مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل بستان تهران

بستان-اتاق یک تخته شمالی (بدون پنجره وبدون وان)
اتاق یک تخته شمالی (بدون پنجره وبدون وان)
هتل یار
374,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
374,000
تومان
11 مهر
جمعه
374,000
تومان
12 مهر
شنبه
374,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
374,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
374,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
374,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
374,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
374,000
تومان
18 مهر
جمعه
374,000
تومان
19 مهر
شنبه
374,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
374,000
تومان
علاءالدین
384,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
384,000
تومان
11 مهر
جمعه
384,000
تومان
12 مهر
شنبه
384,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
384,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
384,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
384,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
384,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
384,000
تومان
18 مهر
جمعه
384,000
تومان
19 مهر
شنبه
384,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
384,000
تومان
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
10 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
16 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
17 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
18 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
19 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
20 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
10 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
16 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
17 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
18 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
19 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
20 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
بستان-اتاق یک تخته جنوبی (حمام با وان)
اتاق یک تخته جنوبی (حمام با وان)
هتل یار
393,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
393,000
تومان
11 مهر
جمعه
393,000
تومان
12 مهر
شنبه
393,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
393,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
393,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
393,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
393,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
393,000
تومان
18 مهر
جمعه
393,000
تومان
19 مهر
شنبه
393,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
393,000
تومان
ایران مارکوپولو
395,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
395,000
تومان
11 مهر
جمعه
395,000
تومان
12 مهر
شنبه
395,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
395,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
395,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
395,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
395,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
395,000
تومان
18 مهر
جمعه
395,000
تومان
19 مهر
شنبه
395,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
395,000
تومان
علاءالدین
403,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
403,000
تومان
11 مهر
جمعه
403,000
تومان
12 مهر
شنبه
403,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
403,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
403,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
403,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
403,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
403,000
تومان
18 مهر
جمعه
403,000
تومان
19 مهر
شنبه
403,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
403,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
10 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
16 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
17 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
18 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
19 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
20 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
بستان-اتاق یک تخته ویژه (حمام با وان)
اتاق یک تخته ویژه (حمام با وان)
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
10 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
16 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
17 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
18 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
19 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
20 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
بستان-اتاق دوتخته معمولی
اتاق دوتخته معمولی
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
10 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
16 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
17 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
18 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
19 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
20 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
بستان-اتاق دوتخته ویژه
اتاق دوتخته ویژه
هتل یار
562,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
562,000
تومان
11 مهر
جمعه
562,000
تومان
12 مهر
شنبه
562,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
562,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
562,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
562,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
562,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
562,000
تومان
18 مهر
جمعه
562,000
تومان
19 مهر
شنبه
562,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
562,000
تومان
علاءالدین
572,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
572,000
تومان
11 مهر
جمعه
572,000
تومان
12 مهر
شنبه
572,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
572,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
572,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
572,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
572,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
572,000
تومان
18 مهر
جمعه
572,000
تومان
19 مهر
شنبه
572,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
572,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
10 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
16 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
17 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
18 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
19 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
20 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
10 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
16 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
17 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
18 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
19 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
20 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل بستان تهران

سیستم تهویه مطبوع
اينترنت در اتاق
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
فضائی برای پياده روی
سالن كنفرانس
روم سرويس 24 ساعته
نمای فضای سبز
آلاچيق بيرون از هتل
خدمات اینترنتی
لباسشویی
سالن همايش
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
تلویزیون در لابی
روم سرويس
ميز
مسلط به زبان انگليسی
تلويزيون LED در لابی
اينترنت در لابی
كافی شاپ
پذيرش 24 ساعته
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
مبل
پنجره
تلفن
دمپایی
حوله
سرویس فرنگی
مینی بار
یخچال
اینترنت در اتاق
کپسول آتش‌نشانی در لابی
تلویزیون lcd
جكوزی
صندوق امانات در لابی
پارکینگ در هتل
اتاق جلسات
رستوران در هتل
پارکینگ در اطراف هتل
پارکینگ روباز با ظرفیت محدود
پينگ پنگ
کپسول آتشنشانی در راهرو
پاركينگ
خدمات خشکشویی
خدمات خانه داری
سونا
کافی‌شاپ
اتاق چمدان
آلاچیق
سیستم گرمایشی سرمایشی
فست‌فود
ماهواره
رستوران
تاکسی سرویس
کافی‌شاپ فضای باز
اعلام حریق
نمازخانه
سرویس بهداشتی فرنگی
مبلمان
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
خشکشویی (لاندری)
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
فضای سبز
سونا خشک
لابی
اينترنت (Wifi)
خشکشویی
سونا و جکوزی
سالن ورزش
تلفن در اتاق
سرویس ایرانی
سرویس فرنگی
اینترنت
اطفای حریق
سالن ورزشی
رستوران ایرانی
رمپ
سونا غیررایگان
دستگاه واکس کفش
جکوزی غیررایگان
تلفن
سونا بخار
سالن بدنسازی
حمام

نظرات کاربران برای هتل بستان تهران

(23 نظر)
نسبت به قیمت هتل بسیار خوبی بود دوستانی که نظر میدن باید به هزینه ای که کردن هم توجه کنن ،اتاق یه کم قدیمی بود ولی تمیز و خیلی خنک بود جوری که من سیستم سرمایش رو خاموش کردم من از داخل یخچال اب معدنی و اب میوه و.. برداشتم که اب معدنی رو حساب نکردن و بقیه چیزها هم هم قیمت بیرون حساب کردن نه مثل هتلای دیگه ۲ برابر بیرون
عملکرد کارکنان پذیرش و خدمات بسیار عالی بود. ممنون.
برخورد عالي كاركنان
رستوران خیلی ضعیفی داره مبلمان و دکوراسیون خیلی خیلی قدیمی داره موکت های کف اتاق ها خیلی بو میداد
یکبار از استخر و جکوزی إن استفاده کردم عالی بود آن شالله بشه بصورت خانوادگی استفاده کرد.
دمای اتاق بسیار بالا و غیر قابل تحمل بود با وجود اینکه سیستم گرم کننده اتاق خاموش بود و وقتی با پذبرش تماس گرفتم گفتن پنجره اتاق و باز کنید هوا متعادل شود دوم در پذیرش بیش از حد معمول معطل شدیم کیفیت رستوران و صبحانه خیلی پایین
فضای دلنشینی داره، ولی موقعیت هتل نسبت به جاهای حساس شهر دوره امکانات هتل هم قابل قبول بود کارکنان هم رفتار مناسبی داشتن
من فقط يك شب اقامت داشتم
با توجه به موقعیت هتل دسترسی در محدوده کاری بنده مناسب بود
در کل راضی کننده بود فقط دسترسی بهش سخت بود
همه چیز بسیار عالی و تشکر از پرسنل زحمتکش مجموعه
خوب بود.
همه چیز عالی بود فقط تنها نکته خاکستری اینکه توی سه روزی که ما اونجا بودیم کسی برای نظافت و مرتب کردن اتاق نیومد!
به دلیل نبود آسانسور انتقال چمدان مشکل است.
اگر محدوده کاری شما غرب تهران باشد موقعیت هتل عالی هست.
موقعیت مناسب برای ورزشگاه آزادیدور از شهر
هتل رو من یه تخته گرفته بودمولی ۲ تخته دادن و قرار شد هزینه اضافی پرداخت کنم ولی تیم جاباما تمام هزینه اضافی رو پرداخت کرد و نذاشتن که من متحمل ضرر شم با تشکر از مدیریت جاباما
عالي بود
نسبت به هزینه ای که من در نظر داشتم و موقیعتی که مدنظر من بود عالی بود
از همه لحاظ بسیار خوب بود با توجه به یه هتل ۳ ستاره
دسترسي خوب محيط و كاركنان خوب
خوب
خوب بود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل بستان تهران

مهمانان هتل بستان تهران در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل بستان تهران از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل بستان تهران بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل بستان تهران رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل بستان تهران را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.