مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل پارادایس تهران

ظرفیت 1 نفر

یک تخته
هتل یار
1,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
19 خرداد
جمعه
1,000,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,000,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,000,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,000,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,000,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,000,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,000,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,000,000 تومان
27 خرداد
شنبه
1,000,000 تومان
28 خرداد
یکشنبه
1,000,000 تومان
اتاق دو تخته برای یک نفر
اقامت 24
1,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
19 خرداد
جمعه
1,000,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,000,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,000,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,000,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,000,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,000,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,000,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,000,000 تومان
27 خرداد
شنبه
1,000,000 تومان
28 خرداد
یکشنبه
1,000,000 تومان
29 خرداد
دوشنبه
1,000,000 تومان
یک تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
19 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
20 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
21 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
22 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
23 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
24 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
25 خرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
26 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
27 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
28 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
29 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 2 نفر

دوتخته - دبل
هتل یار
1,200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
19 خرداد
جمعه
1,200,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,200,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,200,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,200,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,200,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,200,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,200,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,200,000 تومان
27 خرداد
شنبه
1,200,000 تومان
28 خرداد
یکشنبه
1,200,000 تومان
دوتخته - توئین
هتل یار
1,200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
19 خرداد
جمعه
1,200,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,200,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,200,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,200,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,200,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,200,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,200,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,200,000 تومان
27 خرداد
شنبه
1,200,000 تومان
28 خرداد
یکشنبه
1,200,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
1,200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
19 خرداد
جمعه
1,200,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,200,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,200,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,200,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,200,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,200,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,200,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,200,000 تومان
27 خرداد
شنبه
1,200,000 تومان
28 خرداد
یکشنبه
1,200,000 تومان
29 خرداد
دوشنبه
1,200,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
1,200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
19 خرداد
جمعه
1,200,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,200,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,200,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,200,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,200,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,200,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,200,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,200,000 تومان
27 خرداد
شنبه
1,200,000 تومان
28 خرداد
یکشنبه
1,200,000 تومان
29 خرداد
دوشنبه
1,200,000 تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
19 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
20 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
21 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
22 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
23 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
24 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
25 خرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
26 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
27 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
28 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
29 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
19 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
20 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
21 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
22 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
23 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
24 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
25 خرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
26 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
27 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
28 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
29 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
هتل یار
1,400,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
19 خرداد
جمعه
1,400,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,400,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,400,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,400,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,400,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,400,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,400,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,400,000 تومان
27 خرداد
شنبه
1,400,000 تومان
28 خرداد
یکشنبه
1,400,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
1,400,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
19 خرداد
جمعه
1,400,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,400,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,400,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,400,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,400,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,400,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,400,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,400,000 تومان
27 خرداد
شنبه
1,400,000 تومان
28 خرداد
یکشنبه
1,400,000 تومان
29 خرداد
دوشنبه
1,400,000 تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
19 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
20 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
21 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
22 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
23 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
24 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
25 خرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
26 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
27 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
28 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
29 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت

نظرات کاربران برای هتل پارادایس تهران

(24 نظر)
نقاط قوت:
خوب
نقاط ضعف:
خوب
خوب
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
عدم امکانت اولیه
نقاط قوت:
عالی
نقاط ضعف:
عالی
نسبت به قیمت عالی
نقاط قوت:
دسترسی عالی و راحت با مترو و اتوبوس‌ به مراکز خرید، اداری و رفاهیبرخورد پرسنل عالی بود
نقاط ضعف:
نکته منفی نداشت.
نقاط قوت:
سرویس دهی خوب بود
نقاط ضعف:
سرویس دهی خوب بود
کلا خوب بود اینا که من ذکر کردم نقاط ضعف نبود ی تذکر کوچیک که رسیدگی بشه ، من از شما اسنپ رومی های عزیز تسکر می کنم موفق باشید.
نقاط قوت:
اتاق بزرگه، در اتاقی که این زمان داده شده هیچ ایرادی در تجهیزات اتاق وجود ندارد و وای فای قوی است.
نقاط ضعف:
اتاق بزرگه، در اتاقی که این زمان داده شده هیچ ایرادی در تجهیزات اتاق وجود ندارد و وای فای قوی است.
نقاط قوت:
هتل تمیز و خلوتی بود دسترسی به همچیز داشتیم
نقاط ضعف:
هتل تمیز و خلوتی بود دسترسی به همچیز داشتیم
نقاط قوت:
کلا هتل از نظر بهداشت وامکانات وصبحانه ومدیریت وسکوت عالی بودرفتار کارکنان هتل نیز کاملا مودبانه وموقر بود.
نقاط ضعف:
کلا هتل از نظر بهداشت وامکانات وصبحانه ومدیریت وسکوت عالی بودرفتار کارکنان هتل نیز کاملا مودبانه وموقر بود.
من چندین دفعه در این هتل اقامت داشتم در تمام موارد اتاقها وسرویس ها کاملا تمیز بدون حتی یک لکه... ملافه ها اتو شده وتمیز که هر روز تعویض میشوند.تا جاییکه آدم احساس میکنه توخونه خودشه .
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
نحوه برخورد پرسنل خیلی بد بود
نقاط قوت:
اتاق های تمیز و مرتبسرویس دهی خوب
نقاط ضعف:
صبحانه دیر سرو شدرستوران فضای نامناسب و نور کم
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
با دوربین داخل اتاق ها را نگاه می‌کردند.کتری برقی هم نبود
نقاط قوت:
ظهر یه ساعت و نیم زودتر از تایم قانونی رفتم راه دادن.
نقاط ضعف:
خیلی گرونه.
نقاط قوت:
امکانات خوب اتاقموقعیت مکانی و دسترسی خوببرخورد مناسب کارکنان
نقاط ضعف:
سالن صبحانه و ظروف مورد استفاده می‌تونه تمیزتر باشه
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
ضعف مدیریت خودش را نشان می دهد .علی رغم نو بودن وسایل و ساختمان هتل می توانست تمیز تر باشد مثلا.آینه آسانسور بسیار تمیز ولی کف آسانسور کثیف بود .رنگ موکت کف راهرو بد انتخاب شده و انگار وارد ساختمان در حال نقاشی وارد می شوید
نقاط قوت:
از همه نظر عالی تمیز مرتب رسیدگی عالی
نقاط ضعف:
نکته منفی نداشت
نقاط قوت:
خلوتی تمیزی
نقاط ضعف:
باوجود اینکه پارکینگ داشت نزاشت ماشین رو داخل بزاریم صبحانه بد
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
وضعيت صبحانه افتضاح بود حتي براي برداشت نان بايد همه دست ميكردن تو حانوني، حتي يك انبر نذاشته بودند، در حالي كه من روز دوم صبحانه اصلا استفاده نكردم، خيلي حيفه واقعا
نقاط قوت:
پرسنل محترم و باشخصیتاتاقها و سرویس ها تمیزاسپیلت برای من مهم بود که داشتدر کل خوب و مورد پسند
نقاط ضعف:
بحث پارکینگ که نداشت و جای پارک به سختی پیدا می‌شدو از دیگر ایرادات که البته شاید شخصی بنده باشد...نداشتن آب جوش با فلاکس بود که فقط قوری بود..تا زمان بردن و ریختن سرد میشد
نقاط قوت:
نزدیکی به محل کاربرخورد خوب خدمه هتل
نقاط ضعف:
برخورد سرد ریسپشن هتلاستفاده از شامپو بی کیفیت در حمام
نقاط قوت:
همه چیز خوب بود از برخورد پرسنل گرفته تا نظافت خیلی خوب اتاق
نقاط ضعف:
قیمت نسبت به کوچیکی اتاق یکم بالا بود
نقاط قوت:
برخوردخوب برخی پرسنل
نقاط ضعف:
کوچکی سایزاتاق
نقاط قوت:
اتاق های نسبتا تمیز قیمت مناسبموقعیت مکانی خوب
نقاط ضعف:
فاقد پنجره فاقد جانماز و سجاده در اتاقشامپوی داخل حمام بسیار بی کیفیت
نقاط قوت:
دسترسی خوب. ارامش اتاق. فضای مناسب اتاق.
نقاط ضعف:
خوشخواب خراب بود و نتونستم درست بخوابم. امیدوارم این موردم حل کنن
نقاط قوت:
تمیزی اتاق ها خوب بودخدمات رسانی خوب بود
نقاط ضعف:
قهوه وشیر درمیزصبحانه نبود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل پارادایس تهران

مهمانان هتل پارادایس تهران در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل پارادایس تهران از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل پارادایس تهران بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل پارادایس تهران رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل پارادایس تهران را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.