هتل ایران تهران

تهران، بالاتر از میدان ولی عصر، روبروی سینما استقلال، خیابان شهامتی، پلاک 25
-
امتیاز کاربران
31
نظرات کاربران

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل ایران تهران

ایران-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
ای‌گردش
300,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
21 مرداد
سه شنبه
300,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
300,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
300,000
تومان
24 مرداد
جمعه
300,000
تومان
25 مرداد
شنبه
300,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
300,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
300,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
300,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
300,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
300,000
تومان
31 مرداد
جمعه
300,000
تومان
اقامت 24
300,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
21 مرداد
سه شنبه
300,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
300,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
300,000
تومان
24 مرداد
جمعه
300,000
تومان
25 مرداد
شنبه
300,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
300,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
300,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
300,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
300,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
300,000
تومان
31 مرداد
جمعه
300,000
تومان
علاءالدین
310,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
21 مرداد
سه شنبه
310,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
310,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
310,000
تومان
24 مرداد
جمعه
310,000
تومان
25 مرداد
شنبه
310,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
310,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
310,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
310,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
310,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
310,000
تومان
31 مرداد
جمعه
310,000
تومان
ایران-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
اقامت 24
342,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
21 مرداد
سه شنبه
342,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
342,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
342,000
تومان
24 مرداد
جمعه
342,000
تومان
25 مرداد
شنبه
342,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
342,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
342,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
342,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
342,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
342,000
تومان
31 مرداد
جمعه
342,000
تومان
ایران-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
اقامت 24
342,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
21 مرداد
سه شنبه
342,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
342,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
342,000
تومان
24 مرداد
جمعه
342,000
تومان
25 مرداد
شنبه
342,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
342,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
342,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
342,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
342,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
342,000
تومان
31 مرداد
جمعه
342,000
تومان
ای‌گردش
342,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
21 مرداد
سه شنبه
342,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
342,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
342,000
تومان
24 مرداد
جمعه
342,000
تومان
25 مرداد
شنبه
342,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
342,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
342,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
342,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
342,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
342,000
تومان
31 مرداد
جمعه
342,000
تومان
جاباما
342,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
21 مرداد
سه شنبه
342,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
342,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
342,000
تومان
24 مرداد
جمعه
342,000
تومان
25 مرداد
شنبه
342,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
342,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
342,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
342,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
342,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
342,000
تومان
31 مرداد
جمعه
342,000
تومان
هتل یار
342,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
21 مرداد
سه شنبه
342,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
342,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
342,000
تومان
24 مرداد
جمعه
342,000
تومان
25 مرداد
شنبه
342,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
342,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
342,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
342,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
342,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
342,000
تومان
31 مرداد
جمعه
342,000
تومان
علاءالدین
353,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
21 مرداد
سه شنبه
353,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
353,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
353,000
تومان
24 مرداد
جمعه
353,000
تومان
25 مرداد
شنبه
353,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
353,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
353,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
353,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
353,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
353,000
تومان
31 مرداد
جمعه
353,000
تومان
ایران-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
441,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
21 مرداد
سه شنبه
441,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
441,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
441,000
تومان
24 مرداد
جمعه
441,000
تومان
25 مرداد
شنبه
441,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
441,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
441,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
441,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
441,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
441,000
تومان
31 مرداد
جمعه
441,000
تومان
ای‌گردش
441,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
21 مرداد
سه شنبه
441,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
441,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
441,000
تومان
24 مرداد
جمعه
441,000
تومان
25 مرداد
شنبه
441,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
441,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
441,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
441,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
441,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
441,000
تومان
31 مرداد
جمعه
441,000
تومان
هتل یار
441,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
21 مرداد
سه شنبه
441,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
441,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
441,000
تومان
24 مرداد
جمعه
441,000
تومان
25 مرداد
شنبه
441,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
441,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
441,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
441,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
441,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
441,000
تومان
31 مرداد
جمعه
441,000
تومان
جاباما
441,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
21 مرداد
سه شنبه
441,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
441,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
441,000
تومان
24 مرداد
جمعه
441,000
تومان
25 مرداد
شنبه
441,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
441,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
441,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
441,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
441,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
441,000
تومان
31 مرداد
جمعه
441,000
تومان
علاءالدین
454,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
21 مرداد
سه شنبه
454,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
454,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
454,000
تومان
24 مرداد
جمعه
454,000
تومان
25 مرداد
شنبه
454,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
454,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
454,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
454,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
454,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
454,000
تومان
31 مرداد
جمعه
454,000
تومان
ایران-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
اقامت 24
542,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
21 مرداد
سه شنبه
542,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
542,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
542,000
تومان
24 مرداد
جمعه
542,000
تومان
25 مرداد
شنبه
542,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
542,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
542,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
542,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
542,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
542,000
تومان
31 مرداد
جمعه
542,000
تومان
ای‌گردش
556,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
21 مرداد
سه شنبه
556,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
556,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
556,000
تومان
24 مرداد
جمعه
556,000
تومان
25 مرداد
شنبه
556,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
556,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
556,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
556,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
556,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
556,000
تومان
31 مرداد
جمعه
556,000
تومان
هتل یار
556,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
21 مرداد
سه شنبه
556,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
556,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
556,000
تومان
24 مرداد
جمعه
556,000
تومان
25 مرداد
شنبه
556,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
556,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
556,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
556,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
556,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
556,000
تومان
31 مرداد
جمعه
556,000
تومان
علاءالدین
556,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
21 مرداد
سه شنبه
556,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
556,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
556,000
تومان
24 مرداد
جمعه
556,000
تومان
25 مرداد
شنبه
556,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
556,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
556,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
556,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
556,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
556,000
تومان
31 مرداد
جمعه
556,000
تومان

امکانات اتاق های هتل ایران تهران

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
سرویس بهداشتی فرنگی
آسانسور
نمازخانه
خود پرداز
اعلام حریق
IPTV
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
لاندری
اینترنت در لابی
رمپ جهت ویلچر معلولین
سیستم گرمایشی سرمایشی
روم سرویس 24 ساعته
جعبه کمک های اولیه
کافی‌شاپ 24 ساعته
کافی‌شاپ تابستانه
ماساژ
اتاق چمدان
تلویزیون LCD در لابی
کافی‌شاپ
حوله
دمپایی
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
سرویس بهداشتی مخصوص معلولین
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
تهویه مطبوع
خدمات خشکشویی
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
تلويزيون LED در لابی
نمای شهر
مسلط به زبان انگليسی
ميز
خدمات اتو
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
سیستم اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
لاندری (خشکشویی)
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
لاندري
تبديل ارز
فتوكپي
رستوران بام
خودپرداز
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
آژانس مسافرتي
روم سرويس 24 ساعته
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
آرايشگاه مردانه
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
مسلط به زبان ترکی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
خود پرداز بانک
روزنامه رایگان
پارکینگ در اطراف هتل
رستوران در هتل
اتاق جلسات
تلویزیون lcd
پنجره
اینترنت در اتاق
تهویه مطبوع
یخچال
مینی بار
سرویس فرنگی
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل ایران تهران روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل ایران تهران

(31 نظر)
اتاق های واقعا دلبازی داره و خودم رو تو خونه خودم احساس می کردم
نقاط قوت:
در کل رضایت داشتم
نقاط ضعف:
خدمات داخل اتاق ضعیف بود
نقاط قوت:
خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
چیزی مشاهده نشد
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
مشکل خاصی نداشت قیمتها بالا بود
خوب بود
قابل قبول
قابل پیشنهاد به دیگران
در کل بد نبود
از هرنظر عالى و فوق العاده تميز و مرتب با كادرى عالى
در مجموع هتل بسیار خوبی بود .
کارکنان برخورد مناسب .غذای رستوران در حد متوسط و برنامه ریزی اختصاص اتاق ضعیف
اتاقها بسیار تمیز و کیفیت و قیمت غذا خیلی خوب بود و رفتار کارکنان عالی و در کل از هر لحاظ عالی
در نوروز ۹۸ ۳ شب در این هتل در دو اتاق دو تخته دبل اقامت داشتیم هتل از نظر موقعیت مکانی بسیار عالی چون نزدیک به میدان ولیعصر و مترو و فروشگاههای خیابان ولیعصر است و دقیقا پشت هتل کوثر پارسیان قراردارد.هتل قدیمی ولی بازسازی شده و بسیار تمییز است ، اتاقها بزرگ و نورگیر هستند. لابی کوچک ولی دلباز است .رستوران کمی کوچک است ولی به لحاظ سرویس دهی خیلی خوب هستند. کیفیت غذاها نسبتا خوب و قیمتها مناسب.صبحانه تنوع زیادی ندارد و هر روز تکرار میشود ولی خوب است .پرسنل حرفه ای و آموزش دیده هستند .ضمنا هتل پارکینگ ندارد ولی شما مشکلی پارک در مقابل درب هتل نخواهید داشت
خیلی خوب بود(رفتار پرسنل مودبانه اتاقها تمیز و مرتب و نسبتا شیک )
کارکنان مودب و مهمان دوست مخصوصا کارکنان آقایان ، اتاقها تر و تمیز ، ملافه ها تمیز ، کف اتاق تمیز ، سرویسها تمیز و از لحاظ شیک بودن در حد هتل سه ستاره و بقیه موارد خوب ... صبحانه مناسب و در تنوع مطابق با درجه هتل اشکالی که می توان گرفت وجود سر و صدای باز و بستن در اتاقهای مجاور شب هنگام بود که بهتر است رفع گردد. اینترنت کمی ضعیف است. همچنین اتاقها فاقد چای ساز هستند. در کل برای خانواده خیلی سخت نگیر هتل مناسب و راضی کننده ای است. می توانید احساس راحتی را تجربه کنید.
مكان هتل از نظر دسترسي به نقاط مختلف شهر خوبه ، امكانات هتل ضعيفه ، وسايل هتل قديميه و نياز به تعويض داره، تميزي اتاقها خوبه، قوانين عجيبي داره مثلا اجازه نمي دهند غذا از رستوران هتل براي اتاق سفارش بدهيد ولي ميتوانيد از بيرون هتل غذا سفارش و به اتاق بياوريد!!!!!!! فكر كنم مدير هتل با مدير رستوران رابطه خوبي نداره ؟! در كل اگه دستي به سرو روي هتل بكشند و قوانينشون را اصلاح كنند هتل بدي براي اقامت نيست غذاي رستورانش هم خوبه ، برخورد كاركنان هتل خوبه ولي درصدد كمك به ميهمان نيستند فقط دنبال اين هستند كه با ظاهر خوب حرف خودشون را به كرسي بشونند.
همه چیز در سطح متوسط و خوب
من یک شب در هتل اقامت داشتم، و یک اتاق دو تخته رزرو کرده بودم. برخورد پرسنل واقعا محترمانه بود و اگر مشکلی یا سوالی بود خیلی با احترام جواب میدادن و برطرف میکردن، اتاق واقعا آروم بود و البته تمیز. موکت اتاق کاملا نو بود و خیلی راحت. صبحونه از ساعت 7 تا 10 صبح سرو میشد و به نظرم خیلی متنوع و خوب بود صبحونه. در کل توصیه میکنم این هتلو، به ویژه به خاطر رفتار خوب پرسنل و همچنین محیط آرومش.
همه چیز بسیااار عالی و مطلوب انتخاب این هتل یکی از بهترین انتخاب های من بوده هتلی تمیز و مرتب با کارکنانی بسیار مودب و مهماندار
هتل تمیز و خیلی خوبی بود
ما 4 تا همکار بودیم جهت نمایشگاه از اصفهان به تهران امدیمهتل خوب بود و به نمایشگاه دسترسی داشت برخود کارکنان خوب بود ندارم
نسبت به ستاره های هتل عالی بود خیلی راضی بودم .
عالی بود همه چی، خیلی راضی بودم.
بسيار خوب ولي بااشكالاتي كه ميشه حل كرد و اين هتل از يك هتل 5 ستاره چيزي كم نداره فاصله شير دستشويي بسيار زياد است كيفيت صبحانه پايين است.
در کل راضی کننده بود.
به دلیل سفر کاری که داشتم فقط یک شب و برای خواب در این هتل اقامت داشتم. به نظرم امکانات هتل ضعیف بود مثلا کیفیت تخت های هتل نامناسب است و نیاز به تعویض دارند.
با توجه به موقعيتش به ديگران نيز پيشنهاد ميكنم.
مناسب ، استاندارد ولي.....
هتل در مرکز شهر تهران قرار دارد و واقعا در حد هتل چهار ستاره است خیلی تمیز و کارکنان هم خیلی عالی
سلام به دوستان گرامی.تنها خوبی هتل نزدیکی به خیابان ولیعصر و مترو هستش.صبحانه خیلی خیلی ضعیف.اتاقها بسیار معمولی در حد دو ستاره.
تمیزی و پاکیزگی بسیار عالی داشت ، سرویس دهی خوب و برخورد کارکنان بسیار عالی بود میتوان گفت به عنوان یک هتل سه ستاره تمامی امکانات عالی بود ویا حتی بالاتر
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل ایران تهران

مهمانان هتل ایران تهران در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل ایران تهران از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل ایران تهران بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل ایران تهران رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل ایران تهران را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.