هتل اورین تهران

تهران، خیابان انقلاب، ابتدای کارگر شمالی، کوچه مجد
3.2
امتیاز کاربران
83
نظرات کاربران

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل اورین تهران

اورین-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
ای‌گردش
219,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
219,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
219,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
219,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
219,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
219,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
219,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
219,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
219,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
219,000
تومان
1 خرداد
شنبه
219,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
219,000
تومان
هتل یار
259,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
259,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
259,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
259,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
259,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
259,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
259,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
259,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
259,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
259,000
تومان
1 خرداد
شنبه
419,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
419,000
تومان
اقامت 24
345,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
345,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
345,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
345,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
345,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
345,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
345,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
345,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
345,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
345,000
تومان
1 خرداد
شنبه
345,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
345,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
24 اردیبهشت
جمعه
ظرفیت تکمیل
25 اردیبهشت
شنبه
ظرفیت تکمیل
26 اردیبهشت
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 اردیبهشت
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 اردیبهشت
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 اردیبهشت
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 اردیبهشت
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 اردیبهشت
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
اورین-دوتخته توئین
دوتخته توئین
ای‌گردش
340,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
340,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
340,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
340,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
340,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
340,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
340,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
340,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
340,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
340,000
تومان
1 خرداد
شنبه
340,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
340,000
تومان
اورین-دوتخته دابل
دوتخته دابل
ای‌گردش
340,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
340,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
340,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
340,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
340,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
340,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
340,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
340,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
340,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
340,000
تومان
1 خرداد
شنبه
340,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
340,000
تومان
هتل یار
406,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
406,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
406,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
406,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
406,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
406,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
406,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
406,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
406,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
406,000
تومان
1 خرداد
شنبه
660,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
660,000
تومان
اقامت 24
529,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
529,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
529,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
529,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
529,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
529,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
529,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
529,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
529,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
529,000
تومان
1 خرداد
شنبه
529,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
529,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
24 اردیبهشت
جمعه
ظرفیت تکمیل
25 اردیبهشت
شنبه
ظرفیت تکمیل
26 اردیبهشت
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 اردیبهشت
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 اردیبهشت
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 اردیبهشت
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 اردیبهشت
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 اردیبهشت
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
اورین-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ای‌گردش
428,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
428,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
428,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
428,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
428,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
428,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
428,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
428,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
428,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
428,000
تومان
1 خرداد
شنبه
428,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
428,000
تومان
هتل یار
510,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
510,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
510,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
510,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
510,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
510,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
510,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
510,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
510,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
510,000
تومان
1 خرداد
شنبه
837,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
837,000
تومان
اقامت 24
672,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
672,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
672,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
672,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
672,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
672,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
672,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
672,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
672,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
672,000
تومان
1 خرداد
شنبه
672,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
672,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
24 اردیبهشت
جمعه
ظرفیت تکمیل
25 اردیبهشت
شنبه
ظرفیت تکمیل
26 اردیبهشت
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 اردیبهشت
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 اردیبهشت
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 اردیبهشت
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 اردیبهشت
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 اردیبهشت
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل اورین تهران

اعلام حریق
تاکسی سرویس شبانه روزی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
كتابخانه
روم سرويس 24 ساعته
نمای خیابان
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
خدمات اینترنتی
تلويزيون LCD در لابی
زمین ورزشی
جكوزی
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
چايخانه سنتی
خدمات باربري
روم سرويس
رستوران در هتل
تلفن
دمپایی
حوله
مینی بار
یخچال
اینترنت در اتاق
کپسول آتش‌نشانی در لابی
پنجره
تلویزیون lcd
ترانسفر از هتل به فرودگاه
ترانسفر از فرودگاه به هتل
صندوق امانات در لابی
پارکینگ در اطراف هتل
کپسول آتشنشانی در راهرو
روزنامه رایگان
اینترنت با سرعت بالا
پارکینگ سر پوشیده با ظرفیت محدود
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
مسلط به زبان ترکی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
خدمات پزشكي
نهار در اتاق
ميز
سیستم تهویه مطبوع
اتاق چمدان
ماساژ
جعبه کمک های اولیه
سیستم گرمایشی سرمایشی
اینترنت در لابی
ماهواره
رستوران
سونا
استخر
تاکسی سرویس
پارکینگ
نمازخانه
خدمات تور
آسانسور
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
آژانس مسافرتی
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
فتوکپی
کافی‌شاپ
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
مسلط به زبان انگليسی
اینترنت در قسمت لابی
تلويزيون LED در لابی
اينترنت در لابی
كافی شاپ
پاركينگ
مبل
خدمات خشکشویی
وسایل بدنسازی
صبحانه رایگان
مینی بار رایگان
کافی نت
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
حمام
فروشگاه
روزنامه
آرایشگاه
تلفن در اتاق
کافی شاپ
مرکز خرید
اتاق سیگار
لابی
اتاق بازی
رستوران ایرانی
پله اضطراری
دستگاه واکس کفش
تلفن
سالن ورزشی
فضای سبز
حمام

آدرس هتل اورین تهران روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل اورین تهران

(83 نظر)
نقاط قوت:
برخورد مناسب پرسنل موقعیت مکانی خوب و قیمت خوب
نقاط ضعف:
نبودن مایع دستشویی و مایه ضدعفونی کننده درون سرویس ها
نقاط قوت:
فقط نزدیک میدان انقلاب است
نقاط ضعف:
فقط نزدیک میدان انقلاب است
نقاط قوت:
تمیز
نقاط ضعف:
ندارد
رفتار کارکنان هتل و فضای هتل و غذای رستوران و تمیزی اتاق بسیار خوب بود.
همه چی عالی و خوب بود نظافت عالی اتاقها تمییز و عالی بود
نقاط قوت:
دسترسی خوب و قیمت مناسب
نقاط ضعف:
دسترسی خوب و قیمت مناسب
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
برخورد خوب پرسنل
من سه بار در این هتل اقامت داشتم، اتاقی که در طبقه سوم بود، عالی بود اما دفعه آخر طبقه پنجم بود که شدیدا ضعف داشت، روبروی سرویس بهداشتی راهرو بود و تا صبح بوی بد داخل اتاق من بود، سرویس بهداشتی خیلییییییی قدیمی داشت (دوش و توالت فرنگی و...) و به خاطر نبود سشوار من نتونستم دوش بگیرم
نقاط قوت:
نظافت مخصوصا در ایام کرونا و برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
نظافت مخصوصا در ایام کرونا و برخورد خوب پرسنل
برخورد مناسب، فقط ساعت ۴ صبح با اطلاعات تماس کرفتم نبودن بوفه ندارد
رفتار کارکنان هتل و فضای هتل و غذای رستوران و تمیزی اتاق بسیار خوب بود، فقط اتاق کمی سرد بود .
همه چی خوب بود رفتار پرسنل عااالی
میهمان داری شان خوب بود. محترمانه و با سرعت پاسخگویی بالا.بخصوص خانم جوانی که مسئول سرو صبحانه بودند. حمام و دستشویی بسیار تمیز بود. امکانات بهداشتی و استحمام خوب بود. وسایل اتاق مثل صندلی و میز ها قدیمی بود و کهنه بنطر می رسیدند.‌ فصای هتل قدیمی بود. آسانسور ، نور راهروها کم بود و جشمی چراغ دیر روشن‌میشد و من تنها که بودم کمی ترسیدم. قفل درب اتاق ها قدیمی بود و ایمنی لازم را نداشت. به درخواستم ملحفه ها را سریعا تعویض کردند. سیستم گرمایش و آبگرم عالی بود. به نسبت قیمت خوب بود و شب آرامی را گذراندم.
همه چی خوب بود ‌دسترسی به مکان مورد نظر
برخورد کارکنان عالی ساختمان اتاق در قسمت حمام دارای نم و ترکیدگی گچ دیوار نبود مایع دستشویی در سرویس بهداشتی بسته نشدن درب سرویس بهداشتی
کیفیت خوب، اتاق و محیط تمیز. و به نسبت قیمت کیفیت خوب
عدم روشنایی کافی در اتاق ، وجود فقط یک غذا در منوی رستوران(جوجه کباب) ،، نبود مهر و سجاده ، بسته نشدن درب دستشویی ،، نبود وایفای رایگان در هتل
۲ تا مشکل اساسی داشت یخچال داخل اتاق ها به جای سرما گرما میدن و کولر گازی که تو اتاق بود خیلی خیلی ضعیف بود که میشه گفت با این که روشن بود نتونستیم از گرما بخوابیم
سپاس از مدیریت و پرسنل محترم فضایی ارام و پرسنلی با اخلاق
کارکنان بیش از اندازه مودب و خوش مشرب بودند،کولر گازی خنک، اتاق ها نور گیر و پرده های ضخیم جهت تاریک کردن داشت،بوی مطبوع و سکوت هتل و بهداشت واقعا در حد هتل چهار ستاره بود. سپاسگزارم
همه چی در حد متوسط
یه مقدار اون بنده خدایی ک میاد در اتاق رو باز میکنه . بخنده بد نیس ... قیافه ها همه دمق . کلید دار ها عالی بودن
در کل راضی بودم
به نسبت قیمت صبحانه عالی دارد و همکاری برای پارکینگ خیلی عالی بود در کل من نظرم مثبته اتاقش بسیار تمیزه و برخورد پرسنل هم خوبه.
بابخشها زیادارتباط نداشتم فقط شام سفارش دادم که اصلا غذاکیفیت مناسب نداشت و ازلحاظ قیمت خیلی بالا بود ولی برخوردکارکنان بسیارخوب و مودبانه بود
در کل متوسط بود.شام و کافی شاپ گرون داشت
سلام.اتاق واقعا سرد بود و بنده سرما خوردم. حوله هم جهت استحمام در اتاق نبود. در دو سفر اخیر به این هتل این مشکل وجود داشت.
رفتار بسیار مناسب و در شان هتل.
برخورد کارکنان مودبانه و عالی بود
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
موردی نبود
ارتباط زیادی با کارکنان نداشتم.درکل خوب بوده..
نقاط قوت:
رضایت بخش بود
نقاط ضعف:
موردی نبود
بسیار منظم و خوب فقط اینترنت وای فای نداره
نقاط قوت:
رضایت بخش بود
نقاط ضعف:
موردی نبود
نقاط قوت:
بسیار عالی بود
نقاط ضعف:
مورد منفی نداشت
نقاط قوت:
مناسب بود
نقاط ضعف:
موردی نبود
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
موردی نبود
نقاط قوت:
رضایت بخش بود
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
بسیار عالی
نقاط ضعف:
فاقد نکته منفی
نقاط قوت:
مناسب بود
نقاط ضعف:
دیده نشد
نقاط قوت:
رضایت نداشتم
نقاط ضعف:
خوب نبود بوی شدید سیگار میومد
از هتل و امکانات بطورکلی راضی بودم به جز نظافت نشدن اتاق درحالیکه پول سه شب رو پرداختم اما ۲شب موندم و فقط روز دوم نظافت خواستم که انجام نشد.وبرخورد بد یکی ازکارکنان.
اتاق بسیار سرد بود. حموم بعلت وجود کلید و پریز برق در کنار دوش بسیار خطرناک بود. اتاق تاریک و نور کم بود و رفتار کارکنان چندان مناسب نبود
نقاط قوت:
معمولی بود
نقاط ضعف:
میتونه بهتر هم باشه
به خاطر موقعیت مکانی هتل برای من رضایتبخش بود.
نقاط قوت:
مطلوب بود
نقاط ضعف:
چیزی مشاهده نشد
نقاط قوت:
خیلی عالی و خوب بود
نقاط ضعف:
اصلا ندیدم
نقاط قوت:
هتل خوب بود نظافت خوب بود
نقاط ضعف:
بوی سیگار داخل راهرو هتل میومد که اگر اسپری خوشبو کننده استفاده کنن خیلی خوب میشه هزینه های داخل هتل بالاست
عالی بود
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
مشکل خاصی نداشت
سلام ضمن تشکر از پرسنل هتل اورین در طی مدت اقامتم و کسب تجربه خوب، تنها نکته ای که متوجه شدم قدیمی بودن اتاق های طبقات بالایی به نسبت اتاقهای طبقه سوم است، حتی یکزمان آسانسور برای مدت کوتاهی خراب بود که من مجبور شدم از راه پله ها استفاده کنم، از طبقه سوم به بعد مصالح راه پله ها واقعا متفاوت بود و مشخص بود نیاز به نوسازی دارند، من در اتاقهای ۳۰۵/ ۵۰۲ واگر اشتباه نکنم ۱۰۷ اقامت داشتم و بنظرم بین این سه اتاق ، بهترینشان اتاق ۳۰۵ بود ، اتاق طبقه پنجم قدیمی و از نظر تجهیزات کاملا مشخص بود بروز نیست و اتاق طبقه اول هم از نظر سیستم آبرسانی کف سرویس بهداشتی مشکل داشت، در کل چون مدت اقامت‌هایم طولانی نبود در دو اتاق طبقه اول و پنجم اذیت نشدم منتها برای اقامت بیشتر حتما اعلام تغییر اتاق میدادم. هتل خوبی است منتها واقعا لازم است رسیدگی بیشتری روی اتاق ها داشته باشند که اگر این اتفاق نیفتد به مرور مشتریان خود را از دست خواهند داد.
عالی
عالی بود عالی
نقاط قوت:
معمولی بود
نقاط ضعف:
صبحانه و نظافت اصلا خوب نبود
نقاط قوت:
اصلا راضی نبودیم
نقاط ضعف:
اتاق بسیار کوچیک اصلا نمیشد راه رفت ، کیفیت و امکانات و خدمات ضعیف ، قیمت بالا در حد یک مسافرخونه
نقاط قوت:
به نسبت قیمتش خوب بود
نقاط ضعف:
مورد خاصی ندیدم
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
موردی ندیدم
نقاط قوت:
مطلوب بود
نقاط ضعف:
نکته منفی مشاهده نشد
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
ندیدم
نقاط قوت:
راضی بودم از هتل
نقاط ضعف:
نکته منفی ندیدم
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
ندیدم
نقاط قوت:
راضی کننده بود
نقاط ضعف:
موردی به چشم نیومد
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
موکت اتاق بسیار کثیف بود
نقاط قوت:
راضی کننده بود
نقاط ضعف:
نکته منفی نداره
نقاط قوت:
من چندین ساله هتل اورین انتخاب میکنم نسبت به قیمتش خوبه
نقاط ضعف:
مورد خاصی نداره
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
همه چیز خوب است
نقاط ضعف:
قیمت کلا بالا است دیگر!
نقاط قوت:
+موقعیت عالی +برخورد کارکنان پذیرش ورستورانها خیلی خوب + wi fiخیلی خوب +منوی خوب صبحانه
نقاط ضعف:
-کمبود نور در راهروها در شب _چکه کردن اتصالات اب
نقاط قوت:
نداشت
نقاط ضعف:
اصلا راضی نبودم
نقاط قوت:
راضی کننده بود
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
رفتار خوب پرسنل، اتاق و به ویژه سرویس بهداشتی بسیار تمیز، کیقیت خیلی خوب و تنوع در سرو صبحاته و فضای تمیز و آرام رستوران
نقاط ضعف:
عدم وجود وای فای در اتاق
نقاط قوت:
خیلی عالی بود
نقاط ضعف:
اصلا ندیدم
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
ندیدم
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
مورد خاصی نداره
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
مشکلی نداشت
نقاط قوت:
برخورد مناسب پیگیری از وضعیت خدمات در اتاق نظافت روزانه
نقاط ضعف:
قیمت نسبتا بالا
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
ندیدم
نقاط قوت:
نظافت خوبی دارد برخورد کارمندان عالی
نقاط ضعف:
عدم رزرو توسط سایت و اعلام به هتل که باعث شد ۱ ساعت دیرتر اتاق در تحویل بگیرم (۲ بامداد)
خیللی عالی ممنون از زحمات شما عزیزان
هتل خوبی بود. صبحانه کامل و قابل قبولی داشت. دسترسی عالی به مترو و تاکسی و اتوبوس داشت و علی رغم قرار گرفتن در نزدیکی میدان انقلاب، به هیچ وجه سر و صدا مایه سلب آسایش نبود.
با سلام....من در پاییز 97 به اتفاق خانواده از این هتل استفاده کردم...هتل از نظر دسترسی به مرکز شهر بسیار مناسب بود و با وجود اینکه هتلی کوچک در کوچه بن بست کوچکی بود که در نگاه اول بسیار ناراحت کننده به نظر میرسید اما نظافتٰٰٰ. پارکینگ اختصاصی.رستوران اختصاصی و مهمتر از همه برخورد بسیار خوب و دلنشین کارکنان هتل اقامت خوبی را برای ما در این هتل به جا گذاشت.....البته اگر اتاق بزرگ مد نظر شما باشد این هتل را پیشنهاد نمیکنم چون سایز اتاقها کوچک است در غیر اینصورت با توجه به قیمت هتلی مناسب و درخور است....
سلام. روز شما بخیر. خوشحالم که میتونم کمکتون کنم. همون طور که نمره دادم واقعأ بود.حقیقتش یه سری سال 95 رفتیم با خانواده که علیرغم کیفیت خوب همه چیز اما مقداری اتاق قدیمی بود. اما امسال که رفتم اتاقم طبقه1 بود.... در یک کلام.... فوق العاده. کیفیت اتاق و طراحی عالی. صبحانه حرفه ای و به راحتی اون چیزی که یک سفر کاری حتی خارجی نیاز داره توی صبحانه موجود بود. کیفیت غذای رستوران نهار با این قیمت مناسب .... واقعأ خوب بود. امیدوارم تمامی طبقات خوب باشه. ولی من از اتاق سینگل طبقه1 که امسال رفتم رضایت کامل داشتم. دسترسی هم که 👍 خوش بگذره به شما. در ضمن من سعی میکنم خوشبین باشم و حق و انصاف رو تو نظر دادنم به شما رعایت کنم
نقاط قوت:
شرایط کلی ایده آل و خوب
نقاط ضعف:
دعوای شدید و بکار بردن الفاظ رکیک مدیر هتل با خدمتکار در ساعت صرف صبحانه که باعث بهم خوردن آرامش حاضرین شد
نقاط قوت:
پذیرش و رستوران و صبحانه در حد عالی بود
نقاط ضعف:
شیرآلات سرویس بهداشتی مطلوب نبود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل اورین تهران

مهمانان هتل اورین تهران در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل اورین تهران از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل اورین تهران بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل اورین تهران رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل اورین تهران را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.