مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل مهر تهران

ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخته (فاقد سرویس بهداشتی و حمام)
اقامت 24
225,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
225,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
225,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
225,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
225,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
225,000
تومان
8 بهمن
جمعه
225,000
تومان
9 بهمن
شنبه
225,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
225,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
225,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
225,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
225,000
تومان
اتاق یک تخته VIP با حمام
هتل یار
274,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
274,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
274,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
274,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
274,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
274,000
تومان
8 بهمن
جمعه
274,000
تومان
9 بهمن
شنبه
274,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
274,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
274,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
274,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
274,000
تومان
یک تخته VIP
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
یک تخته بدون سرویس بهداشتی و حمام اختصاصی
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
199,000
تومان
8 بهمن
جمعه
199,000
تومان
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 2 نفر

دو تخته تویین بدون سرویس بهداشتی و حمام اختصاصی
اسنپ تریپ
264,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
264,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
264,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
264,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
264,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
264,000
تومان
8 بهمن
جمعه
264,000
تومان
9 بهمن
شنبه
264,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
264,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
264,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
264,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
264,000
تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
297,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
297,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
297,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
297,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
297,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
297,000
تومان
8 بهمن
جمعه
297,000
تومان
9 بهمن
شنبه
297,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
297,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
297,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
297,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
297,000
تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
297,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
297,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
297,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
297,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
297,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
297,000
تومان
8 بهمن
جمعه
297,000
تومان
9 بهمن
شنبه
297,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
297,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
297,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
297,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
297,000
تومان
اتاق دو تخته توئین (فاقد سرویس بهداشتی و حمام)
اقامت 24
314,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
314,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
314,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
314,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
314,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
314,000
تومان
8 بهمن
جمعه
314,000
تومان
9 بهمن
شنبه
314,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
314,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
314,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
314,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
314,000
تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
345,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
345,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
345,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
345,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
345,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
345,000
تومان
8 بهمن
جمعه
345,000
تومان
9 بهمن
شنبه
345,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
345,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
345,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
345,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
345,000
تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
345,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
345,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
345,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
345,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
345,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
345,000
تومان
8 بهمن
جمعه
345,000
تومان
9 بهمن
شنبه
345,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
345,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
345,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
345,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
345,000
تومان
اتاق دو تخته با حمام
هتل یار
354,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
354,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
354,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
354,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
354,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
354,000
تومان
8 بهمن
جمعه
354,000
تومان
9 بهمن
شنبه
354,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
354,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
354,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
354,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
354,000
تومان
دو تخته تویین VIP
اسنپ تریپ
385,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
385,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
385,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
385,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
385,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
385,000
تومان
8 بهمن
جمعه
385,000
تومان
9 بهمن
شنبه
385,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
385,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
385,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
385,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
385,000
تومان
اتاق دو تخته VIP با حمام
هتل یار
424,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
424,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
424,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
424,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
424,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
424,000
تومان
8 بهمن
جمعه
424,000
تومان
9 بهمن
شنبه
424,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
424,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
424,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
424,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
424,000
تومان
ظرفیت 3 نفر

سه تخته بدون سرویس بهداشتی و حمام اختصاصی
اسنپ تریپ
330,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
330,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
330,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
330,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
330,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
330,000
تومان
8 بهمن
جمعه
330,000
تومان
9 بهمن
شنبه
330,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
330,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
330,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
330,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
330,000
تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
374,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
374,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
374,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
374,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
374,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
374,000
تومان
8 بهمن
جمعه
374,000
تومان
9 بهمن
شنبه
374,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
374,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
374,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
374,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
374,000
تومان
اتاق سه تخته (فاقد سرویس بهداشتی و حمام)
اقامت 24
390,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
390,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
390,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
390,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
390,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
390,000
تومان
8 بهمن
جمعه
390,000
تومان
9 بهمن
شنبه
390,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
390,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
390,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
390,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
390,000
تومان
اتاق سه تخته با حمام
هتل یار
442,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
442,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
442,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
442,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
442,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
442,000
تومان
8 بهمن
جمعه
442,000
تومان
9 بهمن
شنبه
442,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
442,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
442,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
442,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
442,000
تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
442,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
442,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
442,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
442,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
442,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
442,000
تومان
8 بهمن
جمعه
442,000
تومان
9 بهمن
شنبه
442,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
442,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
442,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
442,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
442,000
تومان

امکانات اتاق های هتل مهر تهران

اعلام حریق
ترانسفر برگشت با هزینه
اينترنت در اتاق
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر رفت با هزینه
خدمات اینترنتی
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
نهار در اتاق
روم سرويس
مسلط به زبان انگليسی
اينترنت در لابی
كافی شاپ
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
مبل
جكوزی
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
مسلط به زبان آلمانی
خدمات باربري
چايخانه سنتی
خدمات تهيه بليط
نمای کوچه
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
كتابخانه
هماهنگ کننده تور
صبحانه در اتاق
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
پاركينگ
وسایل بدنسازی
فتوکپی
صندوق امانات
ماهواره
رستوران
سیستم تهویه مطبوع
سونا
استخر
تاکسی سرویس
نمازخانه
آسانسور
مبلمان
یخچال
سیستم گرمایشی سرمایشی
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
روم سرويس 24 ساعته
تبديل ارز
آژانس مسافرتی
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
اینترنت در لابی
جعبه کمک های اولیه
مینی بار رایگان
اتاق سیگار
کافی نت
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
اینترنت در قسمت لابی
فروشگاه
آرایشگاه
تلفن در اتاق
اینترنت
مرکز خرید
سرویس به مرکز شهر
ماساژ
لابی
اتاق بازی
پله اضطراری
دستگاه واکس کفش
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
خدمات تور
اتاق چمدان
خدمات نگهداری کودک

آدرس هتل مهر تهران روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل مهر تهران

(37 نظر)
نقاط قوت:
کارکنان مودب و باشخصیت
نقاط ضعف:
کارکنان مودب و باشخصیت
نقاط قوت:
نداره
نقاط ضعف:
نداره
من یه اتاق ۳ تخته خواستم بودم که دبل بهم دادند وسر وصدای ساختمان سازی زیاد بودش
نقاط قوت:
برخورد پرسنل عالی
نقاط ضعف:
برخورد پرسنل عالی
نقاط قوت:
کارکنان بسیار خوشرو و خوش برخورد و نظافت خوب داشت
نقاط ضعف:
کارکنان بسیار خوشرو و خوش برخورد و نظافت خوب داشت
برخورد کارکنان با احترام و عالی بود و نظافتشم خیلی مناسب بود
نقاط قوت:
تمییز
نقاط ضعف:
تمییز
نقاط قوت:
ملافه های تخت و پتو تمیز بود، صبحانه‌ش خوب بود.
نقاط ضعف:
ملافه های تخت و پتو تمیز بود، صبحانه‌ش خوب بود.
نقاط قوت:
بهداشت نظم رفتار بسیار شایسته پرسنل محیطی آرام کیفیت غذای عالی
نقاط ضعف:
هیچ موضوعی ندارد همه چیز عالی بود
ارتباطی چندانی برقرار نشد
هتل تقريبا تميز، رفتار كاركنان مودبانه، كمي سروصداي اذيت كننده اطراف، شوفاژ گرم و مناسب براي زمستان، غذاي نسبتا خوب، مناسب براي مدت محدود، در كل نسبتا راضي كننده نسبت به قيمت (تخفيف اسنپ روم)
نقاط قوت:
رضایت داشتم
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
خوب بود همه چی
نقاط ضعف:
چیز خاصی ندیدم
نقاط قوت:
راضی کننده بود
نقاط ضعف:
نقصی نداشت
نقاط قوت:
مطلوب بود
نقاط ضعف:
نداشت
درکل متوسط بود صدا خیلی وارد اتاق ها میشد و آرامش نداشت
سیستم خنک کننده بسیار ضعیف ! سرویس بهداشتی نامطلوب
خوب بود
هتل از نظر بهداشت و نحوه برخورد افتضاح بود،کولر اتاق ها ضعیف بود........پیشنهاد میکنم با این وضعیت انتخاب آخر باشد
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
خیلی گرم بود اتاق
هتل تمیز وارامی بود کارکنان مودب وکاربلد ومهربان رستوران خوب پذیرایی خوب پاسخگویی۲۰ ومخصوصا امنیتش چون من همراه دخترم برامعالجه رفتم
هتل خوب بود نسبت به قیمتش تمیز بود
برخورد پرسنل خیلی خوب بود ولی اسانسور نداشت و تهویه ی اتاق ها ضعیف بود و در کل تمیزی در حد مطلوب نبود و صدای اتاق های مجاور در اتاق میپیچید و اب داخل یخچال نداشت و صابون مایع جهت نظافت نداشت و دستشویی فرنگی بود و در کنارش دستمال توالت نداشت
درمجموع، رضایت‌بخش بود. فرش راهرو باید بیشتر تمیز کاری شود. برای صرف صبحانه، زیاد معطل شدم تا صبحانه را آوردند. نکته دیگر، ممنوع نبودن استعمال دخانیات در اتاق‌های هتل بود که متاسفانه اتاق اینجانب هم بوی سیگار می‌داد. باتوجه به آگاهی که امروز از مضرات سیگار وجود دارد، این مشکل قابل چشم‌پوشی نیست. متاسفانه در هتل‌های دیگر هم این مشکل وجود دارد. باتشکر
به نسبت پول پرداختی اقامت رضایت بخشی بود ، برخورد کارکنان مناسب بود و تنها نکته عدم وجود مایع دستشویی در سرویس بهداشتی بود که اجباراً باید با صابون استحمام برای شستن دست ها اقدام میشد.
سلام نسبت به قیمتش خوب بود و هیچ موردی که از اقامت در آن هتل اذیت کننده باشه من ندیدم برخورد پرسنل هم بد نبود
بهترین حسن این هتل نزدیک بودن به مترو هستجای پارک
از لحاظ تمیزی خوبه مکان آرومی هستش پایین هتل هم یه رستوران جمع و جور داره ک غذا خوبه خیابان بغلی هم ایستگاه مترو داره سرویس بهداشتی بعضی اتاق ها فرنگی هست و ایرانی بیرون اتاق داره.
هتل خیلی خوبی بود، هم قیمتش خوب بود و هم خدماتش خیلی عالی بود، خیلی راضی بودم .
ورودی و سالن بو می دهد و فرش های ورودی تمیز نیست ولی به نسبت قیمت خوب
نسبت به قیمت هتل قابل قبولی بود و موقعیت مکانی مناسبی نسبت به محل مورد نظر من داشت.
در کل خوب بود راضی بودم مشکلی نبود
هتل خوب بود و از همه چیز راضی هستم فقط ساعت شروع به کار صبحانه دیر بود. به خاطر شغلی که دارم مجبور بودم زودتر از هتل خارج بشم. از نظر موقعیت مکانی نیز هتل در منطقه ای شلوغ واقع شده است.
هتل خوبیه فقط پرسنل و چیزایی جزئی رو نادید میگیرن
هتل و کارکنان خوب بودند... فقط محله خیلی جالب نیست به نسبت هزینه امکانات خوبه
نسبت به قيمت بد نبود
ظاهر معمولي داشت
خوب بود برخوردورسیدگی کارکنان
مناسب برای سفر های کاریبرخورد کارکنان بسیار خوب بود کیفیت پایین بعضی از سرویس ها کیفیت پایین حمام
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل مهر تهران

مهمانان هتل مهر تهران در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل مهر تهران از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل مهر تهران بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل مهر تهران رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل مهر تهران را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.