مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل البرز تهران

البرز-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اقامت 24
335,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 خرداد
شنبه
335,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
335,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
335,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
335,000
تومان
2 تیر
چهارشنبه
335,000
تومان
3 تیر
پنجشنبه
335,000
تومان
4 تیر
جمعه
335,000
تومان
5 تیر
شنبه
335,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
335,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
335,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
335,000
تومان
ای‌گردش
335,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 خرداد
شنبه
335,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
335,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
335,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
335,000
تومان
2 تیر
چهارشنبه
335,000
تومان
3 تیر
پنجشنبه
335,000
تومان
4 تیر
جمعه
335,000
تومان
5 تیر
شنبه
335,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
335,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
335,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
335,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
البرز-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
جاباما
417,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 خرداد
شنبه
417,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
417,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
417,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
417,000
تومان
2 تیر
چهارشنبه
417,000
تومان
3 تیر
پنجشنبه
417,000
تومان
4 تیر
جمعه
417,000
تومان
5 تیر
شنبه
417,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
417,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
417,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
417,000
تومان
ای‌گردش
430,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 خرداد
شنبه
430,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
430,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
430,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
430,000
تومان
2 تیر
چهارشنبه
430,000
تومان
3 تیر
پنجشنبه
430,000
تومان
4 تیر
جمعه
430,000
تومان
5 تیر
شنبه
430,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
430,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
430,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
430,000
تومان
اقامت 24
430,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 خرداد
شنبه
430,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
430,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
430,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
430,000
تومان
2 تیر
چهارشنبه
430,000
تومان
3 تیر
پنجشنبه
430,000
تومان
4 تیر
جمعه
430,000
تومان
5 تیر
شنبه
430,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
430,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
430,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
430,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
البرز-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
اقامت 24
430,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 خرداد
شنبه
430,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
430,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
430,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
430,000
تومان
2 تیر
چهارشنبه
430,000
تومان
3 تیر
پنجشنبه
430,000
تومان
4 تیر
جمعه
430,000
تومان
5 تیر
شنبه
430,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
430,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
430,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
430,000
تومان
ای‌گردش
430,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 خرداد
شنبه
430,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
430,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
430,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
430,000
تومان
2 تیر
چهارشنبه
430,000
تومان
3 تیر
پنجشنبه
430,000
تومان
4 تیر
جمعه
430,000
تومان
5 تیر
شنبه
430,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
430,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
430,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
430,000
تومان
البرز-سوئیت دونفره کوچک
سوئیت دونفره کوچک
ای‌گردش
465,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 خرداد
شنبه
465,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
465,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
465,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
465,000
تومان
2 تیر
چهارشنبه
465,000
تومان
3 تیر
پنجشنبه
465,000
تومان
4 تیر
جمعه
465,000
تومان
5 تیر
شنبه
465,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
465,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
465,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
465,000
تومان
اقامت 24
468,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 خرداد
شنبه
468,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
468,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
468,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
468,000
تومان
2 تیر
چهارشنبه
468,000
تومان
3 تیر
پنجشنبه
468,000
تومان
4 تیر
جمعه
468,000
تومان
5 تیر
شنبه
468,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
468,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
468,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
468,000
تومان
جاباما
492,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 خرداد
شنبه
492,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
492,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
492,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
492,000
تومان
2 تیر
چهارشنبه
492,000
تومان
3 تیر
پنجشنبه
492,000
تومان
4 تیر
جمعه
492,000
تومان
5 تیر
شنبه
492,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
492,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
492,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
492,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
البرز-سوئیت سه نفره
سوئیت سه نفره
ای‌گردش
578,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 خرداد
شنبه
578,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
578,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
578,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
578,000
تومان
2 تیر
چهارشنبه
578,000
تومان
3 تیر
پنجشنبه
578,000
تومان
4 تیر
جمعه
578,000
تومان
5 تیر
شنبه
578,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
578,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
578,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
578,000
تومان
اقامت 24
580,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 خرداد
شنبه
580,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
580,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
580,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
580,000
تومان
2 تیر
چهارشنبه
580,000
تومان
3 تیر
پنجشنبه
580,000
تومان
4 تیر
جمعه
580,000
تومان
5 تیر
شنبه
580,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
580,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
580,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
580,000
تومان

امکانات اتاق های هتل البرز تهران

اعلام حریق
پارک کودک
آتلیه
كتابخانه
روم سرويس 24 ساعته
نمای خیابان
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
خدمات اینترنتی
اينترنت در اتاق
لباسشویی
زمین ورزشی
گیم نت
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
مسلط به زبان انگليسی
اينترنت در لابی
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
چايخانه سنتی
پاركينگ
رستوران در هتل
حمام
تلفن
دمپایی
حوله
یخچال
اینترنت در اتاق
رخت آویز
سیستم گرمایش
پنجره
تلویزیون lcd
صندوق امانات در لابی
پارکینگ در هتل
پارکینگ در اطراف هتل
جكوزی
روزنامه رایگان
اینترنت با سرعت بالا
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
مسلط به زبان ترکی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
خدمات باربري
خدمات ترانسفر پولي
كافی شاپ
مبل
سیستم تهویه مطبوع
آسانسور
کافی‌شاپ
اتاق چمدان
ماساژ
اینترنت در لابی
ماهواره
رستوران
سونا
استخر
تاکسی سرویس
پارکینگ
نمازخانه
سشوار
دمپایی
مبلمان
اینترنت در اتاق
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
آژانس مسافرتی
سرویس فرنگی
اطفای حریق
سرویس بهداشتی ایرانی
فتوکپی
حوله
خدمات تور
سیستم سرمایش
سوئیت
خدمات خشکشویی
وسایل بدنسازی
صبحانه رایگان
مینی بار رایگان
کافی نت
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
سرویس روزانه اتاق
حمام
اینترنت در قسمت لابی
فروشگاه
آرایشگاه
خشکشویی
تلفن در اتاق
روزنامه
کافی شاپ
اینترنت
مرکز خرید
اتاق سیگار
لابی
اتاق بازی
پله اضطراری
دستگاه واکس کفش
تلفن
اباژور
سالن ورزشی
فضای سبز
سشوار

آدرس هتل البرز تهران روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل البرز تهران

(43 نظر)
نقاط قوت:
هتل تر و تمیز و خوبیه بخصوص موقعیت مکانی و دسترسی هاش و پرسنل محترم و دلسوزی دارن در کل خوبه و پیشنهاد میدم
نقاط ضعف:
متاسفانه گفتند بدلیل کرونا حوله فقط بدرخواست مشتری داده میشه
بسیار تجربه ی بد ، به هیچ عنوان توصیه نمیشه . اولی که وارد شدم خانم رزرواسیون با یکی از مرسنل تلفنی دعواش شده بود ، بدون توجه به میهمان از الفاظ زشتی استفاده می‌کرد . دو شب اونجا بودم مکرر درخواست کردم چیلر روشن شه خیلی اتاق گرمه ، همش می‌گفتن چون مهمون کم داریم نمیصرفه روشن کنیم. صبح ها هم‌مثل پادگان خانومه هی در میزد که هستید یا میخواهید برید . اگر جوابشو نمی دادی به خیال اینکه کسی توی اتاق نیست می اومد داخل
بد نبود
با سلام ، هتل خوبی بود ، رفتار پرسنل خیلی محترمانه و یاری رسان بود ، تمیزی اتاقها میتونست بهتر از اینی باشه که هست ، نور اتاقها کم بود ولی خیلی اروم و بی سروصدا بود ، توی اتاقها چای ساز نداشتن که این خوب نبود ، کیفیت غذا متوسط بود ولی قیمتشون مناسب بود ، منوی صبحانه متنوع نبود ولی بطور کلی قابل قبول بود و یه امتیاز خیلی مثبتش دسترسی راحت به مناطق درمانی و کلا مرکز بودنش داره . من باتوجه به پولی که دادم راضی بودم .
نقاط قوت:
قیمت مناسب
نقاط ضعف:
قیمت مناسب
در مجموع هتل خوب و ارومی
هتل به لحاظ موقعیت مکانی خوب. به هر حال انقلاب که دم دستته، تا ولیعصر هم ده دقیقه پیاده روی داره و تا فردوسی هم یه کورس اطراف هتل هم به لحاظ امکانات رفاهی مثل نانوایی، سوپری، رستوران، کافه و.... اوکی اما خود هتل گرچه به لحاظ تمیزی قابل قبول و به لحاظ امکانات هم اوکی هست ولی کلا از رفتار پرسنل و به خصوص یکی از نیروهای رسپشن راضی نبودم
نقاط قوت:
خانه داری نسبتاً خوبی داشتند و همینطور پذیرائی و صبحانه خوبی رو ارائه میدادند.
نقاط ضعف:
خانه داری نسبتاً خوبی داشتند و همینطور پذیرائی و صبحانه خوبی رو ارائه میدادند.
در کل اقامت خوب و به یاد ماندنی رو داشتم و خب امیدوارم بتونم باز هم در اونجا اقامت داشته باشم.
کارکنان وخدمه بسیارخوب'اینترنت بسیارضعیف 'تهویه خوب قیمتهابسیاربسیاربالا سوییت سه خوابه باتخفیف ۲۰ درصدی تقریبا۹۰۰هزارتومان برای ۲ شب' اضافه شدن بچه ۱۰ ساله همان سوییت ۳ نفره تقریبا۲۰۰ اضافه کردن 'به نوعی نرخ۴نفره تقریبا ::اتاق ۳نفره انتظاراین تفاوت قیمت رونداشتم
نقاط قوت:
👌👌
نقاط ضعف:
👌👌
رضایت بخش و با کیفیت بود
نقاط قوت:
در مجموع اقامت خوبی رو میشه داشت.
نقاط ضعف:
در مجموع اقامت خوبی رو میشه داشت.
در مجموع اقامت خوبی رو میشه داشت.
نقاط قوت:
نسبت به قیمت از لحاظ تمیزی خوب هست
نقاط ضعف:
خانم رسپشن هتل بداخلاق بود بر خلاف رسپشن شیفت شب که آقا بود قدیمی بودن
خوب بود
نقاط قوت:
مطلوب بود
نقاط ضعف:
دیده نشد
نقاط قوت:
به نسبت مبلغی که پرداخت شد خوب بود موقعیت مکانی خیلی خوب
نقاط ضعف:
مورد خاصی نبود
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
موردی نبود
برخورد کارکنان ضعیف اتاقها قدیمی و گرم تنظیم سیستم گرمایی و سرمایی فقط برا نمایش بود کار نمیکرد.
پرسنل بسیار مهربون و خوبی داشت
کارکنان بسیار مودب وخوش اخلاق . اما متاسفانه درشب رزرو هتل اقدام به سم پاشی هتل کرده بودند وبوی سم بسیار بد وباز کرون پنجره باعث ورود صدای خیابان میشد بدترین هتلی که تابحال رفته بودم. حتی یکساعت نتوانستیم استراحت کنیم.
در حد متوسط
نقاط قوت:
موقعیت مکانی هتل خوب است.؛پرسنل هم خوش برخورد هستند.
نقاط ضعف:
سرو صدای اتاقهای مجاور و صدای بستن درها شدیدا مزاحمت ایجاد می کند.درها نیاز به تعویض دارند.
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
مورد خاصی نبود
نقاط قوت:
موقعیت مکانی
نقاط ضعف:
کیفت غذا بد بود .
نقاط قوت:
راضی نبودم زیاد
نقاط ضعف:
برخورد بد رسپشن ، نداشتن اینترنت خوب ،
نقاط قوت:
معمولی و متوسط بود نظافت خوب بود
نقاط ضعف:
غذا به شدت افتضاح بود که اصلا قابل خوردن نبود برخورد پرسنل میتونست بهترم باشه وای فای خیلی ضعیف بود
نقاط قوت:
عالی بود راضی بودم سیستم سرمایشی خیلی خوب بود شیک بود هتل اتاقها خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
نداشت
برخورد پرسنل عالی بود
سر و صدای زیاد از اتاق های اطراف
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
هتل قدیمی بود
سیستم تهویه مناسب نبود . پارکینگ هم نداشت .
معمولی
رفتارکارکنان اصلا خوب نبود!
کارکنان مودب بودن همه چی طبق اطلاعات و عکس های سایت بود. ما کاملا راضی بودیم
مقرون به صرفه براى كم توقع ها
هتل با توجه به قدیمی بودن تمیز، برخورد کارکنان بسیار خوب و قیمت به نسبت موقعیت و امکانات مناسب بود، کیفیت و تنوع صبحانه متوسط ولی سروصدای خیابان وصال شیرازی آزاردهنده بود.
هتل البرز حداقل های مورد انتظار را دارد و نسبت به قیمت پرداختی کیفیت قابل انتظاری را فراهم میکند، بر خلاف هتل های بزرگ و پنج ستاره مانند استقلال، که خدمات مطلوب ارایه نمی‌دهند، در این هتل، کارکنان برای ارایه خدمات در حد مقدورات هتل آموزش دیده اند مواد بهداشتی داخل حمام، از بی کیفیت ترین و ارزان ترین نوع بودند، در سالن صبحانه دستگاه توستر نان کار نمی‌کرد و کسی هم رسیدگی نمی‌کرد. کارکنان همزمان با مهمانان صبحانه می‌خوردند و سرو صدا میکردند.
هتل با توجه به قدیمی بودن تمیز بود...و برخورد کارکنان بسیار عالی و خوب بود....و قیمت نسبت به مکان و امکانات عالی بود.
با سلام خدمت دوستان عزیز من این هتل اینترنتی رزرو کردم خیلی عالی بود به همراه اس ام اس های فعال که شمارو لحظه به لحظه و راهنمایی میکرد .اتاق ها تمیز ساکت برخورد کارکنان بسیار عالی .امیدوارم اوقات خوشیو در هتل سپری کنین.
عالی همراهانی مهربان
در حد متوسط
ممنون
- موقعیت هتل از لحاظ دسترسی (عالی)- برخورد پرسنل پذیرش (عالی) - قیمت مناسب - اتاق های تمیز همراه با سرویس دهی عالی - منوی صبحانه خوب و رستوران هتل تمیز و مرتب بود. ندارد
هتل تمیزی است.برخورد پرسنل بخصوص پذیرش عالی بود. موقعیت ان خیلی خوب است. هر زمان تهران برم همین هتل را انتخاب میکنماتاق ما کمی کوچک بود. رستوران کوچک بود و در حد هتل سه ستاره نبود.
موقعیت هتل واقعا عالی بود. برخورد پذیرش خوب بود. رستوران هتل تمیز بود. قیمت آن مناسب است. در کل هتل مناسب و تمیزی است. خدمات و سرویس دهی ان خوب بودنور اتاق کم بود. اتاق ها کوچک هستند البته شاید اتاق ما کوچک بود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل البرز تهران

مهمانان هتل البرز تهران در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل البرز تهران از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل البرز تهران بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل البرز تهران رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل البرز تهران را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.