هتل مشهد تهران

خیابان مفتح‌؛تقاطع خیابان طالقانی‌؛نبش کوچه معیر
-
امتیاز کاربران
76
نظرات کاربران

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل مشهد تهران

ظرفیت 1 نفر

یک تخته
اسنپ تریپ
890,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
890,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
890,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
890,000 تومان
18 آذر
جمعه
890,000 تومان
19 آذر
شنبه
890,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
890,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
890,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
890,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
890,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
890,000 تومان
25 آذر
جمعه
890,000 تومان
اتاق یک تخته
ایران هتل آنلاین
899,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
899,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
899,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
899,000 تومان
18 آذر
جمعه
899,000 تومان
19 آذر
شنبه
899,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
899,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
899,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
899,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
899,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
899,000 تومان
یک تخته - اتاق باز سازی شده
هتل یار
899,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
899,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
899,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
899,000 تومان
18 آذر
جمعه
899,000 تومان
19 آذر
شنبه
899,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
899,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
899,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
899,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
899,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
899,000 تومان
25 آذر
جمعه
899,000 تومان
اتاق یک تخته
اقامت 24
899,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
19 آذر
شنبه
899,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
899,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
899,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
899,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

سوئیت - 3 تخت سینگل / اتاق باز سازی شده
هتل یار
1,470,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
1,470,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,470,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,470,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,470,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,470,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,470,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,470,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,470,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,470,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,470,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,470,000 تومان
اتاق سه تخته
ایران هتل آنلاین
1,470,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
1,470,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,470,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,470,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,470,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,470,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,470,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,470,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,470,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,470,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,470,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
1,470,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
1,470,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,470,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,470,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,470,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,470,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,470,000 تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 آذر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 آذر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
19 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
20 آذر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
21 آذر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
22 آذر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
23 آذر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
24 آذر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
25 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 2 نفر

دو تخته تویین
اسنپ تریپ
1,040,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
1,040,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,040,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,040,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,040,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,040,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,040,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,040,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,040,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,040,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,040,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,040,000 تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
1,040,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
1,040,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,040,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,040,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,040,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,040,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,040,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,040,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,040,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,040,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,040,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,040,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
ایران هتل آنلاین
1,050,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
1,050,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,050,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,050,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,050,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,050,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,050,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,050,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,050,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,050,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,050,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
ایران هتل آنلاین
1,050,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
1,050,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,050,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,050,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,050,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,050,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,050,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,050,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,050,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,050,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,050,000 تومان
دوتخته - دبل / اتاق باز سازی شده
هتل یار
1,050,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
1,050,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,050,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,050,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,050,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,050,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,050,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,050,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,050,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,050,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,050,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,050,000 تومان
دوتخته - توئین/ اتاق باز سازی شده
هتل یار
1,050,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
1,050,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,050,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,050,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,050,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,050,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,050,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,050,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,050,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,050,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,050,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,050,000 تومان
اتاق دو تخته
اقامت 24
1,050,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
16 آذر
چهارشنبه
1,050,000 تومان

امکانات اتاق های هتل مشهد تهران

تلویزیون
یخچال
سالن کنفرانس
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
روم سرويس
خدمات اسپا
خشکشویی (لاندری)
صندوق امانات
مبلمان
سشوار
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
سونا
ماهواره
اینترنت در لابی
جکوزی
سیستم گرمایشی سرمایشی
جعبه کمک های اولیه
اتاق چمدان
کافی‌شاپ
سالن بدنسازی
سونا بخار
تلفن
دستگاه واکس کفش
اشپزخانه
لابی
کافی شاپ
خشکشویی
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
صبحانه رایگان
سونا خشک
مبل
پاركينگ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
ميز
فكس
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
خدمات اینترنتی
خدمات بیدار باش
نمای خیابان
روم سرويس 24 ساعته
سالن كنفرانس
سالن همايش
جكوزی
اینترنت با سرعت بالا
روزنامه رایگان
اتاق جلسات
پارکینگ در هتل
ترانسفر از فرودگاه به هتل
تلویزیون lcd
پنجره
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

نظرات کاربران برای هتل مشهد تهران

(76 نظر)
نقاط قوت:
نداشت به هیچ وجه
نقاط ضعف:
اول که سایتتون اتاقی رو به ما داد که توی هتل چنین اتاقی وجود نداشت. با بدبختی و مصیبت فراوان دو اتاق دیگه برامون گرفتید که هیچ امکانات جانبی از جمله موارد پیش پا افتاده ای مث شامپو و صابون و موارد بزرگتر رو نداشت. به مسئولین هتل گفتیم، اعلام کردند که خرید اینترنتی شامل امکانات جانبی نمیشه و پولش رو ندادید و هزارتا حرف دیگه...آبرومون پیش مهمان خاصی که داشتیم رفت. علی رغم خرید های قبلی که از شما داشتم، اسم سایت شما رفت توی بلک لیست و هیچ وقت دیگه نه شخصی و نه سازمانی از شما هیچ خرید نخواهم داشت.
نقاط قوت:
نکته مثبت نداشت
نقاط ضعف:
نظافت ضعیفبوی سرویس بهداشتی وارد فضا اتاق بودرو بالشتی کثیف بودموکت کف کثیف بودشبکه ‌های تلویزیونی خش داشتدرب آسانسور ایراد داشتایمنی درب آسانسور کم بودفضای لابی دلگیر بود
نقاط قوت:
رفتار پرسنل فوق العاده بود. اتاق ها تمیز. موقعیت عالی.
نقاط ضعف:
ترجیح میدادم لیست شماره تلفن ها (کافی شاپ. رستوران ..) داخل اتاق میبود. من زنگ میزدم ازreceptionمیپرسیدم.
نقاط قوت:
عالیرفتارخوب بدون سروصدا
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
هیچی
نقاط ضعف:
تا دلتون بخواد اصلا پیشنهاد نمیکنم به کسی هیچوقتم دیگه نمیرم😊
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
وسایل سرمایشی در این اتاق وجود نداشت اتاق کثیف و پر از حشرات بود
نقاط قوت:
هیچ مثبتی نداشت
نقاط ضعف:
خیلی کثیف بود‌روشویی .رستوران نداشت ،در کل افتضاح بود افتضاححححح مسافرخونه بهتر از این هتل بود به خداااا
نقاط قوت:
آرام و ساکت و تمیزکنار ایستگاه مترو طالقانی که خیلی خوب بودپرسنل کار راه انداز
نقاط ضعف:
متاسفانه آب کف دوش جمع میشد تا روی دمپاییاینترنت وای فای داشت ولی الکی بود اصلا وصل نمیشد
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
من فاطمه جهرمی زاده نیستم و شما کلا دو پیام اشتباه به شماره من فرستادین با این نام
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
هتل بسیار قدیمی و نیازمند بازسازی، روشویی، توالت و حمام گرفتگی داشت و آب پایین نمیرفت، سیفون خراب بود و ۲۴ ساعته صدا میداد، موکت کثیف و پر از مو، پرده ها کثیف، فن اصلا خنک نمی کرد، صبحانه افتضاح و حداقل مواد خوراکی رو ارائه میدادن، بیشتر به مهمان پذیر شباهت داره تا هتل، یک شب اقامت داشتم و به زور شرایط رو تحمل کردم و دیگه هم اینجا نمیرم.
نقاط قوت:
خوبه!
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
دسترسی مناسب
نقاط ضعف:
نظافت: صفرعدم پاسخگویی مناسبفقط ۸ تا جای پارک داره،درواقع باید گفت اصلا پارکینگ ندارهدر کل از اقامتون راضی نبودم.ما صرفاً برای اتاق ۳ تخته این هتل رو‌انتخاب کردیم که متاسفانه چون اتاقش خیلی بدبو و بی کیفیت بود به ناچار با همون قیمت یه اتاق ۲ تخته بهمون دادن😔
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
سرویس بهداشتی فن نداشت
نقاط قوت:
دسترسی به مترو ،تاکسیدستری به بازار ها
نقاط ضعف:
بهداشت ضعیفتمیز نبودن اتاقدلگیر بودن اتاق هاصبحانه خیلی معمولی و بدون تنوعنداشتن تهویه حمام ودستشویی
نقاط قوت:
سرویس صبحانه خوب بود
نقاط ضعف:
رفتار کارکنان بسیار بد بود و کیفیت غذای شام افتضاح بود.خیلی اتاق کثیف بود
نقاط قوت:
فقط میتونم بگم بخش رستورانش امتیاز داشت،هم کیفیت هم بهداشت و هم برخورد پرسنل
نقاط ضعف:
برخورد پرسنل مهماندار خوب نبود حمام و سرویس بهداشتی کثیفکف حمام اصلا شسته نشده بودسر دوش حمام خراب و فشار آب افتضاحی داشتکل فضای اتاق و راهرو بوی سیگار میداداتاق ها دلگیر و واقعا نسبت به قیمتی که پرداخت کردم اصصصلا ارزش نداشت و انگار که یه سوییت از شخص اجاره کردم نه از هتل.میتونم بگم واقعا در کل افتضاح بود،
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
سشوار کار نمیکرد صبحانه بسیار تکراری
نقاط قوت:
هیچ نقطه مثبتی نداشت
نقاط ضعف:
اتاقی که داشتم کثیف. سرویس دهی افتضاح بود. از ورودی تا داخل اتاقها بوی فاضلاب و نم داشت. سرویس های بهداشتی کثیف بودن. ملحفه ها لکه داشتن و پرسنل با طلبکاری جواب میدادن و قفل درب خراب بود. اصلا توصیه نمیکنم
نقاط قوت:
موقعیت مکانش خوبه
نقاط ضعف:
نظافت بسیار ضعیفسیستم سرمایش داغوننسبت به دو سال گذشته خیلی ضعیف شدهدر حد یه اقامت ساده یک شب بخوای هزینه نکنی بد نیست
نقاط قوت:
نداشت
نقاط ضعف:
بینهایت کثیف بود هتل
نقاط قوت:
هيچ نكته ي مثبتي از نظر ما نداشت و به كسي پيشنهاد نميكنم!
نقاط ضعف:
پاركينگ محدود وما مجبور به پارك ماشين در بيرون هتل شديم،اتاقها بي نهايت كثيف وبدون امكانات،سرويس بهداشتي غير استاندارد بطوريكه امكان بستن در حمام وسرويس بهداشتي وجود نداشت،شيرالات كهنه و كثيف،غذاي بي كيفيت رستوران،صبحانه بدون تنوع ،ساختمان بسيار قديمي و اينكه حتي كسي برا حمل بارها ولوازم ما كمك نكرد در كل بسيار هتل نامرتبي بود و ما مجبور به ترك انجا ظرف ٢٤ساعت شديم!
نقاط قوت:
هیچی نداره
نقاط ضعف:
مردم از گرماسوراخ حمام نیمه بستهکثیف بودن رو تختیخالی بودن یخچالدرب اتاق شکستهفرش سوخته اصلا اینجا آشغال دونیپاسخگو هم نبودند
نقاط قوت:
هیچی
نقاط ضعف:
هیچی
اتاق ها به شدت گرم بود چون کولرها خراب بودن و سرمایش نداشتن.ملحفه ها کثیف و لکه بود و حوله ها یک بار مصرف نبودن پاسخگویی خوبی هم نداشتن
نقاط قوت:
دسترسی به مترو
نقاط ضعف:
دسترسی به مترو
نقاط قوت:
نداشت
نقاط ضعف:
افتضاح نبود حتی یک تهویه در اتاقتخت ها به شدت فرسوده و قدیمی افتضاح ترین هتلی که رفتم آسانسور قدیمی و مشکل دارواقعا فاجعه
نقاط قوت:
هیچ گونه نقطه قوتی ندارد
نقاط ضعف:
هیچ گونه نقطه قوتی ندارد
سلام به شدت هتلی بدون نظافت است هیچ گونه امکاناتی ندارد به طور حتم از رزور آن پشیمان خواهید شد اتاق ۳ تخته گرفتم هیچ کدام از روتختی ها شسته نشده بود و حتی یکی از تخت ها جای رد ادرار باقی مانده بود اصلا و ابدا قابل اقامت نیست
نقاط قوت:
قیمت و موقعیت مکانی برای رفتن به جاهای دیگر
نقاط ضعف:
قیمت و موقعیت مکانی برای رفتن به جاهای دیگر
برای من و خانواده ام خوب بود. به خاطر قیمت و موقعیت مکانی. کولرهای خوبی هم داره. ملحفه ها و حوله ها هم تمیز بود.
در حد مهمانسرا هم نبود.
نقاط قوت:
رفتار محترمانه پرسنل
نقاط ضعف:
رفتار محترمانه پرسنل
پیشنهاد نمیکنم
نقاط قوت:
هیچ نکته مثبتی نداشت
نقاط ضعف:
۱_ سرویس دهی بسیار بد ۲_ استقبال در هتل بسیار بد ۳_ عکسهای در سایت کاملا متفاوت با واقعیت بود ۴_ قیمت بسیار بالا بود نسبت به امکانات ضعیفی که داشت
نقاط قوت:
قیمت مناسب غذای رستوران
نقاط ضعف:
اتاق پنجره نداشتتلویزیون خراب بود
نقاط قوت:
قیمتش مناسب بود. نسبت به قیمت امکانات خوبی داشت
نقاط ضعف:
نظافت سرویس بهداشتی و حمام خیلی خوب نبود.
نقاط قوت:
بسیارتمیز موقعیت مکانی عالیکارکنان با احترام
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
محلش خوب بود دسترسی راحت بود
نقاط ضعف:
قدیمی بود وسایل بازسازی نشده بود ۱۲ لابی بسته میشد کثیف بود صبحونه خیلی بد بود روف گاردن داغون بود و غیر فعال
نقاط قوت:
برخورد مناسب و موقعیت خوب هتل
نقاط ضعف:
عدم رسیدگی به وسایل خراب مثل سشوار حمام
نقاط قوت:
صبحانه عالی بود برخورد پرسنل عاللی بود موقعیت مکانی هتل فوق العاده است، دسترسی به همه چی خیلی راحت بود
نقاط ضعف:
غذای رستورانش برای شام که ما خوردیم اصلا خوب نبود و ما یک روز جمعه اونجا بودین اناقمون نظافت نشد گفتن چون روز تعطیل هست پرسنل تعطیل هستن
نقاط قوت:
موقعیت مکانی هتل و‌دسترسی به به مترو عالیسرویس بهداشتی تمیز
نقاط ضعف:
ملحفه تخت ها تعویض نشده بود(مو روی تخت) روبالشتی کثیف فقط این ور اون ور شده بود؛ با تماس با پذیرش آوردن و خودم کشیدم رو بالشت هادرسته هرچی پول بدی خدمات بهتر میگیری، اما بهتره به نظافت هم رسیدگی بشه
نقاط قوت:
بسیار تمیز بود و رفتار مناسب بود.
نقاط ضعف:
خدمات رستوران افتضاح بود.تلفن اتاق کلا قطع بود و درست هم نشد.آسانسور خراب بود.
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
از هیچی این هتل حرف نمیزنم فقط اینو بگم که رستوران خوب نداره از بیرونم بخوای غذا بگیری نه اجازه میدن بیارن بالا نه خودشون میارن بالا شما برای هر سفارش غذا در روز باید لباس بپوشی بری پایین بیای بالا، میگی آب برام بیارین پولشو میگیرن در روز ۱ بار هم اب کوچک رایگان هم نمیدن،… خیلی جالب هست
نقاط قوت:
تحویل دادن سریع اتاق
نقاط ضعف:
کافی شاپ نداشت
پرسنل آموزش دیده نداره برای مهمانداری صبحانه نامناسب
نقاط قوت:
برخورد کارکنان بسیار خوب بود پارکینگ داره جنب خیابان اصلی هست
نقاط ضعف:
صبحانه خوب بود ولی یه تخم مرغ آبپز ساده رو نداشتن نور اتاق ها برای مطالعه کم هست
نقاط قوت:
تمیز،محله برای پارک ماشین امن،امکانات حوله،تیغ،شامپو... صبحانه پنیر گوجه خیار عسل مربا شربت تخم مرغ دومدل نان چایی
نقاط ضعف:
نحوه ارائه صبحانه بشدت توهین آمیز . کم می آوردند زود تمام میشد و خیلی زشت بود و استکان دیر می آوردند .خانواده ما از روز دوم صبحانه نرفت چون برای همه چیز بطرز زشتی معطل می ماندیم.خیلی زشت پذیرایی کردند.
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
برخورد کارکنان، به‌ویژه پذیرش، فاجعه‌بار بود.کیفیت صبحانه در حد مسافرخانه هم نبود.حمام مشکل داشت.
نقاط قوت:
آرامش و سکوت دسترسی خوب اتاق مرتب و موکت تمیز دسترسی به رستورانهای متنوع لابی خوب پرسنل خوب
نقاط ضعف:
صبحانه بسیار معمولی و سرویس دهی ضعیف عدم وجود چای ساز عدم وجود بشقاب و قاشق چنگال در اتاق مینی بار ندارد فقط دوتا آب معدنی تو یخچال بود حمام تخلیه آب مناسبی ندارد رو تختی و بالش‌ها می‌توانست تمیز تر باشد البته باید در نظر گرفت که سفر در فصل شلوغ انجام شده
نقاط قوت:
مکان خوبی هست
نقاط ضعف:
نظافت خراب سرویس دهی افتضاح صبحانه فقط تخم مرغ و پنیر وکره ومربا هرروزیعنی افتضاح پرسنل پذیرش برخورد بد پارکینگ هزینه میکیرن و اگر ۵بعدظهر به بعد بری دربش بسته چه جا داشته باشه چه ندشته باشی جا پارک نمیدن
رفتار کارکنان بسیار سرد بود. من ازشون خواستم دمپایی برای داخل اتاق بذارن چون موکت واقعا کثیف بود، قبول نکردن. یک دمپایی پارچه ای گذاشته بودن فقط که اونم در برابر چرکی موکت واقعا کارآیی نداشت. در کل رفتارشون دوستانه نبود. در بدو ورود و خروج نهایی از هتل، هیچ کس به کمک نمیاد تا چمدون رو ازت بگیره و کمک کنه. ملافه‌های اتاق من در هنگام ورود بوی تمیزی نمی‌داد، معلوم بود دقیق شستشو نمیدن. ولی به لحاظ دسترسی موقعیت بسیار خوبی داره.
نقاط قوت:
موقعیت مکانی عالی،برخورد پرسنل عالی، لابی و راهرو ها تمیز و شیک، اتاق مرتب و استرلیزه شده، محلفه تخت تمیز و شسته شده،پنجره رو به خیابان باز میشه، کمد دیواری بزرگ و رخت آویز به اندازه کافی، گاو صندوق دیپلمات برای مدارک مهم، حمام تمیز و عالی، مسواک و خمیر دندان و ژیلت هم گذاشتن، دمپایی یکبار مصرف و حوله تمیز هم بو، طبقه آخر هم رستوران هست برای صبحانه و نهار و شام و فضای خوبی داره،.پارکینگ هم داشت. در کل خوب بود
نقاط ضعف:
نکته منفی نداشت فقط کاش کافی شاپ هم داشت، چون فقط چایی و آب میشه سفارش داد بیارن اتاقتون
نقاط قوت:
تمیز نوساز رستوران و کافی شاپ با محیط بسیار زیبا
نقاط ضعف:
نداشتن سرویس ایرانی رستوران برای اتاق ها حتی سرویس چایی هم نمی آورد باید تا طبقه ۶ بری
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنلقیمت مناسبتمیزی دسترسی خوب
نقاط ضعف:
صبحانه میتوانست بهتر باشد
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
صبحانه افتضاح بودسرویس مثل حوله حمام بعد از ۲ساعت تحویل شداتاقها بسیار گرم اصلا تهویه نداشتبرخورد اولیه رزروشن بسیار بد بود
نقاط قوت:
رفتار خوب پرسنل
نقاط ضعف:
هزينه پاركينگ جداگانه پرداخت شد
پرسنل بد دهن هتل کثیف
افتضاح ترین هتلی بود که رفتم.پرسنل فوق العاده بی ادب.نظافت اتاق ها بسیار پایین.صبحانه هم خوب نبود.برای پارکینگ هزینه ی جدا دریافت کردن.
نقاط قوت:
اتاق های تمیزبازسازی شدهرفتار مناسب پرسنلرختخواب بسیار با کیفیت
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
قیمتتمیزی رختخواببرخورد پرسنل
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
قیمت خیلی خوب نسبت به کیفیت هتل…واقعا پیشنهاد میشه
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
عالی
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
در نمازخانه مهر نداشت
کیفیت صبحانه و غذا خوب نبود گوشی خیلی بد انتن میداد مگر کنار پنجره
سرویس دهی ضعیف نظافت صفر برخورد پرسنل بی ادبانه هزینه پارکینگ و جای کم در آن در حسابداری اشتباه می‌کنند خودتان دقت کنید
عالی
من دو هفته تهران بودم ، يك هفته هتل مشهد بودم و چون واسه يك هفته رزرو كرده بودم و مجبور بودم يك هفته ديگه تهران بمونم ناچاراً هتل رو ترك كردم و چون اتاق خالي نداشت و اتاقم رزرو شده بود هتل رو ترك كردم و رفتم يك هتل ديگه با فاصله ٢٠٠ متر پايين تر وقتي كه اين دو تا هتل رو مقايسه كردم ، هتل مشهد خيلي سرتر بود كادر پذيرش رستوران هم خيلي برخورد خوب و عالي داشت ممنونم ازش
رفتار کارکنان بد نبود . من یه مشکل جدی داشتم اینکه در اتاق من خراب بود و با کارتم باز نمیشد روز اول کلا توجهی نکردن و همش کارمندا دیگه ای میومد برام در رو باز میکردن و باید منتظر میموندم تا بیان. روز اخر کارتم رو درست کردن و خودم تونستم باز کنم که کاش از همون روز اول این کار رو میکردن. ملحفه روی تخت هم یکم روش مو داشت ولی خب نسبت به قیمتش خوبه دسترسی خیلی عالی بود خیلی نزدیک مترو بود .
تنوع و کیفیت صبحانش خیلی خوب نبود سرویس هاشم ب نسبت گرون بود در کل نسبت به پولی میدی خوبه
برخورد کارکنان بسیار خوب بود و از نظر دسترسی در موقعیت جغرافیایی خوبی قرار دارد
نسبت به قیمت و هتلهای هم رده خوب بود
من و همراهانم‌راضی بودیم ممنونم
اتاقها تمیز بود و در کل فضای خوب و دلنشینی داشت اما صبحانه بسیار ضعیف بود.
کارکنانی که من برخورد داشتم بسیار مودب و خوب بودن،فقط چند مشکل بود که برای بهتر شدن هتل ذکر میکنم: ۱-فشار آب حمام مخصوصا آب گرم بسیار کم بود و استحمام رو دشوار می کرد. ۲-داخل راهرو رو سطلی که کنار آسانسور هست یکی از میهمانان یک کیسه زباله گذاشته بود که از لحظه ورود من که حدود ساعت ۱۸ عصر بود تا فردا که ساعت ۱۰ًصبح هتل رو‌ترک‌کردم همونجا بود و یک‌نفر از خدمات هتل نسبت به جمع آوری آن اقدامی نکرده بود. ۳-صدای صحبت کردن مهمانان اتاق های دیگر قشنگ تو اتاق من میومد. ۴-زیر میز ها و زیر تخت پر از آشغال بود و مشخص بود اصلا تمیز نشده.
از نظر امکانات ، تمیزی و خدمات عالی ، فقط غذای رستوران خوب نبود و برخورد پرسنل هم سرد
مناسب
نسبت به هتل های هم رده از امتیاز و کیفیت بهتری برخوردار است.
کیفیت صبحانه صفر بود. پارکینگ هم ک هزینه جدا داشت.پس بهتر است جزء امکانات پارکینگ را قید نکنند.
ریسپشن هتل با وجود اینکه ما رزرو آنلاین داشتیم . دائم به ما می‌گفتند که از پذیرش شما معذوریم.
کلا در مقایسه با هتل دیگری که در قیمت برابر میباشند تفاوت های خیلی زیادی باهم دارن مثلا لابی هتل مشهد تهران کجا لابی هتل دیگر کجا
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل مشهد تهران

مهمانان هتل مشهد تهران در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل مشهد تهران از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل مشهد تهران بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل مشهد تهران رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل مشهد تهران را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.