هتل جهان تهران

خیابان ولی عصر، نبش طالقانی، کوچه رحیم زاده
3.1
امتیاز کاربران
54
نظرات کاربران

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل جهان تهران

ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخته - بدون پنجره
هتل یار
1,050,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
1,050,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,050,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,050,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,050,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,050,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,050,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,050,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,050,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,050,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,050,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,050,000 تومان
اتاق یک تخته
اقامت 24
1,230,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
1,230,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,230,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,230,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,230,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,230,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,230,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,230,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,230,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,230,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,230,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,230,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته - توئین
هتل یار
1,400,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
1,400,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,400,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,400,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,400,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,400,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,400,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,400,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,400,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,400,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,400,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,400,000 تومان
اتاق دو تخته - دبل
هتل یار
1,400,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
1,400,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,400,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,400,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,400,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,400,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,400,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,400,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,400,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,400,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,400,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,400,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
1,680,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
1,680,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,680,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,680,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,680,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,680,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,680,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,680,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,680,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,680,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,680,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,680,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
1,680,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
1,680,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,680,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,680,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,680,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,680,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,680,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,680,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,680,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,680,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,680,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,680,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
1,680,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
1,680,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
2,180,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,680,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,230,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
2,170,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,680,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,180,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,680,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,230,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,170,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,680,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,180,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,680,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,170,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,680,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,180,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,680,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,170,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,680,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,180,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,680,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,170,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,680,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,180,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,680,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,170,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,680,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,180,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,680,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,170,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,680,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,180,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,680,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,170,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,680,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
2,180,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,680,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
2,170,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,680,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
2,180,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,680,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
2,170,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,680,000 تومان
18 فروردین
جمعه
2,180,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,680,000 تومان
18 فروردین
جمعه
2,170,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته - تخت دبل + سینگل
هتل یار
1,800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
1,800,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,800,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,800,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,800,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,800,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,800,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,800,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,800,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,800,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,800,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,800,000 تومان
اتاق سه تخته - سه تخت سینگل
هتل یار
1,800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
1,800,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,800,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,800,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,800,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,800,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,800,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,800,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,800,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,800,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,800,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,800,000 تومان
اتاق سه تخته (سه سینگل)
اقامت 24
2,170,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
2,170,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,170,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,170,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,170,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,170,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,170,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,170,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,170,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
2,170,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
2,170,000 تومان
18 فروردین
جمعه
2,170,000 تومان
اتاق سه تخته (دبل+سینگل)
اقامت 24
2,180,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
2,180,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,180,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,180,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,180,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,180,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,180,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,180,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,180,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
2,180,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
2,180,000 تومان
18 فروردین
جمعه
2,180,000 تومان

امکانات اتاق های هتل جهان تهران

تلویزیون
یخچال
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
کافی شاپ 24 ساعته
روم سرويس
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سشوار
آسانسور
نمازخانه
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
ماهواره
اینترنت در لابی
فست‌فود
سیستم گرمایشی سرمایشی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
اتاق چمدان
کافی‌شاپ
اژانس مسافرتی
حوله
دمپایی
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
رستوران ایرانی
اتاق بازی
سرو غذاهای رژیمی و گیاهی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
رستوران هندی
مینی بار
وسایل بدنسازی
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
ميز
فكس
خدمات راهنمای تور
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
اينترنت در اتاق
مسلط به زبان عربی
خدمات اینترنتی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
نمای کوچه
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
روزنامه رایگان
پارکینگ در اطراف هتل
پارکینگ در هتل
صندوق امانات در لابی
تلویزیون lcd
پنجره
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام
سشوار

آدرس هتل جهان تهران روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل جهان تهران

(54 نظر)
نقاط قوت:
برخورد خوب کارکنان
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
دسترسی به اتوبوس و مترومرکز شهر بودنصبحانه خوب بودپرسنل رستوران خوب و عالی
نقاط ضعف:
اخلاق پرسنل پذیرش خیلی بد بودروشنایی سرویس بهداشتی افتضاحسرویس بهداشتی ها قدیمیسیستم گرمایش افتضاح کلا به جای گرما سرما میدادکنترل تلویزیون کار نمی کرد
کارکنان خوش برخورد،، و هتل عالی ،، فقط فضای پارکینگ کافی نبود هرچند برای ما پارکینگ در نظر گرفته شد
دو شب ساکن بودیم، پمپ چیلر سوخته بود و دو شب از گرما کلافه شدیم. اینکه هتل سیستمش چرا پمپ رزرو نداره یا و دیر تعمیر شد را علتش نمیدونم
متاسفانه آب گرم مصرفی سرد بود و مجبور شدم با آب سرد دوش بگیرم ، بقیه موارد خوب بود. رفتار پرسنل خوب بود. صبحانه معمولی . تمیزی خوب بود
نقاط قوت:
فقط موقعیت این مسافرخونه)نه هتل)
نقاط ضعف:
به محض ورود به اتاق با بوی افتضاحی مواجه شدم‌که تا آخر اقامت در اتاق بود.اتاق بشدت خفه و بدون پنجره.پرسنل بی ادب و غیرحرفه ای.ملحفه و حوله ها کثیف.دمپایی مسافر قبلی زیر تخت افتاده بود و اتاق کثیف بود.
نقاط قوت:
موردی که رضایت بخش می بود وجود نداشت .
نقاط ضعف:
عدم رفتار مودبانه پرسنل با مهمانان اتاق نامناسب غذا نامناسب
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل و رسیدگی فوری به درخواست ها
نقاط ضعف:
نداشتن کتری برقی در اتاق و نبود درب حایل آسانسور
نقاط قوت:
برخورد کارکنان
نقاط ضعف:
صبحانه عالی،نهار کیفیت پایین، زرشک پلو با مرغش واقعا غیر قابل استفاده
نقاط قوت:
بهداشت عالی اخلاق و رفتار خدمه عالی کیفیت غذا خوب بود ولی میتونست بهتر باشه
نقاط ضعف:
نزدیک ب بازار خرید خوب نیست
نقاط قوت:
موقعیت مکانی خوبی داشت
نقاط ضعف:
متاسفانه شیر های سرویس بهداشتی و حمام کهنه و خراب بود ، آب گرم نمی اومدو فشار آب خیلی کم بود و نسبت به قیمت امکانات کم بود
نقاط قوت:
فقط موقعیت مکانی. برخورد خوب کارمندان هتل
نقاط ضعف:
سیستم خنک کننده اتاق بشدت فشل و بی‌خود بود. از لوله همین سیستم باد میومد تو اتاق. اتاق رو عوض کردم، ولی در اتاق جدید هم همین مشکل بود. حوله‌ها بو میداد. در آسانسور در طبقه ۱ بسته نمیشد، و بقیه مهمانها در دیگر طبقات مدتها منتظر میموندن یا مجبور میشدن از پله‌ها برن. مایع دستشویی در سرویس‌ها نبود. فقط صابون و شامپو کنار سینک بود. در کل، دیگه این هتل نمیرم. بسیار فرسوده و خارج از سرویسه.
نقاط قوت:
پذیرش سریع و‌خوش برخورد صبحانه خوب موقعیت مکانی مناسب
نقاط ضعف:
سرو صدای زیاد در راهرو به طوری که اصلا برای استراحت و خواب مناسب نیست بوی فاضلاب در سرویس و گاها راهروها درب اتاق قفل نداشت
نقاط قوت:
فاقد نکته مثبت
نقاط ضعف:
کیفیت امکانات داخلی هتلعدم کارکرد درست سیستم سرمایشیقطع بودن اب مصرفی هتل برای یه روزارتباط بسیار ضعیف پرسنل قیمت بالای خدمات هتلدرخواست های مکرر پرستل جهت دریافت انعامعدم پاسخگویی مناسب
نقاط قوت:
دسترسی خوب تمیزی اتاقها
نقاط ضعف:
قفل نداشت اتاق و اینکه صدای راهرو میومد داخل اتاق و دنج نبود
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
بهداشت رعایت نمیشه ، دوش اصلا فشار اب خیلی کمه
هتل درمنطقه ای شلوغ قراردارد بطوریکه اگر اتاق رو به خیابان باشد با بازکردن پنجره صدا ازاردهنده می شود.سرعت اینترنت کند ودائم قطع میشد.داشتن پرسنل خوش برخورد،کیفیت غذاعالی. درکل نسبت به هزینه هتل خوبی هست ولی به نظرمن هتل کمی بازسازی نیازدارد.سرویس‌بهداشتی قدیمی هست و از نظر نظافت کاملاسطحی شسته می شود.متاسفانه اتاقی که ماداشتیم اسپیلت خراب داشت و هربار که روشن می کردیم کلی اب ازان می چکید .
نقاط قوت:
هتل کوچیک ، جمع و جور و منظمی بود لالی هتل، فضای بسیار دوست داشتنی داشت برخورد پرسنل خیلی محترمانه و خوب بود
نقاط ضعف:
رستوران قسمت صبحانه یه مقدار کوچیک هست
نقاط قوت:
موقعیت مکانی برخورد عالی پرسنل وپذیرش وخروج فوری نظافت اطاق و سرویس خواب
نقاط ضعف:
نداشتن موکت درکف اطاق که استاندارد تمام هتل های دنیاست. صبحانه متوسط رو به پایین سر وصدا در راهروها که به داخل اطاق میاد واذیت کننده است. توالت فرنگی بسیار کوچک نیاز به بازساری دارد.
نقاط قوت:
صبحانه مفصل . سرمایش اتاق عالی
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
برخورد بسیار خوب ،فضای آرام لابی،وجود دستگاه خودپرداز در لابی
نقاط ضعف:
سرویس بهداشتی مشکل داشت و تلویزیون اتاق روشن نمیشد
نقاط قوت:
از لحاظ موقیعت بهترین جا هست و برخورد پرسنل محترمانه و خوب بود
نقاط ضعف:
قیمتش نسبتا بالا بود
نقاط قوت:
برخورد خوب پذیرش و نگهبان صبحانه مفصل و خوب موقعیت مکانی عالی
نقاط ضعف:
متاسفانه خدمتکار طبقه بدون در نظر گرفتن شرایط استراحت مسافر اتاق در دو نوبت به درب اتاق مراجعه کرد
نقاط قوت:
در دسترس بودن عالی بودن کارمندان تمیز بودن
نقاط ضعف:
کثیف بودن ظرفهای رستوران شکسته بودن لیوان رستوران نبودن چای ساز در اتاق
نقاط قوت:
برخورد کارمندان و موقعیت مکانی
نقاط ضعف:
سیستم گرمایشی مناسب نبود
فاقد نور کافی درفضای داخلی اتاق ها
از مزایاش دیزاین لابیش بود که خیلی زیبا بود و کارکنان خیلی محترم و دسترسی محلی به همه جا و همه چیز من ۳شب اونجا بودم یک شب شام خوردم تو هتل کیفیت شام من خوب نود . آسانسورها دکمه هاشون خراب بود و باید مشت میزدی تا اوکی بشه درب اتاقی که توش بودیم لاش باز بود و میشد بخشی از داخل اتاق و دید و اتاق کنار آسانسور بود ودرب اسانسور با شدت بسته میشد و ما صبح با ترس و استرس بیدار میشدیم
رفتار کارکنان خوب بود اما در لحظه ی ورود اختلالی مبنی بر رزرو نکردن اتاق توسط ما پیش آمده بود در صورتی که ما مراحل رزرو را به صورت کامل انجام داده بودیم و هتلدار مدعی بود ما رزرو انجام نداده ایم.
ضمن خسته نباشید همه خوب بودن و تشکر
محل هتل خیلی خوب. کف اتاق ها موکت شود بهتر است. اتاق ها تمیز و مرتب بود
برخورد کارکنان عالی.... فضای هتل و دسترسی آسان به امکانات قابل توجه بود.
برخورد کارکنان عالی فضای هتل عالی رسیدگی عالی بود . صبحانه هتل هم بسیار خوب بود . و علیرغم پایان ساعت مقرر تا زمانیکه مهمانان به رستوران می آمدند کلیه مواد غذایی شارژ میشد
به نظر من حیف این هتل با اون لابی زیباش وبرخوردپرسنلش که بهش سه ستاره دادند به نظر من خیلی بهتراز بعضی از هتلهای پنج ستاره بود
کنارکنان مرتب و مؤدب
برخورد خانم های پذیرش و کافی شاپ زیاد خوب نبود
نقاط قوت:
هتل خوبی بود خیلی راضی بودیم
نقاط ضعف:
نکته منفی نداشت
غذا خوری کوچک. اتاقهای کوچک.
جای این هتل خیلی خوبه و باعث میشه که روی معایب ان چشم پوشی کنی
ناراضی از کثیفی اتاق و عدم رعایت بهداشت، بوی بد دراتاق
تشک تخت خواب که در اتاق بود خراب بود و خواب راحتی نداشتم
به استثنای صدای یخچال و فن سرویس بهداشتی و خرابی تلفن داخلی بقیه امکانات عالی بود.
قیمت مناسب و مقرون به صرفه و مکانی تمیز
در کل خوب بود و مشکل خاصی نداشتم
عالی
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
صداي بوق ماشينهاي عبوري
نقاط قوت:
خوب
نقاط ضعف:
-
کیفیت غذای رستوران ایرانی پایین- صبحانه خوب- تلویزیون خراب بود- چادر نماز تو اتاق نبود- پرسنل برخوردشون خوب
نقاط قوت:
خوب
نقاط ضعف:
-
نقاط قوت:
خوب بود نسبت به هزینه ای که پرداخت کردم
نقاط ضعف:
نبود
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
نداشت
من 10 ساله که این هتل رو برای اقامت در تهران انتخاب می کنم . نسبت به موقعیت مکانی، هتل خوب و مناسبی هست.
نقاط قوت:
کارکنان محترم و محیط خیلی خوبی که لذت بخش بود. به نظرم هتل با ارزشی بود. من یکشب تو این هتل در اردیبهشت ۹۷ اقامت داشتم. ناهار برای مشتریان هتل در ماه رمضان ارائه می شد که کیفیت و قیمت مناسبی هم داشت.
نقاط ضعف:
فقط توالت فرنگی می تونست کیفیتش بهتر باشه، کمی قدیمی بود.
نقاط قوت:
همه چیز خوب بود خصوصأ پرسنل
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
مکان مناسب برخورد کارمندان
نقاط ضعف:
جدا نبودن حمام از سرویس بهداشتی
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل جهان تهران

مهمانان هتل جهان تهران در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل جهان تهران از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل جهان تهران بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل جهان تهران رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل جهان تهران را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.