هتل اورین تهران

تهران، خیابان انقلاب، ابتدای کارگر شمالی، کوچه مجد
3.2
امتیاز کاربران
83
نظرات کاربران

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل اورین تهران

اورین-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
هتل یار
281,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
281,000
تومان
8 اسفند
جمعه
281,000
تومان
9 اسفند
شنبه
281,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
281,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
281,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
281,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
281,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
281,000
تومان
15 اسفند
جمعه
281,000
تومان
16 اسفند
شنبه
281,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
281,000
تومان
ای‌گردش
292,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
292,000
تومان
8 اسفند
جمعه
292,000
تومان
9 اسفند
شنبه
292,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
292,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
292,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
292,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
292,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
292,000
تومان
15 اسفند
جمعه
292,000
تومان
16 اسفند
شنبه
292,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
292,000
تومان
اقامت 24
292,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
292,000
تومان
8 اسفند
جمعه
292,000
تومان
9 اسفند
شنبه
292,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
292,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
292,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
292,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
292,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
292,000
تومان
15 اسفند
جمعه
292,000
تومان
16 اسفند
شنبه
292,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
292,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
اورین-دوتخته توئین
دوتخته توئین
ای‌گردش
452,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
452,000
تومان
8 اسفند
جمعه
452,000
تومان
9 اسفند
شنبه
452,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
452,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
452,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
452,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
452,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
452,000
تومان
15 اسفند
جمعه
452,000
تومان
16 اسفند
شنبه
452,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
452,000
تومان
اورین-دوتخته دابل
دوتخته دابل
هتل یار
443,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
443,000
تومان
8 اسفند
جمعه
443,000
تومان
9 اسفند
شنبه
443,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
443,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
443,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
443,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
443,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
443,000
تومان
15 اسفند
جمعه
443,000
تومان
16 اسفند
شنبه
443,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
443,000
تومان
ای‌گردش
452,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
452,000
تومان
8 اسفند
جمعه
452,000
تومان
9 اسفند
شنبه
452,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
452,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
452,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
452,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
452,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
452,000
تومان
15 اسفند
جمعه
452,000
تومان
16 اسفند
شنبه
452,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
452,000
تومان
اقامت 24
452,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
452,000
تومان
8 اسفند
جمعه
452,000
تومان
9 اسفند
شنبه
452,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
452,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
452,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
452,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
452,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
452,000
تومان
15 اسفند
جمعه
452,000
تومان
16 اسفند
شنبه
452,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
452,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
اورین-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
هتل یار
561,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
561,000
تومان
8 اسفند
جمعه
561,000
تومان
9 اسفند
شنبه
561,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
561,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
561,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
561,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
561,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
561,000
تومان
15 اسفند
جمعه
561,000
تومان
16 اسفند
شنبه
561,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
561,000
تومان
اقامت 24
570,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
570,000
تومان
8 اسفند
جمعه
570,000
تومان
9 اسفند
شنبه
570,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
570,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
570,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
570,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
570,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
570,000
تومان
15 اسفند
جمعه
570,000
تومان
16 اسفند
شنبه
570,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
570,000
تومان
ای‌گردش
570,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
570,000
تومان
8 اسفند
جمعه
570,000
تومان
9 اسفند
شنبه
570,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
570,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
570,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
570,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
570,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
570,000
تومان
15 اسفند
جمعه
570,000
تومان
16 اسفند
شنبه
570,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
570,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل اورین تهران

اعلام حریق
تاکسی سرویس شبانه روزی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
كتابخانه
روم سرويس 24 ساعته
نمای خیابان
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
خدمات اینترنتی
تلويزيون LCD در لابی
زمین ورزشی
جكوزی
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
چايخانه سنتی
خدمات باربري
روم سرويس
رستوران در هتل
تلفن
دمپایی
حوله
مینی بار
یخچال
اینترنت در اتاق
کپسول آتش‌نشانی در لابی
پنجره
تلویزیون lcd
ترانسفر از هتل به فرودگاه
ترانسفر از فرودگاه به هتل
صندوق امانات در لابی
پارکینگ در اطراف هتل
کپسول آتشنشانی در راهرو
روزنامه رایگان
اینترنت با سرعت بالا
پارکینگ سر پوشیده با ظرفیت محدود
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
مسلط به زبان ترکی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
خدمات پزشكي
نهار در اتاق
ميز
سیستم تهویه مطبوع
اتاق چمدان
ماساژ
جعبه کمک های اولیه
سیستم گرمایشی سرمایشی
اینترنت در لابی
ماهواره
رستوران
سونا
استخر
تاکسی سرویس
پارکینگ
نمازخانه
خدمات تور
آسانسور
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
آژانس مسافرتی
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
فتوکپی
کافی‌شاپ
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
مسلط به زبان انگليسی
اینترنت در قسمت لابی
تلويزيون LED در لابی
اينترنت در لابی
كافی شاپ
پاركينگ
مبل
خدمات خشکشویی
وسایل بدنسازی
صبحانه رایگان
مینی بار رایگان
کافی نت
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
حمام
فروشگاه
روزنامه
آرایشگاه
تلفن در اتاق
کافی شاپ
مرکز خرید
اتاق سیگار
لابی
اتاق بازی
رستوران ایرانی
پله اضطراری
دستگاه واکس کفش
تلفن
سالن ورزشی
فضای سبز
حمام

آدرس هتل اورین تهران روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل اورین تهران

(83 نظر)
نقاط قوت:
دسترسی خوب و قیمت مناسب
نقاط ضعف:
دسترسی خوب و قیمت مناسب
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
برخورد خوب پرسنل
من سه بار در این هتل اقامت داشتم، اتاقی که در طبقه سوم بود، عالی بود اما دفعه آخر طبقه پنجم بود که شدیدا ضعف داشت، روبروی سرویس بهداشتی راهرو بود و تا صبح بوی بد داخل اتاق من بود، سرویس بهداشتی خیلییییییی قدیمی داشت (دوش و توالت فرنگی و...) و به خاطر نبود سشوار من نتونستم دوش بگیرم
نقاط قوت:
نظافت مخصوصا در ایام کرونا و برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
نظافت مخصوصا در ایام کرونا و برخورد خوب پرسنل
رفتار کارکنان هتل و فضای هتل و غذای رستوران و تمیزی اتاق بسیار خوب بود، فقط اتاق کمی سرد بود .
همه چی خوب بود رفتار پرسنل عااالی
میهمان داری شان خوب بود. محترمانه و با سرعت پاسخگویی بالا.بخصوص خانم جوانی که مسئول سرو صبحانه بودند. حمام و دستشویی بسیار تمیز بود. امکانات بهداشتی و استحمام خوب بود. وسایل اتاق مثل صندلی و میز ها قدیمی بود و کهنه بنطر می رسیدند.‌ فصای هتل قدیمی بود. آسانسور ، نور راهروها کم بود و جشمی چراغ دیر روشن‌میشد و من تنها که بودم کمی ترسیدم. قفل درب اتاق ها قدیمی بود و ایمنی لازم را نداشت. به درخواستم ملحفه ها را سریعا تعویض کردند. سیستم گرمایش و آبگرم عالی بود. به نسبت قیمت خوب بود و شب آرامی را گذراندم.
همه چی خوب بود ‌دسترسی به مکان مورد نظر
برخورد کارکنان عالی ساختمان اتاق در قسمت حمام دارای نم و ترکیدگی گچ دیوار نبود مایع دستشویی در سرویس بهداشتی بسته نشدن درب سرویس بهداشتی
کیفیت خوب، اتاق و محیط تمیز. و به نسبت قیمت کیفیت خوب
عدم روشنایی کافی در اتاق ، وجود فقط یک غذا در منوی رستوران(جوجه کباب) ،، نبود مهر و سجاده ، بسته نشدن درب دستشویی ،، نبود وایفای رایگان در هتل
۲ تا مشکل اساسی داشت یخچال داخل اتاق ها به جای سرما گرما میدن و کولر گازی که تو اتاق بود خیلی خیلی ضعیف بود که میشه گفت با این که روشن بود نتونستیم از گرما بخوابیم
سپاس از مدیریت و پرسنل محترم فضایی ارام و پرسنلی با اخلاق
کارکنان بیش از اندازه مودب و خوش مشرب بودند،کولر گازی خنک، اتاق ها نور گیر و پرده های ضخیم جهت تاریک کردن داشت،بوی مطبوع و سکوت هتل و بهداشت واقعا در حد هتل چهار ستاره بود. سپاسگزارم
همه چی در حد متوسط
یه مقدار اون بنده خدایی ک میاد در اتاق رو باز میکنه . بخنده بد نیس ... قیافه ها همه دمق . کلید دار ها عالی بودن
در کل راضی بودم
به نسبت قیمت صبحانه عالی دارد و همکاری برای پارکینگ خیلی عالی بود در کل من نظرم مثبته اتاقش بسیار تمیزه و برخورد پرسنل هم خوبه.
بابخشها زیادارتباط نداشتم فقط شام سفارش دادم که اصلا غذاکیفیت مناسب نداشت و ازلحاظ قیمت خیلی بالا بود ولی برخوردکارکنان بسیارخوب و مودبانه بود
در کل متوسط بود.شام و کافی شاپ گرون داشت
سلام.اتاق واقعا سرد بود و بنده سرما خوردم. حوله هم جهت استحمام در اتاق نبود. در دو سفر اخیر به این هتل این مشکل وجود داشت.
رفتار بسیار مناسب و در شان هتل.
برخورد کارکنان مودبانه و عالی بود
ارتباط زیادی با کارکنان نداشتم.درکل خوب بوده..
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
موردی نبود
نقاط قوت:
رضایت بخش بود
نقاط ضعف:
موردی نبود
بسیار منظم و خوب فقط اینترنت وای فای نداره
نقاط قوت:
مناسب بود
نقاط ضعف:
موردی نبود
نقاط قوت:
رضایت بخش بود
نقاط ضعف:
موردی نبود
نقاط قوت:
بسیار عالی بود
نقاط ضعف:
مورد منفی نداشت
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
موردی نبود
نقاط قوت:
رضایت بخش بود
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
بسیار عالی
نقاط ضعف:
فاقد نکته منفی
نقاط قوت:
مناسب بود
نقاط ضعف:
دیده نشد
از هتل و امکانات بطورکلی راضی بودم به جز نظافت نشدن اتاق درحالیکه پول سه شب رو پرداختم اما ۲شب موندم و فقط روز دوم نظافت خواستم که انجام نشد.وبرخورد بد یکی ازکارکنان.
نقاط قوت:
رضایت نداشتم
نقاط ضعف:
خوب نبود بوی شدید سیگار میومد
اتاق بسیار سرد بود. حموم بعلت وجود کلید و پریز برق در کنار دوش بسیار خطرناک بود. اتاق تاریک و نور کم بود و رفتار کارکنان چندان مناسب نبود
نقاط قوت:
معمولی بود
نقاط ضعف:
میتونه بهتر هم باشه
به خاطر موقعیت مکانی هتل برای من رضایتبخش بود.
نقاط قوت:
مطلوب بود
نقاط ضعف:
چیزی مشاهده نشد
نقاط قوت:
هتل خوب بود نظافت خوب بود
نقاط ضعف:
بوی سیگار داخل راهرو هتل میومد که اگر اسپری خوشبو کننده استفاده کنن خیلی خوب میشه هزینه های داخل هتل بالاست
نقاط قوت:
خیلی عالی و خوب بود
نقاط ضعف:
اصلا ندیدم
عالی بود
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
مشکل خاصی نداشت
سلام ضمن تشکر از پرسنل هتل اورین در طی مدت اقامتم و کسب تجربه خوب، تنها نکته ای که متوجه شدم قدیمی بودن اتاق های طبقات بالایی به نسبت اتاقهای طبقه سوم است، حتی یکزمان آسانسور برای مدت کوتاهی خراب بود که من مجبور شدم از راه پله ها استفاده کنم، از طبقه سوم به بعد مصالح راه پله ها واقعا متفاوت بود و مشخص بود نیاز به نوسازی دارند، من در اتاقهای ۳۰۵/ ۵۰۲ واگر اشتباه نکنم ۱۰۷ اقامت داشتم و بنظرم بین این سه اتاق ، بهترینشان اتاق ۳۰۵ بود ، اتاق طبقه پنجم قدیمی و از نظر تجهیزات کاملا مشخص بود بروز نیست و اتاق طبقه اول هم از نظر سیستم آبرسانی کف سرویس بهداشتی مشکل داشت، در کل چون مدت اقامت‌هایم طولانی نبود در دو اتاق طبقه اول و پنجم اذیت نشدم منتها برای اقامت بیشتر حتما اعلام تغییر اتاق میدادم. هتل خوبی است منتها واقعا لازم است رسیدگی بیشتری روی اتاق ها داشته باشند که اگر این اتفاق نیفتد به مرور مشتریان خود را از دست خواهند داد.
هتل خوبی بود
همه چیز خوب فقط وای فای ندارد, کتری برقی در اتاق ندارد.
عالی
نسبت به قیمتش هتل خوبیست صبحانه عالی متصل شدن به اینترنت سخت و‌اینترنت ضعیف
عالی بود عالی
نقاط قوت:
معمولی بود
نقاط ضعف:
صبحانه و نظافت اصلا خوب نبود
نقاط قوت:
به نسبت قیمتش خوب بود
نقاط ضعف:
مورد خاصی ندیدم
نقاط قوت:
اصلا راضی نبودیم
نقاط ضعف:
اتاق بسیار کوچیک اصلا نمیشد راه رفت ، کیفیت و امکانات و خدمات ضعیف ، قیمت بالا در حد یک مسافرخونه
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
موردی ندیدم
نقاط قوت:
مطلوب بود
نقاط ضعف:
نکته منفی مشاهده نشد
نقاط قوت:
راضی بودم از هتل
نقاط ضعف:
نکته منفی ندیدم
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
ندیدم
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
ندیدم
نقاط قوت:
راضی کننده بود
نقاط ضعف:
موردی به چشم نیومد
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
موکت اتاق بسیار کثیف بود
نقاط قوت:
راضی کننده بود
نقاط ضعف:
نکته منفی نداره
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
من چندین ساله هتل اورین انتخاب میکنم نسبت به قیمتش خوبه
نقاط ضعف:
مورد خاصی نداره
نقاط قوت:
همه چیز خوب است
نقاط ضعف:
قیمت کلا بالا است دیگر!
نقاط قوت:
+موقعیت عالی +برخورد کارکنان پذیرش ورستورانها خیلی خوب + wi fiخیلی خوب +منوی خوب صبحانه
نقاط ضعف:
-کمبود نور در راهروها در شب _چکه کردن اتصالات اب
نقاط قوت:
نداشت
نقاط ضعف:
اصلا راضی نبودم
نقاط قوت:
راضی کننده بود
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
رفتار خوب پرسنل، اتاق و به ویژه سرویس بهداشتی بسیار تمیز، کیقیت خیلی خوب و تنوع در سرو صبحاته و فضای تمیز و آرام رستوران
نقاط ضعف:
عدم وجود وای فای در اتاق
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
ندیدم
نقاط قوت:
خیلی عالی بود
نقاط ضعف:
اصلا ندیدم
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
مورد خاصی نداره
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
مشکلی نداشت
نقاط قوت:
برخورد مناسب پیگیری از وضعیت خدمات در اتاق نظافت روزانه
نقاط ضعف:
قیمت نسبتا بالا
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
ندیدم
نقاط قوت:
نظافت خوبی دارد برخورد کارمندان عالی
نقاط ضعف:
عدم رزرو توسط سایت و اعلام به هتل که باعث شد ۱ ساعت دیرتر اتاق در تحویل بگیرم (۲ بامداد)
نقاط قوت:
برخورد پرسنل خوب بود صبحانه نسبت به قیمت خوب بود و سرموقع سرو میشد موقعیت خوب مکانی ،سیستم سرمایشی اتاق تو این گرمای تهران واقعا عالی بود
نقاط ضعف:
نبود قاشق و‌چنگال در اتاق و اینکه اتاق من کنار دستشویی و آسانسور بود و گاها سروصدا اذیت میکرد
نقاط قوت:
همه چی عالی بود کاملا راضی بودم
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی نداره هتل
خیللی عالی ممنون از زحمات شما عزیزان
هتل خوبی بود. صبحانه کامل و قابل قبولی داشت. دسترسی عالی به مترو و تاکسی و اتوبوس داشت و علی رغم قرار گرفتن در نزدیکی میدان انقلاب، به هیچ وجه سر و صدا مایه سلب آسایش نبود.
با سلام....من در پاییز 97 به اتفاق خانواده از این هتل استفاده کردم...هتل از نظر دسترسی به مرکز شهر بسیار مناسب بود و با وجود اینکه هتلی کوچک در کوچه بن بست کوچکی بود که در نگاه اول بسیار ناراحت کننده به نظر میرسید اما نظافتٰٰٰ. پارکینگ اختصاصی.رستوران اختصاصی و مهمتر از همه برخورد بسیار خوب و دلنشین کارکنان هتل اقامت خوبی را برای ما در این هتل به جا گذاشت.....البته اگر اتاق بزرگ مد نظر شما باشد این هتل را پیشنهاد نمیکنم چون سایز اتاقها کوچک است در غیر اینصورت با توجه به قیمت هتلی مناسب و درخور است....
سلام. روز شما بخیر. خوشحالم که میتونم کمکتون کنم. همون طور که نمره دادم واقعأ بود.حقیقتش یه سری سال 95 رفتیم با خانواده که علیرغم کیفیت خوب همه چیز اما مقداری اتاق قدیمی بود. اما امسال که رفتم اتاقم طبقه1 بود.... در یک کلام.... فوق العاده. کیفیت اتاق و طراحی عالی. صبحانه حرفه ای و به راحتی اون چیزی که یک سفر کاری حتی خارجی نیاز داره توی صبحانه موجود بود. کیفیت غذای رستوران نهار با این قیمت مناسب .... واقعأ خوب بود. امیدوارم تمامی طبقات خوب باشه. ولی من از اتاق سینگل طبقه1 که امسال رفتم رضایت کامل داشتم. دسترسی هم که 👍 خوش بگذره به شما. در ضمن من سعی میکنم خوشبین باشم و حق و انصاف رو تو نظر دادنم به شما رعایت کنم
باسلام کارکنان هتل اصلا حرفه ای نیستن مخصوصا که در رستوران بطور خیلی بلند باهم صحبت وشوخی می کنند که اصلا در شان یک هتل نیست و رفتارشون هم با میهمانان هتل رضایت بخش نیست.در ضمن قیمت هتل کمی نسبت به کیفیتش بالاست.
نقاط قوت:
شرایط کلی ایده آل و خوب
نقاط ضعف:
دعوای شدید و بکار بردن الفاظ رکیک مدیر هتل با خدمتکار در ساعت صرف صبحانه که باعث بهم خوردن آرامش حاضرین شد
نقاط قوت:
پذیرش و رستوران و صبحانه در حد عالی بود
نقاط ضعف:
شیرآلات سرویس بهداشتی مطلوب نبود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل اورین تهران

مهمانان هتل اورین تهران در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل اورین تهران از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل اورین تهران بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل اورین تهران رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل اورین تهران را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.