مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل اسکان تهران

اسکان-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
علاءالدین
474,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
474,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
474,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
474,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
474,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
474,000
تومان
9 مهر
جمعه
474,000
تومان
10 مهر
شنبه
474,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
474,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
474,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
474,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
474,000
تومان
هتل یار
474,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
474,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
474,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
474,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
474,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
474,000
تومان
9 مهر
جمعه
474,000
تومان
10 مهر
شنبه
474,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
474,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
474,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
474,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
474,000
تومان
اقامت 24
475,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
475,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
475,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
475,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
475,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
475,000
تومان
9 مهر
جمعه
475,000
تومان
10 مهر
شنبه
475,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
475,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
475,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
475,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
475,000
تومان
ای‌گردش
779,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
779,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
779,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
779,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
779,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
779,000
تومان
9 مهر
جمعه
779,000
تومان
10 مهر
شنبه
779,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
779,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
779,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
779,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
779,000
تومان
اسکان-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
هتل یار
594,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
594,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
594,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
594,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
594,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
594,000
تومان
9 مهر
جمعه
594,000
تومان
10 مهر
شنبه
594,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
594,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
594,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
594,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
594,000
تومان
اقامت 24
595,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
595,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
595,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
595,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
595,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
595,000
تومان
9 مهر
جمعه
595,000
تومان
10 مهر
شنبه
595,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
595,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
595,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
595,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
595,000
تومان
علاءالدین
596,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
596,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
596,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
596,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
596,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
596,000
تومان
9 مهر
جمعه
596,000
تومان
10 مهر
شنبه
596,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
596,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
596,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
596,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
596,000
تومان
ای‌گردش
984,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
984,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
984,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
984,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
984,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
984,000
تومان
9 مهر
جمعه
984,000
تومان
10 مهر
شنبه
984,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
984,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
984,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
984,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
984,000
تومان
اسکان-سوئیت دونفره
سوئیت دونفره
هتل یار
766,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
766,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
766,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
766,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
766,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
766,000
تومان
9 مهر
جمعه
766,000
تومان
10 مهر
شنبه
766,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
766,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
766,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
766,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
766,000
تومان
اقامت 24
770,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
770,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
770,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
770,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
770,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
770,000
تومان
9 مهر
جمعه
770,000
تومان
10 مهر
شنبه
770,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
770,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
770,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
770,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
770,000
تومان
علاءالدین
772,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
772,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
772,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
772,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
772,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
772,000
تومان
9 مهر
جمعه
772,000
تومان
10 مهر
شنبه
772,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
772,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
772,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
772,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
772,000
تومان
ای‌گردش
1,290,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
1,290,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,290,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,290,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,290,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,290,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,290,000
تومان
10 مهر
شنبه
1,290,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
1,290,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
1,290,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
1,290,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
1,290,000
تومان
اسکان-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
هتل یار
594,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
594,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
594,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
594,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
594,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
594,000
تومان
9 مهر
جمعه
594,000
تومان
10 مهر
شنبه
594,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
594,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
594,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
594,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
594,000
تومان
اقامت 24
595,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
595,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
595,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
595,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
595,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
595,000
تومان
9 مهر
جمعه
595,000
تومان
10 مهر
شنبه
595,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
595,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
595,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
595,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
595,000
تومان
ای‌گردش
984,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
984,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
984,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
984,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
984,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
984,000
تومان
9 مهر
جمعه
984,000
تومان
10 مهر
شنبه
984,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
984,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
984,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
984,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
984,000
تومان

امکانات اتاق های هتل اسکان تهران

سالن کنفرانس
پذیرش 24 ساعته
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
تبديل ارز
تاکسی سرویس شبانه روزی
لباسشویی
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
ترانسفر برگشت با هزینه
نمای خیابان
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
خدمات اتو
روم سرويس
ميز
مسلط به زبان انگليسی
اينترنت در لابی
كافی شاپ
پاركينگ
مبل
وسایل بدنسازی
مینی بار با هزینه
كتابخانه
کافی نت
اینترنت با سرعت بالا
تلفن
دمپایی
حوله
یخچال
اینترنت در اتاق
رخت آویز
کپسول آتش‌نشانی در لابی
پنجره
تلویزیون lcd
اینترنت بی سیم
صندوق امانات در لابی
پارکینگ در هتل
رستوران در هتل
پارکینگ سر پوشیده با ظرفیت محدود
آتلیه
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات باربري
جكوزی
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
مینی بار رایگان
کافی‌شاپ معمولی‌
اعلام حریق
مبلمان
اینترنت در لابی
ماهواره
رستوران
سیستم تهویه مطبوع
سونا
استخر
تاکسی سرویس
پارکینگ
رستوران بین المللی
نمازخانه
آسانسور
سشوار
اینترنت در اتاق
جعبه کمک های اولیه
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
آژانس مسافرتی
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
فتوکپی
سیستم گرمایشی سرمایشی
ماساژ
خدمات برای معلولین
لابی
کپسول آتش نشانی
سرویس روزانه اتاق
حمام
اینترنت در قسمت لابی
فروشگاه
آرایشگاه
خشکشویی
فروشگاه و غرفه
تلفن در اتاق
کافی شاپ
اینترنت
مرکز خرید
اتاق سیگار
اطفای حریق
اتاق چمدان
اتاق بازی
رستوران ایرانی
پله اضطراری
دستگاه واکس کفش
تلفن
غذای دریایی
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
خدمات تور
دمپایی
حوله
کافی‌شاپ
حمام

آدرس هتل اسکان تهران روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل اسکان تهران

(24 نظر)
نقاط قوت:
نسبت به سه ستاره بودن هتل خیلی خوبی بود
نقاط ضعف:
نسبت به سه ستاره بودن هتل خیلی خوبی بود
بسیار عالی نسبت به قیمت
نقاط قوت:
قیمت بسیار مناسب نسبت به امکانات فوق العاده در تمامی بخش ها.
نقاط ضعف:
قیمت بسیار مناسب نسبت به امکانات فوق العاده در تمامی بخش ها.
هتل فوق العاده خوبی بود. صبحانه ی هتل بسیار خوشمزه بود! برخورد کارمندان هتل بسیار محترمانه و دوستانه بود و احترام به مشتری حرف اول رو میزد! این هتل واقعا عالیه.
هتل بسیار تمیز بود و تجهیزات مناسب بود ، صبحانه و بخصوص سرویس دهی صبحانه فوری و عالی بود، لوازم بهداشتی یکبار مصرف درخواستی میهمان در صورت درخواست طبق استاندارد هتلی شارژ مجدد گردد
نقاط قوت:
رفتار مناسب پرسنل و نظافت و پاکیزگی محیط. محیطی دنج و آرام
نقاط ضعف:
رفتار مناسب پرسنل و نظافت و پاکیزگی محیط. محیطی دنج و آرام
با سپاس فراوان از زحمات شما
نقاط قوت:
امکانات مناسب مسافر و برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
من مشکلی نداشتم
همیشه سفرم به تهران، کاری، تفریحی هست.گاهی تنها، گاهی با خانواده.هتل اسکان همیشه انتخاب اول و آخرم بود، از همه لحاظ: تمیزی، رفتار خوب پرسنل، کیفیت غذا، کیفیت صبحانه، نزدیکی به مرکز و .....اما اینبار ، فرق داشت! اطاق های مجاور سیگار میکشیدند و راهرو و اتاق از بوی بد سیگار پر بود. تشکر از مدیر وقت هتل که اتاق بنده را جابجا کرد، از طبقه ۳ به طبقه یک. اما اینجا هم سیگار بود و بوی بد آن، در راهروها و اطاق. متاسفانه مسئولین هتل علیرغم تلاش نتوانستند ، فضای را درست کنند و من هر دو روز در هتل با تحمل بوی سیگار و سردرد ناشی از آن سفرم را به پایان رساندم.اگر هتل نتواند رفاه برای تمام مسافران به صورت یکسان فراهم کند، اصل کار زیر سوال هست، کشیدن سیگار در یک اطاق، مخل آسایش تمام اون طبقه هست. با هدایت مسافر سیگاری به اطاق سیگار در فضای باز هتل، مشکل حل می شود.در انتخاب این هتل برای سفرهای بعد، تجدید نظر خواهم کرد.
من اتاق یک تخته گرفتم که خیلی مرتب و خوب بود. یه ماسک هم داخل اتاق بود و دمپایی های سرویس هم داخل پلاستیک و مرتب بود و جانماز و مهر هم خیلی خوب داخل پلاستیک بود که از لحاظ تمیزی بیشتر رعایت شده بود و راضی بودم
پرسنل بسار مودب و خوش برخوردی دارند و خیلی هتل تمیزی هست کیفیت غذاها خوب هست و در کل هتل بسیار مناسبی برای اقامت هست
می شود به این هتل عنوان سه ستاره تاپ لقب داد چرا که در حد یک هتل چهارستاره ظاهر شده اما با قیمت کمتر از چهار ستاره، من پزشک هستم و جهت سفر علمی 4 شب اقامت داشتم، مکان هتل در مرکز شهر اما دنج و نزدیک به مترو و BRT ، اطاق ساکت و آرام و بسیار تمیز با سایز و امکانات خوب، رفتار پرسنل عالی، صبحانه بسیار متنوع و عالی حتی بهتر از برخی هتل های چهارستاره، تنوع نهار و شام و کیفیت عالی، من هتل های زیادی در تهران اقامت داشته ام و در مجموع در سفرهای بعدی هم یکی از انتخاب های من خواهد بود. امیدوارم که مدیریت هتل در حفظ و حتی ارتقا شرایط موجود کوشا باشد.
رستوران خوب، پذيرش خوب، لابي كوچك ، اطاقها بسيار كوچك ، سرويسها بسيار كوچك
اتاقهای تمیز ، برخورد خوب پرسنل ، آشپزخانه حرفه ای
برخورد کارکنان فوق العاده بود از کادر آشپزخانه تا رسیپشن و سایر پرسنل کتری برقی در اتاق موجود نبود و ما نیاز شدید به آب جوش داشتیم صدای آسانسور هم خیلی زیاد بود و تو اتاق می پیچید چایی هم بسیار گران بود هر فنجان که تو اتاق میآوردن ۱۲هزارتومان ولی در کل هتل خوبی بود
این هتل در مرکز شهر نزدیک سه تا متروی طالقانی و دروازه دولت و فردوسی است و بسیار تمییز و مرتب است . صبحانه بیش از حد انتظار هتل ۳ ستاره است . تنها اشکال آن کوچکی لابی و پارکینگ است .کارکنان حرفه ای و خوش برخورد هستند پیشنهاد می کنم حتما به این هتل سری بزنید.
این هتل در مرکز شهر قرار دارد و نزدیک به سه متروی دروازه دولت و طالقانی و فردوسی است . بسیار تمییز با کارکنان حرفه ای و خوش برخورد .صبحانه بیش از انتظار هتل ۳ ستاره پارکینگ و لابی کوچک است ولی مشکلی ندارد.
نسبتا خوب
نقاط قوت:
راضی بودم نسبت به قیمتش خوب بود
نقاط ضعف:
نداشت
من چندین بار این هتل رو رزرو کردم اما این بار کیفیت سابق رو نداشت و تمیزی اتاق چنگی به دل نمی زد. اما نسبت به سه ستاره بودن هتل، تو تهران انتخاب مناسبی هست
برخورد مناسب کارکنان تمیزی هتل و اتاق ها و تنوع صبحانه و نوع پذیرایی قابل قبول و تقدیر است ،با توجه به رتبه هتل و امکانات آن به نظر میرسد که می تواند رتبه بالاتری نیز داشته باشد.
عالی
از نظر محل بدجا و در محدوده طرح ترافيك است از نظر امكانات بسيار افتضاح بود . سيستم گرمايشي كار نميكرد و پتوي اضافه هم در اتاق نبود. صبحانه هم اينقدر مختصر بود كه فكر ميكردم لابد با خودمان بايد صبحانه مي اورديم در كل بنظرم اگر دوستان در هتل اسكان ، سري هم به هتلهاي خوب بزنند كمي در مورد هتل داري آموزش خواهند ديد
اتاق...رستوران....پذیرش...رفتار پرسنل بسیار عالی
بسیارررررر تمیز. برخورد کارکنان عالیییی. صبحانه بسیار عالییییی. تخت بسیار راحت. پارکینگ نسبتا خوب. موقعیت مکانی خیلی خوب. غذا و سرویس دهی رستوران و کافی شاپ فراتر از انتظار. از نظر سرویس دهی بسیار بالاتر از استاندار هتل های ایرانی هست.کارکنان بسیار مودب و حرفه ایتنها نکته منفی این هتل قیمت بسیار بالای اون هست. البته شاید هم بیارزه. به همین خاطر هست که کلا 70 درصد مسافران هتل خارجی هستند یا مهمانان ویژه. من ده ها باردر این هتل اقامت داشتم و کوچک ترین نارضایتی ندارم.
با اینکه هتل ۳ ستاره است اما در حد هتل ۴ ستاره سرویس می دهد. مخصوصا از نظر غذای رستوران کیفیت واقعا خوب بود
من بارها به این هتل آمده ام ، توقع شما را از یک هتل سه ستاره برآورده می کند . البته به دلیل کیفیت خوب هتل قیمت در قیاس با هتل های هم ستاره اش کمی بالاست که به نظرم ارزش دارد.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل اسکان تهران

مهمانان هتل اسکان تهران در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل اسکان تهران از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل اسکان تهران بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل اسکان تهران رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل اسکان تهران را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.