مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آرمان تهران

آرمان-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اقامت 24
275,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
275,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
275,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
275,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
275,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
275,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
275,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
275,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
275,000
تومان
1 خرداد
شنبه
275,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
275,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
275,000
تومان
ای‌گردش
275,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
275,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
275,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
275,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
275,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
275,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
275,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
275,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
275,000
تومان
1 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
276,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
276,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
276,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
276,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
276,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
276,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
276,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
276,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
276,000
تومان
1 خرداد
شنبه
339,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
339,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
339,000
تومان
آرمان-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
ای‌گردش
326,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
326,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
326,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
326,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
326,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
326,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
326,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
326,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
326,000
تومان
1 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
327,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
327,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
327,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
327,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
327,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
327,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
327,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
327,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
327,000
تومان
1 خرداد
شنبه
496,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
496,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
496,000
تومان
اقامت 24
327,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
327,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
327,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
327,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
327,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
327,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
327,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
327,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
327,000
تومان
1 خرداد
شنبه
327,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
327,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
327,000
تومان
آرمان-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
327,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
327,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
327,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
327,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
327,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
327,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
327,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
327,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
327,000
تومان
1 خرداد
شنبه
327,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
327,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
327,000
تومان
هتل یار
327,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
327,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
327,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
327,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
327,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
327,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
327,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
327,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
327,000
تومان
1 خرداد
شنبه
496,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
496,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
496,000
تومان
آرمان-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ای‌گردش
412,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
412,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
412,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
412,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
412,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
412,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
412,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
412,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
412,000
تومان
1 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
413,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
413,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
413,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
413,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
413,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
413,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
413,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
413,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
413,000
تومان
1 خرداد
شنبه
628,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
628,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
628,000
تومان
اقامت 24
418,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
418,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
418,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
418,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
418,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
418,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
418,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
418,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
418,000
تومان
1 خرداد
شنبه
418,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
418,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
418,000
تومان
آرمان-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
اقامت 24
480,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
480,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
480,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
480,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
480,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
480,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
480,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
480,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
480,000
تومان
1 خرداد
شنبه
480,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
480,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
480,000
تومان
آرمان-سوئیت چهار نفره
سوئیت چهار نفره
ای‌گردش
502,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
502,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
502,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
502,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
502,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
502,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
502,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
502,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
502,000
تومان
1 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
502,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
502,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
502,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
502,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
502,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
502,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
502,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
502,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
502,000
تومان
1 خرداد
شنبه
765,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
765,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
765,000
تومان
اقامت 24
505,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
505,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
505,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
505,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
505,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
505,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
505,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
505,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
505,000
تومان
1 خرداد
شنبه
505,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
505,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
505,000
تومان
آرمان-سوئیت پنج نفره
سوئیت پنج نفره
ای‌گردش
580,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
580,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
580,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
580,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
580,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
580,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
580,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
580,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
580,000
تومان
1 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
580,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
580,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
580,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
580,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
580,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
580,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
580,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
580,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
580,000
تومان
1 خرداد
شنبه
885,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
885,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
885,000
تومان
اقامت 24
585,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
585,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
585,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
585,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
585,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
585,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
585,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
585,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
585,000
تومان
1 خرداد
شنبه
585,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
585,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
585,000
تومان

امکانات اتاق های هتل آرمان تهران

اعلام حریق
پارک کودک
روم سرويس 24 ساعته
نمای خیابان
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
خدمات اینترنتی
تبديل ارز
تلويزيون LCD در لابی
اينترنت در اتاق
تاکسی سرویس شبانه روزی
زمین ورزشی
گیم نت
آتلیه
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
خدمات اتو
روم سرويس
كتابخانه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
مسلط به زبان انگليسی
روزنامه رایگان
تلفن
دمپایی
حوله
مینی بار
یخچال
اینترنت در اتاق
پنجره
تلویزیون lcd
اجاره اتومبیل
صندوق امانات در لابی
رستوران در هتل
پارکینگ در اطراف هتل
اینترنت با سرعت بالا
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
مسلط به زبان ترکی استانبولی
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
خدمات باربري
جكوزی
چايخانه سنتی
نمای کوچه
ميز
اينترنت در لابی
سیستم تهویه مطبوع
نمازخانه
اتاق چمدان
ماساژ
جعبه کمک های اولیه
سیستم گرمایشی سرمایشی
رمپ جهت ویلچر معلولین
اینترنت در لابی
رستوران
سونا
استخر
تاکسی سرویس
آسانسور
خدمات تور
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
آژانس مسافرتی
کافی شاپ 24 ساعته
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
تلویزیون LED در لابی
فتوکپی
کافی‌شاپ
روزنامه
كافی شاپ
آرایشگاه
پاركينگ
مبل
خدمات خشکشویی
وسایل بدنسازی
صبحانه رایگان
مینی بار رایگان
کافی نت
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
حمام
اینترنت در قسمت لابی
فروشگاه
خشکشویی
فضای سبز
سوئیت
تلفن در اتاق
کافی شاپ
اینترنت
مرکز خرید
اتاق سیگار
لابی
اتاق بازی
پله اضطراری
دستگاه واکس کفش
تلفن
سالن ورزشی
حمام

آدرس هتل آرمان تهران روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل آرمان تهران

(37 نظر)
نقاط قوت:
غذا فوق العاده خوشمزه بود ، صبحانه خوشمزه ایی سرو میشد ، کارکنان های مهربون و خوش رفتار کولر ، تلویزیون ،اتاق تمیز ...
نقاط ضعف:
غذا فوق العاده خوشمزه بود ، صبحانه خوشمزه ایی سرو میشد ، کارکنان های مهربون و خوش رفتار کولر ، تلویزیون ،اتاق تمیز ...
نسبت به دو ستاره بودن هتل فوق اااااااالعاده بود ، دو شب که اقامت داشتیم خیلی عالی بود، راضی بودیم ، اگه دوباره مسافر بودم هتل آرمان رو انتخاب میکنم . فقط بافت اتاق یکم قدیمی بود و یکم داخل هتل خفه بود . کارکنان های خیلی مودب و خوش برخوردی داشتند .
نقاط قوت:
کولر قوی دستشویی تمیز و اینترنت خوب
نقاط ضعف:
کولر قوی دستشویی تمیز و اینترنت خوب
نقاط قوت:
دسترسی مناسب و خوشروئی کارکنان
نقاط ضعف:
دسترسی مناسب و خوشروئی کارکنان
نقاط قوت:
اندازاه اتاق مناسب و تمیز
نقاط ضعف:
اندازاه اتاق مناسب و تمیز
نزدك به مركز شهر ومترو وبازار
نقاط قوت:
صبحانه خوب
نقاط ضعف:
صبحانه خوب
در کل به جز رستوران هتل که به هیچ عنوان کیفیت حتی متوسطی هم نداشت و بسیار ضعیف بود الباقی قسمت‌های مجموعه در کل خوب بود فقط صدای در اتاقهای مجاور و در طول روز سرو صدای البته نه چندان بلند صحبتهای فی مابین پرسنل مخصوصاً مکالمات بین مدیریت هتل با پرسنل تحت امرشان در صدور فرامین مربوط به مجموعه که البته آنچنان آزار دهنده هم نبود الباقی موارد خوب و حتی میتوان گفت بسیار خوب بودند. و در اینجا جا داره از همه پرسنل مجموعه بالاخص پرسنل خوب و دوستداشتنی پذیرش هتل آرمان و همچنین پرسنل زحمتکش و عالی بخش خانه داری تشکر ویژه داشته باشم. به امید سلامتی و موفقیت روزافزون از درگاه الهی برای کل پرسنل و دست اندرکاران مجموعه هتل آرمان . در پناه حضرت دوست. کماکان الان بمدت21روز میباشد که بنده در این هتل اقامت دارم و به امید خدا تا ساعاتی دیگر این هتل را به مقصد فرودگاه ترک خواهم نمود با تشکر. یا علی
سلا‌م ...روی هم رفته خوب بود
کارکنان مودب, دسترسی مناسب به بازار, مترو و بانک
نقاط قوت:
در حد معمولی بود
نقاط ضعف:
سمت بازار بود هتل
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
مشکل خاصی ندیدم
محل هتل برای استراحت شبانه خلوت و مناسب هست ، دسترسی به مرکز شهر و بازار بزرگ آسان هست ، برای پارک خودرو میشه از پارکینگ ناصر خسرو که نزدیک هتل هست استفاده کرد ، تمیزی هتل و امکانات اون با توجه به تعداد ستاره هاش خوب هست
نقاط قوت:
هیچی
نقاط ضعف:
بسیار ضعیف بود
نقاط قوت:
پرسنل خوش برخورد . موقعیت مکانی و دسترسی به مترو . آرام و ساکت
نقاط ضعف:
عدم سرویس داخل اتاق . محله شلوغ و پر رفت و آمد
نقاط قوت:
هتل در حد معمولی بود
نقاط ضعف:
معمولی بود
بسیار خوب
نقاط قوت:
هتل خوبی بود
نقاط ضعف:
فضای اتاق خیلی کوچک بود فقط برای تختها جا داشت
هتل تميز، برخورد بسيار خوب کارکنان، عدم وجود صدای بيرون از هتل، فقط صدای درب اتاق های همسايه موقع باز و بسته شدن بالا بود.
نقاط قوت:
هتل خوبی بود امکانات اتاق نظافتش عالی بود صبحانه خیلی خوب بود برخورد پرسنل هم عالی
نقاط ضعف:
اتاق حمام داشت اما سرویس بهداشتی نداشت
نقاط قوت:
خوبه
نقاط ضعف:
سرو صدا داخل اتاق خیلی زیاد میاد و قیمت هتل خیلی داره میره بالا
قیمت هتل نسبت به خدمات و پاکیزگی کاملا مناسب است.
هتل مدیریت خوبی داره. با توجه به قیمتش شرایطش خوبه. غذای رستوران و صبحانه کیفیت خوب داره. حمام داخل اتاق داره ولی توالت نداره. حوله ها همیشه نو نیستن و گاهی فرسوده ان. سیستم گرمایشی مناسبه. با ایستگاه مترو حدود دویست متر فاصله داره.
برخوردکارکنان خوب، تمیزی هتل خوب ،کیفیت صبحانه و غذا خوب است.
با پرسنل خوش برخورد و محیط آرام تشکر از کارکنان خوش اخلاق
هتل خیلی خوبی بود و راضی بودم
نقاط قوت:
همه چیز خوب بوده
نقاط ضعف:
ندیدم
نسبت به قیمت هتل واقعا میارزه، برخورد کارکنان هتل خوب بود،صبحانه خیلی خوبی داشت، اتاقها تمیز بودن، ولی رستوران هتل برای ناهار و شام تعطیل بود
کارکنان بسیار غیر حرفه ای رفتار کرده، در سه روز اقامت این جانبان امکانات رفاهی در حداقل سطح ارائه گردید، اتاقها نظافت نشده و حمام حتی دمپایی هم نداشت. تختها و بالش راحت نبود، تعداد صندلی برای نشستن کافی نبود، میز دراور نداشت، دسشویی عنوان نشده بود که در خارج اتاق و مشترک است. صبحانه در مقدار کم با تنوع بسیار پایین بود.
نسبت به قيمت هتل خوبي بود مديريت و كاركنان هتل انسانهاي كار بلد و مودبي بودن از اين بابت هيچ مشكلي وجود ندارد. نداشتن پاركنيگ و تعطيل بودن رستوران نقطه ضعف بود
هتل از نظر خدمات در همان حد دو ستاره بود. کافی شاپ شب پاسخگو نبود. کیفیت غذای رستوران خوب بود. با وجود اینکه هیچ صدایی از بیرون داخل نمی‌اومد، مهمترین مشکل این هتل آلودگی صوتی بود، صدا از همه عالم وارد اتاق می‌شد. کسانی که برا خواب به سکوت و آرامش نیاز دارند، جاشون اونجا نیست.
اول و مهم تر از همه برخورد همه کارکنان خوب بود ! فضای اتاق خوب بود . منوی سلف صبحانه خوب بود ! تنها نکته منفی غذای متوسط اشپزخونه رستوران بود . که اونم واقعا قابل تحمل بود و بحث غذا ذائقه ای هست . موفق باشند انشالله .
من برای یک سفر کاری رفتم به این هتل و خیلی بهتر از توقعم نسبت به یک هتل 2 ستاره بود...بسیار تمیز و عالی...کیفیت غذا خیلی خوب...به طور کلی از همه چی راضی بودم
چون قبلا از این هتل استفاده کردم و تجربه داشتم برای اقامت یه شبه دوباره اینجا رو انتخاب کردم...هم بخاطر مقرون به صرفه بودنش و هم امکاناتی که در حد هتل ۳ستاره دارههمون عایق بندی نامناسب اتاقها نکته منفیش میتونه باشه..
اتاق بغل که با تلفن صحبت میکردن صدا به وضوح تو اتاق ما میومد
همه چی خوب بود فقط یه مشکل کوچک وجود داشت که اونم سرو صدای اتاق های بغلی داخل اتاق میومد که موجب برهم زدن آرامش بود. بقیه موارد خوب بود
پرسنل هتل واقعا عالی بودن در حدی که اگر کمی و کاستی هم داخل هتل بود، به خاطر پرسنل خوبش قابل چشم پوشی بود. فقط تنها مشکلی که داشتم در بدو ورود به اتاق، بوی بدی رو حس کردم. بقیه موارد به نسبت هزینه در سطح انتظارم بود.
برخورد خوب کارکنان پذیرش.تمیزی اتاق،تخت،پتو،ملافه،سرویس بهداشتی و لوازم داخل اتاق...داشتن سشوار و صندوق امانات..صبحانه نسبت به هتل خوبه و راضی کننده س..آسانسور و نور پردازی خوبی داره..با تشکر از جاباماتنها مشکل هتل نبود عایق بندی دیوار هاست که صدای اتاق بغلی و سر و صدای خیابون به راحتی داخل اتاق شنیده میشه و همین امر باعث میشه شب هم نتونی براحتی بخابی..البته اگه میخاین خاب آرامی داشته باشین همون اول بهشون بگین اتاق رو به خیابون بهتون ندن..
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آرمان تهران

مهمانان هتل آرمان تهران در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آرمان تهران از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آرمان تهران بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آرمان تهران رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آرمان تهران را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.