هتل البرز تهران

تهران، خیابان انقلاب، وصال شیرازی، نبش چهارراه بزرگمهر، پلاک 22
3.1
امتیاز کاربران
42
نظرات کاربران

معرفی هتل البرز تهران

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل البرز تهران

ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخته
اقامت 24
493,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
493,000
تومان
9 بهمن
شنبه
493,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
493,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
493,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
493,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
493,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
493,000
تومان
15 بهمن
جمعه
493,000
تومان
16 بهمن
شنبه
493,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
493,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
493,000
تومان
اتاق یک تخته
هتل یار
494,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
494,000
تومان
9 بهمن
شنبه
494,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
494,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
494,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
494,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
494,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
494,000
تومان
15 بهمن
جمعه
494,000
تومان
16 بهمن
شنبه
494,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
494,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
494,000
تومان
یک تخته
ای‌گردش
548,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
548,000
تومان
9 بهمن
شنبه
548,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
548,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
548,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
548,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
548,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
548,000
تومان
15 بهمن
جمعه
548,000
تومان
16 بهمن
شنبه
548,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
548,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
548,000
تومان
یک تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
یک تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
649,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
649,000
تومان
9 بهمن
شنبه
649,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
649,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
649,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
649,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
649,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
649,000
تومان
15 بهمن
جمعه
649,000
تومان
16 بهمن
شنبه
649,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
649,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
649,000
تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
649,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
649,000
تومان
9 بهمن
شنبه
649,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
649,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
649,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
649,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
649,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
649,000
تومان
15 بهمن
جمعه
649,000
تومان
16 بهمن
شنبه
649,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
649,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
649,000
تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
649,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
649,000
تومان
9 بهمن
شنبه
649,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
649,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
649,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
649,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
649,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
649,000
تومان
15 بهمن
جمعه
649,000
تومان
16 بهمن
شنبه
649,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
649,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
649,000
تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
649,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
649,000
تومان
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
649,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
649,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
649,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
649,000
تومان
15 بهمن
جمعه
649,000
تومان
16 بهمن
شنبه
649,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
649,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
649,000
تومان
اتاق دو تخته دبل
هتل یار
650,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
650,000
تومان
9 بهمن
شنبه
650,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
650,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
650,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
650,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
650,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
650,000
تومان
15 بهمن
جمعه
650,000
تومان
16 بهمن
شنبه
650,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
650,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
650,000
تومان
اتاق دو تخته تویین
هتل یار
650,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
650,000
تومان
9 بهمن
شنبه
650,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
650,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
650,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
650,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
650,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
650,000
تومان
15 بهمن
جمعه
650,000
تومان
16 بهمن
شنبه
650,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
650,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
650,000
تومان
سوئیت دو نفره کوچک
اقامت 24
726,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
726,000
تومان
9 بهمن
شنبه
726,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
726,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
726,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
726,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
726,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
726,000
تومان
15 بهمن
جمعه
726,000
تومان
16 بهمن
شنبه
726,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
726,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
726,000
تومان
سوئیت دو تخته
اسنپ تریپ
726,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
726,000
تومان
9 بهمن
شنبه
726,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
726,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
726,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
726,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
726,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
726,000
تومان
15 بهمن
جمعه
726,000
تومان
16 بهمن
شنبه
726,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
726,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
726,000
تومان
سوئیت 2 نفره
هتل یار
727,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
727,000
تومان
9 بهمن
شنبه
727,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
727,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
727,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
727,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
727,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
727,000
تومان
15 بهمن
جمعه
727,000
تومان
16 بهمن
شنبه
727,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
727,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
727,000
تومان
دو تخته توئین
ای‌گردش
764,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
764,000
تومان
9 بهمن
شنبه
764,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
764,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
764,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
764,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
764,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
764,000
تومان
15 بهمن
جمعه
764,000
تومان
16 بهمن
شنبه
764,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
764,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
764,000
تومان
دوتخته دبل
ای‌گردش
764,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
764,000
تومان
9 بهمن
شنبه
764,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
764,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
764,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
764,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
764,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
764,000
تومان
15 بهمن
جمعه
764,000
تومان
16 بهمن
شنبه
764,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
764,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
764,000
تومان
سوئیت دو نفره
ای‌گردش
908,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
908,000
تومان
9 بهمن
شنبه
908,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
908,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
908,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
908,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
908,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
908,000
تومان
15 بهمن
جمعه
908,000
تومان
16 بهمن
شنبه
908,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
908,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
908,000
تومان
سوئیت دو نفره
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
دو تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 3 نفر

سوئیت یک خوابه سه تخته
اسنپ تریپ
903,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
903,000
تومان
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
903,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
903,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
903,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
903,000
تومان
15 بهمن
جمعه
903,000
تومان
16 بهمن
شنبه
903,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
903,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
903,000
تومان
سوئیت سه تخته
هتل یار
904,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
904,000
تومان
9 بهمن
شنبه
904,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
904,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
904,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
904,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
904,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
904,000
تومان
15 بهمن
جمعه
904,000
تومان
16 بهمن
شنبه
904,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
904,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
904,000
تومان
سوئیت سه نفره
ای‌گردش
1,129,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,129,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,129,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,129,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,129,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,129,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,129,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,129,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,129,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,129,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,129,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,129,000
تومان

امکانات اتاق های هتل البرز تهران

اعلام حریق
گیم نت
كتابخانه
روم سرويس 24 ساعته
نمای خیابان
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
خدمات اینترنتی
اينترنت در اتاق
لباسشویی
زمین ورزشی
پارک کودک
اتاق تلفن (اپراتور)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
مسلط به زبان انگليسی
اينترنت در لابی
كافی شاپ
آتلیه
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
مبل
پارکینگ در اطراف هتل
حمام
تلفن
دمپایی
حوله
یخچال
اینترنت در اتاق
رخت آویز
سیستم گرمایش
پنجره
تلویزیون lcd
صندوق امانات در لابی
پارکینگ در هتل
روزنامه رایگان
چايخانه سنتی
اینترنت با سرعت بالا
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
مسلط به زبان ترکی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
خدمات باربري
خدمات ترانسفر پولي
جكوزی
پاركينگ
سیستم سرمایش
سیستم تهویه مطبوع
سشوار
اتاق چمدان
ماساژ
اینترنت در لابی
ماهواره
رستوران
سونا
استخر
تاکسی سرویس
پارکینگ
نمازخانه
آسانسور
مبلمان
حوله
اینترنت در اتاق
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
آژانس مسافرتی
سرویس فرنگی
اطفای حریق
سرویس بهداشتی ایرانی
فتوکپی
کافی‌شاپ
دمپایی
خدمات خشکشویی
تلفن در اتاق
وسایل بدنسازی
صبحانه رایگان
مینی بار رایگان
کافی نت
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
سرویس روزانه اتاق
حمام
اینترنت در قسمت لابی
فروشگاه
آرایشگاه
خشکشویی
سوئیت
کافی شاپ
خدمات تور
اینترنت
مرکز خرید
اتاق سیگار
لابی
اتاق بازی
پله اضطراری
دستگاه واکس کفش
تلفن
اباژور
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
سشوار

آدرس هتل البرز تهران روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل البرز تهران

(42 نظر)
نقاط قوت:
باتوجه به موقعيت مكاني دسترسي به اماكن و بازار ها
نقاط ضعف:
باتوجه به موقعيت مكاني دسترسي به اماكن و بازار ها
من سفر زيادي داخل و خارج رفتم از ٣ ستاره تا ٥ ستاره هتل الرز جا دارد بهتر از اينهم باشد
نقاط قوت:
دسترسی
نقاط ضعف:
دسترسی
بوی نامطبوع قدیمی
نقاط قوت:
شب دوم رو کنسل کردیم بدون کسری وجه و سریعا پیگیری شد
نقاط ضعف:
شب دوم رو کنسل کردیم بدون کسری وجه و سریعا پیگیری شد
دیگه دوباره امتحان نمیکنم
نقاط قوت:
به همون اندازه که پول میدی ارزش داره ، رفتار کارکنان خوب بود
نقاط ضعف:
به همون اندازه که پول میدی ارزش داره ، رفتار کارکنان خوب بود
در مجموع هتل خوبیه ، اگز چیزی مشکل داشته باشه سریع پیگیری میکنند . رفتار کارکنان هم خوب بود
نقاط قوت:
دسترسی هتل خوبه در جای خوبی سر تمام مسیر ها واقع شده است صبحانه خوبی هم داره فضای داخل لابی زیباست..
نقاط ضعف:
اتاق من پنجره مناسبی نداشت.پنجره در یک حیاط پشتی گاه گاه صدای مهیب موتور یخساز کارگران باصدای بلند صحبت می کردند. اتاق عین دخمه هوای اتاق شرجی و خفه کننده به زور میشد راه رفت داخل اتاق یک ساعت نداره حداقل زمان از دست آدم خارج نشه.
من دفعات قبلی که استفاده کرده بودم بهتر بود.اما اینبار علیرغم اینکه خواهش کردم که یک اتاق مناسب به من بدهید چون جراحی داشتم و نیاز بود در اتاق باشم به من بدترین اتاق دادند خیلی اذیت شدم .یک خانم رزپشن کوتاه قد بد اخلاق داره هر مهمانی که وارد میشه انگار دشمن سر ایشونه به جای روی خوش دعوا داره و سعی میکنه از بدترین اتاق ها استفاده کنه برا مهمانان واقعا جای تاسفه
خوب
هتل ازنظرقیمتی مناسب بود.نظافت هم خوب بود.برخوردکارکنان هم خوب بود.محلش به خیابان انقلاب نزدیک بود
نقاط قوت:
هتل تر و تمیز و خوبیه بخصوص موقعیت مکانی و دسترسی هاش و پرسنل محترم و دلسوزی دارن در کل خوبه و پیشنهاد میدم
نقاط ضعف:
متاسفانه گفتند بدلیل کرونا حوله فقط بدرخواست مشتری داده میشه
نقاط قوت:
پرسنل خوش برخورد بودن،بغیر از یک خانوم که فامیلیش نمیدونم چی بود. تمیز و مرتب بود
نقاط ضعف:
شب ها از صدای موتوریها و صدای جیغ و دادشون آرامش نداشتیم سوییت گرفتیم ولی سوییت نبود و به عنوان سوییت هیچ امکاناتی نداشت حتی یه چای ساز هم نبود فقط صبح روز اول یه خانومه اومد که آشغالها رو ببره که اونم فقط در زد و پرسید و رفت که رفت هوای داخل سوییت گرم بودمتاسفانه،وقتی بهشون گفتیم،بهمون گفتن پنجره هارو باز کنین،همینطوری که پنجره ها بسته بودن صدای موتوریها و جیغ و دادشون میومد چه برسه پنجره باز بشه نور فوق العاده کم بود توی چهار شب اقامت متاسفانه یک شب هم راحت نخوابیدیم،حداقل پنجره دوجداره و سیستم خنک کننده اگه داشت شاید اذیت نمیشیدیم برای سفر بعدی انتخابش نمیکنم غذاهاش نسبت به قیمتی که میگرفتن کیفیت نداشت و انگار غذای شب مونده میخوری انگار مسول درست حسابی نداشت که پیگیر این موضوعات باشه امیدواریم بهتر بشه
با سلام ، هتل خوبی بود ، رفتار پرسنل خیلی محترمانه و یاری رسان بود ، تمیزی اتاقها میتونست بهتر از اینی باشه که هست ، نور اتاقها کم بود ولی خیلی اروم و بی سروصدا بود ، توی اتاقها چای ساز نداشتن که این خوب نبود ، کیفیت غذا متوسط بود ولی قیمتشون مناسب بود ، منوی صبحانه متنوع نبود ولی بطور کلی قابل قبول بود و یه امتیاز خیلی مثبتش دسترسی راحت به مناطق درمانی و کلا مرکز بودنش داره . من باتوجه به پولی که دادم راضی بودم .
هتل به لحاظ موقعیت مکانی خوب. به هر حال انقلاب که دم دستته، تا ولیعصر هم ده دقیقه پیاده روی داره و تا فردوسی هم یه کورس اطراف هتل هم به لحاظ امکانات رفاهی مثل نانوایی، سوپری، رستوران، کافه و.... اوکی اما خود هتل گرچه به لحاظ تمیزی قابل قبول و به لحاظ امکانات هم اوکی هست ولی کلا از رفتار پرسنل و به خصوص یکی از نیروهای رسپشن راضی نبودم
کارکنان وخدمه بسیارخوب'اینترنت بسیارضعیف 'تهویه خوب قیمتهابسیاربسیاربالا سوییت سه خوابه باتخفیف ۲۰ درصدی تقریبا۹۰۰هزارتومان برای ۲ شب' اضافه شدن بچه ۱۰ ساله همان سوییت ۳ نفره تقریبا۲۰۰ اضافه کردن 'به نوعی نرخ۴نفره تقریبا ::اتاق ۳نفره انتظاراین تفاوت قیمت رونداشتم
نقاط قوت:
نسبت به قیمت از لحاظ تمیزی خوب هست
نقاط ضعف:
خانم رسپشن هتل بداخلاق بود بر خلاف رسپشن شیفت شب که آقا بود قدیمی بودن
خوب بود
نقاط قوت:
مطلوب بود
نقاط ضعف:
دیده نشد
نقاط قوت:
به نسبت مبلغی که پرداخت شد خوب بود موقعیت مکانی خیلی خوب
نقاط ضعف:
مورد خاصی نبود
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
موردی نبود
برخورد کارکنان ضعیف اتاقها قدیمی و گرم تنظیم سیستم گرمایی و سرمایی فقط برا نمایش بود کار نمیکرد.
کارکنان بسیار مودب وخوش اخلاق . اما متاسفانه درشب رزرو هتل اقدام به سم پاشی هتل کرده بودند وبوی سم بسیار بد وباز کرون پنجره باعث ورود صدای خیابان میشد بدترین هتلی که تابحال رفته بودم. حتی یکساعت نتوانستیم استراحت کنیم.
در حد متوسط
نقاط قوت:
موقعیت مکانی هتل خوب است.؛پرسنل هم خوش برخورد هستند.
نقاط ضعف:
سرو صدای اتاقهای مجاور و صدای بستن درها شدیدا مزاحمت ایجاد می کند.درها نیاز به تعویض دارند.
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
مورد خاصی نبود
نقاط قوت:
موقعیت مکانی
نقاط ضعف:
کیفت غذا بد بود .
نقاط قوت:
معمولی و متوسط بود نظافت خوب بود
نقاط ضعف:
غذا به شدت افتضاح بود که اصلا قابل خوردن نبود برخورد پرسنل میتونست بهترم باشه وای فای خیلی ضعیف بود
نقاط قوت:
عالی بود راضی بودم سیستم سرمایشی خیلی خوب بود شیک بود هتل اتاقها خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
نداشت
برخورد پرسنل عالی بود
سر و صدای زیاد از اتاق های اطراف
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
هتل قدیمی بود
سیستم تهویه مناسب نبود . پارکینگ هم نداشت .
معمولی
رفتارکارکنان اصلا خوب نبود!
کارکنان مودب بودن همه چی طبق اطلاعات و عکس های سایت بود. ما کاملا راضی بودیم
مقرون به صرفه براى كم توقع ها
هتل با توجه به قدیمی بودن تمیز، برخورد کارکنان بسیار خوب و قیمت به نسبت موقعیت و امکانات مناسب بود، کیفیت و تنوع صبحانه متوسط ولی سروصدای خیابان وصال شیرازی آزاردهنده بود.
هتل با توجه به قدیمی بودن تمیز بود...و برخورد کارکنان بسیار عالی و خوب بود....و قیمت نسبت به مکان و امکانات عالی بود.
با سلام خدمت دوستان عزیز من این هتل اینترنتی رزرو کردم خیلی عالی بود به همراه اس ام اس های فعال که شمارو لحظه به لحظه و راهنمایی میکرد .اتاق ها تمیز ساکت برخورد کارکنان بسیار عالی .امیدوارم اوقات خوشیو در هتل سپری کنین.
عالی همراهانی مهربان
در حد متوسط
- موقعیت هتل از لحاظ دسترسی (عالی) - برخورد پرسنل پذیرش (عالی) - قیمت مناسب - اتاق های تمیز همراه با سرویس دهی عالی - منوی صبحانه خوب و رستوران هتل تمیز و مرتب بود.
موقعیت هتل واقعا عالی بود. برخورد پذیرش خوب بود. رستوران هتل تمیز بود. قیمت آن مناسب است. در کل هتل مناسب و تمیزی است. خدمات و سرویس دهی ان خوب بود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل البرز تهران

مهمانان هتل البرز تهران در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل البرز تهران از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل البرز تهران بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل البرز تهران رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل البرز تهران را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.