهر
جمعه
195,000
تومان
12 مهر
شنبه
195,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
195,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
195,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
195,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
195,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
195,000
تومان
18 مهر
جمعه
195,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
8 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
16 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
17 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
18 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
8 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
16 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
17 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
18 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
پرستو-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
ایران مارکوپولو
305,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
305,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
305,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
305,000
تومان
11 مهر
جمعه
305,000
تومان
12 مهر
شنبه
305,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
305,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
305,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
305,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
305,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
305,000
تومان
18 مهر
جمعه
305,000
تومان
اقامت 24
305,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
305,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
305,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
305,000
تومان
11 مهر
جمعه
305,000
تومان
12 مهر
شنبه
305,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
305,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
305,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
305,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
305,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
305,000
تومان
18 مهر
جمعه
305,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
8 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
16 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
17 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
18 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
8 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
16 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
17 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
18 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
پرستو-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
اقامت 24
305,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
305,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
305,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
305,000
تومان
11 مهر
جمعه
305,000
تومان
12 مهر
شنبه
305,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
305,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
305,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
305,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
305,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
305,000
تومان
18 مهر
جمعه
305,000
تومان
پرستو-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
387,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
387,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
387,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
387,000
تومان
11 مهر
جمعه
387,000
تومان
12 مهر
شنبه
387,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
387,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
387,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
387,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
387,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
387,000
تومان
18 مهر
جمعه
387,000
تومان
ایران مارکوپولو
395,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
395,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
395,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
395,000
تومان
11 مهر
جمعه
395,000
تومان
12 مهر
شنبه
395,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
395,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
395,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
395,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
395,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
395,000
تومان
18 مهر
جمعه
395,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
8 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
16 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
17 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
18 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
8 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
16 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
17 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
18 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل پرستو تهران

اعلام حریق
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
خدمات اینترنتی
تلويزيون LCD در لابی
اينترنت در اتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
تلویزیون در لابی
خدمات تهيه بليط
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
خدمات اتو
رستوران بام
خدمات بیدار باش
ميز
خدمات پزشكي
پارکینگ در اطراف هتل
روزنامه رایگان
اینترنت با سرعت بالا
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات باربري
مینی بار با هزینه
جكوزی
چايخانه سنتی
نمای کوچه
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
نمای رو به حیاط
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
كتابخانه
روم سرويس 24 ساعته
آژانس مسافرتي
روم سرويس
مسلط به زبان انگليسی
فتوکپی
استخر
خدمات تور
کافی‌شاپ
اتاق چمدان
ماساژ
جعبه کمک های اولیه
سیستم گرمایشی سرمایشی
اینترنت در لابی
رستوران
سیستم تهویه مطبوع
سونا
تاکسی سرویس
فضای سبز
پارکینگ
نمازخانه
آسانسور
مبلمان
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
روزنامه
سالن ورزشی
اينترنت در لابی
فروشگاه
كافی شاپ
پاركينگ
مبل
خدمات خشکشویی
وسایل بدنسازی
صبحانه رایگان
مینی بار رایگان
کافی نت
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
آرایشگاه
تلفن
خشکشویی
کافی شاپ
مرکز خرید
اتاق سیگار
سرویس به مرکز شهر
لابی
سرویس بهداشتی ایرانی
اتاق بازی
رستوران ایرانی
پله اضطراری
دستگاه واکس کفش
کپسول آتش‌نشانی در لابی

آدرس هتل پرستو تهران روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل پرستو تهران

(36 نظر)
یکی از نقاط قوت این هتل سکوت و آرامش بسیار زیاد با وجود قرار گیری در مرکز شهر است. برخورد کارکنان عالی است. امکانات اتاق و هتل هم به نسبت دو ستاره بودن خوب است. تنها مشکلاتی که در اتاق پیدا کردم یکی دور بودن پریز برق از تخت بود که البته شاید برای بسیاری از افراد مساله مهمی نباشد و دیگری نبودن جاکفشی در اتاق بود. به طور کلی در بین هتل های 2 ستاره از بهترین هاست.
بسیار مودب هستند
نسبت به قیمت خیلی خوب.اتاق ۱تخت رزرو کرده بودم که نمیدونم چی شد ۲ تخت دادن اتاق روشن و دلباز و تمیز بود.کنار هتل یه پارکینگه که اصلا جا نداره اونطرفا با ماشین نرید که جا پارک گیر نمیاد ولی ایستگاه مترو نزدیکه به همهجا دسترسی هست.
در كل خوب بود
نسبت به هتل های همرده عالی بود برخورد کارکنان حرفه ای و عالی صبحانه بسیار عالی دسترسی بسیار عالی یک پارکینگ غیر رایگان عالی چسبیده به هتل هست فقط بالشهای زودروم کثیف بود و آسانسور هم نداشت در کل به شدت توصیه میکنم
ضعیف ترین قسمت درباره این هتل: با توجه به آنکه در تهران ساعت خروج از محل اقامت به سمت محل کار بین ساعت 6 تا 7 صبح است، ساعت صبحانه هتل، از 7 شروع می شود. در واقع برای سفرهای کاری از صبحانه هتل نمی توان استفاده کرد! این یک نقطه ضعف بزرگ است به نظر من.
کارکنان هتل رفتاری بسیار مودب و محترمانه دارند نطافت هتل عالی است از مدیریت و کارکنان هتل پرستو نهایت تشکر را دارم فقط نسبت به قیمت انتظار امکانات بیشتر و بهتری بود از جمله تلویزیون خوب و ... امیدوارم مدیریت محترم پیگیری لازم را مبذول فرمایند. با تشکر
خیلی خوب و تمیز بود. واقعا یک ستاره کم داشت. برخورد هم خیلی محترمانه بود. اسپیلیتم داشت خیلی خوب بود. مشکل فقط پله بود. چون آسانسور نداشت اذیت شدیم.
نقاط قوت:
سر وصدا خيلي كم بود و براي من اين يك امتياز بسيار خوب بود كاركنان هتل ارتباط بسيار خوبي با مخاطب داشتند موقعيت جغرافيايي و نزديك بودن به اكثر ارگان ها
نقاط ضعف:
كولر اتاق يه كم صدا داشت شايد نياز به سرويس داره
برخورد کارکنان خوب بود تلوزیون مشکل داشت
خوب بود ولی ازشون خواستم غذا برام گرم کنن که گفتن خودتون بیارید رستوران ضایع بود
نقاط قوت:
در کل خوب بود
نقاط ضعف:
ندیدم
هتل خوب و منظم
من دو شب در این هتل اقامت داشتم؛ اتاق بسیار تمیز و مرتب بود، با اینکه در گرمای تابستان بود، اما اسپلیت اتاق به خوبی اتاق رو سرد و خنک می کرد. سرویس بهداشتی و حمام تمیز و مرتب بود و آب گرم و پرفشار خیلی خوبی داشت. کیفیت صبحانه هم به نسبت ستاره و درجه هتل خوب و مناسب بود. دسترسی ها و محل هتل هم خوب بود.
نقاط قوت:
خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
نداره
حوله ها فقط بسته بندی شده بود و‌ تمیز نبود به نسبت قیمت مناسب نبود
با سلام.هتل خوبی بود تیرماه۹۸به مدت دو شب اقامت داشتیم.اتاق کولر دوتیکه داشت و خنک بود. برخورد کارکنان خوب و محترمانه بود.نظافت اتاق و رستوران خوب بود.صبحانه متوسط. من راضی بودم.اگر همون محدوده بخوام دوباره هتل بگیرم انتخابم باز هم هتل پرستو هست. با تشکر
نقاط قوت:
راضی بودم از هتل
نقاط ضعف:
اتاق شب اولم رضایت نداشتم بعد که برام تعویض کردن اتاق خیلی خوبی بهم دادن
دو شب به اتفاق خانواده ساکن هتل پرستو بودیم در مجموع خوب بود.
اجازه ورود مهمان همجنس حتي براي صرف چاي به اناق نميدادند كه براي من عجيب بود
برخود کارکنان بسیار بسیار محترمانه و مودب با پاسخگویی عالی. اتاقهای جادار و لوازم خوب و کامل
هتل زیاد جالبی نبود
هتل نسبتا خوبی بود.
هتل بسیار خوبی بود، خیلی راضی بودم و مشکلی نداشتم فقط مشکل این بود که پارکینگ نداشت ولی همه چی خوب بود.
در طول اقامتم مشکلی نداشتم و همه چیز خوب بود. سرویس صبحانشون واقعا خوب بود، هتل تمیزی هم بود
خوب
همه چی خوب بود مشکلی نداشتم، فقط من ساعت 5 صبح روز اقامتم هتل رسیدم و فرمودند باید تا ساعت هشت صبر کنید تا پرسنل پذیرش در هتل باشند که انتظار داشتم پذیرش در همان ساعت انجام شود
خوب بود
خوب بود
در مورد هتل پرستو هم بايد بگم نسبت به بازه قيمتي كه داره و ستاره هتل از همه هتل هاي هم سطحش توي تهران بهتر بود. پرسنل بسيار خوب و دسترسيشم خوبه . تنها ضعفشم نبود آسانسور بود.
هتل خوبی بود
خوب
هتل عالی بود فقط اینترنت هتل ضعیف بود
هتل به طور کلی در حد متوسط بود، من ساکن کیش هستم و با این قیمت در کیش هتل های خیلی بهتری می توان رزرو کرد از طرفی صبحانه نیز خیلی مختصر بود که من استفاده نکردم
نسبت به اینکه دو ستاره بود، خیلی تمیز و مرتب بود. صبحانه عالی. تهویه اتاق عالی. محیط فوق العاده آروم. برخورد کارکنان خیلی خوب
نقاط قوت:
از حسن مديريت هتل بي نهايت قدر داني ميكنم بسيار با گذشت و با درايت و شفيق بودند
نقاط ضعف:
هيچ نكته منفي ديده نشد
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل پرستو تهران

مهمانان هتل پرستو تهران در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل پرستو تهران از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل پرستو تهران بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل پرستو تهران رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل پرستو تهران را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.