مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل مهر تهران

ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخته بدون سرویس
اقامت 24
365,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 فروردین
دوشنبه
365,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
365,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
365,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
365,000 تومان
11 فروردین
جمعه
365,000 تومان
12 فروردین
شنبه
365,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
365,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
365,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
365,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
365,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
365,000 تومان
یک تخته بدون سرویس بهداشتی و حمام اختصاصی
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق یک تخته VIP با حمام
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
450,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
16 فروردین
چهارشنبه
450,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
450,000 تومان
یک تخته VIP بدون سرویس بهداشتی اختصاصی
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته توئین بدون سرویس
اقامت 24
470,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 فروردین
دوشنبه
470,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
470,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
470,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
470,000 تومان
11 فروردین
جمعه
470,000 تومان
12 فروردین
شنبه
470,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
470,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
470,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
470,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
470,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
470,000 تومان
اتاق دو تخته با حمام
هتل یار
520,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 فروردین
دوشنبه
520,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
520,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
520,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
520,000 تومان
11 فروردین
جمعه
520,000 تومان
12 فروردین
شنبه
520,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
590,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
590,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
590,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
590,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
590,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
640,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 فروردین
دوشنبه
640,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
640,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
640,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
640,000 تومان
11 فروردین
جمعه
640,000 تومان
12 فروردین
شنبه
640,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
640,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
640,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
640,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
640,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
640,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
640,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 فروردین
دوشنبه
640,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
640,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
640,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
640,000 تومان
11 فروردین
جمعه
640,000 تومان
12 فروردین
شنبه
640,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
640,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
640,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
640,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
640,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
640,000 تومان
اتاق دو تخته VIP با حمام
هتل یار
650,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 فروردین
دوشنبه
650,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
650,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
650,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
650,000 تومان
11 فروردین
جمعه
650,000 تومان
12 فروردین
شنبه
650,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
730,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
730,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
730,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
730,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
730,000 تومان
اتاق دو تخته vip
اقامت 24
745,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 فروردین
دوشنبه
745,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
745,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
745,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
745,000 تومان
11 فروردین
جمعه
745,000 تومان
12 فروردین
شنبه
745,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
745,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
745,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
745,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
745,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
745,000 تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
دو تخته تویین بدون سرویس بهداشتی و حمام اختصاصی
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
دو تخته تویین VIP
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته بدون سرویس
اقامت 24
590,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 فروردین
دوشنبه
590,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
590,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
590,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
590,000 تومان
11 فروردین
جمعه
590,000 تومان
12 فروردین
شنبه
590,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
590,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
590,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
590,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
590,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
590,000 تومان
اتاق سه تخته با حمام - دبل+ سینگل
هتل یار
620,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 فروردین
دوشنبه
620,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
620,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
620,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
620,000 تومان
11 فروردین
جمعه
620,000 تومان
12 فروردین
شنبه
620,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
690,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
690,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
690,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
690,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
690,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
741,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 فروردین
دوشنبه
741,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
741,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
741,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
741,000 تومان
11 فروردین
جمعه
741,000 تومان
12 فروردین
شنبه
741,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
741,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
741,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
741,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
741,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
741,000 تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
سه تخته بدون سرویس بهداشتی و حمام اختصاصی
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت

امکانات اتاق های هتل مهر تهران

تلویزیون
یخچال
اعلام حریق
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
تلویزیون در لابی
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
روم سرويس 24 ساعته
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
مبلمان
آسانسور
نمازخانه
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماهواره
اینترنت در لابی
سیستم گرمایشی سرمایشی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
اتاق چمدان
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
لابی
سرویس به مرکز شهر
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
تلفن در اتاق
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
روم سرويس
نهار در اتاق
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
خدمات اینترنتی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
صبحانه در اتاق
هماهنگ کننده تور
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
نمای کوچه
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
مسلط به زبان آلمانی
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک

آدرس هتل مهر تهران روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل مهر تهران

(53 نظر)
نقاط قوت:
در کل هتل خوبی بود
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
برخورد خوب و تمیزی
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
ناتمیزی پتوها، نبودن حوله
نقاط قوت:
عاللی
نقاط ضعف:
عاللی
نقاط قوت:
کیفیت اتاق نسبت به قیمت خوب بود.
نقاط ضعف:
کیفیت اتاق نسبت به قیمت خوب بود.
نقاط قوت:
قیمتش مناسب بود
نقاط ضعف:
جای پارک ماشین نداشت پارکینگ نداشت
نقاط قوت:
تمیز بودن اتاق
نقاط ضعف:
صبحانه بی کیفیتفقط یک فلاکس آب جوش و چای کیسه ای. یک پنیر و کره و مربای کوچک بسته بندی
نقاط قوت:
هيچ گونه نكته مثبتي در مورد اين مسافرخانه و نه هتل وجود نداشت. كلا مكان اين به اصطلاح هتل مخصوص انبار لوازم يدكي ميباشد، از اقامت ٢٤ بعيد ميديدم كه همچنين مكاني رو در ليست هتل هاش قرار بده. من سالها با اقامت ٢٤ كار ميكردم و در بيشتر شهرها از اين اپليكيشن براي رزرو هتل هام استفاده ميكردم ولي اين سري اونقدر نااميد شدم كه كلا اپليكيشن رو پاك كردم
نقاط ضعف:
موقعيت مكاني افتضاح ، نبود پاركينگ، محيط بسيار آلوده و شلوغ.
نقاط قوت:
از نظر دسترسی به بازار و خرید و مترو عالی بوداتاق از نظر تمیزی اوکی بودکیفیت غذای رستوران و قیمت عالی بود
نقاط ضعف:
قیمت نسبت به اتاقی که گرفتیم بالا بود تخت دبل نداشتبرای صبحانه روز اول ۴ تکه نان دادند روز دوم ۳ تکه گفتیم چرا گفتن نداریم (۲ نفر بودیم)لامپ اتاق سوخته بود
نقاط قوت:
وجود چند جفت دمپایی در اتاقدرخواست ملحفه اضافهخدمات خانم مهربانغذای رستوران کیفیت خوب
نقاط ضعف:
یک نوع صبحانهنبود آبجوش در هر طبقهنبود سرویس ایرانی در اتاق فقط فرنگی موجودهوصل نبودن وایفای
نقاط قوت:
کارکنان خوش اخلاق ،موقیعت مسیر عالی،غذای رستوران خوب وقیت خوب
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
خوشرویی کارکنان
نقاط ضعف:
خوشرویی کارکنان
نقاط قوت:
موقعیت مکانی نزدیک به مترو نزدیک بازار تهران نسبت به افزایش قیمت شدید اقامتگاه - اینجا معمولی هست.
نقاط ضعف:
موقعیت مکانی نزدیک به مترو نزدیک بازار تهران نسبت به افزایش قیمت شدید اقامتگاه - اینجا معمولی هست.
شب ها برای کولر روشن اتاق ها سرد بود.. فقط برای جای خواب مناسب.
نقاط قوت:
قیمت مناسب
نقاط ضعف:
قیمت مناسب
نقاط قوت:
مرکز شهر بودن
نقاط ضعف:
مرکز شهر بودن
خوب بود و نسبت به امکانات گرون
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
اگر جایی بود برای استراحت حدود یک ساعته برای مسافرینی که زودتر از ساعت ۱۴ به هتل میرسند عالی میشد.
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
موقعیت مکانی هتل نامناسب هست و محله سراسر با مغازه های مکانیکی و تجهیزات ماشین محاصره شده است.پنجره ی اتاق ما پرده نداشت.
نقاط قوت:
بهداشتنظمرفتار بسیار شایسته پرسنل محیطی آرام کیفیت غذای عالی
نقاط ضعف:
هیچ موضوعی نداردهمه چیز عالی بود
ارتباطی چندانی برقرار نشد
هتل تقريبا تميز، رفتار كاركنان مودبانه، كمي سروصداي اذيت كننده اطراف، شوفاژ گرم و مناسب براي زمستان، غذاي نسبتا خوب، مناسب براي مدت محدود، در كل نسبتا راضي كننده نسبت به قيمت (تخفيف اسنپ روم)
نقاط قوت:
رضایت داشتم
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
خوب بود همه چی
نقاط ضعف:
چیز خاصی ندیدم
نقاط قوت:
راضی کننده بود
نقاط ضعف:
نقصی نداشت
نقاط قوت:
مطلوب بود
نقاط ضعف:
نداشت
درکل متوسط بود صدا خیلی وارد اتاق ها میشد و آرامش نداشت
سیستم خنک کننده بسیار ضعیف ! سرویس بهداشتی نامطلوب
خوب بود
هتل از نظر بهداشت و نحوه برخورد افتضاح بود،کولر اتاق ها ضعیف بود........پیشنهاد میکنم با این وضعیت انتخاب آخر باشد
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
خیلی گرم بود اتاق
هتل تمیز وارامی بود کارکنان مودب وکاربلد ومهربان رستوران خوب پذیرایی خوب پاسخگویی۲۰ ومخصوصا امنیتش چون من همراه دخترم برامعالجه رفتم
هتل خوب بود نسبت به قیمتش تمیز بود
نقاط قوت:
تمییییز
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
درمجموع، رضایت‌بخش بود. فرش راهرو باید بیشتر تمیز کاری شود. برای صرف صبحانه، زیاد معطل شدم تا صبحانه را آوردند. نکته دیگر، ممنوع نبودن استعمال دخانیات در اتاق‌های هتل بود که متاسفانه اتاق اینجانب هم بوی سیگار می‌داد. باتوجه به آگاهی که امروز از مضرات سیگار وجود دارد، این مشکل قابل چشم‌پوشی نیست. متاسفانه در هتل‌های دیگر هم این مشکل وجود دارد. باتشکر
برخورد پرسنل خیلی خوب بود ولی اسانسور نداشت و تهویه ی اتاق ها ضعیف بود و در کل تمیزی در حد مطلوب نبود و صدای اتاق های مجاور در اتاق میپیچید و اب داخل یخچال نداشت و صابون مایع جهت نظافت نداشت و دستشویی فرنگی بود و در کنارش دستمال توالت نداشت
نقاط قوت:
هیچ چیز بدی نداشت که بخوام ذکر کنم همه چیز خوب بود واقعا
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
به نسبت پول پرداختی اقامت رضایت بخشی بود ، برخورد کارکنان مناسب بود و تنها نکته عدم وجود مایع دستشویی در سرویس بهداشتی بود که اجباراً باید با صابون استحمام برای شستن دست ها اقدام میشد.
از لحاظ تمیزی خوبه مکان آرومی هستش پایین هتل هم یه رستوران جمع و جور داره ک غذا خوبه خیابان بغلی هم ایستگاه مترو داره سرویس بهداشتی بعضی اتاق ها فرنگی هست و ایرانی بیرون اتاق داره.
بهترین حسن این هتل نزدیک بودن به مترو هستجای پارک
سلام نسبت به قیمتش خوب بود و هیچ موردی که از اقامت در آن هتل اذیت کننده باشه من ندیدم برخورد پرسنل هم بد نبود
هتل خیلی خوبی بود، هم قیمتش خوب بود و هم خدماتش خیلی عالی بود، خیلی راضی بودم .
ورودی و سالن بو می دهد و فرش های ورودی تمیز نیست ولی به نسبت قیمت خوب
در کل خوب بود راضی بودم مشکلی نبود
نسبت به قیمت هتل قابل قبولی بود و موقعیت مکانی مناسبی نسبت به محل مورد نظر من داشت.
هتل خوب بود و از همه چیز راضی هستم فقط ساعت شروع به کار صبحانه دیر بود. به خاطر شغلی که دارم مجبور بودم زودتر از هتل خارج بشم. از نظر موقعیت مکانی نیز هتل در منطقه ای شلوغ واقع شده است.
هتل خوبیه فقط پرسنل و چیزایی جزئی رو نادید میگیرن
هتل و کارکنان خوب بودند... فقط محله خیلی جالب نیست به نسبت هزینه امکانات خوبه
نسبت به قيمت بد نبود
ظاهر معمولي داشت
خوب بود برخوردورسیدگی کارکنان
نقاط قوت:
اقامت چند روزمون در این هتل از هر لحاظ راضی کننده بود.
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
قيمت عاليتميزي فقط ملحفه همراه داشته باشيدبرخورد عالي پرسنلصبحانه كاقي و تميز و عاليسكوت عالي برخلاف موقعيت مكاني كه در قلب بازار است
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
تلفن در داخل اتاق موجود نبود
مناسب برای سفر های کاریبرخورد کارکنان بسیار خوب بود کیفیت پایین بعضی از سرویس ها کیفیت پایین حمام
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل مهر تهران

مهمانان هتل مهر تهران در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل مهر تهران از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل مهر تهران بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل مهر تهران رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل مهر تهران را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.