مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل مهر تهران

ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخته (فاقد سرویس بهداشتی و حمام)
اقامت 24
350,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
350,000
تومان
11 تیر
شنبه
350,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
350,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
350,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
350,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
350,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
350,000
تومان
17 تیر
جمعه
350,000
تومان
18 تیر
شنبه
350,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
350,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
350,000
تومان
اتاق یک تخته (فاقد حمام و سرویس بهداشتی)
ایران هتل آنلاین
350,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
350,000
تومان
11 تیر
شنبه
350,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
350,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
350,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
350,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
350,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
350,000
تومان
17 تیر
جمعه
350,000
تومان
18 تیر
شنبه
350,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
350,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
350,000
تومان
اتاق یک تخته VIP با حمام
هتل یار
430,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
430,000
تومان
11 تیر
شنبه
430,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
430,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
430,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
430,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
430,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
430,000
تومان
17 تیر
جمعه
430,000
تومان
18 تیر
شنبه
430,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
430,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
430,000
تومان
اتاق یک تخته ویژه ( با حمام و فاقد سرویس بهداشتی)
ایران هتل آنلاین
430,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
430,000
تومان
11 تیر
شنبه
430,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
430,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
430,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
430,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
430,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
430,000
تومان
17 تیر
جمعه
430,000
تومان
18 تیر
شنبه
430,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
430,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
430,000
تومان
یک تخته بدون سرویس بهداشتی و حمام اختصاصی
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 تیر
شنبه
300,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
300,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 تیر
سه شنبه
300,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
300,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
300,000
تومان
17 تیر
جمعه
300,000
تومان
18 تیر
شنبه
300,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
300,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
300,000
تومان
یک تخته VIP بدون سرویس بهداشتی اختصاصی
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 تیر
شنبه
385,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
385,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
385,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
385,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
385,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
385,000
تومان
17 تیر
جمعه
385,000
تومان
18 تیر
شنبه
385,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
385,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
385,000
تومان
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته دبل (فاقد حمام و سرویس بهداشتی)
ایران هتل آنلاین
480,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
480,000
تومان
11 تیر
شنبه
480,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
480,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
480,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
480,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
480,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
480,000
تومان
17 تیر
جمعه
480,000
تومان
18 تیر
شنبه
480,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
480,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
480,000
تومان
اتاق دو تخته توئین (فاقد سرویس بهداشتی و حمام)
اقامت 24
480,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
480,000
تومان
11 تیر
شنبه
480,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
480,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
480,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
480,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
480,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
480,000
تومان
17 تیر
جمعه
480,000
تومان
18 تیر
شنبه
480,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
480,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
480,000
تومان
اتاق دو تخته توئین (فاقد حمام و سرویس بهداشتی)
ایران هتل آنلاین
480,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
480,000
تومان
11 تیر
شنبه
480,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
480,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
480,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
480,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
480,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
480,000
تومان
17 تیر
جمعه
480,000
تومان
18 تیر
شنبه
480,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
480,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
480,000
تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
520,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
520,000
تومان
11 تیر
شنبه
520,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
520,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
520,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
520,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
520,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
520,000
تومان
17 تیر
جمعه
520,000
تومان
18 تیر
شنبه
520,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
520,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
520,000
تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
520,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
520,000
تومان
11 تیر
شنبه
520,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
520,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
520,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
520,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
520,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
520,000
تومان
17 تیر
جمعه
520,000
تومان
18 تیر
شنبه
520,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
520,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
520,000
تومان
اتاق دو تخته توئین (با حمام و سرویس بهداشتی)
ایران هتل آنلاین
580,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
580,000
تومان
11 تیر
شنبه
580,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
580,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
580,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
580,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
580,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
580,000
تومان
17 تیر
جمعه
580,000
تومان
18 تیر
شنبه
580,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
580,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
580,000
تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
580,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
580,000
تومان
11 تیر
شنبه
580,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
580,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
580,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
580,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
580,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
580,000
تومان
17 تیر
جمعه
580,000
تومان
18 تیر
شنبه
580,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
580,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
580,000
تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
580,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
580,000
تومان
11 تیر
شنبه
580,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
580,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
580,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
580,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
580,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
580,000
تومان
17 تیر
جمعه
580,000
تومان
18 تیر
شنبه
580,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
580,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
580,000
تومان
اتاق دو تخته دبل (با حمام و سرویس بهداشتی)
ایران هتل آنلاین
580,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
580,000
تومان
11 تیر
شنبه
580,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
580,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
580,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
580,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
580,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
580,000
تومان
17 تیر
جمعه
580,000
تومان
18 تیر
شنبه
580,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
580,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
580,000
تومان
اتاق دو تخته با حمام
هتل یار
580,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
580,000
تومان
11 تیر
شنبه
580,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
580,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
580,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
580,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
580,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
580,000
تومان
17 تیر
جمعه
580,000
تومان
18 تیر
شنبه
580,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
580,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
580,000
تومان
دو تخته تویین VIP
اسنپ تریپ
620,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
620,000
تومان
11 تیر
شنبه
620,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
620,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
620,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
620,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
620,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
620,000
تومان
17 تیر
جمعه
620,000
تومان
18 تیر
شنبه
620,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
620,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
620,000
تومان
اتاق دو تخته ویژه (با حمام و سرویس بهداشتی)
ایران هتل آنلاین
680,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
680,000
تومان
11 تیر
شنبه
680,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
680,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
680,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
680,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
680,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
680,000
تومان
17 تیر
جمعه
680,000
تومان
18 تیر
شنبه
680,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
680,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
680,000
تومان
اتاق دو تخته VIP با حمام
هتل یار
680,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
680,000
تومان
11 تیر
شنبه
680,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
680,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
680,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
680,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
680,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
680,000
تومان
17 تیر
جمعه
680,000
تومان
18 تیر
شنبه
680,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
680,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
680,000
تومان
اتاق دو تخته VIP
اقامت 24
680,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
680,000
تومان
11 تیر
شنبه
680,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
680,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
680,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
680,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
680,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
680,000
تومان
17 تیر
جمعه
680,000
تومان
18 تیر
شنبه
680,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
680,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
680,000
تومان
دو تخته تویین بدون سرویس بهداشتی و حمام اختصاصی
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 تیر
شنبه
430,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
430,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
430,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
430,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
430,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
430,000
تومان
17 تیر
جمعه
430,000
تومان
18 تیر
شنبه
430,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
430,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
430,000
تومان
ظرفیت 3 نفر

سه تخته بدون سرویس بهداشتی و حمام اختصاصی
اسنپ تریپ
530,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
530,000
تومان
11 تیر
شنبه
530,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
530,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
530,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
530,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
530,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
530,000
تومان
17 تیر
جمعه
530,000
تومان
18 تیر
شنبه
530,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
530,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
530,000
تومان
اتاق سه تخته (فاقد حمام و سرویس بهداشتی)
ایران هتل آنلاین
580,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
580,000
تومان
11 تیر
شنبه
580,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
580,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
580,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
580,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
580,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
580,000
تومان
17 تیر
جمعه
580,000
تومان
18 تیر
شنبه
580,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
580,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
580,000
تومان
اتاق سه تخته (فاقد سرویس بهداشتی و حمام)
اقامت 24
580,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
580,000
تومان
11 تیر
شنبه
580,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
580,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
580,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
580,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
580,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
580,000
تومان
17 تیر
جمعه
580,000
تومان
18 تیر
شنبه
580,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
580,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
580,000
تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
620,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
620,000
تومان
11 تیر
شنبه
620,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
620,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
620,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
620,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
620,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
620,000
تومان
17 تیر
جمعه
620,000
تومان
18 تیر
شنبه
620,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
620,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
620,000
تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
660,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
660,000
تومان
11 تیر
شنبه
660,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
660,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
660,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
660,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
660,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
660,000
تومان
17 تیر
جمعه
660,000
تومان
18 تیر
شنبه
660,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
660,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
660,000
تومان
اتاق سه تخته (با حمام و سرویس بهداشتی)
ایران هتل آنلاین
680,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
680,000
تومان
11 تیر
شنبه
680,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
680,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
680,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
680,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
680,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
680,000
تومان
17 تیر
جمعه
680,000
تومان
18 تیر
شنبه
680,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
680,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
680,000
تومان
اتاق سه تخته با حمام
هتل یار
680,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
680,000
تومان
11 تیر
شنبه
680,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
680,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
680,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
680,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
680,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
680,000
تومان
17 تیر
جمعه
680,000
تومان
18 تیر
شنبه
680,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
680,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
680,000
تومان

امکانات اتاق های هتل مهر تهران

اعلام حریق
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
تلویزیون در لابی
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
روم سرويس 24 ساعته
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
آسانسور
نمازخانه
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماهواره
اینترنت در لابی
سیستم گرمایشی سرمایشی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
اتاق چمدان
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
لابی
سرویس به مرکز شهر
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
تلفن در اتاق
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
روم سرويس
نهار در اتاق
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
خدمات اینترنتی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
صبحانه در اتاق
هماهنگ کننده تور
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
نمای کوچه
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
مسلط به زبان آلمانی
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک

آدرس هتل مهر تهران روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل مهر تهران

(38 نظر)
نقاط قوت:
موقعیت مکانی نزدیک به مترو نزدیک بازار تهران نسبت به افزایش قیمت شدید اقامتگاه - اینجا معمولی هست.
نقاط ضعف:
موقعیت مکانی نزدیک به مترو نزدیک بازار تهران نسبت به افزایش قیمت شدید اقامتگاه - اینجا معمولی هست.
شب ها برای کولر روشن اتاق ها سرد بود.. فقط برای جای خواب مناسب.
نقاط قوت:
قیمت مناسب
نقاط ضعف:
قیمت مناسب
نقاط قوت:
مرکز شهر بودن
نقاط ضعف:
مرکز شهر بودن
خوب بود و نسبت به امکانات گرون
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
اگر جایی بود برای استراحت حدود یک ساعته برای مسافرینی که زودتر از ساعت ۱۴ به هتل میرسند عالی میشد.
خوب بود واسه اقامت 2 3 روزه
اتاقهای vip رو پیشنهاد میدم چون اتاقهای معمولیش همچین تعریفی نداره
نقاط قوت:
بهداشت نظم رفتار بسیار شایسته پرسنل محیطی آرام کیفیت غذای عالی
نقاط ضعف:
هیچ موضوعی ندارد همه چیز عالی بود
ارتباطی چندانی برقرار نشد
هتل تقريبا تميز، رفتار كاركنان مودبانه، كمي سروصداي اذيت كننده اطراف، شوفاژ گرم و مناسب براي زمستان، غذاي نسبتا خوب، مناسب براي مدت محدود، در كل نسبتا راضي كننده نسبت به قيمت (تخفيف اسنپ روم)
نقاط قوت:
رضایت داشتم
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
خوب بود همه چی
نقاط ضعف:
چیز خاصی ندیدم
نقاط قوت:
راضی کننده بود
نقاط ضعف:
نقصی نداشت
نقاط قوت:
مطلوب بود
نقاط ضعف:
نداشت
درکل متوسط بود صدا خیلی وارد اتاق ها میشد و آرامش نداشت
سیستم خنک کننده بسیار ضعیف ! سرویس بهداشتی نامطلوب
خوب بود
هتل از نظر بهداشت و نحوه برخورد افتضاح بود،کولر اتاق ها ضعیف بود........پیشنهاد میکنم با این وضعیت انتخاب آخر باشد
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
خیلی گرم بود اتاق
هتل تمیز وارامی بود کارکنان مودب وکاربلد ومهربان رستوران خوب پذیرایی خوب پاسخگویی۲۰ ومخصوصا امنیتش چون من همراه دخترم برامعالجه رفتم
هتل خوب بود نسبت به قیمتش تمیز بود
درمجموع، رضایت‌بخش بود. فرش راهرو باید بیشتر تمیز کاری شود. برای صرف صبحانه، زیاد معطل شدم تا صبحانه را آوردند. نکته دیگر، ممنوع نبودن استعمال دخانیات در اتاق‌های هتل بود که متاسفانه اتاق اینجانب هم بوی سیگار می‌داد. باتوجه به آگاهی که امروز از مضرات سیگار وجود دارد، این مشکل قابل چشم‌پوشی نیست. متاسفانه در هتل‌های دیگر هم این مشکل وجود دارد. باتشکر
برخورد پرسنل خیلی خوب بود ولی اسانسور نداشت و تهویه ی اتاق ها ضعیف بود و در کل تمیزی در حد مطلوب نبود و صدای اتاق های مجاور در اتاق میپیچید و اب داخل یخچال نداشت و صابون مایع جهت نظافت نداشت و دستشویی فرنگی بود و در کنارش دستمال توالت نداشت
به نسبت پول پرداختی اقامت رضایت بخشی بود ، برخورد کارکنان مناسب بود و تنها نکته عدم وجود مایع دستشویی در سرویس بهداشتی بود که اجباراً باید با صابون استحمام برای شستن دست ها اقدام میشد.
از لحاظ تمیزی خوبه مکان آرومی هستش پایین هتل هم یه رستوران جمع و جور داره ک غذا خوبه خیابان بغلی هم ایستگاه مترو داره سرویس بهداشتی بعضی اتاق ها فرنگی هست و ایرانی بیرون اتاق داره.
بهترین حسن این هتل نزدیک بودن به مترو هستجای پارک
سلام نسبت به قیمتش خوب بود و هیچ موردی که از اقامت در آن هتل اذیت کننده باشه من ندیدم برخورد پرسنل هم بد نبود
هتل خیلی خوبی بود، هم قیمتش خوب بود و هم خدماتش خیلی عالی بود، خیلی راضی بودم .
ورودی و سالن بو می دهد و فرش های ورودی تمیز نیست ولی به نسبت قیمت خوب
در کل خوب بود راضی بودم مشکلی نبود
نسبت به قیمت هتل قابل قبولی بود و موقعیت مکانی مناسبی نسبت به محل مورد نظر من داشت.
هتل خوب بود و از همه چیز راضی هستم فقط ساعت شروع به کار صبحانه دیر بود. به خاطر شغلی که دارم مجبور بودم زودتر از هتل خارج بشم. از نظر موقعیت مکانی نیز هتل در منطقه ای شلوغ واقع شده است.
هتل خوبیه فقط پرسنل و چیزایی جزئی رو نادید میگیرن
هتل و کارکنان خوب بودند... فقط محله خیلی جالب نیست به نسبت هزینه امکانات خوبه
نسبت به قيمت بد نبود
ظاهر معمولي داشت
خوب بود برخوردورسیدگی کارکنان
مناسب برای سفر های کاریبرخورد کارکنان بسیار خوب بود کیفیت پایین بعضی از سرویس ها کیفیت پایین حمام
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل مهر تهران

مهمانان هتل مهر تهران در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل مهر تهران از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل مهر تهران بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل مهر تهران رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل مهر تهران را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.