هتل اورین تهران

تهران، خیابان انقلاب، ابتدای کارگر شمالی، کوچه مجد
3.2
امتیاز کاربران
82
نظرات کاربران

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل اورین تهران

اورین-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اقامت 24
268,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 مهر
سه شنبه
268,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
268,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
268,000
تومان
4 مهر
جمعه
268,000
تومان
5 مهر
شنبه
268,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
268,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
268,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
268,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
268,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
268,000
تومان
11 مهر
جمعه
268,000
تومان
جاباما
268,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 مهر
سه شنبه
268,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
268,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
268,000
تومان
4 مهر
جمعه
268,000
تومان
5 مهر
شنبه
268,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
268,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
268,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
268,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
268,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
268,000
تومان
11 مهر
جمعه
268,000
تومان
هتل یار
277,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 مهر
سه شنبه
277,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
277,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
277,000
تومان
4 مهر
جمعه
277,000
تومان
5 مهر
شنبه
277,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
277,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
277,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
277,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
277,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
277,000
تومان
11 مهر
جمعه
277,000
تومان
ای‌گردش
303,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 مهر
سه شنبه
303,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
303,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
303,000
تومان
4 مهر
جمعه
303,000
تومان
5 مهر
شنبه
303,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
303,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
303,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
303,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
303,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
303,000
تومان
11 مهر
جمعه
303,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
اورین-دوتخته توئین
دوتخته توئین
ای‌گردش
475,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 مهر
سه شنبه
475,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
475,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
475,000
تومان
4 مهر
جمعه
475,000
تومان
5 مهر
شنبه
475,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
475,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
475,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
475,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
475,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
475,000
تومان
11 مهر
جمعه
475,000
تومان
اورین-دوتخته دابل
دوتخته دابل
اقامت 24
423,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 مهر
سه شنبه
423,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
423,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
423,000
تومان
4 مهر
جمعه
423,000
تومان
5 مهر
شنبه
423,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
423,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
423,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
423,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
423,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
423,000
تومان
11 مهر
جمعه
423,000
تومان
جاباما
423,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 مهر
سه شنبه
423,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
423,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
423,000
تومان
4 مهر
جمعه
423,000
تومان
5 مهر
شنبه
423,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
423,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
423,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
423,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
423,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
423,000
تومان
11 مهر
جمعه
423,000
تومان
هتل یار
432,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 مهر
سه شنبه
432,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
432,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
432,000
تومان
4 مهر
جمعه
432,000
تومان
5 مهر
شنبه
432,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
432,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
432,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
432,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
432,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
432,000
تومان
11 مهر
جمعه
432,000
تومان
ای‌گردش
475,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 مهر
سه شنبه
475,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
475,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
475,000
تومان
4 مهر
جمعه
475,000
تومان
5 مهر
شنبه
475,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
475,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
475,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
475,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
475,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
475,000
تومان
11 مهر
جمعه
475,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
اورین-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
536,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 مهر
سه شنبه
536,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
536,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
536,000
تومان
4 مهر
جمعه
536,000
تومان
5 مهر
شنبه
536,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
536,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
536,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
536,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
536,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
536,000
تومان
11 مهر
جمعه
536,000
تومان
هتل یار
545,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 مهر
سه شنبه
545,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
545,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
545,000
تومان
4 مهر
جمعه
545,000
تومان
5 مهر
شنبه
545,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
545,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
545,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
545,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
545,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
545,000
تومان
11 مهر
جمعه
545,000
تومان
ای‌گردش
603,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 مهر
سه شنبه
603,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
603,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
603,000
تومان
4 مهر
جمعه
603,000
تومان
5 مهر
شنبه
603,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
603,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
603,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
603,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
603,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
603,000
تومان
11 مهر
جمعه
603,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل اورین تهران

اعلام حریق
فتوكپي
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
كتابخانه
روم سرويس 24 ساعته
آژانس مسافرتي
نمای خیابان
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
خدمات اینترنتی
تلويزيون LCD در لابی
جكوزی
تاکسی سرویس شبانه روزی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
چايخانه سنتی
خدمات باربري
زنگ هشدار
صندوق امانات در لابی
حمام
تلفن
دمپایی
حوله
سرویس فرنگی
مینی بار
یخچال
اینترنت در اتاق
کپسول آتش‌نشانی در لابی
پنجره
تلویزیون lcd
ترانسفر از هتل به فرودگاه
ترانسفر از فرودگاه به هتل
رستوران در هتل
کپسول آتشنشانی در راهرو
پارکینگ در اطراف هتل
روزنامه رایگان
اینترنت با سرعت بالا
پارکینگ سر پوشیده با ظرفیت محدود
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
مسلط به زبان ترکی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
خدمات پزشكي
ترانسفر رفت با هزینه
پرینتر
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
خدمات تور
کافی‌شاپ
اتاق چمدان
ماساژ
جعبه کمک های اولیه
روم سرویس 24 ساعته
سیستم گرمایشی سرمایشی
اینترنت در لابی
ماهواره
تلفن
سونا
استخر
تاکسی سرویس
پارکینگ
نمازخانه
آسانسور
سرویس بهداشتی فرنگی
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
صرافی
دستگاه واکس کفش
تلفن در لابی
کافی نت
فكس
نهار در اتاق
روم سرويس
ميز
مسلط به زبان انگليسی
تلويزيون LED در لابی
اينترنت در لابی
كافی شاپ
پاركينگ
مبل
خدمات خشکشویی
وسایل بدنسازی
صبحانه رایگان
مینی بار رایگان
خدمات برای معلولین
پله اضطراری
کپسول آتش نشانی
حمام
اینترنت در قسمت لابی
فروشگاه
آرایشگاه
تلفن در اتاق
کافی شاپ
سرویس ایرانی
سرویس فرنگی
مرکز خرید
اتاق سیگار
لابی
اتاق بازی
رستوران ایرانی
سرویس ایرانی

آدرس هتل اورین تهران روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل اورین تهران

(82 نظر)
عدم روشنایی کافی در اتاق ، وجود فقط یک غذا در منوی رستوران(جوجه کباب) ،، نبود مهر و سجاده ، بسته نشدن درب دستشویی ،، نبود وایفای رایگان در هتل
۲ تا مشکل اساسی داشت یخچال داخل اتاق ها به جای سرما گرما میدن و کولر گازی که تو اتاق بود خیلی خیلی ضعیف بود که میشه گفت با این که روشن بود نتونستیم از گرما بخوابیم
سپاس از مدیریت و پرسنل محترم فضایی ارام و پرسنلی با اخلاق
کارکنان بیش از اندازه مودب و خوش مشرب بودند،کولر گازی خنک، اتاق ها نور گیر و پرده های ضخیم جهت تاریک کردن داشت،بوی مطبوع و سکوت هتل و بهداشت واقعا در حد هتل چهار ستاره بود. سپاسگزارم
همه چی در حد متوسط
یه مقدار اون بنده خدایی ک میاد در اتاق رو باز میکنه . بخنده بد نیس ... قیافه ها همه دمق . کلید دار ها عالی بودن
در کل راضی بودم
به نسبت قیمت صبحانه عالی دارد و همکاری برای پارکینگ خیلی عالی بود در کل من نظرم مثبته اتاقش بسیار تمیزه و برخورد پرسنل هم خوبه.
بابخشها زیادارتباط نداشتم فقط شام سفارش دادم که اصلا غذاکیفیت مناسب نداشت و ازلحاظ قیمت خیلی بالا بود ولی برخوردکارکنان بسیارخوب و مودبانه بود
در کل متوسط بود.شام و کافی شاپ گرون داشت
سلام.اتاق واقعا سرد بود و بنده سرما خوردم. حوله هم جهت استحمام در اتاق نبود. در دو سفر اخیر به این هتل این مشکل وجود داشت.
رفتار بسیار مناسب و در شان هتل.
برخورد کارکنان مودبانه و عالی بود
ارتباط زیادی با کارکنان نداشتم.درکل خوب بوده..
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
موردی نبود
نقاط قوت:
رضایت بخش بود
نقاط ضعف:
موردی نبود
بسیار منظم و خوب فقط اینترنت وای فای نداره
نقاط قوت:
بسیار عالی بود
نقاط ضعف:
مورد منفی نداشت
نقاط قوت:
مناسب بود
نقاط ضعف:
موردی نبود
نقاط قوت:
رضایت بخش بود
نقاط ضعف:
موردی نبود
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
موردی نبود
نقاط قوت:
رضایت بخش بود
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
بسیار عالی
نقاط ضعف:
فاقد نکته منفی
نقاط قوت:
مناسب بود
نقاط ضعف:
دیده نشد
از هتل و امکانات بطورکلی راضی بودم به جز نظافت نشدن اتاق درحالیکه پول سه شب رو پرداختم اما ۲شب موندم و فقط روز دوم نظافت خواستم که انجام نشد.وبرخورد بد یکی ازکارکنان.
نقاط قوت:
رضایت نداشتم
نقاط ضعف:
خوب نبود بوی شدید سیگار میومد
اتاق بسیار سرد بود. حموم بعلت وجود کلید و پریز برق در کنار دوش بسیار خطرناک بود. اتاق تاریک و نور کم بود و رفتار کارکنان چندان مناسب نبود
نقاط قوت:
معمولی بود
نقاط ضعف:
میتونه بهتر هم باشه
به خاطر موقعیت مکانی هتل برای من رضایتبخش بود.
نقاط قوت:
مطلوب بود
نقاط ضعف:
چیزی مشاهده نشد
نقاط قوت:
خیلی عالی و خوب بود
نقاط ضعف:
اصلا ندیدم
نقاط قوت:
هتل خوب بود نظافت خوب بود
نقاط ضعف:
بوی سیگار داخل راهرو هتل میومد که اگر اسپری خوشبو کننده استفاده کنن خیلی خوب میشه هزینه های داخل هتل بالاست
عالی بود
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
مشکل خاصی نداشت
سلام ضمن تشکر از پرسنل هتل اورین در طی مدت اقامتم و کسب تجربه خوب، تنها نکته ای که متوجه شدم قدیمی بودن اتاق های طبقات بالایی به نسبت اتاقهای طبقه سوم است، حتی یکزمان آسانسور برای مدت کوتاهی خراب بود که من مجبور شدم از راه پله ها استفاده کنم، از طبقه سوم به بعد مصالح راه پله ها واقعا متفاوت بود و مشخص بود نیاز به نوسازی دارند، من در اتاقهای ۳۰۵/ ۵۰۲ واگر اشتباه نکنم ۱۰۷ اقامت داشتم و بنظرم بین این سه اتاق ، بهترینشان اتاق ۳۰۵ بود ، اتاق طبقه پنجم قدیمی و از نظر تجهیزات کاملا مشخص بود بروز نیست و اتاق طبقه اول هم از نظر سیستم آبرسانی کف سرویس بهداشتی مشکل داشت، در کل چون مدت اقامت‌هایم طولانی نبود در دو اتاق طبقه اول و پنجم اذیت نشدم منتها برای اقامت بیشتر حتما اعلام تغییر اتاق میدادم. هتل خوبی است منتها واقعا لازم است رسیدگی بیشتری روی اتاق ها داشته باشند که اگر این اتفاق نیفتد به مرور مشتریان خود را از دست خواهند داد.
هتل خوبی بود
همه چیز خوب فقط وای فای ندارد, کتری برقی در اتاق ندارد.
عالی
عالی بود عالی
نسبت به قیمتش هتل خوبیست صبحانه عالی متصل شدن به اینترنت سخت و‌اینترنت ضعیف
نقاط قوت:
معمولی بود
نقاط ضعف:
صبحانه و نظافت اصلا خوب نبود
نقاط قوت:
اصلا راضی نبودیم
نقاط ضعف:
اتاق بسیار کوچیک اصلا نمیشد راه رفت ، کیفیت و امکانات و خدمات ضعیف ، قیمت بالا در حد یک مسافرخونه
نقاط قوت:
به نسبت قیمتش خوب بود
نقاط ضعف:
مورد خاصی ندیدم
اتاق های کاملا منظم و تمیز دارد. برخورد کارمندان هتل بسیار محترمانه هست.چون این هتل در مرکز شهر تهران، میدان انقلاب هست، دسترسی به فرودگاه و ترمینالها مثل ترمینال غرب (آزادی) و ترمینال جنوب بسیار راحت و سریع است
رختخواب راحت نبود و حوله و وسایل خواب از جمله ملحفه و پتو تمیز بنظر نمیرسید ارتباط چندانی با کارکنان نداشتم و نظری راجب آنها ندارم . با تشکر
معمولی
در کل نظر خیلی مثبتی ندارم . ولی بهتر از مسافر خونه هستش
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
موردی ندیدم
هتل خوبی است و از انتظارات من بالاتر بود. صبحانه خوبی داشت. به لحاظ دسترسی به مترو بسیار خوب است
نقاط قوت:
مطلوب بود
نقاط ضعف:
نکته منفی مشاهده نشد
نقاط قوت:
راضی بودم از هتل
نقاط ضعف:
نکته منفی ندیدم
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
ندیدم
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
ندیدم
نقاط قوت:
راضی کننده بود
نقاط ضعف:
موردی به چشم نیومد
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
موکت اتاق بسیار کثیف بود
نقاط قوت:
راضی کننده بود
نقاط ضعف:
نکته منفی نداره
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
من چندین ساله هتل اورین انتخاب میکنم نسبت به قیمتش خوبه
نقاط ضعف:
مورد خاصی نداره
نقاط قوت:
همه چیز خوب است
نقاط ضعف:
قیمت کلا بالا است دیگر!
نقاط قوت:
+موقعیت عالی +برخورد کارکنان پذیرش ورستورانها خیلی خوب + wi fiخیلی خوب +منوی خوب صبحانه
نقاط ضعف:
-کمبود نور در راهروها در شب _چکه کردن اتصالات اب
نقاط قوت:
نداشت
نقاط ضعف:
اصلا راضی نبودم
نقاط قوت:
راضی کننده بود
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
رفتار خوب پرسنل، اتاق و به ویژه سرویس بهداشتی بسیار تمیز، کیقیت خیلی خوب و تنوع در سرو صبحاته و فضای تمیز و آرام رستوران
نقاط ضعف:
عدم وجود وای فای در اتاق
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
ندیدم
نقاط قوت:
خیلی عالی بود
نقاط ضعف:
اصلا ندیدم
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
مورد خاصی نداره
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
مشکلی نداشت
نقاط قوت:
برخورد مناسب پیگیری از وضعیت خدمات در اتاق نظافت روزانه
نقاط ضعف:
قیمت نسبتا بالا
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
ندیدم
نقاط قوت:
برخورد پرسنل خوب بود صبحانه نسبت به قیمت خوب بود و سرموقع سرو میشد موقعیت خوب مکانی ،سیستم سرمایشی اتاق تو این گرمای تهران واقعا عالی بود
نقاط ضعف:
نبود قاشق و‌چنگال در اتاق و اینکه اتاق من کنار دستشویی و آسانسور بود و گاها سروصدا اذیت میکرد
نقاط قوت:
نظافت خوبی دارد برخورد کارمندان عالی
نقاط ضعف:
عدم رزرو توسط سایت و اعلام به هتل که باعث شد ۱ ساعت دیرتر اتاق در تحویل بگیرم (۲ بامداد)
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
چیز خاصی نبود
نقاط قوت:
همه چی عالی بود کاملا راضی بودم
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی نداره هتل
خیللی عالی ممنون از زحمات شما عزیزان
هتل خوبی بود. صبحانه کامل و قابل قبولی داشت. دسترسی عالی به مترو و تاکسی و اتوبوس داشت و علی رغم قرار گرفتن در نزدیکی میدان انقلاب، به هیچ وجه سر و صدا مایه سلب آسایش نبود.
با سلام....من در پاییز 97 به اتفاق خانواده از این هتل استفاده کردم...هتل از نظر دسترسی به مرکز شهر بسیار مناسب بود و با وجود اینکه هتلی کوچک در کوچه بن بست کوچکی بود که در نگاه اول بسیار ناراحت کننده به نظر میرسید اما نظافتٰٰٰ. پارکینگ اختصاصی.رستوران اختصاصی و مهمتر از همه برخورد بسیار خوب و دلنشین کارکنان هتل اقامت خوبی را برای ما در این هتل به جا گذاشت.....البته اگر اتاق بزرگ مد نظر شما باشد این هتل را پیشنهاد نمیکنم چون سایز اتاقها کوچک است در غیر اینصورت با توجه به قیمت هتلی مناسب و درخور است....
سلام. روز شما بخیر. خوشحالم که میتونم کمکتون کنم. همون طور که نمره دادم واقعأ بود.حقیقتش یه سری سال 95 رفتیم با خانواده که علیرغم کیفیت خوب همه چیز اما مقداری اتاق قدیمی بود. اما امسال که رفتم اتاقم طبقه1 بود.... در یک کلام.... فوق العاده. کیفیت اتاق و طراحی عالی. صبحانه حرفه ای و به راحتی اون چیزی که یک سفر کاری حتی خارجی نیاز داره توی صبحانه موجود بود. کیفیت غذای رستوران نهار با این قیمت مناسب .... واقعأ خوب بود. امیدوارم تمامی طبقات خوب باشه. ولی من از اتاق سینگل طبقه1 که امسال رفتم رضایت کامل داشتم. دسترسی هم که 👍 خوش بگذره به شما. در ضمن من سعی میکنم خوشبین باشم و حق و انصاف رو تو نظر دادنم به شما رعایت کنم
باسلام کارکنان هتل اصلا حرفه ای نیستن مخصوصا که در رستوران بطور خیلی بلند باهم صحبت وشوخی می کنند که اصلا در شان یک هتل نیست و رفتارشون هم با میهمانان هتل رضایت بخش نیست.در ضمن قیمت هتل کمی نسبت به کیفیتش بالاست.
از نظر ارزش نسبت به قیمت خوب است و دسترسی به نقاط نیز عالی اس هم نزدیک به مترو انقلاب و هم محل اجتماع تاکسی روبروی کوچه مجد
خوب است
نقاط قوت:
شرایط کلی ایده آل و خوب
نقاط ضعف:
دعوای شدید و بکار بردن الفاظ رکیک مدیر هتل با خدمتکار در ساعت صرف صبحانه که باعث بهم خوردن آرامش حاضرین شد
نقاط قوت:
پذیرش و رستوران و صبحانه در حد عالی بود
نقاط ضعف:
شیرآلات سرویس بهداشتی مطلوب نبود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل اورین تهران

مهمانان هتل اورین تهران در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل اورین تهران از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل اورین تهران بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل اورین تهران رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل اورین تهران را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.