هتل اورین تهران

تهران، خیابان انقلاب، ابتدای کارگر شمالی، کوچه مجد
3.2
امتیاز کاربران
82
نظرات کاربران

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل اورین تهران

اورین-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
ای‌گردش
321,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
321,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
321,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
321,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
321,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
321,000
تومان
9 مهر
جمعه
321,000
تومان
10 مهر
شنبه
321,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
321,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
321,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
321,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
321,000
تومان
اقامت 24
322,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
322,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
322,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
322,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
322,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
322,000
تومان
9 مهر
جمعه
322,000
تومان
10 مهر
شنبه
322,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
322,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
322,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
322,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
322,000
تومان
علاءالدین
415,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
415,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
415,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
415,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
415,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
415,000
تومان
9 مهر
جمعه
415,000
تومان
10 مهر
شنبه
415,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
415,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
415,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
415,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
415,000
تومان
اورین-دوتخته توئین
دوتخته توئین
هتل یار
322,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
322,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
322,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
322,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
322,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
322,000
تومان
9 مهر
جمعه
322,000
تومان
10 مهر
شنبه
322,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
322,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
322,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
322,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
322,000
تومان
ای‌گردش
408,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
408,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
408,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
408,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
408,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
408,000
تومان
9 مهر
جمعه
408,000
تومان
10 مهر
شنبه
408,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
408,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
408,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
408,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
408,000
تومان
اقامت 24
409,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
409,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
409,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
409,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
409,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
409,000
تومان
9 مهر
جمعه
409,000
تومان
10 مهر
شنبه
409,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
409,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
409,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
409,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
409,000
تومان
اورین-دوتخته دابل
دوتخته دابل
ای‌گردش
408,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
408,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
408,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
408,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
408,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
408,000
تومان
9 مهر
جمعه
408,000
تومان
10 مهر
شنبه
408,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
408,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
408,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
408,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
408,000
تومان
علاءالدین
647,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
647,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
647,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
647,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
647,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
647,000
تومان
9 مهر
جمعه
647,000
تومان
10 مهر
شنبه
647,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
647,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
647,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
647,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
647,000
تومان
اورین-اتاق دو تخت برای یک نفر تیپ A
اتاق دو تخت برای یک نفر تیپ A
اقامت 24
336,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
336,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
336,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
336,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
336,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
336,000
تومان
9 مهر
جمعه
336,000
تومان
10 مهر
شنبه
336,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
336,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
336,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
336,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
336,000
تومان
هتل یار
336,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
336,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
336,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
336,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
336,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
336,000
تومان
9 مهر
جمعه
336,000
تومان
10 مهر
شنبه
336,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
336,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
336,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
336,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
336,000
تومان
اورین-اتاق دو تخته دبل تیپ A
اتاق دو تخته دبل تیپ A
هتل یار
409,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
409,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
409,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
409,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
409,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
409,000
تومان
9 مهر
جمعه
409,000
تومان
10 مهر
شنبه
409,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
409,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
409,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
409,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
409,000
تومان
اقامت 24
409,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
409,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
409,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
409,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
409,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
409,000
تومان
9 مهر
جمعه
409,000
تومان
10 مهر
شنبه
409,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
409,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
409,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
409,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
409,000
تومان
اورین-اتاق سه تخته تیپ A
اتاق سه تخته تیپ A
اقامت 24
502,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
502,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
502,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
502,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
502,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
502,000
تومان
9 مهر
جمعه
502,000
تومان
10 مهر
شنبه
502,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
502,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
502,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
502,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
502,000
تومان
هتل یار
502,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
502,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
502,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
502,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
502,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
502,000
تومان
9 مهر
جمعه
502,000
تومان
10 مهر
شنبه
502,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
502,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
502,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
502,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
502,000
تومان
اورین-اتاق دو تخته توئین تیپ B
اتاق دو تخته توئین تیپ B
هتل یار
350,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
350,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
350,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
350,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
350,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
350,000
تومان
9 مهر
جمعه
350,000
تومان
10 مهر
شنبه
350,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
350,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
350,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
350,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
350,000
تومان
اقامت 24
350,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
350,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
350,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
350,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
350,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
350,000
تومان
9 مهر
جمعه
350,000
تومان
10 مهر
شنبه
350,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
350,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
350,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
350,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
350,000
تومان
اورین-اتاق دو تخته برای یک نفر تیپ B
اتاق دو تخته برای یک نفر تیپ B
اقامت 24
297,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
297,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
297,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
297,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
297,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
297,000
تومان
9 مهر
جمعه
297,000
تومان
10 مهر
شنبه
297,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
297,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
297,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
297,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
297,000
تومان
اورین-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
هتل یار
297,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
297,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
297,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
297,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
297,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
297,000
تومان
9 مهر
جمعه
297,000
تومان
10 مهر
شنبه
297,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
297,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
297,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
297,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
297,000
تومان
ای‌گردش
501,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
501,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
501,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
501,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
501,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
501,000
تومان
9 مهر
جمعه
501,000
تومان
10 مهر
شنبه
501,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
501,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
501,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
501,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
501,000
تومان
علاءالدین
820,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
820,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
820,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
820,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
820,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
820,000
تومان
9 مهر
جمعه
820,000
تومان
10 مهر
شنبه
820,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
820,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
820,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
820,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
820,000
تومان

امکانات اتاق های هتل اورین تهران

اعلام حریق
تاکسی سرویس شبانه روزی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
كتابخانه
روم سرويس 24 ساعته
نمای خیابان
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
خدمات اینترنتی
تلويزيون LCD در لابی
زمین ورزشی
جكوزی
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
چايخانه سنتی
خدمات باربري
روم سرويس
رستوران در هتل
تلفن
دمپایی
حوله
مینی بار
یخچال
اینترنت در اتاق
کپسول آتش‌نشانی در لابی
پنجره
تلویزیون lcd
ترانسفر از هتل به فرودگاه
ترانسفر از فرودگاه به هتل
صندوق امانات در لابی
پارکینگ در اطراف هتل
کپسول آتشنشانی در راهرو
روزنامه رایگان
اینترنت با سرعت بالا
پارکینگ سر پوشیده با ظرفیت محدود
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
مسلط به زبان ترکی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
خدمات پزشكي
نهار در اتاق
ميز
سیستم تهویه مطبوع
اتاق چمدان
ماساژ
جعبه کمک های اولیه
سیستم گرمایشی سرمایشی
اینترنت در لابی
ماهواره
رستوران
سونا
استخر
تاکسی سرویس
پارکینگ
نمازخانه
خدمات تور
آسانسور
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
آژانس مسافرتی
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
فتوکپی
کافی‌شاپ
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
مسلط به زبان انگليسی
اینترنت در قسمت لابی
تلويزيون LED در لابی
اينترنت در لابی
كافی شاپ
پاركينگ
مبل
خدمات خشکشویی
وسایل بدنسازی
صبحانه رایگان
مینی بار رایگان
کافی نت
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
حمام
فروشگاه
روزنامه
آرایشگاه
تلفن در اتاق
کافی شاپ
مرکز خرید
اتاق سیگار
لابی
اتاق بازی
رستوران ایرانی
پله اضطراری
دستگاه واکس کفش
تلفن
سالن ورزشی
فضای سبز
حمام

آدرس هتل اورین تهران روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل اورین تهران

(82 نظر)
امکانات هتل مناسب بود و واقعا تمیز . رسیدگی پرسنل هتل خیلی خوب بود. حتما برای بارهای بعدی هم همینجا رو انتخاب میکنم
به عنوان يك هتل دوستاره واقعاً خوب بود. اتاق كوچك بود ولى همه چيز در اتاق موجود بود. سرويس بهداشتى بسيار تميز و ضدعفونى شده بود رفتار پرسنل بسيار خوب بود. فقط اتاق ما روبروى اتاق استراحت كاركنان بود كه يه كم شلوغ بود و ظهر نتونستيم استراحت كنيم! ولى در كل راضى بوديم.
نقاط قوت:
١- دسترسی خوب از میدان انقلاب ٢- کیغیت خیلی خوب شام رستوران هتل
نقاط ضعف:
١- دسترسی خوب از میدان انقلاب ٢- کیغیت خیلی خوب شام رستوران هتل
من چند بارسفرهای یک روزه اومدم این هتل ،با توجه به قیمتاش هتل خوبیه
خوب نبود
نسبت ب قیمتش خیلی خوب بود. اتاق کوچک ولی تمیز. امکانات خوب. ملافه ها و حوله ها تمیز. حمام و دستشویی ضد عفونی شده و تمیز.
همه چیز خوب بود
کارکنان عالی و خوش اخلاق.پذیرش بسیار خوب برای یک هتل ۲ستاره امکانات در حد خودش بود. ملافه های تمیز و تخت خوب اتاق ما با تخت دبل بود. اتاق در اتاق خواب کوچک ولی امکانات لازم و داشت. سرویس تمیز حوله ملافه دمپایی مسواک خمیر دندان و شامپو تو اتاق بود.کولر گازی. من جای مدیریت بودم اجازه کشیدن سیگار و تو هتل نمیدادم اتاق ها کمی بوی سیگار میداد. جا سیگاری هم تو اتاق بود. ساختمان هتل قدیمی و آسانسور کوچک و پارکینگ خودروی بسیار کوچک که جا برای تمامی اتاق های نداره. رستوران و صبحانه، غذای خوب. موقعیت مکانی هتل میدان انقلاب مرکز شهر خوب بود. در کل در حد یک هتل ۲ستاره بود.
نقاط قوت:
خوب بود راضی بودم بازم میام
نقاط ضعف:
نکته منفی نداشت
نقاط قوت:
فضای کافی برای رستوران. برخورد محترمانه کارکنان هتل. سیستم گرمایشی و سرمایشی مناسب. نور مناسب اتاق و سرویس بهداشتی. تمیز بودن اتاق و سرویس خواب.
نقاط ضعف:
عدم وجود سفره یکبار مصرف روی میز های ناهار خوری در رستوران بخصوص با در نظر گرفتن شرایط حال حاضر (کرونا) و کثیف بودن پارچه های رومیزی.
نقاط قوت:
ازلحاظ برخورد پرسنل هتل بسیار عالی هستند.داشتن غذاهای متنوع
نقاط ضعف:
من دراین هتل نکته منفی ندیدم.
برخورد عالی پرسنل با توجه به فصل گرم سال، بهتر است بجای پتو، ملافه های خنک جایگزین گردد. همچنین یک عدد اتو در هتل مورد نیاز میباشد
نقاط قوت:
برخورد مناسب پرسنل موقعیت مکانی خوب و قیمت خوب
نقاط ضعف:
نبودن مایع دستشویی و مایه ضدعفونی کننده درون سرویس ها
نقاط قوت:
تمیز
نقاط ضعف:
ندارد
رفتار کارکنان هتل و فضای هتل و غذای رستوران و تمیزی اتاق بسیار خوب بود.
نقاط قوت:
اتاق تمیز و مرتب بود مشکلی نداشت رفتار کارکنان هم نسبتا خوب بود
نقاط ضعف:
صبحانه بسیار ضعیف بود
همه چی عالی و خوب بود نظافت عالی اتاقها تمییز و عالی بود
نقاط قوت:
دسترسی آسان
نقاط ضعف:
کیفیت بسیار پایین اتاق نسبت به هزینه قدیمی بودن شوفاژ فابل بستن نبود
برخورد مناسب، فقط ساعت ۴ صبح با اطلاعات تماس کرفتم نبودن بوفه ندارد
رفتار کارکنان هتل و فضای هتل و غذای رستوران و تمیزی اتاق بسیار خوب بود، فقط اتاق کمی سرد بود .
همه چی خوب بود رفتار پرسنل عااالی
میهمان داری شان خوب بود. محترمانه و با سرعت پاسخگویی بالا.بخصوص خانم جوانی که مسئول سرو صبحانه بودند. حمام و دستشویی بسیار تمیز بود. امکانات بهداشتی و استحمام خوب بود. وسایل اتاق مثل صندلی و میز ها قدیمی بود و کهنه بنطر می رسیدند.‌ فصای هتل قدیمی بود. آسانسور ، نور راهروها کم بود و جشمی چراغ دیر روشن‌میشد و من تنها که بودم کمی ترسیدم. قفل درب اتاق ها قدیمی بود و ایمنی لازم را نداشت. به درخواستم ملحفه ها را سریعا تعویض کردند. سیستم گرمایش و آبگرم عالی بود. به نسبت قیمت خوب بود و شب آرامی را گذراندم.
همه چی خوب بود ‌دسترسی به مکان مورد نظر
برخورد کارکنان عالی ساختمان اتاق در قسمت حمام دارای نم و ترکیدگی گچ دیوار نبود مایع دستشویی در سرویس بهداشتی بسته نشدن درب سرویس بهداشتی
کیفیت خوب، اتاق و محیط تمیز. و به نسبت قیمت کیفیت خوب
عدم روشنایی کافی در اتاق ، وجود فقط یک غذا در منوی رستوران(جوجه کباب) ،، نبود مهر و سجاده ، بسته نشدن درب دستشویی ،، نبود وایفای رایگان در هتل
۲ تا مشکل اساسی داشت یخچال داخل اتاق ها به جای سرما گرما میدن و کولر گازی که تو اتاق بود خیلی خیلی ضعیف بود که میشه گفت با این که روشن بود نتونستیم از گرما بخوابیم
سپاس از مدیریت و پرسنل محترم فضایی ارام و پرسنلی با اخلاق
کارکنان بیش از اندازه مودب و خوش مشرب بودند،کولر گازی خنک، اتاق ها نور گیر و پرده های ضخیم جهت تاریک کردن داشت،بوی مطبوع و سکوت هتل و بهداشت واقعا در حد هتل چهار ستاره بود. سپاسگزارم
همه چی در حد متوسط
یه مقدار اون بنده خدایی ک میاد در اتاق رو باز میکنه . بخنده بد نیس ... قیافه ها همه دمق . کلید دار ها عالی بودن
در کل راضی بودم
به نسبت قیمت صبحانه عالی دارد و همکاری برای پارکینگ خیلی عالی بود در کل من نظرم مثبته اتاقش بسیار تمیزه و برخورد پرسنل هم خوبه.
بابخشها زیادارتباط نداشتم فقط شام سفارش دادم که اصلا غذاکیفیت مناسب نداشت و ازلحاظ قیمت خیلی بالا بود ولی برخوردکارکنان بسیارخوب و مودبانه بود
در کل متوسط بود.شام و کافی شاپ گرون داشت
سلام.اتاق واقعا سرد بود و بنده سرما خوردم. حوله هم جهت استحمام در اتاق نبود. در دو سفر اخیر به این هتل این مشکل وجود داشت.
رفتار بسیار مناسب و در شان هتل.
برخورد کارکنان مودبانه و عالی بود
ارتباط زیادی با کارکنان نداشتم.درکل خوب بوده..
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
موردی نبود
نقاط قوت:
رضایت بخش بود
نقاط ضعف:
موردی نبود
نقاط قوت:
رضایت بخش بود
نقاط ضعف:
موردی نبود
نقاط قوت:
بسیار عالی بود
نقاط ضعف:
مورد منفی نداشت
نقاط قوت:
مناسب بود
نقاط ضعف:
موردی نبود
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
موردی نبود
نقاط قوت:
رضایت بخش بود
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
بسیار عالی
نقاط ضعف:
فاقد نکته منفی
نقاط قوت:
مناسب بود
نقاط ضعف:
دیده نشد
نقاط قوت:
مطلوب بود
نقاط ضعف:
چیزی مشاهده نشد
نقاط قوت:
خیلی عالی و خوب بود
نقاط ضعف:
اصلا ندیدم
نقاط قوت:
هتل خوب بود نظافت خوب بود
نقاط ضعف:
بوی سیگار داخل راهرو هتل میومد که اگر اسپری خوشبو کننده استفاده کنن خیلی خوب میشه هزینه های داخل هتل بالاست
عالی بود
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
مشکل خاصی نداشت
عالی
عالی بود عالی
نقاط قوت:
معمولی بود
نقاط ضعف:
صبحانه و نظافت اصلا خوب نبود
نقاط قوت:
به نسبت قیمتش خوب بود
نقاط ضعف:
مورد خاصی ندیدم
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
موردی ندیدم
نقاط قوت:
مطلوب بود
نقاط ضعف:
نکته منفی مشاهده نشد
نقاط قوت:
راضی بودم از هتل
نقاط ضعف:
نکته منفی ندیدم
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
ندیدم
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
ندیدم
نقاط قوت:
راضی کننده بود
نقاط ضعف:
موردی به چشم نیومد
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
موکت اتاق بسیار کثیف بود
نقاط قوت:
راضی کننده بود
نقاط ضعف:
نکته منفی نداره
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
من چندین ساله هتل اورین انتخاب میکنم نسبت به قیمتش خوبه
نقاط ضعف:
مورد خاصی نداره
نقاط قوت:
همه چیز خوب است
نقاط ضعف:
قیمت کلا بالا است دیگر!
نقاط قوت:
+موقعیت عالی +برخورد کارکنان پذیرش ورستورانها خیلی خوب + wi fiخیلی خوب +منوی خوب صبحانه
نقاط ضعف:
-کمبود نور در راهروها در شب _چکه کردن اتصالات اب
نقاط قوت:
راضی کننده بود
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
رفتار خوب پرسنل، اتاق و به ویژه سرویس بهداشتی بسیار تمیز، کیقیت خیلی خوب و تنوع در سرو صبحاته و فضای تمیز و آرام رستوران
نقاط ضعف:
عدم وجود وای فای در اتاق
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
ندیدم
نقاط قوت:
خیلی عالی بود
نقاط ضعف:
اصلا ندیدم
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
مورد خاصی نداره
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
مشکلی نداشت
نقاط قوت:
برخورد مناسب پیگیری از وضعیت خدمات در اتاق نظافت روزانه
نقاط ضعف:
قیمت نسبتا بالا
خیللی عالی ممنون از زحمات شما عزیزان
سلام. روز شما بخیر. خوشحالم که میتونم کمکتون کنم. همون طور که نمره دادم واقعأ بود.حقیقتش یه سری سال 95 رفتیم با خانواده که علیرغم کیفیت خوب همه چیز اما مقداری اتاق قدیمی بود. اما امسال که رفتم اتاقم طبقه1 بود.... در یک کلام.... فوق العاده. کیفیت اتاق و طراحی عالی. صبحانه حرفه ای و به راحتی اون چیزی که یک سفر کاری حتی خارجی نیاز داره توی صبحانه موجود بود. کیفیت غذای رستوران نهار با این قیمت مناسب .... واقعأ خوب بود. امیدوارم تمامی طبقات خوب باشه. ولی من از اتاق سینگل طبقه1 که امسال رفتم رضایت کامل داشتم. دسترسی هم که 👍 خوش بگذره به شما. در ضمن من سعی میکنم خوشبین باشم و حق و انصاف رو تو نظر دادنم به شما رعایت کنم
نقاط قوت:
شرایط کلی ایده آل و خوب
نقاط ضعف:
دعوای شدید و بکار بردن الفاظ رکیک مدیر هتل با خدمتکار در ساعت صرف صبحانه که باعث بهم خوردن آرامش حاضرین شد
نقاط قوت:
پذیرش و رستوران و صبحانه در حد عالی بود
نقاط ضعف:
شیرآلات سرویس بهداشتی مطلوب نبود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل اورین تهران

مهمانان هتل اورین تهران در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل اورین تهران از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل اورین تهران بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل اورین تهران رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل اورین تهران را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.