مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل پارادایس تهران

ظرفیت 1 نفر

یک تخته
اسنپ تریپ
800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
800,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
800,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
600,000 تومان
18 آذر
جمعه
600,000 تومان
19 آذر
شنبه
800,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
800,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
800,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
800,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
800,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
800,000 تومان
25 آذر
جمعه
800,000 تومان
اتاق دو تخته برای یک نفر
ایران هتل آنلاین
800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
800,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
800,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
800,000 تومان
18 آذر
جمعه
800,000 تومان
19 آذر
شنبه
800,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
800,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
800,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
800,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
800,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
800,000 تومان
یک تخته
هتل یار
800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
800,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
800,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
800,000 تومان
18 آذر
جمعه
800,000 تومان
19 آذر
شنبه
800,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
800,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
800,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
800,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
800,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
800,000 تومان
25 آذر
جمعه
800,000 تومان
اتاق دو تخته برای یک نفر
اقامت 24
800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
800,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
800,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
اسنپ تریپ
1,100,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
1,100,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,100,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
900,000 تومان
18 آذر
جمعه
900,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,100,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,100,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,100,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,100,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,100,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,100,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,100,000 تومان
اتاق سه تخته
ایران هتل آنلاین
1,100,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
1,100,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,100,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,100,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,100,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,100,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,100,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,100,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,100,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,100,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,100,000 تومان
سه تخته
هتل یار
1,100,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
1,100,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,100,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,100,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,100,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,100,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,100,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,100,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,100,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,100,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,100,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,100,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
1,100,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
16 آذر
چهارشنبه
1,100,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,100,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,100,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,100,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

دو تخته تویین
اسنپ تریپ
900,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
900,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
900,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
700,000 تومان
18 آذر
جمعه
700,000 تومان
19 آذر
شنبه
900,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
900,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
900,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
900,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
900,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
900,000 تومان
25 آذر
جمعه
900,000 تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
900,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
900,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
900,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
700,000 تومان
18 آذر
جمعه
700,000 تومان
19 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
20 آذر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
21 آذر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
22 آذر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
23 آذر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
24 آذر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
25 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
اتاق دو تخته توئین
ایران هتل آنلاین
900,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
900,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
900,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
900,000 تومان
18 آذر
جمعه
900,000 تومان
19 آذر
شنبه
900,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
900,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
900,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
900,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
900,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
900,000 تومان
دوتخته - دبل
هتل یار
900,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
900,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
900,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
900,000 تومان
18 آذر
جمعه
900,000 تومان
19 آذر
شنبه
900,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
900,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
900,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
900,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
900,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
900,000 تومان
25 آذر
جمعه
900,000 تومان
دوتخته - توئین
هتل یار
900,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
900,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
900,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
900,000 تومان
18 آذر
جمعه
900,000 تومان
19 آذر
شنبه
900,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
900,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
900,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
900,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
900,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
900,000 تومان
25 آذر
جمعه
900,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
ایران هتل آنلاین
900,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
900,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
900,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
900,000 تومان
18 آذر
جمعه
900,000 تومان
19 آذر
شنبه
900,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
900,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
900,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
900,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
900,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
900,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
900,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
900,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
900,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
900,000 تومان
25 آذر
جمعه
900,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
900,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
900,000 تومان
اتاق سه تخته برای دو نفر
ایران هتل آنلاین
1,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
1,000,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,000,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,000,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,000,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,000,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,000,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,000,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,000,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,000,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,000,000 تومان

نظرات کاربران برای هتل پارادایس تهران

(20 نظر)
نقاط قوت:
امکانات خوب اتاقموقعیت مکانی و دسترسی خوببرخورد مناسب کارکنان
نقاط ضعف:
سالن صبحانه و ظروف مورد استفاده می‌تونه تمیزتر باشه
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
ضعف مدیریت خودش را نشان می دهد .علی رغم نو بودن وسایل و ساختمان هتل می توانست تمیز تر باشد مثلا.آینه آسانسور بسیار تمیز ولی کف آسانسور کثیف بود .رنگ موکت کف راهرو بد انتخاب شده و انگار وارد ساختمان در حال نقاشی وارد می شوید
نقاط قوت:
از همه نظر عالی تمیز مرتب رسیدگی عالی
نقاط ضعف:
نکته منفی نداشت
نقاط قوت:
خلوتی تمیزی
نقاط ضعف:
باوجود اینکه پارکینگ داشت نزاشت ماشین رو داخل بزاریم صبحانه بد
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
وضعيت صبحانه افتضاح بود حتي براي برداشت نان بايد همه دست ميكردن تو حانوني، حتي يك انبر نذاشته بودند، در حالي كه من روز دوم صبحانه اصلا استفاده نكردم، خيلي حيفه واقعا
نقاط قوت:
پرسنل محترم و باشخصیتاتاقها و سرویس ها تمیزاسپیلت برای من مهم بود که داشتدر کل خوب و مورد پسند
نقاط ضعف:
بحث پارکینگ که نداشت و جای پارک به سختی پیدا می‌شدو از دیگر ایرادات که البته شاید شخصی بنده باشد...نداشتن آب جوش با فلاکس بود که فقط قوری بود..تا زمان بردن و ریختن سرد میشد
نقاط قوت:
نزدیکی به محل کاربرخورد خوب خدمه هتل
نقاط ضعف:
برخورد سرد ریسپشن هتلاستفاده از شامپو بی کیفیت در حمام
نقاط قوت:
همه چیز خوب بود از برخورد پرسنل گرفته تا نظافت خیلی خوب اتاق
نقاط ضعف:
قیمت نسبت به کوچیکی اتاق یکم بالا بود
نقاط قوت:
برخوردخوب برخی پرسنل
نقاط ضعف:
کوچکی سایزاتاق
نقاط قوت:
اتاق های نسبتا تمیز قیمت مناسبموقعیت مکانی خوب
نقاط ضعف:
فاقد پنجره فاقد جانماز و سجاده در اتاقشامپوی داخل حمام بسیار بی کیفیت
نقاط قوت:
نقطه قوت خاصی نداشت
نقاط ضعف:
نقطه قوت خاصی نداشت
نقاط قوت:
دسترسی خوب. ارامش اتاق. فضای مناسب اتاق.
نقاط ضعف:
خوشخواب خراب بود و نتونستم درست بخوابم. امیدوارم این موردم حل کنن
نقاط قوت:
دسترسی نزدیک به مترو و رستوران
نقاط ضعف:
دسترسی نزدیک به مترو و رستوران
اقامت بدی نبود ولی با یکم رسیدگی بیشتر میشه همه چیزو بهتر کرد
نقاط قوت:
مرکز شهر و دسترسی به بازار،کولر و آبگرم مرتب
نقاط ضعف:
مرکز شهر و دسترسی به بازار،کولر و آبگرم مرتب
نقاط قوت:
همکاری خوب با مسافر
نقاط ضعف:
همکاری خوب با مسافر
نقاط قوت:
نزدیکی به ایستگاه مترو و قیمت مناسب
نقاط ضعف:
نزدیکی به ایستگاه مترو و قیمت مناسب
نقاط قوت:
تمیزی اتاق ها خوب بودخدمات رسانی خوب بود
نقاط ضعف:
قهوه وشیر درمیزصبحانه نبود
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
محیط صبحانه خوری و کیفیت صبحانه خیلی معمولی بود
نقاط قوت:
برخورد خوب ،همراه با احترام کارکنان هتل
نقاط ضعف:
کیفیت پایین صبحانه
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل پارادایس تهران

مهمانان هتل پارادایس تهران در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل پارادایس تهران از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل پارادایس تهران بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل پارادایس تهران رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل پارادایس تهران را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.