مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل ایران تهران

ایران-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
هتل یار
305,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 فروردین
سه شنبه
305,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
305,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
305,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
305,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
305,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
305,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
305,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
305,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
305,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
305,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
305,000
تومان
ای‌گردش
305,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 فروردین
سه شنبه
305,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
305,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
305,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
305,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
305,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
305,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
305,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
305,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
305,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
305,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
305,000
تومان
اقامت 24
305,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 فروردین
سه شنبه
305,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
305,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
305,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
305,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
305,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
305,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
305,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
305,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
305,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
305,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
305,000
تومان
علاءالدین
315,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 فروردین
سه شنبه
315,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
315,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
315,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
315,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
315,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
315,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
315,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
315,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
315,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
315,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
315,000
تومان
ایران-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
اقامت 24
405,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 فروردین
سه شنبه
405,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
405,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
405,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
405,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
405,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
405,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
405,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
405,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
405,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
405,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
405,000
تومان
ایران-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
ای‌گردش
405,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 فروردین
سه شنبه
405,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
405,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
405,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
405,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
405,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
405,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
405,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
405,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
405,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
405,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
405,000
تومان
اقامت 24
405,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 فروردین
سه شنبه
405,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
405,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
405,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
405,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
405,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
405,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
405,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
405,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
405,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
405,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
405,000
تومان
هتل یار
405,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 فروردین
سه شنبه
405,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
405,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
405,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
405,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
405,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
405,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
405,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
405,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
405,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
405,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
405,000
تومان
علاءالدین
415,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 فروردین
سه شنبه
415,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
415,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
415,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
415,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
415,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
415,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
415,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
415,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
415,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
415,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
415,000
تومان
ایران-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
هتل یار
505,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 فروردین
سه شنبه
505,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
505,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
505,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
505,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
505,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
505,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
505,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
505,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
505,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
505,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
505,000
تومان
ای‌گردش
505,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 فروردین
سه شنبه
505,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
505,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
505,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
505,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
505,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
505,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
505,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
505,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
505,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
505,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
505,000
تومان
اقامت 24
505,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 فروردین
سه شنبه
505,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
505,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
505,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
505,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
505,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
505,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
505,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
505,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
505,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
505,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
505,000
تومان
علاءالدین
515,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 فروردین
سه شنبه
515,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
515,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
515,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
515,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
515,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
515,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
515,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
515,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
515,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
515,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
515,000
تومان
ایران-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
اقامت 24
605,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 فروردین
سه شنبه
605,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
605,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
605,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
605,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
605,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
605,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
605,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
605,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
605,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
605,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
605,000
تومان
ای‌گردش
605,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 فروردین
سه شنبه
605,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
605,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
605,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
605,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
605,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
605,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
605,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
605,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
605,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
605,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
605,000
تومان
هتل یار
605,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 فروردین
سه شنبه
605,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
605,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
605,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
605,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
605,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
605,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
605,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
605,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
605,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
605,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
605,000
تومان
علاءالدین
615,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 فروردین
سه شنبه
615,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
615,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
615,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
615,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
615,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
615,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
615,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
615,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
615,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
615,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
615,000
تومان

امکانات اتاق های هتل ایران تهران

اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
تبديل ارز
اينترنت در اتاق
تاکسی سرویس شبانه روزی
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
پذیرش 24 ساعته
كتابخانه
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
خدمات اتو
ميز
مسلط به زبان انگليسی
نمای شهر
تلويزيون LED در لابی
اينترنت در لابی
كافی شاپ
روم سرويس 24 ساعته
آتلیه
مبل
خدمات نگهداری کودک
تلفن
دمپایی
حوله
مینی بار
یخچال
اینترنت در اتاق
پنجره
تلویزیون lcd
اتاق جلسات
رستوران در هتل
پارکینگ در اطراف هتل
روزنامه رایگان
اینترنت با سرعت بالا
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
سرویس حرم
بازی ویدئویی
مسلط به زبان ترکی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
خدمات پزشكي
خدمات باربري
جكوزی
چايخانه سنتی
آرايشگاه مردانه
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
پاركينگ
خدمات خشکشویی
سیستم تهویه مطبوع
آسانسور
کافی‌شاپ تابستانه
جعبه کمک های اولیه
سیستم گرمایشی سرمایشی
رمپ جهت ویلچر معلولین
اینترنت در لابی
رستوران
سونا
استخر
تاکسی سرویس
IPTV
نمازخانه
اینترنت در اتاق
اتاق چمدان
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
آژانس مسافرتی
کافی شاپ 24 ساعته
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
تلویزیون LED در لابی
فتوکپی
ماساژ
کافی‌شاپ
وسایل بدنسازی
کافی شاپ
مینی بار
صبحانه رایگان
مینی بار رایگان
کافی نت
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
سرویس روزانه اتاق
حمام
اینترنت در قسمت لابی
فروشگاه
آرایشگاه
خشکشویی
تلفن در اتاق
اینترنت
حوله
مرکز خرید
اتاق سیگار
لابی
سرویس بهداشتی مخصوص معلولین
اتاق بازی
پله اضطراری
دستگاه واکس کفش
تلفن
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
خدمات تور
دمپایی
حمام

آدرس هتل ایران تهران روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل ایران تهران

(35 نظر)
همه چیز مرتب و عالی . قیمت هم مناسب از نظر من از مدیریت تا پرسنل نمره مثبت می گیرند فقط یکی از خانمهای جوان رسپشن با وجودیکه احترام به مشتری را مدنظر داشتند اما کمی گشاده رو تر باشند بهتره اما در کل از امتیازات هتل کم نمیشه . غذای رستوران درجه یک ، اتاقها تمیز و فشار آب عالی. شاید تنها مشکل آنت دهی موبایل و نت ضعیف بود . همین امیدوارم کادر هتل موفق باشند
از اقامتم کاملا راضی بودم. هم اینکه توی خود خیابان ولیعصر نبود و توی یه خیابان فرعی بود و این باعث میشد سر و صدای خیابان ولیعصر اصلا اذیت نکنه، و هم رفتار همه ی پرسنل واقعا عالی بود. نظافت هم عالی بود و وای فای پر سرعت رایگان برای هر طبقه داشتن. من غذا از رستوران هتل سفارش دادم ولی پذیرش تماس گرفت و عذرخواهی کرد که رستوران هتل روم سرویس نداره ولی اینبار گفتن که غذا رو برام بیارن توی اتاق که لطف کردن، ولی از طرفی واقعا قیمتشو زیاد حساب کردن! دیگه اینکه فقط یه مشکل دیگه داشت و اونم نداشتن سرویس بهداشتی ایرانی بود. به جز قیمت غذا و نداشتن سرویس بهداشتی ایرانی، همه چیزش واقعا عالی بود.
برای سفرهای کاری معمولا در این هتل اقامت دارم. بیشتر به خاطر موقعیت مکانی و آرامشی که داره اینجا رو انتخاب میکنم. به میدان ولیعصر نزدیکه و دسترسی خوبی به اکثر نقاط تهران داره. تنوع صبحانشون قبلا خیلی بیشتر بود. ولی به تازگی که اونجا بودم کیفیت و تنوع صبجانه پایین اومده بود. اینترنت در لابی و اتاق ها هست و سرعت خوبی داره.
نقاط قوت:
بسیار تمیز و مرتب. محیط آرام. پرسنل محترم
نقاط ضعف:
بسیار تمیز و مرتب. محیط آرام. پرسنل محترم
نقاط قوت:
تمیز و مرتب و عالی
نقاط ضعف:
تمیز و مرتب و عالی
عالی بود
نقاط قوت:
دسترسی
نقاط ضعف:
دسترسی
برای یکبار خوبه
نقاط قوت:
همه چیز عالی و خوب و غدای رستوران واقعا کیفیت عالی و خوبی داشت
نقاط ضعف:
همه چیز عالی و خوب و غدای رستوران واقعا کیفیت عالی و خوبی داشت
صبحانه متنوع رفتار کارکنان عالی اینترنت برای هر طبقه نظافت روزانه و.....
همه چی بسیار عالی و منظم بود
بعنوان یک تورک زبان که به هتل رفتم متوجه شدم که رسپشن و چند نفر دیگه همزبان بودن این خیلی به من حس خوبی داد. نکته بعدی تمیزی اتاق بود که انصافا تمیز بود. بو نمی‌داد. حمام عالی، آب گرم، فشار آب کافی، دستشویی هم سالم. تخت راحت بود و داخل کمد هرچی لازم بود داشتیم. داخل یخچال آب معدنی بود و تلویزیون، سروصدا هم کم بود. بحث صبحانه میمونه که برای سیر کردنتون کافیه. نون پنیر کره مربا عسل هندوانه سبزی سوپ املت نیمرو تخم مرغ آب پز چای آبمیوه همه مناسب اما سوسیس هم بود که قابل خوردن نبودن. تنها نکته منفی این هتل سوسیس صبحانه 😂😂 نبود کتری در اتاق
قابل پیشنهاد به دیگران
۴ شب تو این هتل بودم. از نظر موقعیت بسیار خوبه و اسنپ و ماشین به راحتی میاد اونجا و ایستگاه مترو هم هست. نحوه برخورد پرسنل عالیه. بسیار مودب و با احترام رفتار می‌کنند. صبحانه معمولیه ولی غذا بسیار باکیفیت و قیمت‌های مناسب هم داره. لابی هتل برای جلسات کاری خوبه و اندازش متوسطه. نسبت به قیمتی که دریافت می‌کنند، خدمات قابل قبولی ارائه می‌شه. مسواک، صابون، شامپو و... ارائه می‌شه و نظافت اتاق‌ها عالیه. اگر هتل ۳ ستاره به درجه یک تا سه امتیاز بندی بشه، مطمئن باشید اینجا درجه یکه و بهترین هتل ۳ستارست.
اتاق های واقعا دلبازی داره و خودم رو تو خونه خودم احساس می کردم
نقاط قوت:
در کل رضایت داشتم
نقاط ضعف:
خدمات داخل اتاق ضعیف بود
نقاط قوت:
خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
چیزی مشاهده نشد
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
مشکل خاصی نداشت قیمتها بالا بود
خوب بود
قابل قبول
قابل پیشنهاد به دیگران
در کل بد نبود
از هرنظر عالى و فوق العاده تميز و مرتب با كادرى عالى
در مجموع هتل بسیار خوبی بود .
کارکنان برخورد مناسب .غذای رستوران در حد متوسط و برنامه ریزی اختصاص اتاق ضعیف
اتاقها بسیار تمیز و کیفیت و قیمت غذا خیلی خوب بود و رفتار کارکنان عالی و در کل از هر لحاظ عالی
در نوروز ۹۸ ۳ شب در این هتل در دو اتاق دو تخته دبل اقامت داشتیم هتل از نظر موقعیت مکانی بسیار عالی چون نزدیک به میدان ولیعصر و مترو و فروشگاههای خیابان ولیعصر است و دقیقا پشت هتل کوثر پارسیان قراردارد.هتل قدیمی ولی بازسازی شده و بسیار تمییز است ، اتاقها بزرگ و نورگیر هستند. لابی کوچک ولی دلباز است .رستوران کمی کوچک است ولی به لحاظ سرویس دهی خیلی خوب هستند. کیفیت غذاها نسبتا خوب و قیمتها مناسب.صبحانه تنوع زیادی ندارد و هر روز تکرار میشود ولی خوب است .پرسنل حرفه ای و آموزش دیده هستند .ضمنا هتل پارکینگ ندارد ولی شما مشکلی پارک در مقابل درب هتل نخواهید داشت
خیلی خوب بود(رفتار پرسنل مودبانه اتاقها تمیز و مرتب و نسبتا شیک )
کارکنان مودب و مهمان دوست مخصوصا کارکنان آقایان ، اتاقها تر و تمیز ، ملافه ها تمیز ، کف اتاق تمیز ، سرویسها تمیز و از لحاظ شیک بودن در حد هتل سه ستاره و بقیه موارد خوب ... صبحانه مناسب و در تنوع مطابق با درجه هتل اشکالی که می توان گرفت وجود سر و صدای باز و بستن در اتاقهای مجاور شب هنگام بود که بهتر است رفع گردد. اینترنت کمی ضعیف است. همچنین اتاقها فاقد چای ساز هستند. در کل برای خانواده خیلی سخت نگیر هتل مناسب و راضی کننده ای است. می توانید احساس راحتی را تجربه کنید.
مكان هتل از نظر دسترسي به نقاط مختلف شهر خوبه ، امكانات هتل ضعيفه ، وسايل هتل قديميه و نياز به تعويض داره، تميزي اتاقها خوبه، قوانين عجيبي داره مثلا اجازه نمي دهند غذا از رستوران هتل براي اتاق سفارش بدهيد ولي ميتوانيد از بيرون هتل غذا سفارش و به اتاق بياوريد!!!!!!! فكر كنم مدير هتل با مدير رستوران رابطه خوبي نداره ؟! در كل اگه دستي به سرو روي هتل بكشند و قوانينشون را اصلاح كنند هتل بدي براي اقامت نيست غذاي رستورانش هم خوبه ، برخورد كاركنان هتل خوبه ولي درصدد كمك به ميهمان نيستند فقط دنبال اين هستند كه با ظاهر خوب حرف خودشون را به كرسي بشونند.
همه چیز در سطح متوسط و خوب
من یک شب در هتل اقامت داشتم، و یک اتاق دو تخته رزرو کرده بودم. برخورد پرسنل واقعا محترمانه بود و اگر مشکلی یا سوالی بود خیلی با احترام جواب میدادن و برطرف میکردن، اتاق واقعا آروم بود و البته تمیز. موکت اتاق کاملا نو بود و خیلی راحت. صبحونه از ساعت 7 تا 10 صبح سرو میشد و به نظرم خیلی متنوع و خوب بود صبحونه. در کل توصیه میکنم این هتلو، به ویژه به خاطر رفتار خوب پرسنل و همچنین محیط آرومش.
همه چیز بسیااار عالی و مطلوب انتخاب این هتل یکی از بهترین انتخاب های من بوده هتلی تمیز و مرتب با کارکنانی بسیار مودب و مهماندار
هتل تمیز و خیلی خوبی بود
ما 4 تا همکار بودیم جهت نمایشگاه از اصفهان به تهران امدیمهتل خوب بود و به نمایشگاه دسترسی داشت برخود کارکنان خوب بود ندارم
نسبت به ستاره های هتل عالی بود خیلی راضی بودم .
تمیزی و پاکیزگی بسیار عالی داشت ، سرویس دهی خوب و برخورد کارکنان بسیار عالی بود میتوان گفت به عنوان یک هتل سه ستاره تمامی امکانات عالی بود ویا حتی بالاتر
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل ایران تهران

مهمانان هتل ایران تهران در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل ایران تهران از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل ایران تهران بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل ایران تهران رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل ایران تهران را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.